Goudsche Courant, dinsdag 18 oktober 1898

Ratterdaa 5 58 a i6 7 85 7 8 8 40 t aa f 58 lO lt 11 85 11 50 11 J 1 44 8 50 8 4t 4 05 4 40 6 85 17 7 86 9 87 10 101 DoDtreueDalMn Capelle Nieuwerkerk 8 08 D V e 10 19 V a 1 54 ff ff 4 50 ff 8 17 ff ff 9 47 a Ie en ie kl Kik 11 e lo sa r f 8 01 ff ff 4 57 ff a 84 ff ff 9 54 ff reiaiger moet sioh Hoordreeht a ia door r 10 48 ff h ff 9 08 ff ff 5 04 ff 8 41 ff ff 10 01 ff borendieo roorzien ran Sonde 6 17 a 85 8 88 7 45 a ll 47 10 18 10 49 11 54 11 08 U 47 1 14 8 09 4 06 4 84 6 10 6 55 8 47 7 46 1 80 10 07 10 Siy een bewijs i f O aO 7 80 8 80 9 17 9 18 9 67 10 14 11 16 11 18 11 18 11 58 7 41 8 41 ff ff ff ff ff 11 80 e 1 8 7 68 8 51 ff ff ff ff ff 11 41 ff 1 19 8 07 9 08 ff ff ff ff 11 55 ff 1 88 8 11 9 08 9 46 6 10 15 10 44 11 46 11 11 4 1 88 4 55 6 15 6 64 16 7 84 7 51 8 19 8 54 10 10 89 11 18 5 7 ff ff ff 84 D 1 10 11 ff 6 18 ff ff ff 8 16 ff 10 11 ff 5 81 ff 8 19 door 10 88 6 87 6 65 8 11 8 48 8 04 8 84 8 68 9 11 10 88 11 5 11 44 siennd Hap deae nog een eindje op hnia An Toen zonk bg neer en aonder tot bewnstzyn Ie komen gaf bg in goe woning 23 oor later den geeet zgn ongelukkige vronw eo zgn drie jeugdige kinderen onTerzorgd achterlatende Sen loteliog die in beschonken toestand Tarkeerde werd Zaterdagdoor een agpnt van politie te s GrdTeubage aangebonden nszichbgtgoe arreetstie duchtig te bebben verzet Plotseling werd bij onwel zoodet bg in deOraoje kaserne moest worden binnengedragen waar bg ia nrerleden Twee geneeebeeren hebben ua onderzoek den dood loege ehreTen aan orermalig gebrnik van sterken drank De broeder Tan den lolelioK die met een ander jongmensch bg de arrestatie tegenwoordig was beweert dat bg het rerzet de agent zgn wapen tok zou hebben gebruikt en den b soboukene le eo bet hoofd zon hebben geelagea £ r te iotosscben geen teeken ran uitwendige beteediging bg deo doode waargenomen wat ook nog boTestigd is door de t geoeesbfer be last net de doodscnonw dr Piepers Wasrscbijnlgk zal echter het Igk nader worden gascfaonwd Van deo Dool te Boekhorst en zgn buis boudtler Sietske Bgker die iroeger zoo eenstemmig waren in bun ouweteodbeid over de oorzaak van den brand in de Stealstraat waarbg de urandalichter van Exler omkwam waren bat sedert oneens geworden over eeo föór den brand geborgen inboedel Van den Dool had zich thana Toor de rechtbank te rerantwoordrn over de aankUcbt die mrnbelen verduieterd te hebben Bg dit geding legde bekisagde thans de verklaring af dat van Kiter destgds brand gesticht en te Boekhortt dat van den Dool hem zeide de dood van van Kiter door laudanum verhaast te bebben De meubelen kad hij verkocht op latt van beide getnigen flet O M vroeg vrgspraak van biiklaagde op grond tan de oubetronwbaarhaid dar getoigan HAVEH per H L 8 3 80 par 100 K Q PAARDEBOONRN per H L a WipB BOONEN rH L li n IVIÏI S I H L 10 4 10 50 BLAUWE ERWTEN Kooksoorten pirHL 9 86 9 75 Niel kooksoorlen p H L 8 è V 9 KANARIEZAAD per H L ƒ 6 k 8 60 KUOLZAAI pmke p r H L 7 76 è ƒ 8 O lainders per HL i ƒ Per TBlegpaat ROITERDAM 17 October 1898 t 1 Wintergor t 80 Haver 15 Witte boenen 60 bruine 16 kookorwlcn 86 hooger Cberslier KanerioMsd en Koolzsml ontbrekea Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Msandag 17 October 1898 VKÏTE OSSEN eu KOEIEN redelgke aenvoer prijsen waren voor Ie kwaliteit 19 ie kwaliteit 15 Se kwsUteit 81 Cautper hsit Kilo VE1TE KALVBBKN kleine aanvoer lokwalitoil 15 lo kwjiliteit 11 8 kwalUeii 18 Cent per half Kilo VASKENS groote aanvoer Ie kwaliteit 19 7c kwallteil 18 3o kwaliteit 17 Oent per halt Kilo 80HAPEN en LAMMEREN groeier aanvoer Da handttl ws in vel Voe en Kalveren pr sboudeod ia Varkens stug in Uohapen en Lammoren minder in prys Eene NIEUWE ZENDIIVG DAiES EN mmm PARAPLIJIESs A van os A Md Tailleur Kleiweg R 73 73o GOUDA Tefait o ni Mo 31 Beurs van Amsterdam Slotkra 86 97 16 0 r0BER NzMluiio Cert Neil W S l i dito dito dito 3 dito dito dilo 3 HoNOsa Obl Qeudl 1881 88 8 lTAI ia Insebruvill 1868 81 5 OoaT a Obl in papier 1888 8 dito in stiver 1868 6 PoaniQAL Obl met coupon 8 dito ticket 8 Rusland Obl Binoenl 1894 4 dito Qeeons 1880 4 ditc bij Rotbs 1889 4 dito b j Hop 1889 80 4 ïilo in goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 5 8pi ffl Parpet schidd 1881 4 ToaïUj Öepr Conv leen 1890 4 Geo leening serie D Oeo leening serie C Zuin Ara Rap t obl 1891 5 Mliioo Obl Buil Soh 1880 O V1XIZIIII A Obl 4 onbep 1881 A SRBUM Obligslien 1896 3 BonzaDlll Sted leeu 1894 8 Nn N Afr Uandelsv aand Areodab Tab Mn Certitioateo Deli Maatiohappq dito Arn Hypotheokb pandbr 4 Colt Mi dor Vorslenl saud s Or Hjpotheekb pandbr 8 l i Noderlsndoohe bank aand Ned HandelmsatBch dito Vrkr S 97 98 100 881 88 In den loop van dit jaar zullen te Londen weder twee nieuwe hotels voor jonggazellen worden geopend De t bttisen voor jonggezellen zgn een vinding van lord Nowlon die hen wonirgtoestandeo zoo ellendig vond dat hg bes 6ot een huis l bouwen waarin zg tegen betaling van slechts een balven shilling per da alle mogeligka gemakken zonden hebben Hg besteedde daarjtoor een kapitaal lut A 30 000 waasvan i 1893 een prachtig gebouw Nowton House gefaeeten werd opgericht Het denkbeeld had een schitterend sactas Eeede op den dag der opening waren alle plaatsen bezet Velen die niet meer konden worden opgenomen verzochten verlof om voor denzelfden prjjs in een der fanteails in het alon de nacht te mugen doorbrengen Nowton Bonie heeft 381 kamers Da twee nog te bonwen hotels zullen inge Mn zgn voor 678 en voor 800 gasten Wanueer ook deze gereed zgn znllin een driednizendtal jonggezellen een aangenaam onderdak bebben De jaarlgksche Tirgadering van badplaats beatoren i deze week te Ditenach gehouden Daar is o a brsloteu der Duitjche regeering te verzoeken de reede beetaande voor chriften omtrent bet spoorwegvervoer van zieken aan la Tollen o a met de bepalingen dat Igdors Mn zulke besmeltelgke ziekten die gemakkelOk o ergedrageu worden en teringlgders in Tcrgavoroerd stadiom niet mogen worden Tervoerd tenzg Tooraf aangifte ie gedaan eu dat da epoorwegdirectiee op zulk vervoer toezicht honden in bet belang dor overige reizigers ook wat de vacbtkamera betrelt Vorder werd de weuachelgkheid uitgesproken dat in plaata van de meestal leege wsggone Ie kl dia aaer voor inkrimping vatbaar zgn bij bepaalde treinen ziekenwagens 1 2d on 3de klaasa worden gevoegd 88 88 64 97 IV IDS 39 V 77 iiy 16 lOlV 881 100 100 41 476 103 60 101 198 V s 100 81 11 88 10 116 111 806S loav v IS M V liii 99 51 N W k Pao Uvp b pandbr 3 Bolt Hypotheekb pandlir 8i i ütr Hvpotboekb dito 8 OoST B ÖMt Hong bsnk aand Busi Hypotbeekbank pandb 4V Ajaaiii Bqut htpoth pandb l Mazw L Q Pr Lien rerl Nl Koll IJ Spoorw Mg aand Hg lot EipL Y St Spw aand Ned lod Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Bpm aand 0 dito dito dito 1891 dito 6 Iraa Spoorwl 1887 8 A Bobl S Znid Ital Spwmij A H obl S Poi H Warsohsu Weenen aand 4 Rdsi Or Buis Bpw Mij obl 4 Baltisoha dito sand Eaalowa dito sand 5 Iwaua Dombr dito aand 6 Kursk Oh Azow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AjIzaiiA Conl Pao 8p M j obl 8 Chic k North W pr C v andJ 66 Aangevangen t October TUd van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1898 99 OOUDi BOTTlKSAllTiu vsru 11 11 llta 1 11 t t S B7 ia 1 l I t n 1 1 l 1 1I M 1 S SO 4 li 5 11 68 5 51 8 18 7 81 9 14 SB a 64 10 11 U U 5 10 6 40 10 g 80 7 60 84 48 10 18 10 0 11 81 106V lOt 1 4 167 STADSNIEUWS vi u UI u T HAUa dito dito Win St Peter obl 7 188 Denver fc Blo Or Bpm eert r a 14 Illinois Centrsl obl in goud 4 109 Louist Naibvilli Oort vjund 56 Mexico N Spw M Iekyp o 6 10 Miss Kanvas v 4pOt pref asud 11 N ïork Onlisio I West aand 16 dito Penn Ohio oblig 6 118 Oregon Calif lo hyp in goud 6 St Paul Minn Il Uanit obl 7 Uu Pao Hoof Ign obig 6 dito dito Line Col lo hyp O 6 OuuJia Can South Chert t aand Tm C Rallw Na loh d e O Amsterd Omoibol Mg asnd 178 Eollerd Tramwo Maal8 asnd 103 Nzn Stad Amsterdam sand 8 106 Blad Rolterdam aand 8 I05 Biuix Stad Antwerpen 1887 1 9 Stad Brussel 1886 1 991 HoHS Theiss BeguUr Oeselsok 4 1 17 Ooeram Slaatsleenig 1860 6 117 K K Oos B Or l880 3 Srilin Stad Madrid 8 1188 Nao Ter Bn Atb SpoeL oerl QOCDA 17 üctober 1898 In da Commissie toot WerkterschafBng albier IS in plaats tan den naar elders vertrokken heer C Brunt tol toorzitter gekozen de heer U Ktook terwgl als nienw beitunrsiid werd gakoaen de heer R ü Jooganburger E N Bji het 4e regiment infanterie te Leiden is voorgedragen tot reserte 2e nitenaot de taandrig Van dor Valk SOtlOl UKN HtAOiin itm 1 14 8 45 4 49 11 7 4 6 o 7 6 = S 94 8 S9 8 54 Zaterdag 15 Oct tergaderda de afd Gooda en omstreken tan do Bond tan Ned Onderw bg de firma A Dam Alle aanwezige laden terklaardan zich téor hei honden der Alg Vergadering in 1898 Deze zal plaata hebben te Botlerdani Vale der vooralallen toor die Vergadering worden door Qond e o gettennd o a t toorttel van s Bage om voor gehuwden de oontribotia 30 U tarlagea GOUD 1 a K S T B R D A U ioida 9 8 14 9 48 10 S7 t U 5 10 7 61 8 18 1 17 10 18 kmt W 8 01 9 0610 86 11 48 1 00 8 7 8 40 10 01 ll i Ajaat O S 810 91110 50 103 515 1 5110 18 11 4 O U I D S U 1 R I C H r H nmtO 57 ll on 11 10 11 18 1 10 8 17 4 81 6 80 11 14 ff ff ff 1 87 ff ff 1 87 11 88 11 17 1 45 1 84 6 46 11 46 II Sl l ib S oa S BO 6 04 9 07 10 19 D 9 89 10 61 10 88 11 88 11 01 1 37 3 08 8 18 8 66 4 48 5 88 8S S 7 68 69 9 07 10 01 11 55 lt l4 ff 8 47 4 1S 8 65 7 18 9 10 9 18 ff ff 84 ff 9 88 11 10 11 11 1 19 3 40 4 37 5 10 a lO 7 19 8 16 9 49 ll M V it n it 7 05 8 10 9 05 11 151 681 414 418 10 7 41 9 4 Ams W 7 10 8 15 9 10 11 80 3 08 4 00 6 00 8 35 8 00 10 0 Soada a t9 9 11 14 0 11 51 3 58 4 47 1 4 7 4 8 4 1 1 wweda rdig manier Hg tond nl opTanohiU lende dagen met elke poit minetene twintig brieTen near Preganiiol en dwong daarmee den armen poitlirectenr en bode die boiendien nog aan jicbt Igdt dagelgkt oTor a aohnwelpe wegen naar de erst yelegen hniwn en hollen te wandelen En de haizeo te Preganiiol ataan bgna too Ter fan e kander al Preganiiol van TreTiao ligt In een tyd Terloop tan 10 dagen lond da wreednard uit TreTieo niet minder dan 500 brieyen naar Freganziol coodst de pottbode 500 wandelingen moeet maken Preganziol beeft 800 inwoner Om ïgn plan ten oitToer te brengen bad Cadorin eenroudig ien bnrgeilgken tand van het pliataje orergeeofara en ledere inwoner kreeg zjjn portie brieten er waren zoigelingen die er 4 bt 5 ontriagen Alleen den lohoenmak r fan hel dorp dealde het genoegen fan deo wraakiucbtigeo Cadorio DuiracHiAico De directear eeoer Duitnhe rgwieUabriek de Nordetern te Bremenbaren heeft een ferbeterd reoord gemaakt hy ig naar Engeland ferdweoen de Fabrrad e iaken in iDik een ongunitigen toeatand achterlatende dat de fabriek wier aandeelen kapitaal f 750 000 groot i geweeit hare belalingaa heeft moeten Blaken Zaterdaghiiddag heelt het te Berlyn reede gaineeowd 1 Ahcsixa In den Noord Amerikaanecben ataat Idaho waar eerit kort geleden aan de vrouwen gelgk reehten ala aan de mannen ayn toegekend ia eeoe rroow miaa Lucy Deane tot minister fan openbaar onderwga benoemd HuiaTronw TUEKUU De ontplofbare atof in de bommen welke te AexandriS in be ag zgn genomen beatond uit ei n kwikverbindiog De bommen werden in het café gevonden op een tafel naast twee wgnfleBscheo Een dor gerangau genomen pereonen bad aieh te Jeruzalem verhunrd als kelloer BINNENL roT lo de Vrgdaf te Leiden gehood n vArgftdAriD Tin boofdiugelaiideD en hoofdingelftndeoplaate TPrmnjgeri fan Rijnland ia da volgende voor dracht opgemaaki voor hoogheemr iHd van dat boogtieemraadsehap ter Terrnlling t u de vauinre ootstsaa door liet overiyden van den beer Jbr mr J P A Tedtng vau Berkboöt t w de heeren A J fi barou vau Itteranm ta Bennebronb T P Virnly te Leiden en jbr L Batgers van Rizenbarg te Amilerdana Te Westwoud N H is eend vergadering gebonden naar aanleiding van een oproeping van dr Noyeni aldaar die aU doel der vergadering niteenzette het oprichten vnn eeoe mill tieverefniging volgens het plan Cooleo met hat doel vervanging an het jaarlgkaob dontingent miliciens door vrQwilligeri die daar voor van de vereeoiging van militieuaaat lohappgen bevoldigingeo ontvaogen OfBoboon bet doel op dese eerste vergadering niet werd bereikt verwierf het plan van dr Kayene toob de volle instemming der vergaderiog loodat kan verwacht worden dat de oprichting van militi vereenigingen in dit dtel van Noord Hollnod niet veire meer af tl 1 10 8 8i S 4S 8 4 8 68 a cs lends 7 i Moordreoht door 7 8t NieuwerVark 7 SU Ospslle 7 Kelterdsm I SO T IB S I8 Qouda SSBveahuiEon MoerkapeUe ZoetermeerKegwatrH Voorburg s Haira r io sHage 6 4 Voorberg 6 58 Zoeterraeer ZeRvasrd erenhuUen Moerkapelle 17 Onuda 8 18 7 48 6 84 7 51 8 14 5 10 81 6 86 66 5 48 7 8 1 08 7 18 Uenda Ouiev Woerd Ulraehl 8 08 8 K 7 04 8 56 88 7 40 8 87 68 a oa 8 14 6 87 9 01 8 49 9 00 9 80 10 15 9 ia 10 88 ff 10 48 9 IS 9 51 10 19 lltrenlil 5 16 Woerden 6 40 üude r Ooada Te Gitae N B beeft vieh een voldoend geial vrDwilligers aangegeven coodat tj die een dieDbtptichlig nommer hebhen getrokken OTerefnkomatiK hun verlangen niet ïn weiko Igken dienst behoeven te treden De loteliogeobadd u an te voren ieder üaar zgn draag brftcnt tot de daartoe benoodigde gelden b gidragen gy Mag een openbaar onderwijzer diractaar zgn van een mnziekgezelRoSap Oeie vraag is ia Zealand officieel beantwoord De muziekver enigiog te IJzeodghe os in onmin geraakt met bet g tneentebeataar en datrom verbood dit deo heer Dellaert opeobair ooderwgzer langer als directeur der ma Kiek te fungneren Deze wendde zich na tot Qedep Staten met t verzoek dnarvoor vergunning te verleenen maar dezer dagen kreeg hg bericht dat hg daarvoor volstrekt geen vergunning noodig heeft zoolang die betrekking niet schaadt otn de behoorlgke vervulling van zgne verptiebtiogen als oodermjzer Nognmatï zg herinnert aan belanghebbeojleo dat de nriefkaarl formn ieren door de rticaliere ngterheid vervaardigd geheeWaoeten overeenstemmen met die welke van Egluwege veikrygbaar worden gesteld Asn dea Hmcyde i behalve bet odran alleen bet vermelden van den naam het beroep o de woonplaats van den afzender toegflsten De hiervan afwgkende formnlierea woil niet verzonden Ken ieder wachte zich voor sehade By dfio feestelgken intocht van B M Ac Koningin te Apeldoorn op 30 Sept I l stond op bet 2e etationsperron de heer F Dometa Nienwenhnis Aaogeiien hg geen Oranje dr0i g werd hem door de inspecteurs J eo S daarop altent gemtakt en gewaarschuwd dat hg daarmee ïn Apeldoorn wel lait kon kr n Zyu antwoord was Ik beo geen Oranjeman en ik drang geen Oranje c Toen hebben eenige heeren een keopmBDt die daar met manden vol Oranje liep omgekocht zoodat Domein Nienwenhnis in oen oogenbljk an voren en achter vol Oranje watl I koopman maakte het hem zoo lastig dat u zgo toevlucht zocbt in een naar Oeveater vertrekkend lokaal treintje Nog niet tevreden plakte hg op bat raam waarvoor Domela Nienwenhnis zat eo Oranje lint mat leve de KoDiogio4 er op Dat er de noodige pret hg wat is lehegrgpen In een dorpje opdeVeInwe waareen winteravondschool voor Tolwasaeuen gubouden cal worden werd naar aanleidiug bierjAa een blad eene advertentie i eplaatst waarvan het slot aldus luidde hoewel wg elan biertoa opwekken worden toob vooral degenen die lezen noch schryven koouen verzocht deze advertentie niet ongelezen t laten üemeng de Berichten Een agent van politie te Rott rdam heeft Zaterdaijavond op de Gedempte Gondsohevest aldaar aaogeboudnu een fabrieksarbeider uit Krimpen a d IJael met een ptrtgtje koper vermoedelgk door hem onder die gemeente ontvreemd en dat hg tbans by een uitdrager wilde verkoopeu UM ll iS 11 85 11 41 11 51 11 86 8 9S D door 9 08 10 11 10 17 10 81 10 48 10 54 a 10 U 11 67 11 05 Het zoontje van mevr de wed Rj inderff te Heuaden viel n geu jaren geleden met het hoofd door de roiün en bekwtm daarbg ernstige wonden Sedert leed de knaap veet aan hoofdpgo Na een moeilgke operatie is tdok ter lelke te 8 Hertogeobosoh thans gelukt een betrekkelyk groot stuk gla uit den schadel te Torwgderen Meo schrift oaa de iN B CH Ondatiki proretsen en vonsissen lebgnt het Slaphoitter boertje nog iteeda het Staphorster boertje te big ven Op tn tusschenstation niet ver vao Leeuwarden vgf kwartier aporens van Steenwgk waar deze weldoener der menacbheid eens per week zitting bondt stapten deze week niet minde dan acht personen in den trein die allen hg dien profeB60r troost gingen zoeken Trots de waarschuwingen in bet Maandblad tegen kwakzalvergc blgkt zich de clientèle van den wonderdokter zich dns nog steeds uit te breiden De condncteor Bruins woonachtig te Breda die eergisternacht dienst deed op een goederentrein is toen de trein over de tonnel ging vlak bg da spoorbrug te Zaltbommel uit den tfein gevallen Hjj kwam op den ongeveer 6 M lager gelegeu straatveg Ureokt Bg werd naar Waardenburg vervoerd waar hem geneeskundige hu p werd verleend Brains was zwaar aau het hoofd en het lichaam gewond en had een arm en een been gebroken Per eerstvolgende aneHrein werd hg naar zgna standplaats varvoard Op een der Znidbollaudacha dorpi n liep dezer dogen een blinde bedelaar vao deur tot dear Bg een bakker wiukel gaat de vrouw die den armen blinde leidt even binnen en laat den man aan oogenblik hsipelooa op straat ataan Eenige huizen verder vertoonen zich da blinkende kuoopen vaa een politiei ent Nanwelgki heeft de bliude dit bemerkt of bg maakt rechtsomkeert zoo anel hg kan En toen de vronw uit den winkel kwam was met baren kostwinner bare broodwinning vt rd wenen I In de N B Ct t ia onder het opschrift cWaarom de toestand op Noord Somatra zoo hoopvol iv aen artikel opgenomen van den heer O B Hooger Schr meent dat nu in den oorlog op NoordSomatra een rustpunt en wellicht het begin van bet einde is bereikt het niet vau be ang ontbloot is eens in het kort na te gaan hoe bet mogelgk werd dat daar in vier maanden tgd da toestand zoüdtnig veranderde dat in de Troonrede kou worden getnigd dat de verkregen uitkomiten het vertrouwen op duurzame verbetering vau deo staat an taken in die landttreek wettigan Spr geeft dan eerst de volgende schets van den toeatand in Aljeh voor het optreden van kolonel vAu Haotaz In Groot tjeh beslaande 7g e d elte van de Noordkuat van het voormaI fl e Aljehache rgk dat zoo groot is ala geheel Nederland was het wel rustig uaar die rust moMt nog steeds met kracht baiohermd worden tegen verderfetgke invloeden uit bet Wekten en Oorten Id het Oa telgk daaruavenliggende Pedirsche met het tweede gedeelte van de Noordknat tot kustlijn was ons gezag gering en het gebied waarover w j beer en meester waren niet veel grooter dan de onmiddellgke omtrek onzer bentlng te Segli In het fanatieke Sama anga het derde 7i gedeelte der kuatign innemend was da vorst wel op onze baud maar er wapperde waarachgolgk nog attgd de vlag der fauatif ken op de sterkte waarvoor Van der Heyden nu zeventien jaren geleden vry wel het hoofd gettooten bad 4 11 8 41 4 16 5 16 8 40 1 85 1 41 1 55 8 01 1 17 4 83 4 89 4 68 5 04 6 15 4 08 4 17 8 05 10 88 8 65 7 10 7 18 7 89 0 17 10 U 10 41 11 11 a 14 4 1 48 11 69 11 11 10 84 10 84 11 10 Pasangan dat in 1878 door den inval van Babib voor een bezoek van dien generaal ge paard was gebleven voerde nog immer strgd met eenige naburige staatjes waarmede bet t vierde Vi gedeelte der Noordkost beslaat en op het laatste 7i gedeelte hadden wg de haven en da vestiging te Telok Semawé maar in het binnenland hoegenaamd gaan werkel k gesag Op de Oostknst half zoo lang als de Noordkuit waren wg alleen ten volle meester op de reede eo in de bentiog te Edi waarvan de veret ons troawens ten volle wat toegedaan en op de ier malen langere Westkust woei onze vlag slechts op het Noordelgke en ZnideIgke uiteinde en op het eilandje Po lof Raja En al was nn ook later Toekoe Onmar ven de Weitkost verdreven en daar ooze invloed grootendcels versterkt eu al hadden wg op de Noordknit bg Segli een etokje t rrein voor goedgezinde hoofden weten te veroveren toch waa de algemeens toe tand vóór ém In Joni van dit jaar verre van schitterend na 25 jaren van zwoegen en tobben Alleen was het voor de zooveelste maat doidelgk geworden dat de Atjehers zich nooit anders dan gedwongen zullen onderwerpen an dat slechti bg die toont de mocht te hexittan om zgn wil Ie doen eerbiedigen de meester tal Egn aan wiens bevelen zg znllaa gehoorzamen c tlierna geeft de heer Hooger eeo overzicht van de marechen door kolonel v Henttz en zgn officieren en troepen gemoalrt woarvon de conclusie is dat door over Telok Bemaweh Gedong Kortoi binnen te rukken bet laatste Btnkje van de Noordhnst van Snmatro dot met uitzondering von het no goed gezinde Samaloogo nog niat werd doorwandeld met een bezoek vereerd wordt Als ego zoo kranig verdiend prestige in de gebeele knstsstreek van Noord Somotro het hem mogelgk kan moken zgn pion te volvoeren cm door de nu voor ign wil buigende bevolking een weg te doen oonleggen die vaa Temiang langs OoBtin Noordkuat tot Koka Radja zol doorloopen dan sol schrgft de hc r Hooger de bewonderenswaardige inspanning van hem en von zgn troepen een reusachtige weldaad voor die bevolking en doa voor ons ten gevolge hebben en zat opnieuw zijn bewezen dat onder mannen als de gouverneor f ener aal Von der Wyck on de kolonel Von Heutsz bet Indische leger kan tgu wat bet behoort te wezen eeu machtig inttromentderbeecbaviog Da moord te Blerick Limbnrg Hendrik Wildera broeder von den te Blerick verslagen conductnnr Gisbert Wilders heeft boewei nog uict geheel hersteld van de bekomen verwondingen reeds eenige dogen zijn werkzoamhedeo hervot Von hem vernam da Limb Koerier omtrent de oftohnwelgke misdaad nog de volgende bijionderheden 7 56 8 88 8 51 10 04 10 80 11 18 8 08 10 11 8 0 10 18 8 10 door 10 15 8 85 8 50 1 10 10 84 10 54 11 80 6 80 7 15 9 11 10 05 ♦ ff 8 ff 0 59 ff 8 11 10 10 10 81 11 8 18 8 80 8 8 8 60 7 48 Toen hg in de danstent von Roozeo door Godfried Pubben geschopt werd en dientengevule aen woor af itseüng ontstond werd hg door zgu broeder Gisbert die buiten da tent stond aangemaand om heen te gaan Niet van ruzie hoodende gaf hg daaraan bereidwillig gevolg Hg en agn broeder wondelden toen kalm op huis ooo waor Hendrik zich herinnerde dat hg de overige kerraisdogen dienst hsd en bg toch ook iets vao de kermis willende profiteeren drong hg gn broeder aan om nog eerdt in caM Lamers een glaa hier te gaan driokeo Zg begaven zich op weg Hendrik voorop terwgl Gisbsrt eenigazins achteraf volgde Doorgaande tot circa 150 meter vao het ttation zog Hendrik drie personen op den weg staan di naar het hem voorkwam een praotjo stunden te maken Toen hg bet drietal paa eerda werd bg plotseling door hen aangevotleu en zoodanig geslagen dst hg het bfwnflteyo verloor No bem outchadelgk gemaakt te hebben viel het edele drietol ign broeder Gisbert aan roet welk treurig gevolg is moor ol te wel bekend Toen Hendrik no verloop van eeo 10 minuten agn bewnstzgn herkreeg hoorde hg zgu broeder kreunen Hij vood hem kermende op dea grond liggen en met bloed overdekt Hg hielp toen zgu broeder opstaan en door hem go t Aantal leden tan Gouds en omstieken bedraagt thana 40 Besloten werd inilemming te belaigen met de motie aangenomen in de op 12 Oot gehouden Vergsdering der Aid Gouda tan t Ned Ond Gen luidende De afd Gouda tan hal N O G betreurt brt ten teerste dat hg de behandeling der peD io n regeling in drn gemeenteraad door niemand gewag is gemaakt van het adres der Afd waarin opneming verzocht werd der openbare ooderwgiera in het Gemeeutepen aioeofoods Da coSperatiete Broodbakkerg en Verbruikstereeniging Ons Voordeel alhier hield Zaterdagavond in de zaal Réunii Oost haven een tergaderiog die flink bezet was De toorz do heer Cornelisaeo opende de vergadering waarna de secretaris da notulen der Toriga vergadering voorlas die onvaranderd werden goeigekenrd Hst aantal bedraagt thans 1040 B sloten werd ter terduidelgking tan de itatnlen een huishondelgk reglement samen te stellen betgeen geschieden zal door drie gewone leden in overleg met een Bestuurslid en een commissaris tan toatichl De terleringskosten waarvoor uilgetrokken wat f 100 zgn gebracht op f 50 Aan de Bestuursleden zgn enkele gratificatiSn toegekend B treffende de aardappaltereeniging kon nog worden medegedeeld dal een scbip zal aankomen met aardappelen ad f 2 40 par H L Up de bovenzaal tan bet cafe Harmonie Markt alhier werd gister avond een vergadering gehiuden van de leden der stsenkolenTereenigiug Winterzorg De Voorzitter de heer Joh Mulder riep den leden die in flink getal + 200 waren opgekomen het welkom toe endeelde mede dat bg deze derde jartergaderiog met meer genoegen en meer gerustheid wilde leiden w l thana betere waar dan het tersobeoeu jaar was afgeleverd Aon het bestuur ontbrak een lid de heer Boogeoboom dia oterleden ie De Toorz hoopte eo vertrouwde dat deze bij de tereenigiog in dankbare berinueriog bijjven zal Kon de tooiz hjj de torige jaarvergadering niededeelen dat een ziekenfonds toor Genees heel en verloskundige hulp was opgericht thans kon hg constateoren dai een aardappeltereenigiug was tot etend gekomen en al telt deze nn nog niet zoovrel leden als gewensobt is de toorz boopt op meer deelneming De tereenigiog Wintfrtotg had enkele leden em verschillende redenen moeten roieeren Op de aantrag tan do vereenigiog om koninklglie goedkeoriog was sfwgtend beschikt daar zg niet in de termen talt om de kooinklgke saeetie te knnnan terkrjjgen Hierop las da Secretaris de heer Doornik de notulen der torige tergaderiog toor die ontetanderd werden goedgekeurd Thans was bet woord aan den Penningmeester den heer tan Hertnm die verslag uitbracht van den toeatand der kas Dit loonde wel aan dat de tereenigiog io gunstige conditie terkeert de onttangsten in hetafgeloopen I fcl WR 7036 69 Old en de uitgaven iio 105 865 Old oterbleef dit badrng gevoegd bij dat van de resertokas ad 117 19 GId lormt een totaal in kaa tan 223 055 Gid Het aantal leden der vereeoiging bedroog bg de sluiting tan het tweede boekjser 743 tbans il dit gestegen tot 819 een bewg dat Winterzorg wel eympalhie terwerft De heer Quint bracht nu namens een commissie tan onderzoek dank aan dsn Penningmeester voor zgn accuraat beheer en bleek uithel applaus hiermede de tolk der vergaderingte zgu Aan de orde was nu de verkiezing tan vier bestoorsleden n l toor de drie altredende leden Doornik Verbrnggen en Mdkeit benevens toor de vacature Hoogenboom Als ca didaten werden opgegeven Doornik VerbruggJ Melkerl Verhaar Slorr6veld Flux tan Veen en Beurings Besloten werd als gekozen ti beschouwen hen die de meeste temmen op zich tereenigden j dit bleken te zgn de vier eeratgeooemde heeren die allen bereid waren de benoeming aan te nemen Ben kwestie die onlstsan was met eenige personen die de steenkolen gelost hadden zal door bet Bealnar in het reine gebracht worden Niets meer aan de orde zgnde werd de vergadering door den toorzitter gesloten MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen SOTTEttDAM 10 Ooiober 18 8 J ï oryüio OANADA per HL 8 76 s 8 10 EOQOE puike per H J 4 60 k f 8 60 mindere l ƒ WINTEBQEfiST per H L j per 100 K Q ƒ 7 60 i 8 Z0MEEGEB8T jier 100 K O 7 75 i 8 16 CHEVALIERQEftST per loó K j ƒ 116 i 8 80 Betere per HL i J ADVERTEirriEN Stêdëlpe Gasfabriek te GOUDA De prjJB tan bet gaa is 8 cent per M em voor KooktoostoUon of Mototon 4 ot Onder zekere voorwaarden worden peicoelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter trge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgaameters bedraagt da bnnr 10 cent por maand Bewoners tan percoelen van ten hoogata 2 25 per week tunnon wekelgks afrekenen en tan de fabriek lampen kooktoostellen ouz tegen betaling tan eemge centen per week in huur bekomeii I J F CÜIJPER S Westeinde 37 AnierikMflscbo OHaBL Groote kcne Uuurpiaoo s bg mBandelgksoho of j F CUUPERS We8telnde37 Tetene heb ik de eer mgn geachte clientèle to berichten dat d Heer VAN 08 heeft opgeh uOem MGÊSXT wfr eiMfa ll tevens terzoekendo alle orders direct aan mg te adreaseeren Ook aaiitrageu voor stemming DeprUMiizU tloor den Staat gegarandeerd Eerste trekking 30 Ootober Ven bide hel ilooldprUs ev MW OOU Hark Pltnoodigln tot tleelnemlng In de kaniMn van de Lübecbdie Staatslntery Dese voordeel biedende door den Staat f libook gewaarborgde groote Qoldlolerii Ural volgens hot plan sleobt 60 000 bare loten dsarenlegen 25 000 prlUteB aoodat de helft van alle loten reker winnen moet 86 pr i 8 000 U 83 8 164 819 486 80 16964 16 1149 0U8 8901 8 0110 r a l BUQ I i 1 000 r ü 600 i 300 a SOU i 166 a 1 SU il LSD ilOUu t i 58 a 8 l o prijsen rgn de volgende Do hoogste prüs is sventusel 600 000 Mark Premie van aOOflOO M 1 prijs ilOO WO 1 100 000 1 7o oo 8 prgsen a 60 180 I P ijs 4 45 0 8 prgrou k 40 000 1 pros 86 000 1 prÜzen ü SO 0UÜ 1 prils il 80 000 8 prezen è 10 000 18 6 000 en worden dese in eenige maanden iii klassen uitgeloot De Hoofdpr s in de lo klatie bedraagt Hark 80 000 tiigt io de 2e kl lol M 36 000 i de 8e tol M 40 000 io de 4e tot U 46 000 m de 5e lot M 60 000 In de 6o lot m 800 000 en met de pnmie van M 800 000 event tot Mark 00 000 De uitgave gesobiedt In halveen tierde loten Voor de eerste prjjslrekking die olBoieel up den aO OCTOBER k is tsstgeatsld kost twee halve origineel loUn ilochls M 8 of 4 80 een halve origineel lot aleehu 4 1 40 een kwsrt origiceel lot slechts 2 i jo De inleggelden voor de volgende klasten zoowel si de jni te lijn der prijwn Worden sangegoven in het olBoieeletrekking pl n voosion van bol Wspen van deo bUal welk plan ik op aanvrage grslia venend ledere leelnemer in ds loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gebiui hebbende trekking do oBleieele Irekk ngilijsl De nitbeUlinij cd ïerzepJiiig ïan è prijzen geiohiedt door direkl en prompt san d winners encoder do stroogate geheimhouding Ieders Bestelling kan men eenvoudig per poatwiaiel opgeven 11 Men wendde sicb dus mst de oasvraag om toesendiag van loten voor do ipoedig p sat hebbende trekking too spoedig mogelgk of uiterlijk tot 20 October e k met rertrouwen tot Samuel Heckscber Senr Banbor bd UielkaDtoor in HAMBURG Bniltebland