Goudsche Courant, zaterdag 15 oktober 1898

106 1097 S6V 1887 14 109 6 t Meiico N 8pir Ui lebyp o 8 1087 Misa Kaniai v 4pCl pref aand 11 N York Ontaao t Weat sand 18 dito Penn Ohio obllg 118 Oregon Calif Ie byp in goud 6 Bt Paul Minn tl Hanit obl 7 On Pao Hooflün obig dito dito line Col Ie byp O I Canada Can South Chert v aau l 61 VsK O Rall iN8 loh d o O Amaterd Omnibna Mij aand 17 ai ttord TramitegMaala aand 803 NsD Stad Araaterdsm aand 3 lOS i Stad Rotterdam sand 8 106 Bnail Stad Antwerpen 1887 7 99 Directe SpoorwegverblndiDgen net GOUDA Wlnterdleiist 1898 99 Aangevaigen 1 October TUd vao Greenwich eOVgi IOTTISDlIltlatttna in 0 11 nes g B4 10 11 11 18 11 11 18 18 18 88 8 11 8 48 S 57 4 58 4 88 5 88 5 51 8 18 T 81 7 55 8 8 8 51 10 04 10 88 ll S in 11 6 18 68 1 1 7 1 14 1 88 6 1 5 40 8 10 6 80 7 60 8 84 8 48 11 86 11 50 18 87 11 64 18 08 18 47 BOVDl DEN HtlS ilaa tina 18 18 18 88 8 14 8 48 4 4 4 66 U 6 7 1 1 f 618 1 88 5 88 l S 8 48 4 16 6 15 187 6 85 5 64 8 11 7 84 11 1811 8011 4111 65 18 11 87 11 85 17 88 9 67 10 14 11 16 5 56 8 88 48 8 04 45 5 10J6 10 44 11 46 4 88 4 8 4 58 5 04 1 15 G OU Ui i 14 T io U 8 1 8 14 48 10 67 U 6 80 7 61 8 8 H U 1 J Amet W 8 01 9 0610 5 18 48 5 00 8 87 8 40 10 0 Amst 0 8 8 80 9 10 50 1 08 5 18 8 68 10 18 U r D A U T K I C H T tiat tana 8 84 7 61 8 14 8 07 10 1 10 57 18 00 H IO 18 68 8 80 8 17 4 88 5 80 8 05 66 8 8 11 14 8 87 5 87 7 10 11 88 18 87 8 46 8 84 8 46 8 84 7 18 8 48 t 8 10 61 11 45 18 88 1 86 8 08 8 60 5 04 O 4 7 8 6 IToerd 8 48 7 8 8 08 il zi ll mi i va a i i irtteebl 08 7 88 7 04 8 8 8 68 8 10 61 11 45 18 88 1 86 8 08 8 60 5 04 0 4 7 8 S 6 11 18 11 11 Titwohl 6 86 8 38 7 46 8 87 8 4 00 0 lO ÏTÏÖji U 88 18 08 1 87 8 08 8 88 8 65 4 48 8J8 88 S 7 68 1 6 07 10 08 10 84 Woerileu 6 49 8 53 1 08 0 18 10 38 11 66 11 84 8 47 4 16 8 65 7 18 9 10 8 88 10 64 Oodew 14 10 48 4 84 8 88 Goude 8 87 0 t 88 68 10 68 11 10 18 11 8 1 8 40 4 87 6 80 8 10 7 88 8 86 8 4 18 84 11 10 t n JL 7 Ot 1 10 05 11 15 8 88 8 46 4 418 80 7 46 4 ff 7 5 8 86 m 1180 8 08 4 00 6 00 8 88 8 00 10 8 M i8 IW II ♦ i i In eeo mgadaring in OroniDgielu nbcommiHifl van de moeoigiog iot opriobtiog a xploitatie tad folkauafttorift roor boriiIgdgri in NedeiUod denlda da tooniltar prof dr H A Kooykar mada dnt in nniolgiDg tol lakara faongta i n Doit aba laTanivpriakariDgmutaabtppgaD dia dikwglii lalf unatoria Intan boawan ot aan patiSotan gald Tooncbiotan V gen ean taer btaine rante reedi door aeo NedarlandicbaleTenaTer kariDgmaat ehappöean jaariykiche bgdraga tan f 1000 ia toagategd ten beboera Tan hat doal dar Taraaniging door tsea andara maatKhappgau aen jaarlgkieha bgdraga ran i 500 tarwyl nog sen andara Nadarlandacha laTanirartakaringnaaliofaappg eau gift in a Di Tan I 500 bacfl toegaiogd Readi rroagar ia madagadaald dat bg galeganhaid ran bat 25jarig jobileem ran prof Kooykav door laarliogen oadtaarliogen ad i tantan an ondadtiatantan aan bedrag ran f 4218 in da kaa dat Taraan ging ia gaitort Prof Eoojkar atalda nog in hat lieht dat ar gaen oortaak ia om aan te namen dat ean aanatorium geraar zon oplarerrn voor sgn omgering Dit argament tageo opriobting lan rolkannatoria in ons land wordt ign iniiena voldoende ootzannwddoor naawkenrig getoerde tatiitiekan ta Daroi en eldan welke aanwgien dat de ttarlta onder de eigenlgka beTolkiog ladart da oprichting Tan ean aanatorinm niet ia toegenomen De afdaalingen der Tweede Kamer hebben benoemd tot rapportaora orer boofdatak fioaooiSn dar Slaatahegrooting da heeren Van der Kan Hoowing Van Kempen Smidt en Baatatt orer hoofdatok oorlog en reitiogbegrooting de beeran Van Aicb ran Wgok Ede Van Deioie Bmaeaga Beidt en Qroao ran Waarder Wg Ternamen dat da hofcommiaaie aan ben die araoobt haddan bet wapen Tan Hare Majnteit da Koningin te mogan Toeren of lieb hofleTeraneier te mogen noemen geantwoord heeft dat Hare Majesteit oornamena zgoda alecbta bg groota nitaonderiog deze gonat te Torleenan op deza aauTragen niet toestemmend heeft baecbikt By reToIntie ran den m niater Tan financiSn ia bepaald dat no de belastingjaren Toor de grondhalaating en de peraoneele belasting ameoiallao er geen bedenkion tegen bealaat dat da onitaagera wanneer zg dit wensobeiyk achten Toor dia balasdngdn te zamen ééa waarsehowiog en Mna aanmaning zenden Zooale wel ean la f spreekt geldt dit enkel het geTal dat de tanaamstelling der aanilagen Malfda il a Toorname DoKsche firma lohrgft aan hrtSflbl Sadart jaren ataan wg in nitgebreide rclatiisn met den NedeiUndacban handel an onderbonden diantengarolge eene drnkke oorrespondanti naar de meeste Nedarlandsobe plaatsen In dan loop dar jarea ondatTonden wg achter dat nit gaan ander land lOoTala ontoereikend gefrankeerde briaran komen ala nit Nederland Da zoigelooabeid waarmede de brieven Toor bet bnitenlaud bestemd in Nederland gefrankeerd worden il inderdaad groot Bgna iedere poat brengt ons een aantal brieTen gelrankaerd mat 5 met 7i of met 10 in plaata Tan mat 12 ets Ook briefkaarten en drukwerken zyn Teelal ontoaraikend gefrankeerd Dit geeft aanleiding tot allerlei onaangenasmbeden Terooriaakt Teel tgdtarliea en groota kosten Van talrgke andere firma s die erenals wg in levendig Terkser met Nederland staan hoorden wg dezelfde klachten 7 85 1 10 8 85 7 88 t a 48 7 88 8 48 7 48 e 8 66 7 55 8 88 9 06 Oenda ileordreebt door Nienwerkerk Oepelle Eelterdaai 80 8 80 8 48 8 61 08 8 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 Ooida Zaveebuizen Moerkapelle ZoetemeerZegwaard Voorburg 7 80 Voorburg 6 68 Zoetarmeer Zeftvesrd 7evenhuizen Moerktpellc 8 17 8 8S Onnda Ueuda Oudaw IToerd irtieebt 6 80 6 86 8 48 1 08 8 8 16 7 8 7 88 Beleefd Tertoeken wg n daarop eens te wgzen en owen lezers toe te roepen frankeert nwa brieven naar bet bnitantand ntt uitcondering Tan België met 13Vt t per 15 gram uwe btiafkaarten eteada doe ook in het graniTarkeer met 5 ota Naar wg vernemen hebban OedannteerdeStalen Tan Noord Brabant hnone goadkenring Terleend aan da bealuiten Tsn aommiga gamaantabeslnren om bijdragen nit de gemeen tekas ta Terteeoen TOor nilitievrgwiliigers maar is de Commiasaris der Koaiogia van diebeslissing in booger beroep gekomen bg H M de Koningin N v d D Voor personen die vaal in BalgiS moatao reizen zg medegedeeld dat ook in dit land op de Staataspoorwagan kilometerboebjee ingevoerd inllen worden Znik ean boekje van dniiend kilometer geldig voor den tyd van ééo jaar zal kosten Ie kl 75 fr 2e kl 50 i en 3e kl 30 fr Zaak Hogerboia In da Soc Dem leest men Namens het Landelgk Comité tot iavtgheiditelling der Qabr Hogerhois ontving Troelatra bat tolgaada schigven Waarde Beer Namana bet komitee is mg opgedragan o ta verzoeken ona ta willen uededaalen hoe of n denkt oier het vooratel Reeme in betrekking tot de verkiesing der Oebr Hogerbnis tot leden dar Kamer Ma groeten M ven Praag Jr Saor s Bierop is bet volgende geantwoord Waarde Medeburgers t Gebra Hogerbnis kannen geen Kamerlid zgn daar sg bg arrest van het Hof te Leanwarden zgn lontzet van het recht tot het bakleeden van ambten het recht tot dienen bg de gewapende maobt bet recbt tot kiezen en van verkieibaarheid bg kracfatene wettalgk voorscbrift nitgeichreven verkiezingene z Acbiand Uw dw Troelsira BSSSOBSaaèBBiaSSSSSSSaBBBBgSBBBB Gemengde Berichten Toch plaatsvervanging Van de jongelieden ta Gilaa by Breda die Oinadag moeaten loten voor de nationale militie u naar men ons schrijft een enkele beboevan te dienen aangezien zich een genoegzaam getal vrgwilligars voor die gemeente haaft aangeboden I lotalii pn hadden reeds te voren gald moeten stortnn ieder naar gelang zgnar maatiobappalgka poeitie Deze geldsomman varieerden van f 30 tot f 450 Eac dia f 450 offerde trok een vrg lot I Men meldt nit Oen Haag San zondeilinge poging tot zelfmoord liaalt zich eergiateren aldaar in aan acbeerderswiakal voorgedaan Ken elager die tonder het mes zaU greep eensklaps den arm van dan barbier om zichzelf zoodoende te verwonden Da icheerdar hoewel terdchrikt had echter genoeg tegenwoordigheid van geeat om zich loa ta rukken waarna da tevansmosde klant den winkel verliet Ta Vaanbnizen beeft een verpleegde naar men vermoedt als wraakneming een andtrcn verpleegde onverboedi twee ernstige verwondingen toegebracht tengevolge waarvan msa voor diens leien vreest 11 81 11 88 11 88 11 49 11 61 18 88 10 18 10 80 11 88 8 88 10 18 10 8 10 88 10 48 10 4 47 10 18 18 4 4 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 8 Si D door V 08 745 o 7 88 8 841 8 88 l 8 64 11 67 i n5 10 M In da herhaaldelgk voorkomende geval en van uitRifte van ilaobt nagemaakt geld in Den Haag meeatal door nog jengdige knapen heeft de politie aanleiding gevonden op grond tan art 440 Wetb van Strafrecht procee terbaal op te maken tegen een venter die voor een paar eenten daa pelden enz verkocht allea in den vorm van kwartjea en andere munten Het kussen met een kleine honderd van die vooi warpen is in bealag genomen Qenoamd artikel bedreigt mei een miximUE Btraf van f 25 boete dengene die drukwerken of stnklidB metaal in een vorm die ze op ninnt of bankpapiar of op mnntapecito doet gelgken vervaardigt vanpreidt of ter venpreidiog in Toorra heelt De vonwerpen waarmede de overtreding plaats heeft kunnen worden verbeurd verklaard De onbtngs ontslagen gameenteontvanger K van Denekamp ia op bevel van de arrondislementi rachtbank te Almelo opnieuw gevangen genomen Omtrent aan inbrtak tan hniie van den beer V d P aan de 81 Annalaan ta Ngmegen gepleegd in den nacht vsn Dinsdag op Woecadag verneemt de Prov Geld Ct dat de dief of dieven zich langt den tnin door de eerre tot de benedan ioiie toegang hebben weten ta vertchaffsn De voorsicbtige wgze waarop de daders Ie werk zgn gegaan doet vermoeden dat men bier met inbreken van professie te doen heelt Niets word geforceerd en de sluitingen zgn op handige wgie geopend Ontvreemd werden babalta tafelzilver en andere voorwerpen van lilvar en goud aen niet onaanzianlgk bedrag in bankpapier en goud benevens twee servetten waariohynigk om daarin den gemaakten buit mede te voeren De bawonere hebben gaen verdacht gelnid in hnis gehoord en de dienitbode ontdekte eerSt des morgeoa da aangerichte schade Van een ernstig oagatal op da Haagtcbe wielerbaan wordt melding gemaakt De bekende beroeparanner Van der Xojn bed t ongeluk tgdens bet oefenen in vollen gang in een der boofaten tegen de omheining der basn te ryden Bg viel en bleet gernimen tgd bewuste oos liggen Bg onderzoek bleek dat bg ign rechterarm bad gebroken terwgl beenan ea rug geheel waren ontveld Bg bi kwam ook aan bet hoofd wonden van vrg arnaiigan aard Een liefhebberwiel reiner die t dans den val achter hem reed kwam er met eenige ontvellingen in het gazicbl vrg goed af Da stoomtram van da Holl Spoor dis o geveer te 1 10 nu het station Den Haag naar Scheveningen vertrekt ie eergisteren bg den oterweg bg den Looeduinacban weg ten gevolge van Ie anelle vaarl niet kunnende etoppen van de belling doorgereden Het Iramrgtnig kwam iu botaiag mat aen bierwagen die de Ign paneerde Het patrd werd arg verwond de wagen werd aan het lamoen beeobadigd Peraoonigke ongelukken kwamen niet voor de voetman van dan bierwagen vras tydig daaraf geeprongen In da uabgfaeid van Maaatricbt ia giiterochtend in een weide gevonden een jongetje van omstreeke vijftien maanden De voodeliog wat natjea gekleed eu bad bovendien nog eenige kleedingstnkken naait zich liggen De JQstitie doet onderzoek STADSNIEUWS I tiat ttnt 8 48 8 57 4 58 5 5 6 18 f 5 1 4 4 16 6 88 8 80 8 60 S 4t 4 06 4 40 4 50 4 67 5 04 5 10 17 87 8 84 8 41 47 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 5 85 S Ot 4 06 4 84 8 40 8 4 18 88 1 86 1 41 1 15 8 0 8 17 4 08 4 87 8 14 11 50 10 8 10 17 10 84 10 41 11 18 Oouda GOUDA 14 October 1898 Da R K Pat Ooosvcreeniging Gi denbond zal alhier een IgemeaB vargadating honden op Donderdag 27 October De heet P Brediua Ie Sotterdaip n rapport nit brengen namena de commisiie voor bet instellen van aen oodbrzoek naar da mogeIgkbeie eeoer onderlinge levensverzekering voor da leden vaa dan Gildenbead en verder sollen behandeld worden de navolgende vraagpunten Van de Leo vereeniging tt Dtraehl a Waarom en door welke middelen dient getracbt te worden bet aantal b nrgervereenigingen in om land uit te breiden b Op welke wgze ie tnsaobeu de verechilleode vereanigingen eeu vroohthare samenwerking te verkrggen Van bet centraal bestuur Ia bet wenichelgk dat de R K patroons en werkgeversi in afwachting eenar desbetreffende regeling van staatswege ieder in eigen kring msatragelen namen tot veraekeriag van den on en dag hunner werklieden Inleider de baar P Brediue ta Rotterdam Van het centraal bestuur a Langs walken weg kan samenwerking verktegen worden la scben de besturen der katb werkliedenvereeoiging n en patroonsveraeaigingen ter mii nelgke oplossing van geschillen welke zich Inatchen de werklieden of patroona in een of ander vak voordoen b In hoeverre beeft de patroon bat recht eteeda bet loon zgner werklieden te verhoogen of ie dat recht onbeperkt 7 c Wanneer en onder welke omitandigbeden kan aana werkataking door de werklieden of nililniting door de patroona gewettigd zgn Inleider pastoor G W Koninge Van de afdealing Gouda c Welke zyn ale de meeat gaaehikte middelen te beschouwen om de neringdoenden er toe te brengen des Zondaga niet te verkaopen Inleider de beer D F W Pichot Van de afdeeling Amsterdam e Kan het aaabaveling verdienen dal door den R K Gildanhond pogingen worden aangewend a tot het verkrggen eener collectieve of indivi dneale inzending door de leden tan den Gildenboud op de wereldtentoonstelling te Pargs in 1900 te honden b tol bat bevorderen van deelname aan en bet doen vertegenwoordigen iM den B K Oildenhond op evenlneel by die teutoonitelling ta bonden eongraiaen oier vraagstukken van woialen aard Inleider d beer J N Hendrii Zweedsche tOoudashd kaaala Het koainkrgk Zweden vertoont sedert aen tiental jaren zalk een enormen vooruitgang op bet gebied van zuitelbereiding dat alle zniielbereidende landen Nederland niet bet minst radenen hebban om dazen vooruitgang gade te alaao la beetndeeran en tan Ie leereo Zoo legt man zich daar te lende er zich ernalig op toe om tGondsche ksast te maken en de pogingen hebben reeds in zooverre soocaa dat eella Zwaedacbe iGondsche kauc tegen goede prgaeo naar hal buitenland ge8x portoerd ie Intoiacben kan van een groolen uitvoer en ernstige concurrentie met echte Gondiobe kaas nog gaan sprake sgn omdat de productie van Zweedusbe kaas niet groot genoeg ia om eenigazii balangrgke hoeveelheden van ean an hetzelfde maaktal bgean te biengen zoodat de opkooper genoodzaakt ii van eene menigte Zweediche kaaafabriaken te koopan en dut geene volkomen geiyktoortige hoeveelheid op de markt kan aanbieden Geldt dit beswaar voor da export voor de hinian andsche markt ia hal van minder bataekeaia De Zweedaaha maiergen hebben dan ook voornamelgk in bel land zelf baren afzet van kaai 10 88 l 8 10 04 10 11 lOiU ia 85 10 84 De D treioea alléén Ie eu te kl Elk reisipr moet nek bovendien voorBen vaa een beirijt a f 0 80 8 88 P door 8 60 7 55 8 08 8 0 8 18 8 85 10 54 11 80 8 87 8 47 54 10 01 10 07 7 85 10 84 7 45 8 80 10 8 U IS 8 54 10 10 18 10 81 18 88 10 88 8 8 D door 8 68 7 58 84 8 15 8 8 1 84 11 44 11 6 8 88 10 06 8 84 8 48 6 18 10 10 88 7 55 8 18 8 18 8 80 8 8 8 50 8 88 7 48 11 87 11 41 Deze ia zeer aanzienigk want kaaa ia een zoo algemeen gehrniki voedingsmiddel in Zweden dat man dnift beweren dat er geen tweede land ia waar zooveel kaas gaconiommeerd wordt Badankt voor het beroep der Gereformeerde Kerk te Montfoort en Lin choteu door den heet B Voe eand te Amaterdam BuEiziriroüDB Tot penningmeeeter vaa den polder tden Achterbroek alhier is mat 219 van de 220 oitgebrscbte geldige stemmen gekozen de heer C de Jong Di Cirnxi a o IJsaL Alhier is giataroachl da slager B v B uit zgn woning verdwenen Men vermoedt dat hg zich in een tiang van waanzin van bet leven beroofd heeft VERSCHEIDENHEID V I I i j 1 I In tegenetelling van wat men na eeo regenachtig voorjaar en een zeer warmen zomer bad verwacht scfagot de wynoogst in Fraokrgk zeer goed te zgn In de omstreken vao Bor deaox ia de oogit grooter dan sommige andere jarei en de qnallteit zeer goed In Bourgondië is men eveneens In over qoaliteit èo over qnautiteit tevreden terwyi de champagne in meer dan een opiicht goed wordt genoemd Iets nieuws is hst van den Parg cben wgnoogst Ie sprsken dia ook be ooft mede te zullen vallen Dit geldt evauivel aen liefhebherg van aommiga Parysenaara die op de hooggelegen platte daken een wgnstok hebben De vader van den ninialer van marine Lockroj verbouwt wgn op de vgfde verdieping van zyn buit in de rue de Rivoli Een ottlielteade gebenttenis speelde zich near nit Adela de gemeld wordt voor kortoa tgd 10 de nabgheid van Nnmsa Nieuw Gale dome af Het groote zailichip de Golf vao Napelea liet een met 14 personen hemende boot af die naar land toe voer Opnanwelgks 100 paa afatsnd van bet achip verwgderd werd de boot door een zwerm haaien omriogd en onderst boten geworpen Bet looneel datzicb nu toor de oogen van de ternggablevan manschap ontrolde was gruwelgk en des te meer daar het onmogelgk was vaa het acbip nit bftlp te brengen Bat water wemelde compleet van die vratige ondieren de eene man na den anderen werd ia de diepte getrokken spoedig verdwenen ook de laatste smeekend opgeheven benden en de door angst verwrongen gezichten en de stilte dee doodt breidde sioh uit over de roodgekleurde watervlakte Onder de omgekomenen bevond zich ook de zoon van dan chef der DoTer Oslonde Stoomvaart maafwhappy Haarlemmerolie is een van de weinige oorapronkaiyke Kedarlandscbe gebeimTiddelen en dagteekent reada van het jaar 1698 Bet beet voor atlerlri zoowel nit a s inwendige kwalen genezing aan te brengen tDit medicameat zoo leest men o a in de gebruiksaanwgzing is een wonder voer de goedwilligen en de genade des Alterboogaten heeft lieb daarin wonderbaarlgk geopanbsard In werkaiykheid zegt bet Mbl tegen de Kwakzalv is da bedoelde olie de atol die vroeger in de apotheken onder den Latgnachan naam tBalsamum snipburis terebiotbinatuma voorkwam en die bestaat nit Ignolie eu lerpentgaolia waarin zwavel is opgelost Een zeer klein fieaobje met 4 gram koat 20 cent en zon met 5 cent ruim betaald zgn De geneeakundigen zgn overtnigd van de weinige goede uitwerking van bet praeparaat eo Bchryven hal niet meer voor Men waobte zich het in eenigazins groote boaveelbedan te nemen waal reeda meermalen is er achadelgka werking van ondervonden INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Wederom komt het Beatnnr der Kinderbewaarplaata alhier evenals vorige jaren beleefd aan plaataja vragen io uw bUd om aso leden en bagunstigeri van deze inrichting een verslag aan te bieden De financieelen toestand mogen wy dit jaar nial ongunstig noemen De inkomstvn bedroegen f 1313 83 Da uitgaven 1313 84 Dna uitkomst hebban wg te danken aan velen dia ala oontribneerend lid toetraden alamade aan ban dia mal hunne bizondere uitgaven ona atennden Het tekort van het vorige jaar word door eena booggeaohta vriendin van oase intichting ook deze kaar weder gedekt Met dankbaarheid maakt het Bestnor melding van de jaarlöksohe toelage van den Weledel Geb Haar T F Virol en van de Diractia der Stearine Kaaraanfahriek Mej E de Bakker schonk ons een sprei dia varloet werd en ooze finanoiSn varatarkte nut f 75 Op 81 Nicolaaa werd voor de kinderen een feeatja bereid en de moedara mei enkele kleedingstnkken verbiyd Hal aaai kinderen die verpleegd werden bedroag 8815 tegen 3863 Jiat vorige jaar alioo 48 kiaderen minder Hiervoor kon geea reden worden aangegeven Ona personeel in het gebouw in de Groenaada I bleef hetzelfde en arbeidde steeds aUet tevredenheid Het Bestuur onderging eenige verandering Mevrouw de ed J van Soosbeek tan Leeuwen die zoovele jaren als Presidente met groeten gver en liefde bare kracbtee aan onze iorichtiag had gewgd voelde sich genoopt ons te verlaten H t Beatnar is nu samengesteld als volut M J TEN BOSCH SoholtïH Presidente K BRAAT HoooENDijK Secretaretie Penningm e teïesie C M DÜTILB 1 W VAN WIJCK leden vsn a SPRÜIJT Tjp Oaien bet BestS JONKER Er btgteo nog twee vacatores Ziehier een kort verslag van ooze Kinderbewaarplaata welke eor zoo menige moeder eene ware uitkomst ia Wg eindigen et zonder onzen bartelgken dank oil te spreken aan allen die in welk opzicht ook ona in ataat ste den dit jaar ader ooze werkzaamheden voort ta zetten Het Bestuur blgft deze zoo nuttige inrichting ten zeerte aanbevelen bg allen die bet zoo krachtig steaodan U mynheer de Redacteur dank eeggende voor de opname hoogachtend namens Het Bestuur der Vereeniging tot inatand boudioff der Kinderbewaarpisats M J TEN BOSCH Soholteiis Presidente K BRAAT Hooowimre Secretaresse Penniugroeasteretae VERGADERING VAN DEN GEHEBNTBRAiD VRIJDAG 14 OCTOBER 1898 Voorsitter de Burgemeester Tegenwoordig zgo de bh Noothoven tan Goor Jager Herman Naderborst Hoogeoboom Prires van de Velde van Iterson Ballaait Krook Stranter Dessing Vingerling Jaspers en de Raadt Afwezig de beer van Galen met kennisgeviag terwgl er eene vacature is De notulen der vorige vergadering worden roorgetezen en goedge urd De Voorzitter deo de mede dst bij Kon besl van 15 Ssptamher No 25 zgn goedgekeurd deraadabesinileo van 15 Juli II No 10 en 11 taatgottalde Verordeningen op de heffing tanschoolgelden op het gymnasium en het hefientan leges Door Gadep Staten is gesloten en vaatgesteld de rekening dor Gemeente over 1897 Door Ged Staten zgo goedgekejrd bet raadsbesluit van 23 September jl No 12 tol verkoop tan de hniajes achter de Kerk aan do Ned Herv Gemeente bet raedsbealait vso 23 Augustna jl No 5 eu tan 6 Sept jl No 5 tot verhunr van een atnk grond op de Vest aan H Kooiman en tot verpacbtiog van het Veer op de Kattensingelgraobt aan E Sanders 3e Raadsbesluiten van 6 en 23 Sept jl betreffende wijz giogan in degemaente h grooting dienst 1898 4b Hel Ie suppletoir kohier der plaatselgke dir be astiug naar het inkomen dienst 1898 Dit op 4 October beeft plaats gehad de verificatie der kas tan den gemeante onttanger Het procesverbaal daarvun ligt voor da leden ter viiia Ingekomen 1 Eene supplatoiro hegrootiog van hetBestedeliogenbuia met terboogiog van de jaarIgksche bgdrage van de gemeente Wordt g ateld io banden eener oommis ie waarin worden benoemd de hb Viogarling tan Galen en Bellaart De Rekeningen tan bet Stedetgit Maseamtan Oodbeden oter 1896 en 1897 Eene miaaite tan de Openbare Gezondbeids Gommitaie een tweetal aanbiedende in devacatore outataan door het vertrek van de heerJ D Rgk Daarop zgo geplaatst de bh G J C Boogendyk en J J Duim Ter visie Hat algemeen verslag tan de rapporianrsder afdealiogen tot het toorloopig onderzoekder gemeenïebegrootiog met antwoord ran B en W Ter visie Een toordracht voor onderwyzer aan de2e Burgerschool voor jongens Daarop sqn geplaatst de hh L J DBH HARTOG te Sliedrecbt P NIEKERK te Voorschoten H J M0N8J0Ü te Streefkerk Ter visie 6 Een ichryven van B en W tot betspoienw vaststellen dar verordening tot hefiiagvan schoolgeld op de Stada Muziekschool Tar tisie 7 Brief van B en W naar aanleidingvan eene miseive van de eommissie voor demuziekachool die voor de afd B dier schoolaeo nieuw lokaal aanvraagt B en W itellenvoor ds vergunning verleend aan de vareenigingen sArnold Spoelt sEopboniaa ensCrescendoc tol gehraik tan dit lokaal in te trekken daar de gemeente geen onder lokaal beeft Tit Tiiia 8 Ean rapport van B en W ophetadreavan da afd Gouda van den Nat Bond vanKantoor en Handelsbedienden om gebruik temogen maken van een lokaal tot het hondenvan hare cnrssan B en W stellen voor deAvondecbool voor Ambachtslieden af te ataandaa Zaterdags vao 8 10 uur tegen eene vergoeding van f 0 75 per avond Da Voorzitter Ik atel voor dit ter visie Ie leggen De heer Vingerling Ik zou dit na afioop der agenda aan de orde willen stellen Wordt aldns besloten 9 Ean rapport tan B an W op baladres van P Liapelt tot hel huren van ernatnk weiland nog was een adres ingekomenvan W Verweg Kz die eveneens dit stokweiland in buur wilde hebben tegen f 95 per hectare en eindelgk was nog een verzoek ingekomen van J Anoaars die voor genoemdland f 100 per hectare aauoood B eu W st lten voor dit land niet te verhnien maar bel volgende jaar bel graagewaa te verpachten Ter tisie 10 D nkbetnigiogea taq da hh H Boutaraen J O van dar Linden voor de genomenbeschikkingen Aangenomen voor kennisgeving U Een adrea van da firma A Brinkman en Zoon verzoekende verhoogtng der enbeidie voor de uitgave tan bat verhandelde in dan Oameenteraad In handen van B en W ter fine van advies Wordt vervolgd Afnslerd tm Vrkrs Slotkrs 86 8 l 7 97V 96 lOO i 8 V 83 Beurs van 12 OOTOBER I 83 83 Ninz L ND Cort Ned W S S dito dito dito 8 dito dito dito 3 HolteaR ü l Geull 1S81 88 8 ITALIEInaabrgvingisei 81 6 OoaTBNZ Obl in papier 1868 A dito in cilver ISf S 6 FoZTUOAL Obl met ooupon 8 dito liokol 3 64 97 V 97 103 3 77 837 n i loiv SSl a loot lOOV 6SS 476 103 60 101 198 14SI 7 a 100 98 1867 417 61 67 EotLAND Obl Binnen 1894 4 dito Geoona 1880 4 dito bil Botbs 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leon 1883 dito dito dito 1884 i Sn vii Ferpol aohuld 1881 4 TliSKtlJ Qepr Conï loon 1890 t Ga Itfeuing serie D Geo leening ser o C ZoidAfk Rep V obl 1898 6 MzzicQ Obl Buit Seh 1880 VwtzoiZAOU 4onbep 1881 AHSTSEDAll Obligation 1896 8 RnlTzaiiAK Stad laeu 1894 8 NSD N Afr HnnJelat asnd Arendab Tab Mg Certilieaten DeliMaataohappü dito Arn Hypotheekb psndbr 4 Üult Mj dor Voratonl sand s Gr Hypotbookb psndbr S i Kederlandsohe bank aand Ned Kandelmsataoh dito N W fc Pao Hyp b psndbr 3 Bolt Hypotheekb pandbr 8 Utr Hypotheekb dito 3 OoSTBNB Öjat Hoog bank aand Kini Hypotheekbank pandb 4 AvzalKA Ëqut hypoth pandb G 801 IIB lU 0S 808 100 6 i 168 99 Maiw L O Pr Lion eert NSD Holl IJ 8poor Mij aand Mij tot Èipl t St Spw aand Ked lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 jito dito dito 1891 dito i IlAUZ Spoor l 1887 89 A Eobl 3 ll is 99 117V 1 Slad Bruaael 1880 S HoHO Tfaeiaa Beaullr Oeaalaob 4 OoaTIHa StaauTaenig 1880 6 K K Ooal B Cr 1880S Sfah Stad Madrid 8 18 8 Nil Var Bil Avb Spoel eert Zuid Ital Spamg A H obl 3 PoLi N Warachaa Weenen aand 4 BDBL Qr Ruaa 3pw M j obl 4 l Baltisobe dito send satowa dito aand 6 Iwang Bombr dito sand 6 Kuiak Ch Aaoir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AicraKA Jont Pao Sp Mü obl 8 Ohio k North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a Illiooia Central obl in goud 4 Louiav k HaibtilliCort v aanil Eene NIEUWE ZENDING MIES M EEMEI PARAPLÏÏIES A 7an os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Tekpho m Mo 3i BnrgerUlko Btancl OVERLEDEN H van der Starre 5f ONDERTROUWD J ao Eyk 24 j ta Waddiniteen en G Verwoj 28 J GEHUWD D de Jong 27 j te Ouderkerk a d IJasel en A Burggraaf 20 j ADVERTEWTIEN V Bevallen van un Zoon J H DOETLAND geb BzAm Gouda 14 October 1898 Lensiwlt Nicolal HOFLEVERANCIEB Veencstraat 2U den Haaf BROOD E BE S H IITFiBRIEK LÏÏITCECOITEOOM Pain de Lu e Afteiiioon Tefc Koffie Chucolade Melk ORANDa MAOAAIHS OU Frinteinps NO UVEAUT ÉS t WIJ verzoeken de Dames die ons gelllnf 1 treerd modo albuin voor hot Wlnlaraal loan noch niet ontr ngen hebben dit ta willen aanvragen aan I JULESJU UZOTaC rsrk Hetzelve wordt dan omgaand gratie aai franco toegezonden Bestellingen van af 26 francs vrij van alli kosten aan huis met 6 7 verhooging Iléli i lll8k li r tt htiidaal 1 1 FEANSCHE STOOMVEEYEEU BK chemische WasscheriJ VAX II OPrEKIIEIAlRIV ï Eruialcade Botterdam Qehreveteord door Z U den Koningdet Balgm t Hoofddepöt voor GOUDA de Heer t A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven n alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet atoomen vanpluchemantels veeren bont enz i Oordgnen tafelkleeden enz worden naar 9a nieuwste en laatste métbode geverfd Alle goedaren hetzg gestoomd of geverfdworden onschadelnk voor de gezondheidvolgens staal bewerkt E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt 5 BPRBBKVSMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ttZATERDAG van S tot B nur i WOENSDAG en VRIJDAG van ttoti Mu ZONDAGS niat i