Goudsche Courant, vrijdag 14 oktober 1898

8 l 97 96 1001 88 83 83 SS J 64 97 V j 103 J 39 tiV 77V a W 1011 83 100 1007 668 476 103 50 s 61 101 l i 14SI 6 8 4 10 98 186 86 b 111 111 101 I I 17 lu is 15SV 68 99 I 106 101V J 67 8511 188 14 14 lO Vs 66 108 11 I Vm 16 118 1 asttordam 4 45 5 88 6 15 7 86 7 68 8 40 8 88 1 68 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 8 60 3 4S 4 06 4 40 6 86 6 17 7 86 8 8 87 10 10 De D treiaea sIMd Capelle 4 58 6 08 O ff 10 89 ff ff 1 E4 ff ff 4 60 6 87 9 47 Ie en Ie kl Elk Kienwerkerk 6 04 6 11 K ff ff ff 10 86 ff ff S Ol ff ff 4 67 6 S4 9 84 reiziger moet zioh llDorilreeht 8 11 6 111 t ff door r ff 10 48 ff ff 8 08 ff ff 6 04 6 41 10 01 bovendien voorzien vaa Souda 5 17 6 16 6 88 7 46 8 11 9 47 10 18 114 11 64 1J 08 1 47 1 14 Ï O 4 06 4 84 6 10 5 56 6 47 7 46 8 10 10 07 lo sa een bewijs a f 0 60 slUg 6 46 7 80 7 40 7 46 o 8 86 9 46 10 11 11 87 11 86 18 88 1 85 8 4E 8 40 4 4 88 6 80 18 7 80 7 66 9 88 10 U6 Voorborg 6 68 ff 7 68 D ff 10 17 ff ff V 1 41 ff 4 8 6 18 S4 ff Zoeiermeer Zettv aard 6 6 ff 8 14 § 8 89R ff 10 88 ff ff 1 66 4 68 6 80 9 48 ff 7aTsnhuiisn Moerkipelle 17 ff door 10 48 ff S 0 ff 6 04 6 8 9 69 ff Onuil 6 88 7 48 8 08 8 64 P 9 08 10 16 10 64 11 67 18 08 li 60 8 17 8 14 4 08 4 8 6 15 6 6 60 7 48 8 18 10 10 10 88 Uocda 6 80 6 8 6 34 7 61 8 14 9 07 10 19 10 57 11 00 11 10 U 68 1 10 8 17 4 88 lO 6 06 6 11 9BP 10 17 10 86 Oiidew 6 S6 6 15 ff ff ff T ff 11 14 8 S7 ff 6 87 11 88 18 17 ff 8 46 8 84 6 48 ff 7 1 ff 10 84 Waard 6 48 7 8 8 08 ff 8 84 7 18 8 48 10 41 ITtreekl 08 7 18 7 04 8 16 8 56 9 81 10 61 11 46 18 31 1 8I 8 08 8 60 5 04 4 7 89 69 11 11 U ll 37 aren 46 centiareo Wei en Booiland te Hoenkoop f 16100 k J G Boer te Laogeroigeweide EENE GELUKKIGE HüiSVROÜW Hoevele huishoudens zgn er niet die veel gelukkiger zooden zgn iodien de ziekte die gevreesde plaag niet dikwgls onverwacht zioh voordeed Als het de man is die aangetast is staat het werk stil komt er meestal gebrek en valt het hard het verzuimde later weder in te halen Het is evenwel nog erger waaneer de vrouw dea huizes ziekelgk is want de kinderen die do dagelgkache en onophoudelgke moederlgke verzorging behoeven ootberen dezelve en de man vermoeid van zgn werk komende is alsdan varpUoht zioh nog om de werkzaamheden viin het nuishouden te bekommeren Ziehier wat een huisvader de heer A Fraher 53 Daoiel Slolperstraat te Amsterdam ons den 25 September 1898 schreef Mgne vrouw was reeds moer dan een jaar Igdende en bad zulke hevige pgnen in den voet dat het haar onmogelijk was iets in haar huishouden uit te voeren zjjkon van baar stoel niet dteoen looo toor Is sebialeo Sedert ia hg echter oiet ternggakome terwgl bg onderzoek i gebleken dat bg d il zelfde koostje reeds meer heeft tertoond De ziak is tbana in haodeo der politie Rene NIEUWE UmmG MIES E MESM PARAPLÏÏIESs A van os Az Mfl Tailleur Kleiweg E i73 73a GOUDA TeletfJkooM Ko Sf van 11 OCTOBKE Nbbbblakd Jert Ned W S l i dito dito ilito 3 dito dito dito 3 HoNoia UU GeaJl 18811 88 8 Itaui lasohrgtiag 1861 81 5 jOosTINB Obt in papier 186S 6 ilito in zilror 1818 6 FozTVOAl OJ mot oouaoa 3 dito tiotet 8 BuiUND Obl Biniienl 1894 4 dito Geoons IfSO 4 dito bil Botbs 1 889 4 dito bg Hop 1889 90 4 d to io goud leen 1883 6 dita dito dito 1884 6 SPAIIJB P rpet sohul 1881 4 TuszElj Gepr Canv leen 1890 4 Ge loeniug serii D Gec Isening 8er e C ZuiDAvB Esp V obl 1891 B UziloQ Obl Buit Soh 1880 6 VzHi zusii Obl 4 onbifp 1881 Ambtrbdam Obligstieu 1886 8 BoTTZaDAH stuit leeu 1894 3 NzD N Afr Hïljlo si i asnd Arend b Tab M Oerlit uien DeliHaatsohapp dito Arn Hypolheekb paüdbr 4 Cult Mij der Vorsten aand s Qr Hypolheekb paodbr 3 i Nederlandsohe bank aaad Ned Handel maataeb dito N W k Pao Uyp b pandbr 3 Bolt Hypotheetcb pandbr S i Utr Hypolheekb dito 3 OosTZHa Öjst Hong bank Band KtiBL Hypotheekbank ndb 4V AifzaiKA Ëqut bypotb pnndb E Uuw Ij G Pr Lien rerl NlD Holl IJ 8paorir Hij aBnd Kg lot Eipl V 81 3pir aand Ned Iiid Spoorwegn aaud Ned Zuid Afr 8pm iaand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IlAUiSpoor l 1887 89 A Eobl s 66 Zuid IUI Spwni A H obl 3 POLiN Warschau Wennen aand 4 Bvsi Qr Rass Beurs Amsterdam Vrkrs Slotkrs opstaan wg waren ten einde raad totdat wg op toevallige wgze de wonderbare genezingen lazen verkregen door de Pink Pilloo van Dr Willams Komaan zeide ik tot mgne vrouw zoo schryft bg latea wg ze eens probeeren baat t niet t schaadt niet maar wat een succes ik kan U verklaren dat Dwe onovertreffelgke Pink Pillen de beste uitwerking gehad hebben No eenige doozen gebruikt te hebben vond zg dat baar lichaamsgestel veel betor was maar de voet nog niet geheel na nog eenigen tgd voortgegaan to hebben kwam er wat kracht in den voet terog en als zg op een stoel zat kon zg haar voet zon der behulp van iemand op een anderen stoel leggen en voorheen vreesden wg eene geheele verlamming Wat de gezondheid betreft deze is uitstekend geworden en de eetlust ia terug gekomen Zg kan thans met behulp van een stokje bare huiae Igke werkzaamheden rerriofaten ja zelfs doet zg de kleine wasch t welk zg in geen jaar bad kannen doen Voor een jaar geleden moest mgoe vronw te bed blgten of in een stoel zitten Nooit badden wg gedacht dat mgne vrouw nog eens zoo flink zou worden Nog steeds gaan wg voort met de Pink Pillen te gebruiken in de hoop en met het tertouwen dat de voet nog eens geheel en a hersteld mag worden Waar het maar te pas komt beveel ik Uwe Pink Pillen aan want zg hebbeo bg mgne vronw wonderea gedaan Het ia een ieder gemakkelgk zich van d waarheid van t bovenstaande te overtuigen De Pink Pillen zgn de onovertreffelgke spierversterker zg hergeven kracht aan de zwakken en zgn voor niemand nadeelig zelfs niet voor de delicaatste personen Gelgk alle goede producten worden ook de Pink Pillen reeds nagemaakt een ieder geve dus wel acht dat er in t Fransch op het ombulael itaat i Pilules Pink pour Personnea Pales dn Dr Williams t Omhulsel en het etiket zgn van rooskleurig papier met blauwe letters Men hoede zich voor namaaksels Prga 1 75 de doos 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg Shabiué Steiger 27 Rotterdam eenig depotbonder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Zeer werkdadig voor bloedarmoede rheumaliek zenuwpgn neurasthenie heupjicht verlamming ataxie locomotrice zenuwziekte klierziekte enz enz Zg bergeven schoone kleuren en handelen in alle gevallen van verzwakking bg de vrouw en hebben op den man eene werkdadige werking tegen alle ziekten veroorzaakt door overdreven arbeid en bnitensporigheden 166 61 176 103 106 106 99 llIVs U7 V DIrrxte SpoorwegvcrblDdlngeD met GOUDA Wiuterdlenst 1898 99 Aaai cvaiigeo 1 October T d vao Greenwich SOOD KOTTIIIDAU iiie en ll i U ll 1 8 1 11 i lS f S 4 18 11 88 l 8 S 11 81 1 I I8 11 48 t 1 14 t lB 11 81 18 81 1 88 8 80 4 4 U 5 88 8 88 8 61 8 18 7 81 8 10 8 40 8 10 8 80 7 50 80 VBRSCUEIDKNHEID Bg een broodbakker te utrecht kwam een paar dagen geleden een jongmensch zgn diensten aanbieden als knecht daar hg zooals hg zeide vernomen had dat de meester den torigeo dag een knecht bad ontslagen Daar de bakker werkelgk om een knecht terlegen was en het jongmensch dat ziijh goed voordeed gren te houge eischen stelde was meo het weldra eens eo werd bepaald dat hg deo volgendeo morgsn in dienst zon komen Op het bepaalde nor tras de nisowe knecht present en toog terstond aao den arbeid tot des middags toen hg verlof vroeg om zgo goed te mogen haleo dat nog te fliltersnm bg zgn torigen me st r stond Wel bet giside hg hst dsl deze hel goed zoo willeo afgateo omdat hg dezen nog f 12 schuldig was doch hg zoo io ieder getal kunnen probeeren of een schikking kon werdeo getroffen Nog lang werd over een eo ander tteraadslsagd tot dat tea slotte de bakker zicb liat baptaatan am bsia f 12 op ign te ter HAR TBKBICHTSN Qonda 18 Oolober 1898 Granen in ilauwe stemming Broine boooea mot goede traag lot hooger prlJEon Tarwe Jarige Zeeuws 8 4 8 60 Nieuwe dito ü Mindere dito 7 60 a 7 90 Afwijkende 6 76 i fl U Polder 7 86 iV 7 76 ZeouWBohe Ebggei 6 86 i 6 76 Polder 4 80 it t 5 baflenlaodache per 70 kilogram i f Gerjiti Winter 4 60 a 4 76 Zomer 4 80 ü 4 0 Cbetallier 6 16 i Hater per heel 8 10 a 8 76 per 100 kilo 7 50 Hennepzaad Inlandscb 8 60 i 9 Btiitenlaadsohe ƒ 7 60 i f 8 96 Kanariezaad 6 n 7 60 Karweiziad i per 40 Kilo Koolzaad 8 i f 8 80 Bïwten Kookerwlen 9 O i 10 60 Niel kokSnde Bnilenlandaohe tosrerwtea por 00 Kilot i Boonen Bruine bMueo 10 78 1 11 Witte boonen 11 60 18 Dnivenboonan i FaardeabWnen 4 Mais per 100 Kilo SOUOA DKN BAAS SIM seis 11 18 18 16 1M 8 14 8 46 4 49 4 66 6 86 5 64 6 15 7 84 7 58 11 80 Hf f ff ff 5 7 ff 84 11 41 l ft ff 518 ff 8 16 11 56 1 88 6 tl ff ff ff ff 8 89 II 18 46 1S3 8 41 4 16 6 16 6 87 6 66 88 48 8 04 8 84 7 8U 80 0 17 9 S8 d 67 10 14 11 15 7 4S Mt V r f 7 68 8 61 ff ff ff ff 8 07 9 08 ff ff ff ff 8 18 9 08 9 45 6t 10 86 10 44 11 45 OUD A A H S T E ada 6 19 8 14 9 8 10 S7 4 11 6 I Anut W 8 01 9 0610 85 18 48 1 00 6 Amst O S 8 80 9 18 10 60 1 08 6 16 Ulreokl 6 6 6 a 7 41 8 87 8 49 9 00 9 10 10 16 10 88 11 38 11 08 1 37 3 08 8 16 8 66 4 48 5 88 6 S S I8 9 68 Woerden 6 49 6 68 8 06 9 16 10 88 11 6S 18 14 8 47 4 16 6 68 7 13 9 10 Oadow 8 14 10 46 ff ff ff ff 4 14 Qoada 8 17 9 01 9 88 9 68 10 69 11 10 18 11 9 S 40 4 87 5 M 8 10 IS SJ nst C A 7 06 8 10 9 06 11 16 8 8 8 46 4 4t 10 7 4 4 Anu W 7 10 8 11 9 80 11 80 3 08 4 00 5 00 6 S 8 00 10 0 10 84 11 10 aoada 8 09 9 1110 0 11 51 8 t 4 47 6 40 7 49 1 49 1 1 foorstfll der vgf Itdon omtreot ds herzienipg TBQ atrdftoDaiuea ïn de afilr liogea worden ondeisocht Kr bi staat derhalte uiUiofat dat dit onderwerp oifit lang aohangig ui biyreo aa zoobI oiet do dit jaar dsu toch in het befpQ Tftn hst Tolgsods ÏD opsobare beraadslagiDg komt In de TolRsode week zal de Kamer een aantang maken m t de opoubare bebandeliog van eenige ontwerpen waaronder enke e die raede lang aanhangig zgn geweest Het roornaamBt ii wel dat sot regeling ran het mgowezeo in Ned Indië dat al van 1883 in de mtak it Minder oud ie maar toch al rier jaar telt de regeling ran onregelmat gheden wrlke in 1893 zyn aan bet licht gskomen omtrent bet beheer fan den goederenroorraad hg heï leger Wegens bet langer onder de wtpene honden Tan lichtingen s n meer gelden voor nitrasting besteed dan op de begrooiiogen betebikbaar waren gestald en dit is een tgdlang bedekt door bestaande fondsen te gebrniken die eindelijk oitgepot geraakten De minister Pierson maakte tödeos zgn eerste minislerichap bezwaar tegen deze onregelmatigheid die op jaren lang gevolgde leur bernattft en toen de Algemeene Kekenkaroer ten slotte weigerdt de aitgaren boren de begrootiog te Terrffenen dieode de minister Sprenger van Eyk een regelingsontwerp in terens mei maatregeleji om roor tTorTOlg tot een beter beheer te komen Deze regeling zal na eiode yk hasr bftlag kanoen krggen Een dierde ontwerp dat Tan jonger dagteekening s maar toch te lang onafgedaan il gebleTen strekt om de schromelgke ootdniking tegen te aan die in eenige braoderyen in Limburg en Brabant zgo aan den dsg gekomen en waardoor de sobatkiit voor groote sommen is benadeeld bg den accyns op het gedirtitleerd Als de Tweede Kamer dit ontwerp vóór ig in Joni nitmnging bad afgedaan en naar lie Snrsta Kamer had gezonden zon aan dit miibraïk al een einde zgn gemaakt Het is das seker goed dat bet ontwerp na vooraan is gep aalit onder de tgit der voordrachten ralke a s Dinsdag aan de orde komen De beer J T M Smits van Ojen lid van de Tweede Kamer en borgemeester van ËlndhoTen ie overleden Sedert 16 September 1891 had hy onafgebroken zitting in de Kamer Door de antireTolutioDnaire Kamerolub zgntot bestunrsleden herkozen d beeren dr A Kuypar Toorzitler J van Alphen 2e Toorzilter Joh Krap secret iris mr H A v d Velde 2e lecretaris jhr mr H t Asoh v Wgok penningmeeeter St Zondag en Maandag werd te Utrecht hel Roomsoh Katholiek Congres voor drankbestrijding gehondeo Terecht vraagt het Utr Dagblad geheut io deu geest zooals wg vroeger reeds opmerkten t Wanneer zal men eiodelgk eeosbrekeu mnt die ellendige gewoonte om op Zondag ei atdagen als tweede Paasoh Pinkster of Kerstdag zgo ook geliefkoosde dagen congrcasen te houden Jaar en dag werkt men Toor Zoodagsmbt en nochtans gaat men voort op Zoodag te rergaderen en andere meoscheo hier waren bgT een dertig al rerilaggeverfl tot werken te dwingen Oend 7 8 10 8 8i Moordrecht door 8 4 NieuwerVerk 7 8 4 0 pelU 7 46 8 8 Kollnrduil d SO 7 iS t 18 a ci Qonda ZHveahuitea Moerkapalle ZoetermeerZegwaard Voorburg Hatre s Allicht aal dexe ot gene zeggen dai men mtt die enkele rerBiaggevers geen rekening kan hoadsn maar dan vergeet men dat juist sg bet zijn die bet congres hft krachtigst steunen Wat geeft bet of meeningen worden Terdedigd voor eeo gehoor Tao 1000 ieg2000 meosehen a a de pers niet zorgt dat zg onder de oogen van bet groote pabliek komen Het zou o i de meest eroatige overweging verdivoen zoo de pers zich vooruam d ua comman accord geen verslagen meer legeren Tan ooDgresatbtid die bp Zondag gehoaden wordt Ën dit betoog klemt te meer tegenover dit congres uitgaande van geestelgke leiders De bgeenlcom t werd geleid door mooseigneor B van de Wetering aartabissehop te Utrecht Ër werdeo pleidooien geleverd voor geheel oothoading maar meerendeels voor matigheids genool schap pen Veel oieaws ia op het congres niet gesproken Al wat jaren lang reeds is gezegd opgemerkt en gediscaasieerd kwam op die bgaenkomat opnieuw aan de ori e Hel eenige rer aohil met aadere coogreisen met hetaelfdt doel gehouden waa dat dit stond onder geeitelgke leidmg en een kerkelgk karakter droeg Dit ligt zoo in den geest Tan den faaidigen l Voortgestuwd door deo drang van anderen Tan socialisten radioalan en voaraitstrevsnden moeten de kerkelgke machten wel volgen om aan sociale kwesties hunne aandacht tewgdeo Eo dit te meer willen zg hun invloed behouden Bg de protestanten geeebiedt na allee4a die richting onder de vlag van ehrisielgb bg de katholieken begvereo de geesteiyken zich om specifiek Roomacbkatholieke coogre sen eo bgeenkomaten te honden Gemeng de Berichten ToEU de d kknecbt C B der stoomboot Lekkerkerk Dinsdagavond na afgeladen te hebben tiog de bout op wilde gaan gleed by uit en viel in bet water By werd levenloos opgehaald By laat eeo vrouw en acht kinderen na waarvan Tier nog te jong om iets te Terdienen De vermiste Trouw te Utrecht is Dinsdag avond gezond en wel in de eehtetgke woningteruggekeerd Zooali men beweert zon zgbaar man die zgn vrgen tyd meer e dari danthnis schgnt door te brengen eens hebbenwillen laten voelen hoe pteizierig hfet ia omaltgd alleeu met de kioderen ef sgo eroamelgk aoht te weaen zooder eenige afwiiaeling U D In Für B HaubL omt eeo lang artikel voor om de jonge meiaprHe waarachawen tegen de hawelgkaadfertenties 0p dezen meer en meer gebrnikelgkea weg brengt beo ia ir wfHn dat er veel huwelgken op die wgze gesloten worden welnu de redactie verzekert aao baar abonnÓMt dat daar niets van aan is en het meerendeel der advertenties aan de biertafel worden opgesteld Geheimhouding verzekerde strengste diacretiec is altoos een belofte waar men niets van meent De portretten worden niet enkel door de jongelui zelven vaattt ook door hou BQsters eo nichtjes bekeken eo bespot Zorg voor n telveo It luidt de vermaning der redactie dan behoeft ge niet een onbekenden verzorger uit de courant te zoeken en miatebien als men ziet dat ge voor u zelve zorgen kant ontmoet ge te eer iemaed die er niet tegen opziet zorgen en verzorging met u te dealen In het Utr Dagbl i dat zich in de zaak van bet ongelukkige meisje zoo verdienstelgk heeft gemaakt komt thans een uitvoerige beaobrgfiog voor van da Martha Sticbtiog t Atfou aan deo Bgo waar bet kind is opgenomen De sohrgrer is vol lof over deu stiohting die zich zoo gunstig van vele ioriehtingan van dien aard onderscheidt 4 lO U U li lo ia iD ao 11 88 Met deozelfdeD trein kwam ook het atief kiud van Tennis Waverwgk bet marteUresje sooala bet na wordt genoemd t Was gehaild nit IJaselstein door de dame die de kosten zal dragen en eene dochter van den directeor der stichting deo heer C Geel t Zag er wet wat beter uit dan toen ik het gezien had jaïst acht dagen geleden in het geboDw van Justitie natnurtyk helder en zindalgk maar toch oog erg bleekjes met oog diezelfde schuwe oogjes en tin droeve g zlchtj t Was maar beet goed vertelde d directeur me eeo vriendelgk goedhartig man dat t nu oafr de stichting was gekoiien andera zon men in fJs elatein natuurlgk in eentond em goedhartigheid de zaak geheel bedorven hebben Want niet alleen dat hel in het gezin van deo veldwachter den gebeelen dag gesold werd en vertroeteld en voor het oitgehoogerde zwakke lichaampje te sterk gevoed a aar men was er natuurlgk trotech op om er mede door het dorp te loopeo eo dan stopte elkeen t wat toe deze koek gene taart een derde een snee roggebrood een vierde een wortel en soo voort Zaterdag was het dan ook al onwel geworden en thana bad de dokter de grootste voorzichtigheid io de voeding aanbevolen soodat ni t moet worden toegegeven aao de gulzigheid die ze nu betoont Dan moeat se veel liggen omdat ze zoo erg zwak ia eo veel in de lucht tKiod was moe van de reis en daarom is ze spoedig naat tziekenbois io eeo warm bedje gebracht waar het direct ia slaap viel Dat de Mortba dtichting meer ongelnkkigen herbergt bigkt uit hetgeen de Gchrgrer verder verder T telt Toen ik rerleden week het kind had gezien in t gebouw fao Justitie meende ik omdat twas voor het eerat in m o leren dat ik al iets héél buitengewoons noiter tB gezien had Doch d t was het niet op verre na niet Hier heeft men t me duidelgk gemaakt met weinige staaltjes die ik hoorde Van een dertienjarig meisje uit Lunteren Klaasje Veldhuizen dat jaren lang geleefd had in een varkeoshok op tiand waar t rondkroop io t vnil op handen en voeloa en io de aardappelenkuilen opat rauwe aardappels totdat t werd weggescbopt door de knechten Toen men t vond kon i out meer spreken gansch weeeoloos waa bet en na beel beet veel moeite had men teec beetje a enBch weten te makeo na drie jaar maar toen is ze gestorven £ e speelde met een lederen pop en heeft t niet verder kannen brengen dan tot eeo tevreden blgtjeo glimlach Van een knaapje Hendrik Oosterman uit Utreobt dat van de geboorte tot zyo zesde jaar steeds dronken is geweest omdat l aldoor maar eet jenever geroerd waa door de moeder Ook dat ia in de tichtiog gestorven En nog eenige dergolgke ataaltjes boorde ik van verpleegdeo die thans reeds meusch zgo geworden of t weldra zotten zgn Ër is T el veel ellende in de wereld die niet wordt gezien Maar zon er oiet meer kuouen worden gezien dan thans De sihryver prgst het vooral in de Martbabtiohtiog dat waooeer bare verpleegden tegen deo twioligjarigen leeftgd zich eene positie in de maat chappg hebben verworvao de banden van vriendschap en ooderlgke zorgen toeh niet worden verbroken Muoi omdat ik voor de Rechtbank niet z o heel zelden menschen zie als laodloopo s die direct of na omzwerTingen van maar beet luttele juren overstappen van bet weeshuis nsar da schans om daar hun Isven voort te tsttn en te eindigen 4 8 10 84 I 10 64 9 07 9 18 49 Aao een opwekking om de Martha ttichting die bet oiut breed heeft te steuoen opdat zg het werk der barmhartighoid op nog ruimer schaal zal kunnen beoefenen voegt de redactie van het U D i de mededeeling toe dat van de gelden die speciaal voor bet meisje Wevarwgb inkomen een spaarbankboekje za worden gekocht dat haar bg baar vertrek it de aticbting zal worden ter hand geateld RechtzaJKem De Am terdamMlie Rtclitbank beeft eetgiitereD ie directie eaiier fabriek TiriwrdMid tot uitkeiriog tan eeo lom tan f 12 000 met de rente sedert den dag der dagraard ng aan een werkman die door een openalaaad loik lleod een ongelok kreeg waardoor by lot rerderen arbeid ongeecbikt wui D Beohibank nam aio dat bel ongelak wa rerooraaakt door de eohald der directie en orerwoonTa ook de gegoedheid n de gedaagde b M bad haar rerintwoordelijkheid reed erkend T o om den m n di m t takwerk f 750 per jaar rerdienda l n lang f 10 per week ait te keeren maar de werkman nam biermede geen genoegen daar bü rreesde niel lang meer te tpll n leen awdat al dan toch tgn ednwe eo kinderen ontiidig broodelooe zonden worden De rechtbank f rklaarda bo endi o het roooie nitrofrbaar bg Toorbaat zonder borgitellina jroor h t geral de directie de zaak in hoo beroep en in caaiatie mooht wielen doorzetten De werkman wai lot het voeren ran dit procM in itaat gestald door zgn kameraden die onderling de ko ten betaalden en lün gezin onderhielden aaogeiien de directie bij de dagiaarding de oitkeering ran I 10 per week had ingetrokken Aangezien oog nooit mn dergelgk Tonni ia gereld allfaana nog nooit eeo zoo g oole iobadeTergoeding door een Nederlandoche rechtbank II toegekend is de r rdere loop tan het gedirg hetzj de directie berust of niet foor patroon en fabrikanten rao het grootste belang m ook TOor de werkliedao Immari wordt in hoog te in tant e oiliamaikl dat iogeral van schold van patroons of directie bj een ongelak de ondergeschikte aanspraak kan maken op eeo kapitaal dat hem anapcioel nagenoeg geheel schadelooi stalt oor het geldelgk verlies dan bewgst dit dat da beitaande wetten mils de loop der procesien maar wat wordt bespoedigd toor een goed deel zonden beantwoorden ain het doel dat men zich met verplichle verzekering tegen ongelukken voorstelt STADSNItUWS GOUDA 13 October 1898 In de zaal Oranje en Nederland Turfmarkt albier werd gister avond een bgeenkomat gehouden geleid dcor Mej en den heer Scheepmaker nit s Qravenhage waarin veraobilleode lichtbeelden verden vertoond Van vgf tot zeven ordn was eeo kinderaamenkomst gehom en zóó tairgk dat de zaal byna te kleio bleek De jengd waa enthousiast over de ertoooing en wel in die mate dat de oiting daftrvao meermaleo hinderlgk waa voor de verklaringen die bg de lichtbeelden noodig waren s Avonds was de zaal weder flink gevold De portretten die eerst vertoond werdeji betrekking hebbende op bet Buil van Oranje lieten ann doidelgkheid en nauwkeurigheid wel wat te wen chen ever Beweegbare platen kregen wa te z mi die werkelgk mooi en tevens heel aardig waren zoodat de lachttoat meermaleo ter d e werd opgewekt 7 88 8 88 8 81 10 04 8 08 D 10 11 8 08 10 18 8 U door 10 85 8 88 8 50 10 10 84 10 88 1 8 10 84 II é 54 10 10 8 U O 10 18 ff ff 10 11 ff r 10 88 ff 9 18 10 88 11 6 11 44 8 89 D door 8 66 KDA U 10 7 61 8 86 11 17 10 81 87 8 40 lO Oi 11 17 8 66 10 18 11 tl De heer Scheepmaker trachtte het aangename met het oottiga te vereenigen door met zgn lichtbeelden gesohiedenisBeo te ontwikkelen die op sommige miibrniken der maatschappij inzonderheid op dronkeoscbap doelden By de vertoouing der historische portretten werdea op verzoek van den heer Sjheepmaker in koor Vaderlandsche liederen gezongen ofschoon door sommige bezoekers ook wel liederen werdeo aaugebereo die minder toopassetgk waren Door toBsehenkomst vao den heer W J Sprn t W Jzn te Rotterdam ia door de erven van wglen den heer W J Fortugn Oroogleever ood QotariB alhier aao het Rgk ten beboete san het Nedrrl ndsch Mnaenm ten gfachenke aangeboden eene verzameling ran nngeveer 1000 stoks Hollacdsche zegels san 1633 af tot 1890 van verschillende provinciëo 8tct Bg kbn besl is tgdelgk benoemd tot leersar aan de rgks hoogere borger obool alhier dr J Heinsins thani tgdelgk leeraar aan de rgks hoogere bnrgerschool te ZW olle met toekenning vaa eervol ontslag oit lattstgeooemda betrekking a de Vergadering der Afd Ooadai ran het Ned Ood Genootsch ran gistereo avond werd asel algemeens steotmeo de volgende motie aangenomen Da Afd ffQonda van het N O G betreort het ten zeerste dat bg de bebaodeling der pensioenregeling in den Gemeenteraad door niemand gewag is gemaakt an het adres der Afd Barin opneming veizocht werd der Opaob Onderwgters in het Gemeente pensioenfonds t Verder werd met algemeene stemmoa het voorstel Schagen aangenomen Eiudelgk werden de leden oog verbigd met de mededeeling dat de Heer Lindner oog efo zestal voordrachten aal lioodeo voor de Afdeeling in dit seizoen De Vergadering was vrg goed oezotht Bg besch kking vao den minister van binnCol zaken lan 11 Oct is met wgziging van da beschikking van 13 Jo i 1896 siaarbgwerd bepaa d dat de rjjkstninbonwletraar C H Claassen werkzaam ral zijn binnen dn provincie Zoidholland eo trasrbg hem als stand plaats werd aaogewazen de gemeente Naai Iwgk asD genoemden rijketuinbonwieeraarda gemeente Boskoop als sUudp aats aangaweien 8ict KiiMpsii a d IJseL Gisterenmiddag brak alhier op de koolteerfabriek brand oit Door bet £ jik optreden tan het persooeri der fabriek was Am dea brand spoedig merster De schade is niet noemenswaard Stolwiik Hen broidtpnir alhier bracht Dinsdag een bezoek aan familie te Langeraigeweide Yóót den spoorweg aldaar gekomen waren de slagboomeo neergelaten voor een naderenden trein De broigom ziende dat het paard onrostig werd sprong oit ds tilbnry en kwam in een sloot terecht Het jonge paard vloog toornit eo terWgielde den eersten slagboom De broid waagde toen ook een sprong doch bleef aaq bet loetgzer haken en zoo ging het den spoorweg over gelnkkig langs den laatstan wagen van den toorbganellende i trein De tweede slagboom vloog on uil den haak en verder ging bet terwjjl het meisje achteraan aleepta Toen het dier eeo eiod verder gegrepeo werd bleek het wonder noten wonder dat de broid er met ontvelde handen eo lichte baenwoodeo was afgekomen hoewel dekleeren baar aan flarden langs het Ijjf hingen De bruifom kwam mat deo schrik en een nat pak vrg I MooEDBECHT Gisteren is alhier door de politie eeo gesignaleerd persoon zekere v W van beroep schilder aangeboudeo en gevaokaIgk naar Rotterdam overgebracht Bg bad nog zes woken hechtenis te ondergaan wegens zesmaal herhaalde orertreding dar wet tegen de openbare dronkeoscbap AVJIEH Belast met de waarneming der betrekking tan lecrataris der reiidentia Soerabaja W F H tan Ameroo thans belast met da waarneming dar betrekking tan sarretaris der residentie Djokjakarta De regsering ontiing het tolgende telegram Van 1 tot 8 dezer Paaangao doorkruist waarbj nagenoeg geen tegeostand werd onderTonden Toekoe Tjehek is naar het gebergte getlicht Den 9n kwamen do troepen te Telok Semawe terog De expeditionaire Jatakolonne zal deo 25sten dezer terogkeeren Voor bigtend actief optreden worden voorloopig twee bataljons Atjeh troepeo io garoizoen gelaten Afloop der Openbare Terkooping van Onroerende Qoederen gehouden door Notaris G C FÜRTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda Bonwmuawoning aOodertroobtt met 9 heet Bcola Amerikaansebe 5 i 5 16 Cinqnantina 6 75 a 6 Odessa ƒ 6 10 i ƒ 6 60 lulaudscbe mestiog i VBBHAaKT Melktee weinig asnrosr handel en prijten matig Veile varkens rodol aanvoer handel tlug 18 i 80 ot per half KG Biggen voor Engeland redol aautoer handel trowel 17 ü 18 cl p r half KG Magere biggon goede aan toer handel vrijirel 0 80 it l lü per week Vetlo schapan groote aanvoer handel traag i M 10 VVoi Lammeren aanvoer handel ƒ è ƒ NuoUlere kalveren eenige aanvoer h ud l vlug 8 10 ïokkalveren 7 b ƒ 14 Graskalvbreu groote aanvoer handel ïlug 80 4 65 Aangavoord 78 parlgon kaas Handel vlug Ie ub1 14 a 86 lo qual 80 Zwaardere ƒ 87 No d Hollandscho Boter weinig aanvoer handel vlug Ooeboter 1 80 4 1 40 WeiboUr 1 10 4 1 80 per Kilo B urgerlUke Stand GEBOREN 11 Oct W lbelmina ooders C W van Reenen en N Tuioeobnrg Stepbaous ouders J de Lange eo J tao der Louw 12 Maria Marrigjo onders C A tan der Klis en N Annaars 13 Catharine andera A de Jong eo M Horoes GEHUWD 12 Oct Q Verw gso M Belt J tan der Hoeve en L Linthorst Q van din Eng en E Stratsr ADVBRTENTIEN Te Gouda wordt gevraagd een Gemeubileerde SIT EirSLAAFEMES toor een Heer op netten stand Brieven onder No 2403 aan het Bureau dezer Courant NieuweLoterij Nieuw Geluk Dea 20 October e k heeft de trekking plaats van de Ëersle door den iitnat gewtsrborgde Lubechche SUatsloterlJ Van de SOOOO Nommera worden in den loop van 6 maanden 86000 dns de helft verdüold over 6 klussen mei prysen getrokken tot een gesamsnlijk bedrag van 5 millloen 283 325 Mark waaronder zioh de volgende hoofdpr n bovioden reatue l Een half millioeti Spooiaal I a M 300000 1 h M 20000 1 i 200000 8k 10000 1 i t 100000 13 il 5000 1 il 70000 35 h 8000 i h 50000 83 2000 1 ik 45000 2 1500 2 I 40000 164 1000 1 il 35000 319 il 500 i 1 30000 435 i 800 1398 4 M 800 101 150 130 100 04 68 1 Van boTenitaando prijzen worden in de erate klasse UOO tot oen geutmeiilnlc bmlraa vnn M 96679 getrokken Voor de trekking dor eerste klasse wolke volgens ambtelyke bepaling op den 208ten OCTOBER e k ia rastgeateld lievo eo wij aan i Halve origineel loten Mark 4 of fl 8 40 Kwart a ilso tegen inzending van het bedrag of tegen rem bours Alleen origineel loten worden aitgegovon welkö met het Lübecksohe Staatawapen cijn voorzien De Irokkingen goioliieden in het openbaar ondor toezicht van regeeringsorganen en WRsrborgt de Staat voor prompte uitbetaling dar prijMn Qraiia voegen w j aai elke bcstotling hat ambtelyke plan waaruit zoowel do vorileeling der prezen op de trekkingen der Teraohillende klaasoD alsook de betrefFende inïetleu blaken en zonden wy onien belanghebbenden zander voorafgaande aanvraag de offioieole lijaten na afloop van iedere trekking Aangezien het aantal dor uitgegeven loten betreklialijk klein ia en in weerwil daarvan deze loterij talrüko hoofdprijzen oplevert bestaat een zeer groote kans een hoofdprijs to kunnen behalen en is hier eene gelegenheid tot winnen voorhanden zooali aleohts aeldon wordt aangeboden Wjj vorzookon derhalve met b stellou niet te willen larzeloo daar het stellig ia aan le nomen dat de voorraad van toten spoedig uitgeput zal zijn Kaurmanii fiilnioii s Hat iMsla onadiadalyksts en is raakketykstipoettnUddelvnorHsersa en vooral damaa n KlnAsrschoenwtrli U de Appraluur van C MlllK k U Berlls Bea Str 14 Man lette o l op naam en fabrieltsmerlc liÜ Si ï 1 TH leslsrlia sssr sa ssa Baaaraal IMist S W SvSaaaaa raSw Baokiera en Oeldwisselaara HAMBURG