Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1898

OTEBLEDEN 18 Oct A P TarrSn buiirr tan G Bik 76 j J P CooreiS wed H Burgersdgk 86 j 19 J Haaabnek 2 w H tan Wingerden 71 j GEHUWD 19 Oct P Bont ea M ao der Boeren A tan der KraaU en W Wietar G tan Unueo en G Wiltonbnrg BseuwUk GBBOEEN Coroelii ooderi G ran der Lic ea J Soetbout deli ingutelde onderzoek en bekomen io ichtingeu deden rermoeden dat men hier met eea eilaarde moeder ie doen heelt daar in den rroegan echtend eeaa jonge tronw waa gmian naby da plak waar het kind ia getonden welhe later in de ri hting tae Luik pet epoor wae terdweoen Dat het kind oeastreeki twea jaar oud il woadeplekken had en nit de kleeren an hei linnen bleak dat man mat welgeeteldea te doan heeft dit eao au ander tarmeardert da geheimiinnigheid in deaa taak en doet de justitie haar naaporingen mat Star roortiattan Tolgeni de Tilb Ct werden Zondag da katholieken tan Breda in alle kerken laer ernatig gewaarschuwd tegen thataaertadalooBe stokt Faoit dat dezer dagao aldaarad worden opgeroerd lo Concordia In rerhand hiarmn etaat ongetwgfeld wat de Bred Ct c meldt nameiyk dit men in den afgeloopen naobt op dan Haagdgk te Breda oen heil waar aan da binnentgde tan een raam eene aankondiging ran da opioering ran Fault hing mat drek en ander ruil hegooid heeft ran rargnnning rooiktnc roor opapning tril geren Bet recht ran naaating roor den Staat ia noodig om wegeni den grooten intloed ran de regeling op de eooaomiaebe toeatandeo tan Jara tsrng te keeien tan d n rerfceerdao weg Spreker ie tegen ataaitazploitatia all regel Toornamalgk om dat iij bet particulier ioitiatiel dat erfgoed onur raderen doodt Erkennende dat da wat rfrbetetingeo berat achort hg atanog ign eindoordeel op De heer Pjjneppe ontwikkelt het beginial dat de Staat geen reebten mag entueman en alleen moet letten op bet algemeen belang met reraekering tan t hem toekomende aaodeel Daarom moeten uit de wat alle denkbee deo omtrent onttrekking tan rechten loodir echadelooaatelliog rerdwgeen en andara rerbetaringen worde aangebracht Ook de heer De Waal Malefijt haafl beiaaar tegen onteigening tonder aohaderergoeding en erioekt eau rrggetige r geling ran de rechten op den boreogrond b t door den groedbetitter tot ukare diepte da rrge beaahikking orar da mineralen ol het lalfatandig jMlglnningarecht toe te kennen Bg ia eea tooritander ran itaat exploitatie mtte daarnaitt particnl are iti met heacharming der conceieionnariiaen tegen gewetenlooie exploitaolei rooral bniianlandaehe tegan welk getaar co andere moeilijkheden het nautingirecbt gawenacbt ware Hg traagt inlicbtingen omtrent ome terhonding tot de ataatjea die de mj aconoeniëo moeten toeitamman of zich toorbehonden Da baar Lohman komt ook op tegan de acbtaratelling der rechten ran particulieren onder beeirgding ran da raoblatheorien der regeeriog ontleend aan da münwetgeting ie Praiaian wat hem niet terwondert mi t bet oog baar tooratel tot inroaring tan dan leerplicht De heer Pgnacker Bordgk beapreekt de motie Tan Kol hoewel tooratander tan etaatieiploitatie in het algemean wil hg baat alt ragel aan de regèering niet opdringen De miniitar ran koloniën betoogde nittoatig dat da regeering een gemengd Heitel tan exploiiatie beoogt mit behoud ran goorernementi inrioed waar dit mogelgk en niet uhadelgk ia en daarierene geane belemmering raa partienlieta exploitatie dia in rale oplichten Indie tan goode ii gekomen Oa miniater acbtta de uotia Tan Kol met het ontwerp onbaataaobaar Da regeeringicommiiaatïa de beer Loudon lichtte bat ontwerp toa nit een juriditch en een teehniich oogpont De heer Tan der Zwnag tatdedigh het beginial tan ataattexploitatie ala een middel em de inlandücbe barolking het beat ten goeife Ie komen Rene NIËUWR ZR DI G DAIES M EEEEEN PARAPLUIES A van os Al Md TaiUeor Kleiweg E 73 73o GOUDA Telepheo Xo ai Iteurs van 19 OCTOBKE floilUKD Uort Ned W S 801 dito dito dito 3 2 dKM dito dilo 3 a HoNOlB ÜU Oouill 1881 88 I 100 ÏTALll lasoliryvinglSOl 81 5 Sflt OosTMa Obl in papier 1888 8 83 V dito in tilter Ut 8 83 PoiiKOAl Obl mot ooopon 8 dito ticket 8 UuiLAND Obl Bianenl 1894 4 C4 dito aeooos 1880 4 7iVii dito bl Uoths 1189 4 97 dito bij Hop 1819 90 4 7 dito ia gouil leen 1883 6 dito dito dito im 5 I03ii i StAS Perpet aohulil 1881 4 SB TKlalu Qopr CuDv leen 1890 77 Ose IceaiBKaoiieU 997 Geo leeuintf aor e 0 ItlV Zuin Ara Rep t obl 1891 S lOlV Mmco Obl Buit Soh 1880 Vimzciu Olil 4 onbep 1881 33i AvsriaOAli OUigatioa I89S 3 100 BolTiBDAii aled leeu 1894 8 100 NlD N Afr Ilmdelir aand Aren lib Tab Ma Cerlill tl i 088 Deli Mialaebam li o Ara Hypotheekb paodbr 4 103 Cttlt My der Voritoiil aand W l s Or Hjpollieekb pandhr 8 lOli Nedcrlandaehe bank aand 198 Ned llandelmaaUeh dito 1411 N W k Pao Hyp b piadbr 8 Holt Uvriottieekb psnilbr a i 100 O Hypotheekb dito 98 OosTCNK Ojitllong baak aand 180 y Rl IL Ilypotlieokbank psndb i AniaiiA Kout btpolb psndb t 80 Maiw h O Pr Lien eert 80 NlB Holl H 8poorit Mi o iiil IIS My lot Eipl t 81 Spw aand 111 Ned I id Spoorwogm aaiid 05 Ned Zuid Afr 8pn aand SOSV dito dilo dito 1891 dilo i 100 IIAua Spoornl 1887 89 A KoIjl S 68 Kuid lul Sp ma A H obl 3 SJH ov v Wsrtoheu Woencn aand 4 158 Eoat Qr Ruia Spw Mij obl 41 Baltiacbe dito aand Fattowa dito aand 6 Iwang nombr dito aand 9 106 KurakCh AtoW Sp kap opl t 101 ldito dito oblig AlflUKA Ooni I ae Sp U olil 8 ii Obo k North W pr O t ind dito dito Win 81 Heler obl 7 1 U8i Denter k Eio Or Spm een t a 14 Illinois Central obl ia goud 4 109 Loniat Ii NaibtilliCert T unil M L Veii o N Spv M i lebyp 0 8 10i Miai Kauat t 4pCt pre aand 11 1 ll ie N York Oiilisok West aand i 1 dito Ponn Ohio oblig O 118 Oregon Calif Ie fayp in goud 6 SI Paul Mlng kUanil obl 7 Un Pao Hoof Igo ob ig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 1 Camaoa Can South CberI t aand S 1 VlK C Ball t Na lo h d e O Amalerd Omnibna Mij aand 178 Sotterd Trnmiro Maali and 103 Nao Stad Amaterdam aand 8 10I Stad Bollardam aand 8 10t Biu n 8tad Antaerpei 1887 S 99i i Amsterdam Vrkn 8lotkn 8 V Uit Tilburg meldt men aan de K B Ct Thane heeft de 14 iariga Frita ran O hekend dat bg nm ajjna ondera te ontzetten met den baitel naar het hoofd tan H B eloeg en hem lóó den noodtottigen etoot toebracht Hierop tgn decen oebteod de rader an dria toont ook Frita waa gittetenarond naar Breda otergebricbt op rrije to ten geetold 8 83 Da Dinsdag nit Rotterdam naar Arnhem gebrachte P O terdacht tan terechilleada inbraken met diefstel te hebben geplaagd en die eerat alle ecbuld ontkende heeft Dinadagmiddag hg een opnieuw gebonden terhoor door de politie alhier allea bekend toodat nog rertohillende andere iobrakan aan bet licht kwamen Te Nümagen Rotterdam en alhier heelt bg allo diefstallen der Isatate weken gepleegd o a da belangrgke inbraak met diefstal tan oogereer 40 zilreren horlogee in eeritgenoerade plaats ook liebtta hij herbaaldelgk de tooobankladen De rardaebta ia naar het Buis ren bewaring orergebraobt A C 41 Uemoedabeiwaar tegen de loling 1 Ale een bgiondetbaid werd aniaagi gameid dat een loteliog Ie Naarden g weigerd had te loten en ook zgo maat en ligntleme l op te laieo nemen en wel ale Katholiek I Tegen dit laatate proteataert de betrokken loteliog lekare J M K nit Bu eum Hg Bohrgft s Niet ala Katholiek heb ik geweigerd maar ala Chriiten en gedrongen door mgn geweten dat mjj zegt niet te mogen deelnemen aan ellie militaire handeling of rooihereiding daartoe Tereni geef ik mijn rerbating te kennen det dit in om baachaifd Chriilalgk NaderUnd all aen trtemd rerechgneel wordt heechoawd terwijl toch duidelijk moet getooid trorden dat militarisme on leger d w i M reiding tot broedermoord niet thois mlporen in een laad dat tich loorael op tijn beechaafdhaid en Ubriateniin laat rooritaan t Op de kermis la OlanerbrScke eten orer da greni werd Maandagarond in aen echiettant de 21jarige J B B oit Lonneker da atauo eijner moeder barhaaldeiyk door eea tiiner kameraden aengeepoord eeea te schieten hy wilde daaraan geen getolg get n ign kameraad hield echter aaa an wilde hem het geweer in de hand dnwen dit ging daarbj af en trof B in het oog dat geheel rerniald erd Bjj il niet buiten geraar 1 01 Door de ambteoaran dar Maat chtppg tot Eiploiutie ren Staatiepoorwegen ia near men bericht deter dagen een eehrgren gericht aan hnnnen directenrgeaeraal ta Utrecht waarin o a wordt tenocht aan Kenoamde ambteoaran tanali de Hollandioha Spoorwegmaitacfaappg reeda gedaan heelt eene gratificatie toe to kennen roor de buitengewone drnkle en rermoaiende dieuetan die ig gedurende da Inhnldigingefeaatan hebben gepreiteerd De miniiter tan Financiën heelt de tolgendo regele raalgaeteld omtrtet da rareiiehtan roor benoeming tot teekenaar ran het kadaatei la de eollicitant moot op den eereten Januari ran hat jaar waarin de Iget lub 3 hierna badoald wordt taatgeiteld ign achttiende jaar aijn ingetreden en den rollen ondardom ran 28 jaar nog niet babben bereikt 2e hg aan eigenhandig geecbreten aan dan miniitat te richten rerioekfchrilt morttn TlJd vai Greeiwlch 1 M 11 Directe SpoorwegvcrMndlngen net GOUDA WlDterdlenst 18 8 99 ll l ll II U Si 11 4i It S4 10 11 11 11 1 1 M 10 14 11 10 li M DeBlreiaenallMa Ie en e kl Elk reiiiier moet tieh botendien toonien ran 10 a y een bewijs f 0 0 J4 4 10 1 10 0 1 M 1 40 D door a u ll l 11 10 10 1 lo i 10 10 4 10 411 Stad Bruaael 1888 i 1 HoKO Tkeiaa Keaullt Oeaalicli 4 OoOTin 8 aalA nig llto i lt K Ooat n Cr 1880 8 gPAKjI Stad Madrid 8 1888 Min Ter B s Atb Spoel eert 991 117 1171 ll t4 11 01 47 10 1 10 8 11 O OBDi B l l 1 ♦ 1 f 1 1 t t l 11 4a m 4 4 U i l t D door 5 l 4 10 10 1 10 11 10 88 8 10 7 80 7 7 i 14 8 1 I M 1 84 11 11 11 10 11 41 U ii 17 M 7 10 14 U U KARKTBEBICBTBN QoudA 90 October 1898 i Granen mol goede vraag teer test Brnioeboo n Kookerttten en Malt bepaald booger Tarwe Jange Zoouiri 8 8 O Nieuwe dito 4 Uindore dito 7 0 7 9 Afwykande 8 90 i 7 80 Polder 7 8ii 7 7fc üeeulocbd Bogge 40 1 5 7 Polder J 4i l ii ri 5 bnitentaadiche per 7ntilognuni i Oortt Winter 4 70 a 5 Zoaier 4 80 i 4 70 Ohetalllei 6 4 i r Hater per lioot S i 4 8 75 per 10 kila 7 0 a 7 0 IIoooopMad lulandioh 4 r M Bullenlandaehe 8 4 1 88 Kana rieiaad 8 4 7 0 Karwdmad 4 per 40 Kilo Kooliaad 8 4 8 10 Erwiaai Kookarwlen 71 4 10 10 11 44 U It 10 11 10 44 11 41 81 lO Ut 84 1 48 8 10 10 10 8 1 18 18 80 a M l iO 11 17 4a I Il D door a OI 10 11 10 17 10 81 10 48 10 14 7 40 7 4 7 1 1 3 B8 3 8 84P 7 4 10 11 11 17 fi O O u 4 a naaTtaoaii 8 14 48 lO lJ ll 7 n 10 17 10 81 6 U I D i U T 11 B I 1 1 ttj 07 10 1 10 7 18 00 11 10 18 18 8 10 1 17 4 8 11 14 87 j f D 11 88 18 87 I 4S 4 8 10 11 11 41 18 88 l a 8 0 jw w Tol iiióïiöa i 48 oo S7 o lo oi u 7 Aaut 0 8 180 8 10 80 10811 8 10 11 IMl U treehl O 7 88 7 04 8 a l M lu ai i ÜTiMhl I 88 a HS 7 45 8 17 I 4 00 10 10 11 10 8 11 88 18 08 8 WoeHea 4 I8 8 08 1 10 81 11 11 84 87 0 8 8 8 4 48 M 8 47 4 1 f 7 1 u 104 14 Ê t l 8 40 4 87I 80 0 1 7J iei 1 C 7 01 1 10 O 11 1 I 4i 4 41 JO 7 41 4 Ana W 7 JO 8 8 1 80 11 80 8 0 4 00 1 00 8 8 00 10 0 Qoada M 1 ll Ot M l 8 1 4 41 W 7 4 4 111 tt 10 4 1 11 10 1 11 1 18 11 wu an er TWunMlda lieh mp nnigta roor d deur Tmd hg iragrted jouwde het volk ham il Een duel luuckea twee jonge FraoKlie eehrijfen wordt Mngekondigd Ltorent Tailhtdi en Erneit t Jeuneeee De heeten bidden elkMir in een polemiek oneugeneme dingen geugd Tkilhide il nog liek Zoodra hg beter ie uilen et fier kogelt gewineld worden Ekoiuiid Het ondenoek nur de lekipbreok md de Mohegan ii el begonnen meer men heeft nog gien unwgting hoe het eohip u oobegrgpeIjjk er it ign koere kon ijjo Hen gilt dat da kompavita afweken mear xjj waren oog den dag te oran nageiien of dat de kaptein dronken wat maar hg heette jniit eao leer aober man eenige psaiagieri beweren dat de kapitein onwel waa dat hg niet aan tafel waa gewatat Of dit nog kan blgkeo I De aeheepidokter ie ondei da geredden Een Amerikaaneohe jongedame die garad ia Miaa Katberlia NobI nit Beltimore rartelt boa ig nog aan boord rokken en laboenen had aitgedaan om in het want te kanaeo klimmen Ken matrooa deed haar daarna aen swemgordel aan Da 4e toorman gaf baar nog goeden raad maar toen werd ig door een golf oferboord geepoald Na eanigen tgd wiet g lieb aan een p aok taat te klampea en daaraan bleef ig maar roet alle maebt hangen ondarwgl hoorde ag de meneeban om haar ht n Terdrioken Veracheidene keercn nam ig liob Toor den alrgd op te geren Baaar dan dacht ag aan de jonge vronw die tan de aebipbrenk der Elbe gered waa nadat ig fgl nar in ha water had griegen Aan haar dacht g telkeoi aondec dat Toorbeald teida Miae Noble had ig niet kunnen uithonden Na drie anr in bet water gelagen ta hebben kwam de reddiogaboot bij baar Qooi me een ton toe riep sg en met moeite bracht men baar binnen boord Miaa Noble getaigt nog dat de bemanning ran de Mobegan sieb acbitterend gedroeg en allee deed om de trouwen en kinderen ta radden Op de Eogeliehe kuatan heeft Maandag en den nacht daaroptolgend aen atorm gewoed die reel achada lerooriaakte Op da Merie werd een whip dat een dok in moeat met zoo n kracht tagao de danren gettuwd dat deae braken In het dok itond bet water acht Eng roet booger dan in de ririer toodat er ploteeling een geweldige itroom naar builea tortta Kr lagen lariobeideo mailbouten in bet dok en deaa aonkea too inel dat al hun troaian afknapten da kolancchnilaa die langi tg lagen werden het dok nilgedrereo en een paar lonken er Twee menieben tgn hg het ongeluk omgekomen BINNENLAND STATEN GENERAAL TWBBOB HJJWBJI Zitting tan Woaudag li October Aan de orde ie de rootttetting der bekao deliug tan de indiiobe mgowet met da moti Tan Kol ten ganate ran alaata eiploititie der daUatofian 1 10 8 S 4I i 4a Cl 7 11 1 M 1M 7 4 7 1 1 Qendi Hoordreehl door Hieawerkark t Oapalle Oapalla Nlenwarkerk Moordteebt eada 4 41 4 11 1 04 I Il i l7 t il e 8 0 11 1 il u e t t SI 7 4 7 1 8 U 7 0 t io 7 41 1 41 7 1 il 1 07 OB 1 11 O Qoadi UareahuWea Moarkapelle Zoelaraeer Kegwurd Voorburg a Hatce j aHaie Voorburg oetenneer Zegwaard 2etenkaiien Omula 7 0 t 4 S t s Moarkepelle 17 IS 7 48 14 7 11 8 14 ft r 8 08 8 i 80 1 8 18 48 7 8 O 7 88 Ueada Uudew leaid Utreehl Woerdea Uudew Qoada 8 14 8 17 01 88 De hear Maokaj aen rerbeteriog tan da baataande gebrekkige mgnregeling noodig oordaelende beapreekt bat recht tan den Staat op de beichikking orer den grond dat hg erkent indien het a gemeeu nut de onbelemmerda haaehikking niet toelaat i i eerbiedigt het wataontwerp niet genoegiaam de rechten der grondeigenaren wien bg toor da uitgifte worden orwlagd da rolgende atnkkan a een geboorta akta b aen bawjja tan goad ladelgk K rag afgegeten door bet baatoar ignet woonplaata e een bewgi dat da eolliciUnt Nederlander II d eene terklariag tan aan geneeeknodige waaruit bljjkt dat hg geen lichaamegebreken heeft dia ham nn of later roor ign werk ongeaehiht maken det igu gnicblitermogen roldoet aan eene geiiehteaeherpte raa het eene oog galgk en ran hot andere oog gelgk de helft of witnneer bet eene oog normaal ia de geiicbtaecherpte ran het andere gelgk g dat tgn oogen trg tgn tan progreiiieta gabrekrn au de oogleden en het oOftbindvliei getond tjjn Toorta dat bg heeft aan normaal klenrenoodereoheidingitarmogen hg het lieo met beide oogen a eene proere ran igua bekwaamheid iu het laekenrn en beachrgren tan kadaatrala kaarten welke proaren door den eollicitant moet Bijo rartaardigd onder toelicht taa een ingenieur rerificateur of ran een landmeter ran bet kadaster 3e de leokeoingen onder letter e bedoeld en bet handachrift bigkande uit de adreaeen onder 2e omacbrereo worden beoordeeld door eene daartoe door den minister aan te wyzen commiiiie die tan hare berindmgen aen rerelag aan dan miniiter uitbrengt ea daarbg toegt eene Igat waarop de nllicitanten in da rolgorde hunner geeohiktbetd tgn termeid 4e de aollicitanten door de oommieaie geecbikt beronden tullen naar de tolgorde waarop tg op die Igat roorkomeo worden aangetteld wanneer in de earatrolgende drie jaren ta rekaoen ran den eerilen Januari tan bet jaar waarin de Igit is taitgaiteld tacaturea ran teekenaar ign te tertnilen en geen omatandighaden hekend tgn dit eana benoeming minder wanicfaelgk maken Oemengde Berichten Ta Brneael beeft een opzienbarende moord plaata gehad Een der ballel damei tan het Olympia tetliet een half nar na de toontelling met een triend een caf an werd toen laatig getallen door aen rroegeren rriand die de dame een bazoak wilde opdiiogen Toen tg weigerde nam de man een dolk en stiet date de ongelukkige in het bart loodat de dood onmiddellijk tolgde De dader ie teretond gegrepen Door den hardan wind ii de molen tan C da Triea ta Wgda Wormer N Il in brand garaakt en geheel in aacb gelegd Da landbouwer Tan Noort te Dabbeldam mocht cergiate eo nug aardbaiKu plukken tan den kouden grond Ala een bijiondarheid wordt gemeld dat Diaadag op de leemerkt te Rotterdam een gru tietkalf geboren 10 Jinuari jl rerkocht werd toor f 120 De iuititia te Miattricht houdt zich betig met hot onderzoek naar eaoe miedaad die naar alle waarschgnigkheid schuilt achter het Donderdagmorgen op t gebied der gemeente Heer te rondeling gelegde klad Dat kind een jonge p word in den rroegen morgan door twee arbeiden onder een haag in een pak kleereo en linnen gewikkeld aan de igde tan den weg alapende getonden en terstond daor da rroaw ran dan epoorwegarbeider Ploem lielderjik opgenomen Dank aan hnre greriga lorgeo kwam bet ittakka wiebl dat ran de koude reede reel bkeh geleden te hebben ipoedig bg t Inmid ili i l4 11 7 14 4 5 i 7 ilS i i t7 t ii 48 a4 i 80 4 88 4 1 4 18 i 04 1 1 1 8 1 41 1 1 t oa 8 17 4 08 4 17 8 14 a ii 7 10 7 1 7 8 10 17 10 84 10 41 11 18 4 da ao t a7 8 4 8 4 84 4 10 08 10 84 10 84 1 84 11 10 07 88 88 Aaogevangei 1 October STADSNIEUWS GOUDA 20 üclober 1898 Da hear L B Oldaman predikant hg deRamonitnotsche Broederachap alhier komttoor hg het leatal toor de racatareBejermanta Groningen Da heer G Bot predikant hg do Chr Oer Kerk alhier heelt bedaakt roor het beroep to Urk HAAStaacoT Berbenoamd tot roonilter ran het algemeen armbaatuur alhier den heer G Jongeling Harbeooamd tot lid tan hel Boeandaalacharmbeetonr onder Haaattecbt den hoer H A Montgn Bg het op 19 dezer te Rolterdam gehoiden examen rrijeen ordaoefeningen ign o a gealaagd de beer W T ran Dartel te Waddingiteen en mej C F de Koning te Stolwjik Ahheustoi De heer K Klomp haeft hodaukt ale directeur der aaogtereaoigiog Tolharding Bg acclamalie ia de beer W A Emeis herkozen ala president der Redergkerakamer Onder One De beoren Adr Dogterom en A J Slunrmen werden gekozen als bestuurdera der Tolka bibiothaek t j OvsaaKiu a d IJsszi Onder dé gameenton waar teel aordt gedaan om bet willekeurig achoolrerioim Ie boHrgdeo mag wel deze met eare worden genoemd Alle leerlingen die jaarlijks minder aan 10 maal tersoimdisn worden toagelatsn tot het scboolfeeit op Koningin l rerjaardag terwgl de leerlingen der boogtte klasae borendien mogen deelnemen aan aen tocht naar Rotterdam of naar den Haag en Sohereniogeo of wel een fraai boekwerk ontrangen Bg het terlatan der achool wordt borendien aan earablijk uitgereikt aan die leerliagan tralke tich door tronw acboolbetotk goed gedtvg en flinke torderingen onderachetden hebbon Om de bdlingatelllng der oude lerendig to houden wordt hun ellre twee maanden een kaart toegezonden waarop het aantal renoimaa ran elk hnnner kinderen in liat raracbanan tjjdrak etaat rarmeld met éiü cgfer roor gedrag en rigt en één roor rorderingea Dank tg al deze maatregelen bedrooK het willekaniig tarioim aan tohool ï oter 1897 98 alecbu 1 74 pet aan acbool tl 1 70 pet 00 aan de bijzondere sobool 3 20 pet gemiddeld oiar da drie scholen alzoo 1 87 pet tegen 1 97 pet oror 1896 97 Niet minder dan 2i li erliegen rerznimden de echoot geeu enkj maal 47 aleohta 1 maal 55 2 maal enz p y In de Maandagarond alhier gehooden mtda wgadeting werd ander de ingekomen atakken mededteling gedaan e ran het besluit ran Gedep Blaten tot goedkeuring dar gemaaota rekening oter bet dionaljaar 1897 b tan da atatistiek tan bet willakenrig rertuim op da drie aeholon gedorende bet tgdrak 1 September 1897 V tuigende beslailen werden genomen Ie Tot toorl rastatelltog der begrooting ran het e halation ra tende acbotterij roor 1899 3e tot raitslelliog tan het suppletoir kohier roor de hondonhelaating dienst 1898 3e tot rerhetoring tan da poaitie ran den gem raldw tetana gameentebode H Moldar met f 50 s jaara 4e tot uitreiking eeoer gratificatie aan de politiebeambten die alhier babhea diaoat gadaan bji dt Inhnldigingafewlao Door Bnrg an Watb werd aaogaboden da gameente begrooling dienst 1899 badtageade in onttangal en nitgaif f 16448 11 i waarna de tetnadering gesloten werd VERSCHEIDENHEID H a da kleuren tan onze tUg ontataan zjja laenp we nit de Soer Ct Toon ik aohrift aen binoenlander aan dat blad dan Sliten Aug j I onze driekleur aan aen eindelooze homboe petong bet locbtraim zon intoaren rroeg ik zoo lange mgn nena weg aaa mgn braten Gerand een reedi bedaagde Indo wieu groottader nog ran de EngeMha roodrokken wiat te rertellen teg Oaraad maat het rood boren of ouder Boten boten meneer Gerand weet soeonr dikwgls tan grootrader geboord rood da Etfelioiiei toen komen de Hollandota weerom oHMK poatiht d i wit an blauw ia da kleur der Jat kleading Getand weet wal De inlandiohe rronw Salima tan da kadipong Poangkoatan Kaooepaten ton in bet hnwelgk treden met den inlander Sodin las Udrag ran oagerMr f 50 wai reeda door jlwta aMamda baatecd om de gilotiteerden te onthalen Da paaghoah rooraf op de hoogU ge hnaW aaa d reihonding luiacben tSalima an haar broeder wiens loastamming tot bet knwaISk bg gakMka nn dan radar la bnid behoefde had da noodige maalragalen genomen om den broeder ran de bruid op het tpdatip der roltrekkiog ran bet howelgk yóir tich ta doen rartchjjnen Maar wie kaachrgft de teleoralalling dar tronwIostigcD die op deo bepaalden dag bij den paogfaoeloo kwamen toen daar de broader tan Salima met tegenwoordig wat ao hg ook aan een tweede oproeping taa deo paobooloe om te terscbijoen geen getolg ga Diep bedroefd keerden de brnid eo broidegom buitwaarta zonder met elkander door het bowelgk te tgn torboodeo De bruidegom echter door de onderrondaii taleorilelliog boos geworden heeft tan terdere trouwplanoen afgezien en tbans ein etech iogwteld tegen da brnid om reatitntie der roorgescholen gelden roor het huwelgkifeeal Da Ooiteorgkache generaio aUf heeft bclloton lot hot iuroeren tan antomobielen in bet leger r nl wat betreft het rertoer ran geacbot DE WERKMAN Tat is er niet ongelukkiger dan da werkman zonder werk die lomtgda een groot gotiu heeft te onderhouden en oiet weet aan net onderhoud dar zijnen te toldoen Maar nog treeieligker it het een werkman die werk genoeg kan riuden maar niet in etuat ia bet zei re te terrichteo ten getolge ran lichaamiittakte aoz en zich zonder raita hoop betind lulkl in do toekomit roof lyn bujagazin te kunnen terstrekkeo Ziehier bet getal tan den heer H Terdoorn n 8 Prins Alexanderatraat te Feyen oord bg Rotterdam waarheen wg ons gericht hebben door e eo de Maaabrog oter to etoken en door hem lelf rerhaald Vóór oogetaer 16 jtren geleden aoo teida bjj had ik hot oogelok mg met een zfrare kiat te rertilleo Ik raadpleegde teracbillende doctoren doch zonder het minate reaoltaat Zoo tokkelde ik maar roort totdat ik de Pink Pillen tan Dr Willama aaoacbafie die door een leder gewaardeerd worden door wie ty gebrnikt igo gewordeo on die inike wondertotle genetingen te weeg g bracht hebtien Ook bealoot ik ta ta probeeren en iu het begin der behandeling geroeide ik reeda terbetoring en na bet gehruik tan 4 a 5 doozeo hebbeu tg my tolkomen genezen tan heiige pgneo in rog en lendenen Verder zeide hg maakt het trg bekend opdat eeo ieder die aso eene dergelgke ziekte lydende ia eteoeeoa de Pink Pillen gebruike en ook rolkomeo genezen worde Mgo har tolgken dank Orerloigander bewgian t n dunkt ons oterbodig De Pink Pillen lyn do onorertreffeiyke tpierterstcrker zg bergeren kracht aan de zwakken eo zgu toor niemand nadeelig ze f niet toor de delicaatote pertonen Gelgk alle goede prodocton worden ook de Pink Pillen reeds nagemaakt e n ieder gete dm wel acht dat er in tFranioh op het om bulael itaat i Pilules Pink poor Personnel Pales do Di Williami t Ombnisel en het etikat zgu ran rooiklanrig papier met blauwe lettora Uen hoede tieh toor namaakieli Piys 1 75 de dooi 9 per 6 dooien Teikrygbaar bg Snimuk Stoigar 27 Roltordim eenig depothonder toor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen poitwissel Zeer werkdadig roor bloedarmoede rheomatiak tennwpgn neoraitbenia heupjioht rerlimming ataxie locometriee lannwiiette kliortiskte eu ent Zg bergeren schoone kleuren en handelen in alle gatallen ran rortwakking bg da rraaw en hebban op den man eens werkdadige werking legen alle tiek ton raroorzaakt door orardreten arbeid en buitoniporigheden BargerlJlke Stand GEBOREN 16 Oct Antbonie Josna Joosttn ouders F de Roitor en H F de Viiea 17 ChriitofF I Jacobni oodare P de Jongaa W U WffeuÈU Cornelia Hendrika ceders M Baas e N Beyemao 18 Maarton ouden W rblaanw en A Bol Ehtabetb ouders W ZaaJgk en B ran Dam Patronalla OornaliB ouden A ttel l eu TA La Nohh 19 Wilbélmiaa jokanni oadcn J B Btoikman en W J Bafflfen rMaria Petrus Cornells Gerardna oiAn C V W DM iag en C M Wanoekni 20Catharina Alida ouden B Noordanboi n X Dooraatald Niet kokende 8 0 4 16 Buitealandaehe roeienflea per 10 Kilo 10 4 8 91 Boonen Bniire booneu 10 71 4 11 50 V ille boonen 18 60 4 f 13 8 Duitenboonon a Paaideoboonan O 4 8 91 Mau per 100 KiloBonU Amerikaanaohe 1 16 4 1 16 Cinqaautine 6 4 6 85 Odesaa 5 80 4 6 76 InlandKhe nmang ƒ ViUAaiT Helktee roede aanroer handel en praten matig Vette tsrkeda goede aanvoer handel try wel 17 4 19 el par half KU Biggen voor Kngeland goede aantoer handel trgwel 17 4 18V 01 per half Kt Hagoie biggen goode aantoer handel trywel 0 80 4 1 10 per WMk Vetto acbapon goeoe aauvoer handel traag 4 II 4 80 Wei Lsmmereo aanvoer handel 4 Nuchtere kalveren weinig aaltoer handel vlug 7 1 lï Pokkolteron ü 4 14 indialtarcn groote aanroer haadol ttng l 4 70 Aangeroerd I partyen kaaa Handel leer vlug Ie ual 14 4 87 o ouol 10 88 Zwaardere H Noord Hollaadaohe Boter weinig aantoer handel tla t 1 f ioeboler 1 36 4 1 46 S Woiliotar 1 80 4 1 15 por Kilo ADVERTENTIEN BERICH T VAN INZET BS BOÜWKMSWONW on Eiaiider en to Krimpen aan dt Lek groot t4 HS 0t Uektaren heden in U perceolen gereild slaan in bod op Mf 0 De nadero reiling hg rerhooging afelag on C ombinatilln en de toewgting bigren bopanld op WOENSDAG 26 X TOBBll 1808 dea roormiddaga ton 10 our in het HoeiaraiTaOKBOUw to Krimpen aan dé T ek Ukkirkirk 19 October 1898 A J DS MOOIJ Notoria VAXoirm ORAJNDS HAaASIHS OU Frinteinps NO UVEAUT ÉS Wy renoeken do Hamei die ona gellluii treerd mojsallniin voor hot Wlnlaraalia aoan nocti mei ontvangen hebben dit tl willen oanvraKitn aan JULESJlLUZOTaC ririi Hetielvu wonlt ilan omgaand gratia ai franoo toogotondoo Beatalllngen van af 25 franol rrlj ran alll knsten aan bula mot 5 verhooging RMqi HI 4ulMr I liiiMlul 1 1 E CASSUÏO TANDARTS 1 Gouda Turfmarkt i lf kll Mi i aPnSIJBKl BBI MAANDAG DINSDAG DONDBBDAS an ZATERDAG ran 8 tot C unr WOENSDAG en VBIJDAG ran fftolf mrZONDAGS niat 1 Hen aNt rcrtofht op t HEKK l letten mr HIT Maotzuii ran M HAVËNSWAAY ZONEN aOBINCHEH Da TIIËKEN worden afgelorerd in rertogolde pakjes ran m laee en een kal on een Ned ant I met rermelding tan Nommer en Prija roonion ran neronataand Merk rolgana da Wot godapo neerd Zich tot do uitroering ran geaarde ontora aanherelanna 4 BBBEBAABT LZ