Goudsche Courant, woensdag 19 oktober 1898

41 ÜP Woensdag 10 October 1898 37ste Jaargang No 7713 Een ware Schat Toor do ODgelnkkiKe slachioffera der ZeMberlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde irerk Dr Retau s NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teltfeoallo M ADVERTENTIEN worden geplaatat vai 1 5 regels a 50 Cent n iedere regel meer 10 Centen Uroote letters wordoi berekendnaar plaatsmiinte Inzending van Advertentiën tot 1 uur den midd Telefeen Ho 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon eft Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per poet 1 70 Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN z K LFUEW4Ri Hollandsche uitgave met 27 afb Ft qb 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in pofltzegeU en in eiken boekhandel in Holland Siett weLo terij NiguwGelak Den 20 October e L heeft de trekking plaats van de lurstc door den Staat gewaarborgde Lubecksche Staatsloterij Vnu de 50000 Nomniera wordou in den loop vfltt 5 iDBaiKlcn 25000 dui de liolft verdeeld over 6 klusBsn met prijzen gdrolckon tot een geiamenlijk bedrag van 5 miliiuen 283 325 Mark watirotider zich de volgende hoofdpriJMn l cfindon eTcnlueol Een bftif millioeii Bpecinal 1 it M 300000 1 i U 20000 1 a 200000 8 a 10000 1 a 100000 12 i 5000 1 i 70000 35 h 3000 2 h 50000 83 i 2000 1 ï 45000 2 1500 2 i 40000 164 i 1000 1 35900 319 h 500 2 il 30000 435 i 300 88980 A M ÏOO 16B 150 180 100 94 68 i i Van borenitaDDdo prgzon wordon in dg eersle klBBsa 1500 tot obo gesamenlgk liedrag van M 96879 getrokken Voor de trekking der eerste kUesc wclko T0l eas ambtetyko bepaling op den SOsten OCTOBER e k i vutgeiteld bsTeloD w aan i Hntvo origineol loten a Mark 4 of fl 8 40 Kwart H g 0 n H 1 80 tegfib intendiiig ran bet bsdtag of tegan rem bours Alleen origtneel loten worden uitgegoren welke met hot Ldbocksohe Staatswapen s n roorxien De trekkingen getolüeden in het openbaar onder toosiüht fan rQgeeringsorganen en waarborgt de Btaat voor prompte uiibetaling der pryten Gratis voegen wq aan elke beiteUing het ambtelijke plan waaruit ïoowgI do verdeeling der priJEon op de trekkingen der verBehilleudu klassen alsook de botrelfenda insettou blijken en zenden wij onzen belanghebbenden eender voorafgaande aanvraag de ofÜoieole lijsten na afloop van iedere trekking Aangezien het aantal d r nitgegovoD toten betrekkelijk klein is en in weerwil daarvan I deee loterg talrijke lioofdpryzen oplevert bestaat een teer groote kans een hoofdprijs te kunnen behalen en is hier eene gelegenheid lot winnen voorhanden Eooali zg staelita selden wordt aangeboden Wy versoekon derhalve met bestellen niet te willen larzelou daar hel stellig is aan te nemen dat de voorraad van loten spoedig uitgeput zal zijn iiaiirmaniidi filliiioii lïimkiora on GotdwisBolaara HAMBUltO I r Nieuw nnoverrrottrii 1 fi I l rnf Dr lyiobdr woliiokmcln I Z litlWKBACBT XlIXSR r I Ml Alleflii rchl inet Fabriekiinerk r jiMWr tot voortdurende radicale en niMl r ekere genezing van alle zelfs ElBj de meest hardnekkige enuwl lnfl xtekten vooral ontstaan door Stt l aMwntingen on jeugdig n leeft id Totale genezing van elke zwakte BleokzQoht lenauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagp jn slechte spysvertenng Onvermogen Iniputonz Polinttone enz uitvoerige prospectGssen rru per fleeoh 11 1 fl fl 3V dubbele flosrh 11 OVj OntrnalDepAt Miittji v d Vogte Zaltbommol Di pots M V Ami Co Amstordum F ll öel s tirnviinlmgo 1 HnrrniBAns do Jong JOcn Kotterdam Lobrij ïi Porton Utrecht en Ui iiUo drogisten o l Urok vaa A UUINKMAN Zn WINTERSAIZOEN 1898 nodes en Confectie Gez VAN DAWTZIG Gouda Hoogstraat hebben de eer de ontvangit te berichten der NIEDW8TE MODELLEN Dames en Kinderhoeden Houden lich teven Tan COSTVIME8 beleefd aanbevolen tot bet leveren en maken Maat diappij tol Exploitatie van Slaalsspoorwegcn Bij felegenheid van de Najaarsmarkteü te Woerden loopt op MAAMDAG 94 en WOEülSDAG 96 OCTOBER 1898 voor vervoer van derde klasse rcizigfers onderstaande extralrein WOERDEN vertrek 2 uur nam OÜDEWATEK aank 2 10 HEKENDORP 2 20 GOUDA 2 34 MOORDRECHT 2 50 NIEUWERKERK 2 57 CAPELLE 3 04 ROTTERDAM Maas 3 15 Mei dezen trein kunnen ook wag ens paarden en vee bevracht tegen verhoogd wagenladlngstarlef verzonden worden LOTEN in de Verloting der mmm mmmu w lahbboüw Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn vorkrijgfbaar bij A BRll iliMAN ZOOl Prijs p r lot f 1 10 Het groote aantal zenuwkwalen ui Ttm fhooMiuin t tot 4 voor f nd l twl iii ii v p plfil li i b ro rt Mo oUMn i8d alifl midi nlddAtflu door de ituTdiBohQ Vnd ËeraVau dan niBawêa tijd Vomt da ear ton dat alj door liet rebmlk rnakea va dan eanvoudiMten weg naBOiy lange da nuld ana phj elologieone oiiKlekktajódaan heett die o honderda ntoeSienInjen tbane oyer de jatoeleweraM Tefbreldl en ter gi iTEi weteMehapneHjl kringen da hoopte MuijitelltosweÖ ej ea weldaad blijkt te IJn loor da aan lennwkwalan lUdenda nien aiield Daiio jeoeaawgaa 11 iluaTofden door den geweaen ofjolet Tan Oeiondbelt Dr Bomanwelea iamIt ymlioten en banutop da on dervlndlng opgedaan In ae HMarlge ptakUlk ïï Jf ÏJi teT atixedaalil at dele ganaeewUu warden werkelUk 5 V aa zlJ nwakta looreel opgaaf dal va een dow dan nitviaderjeeahrjTen wart OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE v r rSffi Tv j sSilfSE H reS L 7 ï iXfïï redl i W V rdS eTeV tal v u lotBlgtchrlfteu v n hooggeplaftUte ganeeiikttndlfan i ii f welk itXèr mN r irofMitr JBpotyWInhkMl trlll i IIO e öot 10 1 iV cèa lellél rtreaéiaeae mét it arraX artl UMkUaaaai 1 tSïlttal lIA VI ieWItk Or lekerletl itahïarirïïohr meil 4r ïe W8enenröp c BÖIiglIvërteLfl Farrr re cEi erMeaa iiaC aa è rDeatrai eaiygtiae et de Sanli la Fraekrljk on vele ondeieu Aan allen wier aen wceatal luaer nr nilndar aMivadn HL f Me mmt mmém anuwuUtlihald lU lan waatvan dok ntm kenen ilJn a m l l l e l lel llaadaaarael IfOelanrlkkelkaarkeie galaagdtaie elaiMooihall noha iWkatatael as aabakaiUUklMa lanf Torter tóe iftk n £ door bei oarte gStfatón werden en aca mjmi aaa 4 im dafpra looale verlaienlaie eaiar aiaa til wrakee tjara taa al aoaleilk Bllkk iiKl rtall Ier a aiia l aeert lirniiBin Utlcht dB Chinntoi SiftJtttmth Or Dr P FotMller oeneMheer élrBoteur v larieM il a plaaliaU ka iwakti viri attlai na H i a Ü ila r ed midai taaaaakajaig keliandollnf geweeat Un naar door dS bekgïda mijdelen U oathoiidlMaoo e ko dw t kant wrijven alSofrlaeeran iloomlool ot leabadeTVeen gene lnf 0 lenljlat huaajt kwaU gaTondea rte en Milae radaa babbaa wegani i 7b tel tetn koonalla aal ialiallikeU eader Kat Jfnrkeofl laJilBi la da aaraB hat vaa ee Jieb1 in en ten elalte ilJ die vreaa Kavoele voar vniachUaeelen ale iloh aBehDudenl anoBllg vobIbb verdaavlBj nlkkBrlagBn en doaker worden voor de eogan drukkeeda pijn BadBrl an IrlBSelleg la on ket ilBfen an bandea B bsibo aan al deia dria latapiriin Taa wlUdian alB ook aan Jongs meujei lijdende sae ll ekiaolil en kraiMelooebell eoE an fennda lalfe aan Jaaga perionen die veel mei hel hoofd werken en geeetelijke reactie willen voarkoBien wordt dringend aaageradeo r i b het boven vermeide wei kje aan te achaffen hetwelk op aaavnia kaalalaaa aa frtnea var londou wordt dool Ama rd m door H CLEBAW r Ilelllgeveg 48 Rotl rdWK r K V HA T 1 Op da Jongate hygianaiaDh medlelnale toatoonateillni u de Itr Welaaa u Boba Tiln Uu dB EaiUaoliS Jatll aal BUrww diiOM taknud £ EN WINKFIHIIS tB HUUR of te KOOP te bevragea b P L HESSING in OOUD en ZILVKK Korte Tiendewejj D 8 o D D A 1 Burgers Jicatène 1 lis het beste en goedkoopste kettinglooze EIJWIEL f i 2S fl f4 1 mE 1 4 4 01 li s 1 1 Ê sMJSSM fP i KMUt la H ë $ PW HDFlEyERANCIER Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda aüANDS MAaASmS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS wy Teraoeken de Dames die ona geilla treerd mode album voor het Wlntar ol Eoen noch met ontvangen hebben dit U willen aanvragen aan JULES JM UZOTiC BPirh HetzelTe wordt d n omgaand gratis en ffpiinoo toegezonden Bestellingen van sf 35 franog vri Tan aUt kosten aan huis met R v rhooging Mh pé m tiiilMr I loaritil 1 1 Lensvelt Nicola aOPLEVERANCIEH Veenestraat23 den Haag BROOD m BESCHUITFIBRIEK LÏÏITCHEOïfEOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk Wie zeker iw wu a Ecbte Eikel OseaO t ontnagtn tedunengeatdd en u relo pnstaei gvn la den hmdel gekomen onder des nuia dee uitTinden Dr Miohaelie Temardigd p de beete nuohines in het wereldbelomde tokbliaeement Tan Oebra Stollwarck te Keulen tliclw Bikel sieao i Tierkantai bnaeen Den KM Cecao is met meflc gdceolrt toe lanniume nionde drank Toor degtiykach nbraik een t 2 tlwelmli Tan t poeder Toor een kop Choedata ils geneeakracbtige drank t y gerai T a diarrhee alecèts tut water te gébnüken Terkrügbaat bjj de TooriilMiiH B fi ▲ potjbeksra eas go V I iralb f 1 80 e 90 ft i85 Q unatf ri geBTaerdipr Mr MUr land luHus MattenklMlt Aasterdam Kalvastnit lOS KËKKISGEVÜ G Do BURGEMEESTKS an ouda Brengt op uitooodiging van den Heer CommUsaris der Koningin in dazo FroaiDcio ter k cais raa di tuiobouwende berollcing in doE4 gemeente dat bg beaehiltking Tan dan Miaister van Binncntaodache Zaleen aan den Heer C H Olaasaon werkzaam als luinbouwleorsar ia Zaid Hoüand en tot nu toe ge Teatigd te Kaaldwyk met ingang van IS Octolwr 189S Boskoop sis standplaats is sangeweron öonda don IBen October 1898 Be Burgemesster voornoeoid n L MARTENS Bultenlandsch Overzicht Da werkilaking te Pargi is on inderdaad foo goed als alt De oprosping ran bet bestoar tan het spoorwegwerkerssjndicaat heelt boileDgewoon weioix saccea gebad Slechts zgn hier en daar eenige Teiligheidsseioen Teroield en misdryf waarop de wet zser strenge straf stelt welke nMn ag ontdelikiüg Tan de daders ook wel terdege zal toepassen In Par a op de eikteireinen der ttsd en aaa de partionliere werken wjrdt weer overal geerbeid a h dm ia r qt ds laak Drsyfns Ook deie baart geen onrust Het nieorendeel der Pargzenaars wacht kalm een onderzoek Tan het Hot Tan Cassatie af dat naar de Petite Uépnblique heeft Ternomen zich zal oitstrekken tot den fond van de leak liet dossier is aan mr Mornhardt den advocaat van mevr Dreyfos in het herKieningsproces bt hand gesteld om het te bestudeeren Het bestaat Toor het grootste gedeelte nit procesatokken de reelbesproken doonmenten waarTan de openbaarmaking znlke geweldige geTolgen zou nebben zyn er niet bi Mr Mornhardt acht het onmogelgk dat het Hof van Cassatie TÓur het einde der maand nitspraak kan doen de behandeling der zaak zal stellig langer duren dan het publiek meent a Da ministers dar Oostenrjjk Hongaariche monarchie beraadslagen thans te Boedapest over het Vergelgk Hoogst waarscbgnlgk vsr richten tg een Sisipbai arbsid Men gelooft dat baron Banff onverzrltelgk zal blijven volfaevden in de weigering om aan graaf Tbon opnieuw een voorloopig Vergelgk toe te staan tarwgl aan de Hoogaartcbeonaihankelgkheids partg her Toornemsn worlt toegasehreven baar stremmingstactiek in de Earner te veranderen in ten hevige oppositie tan gunste van FEVILLETOK Gedeakschrilten v o d Geluktoeker MïTiBAL DEVoiraELma Naar ket Fratuch DOOt W NUTTERS Oa DQgrriee overscbraetl den drompel en trtd den corridor binnen op dat oagenblilc soboot Trabucoa toe had in Mn paar sprongen dlo afsttnd lusscben het r itaig en het buis nlgolegd en zette Etoh loen aU op po t b de buiteudeur derwijze dat hy an uit den corridor niet siohtbaar wai £ en man net een fcttoonen muts op het hoofd en met een blauwe blonae en zwarten broek stond eenaklapt voor Suunoa Wat Terlaogt geP ft eg hij op oeoigsziDi brntalen toon Niets meer dan een weinig frisoh water voor mijn jonKf meestereue in dat rytaig daar dia onderweg onwel geworden is en Dezen gaots maar doorloopon den tnïa in en jo ziet de pomp waa hel korte antwoord dat aan Suzanne s welsprekendheid een einde maakte Zy ging in de aangewezen richting voort eenigszins ontstamd over de w gse waarop men het waagde haw de noorrioe rati msde oiseUe De Bassetorre toe te spreken terw l z nog wel deze lieden de beuijdbare gelegenheid aanbood de eenige dochter di r dele famili een dieoat te bewüieo een economisch cooimoroieal en fioancieal telfbtainnr voor Bongarge De stand van het Qnotan vraagitnk ia op dit oogenblik aldus on de Ooiteorgksche commissieleden ad hoos aan hun IranaIntbaanache collega s een bgdrage van 38 procent voor Uongarge hebben vooigasteld tegen 62 ten honderd voor Oostenigk hsfcben de laatsten lich bereid verklaard de berekening waarop deze taie rost de opbreng t der direote en indirecte belatingeoHe onderzoeken ofsebooQ zg naar men zich misschien nog herinnert vroeger 32 pCt t gen 68 va i Oosteirgk hadden voorgesteld Volgens Post en sQermaniai lal dt Uyksdsg in het begin van December waarschgnlgk den 3n worden geopend In ban gemeenschappelgbe nota van ant wowd op do nota va do Porte eisohen de vier mogendheden van hasr dat zg binnen korten tgd verklaren za het altimatam zander voorbefaond aan te nem n Woensdag znlUn driedaizend man Tnrksohe troepen Kreta verlaten De laatste Torkscbe miniiteiraad beeft besloten voor Kreta een keizerlgken regaeringecommissaris te benoemen geiyk voor Egypte De Porte zal eeo eiscb in dien zin aan ds mogendbaden stellen e Het kakinet Gordon Sprigg is in da Kaapkolonie afgetreden on vervapgsn door oenkabinetSchreioer waarin da voornaamsteleiders van den Afrikaanderboad vertegenwoordigd zijn Dit IS een groote nederlaagvoor Cecil Rhodes en zgn partg en de Afrikaansche organen bopeb dat hg nu zgnbedreiging zal verfullep en zich uit de zakender Kaapkolonie sal terngtrekken sAlsUhodesnaar hel gebied der Chartered Company vertrekt zal hg een daad volbrengen die blykeozal in het welzgn der Kaapkolonie te sgn zegt de Vo s Ktg Maar deze gevaarlgkekater kan het muizen niet latent De Daily Newsa zegt over het aftreden van Gordon Sprigg en zgo ambtgenooten Verstandiger dan velen hunner aanhangers hebben zich de ministers in hetonTermgdeiyke geschikt Hoe kan iemand nog banne tegenstanders bengden dia de moeilgke taak hebben ondernomen met twee stemmen meerderheid te regeeren Het zou dea progressistin de Rhodespartg slechts benadeeld hekben als zg moeite hadden gedaan den overwinnaars ban weinig bengdaaswoardigen buit te ontrooven en het zon de belangen van hot Rijk hebben benadeeld De man met de mutï op die zoo zeer bestand scheen tegen z o groot oen o r on op wien de onderfcheidiog die hem to beurt viel z o weinig invloed scheen uit te oefenen begon een populair wgsje te fluiten hetwelk hem eohter vry onmuzikaal hfging en ook blijkbaar niet uitsluiteid boslemd was om het gehoororgaan var hemzelven of dat van wie ter wereld ook te streelen maar gedoeltelük ook dieode ala sein voor Trabucoa om binnon te treden hetwelk deze dan ook zonder ge uid te makea zich haastte te doen de deur achter z ch sluitendo en met een grendel vooiziando Suzanne keerde lerag de gevalde beker voorziobtig voor zich uit houdende en bevond zieh woldra van aangezicht tot aangelicht tegenover haar onheuschen gastheer die thans zijn onhofrelykheid de kroon opzette door haar den doorgang te veraperren fik dank u zeer vriendelijk monsieur Keïde zq tmaar met uw verlof ik zou oiaame naar buiten willen men wacht mij Zoudt ge denkon f antwoordde de man glimlachende ffïk ben er zok van zoide de nourrice verrast en eenigudna veraohrikt ffWelna laten ze dan eens wachten Hoe meer ik er over denk h e geschikter t me voorkomt dat £ 0 je eeo beetje blijven wachten Maar miJBbeer Qeec maar in mijn huis a jei jgft nieneadal daarvan rMel4 u mo dan bygeval het een of andor te Ziedaar een der weinige zaken in de wereld zoo ar ik bef marau g de alnate twyfel ia 0et BchoQwspel dat een Engelich mioiiterie met de constitulioneele gewoonte had gebroken om ein Ilollandsch kabinet van da regeering te Weren zou ook zeker door niemand zgn goedflskenrd s Öiaas moet de Afrikasnderbond met oen progeam optreden hg kan niet langer leven van de asnkischt te en Rhodes en van de protesten tegen den inval Bg moot thans een positieve staatkunde volgen en daarvan biyk geven in wetgevende maatregelen De geheime hoop van de s Daily Nawss is nata lgk dal bet kabinet Schreiner daartoe niet in staat is dooh in die verwachting zqo bet Itlad wel eens bedrngeu kunnen uitkomen Verspreide Berichten nREYriTiii Uavronw Stola verklaarde san ds Liberty dat haar man niet zal terugkomen vóór de revie ten einde den tegenwoordigen toestand niet nog inge ikkeldL r te maken Waar haar man is wi t mevroow Zola niet daar het hasr onmogelgk is geregeld met hem te oorrespendseren omdat alle brievan worden opengemaakts 4 Op de benisvatds wordt gevent met de eerste aflevering van de brochure over de zaak ïroyfnS geschreven door £ sierha y die belooft de gehsele waarheid te zeggen Het eerste honflstok handelt over de spionnage Door een twaalftal Kamerleden is namens 130 medeleden ain de overige leden der Kamer een brief gericht waarin met verwgzing naar de motie van do vergadering van afgevaardigden op 27 S pt waarin de hoading van den minister Brisson werd afga keard bun adhaesie wordt gevrsajd voor Aetn motie en het verdere op die vergadering ter sprake gebracht Het verhsai van de Coorrier do soir omtrent sen verklaring van generaal Mercier sis zonde hg te goeder tronw uit eigen he weging stukken bg bot dossier Dreyfus hebben gevoegd wordt door de Hoir verklaard geheel nit de lacht te zgo gegrepen Men weuscht een monnmeut te doen oprichten voor kolonel Henry De comaiifisie waarvan de heer Renandin burgemeester van Fogry de gsbonrtepinata van wglen Henry deel nit maakt noemt in de circulaire waann om bgdragen wordt gerreagd den kolonel een martelaar en een held die siob vrgwillig voo zgn vaderland heeft opgeofferd QnilKEKLAND Ken merkwaardig geval van sofagndood zgn was het antwoord op donzelfden tergenden tortenden loon gegeven Twijfol ar dus niet nnn dat ik je iels te zeggen heb want dan kan ik wel eens lang daarmee wacbtec en alvorens ik gezegd heb wat ik zoggen wil komt bier niemand het huis oit WdIqu mijeheer spreek dan ik luister maar sta mi tenminste tue mijn meesteres gh meesteresP en vaar is die Toor dit huis in het rgtnig dat ge zien kunt door die deur te openon Zoudt go denken f Ik donk het mot allocB awcvbon er zeker van Bovendien ge kust er i i iE r kelgk van overtuigen ga slechts even mnwllii Dat kan wel nis l b M eens even gaan kjjken 4jnÉ De man in de blouse hm let sprekon Suzanne s arm gegrepen haar een kamer ingetrokken en voor een venster geplaatst eü wees b j bet laatste woord naar de berliue dio zich omkeerende juist op dit oogenblik een geb an leron weg insloeg en zich snel in de richting van Farys verwijderde Uijn God rirp Suzanne uit wat beduidt datP De onbekende barstte op dezo woorden der nourrice in oen heetchen sohatorlach uit Unar in s hemels naam ging Suzanne voort waarom m hier te houden terwijl m n maerterei wegrijdt of dat man haar mitsohien wegvoert wie weet waarheen wat beteekent dat a leaP iln da ecste en voornaamste plaats betaekent dit dat gij een gevangene ztjt m o wasrde vriendin I riep thans Trabucos voor do eerste maal te vooraebyn komende van nit de doistemta dia hem aan guiune a blik onttrokken had wordt van het eiland Mykonos in de Aegieiielia Zee gemeld Sedert eenige jaren leed een bewener van het eiland aan een zware siekto die de dokter voor lypbns aanzag Teen dp een dag tal van familieledea rond het bed van den zieke stonden werd deze plotse ing doodsbleek opende en sloot eenige ma en den mond sloot de oogen en bleef roerloos liggen xoodat iedereen hem voor dood hield De vrouwen in t huis tiegonnen naar Oriekiche gewoonte onder misbaar zich de haren nit het hoofd te trekken en de mannsn stietsn jammerkreieo nit Spoedi kwam ds pope en aside de gebeden voor den stervende Den rijenden dag werd de doods begravea De kist met het Igk stond geopend in de kerk op een tafel zooall het gebruik het dasr vooncbrgit en de Ijjkdienit ving aan Plotseling richtte lioh de doede op en keek geheel verwonderd om zieh heen Zoudra de aanwezigen dit bemerkten rerlieten zij in wilde vlocht bet kerkgebonw roepende Eeo vampier een vampier Naar t Oriekieh bgge oof vinden slaehte menschsn na bun dood namsigk geen rost in t gvaf dooh keerea in den vorm van een vampier weder terng Dt arme boer die 00 in dan iteek gelaten ward klom uil da kist en begaf zich ie voet naar zgn woning Daar dihrde het vetscheidaue uren eer iemand zich bg kern dorst ta vatvoegen en eerst toen velen lob overtuigd hadden dat bg een menseh van vleesch en bloed was wsren ds verschrikte dorpelingen geroilgeiteld De ichgndooda ii tbani aan de beter band Enoiuxd Bg de ramp van hetstoomscliip tMobegan dat op de Ëngtlsehe knit strandde lyn in t geheel 88 persoaen omgekomen waftrvan 45 opvarenden warden gered Veleu totaal eitgspnt andaren gaiond Ken vrouw stierf aan overspanning toen zg aan land was gebrscht Volgeus de laatste betichten waren er 133 menschsn aan boord bamanniii en paisigiera De Mobegans deed faair tweede reis Zji waa eerst d t jaar te Hall te water gelaten en bad een draagvermogen van 10000 tons Wat de oorzsnk ii van het onheil dat do sMobegan trof Is nog met uitgemaakt Men onderstelt dat het scbip na een gebrek aan do machines door den vrjj krachtigen wind naar de kast werd gedreven Een der geredden heett het volgende terbaai van do ramp gedaan De passagiers waren aan bet diner toen men een licht schuren vernam spoedig gevolgd door een krachtigen schok waarop bat Kbip OcvangoneP Ja een heuicha gevangene Kn nu het zal je bekend zgn dut hot gevangenen past zich stil ie houden wil hun niets ergers overkomen Wg zijn hier goed Jggerioln zoo goed als men het was In wijlen de jHtiille Kvenwol w makon ongaarne gebruik vaV do mïdde cn die ik op het oog heb ge hebt dus veel voor op de gevangenen die daar bet ongeluk hadden te moetan logeeren OevangenoF herhaalde Suzanno en dat va wie yVan o v zeer onderdanigon dienaar zeide Tra buooB met een potsierlijk militair saluut Van uP Van mü m eigen persoon indien het nog noodig H dat wal ik reeds zoo dutdelgk meen betoogd te hebben te herhalen Kn waarom i at ia niet geheel m n geheim en ik heb derhalve ccolg beswaar mij daarover uit te laten Ën tot wanneer P boelangP Het is me ocmogelijk Je dat te zeggen aangemn ik zelf omtrent dat punt onkundig bon Maar monsieur bot is afs huwelyk het Ie ongehoord Ik spreek dit niat tegen Maar er ii nog raoht in da wereld in Pargs zgn rechten ik zal u aanklagen ik sal a doen veroordeelen Ga je gang Zekar monsieur dat zal ik Ik twijfel min of meer of ge dat salt ok kl hadt ge gelrgeoheid fTêrit erv