Goudsche Courant, zaterdag 15 oktober 1898

@ 0©®i I nfo 7711 Maandag li October 1898 37ste Jaargang Goedkoopste en soliedste HEEREN en KINDER KLEEDINGMAGAZUN GOUDA Wijdslraal A U Hr Speciale Inrichting voor Kleeding naar Maat mimm mmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en omstreken Telcftra H M ADVERTENTIBN worden geplaatst va 1 6 regeJ a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekenrf naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telcfocn No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1J25 franco p r post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Lage Prijzen Stalen op aanvrage UitgeTjreide sorteering Stoffen Elegante Modellen CHATEAU LA ROSE VIOLEN Oroolo Toorraad tot CONCURRKER DE Prijzen In oen Boolame werkje nilgegeïoa door oen ïabilkaot Iiior to lande komt onder moer dorgelijko rklaringon ü er andore MuaiekinBlrnmenCon de rolgonde mededoellng Toor tls een telt dat men alom elders het DUBBELE betaalt voor StrUkinstrumenten die nlèt eens met fle onze kunnen vergeleken worden Wanneer een ïlrmn op du danige wijze tioh gozooht troolit te maken dan mbaadt r i ziobio Tegenover lulko modedoolingen kan gooonstateerd dat mot do boalo Magazgoen uitnemend vrel goconourioetd kan worden Hoeren JUUSIÜI die daar belang bij bobben gelieven zioh te overtuigen bg L C de Lang ORGELÏIA DEL Gouda Fotografie STLDIO f 1 levert mei otessaat suooes Fotografische vergrootingeni jT onveranderlijk a 10 I iu prachtige Vlerkante Moten Lijst franco Rembours Vrijzioht grootte Fotografie 24 X 30 MO P T d VAALS n Singel 582 Goii Icassuto tandpoederJ Anti septisclie Tandpoeder VAN B CASSUTO TANDARTS te GOCTDA Eenig agent voor Nederland I G IJ5SELSTIJU Blanwstraat Gouda1 Verkrngbaar in DOOZEN van flS on 40 cent by B SCHOLTEN ooiffeur Gouwe C C KKOM drogist Markt PH J VAN SW Markt F STROEVE Markt TH SCHMIDT Hoogstraat D MIKBIBS I drogist Kleiweg is een zeer fijne Wijn hetzelfde merk een 3 Cent 8IOAAR zal steeds bij inlj verkrijgbaar zijii Manbe elena LOUIS BISSCHOP De Elektriseer Moniaat het nieutMte voor € k fé is binnen enkele dagen nit het bnttentaud te veV wachten in de Muiiekhandel van A mttenbogaard O osthaven f O Gouda Stoom Zagerij en Jjchaverij J VERGEER OOOOA LEVERT EOFLATIEN ASCniTSATEN M LIJSTEIT ook volgens op te geven Profiel Spoedige allevering üette uitvoering Concur recr ende prijzen Fijne COGNAC Aanberelend Slot aker Co VLËHRËNWATGR terwadert onmiddeiyk Harst Smeer Oliean andere Vlekken nit Kleading en alle andere Goederen Flacons met gebrniksaanwaiing 10 n Cent per Flacon bg J van OIJC Kleiweg No 2 Gouda Q eTTxa a g d EEN NBT Burgermeisje voor WlNKELiüFFROUW P ö Adres HOOO RAAI A IHI Kaas akhuis Gevraagd mot het kerk bekend Adres J W SCpODTES Ontvangen de NIEUWSTE MOOELLKN van MIE ffl en verdere NOÜV ÜTÉS roor het a i seizoen Aanbevelend Is J TAN mZEN Dubbele Buurt B 10 TAILLEU G da Druk Taa A bBINKMAN Zn Wed KINT V DIM i TWEEDK Bf AD VBRIi4DKRIN6VAPiDËN6BMEENTERAiD VRIJDAG 14 OCTOBER 1898 Vervolg Aan de orde 1 De benoeming van een vooniter en vantwM loden van hel atembnrean voor de verkiezing van een lid van den GeraMnteraad inhet tweede kieidistrict Tot Voorzitter wordt benoemd de heer C P W Deiiing met 14 temm n tirwgl 1 stem was uitgebracht op den hoer Vingerhog Da heer Desting M de Voorzitter ik stal op hooien prys dat ik voor deze betrekking bes benoemd maar ik heb het de volg nde dagen zoo drak dat ik liever zon zion dat voor mg een plaatwervanger werd benoemd Da Voorzitter Ik zog n in orerwegmg willen gaven het voorloopig to aanvaarden witDoeer u niet in de gelegenheid ban bet waar te nemen dan voorziet de wet daarin door hft annsteileu van een plaatB er anger Tot leden worden benoemd de hb P J Beltaart m J van Galen met 14 atAmmeo D hoeren Krook en Viogerling verkregen ieder 1 stem Aan de orde 2 Hel voortui tol wSaigingdsr gemeonte Ë3groot ng dfon t 1898 aandeel in de kwadrpolten van Rgkibelaatingen Wordt goedgekeurd Aan de orde 3 Het voorstel tot wgziging der gemeentebegrootiog dienst 1898 Premiüo aan brnndapnitlieden De Voorzitter Dit voorstel heeft wel ter viaie gelegen maar is nog niet voorgelezen waarom ik den Secretaris verzoek ht t even voor te lezen Uit genoemd voorstel bigkt dat voor den laat ten brand hier ter atede geen gelden genoeg beschikbaar zgn waarom B en W voorstellen de begrooting te wgzigen door afsobrüving van een som van i 370 van deo post voor onvoorziene uitgaven Wo dt goedgekeurd Aan de orde 4 Het vooretel tot het verleonen eeuergratificatie aan de gemoenle ambtenaren Moerkark en Vermag Wordt goedgekeurd Aan de orde 5 Het voorstel tot definttievon aankoopder aan den staat toebehoorende spoorweggronden bmoodigd voor den aanleg van eenmindelpark De Voorzitter Dit voorstel hoeft wel ter viiie gelegen maar is oog niet voorgelezer mag ik den Secretaris verzoeken het even voor te lezen Door B en W wordt voorgesteld ovtr tg gaan tot den aankoop vso verschillende perCHfltjaa land ter getamentgke grootte ran 2 61 30 baotareo tegen een koopprgs ran f 4675 terwgl de gemeente o a cal moeten maken een publieke barden toegangsweg van bet begin van het wandelpark nanr het ststiou alsmede bet terrein in orde moeten brengen lOO door verplaatsing van het hek de telegraafpalen bet anioir enz alles ten genoege van den Staat De haer Deasing M de Voorzitter moet ik uit dit vooretel opmaken dat een bebard toagangsweg van het begin tot aan bet station mo t worden gemaakt De Voorzitter De gemeente moet op hare koalen esn beharden toegangsweg maken van b t begin tot aan bet elation Da beer Viogerling Een paar bezwaren beb ik hiertegen er staat in het voorstel ten gaMOge van den Staat en in een tgd door de rogMring Ie bepalen det zijn volgens ng be Bwarende bepalingen die ik aan de verkoopster zoo willen verzoeken weg te laten De Voorzitter Mag ik nw voorstel ichriftalgk van o hebben Wordt dit voorstel ooderstennd f Daar dit niat voldoande wordt ondarataand kan het geen pont van beraadilagiog nitmaken Op voorslel van den heer Vingerling wordt het vooretel in stemming gobrecht en aangenomen met 14 legen 1 stom die van don hoer Viogerling Aan de orde Het voorst l om aan de afd Gouda van den Bond van Kantoor en Handolsbedienden een lokaal ai ta staan Wordt goedgekeurd Aan de orde 6 De reclames tegen aanslagen in d plaat selgke directe belasting naar het inkomen dienst 1898 De reclamas werden in baaloian litting babandeld Na heropeoiog werd medegedeeld dal devolgende beschikkiog was genomeo Wük No iteolamanten Asnelag Beatiasing A BS C O Krom UOO ISOO 88 r C T Orijsieols ISOOhandhaven lts J O Jiirgoae 1500 goroyeerd 16S H a Week 600 idem US J C van Loijk 600 idem 164 O Vrgbtug 600 haodb 166 B J II Boora 1800 1600 178 M Poetero DOO 3M0 B 4 H J Bik 1000 haudh 61 I Stódel 800 idem 108 E T deo Hertog SSOO idem 178 P de Vroodl UOO idem C 30 W O Smit 00 idem 30a H Kaltert SSO idem j 37 W P J Louverabeimer 600 geroyoertl 41 J W Brakol Sr 1600 3800 44 Wed T Tbionen Sohuller 900 haadb y 68 J van Dongen Boldiog 70Q 660 83 H van Maaren 600 geroveenl 171 Tb C van Xanton 3600 3000 1 4 W M do Jong tOO han lh 11 J P van Volzon 800 660 8 J S Koijser 3000 handb E 64 O A J do Ooc 8600 idem 80 M M J aooriiaon 8000 1800 87 h Button 2000 1000 V 44 J J van Leeuwen 600 gorojeord 36 Wed H J Polet 700 idem g 108 M van Leeuwen 1500 afgevoerd H 1 A M J M Boaumont 600 geroyeerd 67 T Zaal 1800 1800 93a P van den Knd 1200 bandb 109a T Veldhuiion 1000 idem 118 H J Bullbuis 800 700 L 7 S SeylTori 800 600 16 S L Cats 500 bandb 46 A don Hertog 600 geroyeerd 143 A Koot 600 idom f 176 A van den Hondel 600 bandb o 180 J van Oent 600 geroyeerd K 89 W Cara 600 idem iOl K 3 Uersebol 600 handb 3 0 O Graadand 600 geroyeerd 360 Ca Sraatand 600 idem SO J Zwanenburg 600 bandb W U Knapen 600 idem C van Ardenno 600 idem 148 C van dor Neut 600 geroyeerd J Nnvelatijo 600 bandh tl van deo Heuvel 600 idem Wed do Hsan Wout 600 idem P Vermeij 800 idom 178 Wed Mul v d Hee 600 geroyeerd 808 8 van Ei 100 660 308 W Vorkaik 8000 bandh 333 H Tempelman 600 geroyeerd 336 J A Fonnet 600 handb 837 H K T Jansen 660 600 361 0 F Wildonburg SBO handh 90 D van dea Tooren 600 idem114 D B Smit 600 geroyeerd 138 K van der Poel 500 idem 148 J H Starre 600 idem 169 K Ooatrum 600 idem O 146 J de Suitor 600 handb 167 B Terlouw 00 660 348 W C de Keizer 600 geroyeerd 30 T N Jooit n 1800 100 185 Wed Sobaap van Tol 500 handh 199 A Grooteodorst 500 geroyeerd 877 C Boot 660 handb 388 D da Weger 100 geroyeanl 38So J van der Vliet 600 idem A Hulioher 600 idem J van den Ring 700 handb Uti 1 de Bek 600 geroyeerd 388 J van Ham 600 idem 343 D A van Waas 600 idem tf 146 A Zwambaoh 600 bandb t88 J Kadarhof 1300 1000 waMie Botliuing bandb 6 0 000 500 haudb 1000 900 geroyeerd haodh 1000 geroyeerd 00 goroyoord haudh geroyeerd S800 ban h geroyeerd bndh geroyoord handh geroyeerd 900 1000 geroyoord BÖO geroyeerd 660 Wijk No 79 100 1 16 834 879 R 1 l i B 199 273 333 654 473 497 669 677 606 08 33 36 RE 10 T 18 19 88 34 85 36 Aanslag 1000 700 8600 00 8601 Keclamanton P Rigaobop K J do Boon J F Jaapors D de Jong M K Qrefo Wad Glavimans Slontauban V Swgndrecht 1300 J Malzo 1800 i T de Jong 600 A J Schraro 9000 600 900 BOO 603 600 4500 600 P W J van Luoiion 1800 C Oraalland P van dea Proak M E Miohaelis J L Koia J van Wingerden P van dor Pol M Cats Wod de Voi Bruijtoni BOO 8500 600 3001 600 1000 1300 600 6 O 660 OIO J IJpelaar A O van der Want J J Poolers J Spruit A den Boon A lloudjjk M Alblai van Ew k A don Brnbor O II Stravor Niali meer aan de orde zgude wordt de veigndering gevloten Gemengde Berichten Bg de deier dagen te Naarden gehouden loting roor de mililie deed zich hel geval roor dat een loteliog te kennen gaf als katho iek gimoedsbezwaren te hebben t goa de deelneming aan de loting lig weigerde zelf zgn mail en aignalement te laten opnomen Ia een gemeente aan den Centraalspoorweg ep ongeveer 7 nor afstanda van Ngkerk zoo verhaalt de Ngkerkscha Cl werd bg gelegenheid der trnooibestgging van II M Koningin Wilbelmina ook feest gevierd en werd o a de intocht van H M de Koningin voorgesteld Een wegwijzer werd oitgegeveu waarop de roote welke de stoet zou volgen als volgt vermeld stond Intocht van H M de Koningin te Klaioe poort in Middenstraat recbt door de Vivobpoirt uit bg Mietje draaien de Vitchpoort in dan linkiom op drn £ ndeuhork aan tot aan Gerrit P dan rechtsom de Kerkslr al in en deze nil tot de kerk dan rechtsom reahtnit lol aan F dan rechtsom de Bloemstraat in en deze racbtnit tot Isaak V dan rechtsom tot Jan B dan rechtsom de Mid dooitraat in tot aan boekb H dan reobts on tot O dan linksom langs J C tot H dan linksom en langs wed K tot Jacob de F dan linksom de Middenitraat iu tot aan de Kleine poort dan rdcbtsom hel warme land door tot U dan rechtsom tot J C dan rrcttaom tot aan Sooieleil daarna bg B rechtsom tot san de Ledige Stede aldaar afstggsn De politie te Buffalo haeft naar Ameri ksaoscba blad n berichten een man gepakt dis sinds 1885 toen bg zgn eerste vroow verloor niet minder dan vjjftig vrouwen en mei jea getrouwd maar kort daarna weder verlaten heeft Die polygaam of paotogaam iv 53 jaar oud Toen in de gevangenis oen zgner vrouwen in zgoe tegenwoordigheid werd gebracht herkende g hem oumiddellgk Maar hg vroeg met een ocgeloovigeo glimlach Zgl gg er wel laker van dat gij het waart met wie ik toen trouwde Ik zon u nooit hebben herkeodl zgn krachtiger maatregelen dan voortdurend waarschowen in de hranton noodi tegen de rookelooze onvoorsichtigheid om met Toarwapani te spelen ichgot de jn litia ta a Hertogenbosob te denken Want voor de rechtbaak aldaar heeft aen 19 jarige arbeider uit Wgk hg Hensden terecht gestaan omdat hg door oovoorzichligheid zgn medearbeider heafl doodgasckotaat door aondti van ta voran zich te hebben vergewist dat bet niet geladen was een geweer op dezen aangelegd en de haan daarvan afgetrokken te hebben en bet O M eisobte nu wegens hst door schnld veroorzaken van iemands dood 2 maanden hechtenis Het is mifschian niet genoeg bekend dat de stedelingen die achter hon hnis konnen beschikken over aan klein stokje grond dat ienstig kunnen maken roor oofttealt Dikwerf hoort men do meeniog uitteo dat vruehtboomeo in stadstuinen niet willen gedgen en het geld weggooien is daarmede proeven te nemen Die bewering wordt echter obitterend galogenatrafl door eena mededseling dis wg danken aan den beer Jac P R Galeslool de Anisterdamache pomoloog die op dit gebied de noodige ervaring beeft aln bet najaar van 1881 das vertelt b j plantte ik in een kleinen stadstuin ta Amsterdam een Kroooperenboom Benrré d Aroanlis een boom die loon rier gnlden kostte De eigenaar beeft ran dien boom geoogst in 1883 273 1884 nihil 1885 92 1 1886 271 1887 48 1888 938 1889 81 1890 595 1891 604 1892 22 1893 845 1894 2 538 1895 244 1896 135 1897 1460 1898 77 paren dal ia dus in 17 jaren tgds 9054 peran of gemiddeld 5 12 per jaar Wanneer men de waarde van elke peer zoo laag mogelgk neemt 1 oent dan beeft die eene boom das rgkalgk ranto afgeworpen c En bg die eene soort schrgft ouie beriebtgever behoeft men het niet te lateo Andere peersoorten zooals de Lonise bonne d Arranchos Deunó de Marode Benrré Dnrondean Duchesie d Aagoa ème Bsnrre Superfïn Benrrd Six enz ijja nilermate geschikt om in tninen gekweekt te worden Missohiea dat deze mededeelijig stadgenooten zal opwekken om in bnune tninen dergeIgk ooft te gaan k eakeo Posterijen en Telegrapbie BflDoemd 1 Oct Tot brisTeogaarder Ie Nibbikowood D Iiyt flo te Urenewany O Key IC Ocfc Tot klerk der poitergea en teU ifraphie 2de kt J Q StglitrA te Amsterdam telegraaf kao toor Verplaatal I Oct De klerk der poetergea en telegrapbie 2de kl J L M Boot tan het hoofdtolegraafkaDloor naar bet bypoit en telagraafkantoor Kruiskade te Kotterdam 8 Ot t De klork der poatergea en telef raphie lite kl M van deo Tempel van Rotterdam poitkaotoor tgdelyk naar bet bureel van den ioipectear te e OraveDfaage do klerk der posteröen eo telegrapbie 2de kl P Tan der Voet vao Bonkoop tgdeiyk naar Rotterdam poitkaotoor 6 Oct De klerk der poiteriJAo eo iel igraphie 2de kl H 0 Boekwitei raa Veobel naar Rottordam telegraaf kan toor 17 Oef De klerkea der poetergeo ea telegrapbie 2de kl Q O rao der Ploeg J W Smeenk A van der Ven J P de Vriei H D Wioter FI de Goederen Q floeketra O tbd der Torren en 11 Z Jieobi allen ran Rotterdam telegraafkantoor mar Am iterdam teleRraafkaotoor 1 Nor Do commiea der poatergea 3f1e kt A Jookfire ten ipoorwegpostkantore No 2 ran Rotterdam near Amsterdam de commies dar po4ergen en telegrapbie ide kl H A M ran Poppel van Aroheai telegraaf kan toor nter het epoorwegpostkaatoor DO 2 Btandplaati Rotterdam in plaati ran naar dat ffpoorwegpoatkaotoor itandplaata Ameterdam de klerken der poitergen eo telegrapbie 2de kl A H J M Bohellekene ran Rotterdam telegraafkantoor naar Oirb eo B F de Hoaion fan Oich naar Rottardam telegraafkantoor 1 Dec Do klerk der poalerijen d telegrapbie Iste klasM A A de Baao van Doorn naar Bodagravaa