Goudsche Courant, vrijdag 14 oktober 1898

Zatei dag 15 October 1808 37ste Jaargang No 7710 MARKT A 9 J SAMSPOM GOLD A Bekroond ZILVEREN MEDAILLES Internationale Tentoonstelling AMSTEEDASf en Nat Wedstrijd Leeuwarden SPECI ALITEIT IN MA NTELS OlTVANGEfV 111 zeer riiline keuze de Nouveautés In WII TERMAIITELS voor Dames en Kinderen UOBES JAPOBTOFEEN met bpelioorende GAEMEEINGM VELVETEENS BL USEI RORREI PELTERÏJEN enz enz Van de beste tot de goedkoopste soorten en tegen de meest Concurrcerende Prijzen mimm mmmi NieuwS e Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ttlefooi No ê9 ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen Groote letters worden berei w4 naar plaatsruimte Inzending van Advertentiöi tot 1 wir des mid Ttlefoon No S De üil ve dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feetitd ge De prtjs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per Ipost ƒ 1 70 AizondeaUjke Nommere VUF CENTEH PAJRXJS Te GOUDA uu r Markt en bg WOLFF k Co Westhaven 199 E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmafkt MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG ran S tot S nnr WOENSDAG n VRIJDAG Tan ItotC nnr ZONDAGS niet Uruk laa A BRINKMAN Zn Lensvelt Ntcola HOFLEVERANCIER Veenestraat23 den Haag BKOOD KN BESCHUITFABKIEK LUNCHEOlirilOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk Zenuw en iiaaglijders wordt nit overtaiging ala een werkeljjke hulp jn des Qood het boek aanbevolen Na ontrangab van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOBXi S Boekh Zaltbommel RALFS LEVERWOBST mGEWOBST PReSKOPenz uit de Fabriek van A VAN DE BARSELAAR ander V Hage Alsmede echte Goldersche en Bankclhamnien Korte Tiendeweg D 8 ctoruA Burgers teatèiie jHOFLEVHIANCIER is het beate en goedkoopate kettinglooze K IJ W I E L Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda Stedelijke Gasfabriek te GOLÜA De prfJB van het a s is 6 cent per M en voor Kook toestellen ot Motoren 4 i et Onder zekere voorwaarden worden pèiceelen Ijp atis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de hatir 10 cent per maand Bewoners vau porceelen van ten hoogste ƒ 2 25 p r week kunnen weknlyka afrekent n en van de fabriek lampen kook toes tellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomeu OBÜNZIS MA OASINS tPU Pmtemps NO UVEAUT ÉS WO verzoeken de Dames die ons geïlluatreerd mode album voor het Wlnter el Eoen noch niet ontvangen hebben dit tt willen a anvraKen aan iM JULES JtLU OT C hrl Hetzelve wordt dan omgaand gratis en ffanoo toegezonden Bestellmgen van af 25 fï ancs vrij van alll kosten aan huis met 5 V jerhooglng Réixpiditiikiiitssr ti IbzmJmI Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en gehe me nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEWARI G Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hei bedrag ook in postzegels en in eiken boekkandel in Holland j F CUIJPERS Westeinde 37 Aiiierikftansche bg maandelqkflcho of Aboonement Steniuiingen Gouda enOmatTeher drie maandol betaling rolgiu I J F CUIJPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eer mga geachte clientèle te berichten dat de Beer VAN OS heeft opgeheuden SGBXT voor Gouda to v tti tevens verzoekende alle orders direct aan my te adresseereU Ook aanvragen voor stemming ES fEINS ilMKT liidelij de BESTE 0NSCHADE L1JK 5RNH0LLAMD 4 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTENr ASCniTSATElI E LIJSTEN ook volg ens op te geven Profiel ISpoedIge aflewering Hette uilvoerins Concurrecre nde prijzen LOTEN in de Verloting der EOLUHDSCBE mTSGEAFFIJ M LMEBOüW Aid GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRmKMAiV ZOOIV Prijs per lot f 1 10 ONINKLUKE Kc JACJIN KTXBiyEK riJ Jl Chemische Wassoherij en Stoom Ververij 5 DE WIT en Oomp i ÜTKBCHT 1 if Spoelige en nette aflevering IiBge pvUïen DBP6T hS Gez BECKERS in Modes i 1 Turfmarkt 248 GOUDA fc ff ABkBr hiB Expeller Ylt u l tMimMuitoinnlmt geu Ü AitterfiiiIxpeJler AHkBrfalBfxpellei Bi Bli iii li k LNJnMnn korteni KoninliHjke Machinale FabHek DE HONIGBLOEM v u H van Schaik Co Pld 80 MDt 71 Mat w 1 26 de Iwili TMrIimdn b it iiMwt Afothetn n btj r liPBÜtct t 0 t gereetigd te Oravenhage Hepplerttraat 9 en Xü bri C LOGBR Apotheker ILÏK naby de Begentesselaan van Z M den KONING van BBLGIË InAten g i hoegtlt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruÏTenBorat Honig Extract iNdi EiriiA 3 rTia E FLACONS Tan 40 Cta 70 Ct en ƒ l TerkrBgbaai hj Firma WOLFF Co I Weatharen f 9S Goudn D MIËBIES Kleiweg E 100 Oottda E fl TAK MILÜ VeeratalB 126 te Güuda A BOOMAN MmrdreeU i C RATELAND Botlroj Goi di B T WIJK huUfimIrT t KOLKMAN Wadditmiea Bnltenlanfech Overzicht De erkataking in Pargs raakt gelukkig op baar eind Een aatleiding tot lentoeele bot ingen wordt alsoo weggenomen Uet laatste baricbt uit P rge hoadt het Tolgende in De Mnnemer hebben aan den prefect ran politie doen weten dat lij uilen zorgep dat het werk i gen hemt wordt op de voorwaarden door dn gemeenteraad Tastiteiteld Dinadagmorgen hadden een 3000 werklieden die den Torigen dag nog taakten den arbeid weer hernt en io dan loop lan dan dag nam dit aantal niet nog 4000 toe Da staksra dit btginaele waren natuurlijk erg ngdig en enkele icbandalen ign door hen gepleegd Aan d arbeidsbenra wa het eergieter reel minder drak dan andere dagen De aioopera die oale reden waren OTer de lerkregea onderatenning souden bet eerat kat werk weer opnemen dan kwamen de grondwerkers en Terder de metselaara Zoo eindigt de strgd faete de oombattantac V Da iTsmpSf meldt dit d rud Vftn administratie van bet Bjodicaat der epoorwegarbeiden beiloot tot da algemteoe werkBialiiDgi miar dat dit niet ïo OTereeasteiomiDg is myt alle provinciale afdMliogeo AndèNi luriehten egge dat het tfyndioaat bealoten heeft tot eeae gewelddadige wwk taking met onbroikbaarmakiog der pborwkgen Men gelooft daarom dat de coriimisÉAriaien van polttte die tbana bij den rechter tj D mstractie ontboden 2 0 gisterarond bniitöeking sdllen doen bg bet ayodicaat io de Boain da TraraiU De beide atattoos te Amiens cgn door ttosppn bevet tengOTolge van bet besluit tan het l itdleaat der spoorvregambtenaren betrefftmde ds Igemeeae werkstaking de stations te Lens Pas de Calais Arris en Bétbone cyn om dMcUda reden door troepen bezet Te Lyon ill barel gegereo dat alle troepen ran bet garnkoftn geconsigneerd lyn hetzelfde is geschied U Qreooblo De stations te Pargs en rele stations io de rOTincieateden isgn dóór troepen bezst overal worden mattregelen gvnomeB om den gtregetden diaoÉt t ferzekereo £ r is een veifTolgiog bevolen tegen betajndicaat der epoorwegambtenareo wegene Beheading ran de wet De vlootviK daa hebben nich bet hoofd n iet gebroken orar de oplossing van bat raadsel boe de Tarken tegetgk Kreta konden cfnt FEVILL TOIM Gedenkschrlfteii viin een Gelnkioeker op AMIEAL L £ VOÏTDELING Naar het iVofticA DOOB W KUTTBBS 1 Ik heb maar geugd dat gü zoudt betalen v avolgde Trabaoos zich weder by Martial voegende omdat ziet ge ik bij het bofFet nog een kleiu rekeningstje heb hetwelk miasobien een zlsine verIragiug in de bediening zou hebben kannen veroorzaken Masr dank zy da fabelaohtige macht van uw naam ia allea in orde Na verloop van tien minuten zaten de waardige vrienden in een afgescheiden kabinet met een voorraad wgn dia Trabaeoa tevreden deed knikken voor zioh benevens aigaren en bsfonnen z een ondarhond waaraan evenmin voor oas als lezer bslangrijkheid ontbreekt ala het dat ben acheen te doen fEnwat hebt ge nu te z gen vroeg Trabueu aa tweemaal aohter elkaar zgn glas gevuld en geledigd te hebben In de eente ploata moet ik zeggen dat je je vanavond ciet moet bedrinken Babi en dat waarom nlatf Omdat ik at je koelbloedigheid noodig heb Koslbloedigbsid F Van dat goed heb ik aooit mier dan ala ik wat op heb riiiuvn 9D er drie voli oend j aroicoenen deve woorden worden in de nota van antwoord gebraikt achterlaten Wetende of Toorueade dat de gsEanteu weer niet durfden dqprtaitent hebben t onmïddetlgk ain hnn regeering geseind dat bnna inziens na de gebanrteniaseo te Kandia votlediga ontruiming Van bet eilapd door de Ti li iobe troepen votBtrek t noodsakelgk waa oog te meer omdat hst begrip 1 voldoende bg oder rfkbaar is Sabont bg nacht Pottier hesft aan de mohammedaansohe opperhoofden meegedeeld da de Turkacbe troepen aftrokken maar dat de fier mogendheden instonden voor de veiligheid van da mobammedaneD en voor ban elgke behandeling met de christenen tenzg de mohammedanen de iDternatiooale troepen aanvielen of andere wanorde gkbedea bedreven als waaneer ze verder liet op bescherming behoefden te rekenen Vele moalems zollen bet eiland rerlftten De ofBoieelo beriobtsn ran den Titajaaeilaodea luiden voor Spanje vrg qanstig De troepenmacht van generaal Rios heeft den opatsndslin n eo gedoohte nederlaag toegebracht zoodat eg io wilde haaat op de vlucht aioegen met achterlating van eeo paar honderd geweren 40 000 patronen en twee kanonnen De generaal gaat nn voort de eilanden steeds meer te zuiveren van deze gaviwrlgke brandstof ao wordt door de bewoners alom met sjmpathie eu vreagdtt ootrangen De Begeeriug te Madrid heeft van die te Washiagton bericht ontvangB 9 dat ds Amsrikaoeo het moge loopeu boe bet il Portorioo den ISden October eo Caba den Xn 0 c mber defiuitiej in be it zullen neme Van 00 overnemen dsr ecfanldeu dia op de Spaanseba kolopiëu maten door Amerika ia geen sprake zelfs niet van die welke gewaarborgd zgn dooi de douaoeopbrengaten De bez tting van Cnba door de Amerikanen moet naar nit New York gemeld wordt Maandag reeds begonnen zgn aiet batbgschen der AmerikaaDBcbe vlag te Manzaoillo en da overdr ebt van het civiel bestuur aan de Vereanigde Staten De Spanjaarden proteoteerden tegen dezen maatregel natourlgk tevergeefs De Spaansche Begeering moet ecbteiF voornemens isgn tot het gl uiten ven den vrede een vrg sterke bezetting op Cuba achter te laten V Nadat bet Eaapscbe ministerie toch zgn ontslag bad ingediend heeft de goureroeur blgkbaar het vorofen van esn nieuw kabinet opgedragen aan Scbreiner Althans leest man io sec telegram van Renter dat h t vormen van bet kabinet moeite geoft omdat Sobreiner Wel mogolgk I Evenwel ik wenech u in goe nondeolo op de proef to stellon doe me dus hot Ge Ejjt atreog Masr enfio het zy zoo Ik beloof u me ta zullen matigeo Dat ia tl wat ik wensoh Bagta uu maar met me te Tertelleu waarom ge tweemalen naar mo zyt komen vragen en vau avond van plan waart dit nogmaals te doen Spreek gij maar sent bid ik n zeidk TrabnooB Na u I antwoordde Martial mat eene beleefde bulging Gij verlangt het P Welnu k k eens hier de zaken gaan heet slecht op dit oogenbtik mijn waarde Ik zit wat men niet oneigenaardig noemt tot aan de ooren in schalden nu atelt m n geestkracht mij vrij wel in staat om dit te draien en zelfs met een vroolijk luchtig hart maar mijn Bchuldeisohera beginnen te dreigen en vreeselijk lastig te worden en zoo ge weet is dat bedenkelijker vooral met bet oog op verder crediet Buïteudten heb ik nog een ktaine speulaohnld en die dringt het meeste kortom ind en ge voor alechts korten tyd een hoaderd franken of zoo tot mijn dispoaitii kunt stellen zoudt ge me meer TerpliiutsD dan ik io staat beu nit te drikkeo Het komt dus hierop neer dat ge geld noodig hebt Preclaa Voel fi Zooveel mogelijk liefst En dat oogenblikkelük F MjJD hemel natuurlijk Waehtaa loa na niet het eerste miniaterachap niet wit vereeuigen mei den poat van Attorney General Deze post 100 heet t verder zal nu waaraohijniyk aan RoseIanes worden aangeboden Dus geen sdiver Bonda minitterie De stemming legen bet ministerie waa Maandag gejgk men weet 39 teg n 37 etemmen Een Boodslid was wegeoa ongeeteldbeid afweiif Bin ds andere zgde stemde niet dr Bsrrj de voorzitter en bovendien wa de zetel van Naraak aland een dor twee plaatsen Waar Rhodes gekozen ts nog onbezet Verspreide Berichten nREYrvs Men meldt dat de heer Bard liet id ran het Hof van Cassatie dat met het onderzoek van de zaak Dreyfus is belast gunstig heeft geftntwoord op het verzoek van den hoer Mornhardt om modedeeling ran het dossterDreyfua te mogen ontvangen Koohefort en Drumont rerzekeren om aitrgd dati Ësterhazy smetteloos lein is en mat ran de Igst der ridders van het Logioeu van Eer kaa worden geschrapt In de Siècle neemt Verdac met deze bor wering een loopje Hg beeft onderzocht wa lTom Ësterbazy niet geschrajitt Kan worden ffh all oorzaak daarvan gevonden dat h niet op de lusten roorkomt Hoe ng dan aan zgn lintje gekomen ïs Heel eenvondig 1 0p zekeren avond toen dé majoor met jufflUnw Pays naar het bal van de Oper was gegaan rond bg een rood lintje dat de een of andere ridder rerloren had lEerlpk als hg is haastte Ssterfaazr zich dit lintje aan den commiasaris rwi politie te brengen Ëtt daar niemand het lintje was komen opeiseben had men na rerloop ran jaar en dag tot hem gezegd Dat komt a too let FBiHKBIJK Te Sftint Patrice in t Franscfae departement odre en Loire zgn de twee on tachtig jar ige pastoor Flenrat en eeoe dienstbode van 65 pas acht d aa by bem in dienst eo wier joiata naam niet bekend ia rernioord Men voad ze Zondagochtend den ouden man in de ging de vroow in eene borenkaaer m t rerbrgzeld hoofd liggen Alia kamera waren ge plooderd De daders er waren rer 4chi tende sporen hadden ziob door een venster toegang veriobaft Ahiuika Er z tin te Va raiao nog rerdsre rardnists byzondor schiklcon Wol mi n waarde kgk eens boe dat treft ik kom hier om u geld aan te bledan fGÜP Itc Gjj komt alleea om m gold aan te bieden F Uitsluitend daarvoor Ziedaar een zeer nobele trek in uw karakter o miJQ meer dan ooit fabelaohtige vriend Fabuleuz I Id mlJB achting neemt ge inderdaad reusachtige afmetingen aan Ik zal een lofdicht van een paar lionderd rogela op u laten maken paroio d honneor I maar hoeveel t t ge voornemens m aan te bieden F Dat hangt er van af Van watM Van u zelven Op wat manier hangt dat van ny afF Wees voorzichtig ik ben ving in het uitspreken van getallen Gij kunt me lueor of minder van nut zijn en naar dit meer of minder zal bet bedrag zich getrouw regelen Aha staan de zaken zoo en ik bedankte met myn gewone overgling leods do edelmoedigheid van iemand die mij noodÏR heeft eo genoeg gezond verstand bezit om te begrypen dat ik me zal latea betaleu Ik neem myu loftuitingen terug Waarom F Omdat ik zooveel als begin te snappen dat ge mf niet hebt opgezocht met een hulpvaardige baad noch met een royaal bart maar eenvoudig om zaken te doen Daar liebbou we het roohte woord zaken doflQ ringen ontdekt tot een bedrag van millioenen dollars io de administraiia ran het araeoaal Bicardo Navarro eeo hootdaiabtenaar van da departementen vao oorlog en martue bselt Bslfmoord gepleegd DurraoHLAH Ds rechtbank ts £ bek veld beeft tweO Ifbrekera veroordeeld lot 2 en 7 jaar gevangenisstraf omdat het heette dat eg zich ni t alleen aan diefatal met braak maar aan een overtreding van de dynaraieiwet hadden acbnidig gemaakt De twaa lobrekera fahriekaarbeidsrs baddan in sen kantoor van eeu groot fabrikant ingebroken en ds brandkait met dynamiet uit elkaar laten springen Een der inbreken bad navefgk bg het slot eecigs gaten geboord waarin hst gevaarlgke goedje werd gestopt Toevallig bad ds fabrikant den vorigen avond al hst geld medegenomen zoodat zg hun brotaliteit niet beloond zagen Acht dagen later beproefden ze hnn geluk op detelfde wgze hg een andere firma doch bg deze gelegenheid werden ze ingerekend Er moeteo nienwe ontbnlliogao ophand 11 ga in da zaak ran den ontrouwen beambte ran de rgkidrakkerg Grüoenthal Eeeda is voor 494 XX mark valsobelgk genummerd bankpapiflr bg de Rgkabank aangahoaden oodat de bank de aom ay ala ichadeleoa atelliug an de rgkadrakkerg rerlangt tot dït bedrag verhoogd beeft Toen Grü ienthal er van faooide moet bg gez d hebban dat bij nu geen reden meer bed om iemand te sparen ID dat bg altsa aan t licht zou brengen BINNENLAND Het Departement sGraveohage der Nedetlandacha Maatsehappg tot bevordering der pbarmacie heeft zich o a gewend tot bet Hoofdbeatnur dier Maatsehappg met bet voorstel den Mipiater van FioanciSa er 0 te wgzen dat door de voorgestelde verboogïtag van accgna bel verbruik van alcohol voor de pbarmaceutiiébe eo chemiaebe iaduatrie nog meer dan vroeger wordt gotrofftin eu dat door zoodanige verhooging de concurrentie der binoenlanddcbe industrie metde buitenHndicba nog meer bemoeielgkt wordt De Tneede Kamer ïa TOornemoDi in het laatst der volgende week na afdoeniag van het aan de orde goatstda tot 8 Noramber uiteen te gian ffHeel good uog botor zelfs Dat oiitlii ft mo van dnukbaarheid Zog nu moor gauw wnar sprake van is en laten wg traohten hot eens ts worden Gü luistert F Mot een aandacht a sof ik niets dan waarheid verwachtte to vernemen Morgenochtend om negen uur Inoet oen postillon met twee paarden een nituig dat gereed zal taan vCor eau vr grooto rei vau een woning in de straat Dominique komen afhalen Verder 1 Dat is alles Wat is alles F Als ik drie woordon zeg sn er byvoeg dat il alles dan zijn die drie woorden alles Maar ik kan geen verlHtnd vinden tusschen die postillon met z jn paarden en mijn peraoon Het verband is dit dat gij die postillon moet zgn die met twee paarden dat rijtuig af koaithaleo Ik voorzie eens rooeiliJkkeidF Welke F Ik kau geen posrd besturen Duivels dat is jammer I Maar het hindert niet ik hob iemand lot myn dieast die my uitstekend zal kannen vervangen Ismand F Jb Dyok Chester de Engelsehe jockey waarmee ik aan t biljartspelen was toen ge bin neuk waamt Zijt ge wel zeker van dien man F Ala van myzetveu antwoordde Trabuoos Ik sta met mgn hoofd borg voor dien heer Ws hebbeu samen mear dan een zaakje opgeknapt W ét varvs