Goudsche Courant, donderdag 20 oktober 1898

Donderdag SO October 1808 37iste Jaargang No 7714 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I TelefHa N M ADYERTENTIEN worden geplaatst tui l 6 regels a 50 Genten iedere regel meet 10 Centen é roote letters worden berekendnaar plaatsruiitite Inzending van Advertentiën tot 1 aar dea middi TdtfMi No M Oe Uitgave dezer Conrant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon eti Feestdagen De prgs per drie maanden is 1J2S franco per post 1 70 AliionderUjke NommeM VUFCENTEN A SLEGT beveelt zich aan tot het tereren rftn Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M3 cent de KM NIEDWE HAVEN 28 Wj Bekroond op de Internationale Tentoonfltellmg ran Bakkerg Maalderu en Kook knnat te i Qravenhage met een dtploma Vergold ZiWeren Medaille Jicht Anter PaiiiExpellBr Itfgl Ie ie Meto laviMu WOl Bbmullek LnJ ee gjfnaTual hilel eail If t i HtM Ml MM au waiuha tegn gj JhABT faiiiIxpellBr If at BMi M ilMk U Mer h ik b Nil W ewt 7e ce i aa 1 2IS de fleKk Teerijudai la 4a awHte Apo ukM n M r Ai BioktO t O Ie BoMw Te GOÜDA bg C LUOEK Apotheker Markt en by WOLFF k Co WeathaTen 199 FEAirSCHE STOOMVEEVERU eliemisolie Wassohert Ti II OPPENIIEIlUEn 19 Kruinkade Rotterdam Qabreretoord door Z M den Koning der Belgen u Boofadepót Toor UOUDA de Heer A VAN 08 Az Bpeciahtett voor het stoomen en rerTea van alle Heerenen DameRgftrderoben alfiook alle Kindergoederen Spemale innchtmg roer het itoomen van plache manteli veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwflte en laatate methode geverfd Alle goederen hetz gentoomd of geverfd worden onBchadelyk voor de genondheid volgeni itaal bewerkt Nteuw onovertroffen Prof Ilr 1 lobors WüUioVonil UWW KBACRT ILIXIB AHmu roht luet Fabnelumerli tot voortdurende radicale en u lekore genezing Tan alle relli SsÉBH de meest hardnekkige xennW I IhI lekten rooral ontetaan door ESk9 afdwalingen op jeugdigi n leeftud Totale genezing van elke zwakte Bleekcncht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte epoirertering Onrermogen Tmpotenz Pollutione enz Uitvoerige proapectnesen l r ijpor liMoli fl 1 11 ï 11 3i duliliole lliiMli Van eeiie Tering overgeblevesi 2000 stika loogenumic er lts fl6i OeiilraiilDoi ül Mnllh t A VoRlo Zalllramrael Dopötii M riöbmi o AmBtünlam V Unppol it rnvenhuge J Halmmmi do Jong JOin Kettliraiuii Ijobrg en Porton Utreohl en Ml oUo drogiBten woKwn wagcni kUlna foatMi ntst Jnlit volMDB modal nItMTCMrd nuiilsa fot Am V t nJ ▼ va 1 ar atnk raobtitmaka un HM I Midbnuwera db ultT r koaht IiAH UIKRK v rBlUtl re ekena aljn w rm nU oen Pcia oft iw x ït wpM gr ut dl hat P rd g La l b d hkAHl dwHhfrltrnln mat hanMiüa miid xi an vhii S braaaa trat l au v ruvn Klalnt f orrtli Eogelsehe Sport Dabbel PurdeD Dskens OrimJ lrn r B t ixlM hanMud iMt 4 vrHohtigra bi aade traei an vooraiai biedon wij wa Qi aaor garii g talM kta dw t Dikniian Tan bot vak böHi rkb rat frtn an k p atuk MMi warfca lUka WKMda fT Deataltiaian t aandan Baat dot UJk dr a tflgan vooruHbataUng rf ra nbonra aan Verzendhuls Merknar Commandit Maatacbappy Mohnbert Co Amtfr 4UH N Z Voofburgwal VAN RlOMMESTEIN S INKT iiidelijk de BESTE ÖNSCHADl J K RM HOUAMB Urafc v B A UUlNkUAM i Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwei cii Bij gfclegenhcid van de Najaarsmarkten te Woerden loopt op MAANDAG 4 en WOENSDAG OCTOBER 1898 voor vervoer van derde klasse reizigfers onderstaande extralrein WOERDEN vertrek 2 uur nam OU DEWATER aaink 2 10 HEKENDORP 2 20 GOUDA j 2 34 MOORDRECHT L 2 50 NIEUWERKERK l 2 57 i CAPELLE 1 3 04 ROTTERDAM Mem 315 Met dezen trein kunnen oök wajyens paarden en vee bevracht tegen verhoogd wagenladlngstarlef verzonden worden Gebr DE BAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in MAI IJFACTIJREK TAPIJTEN m EARPETTEÏÏ lieuween gebmiikte Meubel © ANTIQUITEITEN ENZ X t roorai op d ECHT JiandteeJeaniiiff met rood lettexvi jDberlahnsteln OIRUTCUKDIR VieTOKI BRON OBCRIAHHSWH Maattchappy tot XkeiOottaHe vm de fietorta Brott KanPwr voor 2Sredertand Boompje éO Rotterdam tooodkoopite en olledst adres voor Vervoer van Inboedel Mowel binnen als bniten de etad met geeloten wageni b8 A GR AVES TEUN Oude Gouwe AU tconU t gmt Trantport sehade verteke rd Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT mumi ABCHITfiATElI EU lUSTIlI ook volgens op te geven Profiel filpoedlge aflevering Melte altvoertng Coucurreerende pr jEeB Lensvelt Nicola BOFLEVERASCIER Veenestraat2 3 den Haag BROOn t BEWHlITrABBIEK LUNCHEONEOOM Pain Ie Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk Een ware 8chat voor de ongelokkige alachtoffere der ZeH bevlekking Onanie en gehejne mtapattiDgen ia het beroemde werk Z Dr Retau ELFBEWARIIVG ONINKtUKi HoUandeche mtgare met 27 fb Prgi 2 laaiden Ieder die aan da veraehnkkelgke gevolgen van den onden Igdt moet het lezen de opreehte leering die bet geeft redt laarlgke dmzend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bednu ook in poitzegela en in eiken boekhandel m Holland i SMAe KoMnhHike MaeMtuUe VabrUik DB HONIOBLOBM v n II van Schaik Co gevestigd te s Gravenhage Hepplerttraat 9 en Mk nabg de Regenteseelaan H0FLE7EEAHCIEHS van Z M den KONIKG van BBLOIB JnMen gij hoestU gebmikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DmivenBorst Honig Bitraot FLACONS van éO Ct 10 Ota en J verkrggbaar hi Firma WOLFF Co Westhaven f S Gmda D MIEBIBS Kleiweg B 100 Qouda E H V4S MILD Vceratal B 126 te amia A BOÜMAN MoorJntM i C KATELAND BoAcof B V WIJK OadtuKücr M KOLKMAN Waddttunmn EENIBIISFOTVANIBEi Nen wordt venocht op t HEBR te letten CIT HIT MiSVBira TAM M HAVENSWAAY ZONEN QOBINCHKH Deze THBEBN worden affeekiverd in verzegelde pakjeavann luM m een Mf en n Ntd mt met vermelding van Nommer en Prga voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedefio neerd Zich lot de nitvoenng van geeerde orders aanbevelende a BREEBAART LZ Dokroond T i ii talllB S lio i ia k T Hags AatilB 6 taw Lip Hn B tla u m d bMt midiUlM voor Mi wmdtf ino it karnte o tr m tóa w wiakaUon in MhoMiwut o twian Droganran u ll K ad ap DMm D fktoiakHoark in Agwit W hrtMMM AniiMD KENNISGEVING De BUHGËMËKSTEa rau Gouda hrengi tor opecbue ksoDu dat de op dea IBd Ootober 1 B8 by bem logeieverde opgaren ran oandidatea voor dfl bsuoemiDg TAQ MQ hd TiD d i Gnnoenterud np de Seorotane dar geraeenta voor aeu ieder t r image zijd ifadergelegd d t aficlinftaQ danrrau zijd MDgeplAki aait dan Kortea GroeneDtUal bij de Markt êa tegen betaliag der koaten verkrygbaar gesteld Gouda den 19en October 1898 t I Da BurgemaeaUr ToornMmd B L MARTENS Bultenlandscli Ovelltlcht Ia liet t ergsche paleis van jnstitie loopt het gemcht dat de kamer van strafzaken van het Uof van Cassatie 27 dezer een beslissing i al nemen m zake de revine maar ter gnffie werd gezegd dat de taak niet op de rol is fopaohMven lo weerwil vai vinehteloos gebleven danoringen bigit men hardnekkig galooven dat ikila te Pargi aieb bevindt De Daitiehe Keizer en de Keuerin dejeoneerden lo de Daitacha ambassade en ontvingen MD depatatie van Zwitsers die bier onder Dvltsche hM herdling lefeo Ia Btweord op ban adres wees de Keuer op hoeaaer kg aich verheugde over de aattaogat alhier Zgae politiek ien op iohte van Tnrkge was geheel dezelfde als die van 1 0 grootvader welke thans vruchten afwierp Ot tnsschsn spr en dsn Saltan bestaande nitmuntende betrekkingen bewezen hoe twee Rgkea ondanks lerscbil fan ras en geloof in niendsohappsigke betrekking konden Haan tol wedarkeerig voordeel Later beaochten ds Keiaet en d Ksiuriu MB Daitsehe school in Perk buslaad toont dat het nift voornemens i met Bagsland den strud aan te binden Uit Petersburg wordt aan de Time g liheld dat de ODderhandelingsD tlisicben de belde lauden oAr ds vaststelling hunner Slangen in China op den goeden weg zgn en gireed Voor een bevredigende oplossing De nieuwe Sngelsehe getanl die de opdracht had alle keken die met het geschil samenhingen te ifnslen heelt in graaf Moerawjrf zgn ond èUIen te Kopinhagan oen krachtfgen itsnn Mvtindan Biewel in den itillsA Igd slechts de loo lNlnda en dringeode zaken worden afgèhlndeld 11 ec toch en overeenkomst gereed gemaAkt waaria de verschillflnde sfeereo van invloed Gedeiiksoliritteii tui éen Gdnkioeker Haar het aimk IH 4 W NÜTTERS En wat ton n weerkoDden i Het gezond waUnd Wanne r mea u onkale aaken die ik noemaa kan sat laeren konnan beo ik er lekar Tin dal ga aan nieta andera luU denken dan aan de beate w ze oaa u itil Ie houden n ran alta ruchtbaarmakao af te zien irMaar lag mij tenmmate monaieur welk onheil Bedreigt m n hefe meeaterea ik smeek a up myn kole n aeg me dat aleehta f Gaan aakel onheil fMaar man roert haar weg ffUet haar eigeo goaddnakm kan ik n vertekaran tNlettamlo ffA h mgn meadin staak uw Tarhoor want kafr OU verder tot niets dienen dan mtj in de onaaogaaame nooduke1i kbetd brengen n alk antwoord te wttgeran tfy la t gcfoven tot dtt aUaa tk gebaafnauB ciadaar aUai Qad m d Koaite mq te folgaiv Waar brengt ge mij F fOp aan allerliafst appartnuanlja arnla verdiepiif ga uüi ar a dadal k tbxia proalan vooral wal beereft dan aanleg tan spoorwegen en asdare coaeesaies van indi lrMelsn aard werden iteengezet 0it Londen wordt verder gemeld dat dit j allei gereed is voor do ouderteekening waar oil bigken zoo dat ds onderhandelingen tot een goed einde zgn gekomen Wat niervan IS sal weldra bigken als b t Bngolsijhe Pst lemeut bgaenkomt Het Eugelscbe Parlement zegt de Timeic is het beat ing lichte van Buropa en zal zeker spoedig op de hocigta zgn van den gehflelea toestand ♦ Valgena den eorrespoodent van dePolllische Oorrsspoodenz in Londen tullen de vier mogendheden den Saltsu vsrgaan n dat bg de et wordt bepaald dat de Turkiche vlag naast de Kretaache op de opsabare geboowen wordt gehescben Naderhand zalleo de mogendheden overleggen of ze het verlangen van da Porie om in autonome instellingen vertegenwoordigd te zgn knanen inwiligen Githsreo verwachtten de genanten bet alAwoord van de Porte op de tweede nots Beden begint de blokkade van Ghanii door de iDternationale troepen ladisn de Porte dan nog met in de eiaehen vao de mogendheden beeft berest Het Fransehe hoofdkwartier is gevestigd te Chalépa Ds generaals O man en Sabil pisja hebben tegenbevel gekregen en gsau niet naar Kreta daar de vlootvoogden ze locb met aonden toC laten De Knta minister 8ehreine ia Kaapland deed in de wetgerends vergadering eeno mededeeliag betreffende de politiek vao het Kabiaet De regeeriog zou tracbteo losschea de Kaapkolonie en Hbodesiif vriendschappelgke betrekkingen la onderhanden en zoo ook met de zasterttaten Zg erkende dat esn betere volksvertegenwoordiging noodig waa maar was niet voornemens de tweede lesiog vaa de aanhangige rediatribntiewet voor te stellea Bir Gordon Sprigg aotwoordd dat de oppositie op het stuk van de redistribotiewet eo motie legen de regeering zon indienen als zy niet nog in deze zitting met een desbetreffend wetsvoorstel kwam Verspi eide Berichten miETFIIS De Lib rl een conservatief blad meldt ijfit luioisterprea dent Brisson voorosmeus i een ar dsgen na het byeeokumen van de wièm ijrè aiKu Trabucoa rer iet het vartrek waar het bier weer gegeven onderhoud plaats had en Suzanne volgde hem Den gang dia naar de trap roerde doorgaande kwan bg baar dff gedachte op zich uit de roetan te biakan an ae wiarp e n onderzoekenden blik op fla buitendeur Haar hterm was voonien De man ui de blouse onbewegelijk met de arme i over de braede borst gekrul zgn pyp in den mond bai3 zich voor data deur opgesteld Eoodoem e iedere poging tot ontsnappen nolteloos nakende Trabuooe en z ya gevnngf e bestegiin de krakende trodn eenar trap die wat bouwvalligbeid en ouderdom betref in volmaakte harmonie was met hst gehoele hnis on trader eone kamer geheel ongemeabeld eq waarvan hot eenige venster nilzieht gaf op de velden binoon Door genoemd venst r overvttMdig van gzeren bouten voorzien ontdukto bet oog mets dan in tleobten toeatand verkeerend bouw and os lu de rerte enkele molens Ziehier tot na er order uw vCrbly f plaats zeide Trabuo s tol Siusanna haar oen stroomatraa en een stoel wijzande tWannrer ge honger mocfat krijgen of dorst zal men a eten of drinken gflven nuts zal a oatbrckeo Rn niasebien ran avond of morgen of DTBT aeht dagen wat weet ik hsl aalt ge vnj tiJQ te gaaoj werwaarls ge will of blyren zoo ga verkieat Darbalro geloei nte set u geen kwaad bloed w at dit zou volstrekt tot niamendal leiden Voo heb ik de eer mg nw onderdanigcn dienaar t Terklar a en Uat ilt u thans in vrede en rast nad iken over da wisselvalligheden onafteheldelyk aan het genot van te laven verbonden over de soma eta aü HiTariraehta leUvarasdariagaa op dit icjtori K fteri te inden welke ook da raauUaten agn tbd da debaUeo De Iad Beige c dte met de Drejrfus party IK aanw botrakkingeo ooderboadt vertfU dat Pioqoarta verklanotjeu tydenseeucoofrootatle met de oeraala Du Pdllioux en Uillot voor kapitein Tavemier zoo oreftuigend waren dal gennraal Billok den beacbuldigde vootdeuot aD van den rapporteor da hand reikte eo goneraal Da PflItiQDX zyn verODtacbuIdigiugen aanbood voor de beleedigeode woorüeii welke hy den kolonel lydona hel procoi Zola bad toegevoegd Da lnd Balgea tUat voor da waarheid hiorvao lo T o gavotge tid wn peoneatrgd over de caak DreyfuB habbaa de Kraoache vobrgvers Maurica Darrea en Laareot Tailhada op deo degao geduelleerd Bg de tweede reprua werd da herr TailhaHa aan de recbtarhaad getrood waarmede het two eveebt wai afgaloopt n FttANKRUK Ds miDwtarraad haeft giateren be lol a den mmiater rno oorlog zgn dank ta batoigeo voor dê uadewarkiog id deu laaiitea tyt door net tager aan de burgerlek overheid varlaead Uit Amiena meldt mea dat de hertogin fao Ui hf rlftod Maapdagavond uit Parya verlrokken bg bare aaokomat ie Adiiidi bemerkte dat haar een kistje met 700 000 franc aan luweeten waaronder een halasnoer vaa I200ÖO franofl was ootitolea De diefatal acb at lo dfo tram f abeard Ie ego en de hertf m moet lOüOOO ranca uitgeloofd hebban aao Iiam die htiar bet geetoleae terugbezorgt ËNORLAIID De giereo bark Blengfel vao Nav York naar Loodeo bestemd met eea lading petro leaoi en anfta voer Maandag door bet K snaal ea KoU op eleepifaw genomen wordeu door een toombootje toen ptotaeling haar lading ontplofte baar achterateven wegvloog eo de rlanmea boog opaloegeo Zg dreef voort tot de Tongue Bank en brandde af ot de waterign Het aleepbootje kwam lo allorgl fanga eg en radde alleOi dia vao de ontplofflag hel leven hadden afgebracht Maar acht personen de kap tem zgo vronw en kiod da tweeataurliii twee fcheepjoDgeoa en een looda wareo bij de ontploffisg gedood I o I IS d LiDcoloabire ii aeo spoorw OBgeiuk op de Oreat Geatral voorgavaüea Da waggooi vao een voorbgrg lenden tram kwamao 10 nanrakfog met batkeo die taken ait wereldrond eo over andere dingen van dien nard Trabucoa deod twaa stappen naar de deur doch alsof hem plotseling iets inviel keerde hg zich weer on OU ging voort A propoe mgn waarde vriendin ga zult zeker wel zoo vrieDdelgk willen ztjn dat venster niet te openen teneinda om hulp of loo iets te sofareouweut wees zoo goed ons den treurigen plicht te besparen D de handboeien aan te moeten leggen on u aan prop in den mond Ie siekon hetgeen uaar u dui dalgk lyn zat ofschoon in belang van belde partijen m voor u lo voor ons ic s pgnigka zou zgn Suzanne gaf geen antwoord Trabueos groe te opnieuw verliet hat verlrtk akiot de deur en nap Hier Castobso 1 Tot uw dienst mnniinur nep do man In dtf blonae d i trap met dno vier tredeik togelgk bestggende ie gaat bier zitten gebood Trabneos je rooktje pgp en je kont er met ranilaan wknt pas op ala de sehaono gevangene daarbinnen ontsna t soowaar Trabanoa leeft ik ala ja bet hoofd aan stukken I Hoofdstuk Vin De fiKZONI HEIDltU N De borlloe road iaat voort langs da fiarnt re d Knfer want laten wfj bief ter loops aanmerken de poatilkin had toen hg straat Doaimtqne verlaten bad in geonan daetc de nohling haroutuii genomen eo bet wai on ta voorkomen dat Suzanne deze nanda haadalw loa paarkan dat UartUl kat goedereowagena op een Mmgreacanda n Teraobetdeae ftggooa veroJaldao Br werd koo ipoadig mogetgk geremd maar er wam al aeten meaaohao dood en tien gakwafcai aommigen hee er itig BINNENLAND 8T ATEN GENERA AL TireBUB UAMBB Zitting van Dinsdag 18 October d Da Kamsr haeft hal walionlwarp kondanda verscherping der controls nopens dsn acedas op het gediitlllserd braoder an 3da sn 4da klasse zonder hoofdelgke stemming aangenomen na aanneming met C tijgen O stemmen van een ansndement van de heeren Os Ras en Loeff waarby de datem van in werking tndtn der wet op 1 Jali 19 X ward gastsld Voorts warden aangenomen mat 06 ttgao 7 stemman het wstiOntwerp lot intrekking van art H der wel van 1841 Algemseae Riksnkamsr en met 69 tegen 10 stemmin hst ontwerp tot verevening van mandaten voor oorlog IS ton PROVINCIALE STATEN ZUID UOLLAND In da oajasrivfirgaderiog callen é ri dia volgentla voorateDen worden babaodoMi lo Aanvraag vao hafc beatoor vatt IM departemaot Vlaordingna der Ikfaatsehappy tot Nat van I Algameen om provinciaal anbaidie tea behoeve der ambachta teekenacliooi aldaar Oedep Staten aielleo voor het aaogavraagda bedrag ran f 200 too te keoaon 2e liet adres van den raad der gemeente a Qraveobage om anbaidie voor den aanleg van een fisaehershafan t Sohevioingeo benavena da aar aanleiding van die aaovrlige bj da Staten ingediende adrNseo Van de beoordeeliog van de verdt uite vaa het havenplan oathouden Gedep Htaten ifdt Db vraag die de Staten te bealiaaan hebben schgnt atloeo deza ilndeD ag termen om indien htt rgk door het aanleggen en onderhoodeo der boitenbAven ala een r kawirk da brnlkbaarheid vnn de ootworpeo barta erkent 10 de werkan die tso taate dar gemeente oitgevoerd moeten orden bet vroeger voor oen eeharan t Hobevenfngen to etegde aubiidie Tan f 300 000 te beataodigen Qad Btaieo gatan de Staten lo overweging deu vraag lo havoatigendan zm te beanlwoofdoo Het proviociaAl belang betrokken bg e oe noodig had geoordeeld b J den aanvang der rei de gordgnon voor de portieran neer la laten Dyek Cheatar dreef mot sgn zweep de rur pavdon tot dan uitersten ipoed aan en baalda om ona van eena gemeenzame apreekwija te bedlMian hot vuur uil dfl steoaan Martial hield een dev handen var betjoageaiaisje iB de E ne en traehtte baar een weinig moed in te spreken maar zg trok z ah roods by de eerste woorden in een boek van bet rijtuig terug en zmde op zacbten somberen luon ioroo Martial hot ia gedaan ge hebt uw doel bereikt voor mol injl g t terngf olnsd Nu bet zoo in uwe plannen t pas komt sahaidt g me lelfa van al degenen die mg liifbobbeu Ik bon thans volkomen m uw maab Og x udt me nu kunnen vermoorden ragn Igk in do thiine werpen on zonder moeite middelen vinden waardoor ge n ilraffolooiiheid verxokerdet ik ben toflal aao uw Willekeur overgalerord buiten beroik van wie mg Urfhebben G kant Inderdaad tevreden zijn Martial l Dece woorden werdoo me onuilaprekeiyke bitterheid geil tistnd Og a t hard en oDbitliik jegens mg antwoordde Martial maar ik kan kot begrgpon nwa ptjncn makec u onrechtvaardig gg l dt versehnkkelük arm kind es ik Idd mat u Hoe kan tk u iien Igden en gelukkig zgnP Wttét mtUfi