Goudsche Courant, woensdag 19 oktober 1898

Kotterdaos 4 48 5 51 0 15 7 11 7 51 8 40 9 18 BS 10 1 11 85 11 10 11 17 1 44 1 50 3 4 4 05 4 40 5 85 8 17 P 8 1 87 10 10 Da D treinen allMn Oapelle 4 55 08 e f D a e 10 1 f e 1 54 t 4 50 8 17 w 9 47 v Ie en te kl Ejk Nieuwerkerk 5 04 t ll t é e lO M r f 1 01 4 57 8 84 ïï f 54 f reiaiger moet tick lloordracht 5 11 8 1 door 10 48 r t v 1 01 e 8 04 8 41 n 10 01 a bovendien roortien vsn de 5 17 15 8 88 7 45 1 11 9 47 10 18 114 n 84 11 08 11 47 1 14 S 09 4 05 4 14 5 10 5 55 8 47 7 45 8 10 10 07 10 S een bewijs ï f 0 80 D U UaU 11 18 19 18 11 58 ff 11 80 1 8 11 41 1 19 11 55 1 83 44 11 48 l 19 48 1S Gouda ZavenhuiianMoarktpelle Voorburg e Ha 7 80 7 41 58 8 07 8 11 8 80 8 41 8 51 e 08 9 08 aHage 5 40 7 1 1 7 40 7 46 7 68 8 85 9 41 10 11 11 17 11 35 11 11 1 85 1 41 s 4 r 4 4 18 5 10 8 19 7 10 7 41 9 11 10 05 Voorburg 5 11 V D V 10 17 V a e 1 41 V 4 19 e 18 9 14 8 39 8 84 V 10 81 a e e 1 8 e V 4 58 e 80 1 41 avenbmseu Moarkapelle 8 17 V door 10 48 V 1 08 e V 6 04 V 8 81 e 9 59 noodt 8 18 7 48 08 o 10 1 10 54 11 57 11 05 11 10 1 17 8 14 4 08 4 17 5 15 8 50 7 41 1 11 10 10 lltt M 1 11 t ll T 1 t C H 1 riae waa e 0 V u 1 i sitiTKaDtM Uonda 5 10 8 39 8 34 7 51 8 14 07 10 19 10 57 11 00 11 10 11 8 1 10 8 17 4 11 8 10 8 01 8 55 8 10 17 lo ie loads 19 8 14 9 41 10 17 1 11 10 7 1 l l 11 17 IA 14 Uuslew B 85 8 15 T l l l ld 7 3 8 03 U ll 11J7 1 45 8 34 8 48 14 7 18 8 48 10 41 V Alaat W 3 019 0 10 511 48 5 00 8 37 1 40 10 01 11 17 Woerd 5 48 V Anut O B 110 9 1110 10 108 518 1 110 18 11 41 iruaakt 8 03 7 11 7 04 8 18 8 5 9 81 10 51 11 45 11 31 Ma 8 08 3 50 04 4 7 11 59 11 11 u ll Ulreckt 5 85 13 7 4S 1 37 8 49 9 00 0 10 15 10 88 11 38 11 01 1 37 3 08 8 M 8 85 4 M 1 8 8 83 8 58 7 58 5 9 07 19 01 10 14 Woerden 5 49 8 53 8 08 9 18 10 38 11 56 11 14 1 47 4 18 BI 7 11 9 10 9 11 10 48 4 14 1 M 10 4 Vaal CÜ f 05 1 10 9 05 11 15 1 8 8 41 4 4S 8 10 7 41 4 Uade 1 14 Ams W T IO 1 15 9 10 U IO 1 08 4 00 1 00 8 118 00 10 9 Ooadt 8 17 08 9 18 9 11 10 9 11 10 11 11 l 9 8 40 4 17 10 1 IJl I K 1 41 It M 11 10 rOowla 8 M 9 1110 1 U 51 4 IM 7 49 8 4 1 U dadelgk bagon oiar ta hallao Alien atoraden in Tarwarde haa t naar bat dek waar man hoorde dat bat achipop de rotaan wai geloopen Da kapitain en da bamsnuing hieldon ticb niterit badaard maar de paaaagiara waren ala razend ran ang t Twee booten werden te water galaten en bemand De tMnbagan ïonk anal aan den Tooratefan waarop do itgiman die aan raddingagordal machtig wal ge worden OTerOoord aprong Hij dreef leren nor lang in bet water road voordat hg door eea reddinnaboot werd opgenomen H t tchip onk twintig minntan na den aebok terwijl hg vaa hen vakkennis had geleerd Alde OBtslaganen zgn door jongere weCkrachteivervangen Gemengde Berichten Door de politie te Rotterdam ia da baad gelegd op aan jo gmeoach van omtlreeka 16jari gen leeftgd die enn nitgebreiden rnilbandel in poützegels nitoefende met bet buitenland Terwgl bg door advertenliên in buitenlandscha bladen de handelaars in postzegel aldaar in de meaning bracht dat tg met een aolide firma te doen hadden wiet hg door middel van een uitvoerige correepondentie vreemde poaliegels van hen machtig la worden tot bedragen ran dikwgls meer dan f 200 Hjg zond alsdan in de plaata daarvan poslzegils van weinig of geen waarde terug Natunr gk liel men tich maar eenmaal door hem oppen doch dan probeerde hg het weder bg anderen en zoo zgn faandelaara in Fraokrjjk Dnilschlaud Engeland enz de upe van zgn onderneming geworden totdat eiodelgk de politie met de zaak in kennis werd gesteld die er wel een einde aao zal weten te maken BINNENLAND Men bericht dal Ctad Staten ran Gelderland bet beilnit ran dan gemeenteraad tan Dairen tot onlalag ran den heer C J ran Rgn ali hoofd der aohool te Loo hebban bekrachtigd De beer Van Rgn wien ign lalaria tot 1 Jaooari tal worden nitbetaald ia aaogeiegd igne ooiog too tpoadig magelgk te ferlaten Naar aanleiding fan de tegenwoordig meoital rertraagde aankomat der Nederlandache maila Bchrgtt het Bat Nbl Wg hebben indertgd het beiloit ran de poatadminiitratie om laareel mogalgk uitalnitend per Uollandicbe mail te Tcrtaodan toegejnicht Het waa aoo pleiiierig eena te kannen KS Oi li t ome achepen bet ran de baitanlandache wi nnan Dat bet een witte raaf moeet blgkan koodao wy niet too rzieo eren min dat de NaderlaDdach maatsohappgen cicfa da nog 100 kort paa toegekende eer niet waardig aooden toonan Want bat wil ar hg on niet in dat lOO de goede wil bestond de Hoilaodacbe booten niet steeds ereu ring als da boitenlandsohe tonden kannen gaao £ r staat aohtar een voornaam ding tegen eter de anbaidie dia aan onaa maaticbappgen Toor den orerroer der mail wordt tuegebead Die ia kan men anders verwachten ao Hollandera kleiq gering in ergelgking met hetgeen bnitenlandaobe mnatsobappgen onlrangen Voor minder gelj mindere watr dat lal wel het parool blijven Iet ataat ons wel niet fraai maar soo is het In de jongste algemeene vergadering der Nederlandiche maatschappg ter bevordering van Ngverheid gebonden te Almeloo is eene eommiasie benoemd beattaode uit da heerOn dr 3 H U Httlimaon directanr der IlandelsiOhool te Amiterdaa Q Salomonson Us te Almelo H A van Benniogen te Utrecht dr D de Looi directsnr der B B S la Leidan en Armand Sassen direetaor der Rijkiposlapaarbank te Amsterdam om met de vertagenwoordigera van eenige bandellvereenigiDgvn een overUg te botidao over de vei betering van het bBndelsonderwgs Deze commissie hield Zaterdag 15 Ocl onder vooieitieracbap san den beer Van Benniogen hare eerste vergadering op bet PaviU joen Ie HMrIam waarin het vooiloopig programma karer werkiaamh den ia vaatgesiald De vroeger aangekondigde matinee op hal Ïalaia Het IJoo is thans bepaald op Woensdag 9 October De Koningin en de Konini in Moedttr Enllen op Maandag 24 October aanst goKameolgk tloh naar Arolsen begeven en van daar 26 October naar Stuttgart De KoningiQ is voornemens tegen den 31en October op Het Loo terng te keeren Uan maldt nit Hekelingen In de afgeloopen week etierf hier het kind van zekeren C U Daar het gerucht zich al spoedig verspreidde dat de oorzaak van den dood waa toe te achrgien aan eau slaapdrank dien de moqdar in wat al te overvloedige mate aan het kind had toegediend werd de justitie biarran in kennis gesteld Da sabstitnutoffieier van jnstitie en de rechteroommissarie nil Rotterdam hebben zich daarop vergezeld van een geneesheer hierheen begeven om zich persoonlgk op de hoogte te atelleo De zaak ia neg in onderzoek Omtrent den moord Zaterdagavond op den patrotenmkoopman S te Tilburg gepleegd veraeemt men nader dat de man eena zeer diepe smalle wonde in de rechterborat had fliHchen de tweede en de derde rib toodal men lermoedt dat bel hAtt geraakt ia S waa dien avond in gezalachap vao andorea geweest maar daarna waa hg weder iu zgue woning teruggekeerd Later op den avond nitgegaan zgnde ia zgo Igk in de mbgbeid zgner woning gevonden Niettegenataiinde de gverigate nasporingen der marechaussees terkeert men omtient den dader of de aanleiding tot den moord geheel in het daister Uit Oohten meldt men De bnrgemeester van Echteld heeft de werklieden in die gemeente bg pabticatie gewaarschuwd niet te spoedig gehoor te geren aan aanbiedingen van werk in Dnilscbland legen hoog loon Zalk een waarachnwing is niet oonoodig Hel komt nog meermalen voor dat arbeiders zich laten verlokken de grens over te trekken doch aan de overzgde aangekomen bemerken dat het loon lager de huisboor booger ia dso was voorgespiegeld Een wejkman aan de atroocartonfabriek te Leeuwarden geraakte gisteren bg hel opladen van papier met het hoofd tusscben den wand en een lift Het hoofd werd ooganblikkelijb van den romp gescheiden De sArnb Gt c melding makeode van het feit dat het vraagstuk der spoorwcgexploitalie in de vVereeniging voor Staathoishoudhonde en Statistiek wordt aan de orde gestald tchrijft dienaangaande werd bea oten in de volgende algemeene vergadering aan de orde te stellen de vraag Is het w nschelijk hel tegenwoor Bet verslag der Staatscemmiaaia voo bet vraagaink der werkliedenpenaioenen besprekende waas de heer D SHgtar te Amsterdam Ulreclc Spoorwegverbindingen met GOIJÜA WInterdlenst t$ 8 99 iangevangeD I October TUd vao Greenwiche SOVDA ROTTIKDAMflet versa 11 11 11 18 18 18 8 11 8 49 B7 4 B8 UM 1 1 8 11 88 1 7 8 18 11 48 I 1 14 5 19 11 81 19 81 1 11 8 80 4 4 15 t ll 14 9 iB liiuda 7 it Moordrecht door 7 81 Nieuwerkerk 7 8 Oapalle 7 4 Roltnrdam 80 7 IB 8 85 8 48 8 49 8 t RI 84 9 48 10 18 10 80 11 88 OOUOA DCN Htietiai vwsa 1 14 8 45 4 49 4 85 BIB 5 54 11 7 84 7 51 til7 0 18 9 87 5 7 8 18 5JI 5 87 1 41 4 15 i lt 9 45 tl onlangs in sgnaeSoeialekroniekf ia bet Groene Weekblad c op eenige feilen om de noodiakelgkheid eener vooriieniag aan te toonan ood r opmerking dat de feiten die eeaerigda diep raedelgden n aao den anderen kant biltere verontwaardiging wekten meer tegen de bestaande economische verhoodiogen plf iten dan legen de belrokken patroooi die ondvt deie wanverbondiageii opgereed op de bettaaode grondslagen den strgd om t bestaan moeten elrgden Voor hen die met de ecoaomische omstandigheden der arbeidersklasse weinig ol in l geheel niet bekend zgn ontleent hg dan da olgenda maedeeliogen aan een onlange gebonden onderioek door dr J E Millard ingestald De inspectenr tan dan arbeid in de 3e inapectie achrgft naroelgk in rgn verslag over 1595 96 Ofacboon ik ia verubillende bedrgven onde werklieden vond die aan bet werk worden gebondee is dit echter lang niet overal het geval Ken evangelist in Friesland verklaart vOnde arbeidere worden allgd afgedankt on vervallen allen aan de voogdg e Dat onde of althans eenigsiina bejaarde werklieden worden afgedankt aaa gebrek o aan da liefdadigheid worden overgegeven dat vonden sommige fabrikanlao JÓó gewoon dat ze des heeren Hillarda deabetreffende vraag vrij naïef vonden Een fabrikant te Anislerdam schreef hem kortaf Bg bondordlallen aOebenrt alle dagen antwoordde een andere NoordhoUandsche werkgever 11 19 9 4 f De voorzitter van een Rooroscb Katbolieka werkliedenvereenigiog zegt eKont zeer veel voor zelfe na een dienstlgd van 30 It 40 jaren bij dezelfde 6fma liggen de gevallen voor bel grgpen v Een zeer bekend predikant in Friesland meldt vis nagenoeg regel Een Brabantech fabrikant schrgfl Vele werkiavara geven aan nadere werklieden bg de minste aanleiding onlalag a Een Amaterdamscbe armbezoeker zegt Komt veel voor onder den naam van inkrimping van peraoneel c Een zeer bekend geneeabaar in hel Noorden scbrgfl De volstrekte regel Uitsonderingen zgn mg niet bekend v De voorzitter eener werkliedenvereeniging in een grooteatad conatalaerVi 1d de bouwvakken worden werklieden boven de 60 jaar aaa den dgk gezet De ondervinding van den secretaris van een vereeniging voor armenzorg in een der groote steden deed hem achrgven Mg zgn werklieden bekend die ruim 45 jaren en langer op éan werkplaati badden gewerkt en zonder onderateaninf werden ontslagen Men verg te niet dat Sf altgd acbterdenrtjea ztjn voor zulke barbaarscbhedeo s De aeorataria van een ifdeeling vaovPalrimoniame in een der fabriekaoanira zegt aBg onze bespreking van dit pont moeaten wg het hooren hoe een jong fabrikant one tan antwoord gaf v Daar hebben wg niet voor te zorgen ala ja niet meer kont werken dan kon ja weg gaan i Een predikant nil Dmie vertelt ejoiat gister deed zich het geval voor van een arbeider P F die grga geworden was in dan dienst van étn veenbaaa en eenvondig werd ontslagtn omdat hg zgn werk niet meer even goed kan verrichten Van ondersteuning geen aprakaU De voonitter van een werkliedenvereeniging aehrgfi eUit eigen omgeving Mgn rader beeft ala bekwaam timmerman meer dan 25 jaren gewerkt bg éen patroon die in dien tgd een groot vermogen beeft vereorveo Nadat de patroon zich een lilla bad gebouwd is zgn toon in de taak getreden wiens eerste werk was mjgn vader mtt nog zee anderen allen boven 60 jaar te ontslaan tondar ben zelfs n aar te voren Ie waarschuwen als hg hen later op straal ontmoette hield hg zich alsol hg ben nooit te voren had gaaien dige tteleel van exploitatie ouer epoorwegaa te vervangen door stastaexploitatie o door exploitatie door één Maalsehappg Les idé s marchent ea sael ook I De leuie waaronder in 1890 de spoorwegovep eeakonsten werden tut stand gebracht eoaceatratie en coDcnrreolie beeft dos wat dit laatste betreft reerla algedaan Ook iu dan kring van dat baatnnr is doe bigkbaar de o ertaiging doorgedrongen dal in zake van monopoliën de voordrelen der eonenrrentie slechte een droombeeld zgn waarvan ill veel gevalles de eiploiteereode Maatachappijen zalven maar allgd het pnbliek de dupe wordt Met greote ingenomenheid wgzeo wij op dit merkwaardige verauhgaael en wacht wg van de behandeling van dit vraagstuk ia de genoemde Vereeniging dat zj een flinken atoot tal goten aan een beweging ter guaate van de atüata eiploilatie waar wg ten slotte moeten belanden c Eenigen tgd geleden ia een bedriegerg op groote schaal met handsch iflen van Lather aan I licht gekomen Hat echtpaar Eyrieleia beweerde van voorvaderen bgbele met autograten gefSrH te hebban welke Goataaf Adolf indertgd aan die verdienslelgke menschen zon hebben geschonken Mevr Kjrialeie heelt op die wgze eeu antiquaar te Milaan voor f2000 afgezet hg kocht 40 boeken met antografoa van Luther welke alle valach waren Verleden jaar ia da bedriegater tot 10 maanden veroordeeld doch nu heeft ze te Berign weer tien maanden gekregen voor de bedriegerg te Milaan en voor het beetnemen van den directenr der Hamburger atadabibliotbeek die vgf deelen werken van Aiiguatinna mat sLulher antogrammenv voor f 180 van haar bad gekocht Zon het niet hoogst weoschelgk zgn aldus een Engelsch weekblad dat op de scholen algemeen ingeroerd werd met de linkerhand te leereu echrg en Hoe licht teeb kan men door een of ander ongeluk het gebruik van de rechterhand verlieaen en hoe uiterst moeilijk ia het dan zich er in te oefenen om met de linker de pen te voeren I Maar niet alleen in hel ergste geval dat men bet gebruik van de linkerhand verlieel ook de zoo laatige aehrjifkramp zou voorkomen worden wanneer men ale kind leerde met allahei de handen oven gemakkalgk te schrgven Schrgfkramp is in de meeste gevallen niets anders dan dat de rechterfaaod oververmoeid i Wat soa bet aangenaam agn en eene ware weldaad vooral voor anel achryrera als men de pen van da eene head in de andere kon overbrengea zoodra dia krampaoblige pgn zich in duim en bandgrwrioht doel gevnelen en met dezelfde gemakkelgkfaeid kon vooreofargven en als hst maar op school wordt geleerd zal het even oalunrlgk zgn u el de linkerhand te echrgv als met de recbler De redactie van het Zondagsblad van Het N V d D C herinnert hierbg dat in de openbare lagere school ta s Gravenhage van den beer B van der Brngu thana rustend hoofd da leerliugen leerden achrgven zoowel mat da linker ala met de rachlerhand Het Igk vau wgleu Konipgin Louisa van Denemarken ia Zaterdag door haar bloedverwanten naar het graf geleid Vrgdag is da kiat na een pleohligen Igkdienat in de sterfkamer op hel alot Bernstorff door den Koning en dan Kroonprins van Denemarken den Keizer van Roeland dea Koning van Griekenland en ande e leden van het Deansobe vorstenhuis nanr den Igkfagen gedragen welke de koninkljjka familie te voet i aar het station Gjentoft s vnIgHe Lang den 4 19 B ll B Bl 8 11 7 11 7 85 8 81 l t 10 04 10 88 11 11 e 8 01 10 11 e 8 09 10 18 e e 8 1 door 10 15 7 84 7 51 8 19 1 54 10 e 84 D 10 11 8 15 10 11 8 1 door f 10 81 8 04 8 84 8 Be ll ie 88 10 19 ll lC 5 15 11 43 U B 44 5 10 5 40 10 8 S0 7 50 l tS 8 50 1 10 10 84 10 54 11 80 waff od n veU mADaeben getcburcl di erbiedig bat boofd oatbJaott n Ta Roetkilde WMf da Toratelyka graikelder is werd bet Igk door daiteaddD 0 ewMbt Aao bet aUtion aiood 9Ki lykkoeta gareed die bet atoffetók overaefaot der faoOj eèerda Toratin oaar de Domkerk orarbracht Trooweo io roawklea dÏDg atrooideo bloemao op dea weg Achter dflo wagen giog de Kootog met agn drie docfatert ta oet Na eea aearoadige kerkelgke p ecbtigheid werd dan volgenden dag de kist bygezet in de kapel Tan l rederik V De gebeele konioklgVa familie eo de Tertvgenwoordigera der baiteoUiidaebe hoieu bawexeo da laatata ear Mn bat iik Hek dagelgkacb beatuor vao deFriescheMg nn Laodiboitw heeft eea adrea ingediend aan de Tweede Kamer boudettde rerzoek om bg de behandeling tbu het wetsontwerp tot verbooging van hoofdatak V der Staatsbegrooting TOor 1898 opriehttog Tan een niTel contróleatstioB te Letden geen acht te slaan o Lda bezwaren t n ait wetaontwerp ingebrafeht door de meeraerheid van de leden rau bet bestttor der Vereeniging tot bestrgding van knoeiergeu in den Irater en kasabandel Het dagelgksch bestaor Terklaart met volkomen instemming te hebben kennis genomen Vui t geen in ds memorie van toelichting van anoemd wetsontwerp omtrent de bedoelde opr ncbting wordt gez d omdat het orertnigd is t een groot deel van het wantroawen in den boterhandel kan worden opgebeTeu door den boterfabnkanten de gelegenheid te geren ban e prodacten te stellen onder geregeld toesicht van een rgka contrule Btation UitToerig wordt bestreden t bezwaar datrde handel wordt aitgeloten ran bet gebruikmaken der regeeringBinsteUiog omdat volgens bet dagelgkacb beatuur als zeker kan woraeo aangenomen dat de handel indirect wel degelgk nn den voorgeatelden maatregel zal weten te aroflteereu In de eerste plaata aal de handel tn onder rgkitoesicht gefabriceerde boter zeer orden gebaat In de tweede plaats zal door iMt reelvaldig vergelykenü onderzoek van de SMueustelling der in den handel voorkomende boter met die vau ontwyfelbaar echte boter E BD6 grootere zekerheid worden verkregen bg at stelten van de conclusie nit de nitkomsten van het chemisch onderzoek van boter waarvan de berkomat niet bekend ia Deze meerdere aekerheid zal voor den handel van ouberekenbaiur groot nnt zgn Hat is daarom volgens het dagelgksch bestunr zeer onjuist te spreken van en privilegie voor een categorie van belanghebbenden omdat de boterhandeiaars met tot de openbare contróle k uan worden toegelaten Dezetuelating is onmogelgk indien het doel der controle het verschaffen van vertrouwen aan de ftfnemers niet geheel zal worden gemist Het bezwaar van de adressanten dat de uitvoering der wet niet naar behooren zal kunnen blaata hebben kan volgens bet dagelgkacb fwatnar evenmin gelden Het ia van meening dat aan hen dia met die uitvoering zullen worden belast gernst kan worden orergelaten b zorgen dat zg niet de dupe worden van de ODtavredenheid van den handel STADSNIEUWS GODDA 18 üclober 1898 In de gisteren gebonden vergadering van de Vrgtinnige Kiesvereeniging Oouda werd de nandidaat der vereeniging Maat chappelgke Hervorming de heer A Lafeher tot candi daat geproclameerd t In de gistereeavood gehoudeu eigemeene ergadering der kiesvereeniging tOns Belasgv alhier werd besloten tich van deelneming aan de verkietiog vsn een lid ran den gemeenteraad in hel tweede district vacatore Brnnl teoat konden Bg de oandidaatetalling voor een lid van den Gemeenteraad in het 2de district igu de Mvolgende Igtten ingeleverd van de bh k J LAFËBSa voorg ateld door J Zwart Ps J Horneman O A V d Want J C GStte W de Ven Jr J Oooda Vattokanne G deOranw J Onderkerk P J Bellaart Van der Loaff D J van Nahnie C C r d Bergh H A C Brink an J C Ebbel A J LAFEBBR voorgeateld door J U de Weger J Mulder E Oostenrijk C J v d Want A de Hoog A C V d Want J Olaabeek O It 8oer A de Jong H J Slentera P Küuhon M van Vliet D do Uorlier J A DONKER door J H A Denmera W ven Soeat Theod Maraé 8 P van Leeaweo J J van Leeawea A van der Weide B H van dar Wolf a D Brink F Oouiens P J Bgnaarls F B WiMenhnrg M C F Kakel D F G Pichol W J vsn Laenwen F Sigauna B Broawer A Willers J A DONKBB door A Tiogarliag A Bnint A A C van Aaob P Bhkser J van Galen L vak der Heg A Hooimeger W F van der Bdl J P Lngthart O Maaschot P Laieber R A Lafeher C MichaSlis J J Bit H V gk Et U Jongeuburger Alhier is een plaalselgk comité voor SUifttsprnaiondering tot stand gekomen waarbg iliehAansloten de blikslagere timmerlieden pottenhakkers kaarsenmakers lypografeo es deafdeeling der 8 D A P 1 Men vertoekt ons in t belang van studerende ond rwiJters te malden dat deoursutabttvan da Afd Kotterdam v i Bond van Ned Ouderwgters wordsn gegeven op de volgendeIgden Ned Ual Vrgdag 8 10 ol Zaterdag 2 4 twee parallel corsusaen Bekenen Vrijdag 6 8 Paedag Woensdag 7 9 Teekenen r d hoofdacte Zaterdag 2 4 Teekenen acte L O Maandag 6 9 Donderdag 68 en Vrgdag 6 9 Fransch heg Dinsdag et 71 en Vriidag 6J 7i Fransch acte Zaterdag i i Engelsch heg Donderdsg 6 8 Eogelsch acte Moandsg 6i 7i of Woenidag 6j 74 parallel coransien Latija Woensdag 4 5 Ueelaemers ook nieUleden v d Bond kunnen nng gepisalal worden Nadere inlichtingen worden verstrekt door K Baart Noordeinde 24 Kotterdam In de vergadering te Utrecht van den Chritlelgk Nationalen Werkmansboad kwam na de pause in behendeliug hel rapport der commissie in sake pensioenregeling ingeleid door ds Berkelbacb nit Qonda die voor de oprichting san een pensioenfonds een warm pleidooi hield er daarhg op wgtende dat o a op de aanitaande vergadering van hal R K Weikliedenverbood ook de pensioenregeling tal worden behandeld evenals in eene daarna te honden vorgaderiog van den B K Patroouabond Dr J Th do Visser voegde dnaraan nog toe dat wg higkans bet rapport der staatacommissie voor de peusionneering van werklieden verder dan ooit cgn van peosionneering door lusscbsnkomst van het rijk als grootste bewgs baalt spr aan dat in de ua de nitbrenging van het rapport der staatscommissie uilgesproken troonrede met geen enkel woord van de pensionneering van werklieden melding wordt gemaakt Bg de ariikelsgewgte behandeling werden levendige discnaaiSn gevoerd vooral over art 1 luidende Er bestaat in ilen Cbr Nat Werkmansbond i a pentioenfendse waartegen tich vooral de afgevaardigden van Rotterdam verletten w lke aldteling reeds ee plaatseliik pensioenfonds heeft opgericht Om ter bekorting der discussiin hieraan tegemoet te komen Btelt ds O Sohrieke vtn Enaehede de nai eigende motie voor luidende De vergadering epreekt de wenachelgkhiid uit dat in dan Obrists jjk Nat Werkmansbond beslaat één pensioenfonds Een voorstel van dr De Viaaer loen ook hg art 2 de diacntsien too lang dreigden Ie wordsn om de diacossiiin met het oog op het late nar thans te staken werd bj acslamatie aangenomen evenals zgue vooralellen om ter hehandeling der penaioenaregaling eene bnitengewoue vergadering te beleggen eu eene commissie te benoemen die vóór die vergadering met de afd Rotterdam tou trachlea in dete tol overeenatemmiog te geraken Da Schriake wenscht dat dia onderhandelingen behalre met de afd Rotterdam ton trachten ia drie tol ovareenitemm ng Ie geraken Ds Schrieke wenscht dal die onderhandelingen behalve met de aid Rotterdam ook mat de afdeelingen ütrechl Schiedam Scherpenteel Midde burg en Wageningen tullen worden gevoerd Een vooralel van de afd Dordrecht om de volgende jaarvergadering aldaar te honden wordt aangenomen Omtrent het voorstel van diezelfde afdeeliog tot het verkrggen van een bondslied wordt opgemerkt dat reeds verschillende bondsiiederen bestaan en wordt besloten de in hst jasrhoekje en in hel orgaan op ta nemen Hel eerste voorstel van Scheveningen om voort te gaao met het vermelden dar namen van de afdeeliageo met hnn ledental minatens eenaaal in de Iwee maanden io het orgaaa wordt aangenomen Hel tweede vooratal van Scheveningen wordt evenals het eerste van Kampen van de agenda afgevoerd Het tweede voorstel van Kampea om de afdeelingen dia daaraan behoefle hebbon vsB sprekers Ie doen voorzien door het hoofdbeelour tal door dit bestuur worden overwogen evenals bel voorsUI van Enschede dia een kleiner insigne wenscht Ie tien ingevoerd Bet voorstel van Rotterdam om het ahoaaameat op de Voorzorg voor de nieuwe leden vsn de sfd elingen verplichUndtestellsn wordt niet aaageoonten waarmede de agenda ia afgehandeld Oisleravand weid ia de Domkerk eena opaa hare samenkomst gehoudan waar als sprekers optraden de hee an dr W A Bronsveld van Utrecht ds B tan Kale vao Botlsrdam en ds 0 Schrieke uit Enaehede ScBMmonn Voor het eiamen in de Vrgeen ordeoefeningen dor gjmnaatiek den 17 dezer te Rotterdam gehouden tgn o a geslaagd de dames C A Schalg en K J J de HoogShier Rechtzaken Een sehippenkneehl die mithrnik gemaakt had vaa agn bekendheid met de inrichting van het vaartuig waarop bg vroeger had gediend had tich gisteren voor de Haagsche rechtbank te verantwoorden Ier zake van Iwee diefstallen In den nacht van den 8 op 9 Aoguatus hao hg uil een vaartuig liggsnde in de gemeente Alphen een pak kleersa geatoleu en twee dekens en iu den nacht van 19op 2U Sept oil dotrelfde vaartuig weggenomen na de sluiting vsn bel vooronder verbroken te hebbeu eenige pakken inhoudende klokken vekkere horloges en aodera vborwerpeu Ngpeod gebrek bewaerdedab klaagde had hem tol de dief tallen gebracht Ds aarde van de geatolen goederen bedraagt ooireveer 250 gulden Geüiaebl werd 3 jaren gerauKeniaatraf Mr Blingenherg toegevoegd serdediger pleitU eenJL P Vi rjaflilomle i mHlHnili iele n Eene NIEUWK ZENDING DAiES M mmm PAEAPLÏÏIESs A van os As Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepko mt Ho 3i Beurs van mslerdame Vrkn 8 6 loor 89 8 Slotkn 88 89 17 OOTOBKR KlDiaUND üerl Ned W 8 sdilo dito dito 9 dito dilo dito SHoHOia U il Qeull 1I8I8SiITUIB lotehrgving 18 l ll SOoem ühl in papier 18S8 dita ia lilver 18 8 I PonrUBAL Obl mot coupon 8 dilo tioket 4 Vi A V lOS l 8 il 8 loif 10 100 818 47 108 80 101 198 V s 100 9ay 41 iy tV 68 RDsUKn Obhmananl 1814 i dito aeooaB 1880 4 dito bij Ilolba 188 4 dito by Kop 188 90 4 dito in goud leen 188S ditu dito dito 1884 S Sriiua Perpel schukl 1881 4 Tiratau Oepr Conv leen 18 0 4 Qee leeniag serie D Geo leening serie 0 2iil Ari Bep V obl IS i Htilco übl Buit 80b lliO e VswzDSu Obl 4 oobep 1881 Akstsioam Obligellen 18 i 9 BoniauM Sted leau 1894 1 Nto N Afr lisD lelsr aond Araodsb Tab M ri Certitoatea DeliMsttschtppl dito Ara Hypotheakb pandbr 4 86 10 lit 111 loiv Vie l Va 9Va Botl Hypotbeekb psnAbr 8 Vlr Uypolheekb dito 9 OosTuii O ist llong bank aaud Bini Uypotbeekbank psndb 4 Anaill Equl hypolh pauilb i ID iM IS s 14 1ÏV1S llaiw L ö Pr Lien rert No Hbll IJ 8poorw Mg aaud H j tol KipL V 81 Spw aand Ned tiid Spoorwegm aand Ned üuid Afr 8pra aand 8 dilo dilo dito 1891 dilo SluuaBpoor 1887 89 A Kobl 9 Zald ltal Bpwmii A H obl 8 POLX Warschtu Woeuen aand 4 Bdsl Or Buts Spw Wg obl 4 BalUscba dllc aaud Faalowa dilo aond Iwang Dombr dito aand t Karak Cb Aaow Sp kap opl 4 dilo dito ohlig 4 AxtuiA Cent Pac 8p HU oM 8 Chic k North W pr C v aand dito dilo Win St Poter obl 7 U81 Denver k Bio Or 8pm eert v a 14 lUiooia Central obl io goud 4 109 Uuisv k Naihrilli Cort ï aaDd 1 Meiloo N Spw M lehvp o lOl i Mies Kansas V 4pCt pro aand U i N Tork Oiitsa o k Waal aand I 18 dilo Fenn Okie oblig 8 118 Oregon Calif Ie hyp in gan4 I St Paul Minn k Uonit obl T 181Da Poo Hoof Itjn ob g dilo dito Lino Col le hyp O 8 Cakaoa Can South Chart v oand II Ta C Ballw k Na Ic h d c 0 Amsterd Omnibus Mij aand 176 Botlard TranKraii Maals saad tOS NiD Stod Amatordam aand 8 10 i Mad Bo terdsm aand t lOI Baun Slad Antirerpen 1887 9 117 U7 Blad Bmaael 1888 1 Hoae Theias Betullr Oesalach 4 Ooema Staalalaaoig 1880 i 10 l K Coat B Cr 18801 Spajiib 8lad Hadrid S 1888 Nbb Ta Baa AvKlfeei eatt ATJBH De enrraepondent der N R Ot ate Batavia seint onder dagteekening vaa giatarea Na net vertrek der expeditionaire titiepaa bezette het 14e bataljon Padang Tidji in de Vil Moekima Uiniara Gloempaog Pajong herstelde dea weg va I Oapoej naar Kenmala Deie is bijna gereed De troepen te Talok Semawé konden Boeloa niet bereiken wegene het drastiga lerreia Dan 15en ia een tevendaagtche tocht naar Kerti ondernomen BnrgerUlfce Bt Bd GEBOREN IS Oct Johenaa Maria oadert H A Heilof en J M Varmsniea IT EverI oadera J Ooslerwgk en C Treure Coraelis ouders E W di Keüier en J O B6mer 18 Emil Rntgsrns Ohrialoph onden E R C Peletier en B C Stiees OVERLEDEN 15 Oet C van Loon 11 d P van der Pool 65 j 0 D de Jong 5 m 17 C de Jong 8 j L van Leeowen 8 j Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 18 Ootober 1898 VBTTR OSSKN cu KOKIKN goede aanvoer preien waren voor le kwaliteit te kwallteilli Se kwaliteit il Oonl er half Kilo MAOKR t SKN an KOKIKN au ORAgKAU VEBKN overgroote aanvoer VKTl K KAl VKRKN red aanvoer le kwaliteit tg a kwaliteit II 8 kwaliteit 19 Csol per balf Kilo De handel was In vatte Koeien ea Kalreraa prüthoudeod in magor vee flauwer tengevolge van de groote aanroer Hii niet verkoobt kon worden Stieren prüshoudend ADVERTENTIEN Nieuwe Loterij Nieuw Qelukl Den 20 Octobers k heeft de trekking plaata van da Eerste door den suiit gewaarborgde Lnbeckscbe SUatsloterlJ Van de lOliOO Nonmere wonlan in den loop van t maanlen 88000 dus de helft verdeeld ovM 8 lilasien met prgaeo getrokken tut een gesAmenlgk boJrag van 5 mllllueo 283 325 Mark WBsromlor eioh de olgcnde boofdprjjuHi lw vioden evfDtuofll Een half millioicii Spooiaal 1 b M 800000 1 k M 20000 1 h 200000 8 h t lOOOO 1 h 100000 12 4 5000 k 70000 35 k 3000 k 60000 83 h 2000 il 45000 2 k 1500 k a 40000 104 k 1000 k 85M0 319 ka 600 k 30000 435 k 80088980 a M iOO 184 150 180 100 94 58 19 Van bovenstaando prytan worden in de aerate klaaae 1500 tol oen geaamenliik bedrag van M 95870 getrokken Voor de trekking dor eerste klasee welke volgens ambtelijke liepaling op den iOsten OCTOBEK e k it vutgtatfllil befo sD wg aan i lliJfe DrigtReoI lotfln Mark 4 o fi 1 40 Kwart 1 80 U t 9a intrading vin bet bedr g of tegen rem boan AllMn ortKinaal totaa wordeo uitireffeTen welko met het IJlbeoktotie StMtivapen ttjn voor xieo D trokklagao geuhioden in het oponbur onddr toexicht van reReeriaR org Dao en wurborgt dl BUtt voor prompte aitbetaliag der praten Ortiii vofgm wy u elko bnulling bat ainWel ke plao iruruit zoowel d verdHellDg der pr eoo op de trakkingeo der verKbillnndti klasMo alwwk de betrelTanda intfltlen b k n en Eondwi wjj onut beUngfaebbendea t xu t roorefgaande unvrtag de offioieete l len na afloop van iedere trekking Aangezien het denial der uilgegeren loteti betrekkel k klein ia en in weerwil daarvan ftou loterij talryke hoordpryien epievert be tMt een leer ifroote kani en boofdpr t kunnen bobalen en il hier eene if rtegoobeid tot winnati voerbanden looati xy ilwibti Hiden wordt aangeboden Wy vortoeken derbalta met b tellou niet te willen aarselen daar het atf llig ia aan te nemen dat de voorraad van loten apoedig ait gepot xal tfjn MkauriiiaDii fiklniou Bankiers en OeIdwiaaeUara HAUBURO