Goudsche Courant, dinsdag 18 oktober 1898

37ste Jaargang Dinsdag 18 Ocstober 1808 No 7T1S PAJEUJrS Wat Is de bMa ta Bkeamaliek tegen btwittvbi tecw jNht LflOMDpvaiB kortom Anlerfain Expeller m mm mum NimiwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekené Mnas van alleriei aati yff la sast ket Ml ima aaa la weiden tsgn H t ABter Paln Expeller If Hl iMMt dm itMds in i d r tioiigadB Anker al ExpellS Fr SO cent 7e oral ea 1 26 ds 9aaab TeorhandSD m da mseeta lpo ek n sn bu ï Ai Biokter t Oo ta Te GOUDA bij C LÜQBB Apotheker Markt en bjj WOLFF Co WeathaTen 199 Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTJENTIEN worden gfeplaatst va 1 5 regols a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uxir dea midd I ONINKLUKE LOTEN in de Verloting der mmm mmm w ianbsoüw Afd GOUDA en OiVlSTREKEN zijn vo rkrijg baar bij A BIÜI li IIAI ZOOI Prijs per lot f 1 10 de klerken der pORt rgeo en telp ripbto 2de klftflae H Heemit tbd Lar n nsar Dooro en A ten Vaaren tm BodegrBteo nur lATeo Teroff van roilitieferlof en geplutst te Amiterdam telegreafkantoor 3 October De klerk dir pOftfrgeo ea tete Krapbie 2de ktaeee O L M Plan 6 Oct Dfl kirrkeu d r poetorycii en teUgfaphift 2da klasee l Deanekers tS Douma en J Abreieb te Vergel de klerk der postery n en tolegraphie 2de ktaise A C vao der Wejat Eervol ootilagen 1 Nur De commiAB der posteryen Sde klasse n W Tas Siarkenfoorgb Jatting te Groningen de brievengaarder te Wngnam T Kitp Eene MEIWE ZENDING MIES W KEEEEI PAEAPLUIES A Tan os As Md Tailleur Kl iwe E 73 730 ÖOIJÜA telephooH Ifo SI mstcrdam Slotkrs Bi urs van Vthrs 8 II 97 96 1007 86 88 Vi 3 14 OCrOBKK 89 971 tflBBEUND Jorl Nod W H ÜV dito dito dito 3 ilito lilo dito 3 HoKOil O I üaii II 1881 88 9 iTiue IruolirUTiDg i ei 81 1 S3 S3 OoaTKNR l l UI papier 1368 o dito in zilvor ISrS Poü iLOAI I i l met rou 0 J S dito tiiiVil 1 i4 l TJ m 1031 i 39 7 ir t loii 33 a 100 lOÜ 6S8 478 103 80 1011 198 1461 100 81 1861 Uu LiNü Obl HioDQiil 189 dito Gecmu 18WI i dito bij Bolbs 188 4 dito bij Uop 18Si B l 4 d to iu Koiiil leoii 188 6 dlln duo dito JS14 S 41 apiNll Fiirpot lobuld 1831 4 TuKKBlJ Jopr Coiiv If on 18Ö0 4 Go k eiiÏHg Bori I Gi c leaiiinK Her e C Zuin Am Kea r obf 1811 ü Mcimo Obl Buit Sub 1880 6 Venfzujili Obl 4 onbop 1881 AviTiKDAM OblIgRtioa lSti S BorrasuAU Stad leeu 1894 3 61 61 Nkd N Arr HiQdelsv Btud Arenrfsb Tnb Mjj Cerliiii l8ii PoliMaatBohappd dito Aru Hypotbeekb pnudbr 4 Cult Mij dor Vorstenl aand b Or Hyputboeicb pandbr 3 i Nodortandsohe haak aaud Ned Handelmautsob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hy otbeekb pandl r S l Vu Uypotbaelb dito 3Vi OosTIKB Ojat Hong bank aaad BuBL Hypotheekbank paiidb 4V 801 lU 111 0B SOBV 100 S l Amerika Equt hypoth pan ib E Mutw L i Fr Lion cert Nkd HoH IJ Spoonr My aand Hij tot Eipl T SI Spw aand Ned Itid Spoorwegm aand Nod Zuid Afr Bpm aand S dito dito dito 18111 dito t iTiLuSpoor 1887 89 A Kobl S Zuid ttal Spa mU A H obl 3 Pol N Waraobau WBenenaand 4 IB 106 io 7 8B 1 1881 Bmi Or Ruaa Vii 118 161 AllKUlA Sm PaS Sp M j oH 8 Cb 0 k Nortb W pr O aand dito dito Win St Peter obl 7 1 Denver Ie Rio Qr Spra eert v a 14 Illinois Central obl in goud 4 109 t I iuiai k Naibrilli Cort v aand SO Moiiio N Spw M lehvp 0 6 lOJl Miss Kanraa v 4pCt prof aand UVi N ïork OulaB o b Weat aand 18 dito Ponn Obio oblig 6 Oregon Calif lobyp ingoud S 8t Paul Minn k Manil ob 7 Un Pao Hooflgn obig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 SI I7 80S 10S 106 991 117 117 Canada Can South Chert tr aan 1 Tik o BmWv k Na lo h d o O Amaterd Omnibua M aaud Hollord Tramwe Maala aaMl Nkd Stad Amsterdam aand 3 Btad Rotterdam aaod 8 BlLGlE Stad Antwerpen 1887 Slad Brussel 1888 l i Hoso Theiss Regullr Oeselaeb 4 OoBTKNa Staatsïeenig 1880 S K K Oost B Cr 1880 3 SpANJa Slad Madrid 3 1668 80 LlJST van brioTen geadre eeerd aaa onbe kenden gedurende de 2e helft der maand Sep ieinber 1898 en terag t erknjgeD door tueicbeakomit van het poilkantour te Qondn Verionden van GOUDA Oaweneel Hil eg4 rnnerg Meirouw Bayei Ned V r B z Ar i Spoül eert Meppei T 11 Xbaflain Bott rdani Dr A M Print E Vogel De Directeur van bet pottkantnor VORSTEU VRRSGIIEIDENIIRia Hot bente rogel postTerkeer Ongetwglelil xija de Kiralawen wat eoelheid betr t bet bent gedchikt oor bet overbrengen fan brie Ten OnlaR B beeft men een pro ie genonien door een zwaluw en eenige pnetdeiven te Compiegne lm te tatem allen met bentemming foor Antwerpen Do zwalnw vloog regi lrecht in de goede ricbting terwgl de doivao ala altgd eeuige oogeobiikken rondfladderden om zicb te onê oteereo In 08 mtnoten bad de iwalow den affitand van 255 K M afgflegd waarvoor de dniven ciig e r 3 oor noodig haiden Terwijl dos d po tdaiven 23 M in de seconde aflegden deed de zwaluw in dien tyd 62 M Een tweede voordeel van haar snelle vliegen IB dat re niet zoo licht eeu bot vna roofvogels ebI worden hetgeen m t de 41 dikw j a h t gwval in ADVERTENTIËN Ken biedc lid llootd irUs ov mi wm Mark Oe itrijKeii lijn door deu Staat Keruxideerd l Vrate trekking 20 October Ditnoodieing tot deelnaming in de kansen van de 1 Lübecksclie StaatsHerij Dc ü TOordfel biedemlo door den Stunt l iibeek gfwanrbor di groot Woldloterij Irvil rnl or h liet plan lerbt S l 000 haro loton duarontegon S5 100 prllj iM zoodat de helft van alle loten zeker winnen moet 35 pr i 8 000 M 000 il 1 00 tl ii 1 000 600 ü 300 a 200 1 186 160 a k 130 ilOOu i 68 29 maanden in D 83 2 64 S19 435 86 101 64 26 1 4 2003 2902 De prgzen 7yn de rolgende De hoogste ppgsmeventueol 600 000 Mark Premie van 8001 00 M 1 prijs n 200 00 1 100 00 1 7 00 prijr en 60 0 0 4E 0 40 000 36 000 KI OOO 20 000 10 000 6 000 prijs prgsen a 1 prya ii 9 prdaen a 1 prijB il 8 prijeen ü en worsen doze in eenige klassen uitgeloot De HoofdpriJB m da la kinsie bedraagt Mark SO OOO stijgt in de 2e bl tol M S6 U00 in de Se lot M 40 l iO in de 4e tot M 46 000 m de 6e lot M 60 000 in de e lot M 200 000 en mol do premie van M 800 000 erom lot Mark 600 000 De itilgare gusohiudt in bylro on Tiordoluton Voor de eerste prijstrokknig die oftirieel opden 20 OCTOBER e II ia vaBtgeateld koet twee baWe origineel loten slechts M 8 of 4 80 een halve origineel lot slpchta 4 i 2 40 een kwsrl origineel lol alecbts 2 l 0 Do inleggelden laut de voigendp klassen zoowel als de jpistr lijst der prijzen worden aangegeven in hot ofücieele treklcingsplnn voor aion van het Wapen Tan den Slaat wolk plan ik op aanvrage gratia verzond ledere düulnemer in de loterij ontvangl ongevraagd onmiddell k na de plants gehad hebbende trekking de offioieele trekktogslijsl De uilbelallni en verzending van de prijzen geschiedt door direkl en prompt aan de winners en ondel de itrüngste geheimhouding fftr ledore Bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven g Men wendde zich dus met de annvraag om toezenditfg van loten voor de spoedig p aats babbende trekking too spoedig mogelijk of uiterlijk tot 20 October e k met vorlrouwen tot Samuel Ilcckscher Senr TtHnVior en V isaelkantoor in I1A MBURG Duitscbldnd Stedelijke Qasfabriek te GOUDA De prijs Tan het sas ia 6 ceat per M en ïoor Kooljtoestellen of Motoren 4 et Onder zekere Toorwaarden worden peioeelen gratis aan de boofdbuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de hnar 10 cent per maand Bewoners Tan perceelen van ten hoogste 2 2 per week kunnen wekelijks afrekenen en Tan de fabriek lam n kooktomtellen eni tegen betaling Tan eonige centen per week in bnnr bekomen GRANDS MAOASINB DU FriDtenips NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Damee die ons geïlluetreerd mode atljiini ooi het WlntereeU xoan noch ntet ontvangen hebben dit ts willen aenvraeen aan JULESJtLUZOTaC p ria Hetzelve wonH dan oniKaand gratis en franco toefrozonden BesteUinf en van af 25 francs vrij van alle kosten aan liuis met S 7 vnrhoofïing aét péJlUakMtt r U RKuJaal M FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ BN cttemische Wasscherij VAN H OPPE HElAlFJt 19 KruMiiMle Rotterdam üebreTetecrd door Z M den Koning der Belgen ünofddepiJt voor GOUDA de Heer A VAN OS z specialiteit voor het stooraen en verven van alle ÜeereD en Üftmesgardwrctbeii alsook alle Kiudergoederei Speciale iitncliting voor het stoonieii vhd hicbemanlel9 veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieowste en laatste methode geverfd J P CUIJPERS Westeinde 37 Alie goederen betzg gestoomd of peverfd worden onBchadelyk voor de gezondheid volgens staal bewerkt J F CÜIJPERS Westeinde 37 J Tevens heb ik de eer myn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS heefg opgeh0UÜen MG IVT toor tJouda t JV n teven verzoekende allo orders direct aan m te adresseeren Ook aanvragen voor stemming E CASSl TO TANDARTS Gouda Turfinarkt SPRMEKVRMN MAANDAG DINSDAG DONDEKDAG eu ZATERDAG van S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG Tan tot unr ZONDAGS niat KantiiJiiykeMttchinole Tnhrleli DE UÜSIOBLOBM v ii H CM van Schaik Có OTestigd in h iravenhiiye Heppferttraat lè en o naby de Regenteaselaan Tan Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoestll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Hotlig Ëxtract FLADONS Tan AO Jta 70 Cts en ƒ ƒ verkr gbaftr bfl Firma WOLFF Co WeathaTen É08 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E fl Tas MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht S C RATELAND Doslooft B T WIJK Oudtaatrr U KOLKMAN Waddmmn Lensveh Micola HOFLEVERANCIER Vceneslraat 2 t den llaagp BROOn £ HESrillllTFABRIEK LUUCHEOITEOOM Pain de Lu e Afternoon Tea Koffie Cl ocolade Melk A SLEGT beveeHzich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 14 cent de K O NIEUWE HAVEN 28 Wj F Bekroond op de Internationale Tentoonstelling Tan Bakkerg Maalderij en Kook kunst te s Oravenhage met een diploma Verguld ZiWeren Medaille Invoer van vee in Belgis De BURGEMEESTER van Gouda Brengt op uilnoodiglng van den Hoer Commiasaris der Koniogin ia de provincie Zuid Hollaud ter keoaii vsn belanfthebbeDdon dat bljjkena mededeeling van dan Minister van BinBeolandache Ksken in dflo MoDÏteur Beige van 8 Ootober jl eea mimBtrieel be Iutt ia opgeDoneo volgens hetwelk melkvee den Isten en lEtden van elke mnaud in België wordt toegelaten langs WaterTÜet Selzaete de CUage Sandvllet Eaachen station Êaachen dorp Bar leüüo Acbel MasMijk en ViK De ingevoerd e beeaten moiten een quarantaine van tien dagen ondergaan Sohapen mogen voortaan langs deielfdfl doaanen bureaux eu op dezelfde dagen en uren worden ingevoerd als paarden zie Staatscourant au 19 0 December 1897 No 398 en 37 28 Maart 1888 No 78 Dit bealuit treedt in werking den I deu October 1898 Gouda 17 f ctobar 1898 De Bargemeester van Gouda R L MARTENS Bulteniandscb Ovcr icbl Ër II nog niet veel bekend gawordeu uiiitrent de militaire lamenETering te Parija Wti weten nog altgdjyuet uker oi men vao een militair kowplüfc mÈÊÊ f x pkê £ a er obter let tegen hél WralRerie tegen de Dreytnabdweging door booge officieren op tonw gfliet of beraamd ia kan oanwelykimeer ÏQ tw fel getrokken worden Wie in de eerste plaata aangeduid of genoemd wordt ie de generaal de Pallieox Van generaat Zartinden beweert de een dnt bg de Biel van het komplot ie de ander dat bg er geheel boiten a gebleven De Boiadeffre wordt mede aangewezen maar vtq lazen vroeger dat by nog al tiek waa en nu dat by geopereerd il aan een gezwel Déroulède is in teder geval vry ernstig gecompromitteerd Pater Dnlae ia bet jecoï t 8che element reeda vroeger gold hg ali da hoofdman van het vertet tegen de Drey f ui beweging en ala het werktoig van den invloed der jezuïeten op bet leger De T mpa en de Débata koesteren grooten twyfel aan de jniitheid van da berichten betreffende da eameoKwering de D bati zegt alleen aOerncbten ala deze komao ilecbia voor in een toestand van ongeconde politiek wg vreezen voor bet oogenblik ten minste niet voor een itaatagreep maar wg vreezen voor de gevolgen van bet gerncht aU dat te dikwijli herhaald wordt Oe sTempec oeemfc zinaneden over nït de FEUlLLETO Qedeaksobrlften v d een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING Haar hei Fransch DOOR W NUTTEE8 18 Louiae ataarde treurig naar het huis haar zoo dierbaar om de vale genoegens daar gesmaakt en meer nog om de onbeeehr fel ka amarten zoowel naar lichaam ala naar ziel daar doorstaan in mÜmering verloren zag e het buia rerdwgoen dat alles bevatte wat haar dierbaar waa en allen die haar lief hadden en hetwe k zij toch met een gevoel dat naar vreugde zweemde een flauwen hoofdknik toewierp toen het b het omalaan van den hoek eener straat geheel aan haar oog onttrokken waa Hoofdstuk VII Eenb Gkv nubne Ternanweroood had de berline enkele straten doorgereden toen oen man gekleed iu blauwe livrei met silverao knoopen en uie reeds eenigen tijd de komst der ons bekende reizigers ongeduldig had staan afwachten haastig op het rijtuig toeliep en snel zonder een oogenhlik oponthoud te reroorzakeo op hst achterbankje plaata nam Deze man was Trabuocs Byna op hetielfde oogenblik dat ds groep reizigers op deze w jse met Uu persoon wu vermeer dagordera van generaal Zariiaden bg sgn benoeming tot gonferneur van Parijs en bg gelegenheid van de eonoentratia der troepen met het oog op werkstakingen De generaal verklaart aioh daarin eeo tronw republikein en spreekt d verwachting nit dat ook znn saldaten trouwe dieaateu der Republiek ego De Temps voegt daaraan toe dat geen enkel bepaald feit bet recht geelt te onderstellan dut de gonvernenr niet handelde in overeenstemming met zgn woorden Even weinig nieuws ala vau de samenzweriog ia er vao de werkiteking De regeoring beeft aan de voornaamate itttiona de meest uitgebreide vourzorgsmaatregelen genomen maar lot duarar heeft zich nog nieta van beling voorgedaan Te hyoa ign aobt apoorwegbeambteu weggebleven te Roder vreeat men dat de werkstaking zal worden doorgevoerd maar overal eldera beitaat naar het achgnt bg het groa der werklieden niet de minste neiging om te ateken Trouwens volgena de Sièole zgn slechta 12 000 van de 400 000 spoorwegbeambten tid van bet sjndicaati zoodat dit lichaam al heel weinig beeft in U braogen TuBSchen het Weater apoorwegatation te Parga en Pantin zgn de kabela van de setntoeat llen aigeinaden Men vermoedt dat dit een misdrp ivf ÊÊÊÊ De Petit DIflQ meldt dat Sarrien een antwoord aan Labori beeft gezonden op dieni verzoek om tot Picqnart toegvlaten te worden De Voltaire z t uit goede bron vernomen te hebben dat nu de aandrang bg de militaire rechtspraak toeneemt en da instructie totnogtoe geen ernitige punten van besoholdtgiDgen tegen Picqnart heeft opgeleve d de volstrekte afzondering van den o er te binnen zeer korten ttjd zal worden opgeheven De zitting van den Franschen ministerraad van Zaterdag was gedeelt 4li k gewgd aan een bespreking van de zaab Pioquart en het conflict tusaohea de militaire en burgerlgke jnstilie in dezen Qeen enkel wetaartikel geeft een wettelgka oplossing en er zgn geen preoedesten De onder miniater van binnenlandsche zaken Valléa begaf zich na afloop van den miniater raad met den heer Sarrien naar het ministerie van justitie om de studie van het vraagstuk met de directeuren ren bet ministerie voort te zetten De Kreteoser quaeiUa is thans op den goeden w g ter oplosaing Ds vier mogendheden houden krachtig vast aan hare eisthen Zy derd liet Mart al voor de portiervensters vnn het rijtuig do roodzgden gordyutjes zakken zoodat het onmogelijk was een blik naar buiten te werpen niet alleen maar het binnenste van het rijtuig in duisternis gehuld waa Mijn God myoheer Martial riep e oude Sntanna waartoe dat waartoe zet ge ons zoo in donker P rik gehoorzaam sleeht aan madamoiaolle Louiao s bevel dat zij mg door eon handbeweging gaf vraag het haar dus antwoordde de jonge man Louiae een blik toB erpeado De nourrice keerde zich naar het jooge meiaje en Bcheon haar met de bUkk n to ondervragen Ja hiijn lieve Suzanne antwoordde mndemdsetle ds Basseterre met eenigon tegenzin doch het niet wagende zich te verzetten tegen een hev dal hoe bedektelijk ook gegeven even el ia duidrilgkheid of hesliBlheid niets te wen chen overliet yhet spijt me maar ik gevoel me een weinig onwel en het gezicht vau al die huizen die aan beide kanten van ons rytuig voorbij vliegen nlaof zo loepen maikta me duizelig en onpasselijk ffO als dat het geval is mijn kind antwoordde Busanne met de gem enzaamheid aan nourriees eigen dan fa het wat andera ofschoon ik het heet onpjfizierig vind zoo voort te rijden zonder iets te zien alsof wiy io eeo doos zaten ifMisschien viel Martial haar in de rede zal do Euiv re landlucht als wij zoo straks Parya verjalen do voorbijgaande ongeateldheid van mademoitalle Ijouise wegnemen zoodat w het daglicht weder de gelegenheid kunnen geren binnen td dringen tonder dat het haar hindnt Laten wq die gezond kutiuen Biet toeitaan dat er Tarksobe garni zoenen op het eiland bigveo Alle troepen i ii Krct op den bepaalden tgd ontruimd hebnn Later als dit eens geschied ia zul leu zg zich met den Sultan verstaan over de wgze waarop hvt aymbool vau het Tnrkache gezag over het eiland kan worden behouden Zoolang drl blijft hg eeo tiymbolieke vooratelting van bet gezag is er geen kans dat da Bulian opnieow door zgn troepen den opaiaod dat Tolken doet ondersteunen Do Italiaanacbe pantser se hepen Castelfidardo b AfFondatore zyn io de baai van Soeda Aangekomen De Turksche troepen bredgeif han bagage en hunne wapens naar Soeda waar do aaokomft der transportichepsn van de Haohfusaé maat chappy wordt verwacht Hlb reeda van Konatanttnopel naar het eiland vertrpkktn zgn let liet oog op de mogelgkheid dat geweld t gorden gebruikt en de havenHad Kaneg stoet worden gebombardeerd hebben de admiraals iMt gegeven alle materiaal van de ioter latlonaj troepen te Bateppa onder dsk te Maeil De inwonera hebben Kanea verlaw slechtH een kleine herberg ia no open AHq irttakeis zgn gesloten Eeo groot aantal Maselmannen zgo met booten der Oostenrgkseba Lloyd naar Konetaatinopel of naar Syrië Toltroklcen Da Britacbe Regeering heeft naar uit Londen aan de sKöIn Zeitungc wordt ge meld wat da Faajoda quaeitie betreft baar laatste woord geaprokeo In Engeland gelooft men algemeen dat Frankrgk met sgn wensob om alvorens een bnsluit te nemen bericht af te wachten van den leider der expeditie niets anders beoogt dan wat tjjd te winnen en onttorwgl conceasiea te verkrggen die eeo terngtreden minder moeil k maken Het proefhalloQjietje van een scbeidsgerecht opgelaten in dé Uosaische pers zon dus niet omhoog willen Mag men den Parüsoheu correspondent der Times gelooven dan heeft de Franache Regeering haar eisehen thans beperkt tol het bezit van een klein haudets atation aan den Nyl of aan dan Bar ad Ghazal Verspreide Berichten DREYFt79 Over het komplot heden weinig nieuws Yves Quyot vraagt of de Pellieox tweemaa naar Bmasel is geweest enkel om Manneken pi84 te bfkgken Ook ZerlindeD na z jn on egröpalgken terngkear tot het gonvernenr zijn ons deze kleine opoftering voor onze mcostorea getroosten fMet geheel m jn hart antwoordde do nonrrice en nam in den boek van het rytuig eene zoodanige gomakkeiyke houding aan ais do plaalaruimte toeliet en sliep weldra in Na deze kleine weinig heteekoneode woorde wisaeting heersohte er een pooa een diep atiUwggln Louise de oogen teroeergeslagen scheen verzonken in eene treurige a etrokken mgmeriog die haar alles om banr hoen deed rergelou Usrtiars bewegelijk gelaat vertoonde de mee t ttormaohtige hartatoohton en de tegenstrijdi ste gevoelens Nu eens plooide een glimlach zgne dunna bijna klourlooze lippen dan weer vorUionde zieh tUBSchan zgne wenkbrauwen oen diope rimpel werd lijn blik somhor en oaruslig on kou men dnide ijk zien dat voor oen oogouljlili twijfel on onzekerheid aangaande don goeden uitsl ig der mooilgke onderneming die by ontworpen had eu bezig waa ten uitvoer te liegen hem veroolrustien Evenwel deze higken van ontmoediging waren telkens van korten duur en do uit don blik zijner oogen aï to leiden gewaarwordingen die hom bestormden getuigden meeatentyda van tevrodeoheid van trlomfantaIfjken overmoed Inlusfloben vervolgde de berline anel haar weg Ssn uur ongeveer was sedert den afrit verstreken toen do paarden eensklaps stit hielden Suzanne ontwaakte en sprong overeind liouise hief het hoofd op Martial t peodu een der portieren stak bat hoofd nair buiten en riep Waarom rjjden we niet voort postillon f sohsp van Parga zgn ongepatien ontulagbrief aa zgn haiohelaobtige eu grnwelgke hooding ten opziohte van Pioquart ia eeo reden ioi ongeroatbaiil M o herinnert zich ook dat Déroalèdo oorzttter vaa da Ligne des Patnotea onlangs telkens meermalen per dag aioh met Zarliudan kwam onderhouden waartoe als bet niet was over de mjinier om da DreylosBrds te vernietigen en aioh vao da onwillige miniateri te ontdoen Clemeoceau schrijft in de Aurora Generaal de Boisdeffre beeft gezegd dat hg geen betrekkingen met Ësterhazy beeft genad en wjj hebben nu hei bewgs van het tegendeel majoor Pauffin ds St Maarel stond io ireote briafwiisetiog met dien Terradar oplichter en falsari in naam van zgn chef generaal de BotadefirabT De brieven zgn in bet duisier Ësterbasj riobtte tich persoonlgk tot den chef van den goneralen staf om met hem de tangens af t spreken welke de jastilie bg twee krgg iaden hebben bedrogen Hat Hof van Cassatie zat alle draden van deze afscbuwelgke lamen swering io handen krggen Het oogeoblik om rekatiBchap te geven is gekomen mea mattrea t £ r zgn wetten welke de ipioneering bestraffen en men zal eindelgk willen weten vao wia da spion ISsterhazy da inlichtingen uoiring door hem aan het buitenland verkocht en welke Qonie en de PalUaax gezworen hebban dat alcabta yaa dep gfoaralen taf deu itgaan Men ziif verder no galii man zal willen weten hoe de Ijederl kste offloisr van het leger hoe Eflerhaiy een spion door zijn chefs mat éêa oitzonderiogi generaal Querrier ttaeda is kunnen geprezen worden als bekwaam voor bevordering Xtaub Htt vo genda verbaal van een zonderlinge wraakneming geven da Itatiaauache blades ten beale Ëenigeo tgd geleden kwam de beerOadorin een jong koopman voor eiken oanr Preganziol bg Trerieo waar hg een week vertoefde In dien korten tgd kreeg bjj hevige roaie met zgn roageren school kameraad den poatdirecteor vaa Preganziol den heer Loreozon die zooala dat 10 die kleine Ita iaansobeplaat jes bet geval is ook dea dienifc van postbode verricht Dit dianst is gewoonigk niet zeer zwaar want welk moQFoh die zgu gezond verstand heeft zoo het io zgn hoofd krggen eeo brief naar Preganziol te zenden De meeste manaohen zullen eerst door dit verhaal vernemen dat er een Preganziol bettaat De heer Cadorin dan kre rntia met dan keer Loreozon en kaarde vol wraaktnchtiga gedachten naar Treriso tarog En bg heeft iich ook gewroken op eeo verichrikketgk Mot uw welnemen mooaieur we laten da boesten even uitblazen voor we dien weg daar opgaan die nog at moeiiyk voor de dieren zfjn zal en al hunne krachten ui vorderen antwoordde de toegeaprokene mat een sterk huilenlandseb accent Inderdaad de weg voor hea begon hier zeer steil te worde hij was aleoht onderhouden hobbelig en geheel verlaten Reohta zag men eon huisje dat in tamelgk bouwvalügen toeftand verkeerde Van uit hot rijtuig hetzelve beaohouwende viel bet oog door de opens aande deur in een donkeren somberen oorridor Martial Btirt Louise aan en toen dit geen gevt Ig had herhaalde bg zgn sein mot eenige dnft waarop hut jooge meisje ala mt een droom ontwakende zien plolseiing iet sehr en te herinneren want opaiaandlf uanstte zg zicl tot de nournoe te zoggen ffik heb vreeselgk dorst Snsaone toudt ge nlel kunnen zorgen dst ik eeo gUs water kreegl Niets gpmakkelgker antwoordde deze k k ik heb in raijnJnistascb een eil ytvn beker en ik haast me om in dat buisje daar te ptobeeren of ik iets te drinken krggon kan Wil d me ereo het portier op nen mooaieur Martial P Sezance stapte nit en hsaalte zich naar het bewuste buis Looise sidderde over bet geheele lichaam Trabnoos had zgn zitplaala zoodra de iMwrden stil bleven staan verlaten en had zloh aohter het rgtuig verborgen Wordt V9ntl0d