Goudsche Courant, donderdag 20 oktober 1898

Aangevahgen 1 October TUd van Greenwich 1 7 8b 8 88 10 04 10 S8 11 18 WInterdlenst 1898 99 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 8 10 8 SB 14 18 B4 10 11 eoUDt OTTIHDiMfiH ena U tl 11 18 11 81 i ll 8 4 9 7 4 88 llJS 1 8 11 8 1 7 li n 4i 1 14 t i 11 81 lt 8 IJ 80 4 4 18 8 4 11 8 l 8 411 10 80 7 80 11 88 li tO 18 87 8 40 D e i door 8 11 11 84 18 08 II 4T 8 88 6 84 8 1 7 84 11 18 1 U 18 88 8 14 8 48 4 4 4 88 11 80 1 8 11 41 1 1 t 1 1 i 418 fu I7 8 88 4 J 04 I8 84 48 8 8 10 10 10 88 S O D V 1 4 MSTEKDaH leuda 88 8 14 8 10 17 4 U 10 7 1 8 88 ln l7 10 88 lAaul W 8 01 0 10 88 18 48 8 00 87 8 40 10 01 11 87 Ainat O S 8 0 8il0 80 108 18 8 8 10 18 11 41 4 88 4 M 4 1 4 18 7 40 7 48 7 88 H 0 18 80 TiT u iSï r ï v yr i K vKs i ii Ki u i Woerd 8 18 7 8 f 8 08 11 8 IIJI a ae a aa m n e ia ia i i I Kraeht 8 08 7 88 7 04 8 88 8 88 88 10 1 11 4 18 8 1 81 8 08 8 0 8 04 4 7 8 tl l 11 11 Utreeht 88 SS 7 41 8 87 8 4 00 I0 10 18 10 88 1 1 88 18 08 1 87 8 08 8 8 8 4 4 88 8 88 7 1 07 10 0 10 84 Woerden 4 8 8 8 08 18 10 88 ll 1 4 8 47 18 7 18 10 8 88 10 1 Oudaw 14 I0 40 e 4 84 8I Qouila 8 17 08 8 88 lO M 11 10 18 11 S l 8 40 4 87 80 10 7 H 8 81 1 4 lt M 11 10 Vnlt O R 1 08 8 1 t 11 18 8 8 8 4 4 48 10 7 48 8 4 Aau ff 7 80 8 88 80 11 80 8 08 00 M 8 00 l Ooada 8 t lS l 18 1 8 M 4 47 8 4 7 4 8 48 11 1 bnikbut TiMohtttliMn U SehntningtD ii bg b iUitan in pioTioewU iUUd lurhuldtlgk trktsd pn brt tot itud komaa fan toodtnigt lunn ii door da wdert lot koUnrdadiging gcmukta ttraiidw rk6D dia da ftoagar in twaog gods aitoafeoiag no hat Tianbargbadrgf babtiaa nog waaHhelgker gawordan aad Suian atallao miUdien Toor tt baalaiUa Ma da gamaaota VOrifaDbaga aan labiidia tta to kannan TOor den unleg T n an door luw ta m kan bionanbatan ta Scbataaingen is dan geaat nn hat ungabodan plan op Toorwanrda o a dat bat rgk op lieb nama am oraraankomitig dat plan aana mft dia bioiaobaton in taiband ttunde buitanbiTan lan ta laggan on ta ondarbondan an dat da uitkaaring an bat lobaidio gaa ibiadan ul in éiu larmgn u Tor oop Tan aa maandan nadti da baian in goadon atut Toot dan openbaren dianat tal tijn opengaatald 3a da aanTragan tan da Waatlandicba Stoomtramwag maataobappy om inbiidie foor da doortrekking barer Ignao ran Qrarenunda tet den Hoek Tan Holland en van Ntaldwgk near Dalit en Maaaaloii beneTaoi da naar nlaiding diar aanrraga bg da Staten ingediende adreaaen Qedep Staten tellen daaroratreot roor aan de Welti Stoomiramweg mg ten behoeTeTan da doortrakkiog barer Igoen boTeoTermeU een renlelooa TOoraebot Ie Terleraen Tan Vi koeten Tan aanleg Terminderd mei de aabeidilo door de reobtttreeka balangbebbendao toegelegd tot een matimam na I 271 355 milt Terie kord aij een rentelooi rooiiobol Tan bet rgk ten bedrage Tan een darde in de koeten Tan aanleg en onder bepaling dat de Toorwaarden waaronder dit snbaidie wordl Tarleend later door da Stalen xoUen worden Taatgekield 4e Vooratel Tan Uedepntaerde Stalen om in Terband mat bet beilnit Tan 15 MaerI II laan definitief aan de RotterdamHhe Tramweg maalKbBppg toeaegging te doen aa een rantelooa Tooraohot ten beboere fan den aanlag Tan aloomlrambanen op de Zuidhollandiohe eilandea in aaaaluitiog aan de tramba in ia de Boekicfaa Waard en wal lan bedrige ran i dar kotten Tan aanleg Terminderd mei het bedrag der onderiteaDiog Tan gemaentao andere oorporatiee of belangbeboendeo 6e Adrenen rae de radeo dar gemeaDt n Bergaobenboek en Billegeraberg hondende reraoek om de opheffing an eene der Toorwaardeo waaronder inbiidie ia Tarleend TOpr de rerbetering o a Tan den weg tnaacben Bergicbenboek ea Hillcgeriberg en wel Tan da Toor waarde dat tondir lolbeffing in betoodeihond moet worden toorzien Qed Staten itellen Toor te beelaiten om Toor het geTat de Tergoaaing Tan de Kroon Terkregeo mocht wot doa tan aaniian ran den Bergweg tn lch n Bergacbenhoek en Hillegeraberg ontheffing Ie Terleanan Tan de roorwaarde dat geen lolbar fing ul plaata hebben 6e Adtea fan den nad der gemeente Alkemada om inbiidii voor den aanl tan een rgweg Iniiohen Rgpweteriog gemeente Alkemadp en Hoogmad gaoaoenle Wonbrugge 7e Adret Tan de oommiiiie Toor de ree laoratie Tan de St Janakark te Oooda hondende Tarioek on inbiidie nil de proriociile fondien 8 88 8 48 8 4 8 88 C8 Oauda 8 7 88 Ueonlreeht door 7 88 HieuwerVerk 7 8 Oapelle 7 48 tetlerdaai 8 80 7 11 8 18 7 81 7 BI 4 48 4 88 8 04 4 11 8 17 81 8 08 8 11 8 1 8 88 Betlerdom CapeUe Nienwerkerk Moordreekt aada 8 88 7 48 8 80 8 4 8 1 t 08 t 08 7 80 7 48 7 8 8 07 8 18 Gouda ïeTeahuiten Moerkapelle Zeetermeer Zegwaard Voorburg Haaa aHage 48 7 80 Voorburg e Zoetermeer Zen aard 8 8 ïafenhulien Moerkapelle 17 Oouda 8 88 7 48 8 88 8 8 7 8 7 88 8 80 8 18 8 08 Uenda Uudew Woerd IJlreeht 8e Medadeelingen door Qed Staten Tan de reenlU an Tan bel oodrrtoek aangaande de Terbonding tnieehen bet aantal beeohikbare plaalaan Toor aralMliga Zoid HoUandiohe krankiianigan en de daaraan brataande behoefte Uit die medadeelingen blijkt dat Qed Staten in don aeriten tgd niet loor plaatagebrelr bednobt tgn De patiënten die wegene date omiUndighaid tjjdelgk ia bel boitenlaud apeoiaal t Oheel moealen wordaa opgenomaoi hebban wederom in bet binnenland en wel op lEndegeeele p aaU kannen Tinden Dea len Meait 189 worden aan bet geetieht B1d meodaaU te LooidDioen twee aienwepatiljoeus g opend die roimie bieden Toor 40 mannen en 40 rooweo tnodal dan in dat gaalicbt oor 440 pittëoten 3a klaaee plaatroimte aal tgn Hel nieuwe rgkigeitrcbt te QraTa ii in gebraik goileM ao digir dagen kon men in da dagblodao lnieo dat er plannen Toor drie nienwe kranhiinoigengeeticbten aanhangig ign 8e Adrea Tan h I gemeentebMnnr ran Leiden houdende Tortoek on toekenning Tao eabeidie in de koH n fan oilbreiding Tan bet Irankiinnigengeetiobt Endegeeil ea wel tot een miiimnm fan f 100 000 Daar Toor da toekenning Tan het gerraagde anheidie alleen aanleidiog aon weten indien er op het oogeoblik gebrek aan pliatien ter Terpleging Tan armlaitiga ZaidBollandicbe patiënten beatond hetgeen geenatina bet geTal ii Qed Statea Tarwgten naar hnana areoganoemda piededeelingen geren Oed Stalen in OTorweging op bet adrea Tan het gemaenlabaaluor Tan Leiden afwgtend Ie betchikkin Naar wg Tarnemen beetoal bg de ragaaring bet foornemen en Toor Noord en Toor Zaid Holland in bel Toorjaar ran 1899 leader twee commiaaiSn tuo Khoolopiienere te Hiaaten met hel afnamen der examena voor de bolpakte Een aantal belanghebbenden te eOraraahage allen aangeeloten aan bet BgkeInler communaal Telaphooonet heelt ticb met aan adrea gericht tot len Miniiter tan Waleralaat waarin geweten wordt op de ileobte bediening Tin de rgki telepboon zoodal meermalen Mn tol twee uren op aaniloiting moet worden gawaoht terwgl na Tarkragen aanalui ng bet geeprek 6f wordt onderbroken 6f loma niet Teritaaubaar il Adreiianteo wgten er TOurtfl op dat de paraonan met de bedieuiog fan de rgke telephoon belait da aangealotan firma a blgkbaar willen dwingen M dringend 6f na twaalf sur aaoaluiting te Tragen waardoor dan aoo bel gelakt iteede 25 cent per geeprek extra moet worden helaa d hetgeen onmogelgk de wilder Kegearing kan zgn Zg Terioeken ten ilotte den Miniifcer tgn ioTtoed te willen aanwenden om in dien gebrekbigeo towtand Tarbelering te brengen De Baogicbe eorreipondent der N Or Cl chrgft Terwiil in de loatite jiran nu en dan raedi aanTragan inkwamen bij de Bofcommiaaie om hel koninklijk wapen oi den titel fan Hffle Terancier Tan B tl de Coniogin Ie mogen Toeren en daarop ileedi it geantwoord dat H M daarop niet beachikken ton Toordat tg de regeering ton hebben aanfaard if in de laatale waken een mre atroom Tan dergeigke Terioeken loi gekomen En thana haalt men gelgk raedi werd gemeld al dia aanTragan kort en goed efiieweian onitt madadeeling dat koningin Wilbalmina ilefhta bg faooge nitiondering de bedoelde ondrecheiding denkt Ie Trr eenen Ik rind dat teer goed getian Laogtamarhind ia hel inderdaad alle Teel gewoonte geworden om elk winkelier die hnt wapen of den tit l Tan hoflaTeraooier Traag öeta gDuit t bewgten too er geen heel bgloudere redea bettondan om tt te weigeren En too kregen Tieeiehhonwen bakken krni deniere lohoenmakeri conSianra kleermakera ligaran handelaran modiilen fan den derden rang allengi een apen foor de deor fraarmee tg geurden Takgeoooten de oogeo nitilaken en bet publiek raak Uu onrechte een boogan dunk gaten Tan bun uak ao koopwaren Set koniokigk wapen werd lot rec ama gemaakt Tan allerlei neringen En al werd ook bg 10 18 10 80 11 88 10 1 10 8 10 8 10 48 in 4 47 10 18 17 J8 7 10 14 11 16 48 Il i8 10 88 10 44 11 48 4 11 88 11 87 8 88 D door D n s 8 8 I 9 4 P 10 11 10 17 10 88 10 48 10 84 11 7 10 18 het toekanaan ar Tin nitdrakkeiyk bepaald dat hal ap n gaea reebt geeft op leTeringao aan het Bof da menigte liep er toeb in en daehl dat too n winkel waaruit ook bet ipaleiie werd bediend goede waar moe t lereren DaaronboTeo werden tot b ecUM mo geringe mifbruiken eau bel wapen en bofloTarauciera atleet gemaakt Lieden die bet TOor een bepaald Tak kregen betigden bel ala ree ame Toor een andere mede door ben of onder bun firma gedroTen taak gefailleerden dte bet wapen met een firma baddan OTatgenomen foerdiu het rnatig Toort nadat tg waren geaproogen Men heelt lot nog toe Teel te weinig waarborgen gefiiiebl dal bet wapen alleen aan ten Tolle waardigeo werd Tarleend Uit de deur dagen door de hofeomniieaie genomen beiohikking bigkt nu dal men in die taak wat omtiebtigar en minder Trggerig aal worden Het kon wapen en de titel tbo hoflafenncier lal ar in waarde en belaakania door winnen Aan bel op beden aangeTangen examen TIn den Nationalen Bood Tan Bandele en Kanloorbedieuden in Nederland wordl deelgenomen door 79 eaudidaten Toor hel Boekbondea G Toor Dnitaoha 3 foor Engeleoba 1 Toor Nederlandache en 1 voor Franacba handelKorreipondentia en 1 fOor Stenografie ejateem UabelabergerSebwab Man lehrgfl uit Zeeawecb Tkunderen aan de Tel e In date itreken ia men uiela tefreden oTer het bealoit Tan dan Belgiaeban miniilar fan landbonW waarbg de grenien alechti enkele oren per maaad Toor one fokfoe worden opaogeileld terwgl daarenbOTan een quarantaine ran tien dagen Tereiicht wordt Men bad Terwacbt dat de miniilar tgn beiluit zoodanig zon icgericbt hebben dal alle gatond befooden Tee ougebioderd Belgiii ton hebben mogen binnengaan waarbg aan den heilloozao emobkalhaudel Toor goed aan einde zon gemaakt tgn Nu Treaal men dat het amokkelea in het klein lal bliJTen Toorldaren daar een geimokkeld dier ten allen tgde keu binnengaan niet behoeft gekenrd te worden ea geen qoaranlaine behoeft ta ondergaan Ook Terwacbt men dal er weer prachtige Bollandnhe dieren om de minala reden tollen worden afgekeurd en dat bg de garingite aanleiding de grene waar tal gefloten worden BelgiS waar hel mond en klauwieer op enkele pjaalaea op onruilbarenda wgie beerschl ie toch tód bang dal de koeien uit NederUud waar de ziekte niet beeracbt de kiemen in bet land tallen brengen Ia het niet belachelijk Ja Tin goede tgde weet ik dal er eele Belgen tgn die beweren dat de tbaua heeraobende ziekte moet toegeachrefeo worden aan ooi Tel ree dat nota bene na keuring in gialoten wagana naar de abatloiri getonden il Men moot to h maar durTen Gemengde Berichten Een marine offlcier heeft bg de petitie te iQrafenboga aangifte gedain nu da fermiiling Tan aena enTeloppe met een inbond aan geldfwaarde eau f 15 000 t B ÏO 4 40 4 80 4 7 04 8 10 8 88 17 J7 8 84 8 41 8 47 1 0 S 4 4 08 1 44 1 14 8 01 8 08 1 14 4 Ö 4 84 8 41 8 40 18 88 1 88 1 41 1 8 1 0 17 8 14 4 08 4 87 Eergialermiddag omitreeki 2 nor ii aan bet ScbeTeuiogeche itracd oogeTcer 250 M Toorbg bet artillerie icbietterrein de eerate Initeuant dar artillerie Boom aan het hoofd rerwond doordien bg de aebtetoefeoingan een itok geaohal dat men door middel ran elektriciteit wilde doen ontbranden te eroag ii a gegoao doordat bel Ie iwair geladen wai De luitenant die het terrein ton Tcrkenoeu had tich nog niet Terdektspgeatald en werd licht aan hel hoofd nrmSSt Hjj ia par rgtaig naar Dan Beog TerToerd maar by til Termoedeljjk binnen een paar dagen ijju dienat kunnen bertttlen Da gefaogenbewaarder te aOraTeahage Tardacbl ran madewerking lol eene geheime correapoBdeniie luiachen een eTangeae en diana buiafrouw ii naar de itratgaTangenu Ie Seheveningen OTcrgebraoht Door de Dordrecbtecbe timmerliedenTereeniging Verbetering door Vereeniging ia aan de timmerliedenpalroona te Dordrecht het f enoek gelicht om ter belengeliog 4er werklooaèaid awintere den arbaiditjjd te nrkorUn ep niet langer te laten werken dan tot e aronda 8 uur Tbani wordl er e winlara door timmerlieden tot 9 Taak zalfi tol 10 uur aaioada gewerkt Men meldt uit Den Haag Omtrent hel gebeurde op den Denneoweg met 3 jongelieden waarvan beweerd wordt dat een n orerleden leugefolge eon een elag hem met den wapenitok Tan een politieagent toegebracht kaa worden medef eeld dat het Igk Tan dea bewmtan Jongeling naar bat BoerhaTC laboratoria n te Luiden ia Terroerd ten einde gerechtalgk te worden geecboowd Een heer die bij oproeping io de bladen door da politie wai nilgenoodigd inlichtiogen Ie komen Teritrekken heeft aioh bekend gemaakt maar omtrent het Toornaamete punt nl het alaan geen mededeeliogen kunnen doen aangezien dit eeral geaohiad ie op da Mauritikade Uit parlionliere medadeelingen ia nog gebleken del et werkelgk door den agent klappen met den wapenitok zjjn uitgedeeld weere Tuu de beambte ook trouwene geen geheim maakt bewerende tot telfferdediging te hebbeu gehandeld aangezien by fan een dar jongelieden oifi tan den thana gaelorTene een elag mat een wandelatok kreeg Deilagaa Tao den agaot zouden ook niet den nu orerledeu jongeling hebben gelrofien maar dieaa broeder die taeachen hem en den agent ia alond De agent moet Terklaard hebben dat hg den tbaui ofirledeo k laap wel had willen treffen wegena tya lobundelgk Toriet maat dat bg durtoe niet in de mogelgkbeid waa door dan too jaiit tangegaren itaod der peiBooen Uil Amiterdam meldt men Het blozaod boertje uit Watergang dateerladen week fOor bel eer t in ign laren Teroam dat hel TerTalichen Tan melk eene attalbora taak in Nederland ia kwam gieter aija eoonia Teraemen Dit luidde Twee maanden geTaageniutnf I Het boertje keek leal ijk op tgn nene Edelaohlbare twee maanden Gaat daar nu nieta Tan af 7 e Toen bg oferloigd wu dal er in de recMa zaal niet te marcbaodaet n fiat ala aan da baringpakkerg droop onze vriead af lang niet op tgn gemak Zgne klanten die jaren lang 30 pot water in honne melk hebben gehad ga gewroken 8 88 D door 8 80 10 04 10 11 10 18 e 10 t8 1 10 84 10 84 11 80 7 88 8 08 8 0 8 88 10 Da O treinen allMu la au 8e 11 Sik reiiiger moet liek t boTendiea foorzieo ran 10 t een bewjj i f 0 80 10 181 7 88 8 87 47 1 4 10 01 80 10 07 U IC 7 8 8 8 8 4 10 10 8 84 D e 10 18 e 8 18 e M 8 8 door f 10 M e 8 84 8 88 M lO lê ll 11 44 10 08 7 88 80 8 18 8 18 8 80 8 8 8 80 7 48 Woenidag trouwde te Amerafoorl aan paartje waarran de men 83 temere achter den rog bed en de froaw 5C lantea telde De eieat werd aan het itadhnii door rele balaDRitallen en opgewacht die meenden en vrouw die gewoon woa op krukken te gaan ea licht eloofigen hun toekomet uit de kaart voorapelde het hnweljjkibootje te tien inetappan Van krukken waa cobtar nieta te tien indien men niet meftakeut bet bouten been waarop een der getuigen een liedjetaanffer van beroep ia den atott Toortatrompelde Oejoich wai ar in de meaigle die het paar opwachtte eo gejoicb wee ar ook in den brnilofuloal Doch bet gejuich van het echtpaar ii van korten daar gawaeiU Bet echtgaluk ichgnl geetoord te tjjn geworden doordien er een eiada kwam aan bet door den man opgeipaarda geld oet een eom reu 1 200 bedroeg Hem werd toen de deur gewezen Qelnkkig heeft bg een ooderkoaeo geronden bg een zoon Tan hem Inbreken geknipt I Een goede nngil ii doorde Amiterdimiehe politie gedaau Zooate men ooloogi meedeelde werden bg den horlogemaker fan der Uiet Qaarlemmerdgk aldaar 180 horlogee geitolen De dieren nn waren druk io de weer de buil am den man te brengen doch de politie rat ook niet til De recherche kwam er achter dal de diafen fan plan waren bg eon koopman op do Rechlboomelooi te trubten de horlogee te Totkoopen ZaterdagaTond zonden tg komen Derecbercbenra Verbeek en Marteni hadden zich in de buurt rerdekt opguteld en toen de dieren bezig waren de gntolen waar ait te pakken kwamen tg binnen De boeren c wilden eerit neg ootioappen maar de rechercheuri geholpen door twee college e waren hun te machtig Par rgtoig werden zg naar hel hureiu Noordermarkt gebracht waar zij door den comminaria dan heer J B Daman Tarboord werdeo De be telene herkende de borlogoi oomiddellgk Giller gn de twee dicTou Toor den officier nu jutiiie geleid In de iTbarap Monitab e deelt dr Hamm uit Bruniwgk mede dat hg bg zenowpgneo boofdpgDen enz ea rheamatiak met oitatekend geeolg in lal TengeTallen batbeiproeian der bold met eau faporiaateur door zwarelaetbor heeft toegepaat De beaprociing dnnrl zoolang tet een dunne gilaag liob op de huid TOrmt Meeetal wat één enkele beeproeiiog Toldoeude om de pgu geheel weg te nemen en Khodelijke gerolgen beeft by niet waargenomen Naar aanleiding tob deo wenBcb ook hier te lande meermalen uitgeeproken om de matelen te lehrappeo uil de Igil der eiektm wnirop de Epidemiewet tan toepaesing ii kan bet ayn nut hebben te wgzen op dan drang thana weer in Frankrgk uitgeoefend om de mazelen op de Igel der ziekten te breujjen waarop de Franube Epidemiewet fan toepaeaiag ie fan r elke lg t zg in 1893 ii geeobrapt Vooral geldt dit Toor de Trgitelling der Terplichte oot mattiog fan foorwerpen die mei mezeleolgdari io contact tgn geweeit De oaderTinding leerde in Fnnkryk dal date na garuimen tgd opoiaew mualen epidemiSa Terwekton eu dat hel laetol per ooen door mottlen aaogeteat klom naarmate de loepaating der ontametlinirimiddelen werd nagelaten Sinda 1893 ia in Frankrgk een belangrgke toanamen der maealeo waargenomen tegt bet Journal d Byi ièuec en bel bied acht het wenacbalgk dat de bepalingen der Epidemiewet in t lankvgk opnieuw op de muelen toepaiaelgk worden ferkliard Het TarBoedelgke Ter ifligingedrama in da OraBJaboomitraat te liolterdam wairoter reedi een en ander lermeld werd en in erband waarmede de weduwe J P Sorensen ticb in preTenlieTe becbunia hatindt begint afmetingen a Ie neman die bet don oTenarea aan het rnehte Tergiftigiogidrama te Leiden feraobeldane iaran geleden afgeapeeld en wanneer het werkelgk mocht blgken dat bier een miedaad in het ipel ie dan ii met groote koelbhiKHgheid en foorbedaohte rade een drama al èepeeld tooili gelokkig oog telden in de aaalaa enief crimenaliteit Toorkwam Eea laTenlal Igken werden in tegenwoordigheid der Jeililie reedi opgegraTon en genchteigk gaaehouwd en aaar bericht wordt tgn op een drieul Igkea aporen nn araenicam gcfondeo Het onderzoek wordt met grooUn epoed eo nanwgeietheid door den rechter ran iuitrnclie mr K O H Teilegen Bzn en den inipecteui der Joilitieele politie dan heer F J Terlaak Jr geleid moge bet gelukken het Tolle licht orar da taak te Tatipreidea De wad 3 bigfl elke medeplichtigheid ontkennen niettemin heefi de rechtbank termen gevonden om de termgu der prerentieTe hechtenia die deter dagun vetatraken waa met 30 dagen te Tarlengen De Eugeliche bladen lUnn nog Tol mei hgaWiler BdeB nn de icUpbrenk der Hobegan Hat uitgaan nu bel alectriiche licht heeft het reddingawerk aeer bamoeiiykt oik voor de nddiogaboot dia dikwgia moeit toeken waar hot achip eigenlgk lag Eeo enkele gewoue lontarea eau dan maat waa Tan groot Toordael gaweoat Kaa onder angelnk wai dal de toBm rmade de aloepea aan boord opga haadian wam ilgf waMh en de klampen aot jaten Met de graoteto moeite alaehte kon awn een paar houten nitietten Voorla aablpii de bemknoing voor bat Kiven van de vrouwen too goed te hebben willen torgen dot tg een boot bgua geheel met Trouwen Talde an rerder ilechts fier milroten Daten konden de golfen niet haaa blgnn ea de boot eloeg om De kapitein itond tol bet aatel op de brug IuGodanaam jongeni maak dat je erg komte riep hg rgn manaea toe die moeite bedden met bet uitbrengen eau een boot Dal waren tgo laalete woordeo Een dar geredden meende dtt de kapitein twee zwemgordeli om had gedaau Oter de bunding der equipage wordt algemeen met lof geeproken Èen nn de bemanning heelt den beeleu afatand eau de klippen naat de kut atge wommen eo kwam daar bebouilen aan Op de Traag hoe hal ichip too rer uil tijn koeta kwam weel men nog geen aoivoord De officirële opgeef ii nu dat er 153 menecben aan boord waran en 50 gered tgn eau wie 11 poeeogiara Vordtonkeo tgo er doe 103 STADSNIEUWS aOUDA 19 Uctobar 1898 De 2e tnit J Kooiman nn hel 5e rog inf te Amerefoort ii belast met het geren eau onderricht aan de odipiranten Toor bet reeerTekader aldaar aROOT AimtBS Dl E J Homoet alhier beroepen naar den IJiel hoopt aldaar Zondag 30 October oa bereetiging door Da Tan Slooten nn RouTeeu tijn intrede te doen BöDKJiAVKii Tol onderwgierea aan de Cbr school alhier ie benoemd mcj Van Buuren te Durdracbt LwiiuiEax Tot directeur nn de paa opgerichte harmoniefereenigmg Wllbflminae ia benoemd de heer Ji hi eau der Wouden onderwgti r alhier Het aantal werkende leden bednagl 24 Bet beitunr beitiat uit de heeran J M Oakam foorziiter A Boriie secretaria A Hekking penningmeeater BlASTBCrilT In da buiehnadelgke vergadering T in de Tereenigiog EroBt en Vrgbeidf afdeeling Proteetautenboud albier werden herkozen all beatnunledeo de heeren Ur J C Pool en D Verkerk all beitouralid Tan de Zondagaacbool de heer U de Joaff Jt ala toodaoig fan de znngachool de beer P Blanken en gekozen ala afgefaardigde naar de elgemeeoe Torgodering te Arnhem de heer Dr J C Pool De rekeoiug Tig den penningmeeiter eloot met een batig aaldo fan ruim f 39 V ider werd bealoten jaariyke af te alaan f 25 aan belGymnaaiomfondaaa f 10 aan de aSticbtelgke Blaadjea Vrijdagafood hield da flaaatrecblacbe IJiolub hare gewone najiarifergaderiog ten hoiie Tan Mej de Wed L lilauken Aau de orde was de eerkiezing fan fgf beatuuraleden wegena per odieke allrediug Herbenoemd werden de heeren D Reneman Q Jnngeliog Ch de Bruin en P Goodkade terwyi u plaali nn bel fgfde af etredea beatuurilid werd gekonn de heer W M Droog In de ncatnre Tb Janien aftr 1899 werd gekozen de beer 11 Tan der Beul Beide leden hebben de benoeming aangenomen In da buisbondeiyke Tergadeting nn dienlellden arond werden benoemd als afgeraardigden naar de rergaderiog tan Jeu IJsbond ekrimpenerwaardc de heeren P C Muller als lita en D Reneman ali 2de alg RrauwHK Toen Donderdagmorgen de landbouwer T nn Vliet alhier forgezeld fan zgn bond bezig wae in het land een koe brood te roeren hapte de hond eTeneens naar het brood De koe bierOTcr io woede ontaloken begon te itooten wierp f V nn tgn melkblok af eu bracht hem een groote wond toe eau de ocbterzyde fan zgn lichaam Na geraiman tgd onder groot bloedrerliei in het land gelegen te hebben werd r V geronden en per aohonw naar buii Terfoerd iraor bem door Dr 3 A Schrender heelkundige hulp rerleeud werd Rechtzaken Door de atrondiiiemanta rachtbank te Rotterdam werd giiteren het Tolg nde Tonnis geweten H S 23 jaar kaaqtakbniikuecht te Oonda wegene beleedigiog eu miib andeling ran een ambtenaar tot 14 dogen genngeniaatref Wegena miBbandeling etend terecht A de B 23 jaar melkrgder te Zeienbuiten die deo 81 Juli te Capella a d IJiel J Ouwetherk welke eenige kannen nu den melkwegen nn de B kwam afualen eenige herige slagen met een jnk zou hebbea toegebracht Eiaeh f 10 boéJ nba 10 dogen faaehtooie Voor da rechtbank te titreeht tal Maandag 31 deier o a behaadaM worden de zeak tegen J C wanende te BodegroTeo en P B wonende te Capelle a d IJiel beiden thans in nnekerde bewaring die rerdacht worden nn diefstal eo heling nn een groot getal efiecten eeo beUngrgke galdaem Ter egiinwoordigande aa ongoveer f 60 otn apeoia nil een geldkiai ten nodfale van F B met braak au ioklimming te Bodagrafan in dan nacht lan 18 op 19 D ceroher 1896 geplei gd Rene NIEUWK 7MDl G DAÏES m MEBM PARAPLÏÏIES A van os Ai Ud Tailleur Kleiweg E 73 73a QOUDA Beurs van Amslerdain Nlotkrs 18 OCTOBKll Vikrs NiniauKo üerl No l W 8 8 8 dito dito dils 9 7 dim dito Ulo 3 6V HoNOlB Ubl Gcildl 1881 888 100 Iruil laacbrufiog 1868 81 5 80 t 88 8S Ooara Obl in papier 1868 8 83 duo io ailrer 18 18 H l i PoaTUQAL Olil mot coupon 8 dito ticket 8 RueUlfD Obl Ilinneul 1S 4 4 II4 dito Seeoua 1880 4 t7 V i dito bij Botha ISBII 4 117 dito k Hop 18811 90 4 87 dito in gouJ leen 1888 II dito dito dito 1884 5 10S i 41 8pill Perpol ohuU 1881 4 8 m ToKllJ aepr Conr leen 18 0 4 77 Oee Iceuiag aerie D i OeclaeningaerieC SBV Zmo Ara Rep f obl 1888 B lOlV MBI0O OM Buit 8oh 1880 Vaiiucsu Obl 4 onbep 1881 88Vi AwTBimu Obligatien U8 8 lOOV BonzaDin steil leeu 18B4 8 100 Nlt N Afr lUndela asnil Arendib rab Mu CetUrirelon BS Deli Maatiehappg dito 478 Arn Hïpolhfokb pandbr 4 103 IV J U Hfg lier Vnr lonl aaod BOV 1 aOr ilvpolbrakb pandbr 8 lOU Nederliiidsche bank eend 1 8 Ned Hanilalmaabuib dilo 14t i tv N W 11 Pao Hvp h pandbr 8 f Bott H otheokli pandlr 3i 100 Utr lljpotheelb dito 8V 8 OoMlii O al llong bank aanil 188 Busl llypolhoekbankpandb 4 Ainaill Eout hjrpolh panlb 8 86 Maiw L O Pr Lien rert 0 NtO Holl IJ 8poor M j aand 11 Mil tot Eipl f 8t Spw aand UI Ned Ii d Spoorwegm aand iOC i Mad Zuid Afr Spm aand O 8081 dito dito dito 18 l dito 8 100 f M Vk s B 10 V m l SB IS81 iTiUtSpoorwl 1887 8 A Kxibl S BB i Zuidlul Spennj A U oW 3 J oi ji WaTaoliau Waenett aftUtt 4 Ro i ar Kuu Sptr Mg obl 4 Dallisobe dito aand Faatowe dito aand B llOf Domhr ilito aand B KUrak Cb Aaoif Sp kap opl 4 dito dito oMli 4 AnttHA C n Pae Sp Mjj obl ÜWo Norlb W pr 0 f aand dito dilo Win 81 Poter obl 7 i DeoforlittioOr Spm oorl T a 14 lU lllinoii Jentral obl ia goud 4 1 lOt Louiaf kNaihfilliCerl f aanH B Meiico N 8pif M lohvp o B m li pref und K York Oiilas o It Weal aaod dUo Penn Ohio oblig OregoB Calif lü byp in gond S Bt Paul Hinn Ii Hanit eb 7 On Pao Hoof luu ob ig dilo dilo Lino Col lohjii OB ClUiBi Can 8oulh Cborl v aanii S I VbK 0 lUllw fcNa loh d c O Anaterd Onnibua My aand 17 Rotterd Tramwe Maala aand 803 Nao Stad Amaterdam aand 3 IOe ia Blad Holtonlam aand 8 10 BIUIIE Blad AntworpOD 1887 8 Vu 91 117 Stad Brusael 188gi 1 HoKO Thoiia Kegullr Oeielaoh 4 I OOSTBHB StaaUleenig 1 0 S K K Oa B Ur 1S80 8 BpjLtlll 8tad Madrid 3 18 S Nln Ver Hm Afb ponl oM ADVERTENTIEN V Heden ofcrlcod onze geliefde moeder behuwd en grootmoeder Mevrouw Jobima Pelrodla Blirgersdijli CoBvée in den nuderdom ran ruim 87 jaar L BURUER8DIJK H F BURQEB8DIJK Gouda Nicoui I JG Dl VROEDR BiiROKUsDiJK Amitirdam a Dl VBOEDB Wed M BUB0EU8DIJK Un Haag oa Hamir M B KOBTBMDBVEU Gouda BUISUBDUI E KORTENOEVEB En JSuukiudcbb Gouda 18 October 1898 Vtrtotke aan rmabttlag vmtkimd u bUJMn Tegen 1 Ifovcmlier arorril geeraagé p g e4eu ttaiié GemeubileerdeKamers O inditi n i f en HOHiter pieHiion te adreaeeeron dn Haag Balistroat 45a Salmoniak Pastilles KRABPBUBS éb HOLM by WOLFF Co WESTBAVEN 198 Letts velt Nieolu BOFI KVERANCIEH Vceiieslraat iU den Haag BROOD Gl BEM HITTVABKIEh LÜHrCMOITBOOM Pain ilii Lii vr Afternoon Te KofRp Chocolade Melk FRANSCHE STOOMVEEVEEU a ckemlsohe WassoberiJ II OPPEKIlFlilEB 19 KruinhaiU KoUn dam door i M den Koning der Belgen Hoofddepdt TOor OOUDA de Boer A VAN 08 At Specialiteit voor hot stoomen en Terrea van alle Ueerenen Dameagorderuben oliook alle KindBrgoederen H eciale inrichting Toor het tUiome T pluohemantels feoren bont ena Uordgnen toielkleedan ent worden naar de nienwite en laatste methode geeerld Alle goederen hattg gestoomd of gevertdworden oniohadelnk voor de geiondnet volgens sUal bewerüt P O IKE ODDE U 0 lit r u i i uu UK GEÏTEVEIII Merkt S NIGHTOAI Vorkrijgbwir bjji PEKTERS Jz AU bewtja fan echiheiille oeohol en kurk ateoda roé liun van den naam dor FilIBa P HOPPE a B f 80H1KDAMMKH aRAHIM KAaABUfa DU Frioteps NOUVEAUTÉS wu veraofikAn de amos die ont gelUa Ireera müde album voor het Wlntwi Mklw Mn noch mot ontvanjien hnbben lit t willen aanvrairen aan I JULES JU DZ0T C r8ri8i HetseWe onlt lan osanBAnA grAtIa l B6itelUnfr n van s £ 5 franci vrl ran lüli fc t n un haiB met 5 7 yet oogïng Wat Il 4e beate Sbeiiuliak b n laniTtai tagea Jiekt LeaJaüptBea kortom isstr laaid teterPiliExpeHer Vit hBMlketMIISi iaaleweödeole ea A lMrf liilxpellBr VaAnAeM AfMïS Pnfl 80 oiat 70 eaet ea 1 25 do mli I 1 gf ipotliet Oi a BoHydam Te OOUDA by C LUUER Apotheker Markt en bg WOLFV k Co WetlhoTen lIS iTeefta la 4e aMeata Apirfhetee en b