Goudsche Courant, zaterdag 15 oktober 1898

Maandag 17 October 1898 37ste Jaargang 7T11 MARKT A 92 D SAMSOM GOUDA Oekroond ZILVEREN MEDAILLES Internationale Tentoonstelling AiisTEEDAif en Nat Wedstrijd Leeüwabden SPECI AUTEITIM MA MTELS OITVANQEN In zeer ruime keuze de Nonveauiés Id s WliVTERM AKTELS voor Dames en Rinderen ROBES JAPONSTOFFM met bpehoorende GARMEUINGM VELVETEE S BLOÜSEJV RORREI PELTERIJEN enz enz Van de beste tot de goedkoopste soorten en tegen de meest Goncurrëerende Prijzen mmm mum Nieuws en Adverteniieblad voor Gouda en Omstreken Tdefooi No at ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ liï5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nonuners VU F CENTEN Hen biede het gelnkdeband HcoMprUa De prUzen tiJB door den Staat gegarandeerd Eerite trekking SM 00O Huk ao Ootober J DitnoodiginK tot deelneming tn de kansen Tan de 1 Lllbeclcsclie StaatsMerij Defo Toordeel biedende door den Staat Lubeck gewaarborgde groote Goldloteri lerat volgeiis het plan slecbt 60 000 hare loten daareategen 86 000 prijzen Koodat de helft van alle loten seker winnen moet De prüsflD z a de rolgende De boogile pr ja ia tnntueel SOO OOO Mark 85 pr 8 000 M 8 000 1 800 000 i EOO i 800 i 800 4 M8 i 150 4 HO 4 100 1 94 4 58 u 88 maanden in 8 Premie fan 800000 M t prfjf 4 800 000 1 4 100 000 8 1 4 000 1848 prqHp 4 80 000 819I pr a 4 45 000 485 iprjun 4 40 000 86 IprÜa 4 85 000 18984 8pr am4 80 000 86 Iprija 4 80 000 1141 8pr ian4 10 000 8008 18 a 5 000 8908 en vorden deze in eenige kiaaaen uitgeloot Da Hoofdprga in de Ie klaa bedraagt Mark 80 000 Btggt in de 8e kl tot M 5 000 in de 8e tot M 40 000 in de 4e tot M 45 000 in de 5e tot H 50 000 ii de 6e tot M 200 000 en met de pnmie lan M 800 000 erent tot Mark 500 000 De uitgaTe geaobiedl in baife en vierde loteu Toor de eerite prjjatrekking die officieel op den O OCXOBMB e k ia raatgeateld koit twee halTe origineel loten eleobta M 8 of 4 80 eên bnlre origineel lot alecbta 4 h 8 40 eou kwart origineel lot aleobta 8 t 1 80 De inleggelden TObr de volgende kiaaaen coowet ala de jniate lijat der prijzen worden aangegeren in bet offloieele treklcmgaplan voor Kien van hot Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratia venend ledere deelnemer in de loterg ontvangt ongevraagd onmiddeliyk na de plaata gehad hebbende trekking de otBeieele trekkingalüat De uitbeldling en verzending van de prijzen geaobiedt door direkt en prompt aan de winnera en onder de trongite gebeimbouding ledera Beatelling kan men eenvoudig per poatwiiael opgeven Il0r Men wendde zich du met de aanvraag om toezending van loten voor de apoedig p nats hebbende trokking zoo spoedig mogelijk of niterlijk tot 20 October e k met vertrouwen tot Saoioel Heckscher Senr Bankier en Wiaafikanteor in lUMBUltG Duitsehland Een ware Schat TOOI de ongelnkkise slachtothra der ZeUbeTlekking Onanie en gehe=jne aitapattingen ia net beroemde werk Z V Dr Retau s ELFBEWARIIVG HoUandiche nitgave met 27 afb Pros 2 gnlden leder die aan de versohnkkelgke gevolgen van de e ondeugd Ifldt moet hei leien de oprechte leenng die het geeft redt Jaarlöks daicend van een lekeren dood Te verkrflgen bj hetVerlagt Magaain te Leipiig Nenmarkt 84 franco tegen iniending van het bedrag ook in poatiegeli en in eiken boekhandel in Holland Nieuwe Lote rij Nieaw Qelnk Den 20 October e k heeft de trekkiug plaiU ran de Eerste door den SUat gewaarborgde Lttbeekscbe Staatsloterij Vae de 50000 Nommpn vorden in dea loop vnn B maanden 25000 dui de helft ver deeld orer klasseo met prijun gelrokkea tot een gexameniyk bedrag raa 5 mlllloeD 283 325 Mark waaronder zieh de volgende hoofdpriJEen bevinden eTentueel Een half milüoen Speciaal 1 a M SOüflOO 1 it u 20000 1 it 200000 8 h 10000 1 a 100000 12 h 5000 1 i 70000 35 3000 2 it SOOOO 88 l 20U0 1 45000 2 i 1500 a il 40000 164 it 1000 1 i 3B 00 319 it 5U0 2 30000 435 i 8ÜÜ 88930 4 M 800 161 160 130 100 94 58 89 Van bovenataande prijzen worden in ie eerste klasse 1500 tot eei gezamentuk bedrag van M 96679 retrokken Voor de trekking der eerste kinase welke volgens ambtelijke bepaling op den 20sten OCTOBER e k is Tastgeateld beve en wij aan tHalve origineel loten a Mark 4 of fl S 40 Kwart 0 i f I l 0 tegen iaxending van het bedrag of tegen rembours Alleen origineel loten worden uitgegeved welke met het Lubooksobe Staatawapon t jn voortien De trekkingen geschieden in het openbaar onder tooziobt van regeeriDgsorgaoen en waarborgt de Staat voor prompte nitbetaling der prijten Gratis voegen wi aas elke bestelling het ambtelijke plan waaruit loowel de verdeeliog der prijten op de trekkingen der veraohillende klassen alsook de betref ad insetten biyken en Eenden wij oneen belanghebbenden under voorafgaande aanvraag de omcieele l jsten na afloop van iedere trekkiag Aangezien het aantal dor uitgegeven loten betrekkelijk klein is en in weerwil daarvan desB loterg talrgke hoofdprgten oplevert be staat een seer groote kans een hoofdpr s te kunnen behaten en is hier eene gelegenheid tot winnen voorhanden sooalsty ateohtsieldea wordt aangeboden Wij venoeken derhalve met brstalleo nUt te willen aarzelen daar het stellig is aan te dbmeb dat de voorraad van toten spoedig uitgeput cal zijn Haufmanudi iSlimoD Bankiers en Geldwisselaars HAMBURG Stedelijke Qasfaliriek te GOUDA De prijs van het eae ia 6 cent per M ea voor Kooktoeatellen of Motoren 4Vi et Onder Bekere voorwaarden worden peiceelen gratia aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtaasmeteri bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewonera Tan perceelen tan ten hoogata 2 25 per week knnnen wekelgks afrekenen en Tan de fabrie lampen kooktoeetellen enz tegen betaling Tan eenige centen per ireak in huur bekomen Gouda Urak van 1 BRINKMAN t Zn LOTEN in de Verloting der lOLLAinSGIE MimHU m lAHDBOüf Afd GOUDA en OMSTREKEIP zijn verkrijgbaar bij A BRINKMAN ZOON Prijs per lot f 1 10 iHachinale eii Chemische ui vering en ontsmetting van Bedden en Matrassen bij üelir D8 BAADT Westhayen 200 Peperstraat 7 8 9 11 Het groote aantal zenuwkwalen idlKStOl jkklng Kodaan beeft die na taonderda jwoememingon Uhuu over do cobMlawwaU wtwidTüTën torwyfirtr Ia witonschapMllJke krlnjen de hooMto MlaojstaUlnj wekt te ewe M4daad blijkt te lUn vwr de aan w iiiw j lonJdeiid menaêkbeld pen tenMswIJio li tttevAden door im Kewoaen OfBoler vaa Oezondbeit Dr Eoman Welumatn ta TUihoren en benut op 8 on dervindiu opndaafl tn miw MMarife prakUJk Dear waMeUac tub hat liaeM aaMU Mr da vi rd da rtM lAk e tUttmm d r de lnl lUdellUk M h rtawi i fMt lnie4e 4aeld Het du gwiMBwiJca wardMi workrït k aoblttenwle rnaltatee vsckrei vu Mn ThoofdpUn af tot de yoorafgaand keiUekenen va pBpl f hwienbtwrte tee trctossw noïr itMdi atle mfddalen door de medUrlie vet nsch p Müttwend Sent aao Ün lianwan tUd kaal d Vr ttta dat lU door h t gebmik maken vu den eei ivondlKit n wee lUBcUJk lues d baUL MM BhyilolotliOtoo ontd kkïii cedMUi keeft dit ba b i varlmld u enterwlJlWuwstensofaappellike wridaad blijkt te lUn voer d tan wnnwkwalei don door du KewoKBD O olor tbb OMondbrit 1 Roman WriMaaaa U yuihofm tn jtsnist op ee Mstel n e4e 4aeld es ilj naakte aooreol oi wartje 1 opcaac iai van een door den nttvtoder jeartaevs wi OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hars vaorkoMlai sa leHilni blnaem koitoo l d raeda da Ue drafc verachanon te Dit boekje bevat nM aHeai var bat traat pab liek verstaaDbare verUarlngen omtrent bet weian dar nienwere Uierapf en da daaroMa lelfs In wanboptge gevaliea verkresan aitwerklac maar ook vindt men daarin wetaniehappelljka vartaaudelingen alt de medlaehe bl 4eii die aan deie geaeeawUie gawUd alhL Momede aftakrift vaa tal van getDlnotariften van taooggeplaatate geaesaknndigea ondar welke I ISalirs Mi ir yrariaaar aaa 4i HivtUank te Pariji nia laiitsiaafll 10 ïatai r btr mH r praktiaaimë laeeisi r si f aas kal kraaktlanla aaatlekt ii Charanlea taanltsratkOr CehataSlottlii grMMMiiB m dr arrsal arta ttJIhHaaaa Dr r fareatltr eaaahtir rilroDteiir vaa kal kaafltaal ti A ea flekalwatli Dr Sabsriat kasUtl OataaMa ad Emi Daraea m ir geaaaibatr llreeteer Sar lalvaao tberapeatlaoka larlaUlBi voar HaaarHWars ta Parl a Ne at Haaari 834 Caeiel vaa Aaahenkaok na r ta arfti Dr taakaab vroal aria te knalta Obar tabtvlt Jaabt ad r ta Waiaae Dr aienHval taU Farrièra Eara M aa daa Oaatslt Csatnd S liy l wi t Se taalS Ie Fraakrtjk en vflte andaran lat ao lariM OOMI Of f üïÏQg Sannar i hebben an tan alette ilJ die vr e cevaalenvwar b r Ft MlMÖtM noaa aRkahagsHJfct taa ivolgen daarraB isaa tat iBrekia iwara toafval MoaltlW kkaa at rbaU ar Mwrlalitae ent vaar ikta venmkkliii van ak aieiL aak aij die raada ooilar ganaatkondlfa Aan ailM wier smiawKaaaal neer f ilB4ar mtmgtémmm ta f mm mmt mmmmé nwwaehtlfhald IU I waarvan dekeDt ekenenat n ahrBflliofeebasn KMl rataa ielwlaHtfMln klaadaadraai araata irHikalkaarltelfl islaaiSbetS ilanlaaiheN HobaMtllks aaraat door beroerte gatoa Ad wardea aa aog Uldea aaa a gavolgen daar tat iprakia iwara toafval aeeltlW W faiStUfhaU dar lawrlalitae ent vt itaJiö vardar alia tfekandlad looala veriaamlaBaB eaviraioH aranM alK MaataeH fca iwakt behandellDg gewaeat tljD maar door da bekandt b wrijven elactnaearen itoomlooi of fêabadeP an graailng idt mlddalan als BthottdlagMa aa kOBdwatarkanr I kwaal gavoadaa ilMbbanwaMaa veraohunaalen ali ilak aaakoeSae kaBitlf vaetan arSD0v n la bal fcaaN baafM a aal daliea ka44 IkkerlBMB ea Saafcar wardea vaor de aeiaa drakkaada pUa aader bet vaaritaan aaialai b da awaa hal vaa e MR kriMallBB la aa bal ata aa vaa kaadee aa veitea aan al dasa dri oataguila vaa wna rlU4 va aU ook aaa taaie i la sa Qdaade asB kleektaMt aa kraaMllaeahaM ooi an gasonde lain aaB Jaeia BareoBeB die tui wat bet beafd werkaa en gaeatelijka raaotle wlUaa ToarkoouD wordt dvtauead aaageradaa aioh het bovaa Tanaetde werkje aan te aehaihn hetwelk op aaavnge keetaleaa ir naaoa ver aondan wordt door B tt r4aaa wUtakdr Korte Boohtaag L Vtreeht LOBRV A PORTOM Ondagraetït blJ da aaardbnif V SB Op de JoBtate tayglennlBoh medloinala tentoonatetUng la da Dr WalaaHaaui SDba vtjaa Mt ia Hediaoha JorlJ aiet 4 Ulvaraa dnüllla bakraaad Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFLATTEN ABCBITSITEN EN LUSTES ook volgens op te geven Profiel Spoedige afleYerIng Nette uitvoering Coneurreerende prljseii Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD BE I ISGEVING De BlIEGEMERSTER van Gouda brengt bij deze ter keuQu vaa ds belanghc beudeu dat door dau Heer Directeur der Directe Belastingen cde té Kotterdam op den ISen October 1808 executoir ia verklaard Ken Kohier dor Belasting op Bedrijfs en andere iDkomsteD over hel b laslingjaar 1898 91 Wijken I tot ea met P Dat roorueld Kohier ter invordering is getteld ia handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aaDslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen eu dat heden ingaat de termija van sas weken binnen welken de reclames behooren te worden ingeuiend Gouda den IK October 1898 De Burgemeester voornoemd R L MAttTENS Bultenlandsch Overzicht £ r zyD weer ernstige beriohteo uit Pary AlthRui too was da iodrak gistereo maar vaadaag btykt het dat weer reel door yverige journalistea TeraoDoeD ia Het iQii allea nog maar gernobten ea bet is aa r wet mogolyk waanebgalgk nelfa dat bet daarby blijvea sal Beo regeering die gewaarschuwd ii roor een staatsgreep ia al half xeker dat dia niet zal plaats grypen Bovanm barinnaran wy ar aan dat een dergalyk bericht 040 paar weken geleden ook reedi da ronde godaan beoft tonder dat er iets gebaard is Maar wet ii bat reads op icb zeli een teer erattiga taak dat er sprake ran kan zyo vau hooggeplaatale militairen die met gewald souden optraden tegao de regeering ran ban land 60 een minialaria sonden omrarwerpeo dat buD niet beralt Dit bericht wyst rraooeer ïiat waar is dat tolk aan denkbeeld ook maar by ééo ganaraat is opgekomeo op anlk ean totaal gamii aan taeht en plicb sroel en zelfs wanneer bat onjaist is op eea aoo sterke OTertuiging by ernsHge mannen dat bet waar zou koDDen zijn dat wy al eau zeer treurig denkbeeld krygeo rau den toestand van bet Franiehe rolk en het Franscbe leger Op strut te Parys blyft heiorarigauBraktig ao hoewel niet by groote gatallea tegalgk barBaman da stakers op reriohiltaode terreinen bet weik De buizen sloopera hebben beelotan bet wer onder de nieawo roorwaardeo 65 en FEUILLETON Gedeokschriften van een Gelakzoeker OF AimiBAL DE VOITDELmG JVoor het Fratuck DOOB W NÜTTEHS IT Is hij vlug van begrip berattel k handig F fAla een aap ffKaa h zwijgpcP vAls een viacfa Zal hg lioh van avond nog de twee paarden die we noodig hebben kunnen aaaaohafTent zonder Bchterdocht te welken yParbleu dat is k q wak en ik weet er nieta van Hij is zonder twi jfel bekend by al zulk volk als stalhouders en paardeafaandelaars £ n oÜaohoon ik niet ZAggen durf dat hy u niet voor een frank of twintig bij den neus zal nemen ben ik er toch zeker van dat hg u niet voor iets wat de moeite waard is aal bestelen t Is maar dat hier babbelen of onvoorzichtigheid de sohromolykate gevolgen zou hebben Dat begrijp ik volkomen wat de aaak ook eigenlijk zij Een schaking hijgevalF Ten naastebjj f Ben eroatig geval evenwel geloof me ik sta roor DvokCheetar in Welnu Iaat hem eens hier komen Ik ut gauw geaoeg kunnen zien of het mogelijk is sioh met 50 oatitimas per nar te hervattan De meta bewerkera daareotegeo hebbeu zich by de werkstaking aangesloten de bebangers ook Hat aigemaena stakiogacomité blyft werkzaam mat manifeal n en aanplakbiljetten £ en groot geraar roor de mat en de veiligheid kan de werkstaking der spoor wegwerkers zyo Ëeo telegram bericht echter dat hot beslDQr der spOorwegwerkersrareeniging de arbeiders aanapoort geen geweld te plegen Honden de ladan liob aan de aaoaporing ran hun bestnar dan behoeft daa voor maatregelen Tan geweld niet gevreead ta worden Maar dit is natuorlyk nooit vooruit te zeggen Dat de werksiakiog door da spoorwegnerkera niet met meer grooter geestdrift wordt begonnen blykt uit bet bericht dat wy in da Indépendaoce vinden dat bet besloit om de algemeene werkstaking te proolameereo door het bestuar werd genomen met 12 stemman vóór op de 24 één lid stemde blanco Maar ran oog maar gewicht is dat de afdeeliogen in de provincie die orar de werkstaking geraadpleegd waren ziob roor het grootste gedeelte tegf D de werkstaking hadden rerklaard 38 tegeu 28 voor ao H twyfelachtig Het comité bad het recbt da besloiten der ajdeeliagen te negeeren en heeft dit ook gedaan maar er is wel kaos dat de werkstaking op deze manier oiilt reel ta beduiden sal hebben Men heeft gezien dat tegen htt bentaordtir spoorwegwerkeravereeaiging een strafrervolgiog is gesteld Deze zal vermaedelyk steoueo op een wet een jaar of wat geleden aangenomea waarby aan apoorwe aambten en dergaiyke die eenigazina als staataambtenario moeten worden beschoawd verboden werd vereaoi gingen Ie vormen anders dan roor ooderllogen steun aiekenfondsen en dergetyke Men meende dat bet rak ran spoorwegbeambte too zeer een deel uitmaakt ran bet werk ran den Staat dat bun niet kan worden toegeaiaan zich te bewegen op politiek gebied om geen garaar te worden roQr de rust van den Staat Volgens telegram hebben do rier mogandheden het verzoek ran den Bultao om drie garnizoenen op Kreta te mogen booden werkelijk afgewezen Maar ze hebben bet toch oog de moeite waard geronden om er een nota over ta lendeD die oatuurlyk weer een antwoord ran de Porte zal aitlokkea De rlootvoogden begiot bat talmen te verrelen en ze hebben besbtan deo 20jd October Chanla ta ontraiman en het verrolgena teomsingeleo als er niet róór dien tyd nit Konntaotioopel gonatige bflricht io komen hem te veistaao en of bet do man is dien wij ooodig hebben Trabuoos opende de deur legde zyu twee gebalde vuisten tegen elknar zette se voorden mond on riep Dyok Cheslerrrr kom hier man iets to drinken ouwe jongen breng een glas mee In minder dan een minuut trad het kleine b eeke manneke antwoordende op den naam van DyckChester bet kabinetje met flegmatieke kalmte binnen en zette zich stilzwijgend neer tusscben Martial en Trabncoa Het vervolg van dit verbaal zal ons genoegzaam opheldering geren aangaande hetgeen door de drie associés beelotea werd en derhalve is bet tamel k overbed g den lezef langer getuige te doen zijn van dit onderhoud waarvan hij onderwerp en dool kent De herberg Het Opgezette Hondje verlatende begaf Martial cicb andermaal naar de straat Mazarine Hij droeg zorg alvorens zixih aan père André den ons reeds bekenden concierge ta rertooaen zich van zyn knnstmatige knevels te ontdoen ea hield zich niet langer in tyn geheim appartement op dan strikt noodig was om zich van zijn vermomming te ontdoen en deze door zijn gewone kleeding te vervangen Dit volbracht zijnde verliet Martial het huls riep een rijtuig aan en Het zich naar de straat Dominique r deo Een weinig védr miödernaeht betrad hy wederom het buis van den markies de Basseterre Nanveljjka op zijn kamer gekomen kwam een livreiknecht hem namens den markies vorzoeknn oogenblilckelgk in diens apartement te komen Een onwillekeurige huivering gerolg aa die inatinQtaia £ en dé tbe van den minister van kolomSii Delcassó bareikio Marchand te Fashoda Naar aanleiding daarrau zond Marchaod een zguer officieren uaar Kairo de boot waarmede de officier rertrok is reeds te Khartoem V Het oieQwe Kaapscha ministerie is ala volgt sameogsatetd brainer pramier en koloniale seoretarisi Merriman fioaooiea Sauer openbare werken Berfa ldt landbouw Solomon jaitilie Te Water Minister zonder portefeuille De samenateltiaf ran het kabinet wordt in Afrikaandar kringen algemeeo goedgekeurd Verspreide Berichten DVITSOHLAKB De co respondent van da Daily Mail beeft een onderhoud gebad met Carl Noofeld een Duitscb koopman garaogene van deo Mahdi thans door deo Sirdsr ia rrüheid gesteld Neafeld f ihaalt dan Toen ik voor 13 jaar gerangen werd ge Domeo wanichte ik ia sterreo daar ik eraan aaboopta poit wkder in vrybaid te worden gesteld Da Mahdi veroordeelde mg dan ook Aanvaokelgk ter dood doch besloot lat r mg in boeien te slaan Ik werd aao tal vaa martelingea onderworpei Kani ootring ik booderdrjl ig zweepslagen Da Derwischen bespottea m an riepen Waarom schreeuw je niet Pc Noufeld antwoordde Ata jelui wilt hooren schrfeuwen moetan jelui iamaod anders slaan Neafeld rertalde rardar Toan tg begre pen dat ik bet leren vilde rarliezen om tbd mgn imarteo rerlost te zyo bealoten zg dat ik bel behouden zoo Na de rlncht van Slatin werd ik in zwaardtfre ketens gelegd Ik weet niet hos het op t oogenblik met mg staat of ik mgn rermogen rerloren heb of niet Wat da to omai aangaat ik zal waariobynlijk weer naar Soedan terugkearen Twaalf jaar stond ik stil ferwyl da groote wereld daarbuiten rooroit ging In Duitaobland ben ik by alle meDSobeo tea achter In Afrika ligt dos mgo toekomst Myn familie bpeft niet rarwaebt mg ooit weer ta zieo Wanneer ik oaar £ aropa kwam zou zy my niet tang behouden wegens het klimaat Zelfs te Cairo ril ik Neafeld gelooft aan de mogalgkheid dar ontwikkeling vao Soedan Hg had nooit rerwacht Britacbe troepen te Umdorman ta zien fly werkt op t oogoablik aan een boek mei bet verhaal tgoer arontoren AHSaiKA Het is der Nev Yorkicbe politie mogen tige onrast als steoda een schuldig geweten mot zich brengt j ng Martial door ilo leden bij deze boodschap Niettemin hij deed zyn best katm lo zijn volgde den bediende eu trad bij don markies binnen Wel ra wai hy geruitgeateld Monsieur do Bas seterra had hem alleen doen roepen om te teggen dat hij niets aan het afgesprokane betrekkelijk Louise s rata had veranderd en om nogmaals to betuigen dat zijn rortrouwen in Martial onbeperkt was en verder om to vernemen of deze alle toabereidselen om den andoren moritoa te kannen afreizen gemaakt had Dit laatste werd toestemmend beaolwo rd waarna hy verlof kreeg zich te verwijderen Inploate van naar yne eigene vertrekken te gaan beklom Martial op de ons bekende wyze het baloon der slaapkamer van Xx ui9e en b eef omstreeks tien minuten bij haar Louiae alleen gebleven viel geknield neder en bracht het verdere van den nacht weenend en biddend door Ken weinig vui5r negen uur in den m rgen hoorde men is den bof van de woning van den markies zweepgeklsp en paardengotrappol Ken postillon in officieel kosluum rood buis met zilver afgezet klein blaaw vest met een ontelbaar aaa al kcoopsn lederen broek en groote rijlaarzen arriveerde met twee merries welke hy dadeiyk voor eene met alle benoodigdheden voor eene lange rei voorziene berline spande hem door de bedienden aangewezen Deze postillon klein en mager met Icleine glniperjge oogen verried in alles lijn anglosaksiiche afkomst nicttegtastuada de mocita die hjj sioh uelukksu pen goede vuiidit te dueo In een der grootati arJons werd ol da hand gflegd op oen man die steeds bekend atoad als een der rg ata en achtenswaardigste manschao Traris genaamd Toen man bem wilde arresteeren trok hg twee rerolrers eo ruurde op de politie Ofschoon rarcohaidaDeo gewond werden wist men hem toch te overmannen Toen verklaarde by dat hy niet wilt met deteoUvBS te doen te bebb Ot maar dat hy denkende aan een aanslagi alleen oit talfrsrdediging geschoten had Dat mocht ham echter niet baten hg wexd gefouilleerd en in tyn zakken rond meo 20 000 dollars aao geld eo jnweelen Juist was by uit een der grootste vïlia a van Brooklyn ternggekeerd Reads lang werd Travis rardacbt doch nimmer kon men eeoig bawga t o bem krijgen Hg beweerde ia de chemie te studeereo waarroor hy eea laboratoriom er op nahield Dit dieode achter om de gastolen gouden on zilveren voorwerpen te smelten De poliüa gfloofl dat Travii mat wel 100 iobrekara zakkeDrollera valseba spelers enz ia relatie stond Enpslaxu Het plan ia ontworpsa om in Engeland een gedeokteekea roor Washington op te richten Bet bestuur ran de Anglo Amaricaa League mI bat roorstel in orerwegiog aamen De uiigerers ran bet World Wilde Magai zioe waarin de Rongenont zgn wooderl ka arontureo rertelt hebban by hat laatste nnmmer de kennisgeving garoegd dat zy naar aanleiding rnn dingeo die bekend geworden syn da onthulliogea ran de Daily Cbrooicle verklaren moeten niet roor de waarheid van het verhaal te kannen instaan ofschoon gedeelten er uit bigkbaar op werkalgke arrarlng gegrond zgn ZwiTai LAMD In verband met bei bericht dat da Bernsche trammaaisohappij beeft geweigerd een voorstel raa bet gemeentebestuur aan te nemen om baar Igoeo over te nemen zij rermeld dat da gemeenteraad eergisteren de aaarraag dier maatschappy om conoasaie roor zeer bolaogrgka nieuwe Igoen heeft afgawazaa an heeft besloten die tgaan zelf te ezptoileeren Da gemeente zal daarop uitiluïlend alactrischa trams laten loopen Itaijb Keizer Wilhelm en tgn rrouw gingen giatereomiddag na de laoch met de koning eo koningin van IialiS aan boord van daHobenzoUern waar de vorsten van elkander bartelgk afscheid nam n Ora 5 uur liehtle de Hoben blijkbaar gaf om Praniohman te schynen en miiBchien was bot nlot onmogelijk in hom den beacher neting van Tfabuoo den stamgast van t Opgezette Hondie te herkennen Kq werkelyk hot was de roodharige Bngelaohe jockey Dyok Chester De markies de Basseterre had zgn fauteuil voor het veniter doen plaatsen en kon zoodoende allee overzien de blinde markiezin leunde legen hetzclfile venster Hot jonge meisje voor welker reis daar beno len alles druk in de weer was snikte en was doodsbleek zij liep voorovorgebognn wankelde aU een besohonksno naar het ryluig Niemand eohler dacht er aan voor deze toekonen van verdriet oen andere reden te moeten zoeken dan die welke hot afscheid nomen veroorzaakte en bot doel barer roii ea niemand verwonderde ziob over bare droefbnid of rond ze telfa maar overdraren En de bediende opende het rijtuig Lonise en Suzanne hare oude nourrice namen ploals tegen over Martial welke zoodra Louise gezetvn was tya hoofd buiten het portier stak en don markies eerbiedig een laatsten groet toewiorp harentoonorweg riep de bediendo De postiljon Hot eijn zweep kl ppen ztito de panrdun aan welke hunno ruwe spieren spanden en het rijtuig zette zich in bowaging verliet dan voorhof en reed straat Dominique in WA asrre