Goudsche Courant, donderdag 13 oktober 1898

Vrijdag 14 Octqber 1898 37ste Jaargang No 7 709 m mm mmmi NieuwS en Advertentieblad vé r Gouda en Omstreken Tel ft ii o 8 2= i i De Uitgave dezer Courant geschiedt d a ge 1 yk 8 Iffllh rVfH ADVERTKNTIEN worden geplaatst van met uiteondering van Zon en Feestdagen fv l0ÊÊÊSS Ê Centen iedere regel meer aK rJ SÊ tBÊu s 10 Centen Groote letters worden berekend De prys per dne maanden is ƒ 1 36 tranco p w post 1 70 AlzonderUjke Nommers VUF CENTEN naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Koninklijke Machinale Fabriek 0E HUNIOBLOBM v u H N van Schalk Co gtrestigd te sOntvenhage Hepplerttraat 0 en a0a nabg de Regeatesselaan ym Z k den EONUNG van BELGIË Indien ff J hoestll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Sapenor DruiTenBoist flonig Eitract l LAUONS van 40 Cts 70 Cts en I rerkrggbaar hj Firma WOLFF Co Westhaven M98 Qauda D MIEBIBS Kleiweg B 100 Gouda E H TIK MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrtckt J O RATELAND Bo oop B T WIJK Oudeuatcr M KOLKMAN Waddmaveen Openbare Yerkooping te GOUDA IN ÉÉNE ZITTING op DONDERDAG 13 OCTOBER 1898 dei middags te twaalf aren in het KoflSehma H BHONiBc aan de Markt ten orerataan van den Notari G C FORTUIJN DROOÖLEEVER vi Ben goed onderhouden mnmmmi genaamd OVDERVIItJCnT No 43 ZOMERHUIS HOOIBERG en eonige peroeelen goed Wei en Hooiland te zamea groot 9 Hectaren 37 Aren 4GCentiaren alles geniakkel k by elkaoder gelegen op Dykveld in de gemeente HOENHOOP op korten afstand van Oudewater strekkende an den Dflk tot den Tiendeweg belend aan beide zgden eigendommen van Mevrouw de Wed 1 J LEFèvaiü ds Mohtighy te Haastrecht Verhuurd aan M vah ZUIJLËN wat de landergen betrett tot Kerstmis 1902 en wat de woning aangaat lot 30 April 1903 voor ƒ 900 per jaar Aanvaarding en betaling der kooppenningen den len DECEMBER 1898 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER t Gouda Aluizenhaver van Dr JOHNSON is 500 maal zoeter dan Suiker en wordt door alle muizen gaarne gegeten ze moeten na het gebruik ouberroepelyk sterven Verkrjgbaar in doozen van 10 15 20 en 25 cent bg JT van OlJIil KLEIWEG No 2 te GOUDA A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood Mi cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 Ujgg Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerfl MaalderJ en Kook kunst te t 6ravenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille E CASSUTO TANDAUT8 Gouda Turfmarkt SPBEEKUBXHf MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotS uur ZONDAGS niet 1 D J W WM Dubbele Buurt B 10 P TAILLEUR ItOPj PDIKE 00 DE f SCHIEDAMMEIJ GENEVEE Merk NIGHTOAF Verkrijgbaar bü i M PEETER8 Jz Tü B AIb bewijs van ochthoul is oAohet en kurk steeds voorsien van den naam der Firma P HOPPE I I I i Drnk mi A BRINKMAN t Z Medicinale TOKAIJER WIJN Slotemaker Co len biedc hel geluk dehand Hoofdprijs De pritae zyu door oen Staat gegarandeerd M 000 Mark ÏVrste trokkÏDg 20 October Ditnoodiging tot deelneming in de kansen van de l Lübecksche Staatsloterij Deze voordeel biedende door den Staat I iibeck gewaarborgde grooto Ooblloterg levlÉ Tolgoiis het plan j sleobl SO OOO have loten daareategen 3E O0l priyzCD zoodat de lielft van alle loten zeker winnen moet De prüzeii zyn do Tolgendo De hoogste p gs Is eientued 600 000 Mark Premie vao 800000 M 86 pr a 8 000 M l prijs ft 200 000 n SS i 2 000 l a 100 000 2 a l KOO 1 k 70 000 i 4 i 1 000 t priiien s t0 000 819 4 600 1 prijs k iifim 1 436 i 300 S prijzen a 40 000 86 ü 800 1 prijs 86 000 I e64 i 156 2 prijzen a 60 000 26 ui 160 1 prgs ü 30 000 1949 4 130 Siirgzsna 10 000 SOOS ülOO u 94 3 a 5 000 2902 il 58 11 29 ea wordoD deze in ceoige maanden iu 6 klDBsen uitgeloot De Hoofdprija in de Ie klasia bedraagt Mark SO OOO atijgt ia do 2e kl tot M 36 000 in de Ve tot M 40 000 in de 4e tot U 45 000 in de 6e lot M 60 000 in de 6e tot M 200 000 en met de premie Tan M 300 000 erent tot Mark 600 000 De uitgave goaobiedt in balve en vierde loten Voor de eersto prijstrekking die officieel op den 20 OCTOBMB e k ia vastgesteld kost twee balve origineel loten aleobtaM 8 of 4 80 een balve origineel lot alechta g 4 2 40 een kwart origineel lol ateobts 8 t l SO De inleggelden voor de volgende klaaten zoowel bIs de jniate Hjat der prijzen worden aangegeven in het offioieole trekkingsplan voor EÏen van het Wapen ran den Staat welk plan ik op aanvrage gratia verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangl ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trokking de offioieele trekMogsIgat De uitbetaliod en verzendisg van de prijzen geschiedt door direkt en prompt aan de winners en onder de atrengste geheimhouding 00 ledere Bestelling kan men eenvoudig per postwiase opgeven fftf Meu wendde ziob dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig p aatfl bflbbonda trokking zoo spoedig mogel k of uiterlijk tot 20 October e k Duitse hl and Ë vertrouwen tot amucl Heckscher Senr tiór en V isselkantoor in HAMBURG MAaASIKS SU Fmteips NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die ons geülustreera mode album voor het Wlntertel loen noch oiet ontvangen hebben dit t willen aanvragen aan JULES aLüZOT C p h Hetzelve wordt dan omgaand grètls M fpanoo toeKezonden Bestellingen van af 25 ftancB vrij van alli kosten aan huia met 5 7 verhooging MixpéiliMifcMtMr U IIwm mI l t Haverstroo Pastilles ba WOLFF Si Co WESTHAVEN 198 üachinale en Chemische zuivering en ontsnieUing van Bedden en Matrassen bij Ml DE RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Het groote aantal zenuwkwalen wrtdjad blijkt t ilJn voer la aan iganwVnKn IljdSade i eiiiiaih ld DS a SSi t n lïuiïi d D door du revenu Offlder va Oezondlitf t Dr EomannrelMni iMt vulliotm n rnl p d Mtel medeiediielil Mel 4e f wa werden w rkrti k ohltt i de Jüt nyl3S a au III maakta aooveol opiuw dat van on door den nitTlndS jeaonreren wériiS x OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE fcars vflDrkamlNfl ea HMlng bln a ktrtan V$A reeds de Ule drak Terioheoeti la Dit boekje bevat niet 11e ▼ het areata DubUflk verstaanbare verklaringen omtrent het weien der nlenwero therapie en de daarUede aelfe UI wanhoplfo Tallen verkregen uitwerking maar eek vindt man daarin vetenachapnelUka verrmndellngen nit de meitlaehe binden die aan deie geneeiwljze gewUd zlto noomedo iiftchrifl van tal van getnigischriften van liooggeplaatste geneeaknudigen ondor welke f éalire mad dr arofBHor aan de polykllnlak la Pari rus HouaemoRt 10 Steingreber mtd ir praktliearted ganaaabaar aaa bat kraak S J T T H B I La l afritra EarO lidyae daa OanaallCaalral d liyilèaa et de Same in Frankrijk en vete anderen Aan atlen wiet iB nnwce8t l na r f nalndar nmmfdmén la f a MimanÉd dpljB bloadaadrang aroota Drlkkalbaarftald aa aa dli0ld alapa ooabald lloiianatUba oaraat ao oabahaBalHta taaaland verder allo feken Jie door beroerte retraffen werden en nog UJden aan dé gtvolgen daïrvm Moala verfadimlngm oavarmogae tot aprakaa tJare tangval inoalalllk allkkaa atfiniald dar sawriobleR nat voortdurende a f plaatieltlke zwakte veriwakkina van gahsaBea etii ao wÜ iie reeda onïer geneeakitófiga behandeling geweeat zijn maar door da bekende middelen ala onthondlngaon es koudwatarknur wrijven eleotriseeren atoomlool of zeebadei een genezing of lenlfioK liiinnac kwaal aovondaiiliebben en ten eiotte ilj die vreeii cevveleiiT r beroerte ondatrtoe rodeo hebben wegena VOTBcliynBalen ala iloh aahoadand aogatig voolaa vardoovlaa la hal hooN hoardpHa ant daliallAaM ikkarlnnn an donker worden voor da aoBea drukkanda plja onder Eet vaarhoofd aaWag la da ooraii bat vae m van krIaliallBB In an bot alapen van handaa an vaatan aan al daxe dri oatworlta Tan nw lUdrtjË ala ook aan janga nefaloa MJtfanda aan Mtaktaoht an kraohtelooahald ook an goaonds lalf aan iorfsparaonen die waal met hot hoofd warksn en geestelijke reactie willen VoarkomeiT wordt drisiiend a geraden cich het boven vermelde werkje aan te aohafTon hetwelk op ftasvraÉa koataloed an fivoo londen wordt door r Anmterdam door H CI BBAIK ét Co lleiligeweg 43 Rotterdam FE vbu HAMTBM HOLPF Apothek r Korte Hoofateeg 1 tttreelit I OBRV pORTOIV Ondegrachl bij de Qaardbmg P i Op de JongBtB liyglennLBch mediolnale tentoon ateli ing 1b de Dr WAlaan vüm ooor de UediaiLe Jnrij net de Xllverea aredallle bahroond uano acha 0anM Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFIATTEN ASCEITSATEN EN LIJSM ooit volg ens op te geven Profiel iSpoedIge aflevering Nette uitvoering Concurreerende prijzen I ÖNniKLUKE Wie eeker zijn wu ds Ectaté I Elkel Cacao te ontrugen tenmen1 gesteld en na rele pnsfiiei gen in den 1 handel gekomen onder de num dee j uitrindeia Dr Miohaelis Terrairdigd I op da beste maclünes in het ereldbe1 ramde 6tabbliwement Tan Gebr £ Stollwerck te Keulen laetie Cikel acao in Tlerkuton bnseen Deze Sikel CMao is met melk gek kt een langename gezonde dnmk Toor da1 cel jkHh gebruik een i 2 theelepala raa 1 t podet nor een kop Cbocolata JUi I geneeakrwAtige dtank bij nl na 1 diarrhee slechts net vater t gebraiken I V rktygfaaat H 4e TooneMMia H ff Apothakan eoa Vi Kb ƒ Kft f 1 80 rÖM e 086 Q nerailT t geBiroonUger tMt Béte hnd lulius MattenMadI Amsterdam KalreiBtnil lOS EENieDEFOTTMTEEE Hen wordt rerzoeht op t lERK telettm OIT HBT MiOlZIIH Ti M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEH Deze THEEBN worden afgeiererd in Terzegelde pa esTant Uuee en een half en een Ned ons met vermelding Tan Nommer en IPr s Toorzien Tan nerenstaand IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitToering van geMrde orders aanbevelende J BREEBAAHT VZ Da BURGEMEKSTKE van Gouda brengt bij doze ter kenoia van d0 balangbobbendeu dat door den Heer Direotour der Directe Belastingen enz to Rotterdam op den ISon October 1898 executoir is rerklaard Ji n Kohier der Belaatiog op Bedrijfs eo andere Inkomaten oier bel b lastiuwaar 1898 9 No 6 Wijkeu D tot en met H Dat voormeld Kohier ter iufordoring is gesteld in handen Tan den Hear Ontvanger dat teder dia daarop voorkomt verplioht is zijneu aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de terraijo ran zes weken binnen welken de reclames bebooren te worden ingediend Gouda den 18 October 1S98 De BurgemeoBtar voornoemd K L MAKTKNS BuitenlaDdsch Over lcbt Do Btroom tid garuobtea omtrent de vorderiagen dia de revisie bg faet Hof van ca atie maakt de dosgeaBtmde iDtervievr mat roadsbearen vao dat Bof en dgl bebbeo opgehoadeu De rapporteur Bard werkt in alle stilte aan bet dossier Slechts verDsemt meo dat mevr Dreyfos als wettelyke vertegoowoordigeter vau baar man roede oo den advocaat bg het Hof MoroHrd beaft opgedragen inzage te verzoeken Tan bet doisier opdat deze advocaat als ver togen woord iger van baar belangen der zake kandig in bet revieis proces zou kanoen opiredép V Hoewel de groote binden vertekereo dat de werbntakÏDg te Fargi ait ia en inderdaad sommige werklieden bet werk hervat hebbea terwyl bet zeker niet tot een € a gemeene werkstaking zal komen cya er nog tal van vereenijjingen die blijreo steken en moties tot hervatting van den arbeid verworpen hebben Zoo de haizen aloopers die de ondernemera niet vertrouwden en weigerden op 65 centimes per aar ts beginnen omdat er na een paar dagsn leker weer minder gegeven zon worden De grondwerkers metselaar slotemakers eo hnisdchitdrrs bobben in de Arbeidsbeurs eveoeëtos tot voortzetting der werkstaking besloten Niettemib was de stemmipg verre van opj ewekt de fondsen waren uitgeput endenienwa Toorwaardea lokten velen aan al golden ze dan öok maar atleen voor de reeds ondernomeo gemeentewerken en werd verder door de oadernemers of de stad geen verbintenis aan gtgMtl FEVlLLETaX Qedeoksohriflei van een Gelnkzoeker OF AmiTIBAL DE VONDELING JViMr het Franich Dooa W NÜTTEES U DoEa inrichting herhalen wg verheugde zich in een reputatie van verdachten aard en dit volstrekt niet onverdiend Zu kreeg hoofdsake igk bezoek van jongelieden doorjedigheid tot allerlei uitapattingeu gebracht en door drae uitspattingen in de klauwen der misdaad gedreven vardér van zoodanige lieden als iedere groote stad het treurige voorrecht heeft onder haar inwoners te telloD die zelden eeo eerlek verdiend stuk geld in den zak hebben ofschoon hun beurs even Belden ledig is echte steunpilaren der inrichtingen van verdacht allooi en gewooaljjk volstrekt niet erop gesteld dat da politie dan neus in haone zaken en ondernemingen steekt Naar deze herberg begaf Martial ziob Binnengetredan wierp bg een blik door het lokaal wendde lich daarop tot de waardin in het buffet eeee bru natte van omstreeks dartig en werd door deze met haar liafsten glimlach verwelkomd Wat voor wonder brengt u hier mijnheer Fabu leuxf vro zy irHdt is al Z03 lang gelodon dat we u Mgeo dat wij bqna geloofden u nooit weer te znllao z an Evaawol vei eet ik m n vrienden ciet liava Da Keizer en Keizerin van Dnitsoblaod h bben bun rois aangevangen die zooals gemald ii eerst naar kasteel Kamanz gaat waar een l kdtenst gebonden wordt voor prinses Albrecbt van Bruaawyk Te Venetië zal ben beden waarscbynigk alleen koning Umberto komen begroeten Daar de staatnsecretaris van bnitenlandecbe zaken Bülow met den Keizer mee op reia gaat is den vioestaatssecretaris Freiharr von Ricbtboven de leiding van bet ministerie van buiten landscbe zaken opgedragen Ëen oorrespondent van de Daily News verneemt maar het bigve voor zyn rekening daï toen de Duittche Keizer bet beslait nam om Palestina te bezoeken by een eigenbaodigen brief aen Icoaiogio Victoria schreef waarin hij den hartelyken wensoh te kennen gaf om de volken van bun beide landen door banden ran nauwe vriendschap vereenigd te zien en verklaarde alles te willen doen wat in zyn macht was om dit gt tukkige doel te bereiken Verdar schreef de Keizer dat by de heiüge plaatsen met gedachten van vrede en vriendschap jfgens bet gehaele mensebdom zou bezoeken en vooral jegens de edele natie geregeerd door zyn bewonderde en beminde grootmoeder V Do Spoanaob Amerikaaosehe vrede commissie komt niet voel verder Ul t den vrede Amerika vraagt als oorlogsschadeloosstelling Manill en bet beele eiland Luzon De Spaaosobe gavolmaobtigden meeneo daar eerst o er ts moeten scbryven nsar Madrid zy vooden den eisob te meer oobiliyk omdat de Amerikanen ook Cuba en Portorico reeds hadden genomen Het Knapscbe Parlement heeft tot voorzitter gekozen dr William Bisset Berry een man die noch tot ds Bhtfdasparty noch tot den Afrikaanderbond behoort maar tot de kleine groep der volgelingen van den beer Rose Innes die wel bij deze verkiezingen door den heef Rhodes fel bestreden zyn qj aar hem niettemin ten opzichte van zyn Bbodesiap anoen meerendeels gestea d hebben Dr Berry is en geboren Sobot en beeft ook in Schotland zyn medische studiën voltooid Daarna ging hy als arts naar de Kaapkolonie en beeft daar nu 30 jaren gepraktizeerd zich tevens wydende aan de openbare belangen Ingevolge de motie van wantrouwen eergisteren door het Lageihnis gevoteerd heeft het ministf rie zyn ontslag ingediend dat door den goavernear is aangenomen julTrouw Aapasio antwoordde Martini nMaar wat wilt ge Zaken weerhielden me ondanks mijzolven en onder ket spreken drukte hy een kua op do fraaigevormde hand der waardin Nog altijd even galant I ffSn gij nog altijd eren li en aardig Lief en aardig F pas opl achertsta de waardin Op myn woord aanbtddelyk I Maar zeg mij ziet gij Trabuooa n wel eens P Zeker bjj is ona tot nog toe trouw gebleven hy heeft allfien maar het kleine gebrek zaldon te betalen Ia hij van av nd hier F Ik geloof het wel In elk g vnl als hij er nog niet ia zal t niet lang meer duren Ik zal öVen hooran Aapasie belde Beu jongen verscheen Is mynheer Trabuoos boren P Ja madame in de opkamer Dan ga ik hem opzoeken zeide Martial en betrad een trap die naar het bovengedeelte van het huis geleidde Van het vertrek dat hy binnentrad was bat plafond byzonder laag de rook van een half dozijn pijpen vulde da gansche ruimte ala met een dikken vlottenden nevel zoo dicht dat het oog in t eerste oogenblik er onmogelyk door heen kon dringen Niettemin rond Martial weldra wien hij zocht Trabuoos was aan het biljartspelen Het was een gro te kerel grof gebouwd en lamd k geevenredigd rooi van vel van hoofdhaar en knevel In hot midden van al dat rood fonkelden twee blauwgrijze oogen omgeven door blonde wenkbrauwen Verspreide Berichten UREYFVfi Da iSignal de Geneve vermeldt bet gurncht dat èbter da zaak Dreyfas een militair P aafl Mobandaftl schailt De rpgeering stelt jaarlg s een bedrag van f 850 000 ter beschiUniig van bat bureau van den ïnformatiedloDit Dit geld werd niet altgd b teed maar fokele officieren zouden bet onder elkaoder verdeafin en ter dekking van faun misdrijf valicb $ rap jorten en vaUcbe rena s maken Het i beerendeel der spionnen dossiers zou uit door b n varvaardigde ralsche slakken bestaan Ta l Debrpczio in flongarye wordt de ge8cliiedé ia van de veroordeetiog van Dreylas op be tooneel vertoond Het stak pakt zeer zoo d lfs dat de gevoe ens ten opzichte van de ni ebeelde personen wordoo overgedragen op da Vertooners Zoo werden de denkbeeldige Dreyfui on zyn vronw in triomf naar ho hotel ffebraeht maar de vertolker van de rol van Qa Paty de Clam moest onder t rk polili leide den schonwborg vertateu FaANKRIiK De fvarkHtakingen ta PMMi co bet daaraan verboa4en optreden der w tairen geven aao de stad het aanzien alsof zy in ftaat van beleg verkalMF Da cdrraapondeat der tN II Ot c geeft er bet volgende schetsje van Telkoni komt men bereden patrouilles tegen dragonders knrassiers jagers te paard Giit rochteod te St Cload aan den baltenkaut van het Boia zag ik een patrooills dragonders naar de Seine afdalen De paarden werden afgezadeld en gingen bet water in Hun bad moesten de beestea tuoh bebbenl Zy zyn miuchien mesr aan baden gewoon dan bun beryders Waar een nieuw huis gebouwd wordt en enkele werklieden den arbeid hebben volgehouden zyn ook soldaten en dezeu hebben de meerderheid Hier en daar op eoa plein of een kmispunt van straten ptaan geweren aan rotten met de roodbroeken in groepjes er omheen De groote werkpiaatieo van bet Cbamp de Mars de Cbampi Ëlysées don Qaai d Oriay waar gebeele stadekwartieren overhoop lia ea worden kiacbtig bezet gehouden Men leeft er zelfs een tooti hoofdwacht ingericht met den sobildwaobt de bajonet op h t geweer er voor heen en weer stappend Het garnizoen der hoofdstad is moer dan verdabbeld en er wordt vrywel ge n andere dienst gedaan dan bet betrekken van wacbtpostcD Zat de werkstaking spoedig afgeloopen lyn Wie zal bet op dit oogeoblik zeggen al zyn er ook van ocbteud arbeiders aan bet werk gfgnan en al durft de Tempte Hy had voor tegenpartij eou kluin bleekuitzieud manneke naar zyu kloeding en andere kenteekooen te oordeelen een Engelsoh stalknecht Op het oogenblik dat Trabuooa met zijn queu een laogherekendea stoot wilde doen richtte h j toevallig het hoofd op en bespeurde Martial de Préaulx Oogenblikkelyk smeet hü zyn quou over het biljard was met één sprong b j den laatstgenoemde en diens beide handen grij onde en drukkende als om zo te vorpletteien riep hy yWsl verduiveld 1 Èindalyk weer eens op komen dagen Ik begon ta wanhopen u ooit weer to zien Waarlijk F zeido Martial gij zijt tweemaal in tie Mazarino naar me komen hooren hsb ik ver noraen vDat is waar en ik stond op het punt er voor Cde derde maal heen te gaan T Ge hebt me dus iets belangrijks mee te dealen f Byzonder belangrijk ik wilde u bidden ma eeo dienst te bewijzen Wat mg betreft ik kom juist hier om er van u een ta vragen Bravo I dat gaat goed Wy zullen elkaar helpen mau het spreekwoord zegt Kleine dienaton onderhouden de vriendaohap I Ik ben geheel tot uw dieaat Ik heb al den tijd zeide Martial speel uwe party eerst msar uit I Dat heeft geen haast we sullen het later wel eOBs vinden rayn vriend Dyck zal er niets op tegen hebben Zog myn waarde Dyok Chester kan t jou wel achelen P Wel nattturtjjk niet antwoordde de ondorrraagds een artikeltje over de stiking van het opschrift L e hervatting der werklaambeden c voorzien Wat ik Donderdag gezien en go hoord bad deed my een spoedig einde verwachten en dat in sociaal demok ra tisoh e kringen das by de leideiSi eenielfde meeniag bestond bewyst het feit dat bet s ciaaMo mokratisoh congres te t tottgart zyn gelok wensohen of aaamoedigingen beeft aobtorwego gelaten de werkitaking als geëindigd bsscboawende Eergister had ik booren vertellen dat de BOciaaUdemokraten van de Petite Uépubliquec hebben opgehocden do werkstaking in bna hand te hebben Da weigering door da stakers om de door Roohelort aan de Intransigeant en door Dfrontède op een vergadering byeengebrachte gelden in ontvangst te nemen was wel een aaowyzing boe op dat oogenbUk Jaarèi Qéraalt Hicbard en bun groep Drt yfniarda do meest gehoorde raadslieden waren Maar dat moet oit zyn en ik hoorde de verenderstelltDg uitspraken dat men in dis kringen liever de werkstaking zou zien eindigen Mon zou vreezen voor een gelegenheid voor militiiriame o reactie om lOen stag to slaan BsLüTf Eeo Belgisch onderofficier een zekere Massart is Zondagavond te Doornik bet slacbtoffor geworden van lyn ridderlykheid Ely boorde op Ktraat oip hulp roepsn snelde er hoau on zag dat een man bezig was zya rronw af te roisen Toen Massart tussoben beide poogde te komen ging de man ben te Igf eu gaf hem een paar stompen Ds onderofficier die DOg andore kerels den woestaard zag te hulp komen ging daarop door maar hield den man die hen achtervolgde in t oog Plotseling echter toen by joist een hoek was omgeslagen sprong de vent vooruit en gaf hem met e n baksteen zoo n slag op zyn sobako dat deze bezweek en de schedt l van Massart half verbryze d werd Een brigadier vond hem daar nam hem open bracht hem naar de kazerne waar hy byoa onmiddeliyk den laattten snik gaf Hg was twre en twin tig jaar en bad heb bnrgerlijk kruis eersteklas voor een dappere daad die by hg oen brand bad verricht De moordenaar is iteenbreker en beweert dat Massart hem en zyn vronw aangevallen bad BINNENLAND De Tweede Kamer bwft de vorig weken besteed aan het afdeelingaooderzoek over de ba grootiogsontwerpoo en andere voordrachten Dese week worit hiermede voortgegaan en volgens bet eergislorsn medpg dee d br ilnit za o a hft Ik verlies als iinar gewoonte toch al woer Ge hoort het mynheor Fabuleux Builendieo da zaken voor allea I dy z t gekomen om mijte spreken welnu spreekt Hier P Hier of orgena andera dat kan my weinig scholen De zaken die ik je heb te vertellen zyn in vertrouwen In deze zaal is te veel volk om ons heen men zou ons kunnen hooren Dat is waar Welnu laten wa het kabinetje nemen maar dan moet er vertering gemaaüt worden Ddt is minder bestel dan maar iota Niets houdt u ooit tazen I Gij zijt uw naam waardig o Fabuleux I fabelachtig Ik ga den gar on roepen Trabuoos naderde de trap on floot op eone bijzondere wijze De kellner liet zioh niot lang warliloD Vier flesschen rau wat lekkers en mot allsmaal hetzelfde I en wat sigaren beval Trabucoa en ziende dat de garc on een cezicht r tte alsof fafj uit het hoofd iets beroken Ie meende h dat bet aan do snelle bediening niet zou schaden als bij er byvoegdo M n vriend Fabuleux die zooeven met me stond te praten betaalt alles In het kabinetje hoor t botgeen dan ook bleek juist gezien te zyn want mat een beleefde buiging draaide de kellner op zija hielen rond en verdweoD Wtrit 99mHf i