Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1898

Vrydag 21 Octeber 1N98 37ste Jaargang Noo 7715 Jlm Niefuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst vam 1 5 regelo a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen UroQte letter worden bereken naar plaatsruimte Telofooa No M De üitguve dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k r met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is ƒ 1 26 franco pet post 1 70 Afeonderlijke Nommers VUF CENTEN ïu Inzending veoi Advertentiat tot 1 uur dea nudd ONTVANG EN EEN NIEUWE ZENDING Eau de Vichy Natuirlijk geoeeskrsobUg Bronwater Aanberelend Slotemaker Co A BOAS 1 Kon Chir Pedicure AHSTËL 149 b d Hooge Sluis Amsterdim Ml DONDEaOAG 20 OCTOBBK z tu geachte Abonné a bezoeken ia tè CofMHlteeren ot té Ontbteteu in t Hotel ion ZlLHI TBB t tot uur a Mnttiepttiehe en pgnloow beSi P handeling Tan Mjikóoomê en Tan Nagel wellt in t vleeioh of in de hoogte groeien E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt 1 SPRtIBKUUlSN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG m ZATEKDAO van 8 tot A nnr WOENSDAG enVKUDAQvan ftoti nar ZONDAGS niet KhninhUjktiMaeMnale t briele m HONIGBLOEMi v u I1 I vanSchaik Co gBTertigd te s OravmhUg H plentraat 9 en 9 naby de Regentesselaan van Z M den KONING ran BELGIË indien gij hoest gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Saperior DruifenUorat Honig Eitract FLACONS Tan éO CU 10 Cti en 1 Terkrygbaat hj Firma WOLFF Co Weithaven t S OouJa D MIEBIES Kleiweg E 100 Oouda E H TiH ÜULD VeolMal B 126 te Oouda A BOUMAN Moordntht J 0 KATELAND Botlcof B T WIJK Oudmxttrr TJin ware Söhèl Toor de ongelukkige alaohtofiers der ZeHbcTlekklng Onanie en gehe=ine nitapattingen ii het beroemde werk Z Dr Betau g BLFBEWAItlI BoHandaeh nitgan met 27 atb Prfaa 2 gnlden Ieder die aan de Tereebrikkeljke geTolgen Tan de onden lj dt moet het leaen de A rM hte leenng die het geeft redt jaarlflki idaiaend van een Bekeren dood Te rerkr gen bj hetTerlagB Mogaziu te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inieuding Tan het iwdrag ook in poattegels eu in eiken boekhandel in Holland Weder voorhanden mm m i mi W DE SKI Vleeschhoawer Lange Tiendeweg Dubbele Buurt B 10 P TAILLEUR A SLEGT bereelt tich aan tot hei lereren Tan Zuiver Zeenwsoh T rwebrood aa cent de KM NIEUWE HAVEN 28 Uj Bekroond op da Internationale Tentoonatelling Tan Bakkerg Maalderg en Kook knnat te i Orave lia e met een diploma Verguld ZiWeren Medaille Stedolpe Cfasfalifiök te GOUDA th priJB Tan het sas is 6 cent per M en voor KooktoeBtellen of Motoren 4V et Onder zekere Toorwaarden worden peice len gratis aan de hoofdbnis Terbonden met 15 meter vr e leiding achter den gasmeter Vipr 3 en 5 Hcbtgatimetera bedraagt de hattr 10 cent per mdand J F CinJPERS Weateinde37 Amerikuasche bij inMmlelIJktOtil o Ö fci ilrio l iidel Hg volgen vereenkoinsl Bewoners van perceelen van teu hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoestellen ens tegen betaling Tftu eenige centen per week in hnnr bekomen Ij F CUUPERS Westeinde 37 1 1 I I lil II I Tevena heb ik de eer qtij geachte cliïhtdle te berichten dat de Heer VAN 08 Jkee opgehouden JOBiVT wtor tlomOa to n tevena Teraoekendo alle ordera direct aan mg te adreaaeeren Ook aaurragen voor atemming Wie eker i a wu d Elkel CaCaO te ontTangeo tnaqiei mMd o na vele prcelhemingen i de Bandal gekomen onder dm naam doe nitriiidon Dr HiohaaUa nnaiidigd B do berto machineo In hot wanldbo 1 rondo Ctebbllioomont tod Oabi StoOw ok to Kooien iNht Eikels acao ia TiorkultB booHB Om Kikd OMao U mot tulk gokookt no Mngeoamo mdo dnok voor 4 goiykoeli gobnük eoB t t tkoohfrio TOB t poriar TOOT ooa kop Chooolat gonoaoknoWgo diuik bj gonl diarrboe aMila mot mtor to ObraOnn Torkri hoB by U ntmmét U ft Apo kanou nu A QoBmol irt minM t Mr Bote1 JuRiw lattankMl Amsterdam Kahnitraat lOS Gowla Orok TM A BBIMKMAN Xi Gelir m BAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 U Inrichting tot Meubileerin van geheele Huizen desverlangd ook in huur in de Veiloting der lOlLANIISGnE mTSDSAFFIJ W MIBOÜW Afd GOUDA en OMSTREKESf zijn verkrijg baar bij A Bftll liJllAlV XÖD1 Prijs per lot f 1 10 i liiiiÉ ml Het groote aantal zenuwkwalen iVsAeaedMid lUt toM ta mw f wart wfa UJfcMfc Ur MyW t rwl Hf OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE i k vftntunbftn wrtUrlnïMi ontwilt h t rt n dw ntanwe Uimtyit ta daTttei n WKtthoplfO K0v ll n ywkrwan nltwerkuc biku ook vtndt moD durin v tfiia iup dUka ikiidellncaS tds nedtaehe J ab die jf J 4 K JM i Mdmé aiheShlt pglytllaTik tl f rlli ree Ir rraktlai Meie H leiieaefeier ilreeteer vu het heaplleil ti Abm aekelwttli Dr I lied Me llieiMks 1 er ereAewllMrMe tle li iM Wi 334 CeeMl vo Auk n tM mié Ét t term fc lukeek tmmé rlL Dr P fereeHir ê 4 EMe ariee Ubwnt iMhl d rrïi WéMan Dr C löiiiever Ie Li FerrÜ Cen M n I ée SMti la PreiUiriJk en Tele uiderea Au elleBwierMDMirveal Mr of minder aredaaB hb tmmm B Miittw liUKli l lUd WAftrren dekentfekenen ilJn ehroiilMlil heAr eïi ïSKi fiï sïr oiOi veriHH a l L P l S5idi iw M erts M arkilta OMf ojvtllafik U farlli ree SOHfleM i4iiif leweeit lün mux door de beküide u elïebieeereti itoonlool of geebedeiP een tohwdiSl n Mit III wiliv a SofrlM r itoomlool ot 1 T rKbl iiiel n tó aufiMinii t IMiMil Mktiriia mr faii tf uu va krlM ll 1 1 h t tl a vM taMd vsat mb 1 iu drl ÊÊ tm a n Ê u vaa a irm4 al ook MB H0 mtHlu WiUnU bUtkualt kmMlI HMId MK BB KUOfide i iri M M H V I not bBl hoon nrk an Keo toUJko TOMtIo wttla VonkonMi wordt drinaoaa aüigartdui Kioh hot boTOB Tonnolde werkje au te achmffon botwelk op buttk koatalMa ea IVaaa var aoBdoB wordt door AaaatudBa door H CI KBAS dk C HelUfawat O tUraa t K vi B RAHTiSI kOl9 C0tB kiI Koito BoojMMf Otneht LOSBV dk POBTOS OBdatTuibVlig deCtaBrdbtBaT ia Op d joBiIta tvilBDBlaoh iBadKlBafo tentoouaUuiw ia do Dr Trel BaB B Bolu Oa wtlaa door ia Bodlaolo JnrU mM O IU wmrf m 1 J H1I fUtttmê Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Bij g elegfcnheid van de Najaarsmarkten te Woerden loopt op NAAMDAG 94 n WOEIV1 l AG OCTOBER f808 voor vervoer van 4 r lé klasse reizigers ondeirstaande extralrein WOERDEN vertrek 2 uurnaitt OUDEWATER aank 2 10 j HEKÊNDOBP 3 30 GOUDA I 2J84 MOORDRECHT fiM NIEUWERKERK r 2 CAPELLE 8 04 ROTTERDAM Maas S 15 Mei dezen Irein kunnen ook wa fens paarden en vee bevraclit teseii vcrhttogë w g nHK dlngstariéfl verzonden worden tOoedkoopstefiikioIisdit adrevTBor vervoer van iiili iiei iaSSmim Ê Ê mimmtmmimt aoowel bimen ala bniten de atad met latealMg Ba i b A GRAVBSI EIJN Oude GóüWjp AUn tMrOt t ir n 9MnMiM o k Hlo renMAard Da BT1UGEMKE3TKR Tin Gouda brontt bij deze ter kennis vaa d belanghobbandea dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz to Rot irdam op üm 17ea October 1898 executoir ia verklaard Een Kohier dur Belaating op Bedrqfs on andero lokomtteB over hel b tastinfijaar 1S98 9 No 8 W ken Q lot n mot 8 Dit Tooraield Kohier tor invorderinff ii m teld io bandea ran den Heer Ontvanxor dat lelor dio daarop voorkomt verplicht u ujnen aaasUg op den bü do wet bepaalden voet to voldoen on dat he4eo ÏDRut de termyn van set weken bionea mlktu de reclaniM babooreii te worden ingo iond Gouda den 10 October 1898 De Burgemoeatur voornoetod E U MAUÏKNS OVBE Slooten Wateren en Riolen BURG KM EKSTER en WETHOUDRRS van Gouia Gelet op artt U8 1B6 der ALGEMEENE POTJTIEVERORDENINQ voor deze Gemeente Breogon ter kenoia vin Ie eigenaren en de bruikers TBO de niet aan do ftomeooto toebohoorende bineen de bebouwde kom gelegen SLOOTKN WATEREN en HrOLEN dat op ZATBRDACÏ den S9d en MAANDAG des Sin OCTOBER a i e ne SCHOUW over dio wateren eox sal worden godnvan Belaagbabbei cn worden herinnerd aan huano verpliobUngen om te corgen dat hunne Slooten ot Waterea voldoen aan de afmetingen genoemd in art Is dar boTenbodooIde Verordening en behoorlyk iqn opgaaloot soodat geene boomatammen over of tikken in bet water hnngen ott dat die Slootou Wateren of Riolen gezuiverd zyn van vaBt of drijvend vuil welke do dooratrooming van bet waUr kunnen belemmeren of stank of stank verwek keido itiUmpingon kunnen veroorzaken Onverminderd de atraf op da overtreding geatéld lyn de eigenaren of gobruikera verplicht de geconitataerde gebreken binnen 8 dagen te beretollen De NASCHOUW lal plaaU hebben op DINSDAG den 8 NOVEMBER 18 8 Gondi den tOen October 189S Burgemeeater en Wetheudors van Gouda i B U MARTENS j I De Seeretvri BROUWER Bulteplandscli Overzicht Uieha Beacb da kanaelier der Eogaliehe aebaifaiat beeft in eene t Nortbabieida gebonden redavoaring de hoop te bennan gagareo FEVILLETOX Gedeiikstkriilei vaa een Gei kzoeker AMIBAL DE vO roELIlir Haar htt Traiuci Doo W NÜTTEB8 1 vik heb bet loo dikwijls getegd vervolgde Uniaa ik heb het loo manigmeal herhaald lovergeefi herhaald dit ons leohta éÓQ eerlïjkmi u tw g over bletf eenvowlig alles te bekennen op da knieën met het langeüeht in bat itof dit was de eenige kana gewarst om van m na nécn beleed gd oudsthart vergaving ta varkrygen Maar dit wildot ge niet daartegen kwam uw troli in opstand miir uw trots lut wal toe dat aan hutpelooa mci e alle gevolgen dju t van iels waarun da meuale Bchiiid hebt ga kiest Hover ik weet niet welke luipwegao om de gevolgen ven wat gewhiod Je te ontgaan ik weet niet wat ge thans met mij voonemens Byu Umt wat kont hel er ook op aae dat te wvten P ik ben too volkomen tan tiende gericht loo geheel in aobaade vertonkee dat niota ergera mq nog ion kunnen overkomen voltooi BW werk doe wat ge wilt met my ik ben dood voor mveel dood voor de wereld Hat ie goed Loaiae riep Martial drittig welke gcBoedetoeelud hy rergeefa tocht te bedwio3 en en dU oodeiks hemHtl dnidelyk uitkwam Id a tooa sjjur eten tg bv geef kliag mij un dat de Faajoda kweatie op vreedsame njae b alacbt tal worden Engeland heelt intbaacben eene vaete poaitie ingenomen Ala ongelokkigpr wgie Frankrgk oene andere opratling volgde zoo de Engalaohe regeoring weten boe haren pliobt te vervollen Hatioo nadat er tachtig jaren lang vrede ia gewe at een groot ongelak weren wanneer de vriendacbappeljjke betrekkingen verbroken bleken en Engeland een grooten oorlog moeat onderoemen Oe regeering achowt echter een dreigend gevaar niet omdat tg bet bewnalzgu h efl dat bet gaatcbe volk achter haar ataat V Hat getoobt loopt dat Gavaigoac dadelgk nadat de Franaebe Kamer weer bgaen ia aralan 1 dat de zaak Dreyfua aan bet hof van aaatie zal worden onttrokken Volgana de Liberie ia het onjoiat dat Hoaty eene ondergeaobikte rol geapeeld heeft intda reviaie proeeder woljie 8t grondalag beeft hfct bijna tot akerheid oangegroeiilo vermoedbn dat Dreyfoa bet borderel niet go chreien healt Het beiliaaende bewga hierroor zon zich bevinden in bet aan Manau ter hand geatalde doaaier Hat toi beataan oit bei klad an een brief dobr Eaterhaty herkand en hoog t waarachgnlgk gericht aan Da Paly de Clam welke inlichting gaf omtrent de conoloaiën der expert Het bof zal n et andera konnen doen aait da revisie gelaaten dorh bet ia vaarachjjolgk dat bot zich niet tevreden zal atelleo met de overgelegde atekken maar ook niet medegedeelde atekk n en doa iera zat op iachen en getoigen zat hoorep in het bgzonder Picquart over de memorie gericht aan dan minirter Tan jnetltie en aan hot hof overgplegd De vredeaondorhandellngen te Pargs worden voortgezet maar langzaam aan Nog atoada wordt beraadslaagd over de toekomat van Coba De Spaaniche gevolmacbtigden atelleo Maandag voor dat Amerika officieul de a nvereioiteit over Cuba zon aanvaarden op bet eiland beeraoht thana faiteiyk anarchie en het ia noodig dat er krachtig wordt opgetreiieo De Amerikaanacbe gevolmachtigden hadijen in last de aangeboden eoovereinileit af ta wyzep Zg erkenden dat de toearand op bot eiland zeer ernatig is maar verklaarden tevena dat do Vereenigde Staten ook zonder onvereine rechten zich verplicht achten de rde op bot eiland te beratellan en normale toeatanden in ta voeren Van Spaanache zgde werj beweerd dat dit toch op BonvereiDileit zoo uitloopen maar da AinerikaanaChe vertegenwoordigeiiift varwiarpen noem my een monater vervloek my Zag dat ik dUm vooraf loo beraamd heb om u met voorbedschtan rade loo gronde te richten houd dat vol terwyt ge Kiet dat ik alloa waag om u te redden dat ik nllti op het spel zet om u uw aer te Joen bo houden Zeg dat ik u niet bemin dst tk u nooit liefgehad heb ik al zwijgen en zonder toganapreken toelatsteren want vin 66a ding ben ik eeker de toekomst zal voor mij spreken Hirtial waa opgoaprongan Hy wa doodsbleek zyn oogen schitterdon t n stem was heoaob Hy opende het portier stik het boo d naar buiten aft riep Sneller I soatlert geate Jo paarden ot ze neervalleo maar muk spoed I De op deze nwd wyze ungespoorde koetsier begon op aiet miDdor tuwo maaier op sya Iwurt tijd paarden aan te sporen te slaaa i n meA verbazenue anolheid vloog het rytuïg voort Tien minnten verliepen op deze wyze Ia dien korten tyd legde men een mijl ofstanda if DyckCheator braobt toen eeniklaps do uitgoputfe met schuim bedekte deren tot staan Zy waren in de onmiddellijke nabyheid der boulevard d Enfer Uartial sprong uit het riJtaig f iise jle oogenaobynlyk kalmer gowordeu uitgeput ha f bewaitelooa Mg zij op da mat in de berline Mjtrtial aoelde heen ea keenje w tdra tenig m t een fiaere die by aan bet rytuigstation in de nibyheid ontboden had liooisa waa opj eitaan en zat w d r op haar baak Hg hielp haar vsn de berline io het Bsarrytuig overeteppen en lette zich naast hur neder na deu koetaier toegeroepen te hebben i Mlta elk denkbeeld daarvai De Cobaaniohe achnid quaeatie vormde varder bet ontwerp van laogdarige ba aprekicgen De gevolmaabtigden van de Vereenigde Staten weigeren elk aandeel in da Cnbaaniche athald over te nemen Zjj ver kkrea dat dia aehnld hootdzaktlgk bet gevolg ia van da pogingen van Spanje om jen o etand te oiiderdtokken en den atrgd legen de Vereenigde Staten te aueren Bovendien ia de eiach dat do scbnid door Amerika gebeèl of gedeeltelgk zal worden overgaoomM volkomen in ilrgd mei de voorloepige iredra voorwaarden waarin bepaald wordt dat Caba oovoorwaardelgk wordt afgoataan De fTimeaa voineomt echter dat de V S enkele conceaaiea zullen dpen on waarachgntyk de 6 pCt leening van 1886 tollen garan daeren In Madrid worden aioda enkele dagen Cobaanioba bona voor Is Dielach Amarikaanaobe rekening gekocht Hei telegram over de rade van Sohreiner iq de Kaapache wetgevende verga Iering moet nog aangevnld Worden Wg zgn gelnkkig seide bij o a dat wg de antonomie en onafbankelykboid van de twee republieken knnoen erkennen Hg aprak verder v4o bet recht dier republieken om haar eig n zaken te behartigen en hare aanapraken op een hqhoorlgko behan dtlliil Met deco opvatting b opt de regeeting toaacben de Kaapkolonie en de rennblieben potere betrekkingen te vaatigan Bg de opaom miog van wut de regeeiing zich vooralald bg bet parlement aanbangig te mak o noemde Sohreiner de tolnnie ea de bgJrage van da kolonie aan de r jkavlooi Sir Oordoo Ëprigg ala leider der oppositie aaide nog dat agoa partg de tegaeriog in t algemeen ateunen zon ala ijj da rediatribntie van de kieadiatrioten Ier hand nam aodera toB de oppoeitie de regeering op alle panten beatrgden Uhodea aaide dal I Krngeriame waa de minderheid nbg langer te laten baaliiaen Hg atelda voor dat da leidere der partgen met elkaar zooden raadplegen om tot een verge gk te komen Door de verkiezing van Sir P Faure en Kbodeaiaao in Namakwatand torwgl een Boedatid wegene ziekte afwezig bigft ia de toaatand der partgen bijna galgk gaworden n der andera aprekeri waarHcügniyk een Boodalid laa o n brief voor waarnit bleek dat men hem bad willen omkoopen Hg weigerde namen te ooemeo Teen dmgdo ttoseIonai roet een ei qaöle oomniiaaie dia bcni wel tot apreken dwiogea aon lUouIovard d Enfer Gezondhoiilalun no i I iiot paard door oen zwoepslng gotrolfuu zclto uo Do uiterate boulavarda vsn Parijs yii iltjachoonata windelen rijw en die bet mogelyk ie ziob voor te stellen Niettemin zijn dese met zwaar goboomte beplante cirkelwogen die da wereldstad dos eomora ib een groenen gordel omalingereB des winters reuanm eu van alle vertier vorttoken Znkete gadooUon het is waar makon hierop door htin gunatigor ligfrfog ton opeichle ven het ontrum der stad aon uitroedoring Dat gedoelto orbter hetwelk onzo reizigera bore den bood oen tot droifgooatig mym6r n uitlokkend whonwepol aan van rnajeataeuse sombere verlatenbeid Na een half ar rijdans aloi le fiaitre oen nauwe Uan van enkele b ndrrden meters lengte In Het WW da Gezondhoidalaaii Deze laan ia boden ton dage een weerazgdon bebouwd nisr in he Jaar 1803 telde zij tarnauverDOod vijf of tm hoizoD Dit hetwelk no droog en voor hetwelk het rijtuig atübield we hot grooiato van geboot de omgeving Het had drio verdiopingen MaHlil steeg uit bot rijtuig en whelde aan Hei mocht vroomd sofaijnen dat He dauc dnor woning op kloarliohten dag van bhmen met IJzeren grendela verzekord blee k to t n en eene kloine inet lofwerk gelreliedo birtvomige en van een gbzen dturlje voonieno opoaiag breebt het here ertoe b om den ingang meer te doen getijkon op dl eetter gevuogenis of kranktinnigengeatiobt dan op don iogang oeoor vreed Rmc woning Na verloop van weinige oogeiiblikken werd het t a i i iii i i ili i n a l i B i É i T iiyini i i i Mi i m li l iii i ii i Vö spreidc Berichten nRKYrvs Voor de 9e Kaïier Wiar giatereo het p o cos wegeoa laster van Picqoart lef n bet blad n Joor aan de orde wke heeft Lakori verklaard dat hg ondanka alle aangewende po gingen io de onmogelgkheld Verkeerde om Ziib met ago cittint in verhindint te atollen Het komt mg vdor taide Ijtbori dat dete toestand nocb door de feiten noob door bat recb gewettigd onmogelijk lang meer kan doren Haf ia nu noodig de venUglag lan dete zaak over den kortst mogeiyken t d te laten looped De Kamer beval daarop tno ntdagiof ven 3 weken Het parket aobean Dioada hel vermoeden van tommigan Ie deelan dat ZnU ich la Pirgs rcbntl hoodt De procnronr genernel Darlrand gaf althans den deurwaarder Fr oort laat aan den aohryver het varatekvonnia van bat Hoi van VtraaiMea te beteekenen waarbg deze tot een jaar gtvangenia en Iri 1000 boet e ia veroordeeld Da deorwaarder begaf zich daarop baar bet biia van Xola waar bg een aoort van hni8z ieking heeft ingeateld maar den bewoner niet gevonden Vervolgena bezocht hg de buizen van vaiarbillande peraonan waar üola varmoed rerd tioh varatopt te hebban o a dal van graaf Bonrlon da Ronvre ond depots Allea tevergaef 2ïola werd niet gevonden I Het icbynt dat meb den bakenden bankier Ephrniai voor Zola heeft aangetloB Mevrouw Zola zeida tot een reporter Waarons zon mgo man nu terugkamen Hoe on ijii tagenwoordighaid ieta halpen aan da oonolosie der Dreyfna sosik 7 Bet Hof ran raasatia zal die liquidatie alleen verrichten en beeft geen hulp ndodig Ken nieuw gernchlmakmid procea zon integendael io de tegenwoordig omstandigboden achade doen aan den triomf der zaak waaraan mgn man ioh aoo otoedfj gowgd beeft en zon de moetelijkbeden van do regeering vergroolen Hy begrypt dat en bet li ook d meaning van zgn rtadtlleden die hem overhaalden om been la gaan 0g tal dna nog eonigen tgd afwerig bigveo in do geheimzinnige chnilplaala die hg gekoien beeft en waar hy zooats gy weel aait dan Oeraten roman van een nieuwe leeki werkl e FaaiiKu t Dinidag ia Briaion even h Tgn eigen hnis in de roe Maiagran gawaoat t a minster woont op het departement Spoedig waa bet in da banrl bekend dat Briaaoa io tgf buia glatoB deurlje voor ds opening in du deur geopend en eeiio eenigszins bevende stem vroeg i Wio is dsart Ik R4 gulu8 antwoordde Mirtlal de Titfatilx tVerwftpht mndame u gJa ty ia ingelicht van ai B kOBiat itlou mij maar ap edig aan ffZyt u alleen F vHeen ik breng eeif dame met mfj haaal baast 1 Wol bob do goedheid oen oogenbllk te wirhton ik Zil gaan hooren Het glazen deurtjo Verd geslotfn en Martial trappelend van ongeduld liep Kojaagd been onweer van bet rytuig naar hot buia telkeua ala hij dit eerste nadeidn or een bazorgdun blik in werpende Xijn gedwongen waohteii was riet van langen dnnr De zwnre deur draaide na vorloop van drie minnten op zfjn grove aoharnioron op den drempel veraoheen vervolgens oone bejaarde vroo geheel In bet zwart gekleed Cy kant binnontroilan mynhoor R lut seide zy Geholpen door de oude vrouw dee l kfj al aprekende de arme I ouïse uUatygen zij was bla iw en verstijfd van kouda eene betwyning nabij Martial betaalde den koetsier en leidde vervol jena b wankelende meisjo naar binnen waar bij haar aan twee dienatlwdnn overgaf