Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1898

Zaterdag 22 October 1898 37ste JkMrgaDg No 7T16 mwiM mmm IVieuws en Advertentieblad vé r Gouda en Omstreken Mefooa Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uit7X ndering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AiionderUjke Nommers VUF CENTEN TdfllMB Ho ADVERTëNTIEN worden gefriaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meef 10 Centen Groote letters worden berekend itaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tegen 1 Movember teorM gerraagd op goeden atond GemeuMeerdeKamers Condition tnet ea mtnier penHon te clnMeeTOii dm Haag BsliitiaBt 45a KALFS LiiVERW0R T0N6EW0BST PBESi 0Peii2 Dit de Fabriek Tftn A VAN E BARSELAAR IJoJieverancier llaife Usneile echle Gelèrsche en BankelkniDeg Korte Tiendeweg D 8 COtJDA Zenuw en llaa i lijders wordt uit OTertniging als een werkelgke halp in dei nood het boek wnbevolen Na ontrangat Tan adrea per briefkaart wordt dit boekje franco par pont toegemnden door BLOKPOEL B Boekb Zaltbommel FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische WasschcrIJ TAM H OI PËL llEIMPJt 19 KruUkade Hotterdam OabreTatmrd dooi Z M den Koning der Belgen HoofddepAt Toor GOUÜA de Heer A VAN OH Az Bpeoialiteit Toor hat itoomen en TerTen Tan alle lleerenen Dameigardernben alsook alle Kindergoedersn Spaoiale inrichting Toor het itoomri Tan ploolie niantali Teeren bont enz Oordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatate methode gererfd Alle goedenn hetig geatoomd of geverfd worden oniohadelijk TOor da gezondheid Tolgeni taal bewerkt KoNINKiUKC in HAI16 K0niHkHf1hi UacMnale FdbHek DBJ iHONIOBWEMf Ton H N Van Schaik Co geTeitigd te tOravenliage Hepplerttraat M en S naby de BegenteeaeUan HOFLETERAHCIERS Tan t M dan KONING ran USLQUl Indien gij hoeatlt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DroiTenBorat Uonig Eitraot IJL BIjXA iT PIIIE3 FLACONS Tan 40 Cta 70 Cla eq f 1 Terkrjjghaar bjj Firma WOLFF h Co WaatbaTan f 9S Omi D MIBÜIBS Kleiweg E 100 Otnida B H Tl MILD Veo tal B 126 te Gmdtt A BOUMAN Moordrtek i C UATELAND Bofhof L B T WIJK Oudmatrr H KOLKMAN Waddinarmiu VAi l BlOMMtSTtlN INKT F O IKX OUDE f 8CH1EDAMMEB GENEVEE Merkt Terkrggbaar b M PEETEB8 Jz N B A U bew a van ochthoid ii oachet en kurk iteodi roorziflD vBD den nwun der Finn p HOPPE NIGHTCAP Wgf la i iMitt bwifilat l ea Jlabt BlMwiiiUiat UaU iMtk torlom Arter Paii ExpiiHer aaii Ylt laaHtkMMllaMaaatairandmtgcag y § wat aa itaala fai War hoiifa 5 IMnrliiiIxpeller Fiia 60 oaat 7S oaat ea 1 29 taa TtoiuadflB la 4a naaata Apottakaa ao bq f AiPlUcktar Oi ta Bot r aiii Te QOODA hg C LUQEK Apotheker Markt en bg WOLFF k Co Weatharen 199 Burgers Acatène g ia ia het beate en goedkoopste kettinglooze RIJWIEL k mm c M H mmUÊÊWmB MÊm M mM H 1 SSh B DhwI ï MHB6BByHBi a ll HR lalliHraKt e MpL flEHHw d f j j ÈmÊaÊP Ê iÉ o HBlflylfe BBi H E 1 S fiVHeKJ SjSP K S m iiiimm gi i § iKHHHH uIII U J NanEVCIUNCIER s 1 J c Veltegenwoordiger DE RUITER Gouda Een ware 8chal Toor de ongelakki e alachtoffora der ZelfbeTlekking Onanie en gehe jne uitapattingen ia het beroemde werk z Dr Retau s ELFBEWAIIIIMG Bollandache uitgaTO met 27 afb Prga 2 galden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen Tan deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een ekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagg Magaiin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in poatzegela en in eiken boekhandel in Holland Eobtol Wie leker un wu d Elkel CaCSO t ontraagaa Il natald o Talt pnehemlngen ia ia baodel gekomen onder rdea hub de nitriaden Dr Hioha Us nraaidigi a do beato maoUsea in bat mroldbo 1 nMDda ttabbliMamont ran Oabrg SutOf I tcok ta bnleD IkIm ia Tio anta boiMa DenKïaMkeas ia mot mdk gakaokt I no aoiinaoiBo goiondo dnik Toor dir 1 goiykacli gobniik MO k Z ketlifOb TH I t poMlor TOOT OB kop Onooiati Ib I geaeaaknekikt draak by foral na aianrlwo ihahto mH watar ta tbralkta TorkrÜgboit bQ da t i ii i i mU i ttfl ApotbAkan a A Kft Va FtQa UT O oM mlw r i g wirooriI ym S laad Jflnut attenkMI Asiaterdam Kalvaatnat Itt oud Druk Tan A BKINKMAN k Zo Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwej en WÊÊaBÊ smoÊÊÊÊÊsm ÊÊÊÊÊm Bij relegfenheid van de Najaarsinarkten te Woerden loopt op MAAMDAG t4 en WOEWSDAG 16 OCTOBEB 1808 voor vervoer van derde klasse reizigers onderstaande extratrein vertrek 2 uur nam aank 2 10 9i50 2ü7 3 04 3 15 WOERDEN OU DEWATER HEKENDORP eOUDA MOORDRECHT NIEUWERKERK CAPELLE ROTTERDAM Maas Met dezen trein kunnen ook wagens paarden en vee bevracht tegen verhoogd wagenladingstarief verzonden worden 1 Patent H Stollen j Der grOKM ErMUt uiMTé i a mt H WoIi trruniéti lut Aalau u I KhMum worthlmm Hachahmuntl M Mvt iauft rfflAv viuart Mtet gcharftn H SMUn mir ton UM ilrêot aitr In tolohw LlaênhutdUiatu If éum ar Hlktt wH Ml aM V a l4aM l tl S lVa aHa aa Zeujnlaaa aa l ia Warnung luiiüii N P ritmuiL ItaoRmaikmintf mot rood lottoxw ECHT X at Toorai op do J3t eriahnstein OintCTCUK DtR VICTOIUABIIOM OBIRIAHMSWII Maatschappy ftrt BxtOoUaUe tww de PMoHa Bnm Kanttor wtor NederkouL Boompfe tO Satten am LOTEN in de Verloting der lOLlANDSCEE UAATSGIAFFIJ TAH 1MIIB0W Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GQUOA LEVERT EOFIATTEN ABGBITSATEII SK ilimi ook volgens op te geven Profiel fi Hiedlge aflevertng Netle allvoering Goneurreerende prijsen KEiM l8GEVIXG Do BUUUËMEËSTRE ler gemeente Qouda Graien Artikel 6S d r Kieawet Broagt t r openbare kennis dat op ÜinsdaK 2Ken etober a a tttHobeo des voürmiddag aolit ea dei namiddags vy uur do iteniniiDg Kal f e cbioden ter TervuUiag rau oeno plavts ia don Qomeeoteraad waarroor oandidaten ign J A DONKKR ea K J LAKiüBER Ru heriuD rt aan don inhoud van art 1S8 Tan het Wetboek vau Btrafrecht luideudo Uij die opzettotgk zich voor een ander uUgeTunde aao cenu krachloiiB wettelijk voorschrift ttitgesclireven verkio Dg deelaeomt Wordt gestraft mot govaugcnisstraf van ten hoogste een j ar Qouda den SI en Ootobor 1S98 De Burgemeester voornoomd K L MARTENS BuUenlandscii Ovcralchl De Werichteo uit Parya wekkeo het rcrnoedea dat Brïeioa Diet laog meer aao het boofd der uk bbI staao Tfgen de TemaofatiDg besloot de miDitlerraad io syo joDgata itttiog tot een groote veiaoderiog io bet peraonvel dar prefectareD wat oor da door BrUion roorgeDOmen reraeoiging dar RepablikaioeD zeer ongewenicbt fBOet fQD Volgens de Matin sqd de wyaigiagen die in de departeKeniala besturen gebtacbt zga in bet geheel niet naar den zin der gematigde Repablikeineo men Terwacbt elfa dat oppor tnnisiiscbe Kamerleden die vooraemenB waren Briwon te ateooen nn tegen hem znlleo optreden om xgn val te Terbaasten BoveodieQ Toelt Briison zi h ongesteld en verlangt hg naar rast Be Matiu verzekert dat Bourgeojj als raiuister preBident zal optreden Woensdag hield Boargeoii een redevoeriag Mn een banket te Pargs waarin hg op den meest voorkomeaden toon holde bracht ae het If er De Dreyfos pers siet daarin eeo voorbareidÏBg voor tgn overgang naar bet pra ideLtschap van dan ministerraad bg die voor den grooten voorstander van de revitie doorgaat wtl pogen de logerohefs voor aicb ta wiuMn Aan dit l nket zeide Bourgeois Ik drink op nw welzgn generaal en op het welzga TM het legtr dat w f achten ea iiefhebbeo en vaarop al onze hoop gevestigd ia Generaal Monrlan tot wien de toespraak van dan Minister gericht was antwoordde FEVlLLETO Gedeuksohriflei vtD eea Gelukioeker OF AIOHBAL DE YOIIDELIIIG Aoor et Frantck DOOE W NUTTBB8 SI De oade vrouw in het zwart sloot zorgvuldig de iware deur vervolgooa zich t t Martial die somber voor lioh staarde weodeDde zeide ze ftUeb de goedheid naar boven te gaan monsieur Régulus madame Ijabrador waoht u m haar salon op de eerste verdieping Uoofdatok IX Uktiodw LABKinoa Op dis aangewnen verdieping aangekomen bevond Martial zuih legaaorsr eeu tamelyk langen gaag Tfjf of zes deuren kwamen op dezen corridor uit Ken dik tap jt waarin de voet wegzonk bg bot loepen vsrdooMe hier et geluid der veetatappen Vooraan hing een thans half geoprad damatten voorhangiel Martial dia aitnanteli met de inrlohliag dezer woning bekeud sobeea trad een salon binnen walk salon een vreemd indruk wekkend gezicht aanbood Het vertrek was middelmatig van grootte geheel met eene donkei oooe papleraoort behangen Lauga de wanden stonden eau groot aantal kleine tafeltjes kat eene bedekt met ostieedkundife instrumenten dat militnira ao borger ambtenaren bezield zga met dezelfde deukbeeldea van liefde lOor het vaderland en van dienstbaarheid voor de bescberming roor den J i uben bodem Bg dronk daarna op d n on verbreek baren band tnsschen leger en volk Uit deze boffelgke oitiogea bigkt soo oppervlakkig niet het voornemen van Boorgeois om eeo andere houding aan ta nemen dan tot daaver Maar op dit oogenblik en onder de tegenwoordige omstandigheden is alles io Fraakrgk verdaelit of voor verdeokiog vatbaar Men weet dat de tegenstanders der revisie alles zelfs het onmegelgke willen ondernemen om baar tegen ta bonden Bet gerocht loopt zelfs dat Cavaignse in ds Kamer zal voorstellen de zaak Dreyfas terog te uemen Tan het Bof van Cassatie alsof zoo iits mogetgk zoti kannen zgo nti zoowel da procaranrgeoeraal aU de raadsheei rapporteur de zaak hebben onderzocht ea hnn rapporten weldra znllen aitbrengen Het ii nog steeds de vrees de groote vrees die alle gemoederen ia Pargs in geheel Frankrgk beheerscfat de vrees voor bet onbekende gevaar dat allen varwaohteo eo dat niemand onder woorden kan brengen Ofiohooa de Ëogela e stnatslieden tieh op het stak vao Faajoda al even weinig tot inachikkelgkbeid geneigd betoooen alsde Ëagelaehe pert eo er nit Fraokrgk wwr berichten komen van bet nitmiton van oorlogsschepen van koortsigan arbeid op de marinewerven en van verstetkiflg vsn de bezetting van Brest kan men nit de bladen niet den indrak krg en dat mfin te Pargs of te Londen werkelgk aan de kaaa op een oor og gelooft Men rekent er op dat de diplomatie bet geschil nit dan w g zal weten te raimen Ala dat moeite koH zal da schuld voor een deel liggen aan de Ëngelsobs per dia van den aanvang af een zoo dreigenden toon heeft gevoerd dat Frank rgk toegevende den achgn aanneemt van voor bedreiging en niet voor rede geweken te zjjn En dut last Frankrgks eer oiet toe De Itsliaaosche Regeering heeft voor de conferentie tegen het anarchisme de volgende voorstellen op baar program taaa Io Alle misHsden begaan door aaarcbisten moeten voortaan beachoawd worden als drag ode ef n internationaal karakter vandaar dat 2o alle anarchisten tegen wie een aanklaiht werdt ingediend nilgeleverd znllen worden 3 elke Staat moet zich verplichten van zgn groodgebiud alle vreemdeüngen t weren dia beleend zgn als anarchisten en op een of andere wgse het andere doodifaoofilen en alle doelen van hel menaohelgk skekt Boveudien bevonden zinh op eiken hoek dor zwart marmeren schoorsteen man lel op hot m ddon waarvan oeue sbbenfaouten pendule met zilver ingelegd stond üoodshoofdeo wier oogholten als in eindelooze m mering v rzonkeD strak voor zirh nit staarden Eene vrouw in een rieten stoel gemakkelijk gezeten terz de van den schoorateen stond bij MartUls binnentredec statig op Daza vrouw wu madame Labrador de meesteresse dea huiua Klein ving gezet brainbang blozend van gelaatskleur kon aindaaie wat leeftijd betreft ronddobberen tuaaohen SO 00 94 jaar Haar bonding was bevallig en aangenaam rondom hare lippen dwaalde onophondeldk oen van innerlgke tevredenheid getuigend glimlaohje eo ware de onheilspellende blik barer zwarte valsehe oogen niet zoo lopvallend geweeat men zon hebben gezworen dat het onmogelyk zou zgn zioh eene bevalHger en levenstnstigor versohgoiag voor te stellen Kon buismuta inohtig met kunstbloemen versierd prjjkte op haren ravenzwarten haardos Ken kaatanjebniiner zgden japon omtloot hare taille waarover een lang spierwit voorsdiort naar de w ze der xtekeooppastors fZtJt ket monsieur BégnlnaP zaide zy Ik had u eigenlijk reeds eerder hier verwaoht yOeea enkele minuut heb ik verloren lei de Jonkman de schoudert ophalende Maar Iaat nu ook gsen oogenblik meer verloren gaan anders ben ik werkelgk bang dot do zaken verkeerd afioopen Oa maar gauw eien I Maar vervolgde madaaaa Labrador rgfj berianert n ongetwyfekl aog wat wQ onlaags overaoa voor de anuohie propaganda maken 4o elke Staalkdient insgelgks de verplichting op zich tfl oémea om de verspreiding van alle aoarohiattMhe gesohriftan zoo krachtig mogelgk teget la gaan 5o alle B eeringea moeken elkuder op de hoogte houden van hon eigea ananhiaten ea de bewegingen dezer individuen 60 de reclame die feitelijk door ta van eonrantan wordt gemaakt voor anarch istisohe misdaden of voor ds bedrgvers ervan o a door levansbgzooderheden van den misdadiger en door intervieuws moeteo energiek worden tegacgegaan Met de ontruiming van Kreta door da Tnrksoha troepen is een begio gemaaki Op Turktcbe traoaporlaohepeu werJen de suldaten ingeicbeept en de admiraals sullen toeaian dat r niet eau hannar op hst eiland aebiar bigft Wri heeft de minister van baiteolaadschssakaa hg elk der vier gezanten pertoonlgkpogli n gedaan om ben tot conoessiün tebeweyen en heeft de saltan zelf atlen invloedaangewend om een wgtiging te verkrggen inhet oltimiitam doch bet hielp niet Én tenslotte beeft hg toegegeven op raad van daDuitwhe regeeriag Dinsdag xgn te Caodia zeven Mohamedanen opgehangen dia door dea Ëagelsoben taekrögsraad waren tdv dood veroordeeld drie wagens moord op twee Ëngelsohe soUatea buiten die stad an vi r wegens moord op siaken dia in het Ëngelscba hospitaal verpleegd werden Die terachtiielliog heeft diepen ludrnk gemaakt op de Uohamedaaasche bevolkiug eu men verwacht dat IS haar eene aersohnwiog zal zgn om sieh vaor bet vervolg ran moorden te ontbonden Ds Tarkaebe goaverneur heeft zioh nog op hsl laatste oogenblik tegen de voltrekking der vonnissen verzet onder voorwendsel dat hg zgo regesnog daarover wenset te te raadplegen maar de Eugelscbe lintoriteiton hebben hem kalm lalen protesleerr n Verspreide Berichten De zaak Drejfot komt vo gens deaïodependuicee niet voor op de rol an de strafkamer vaa bet hof van cassatie uaar desniettemio deokt men in Parga dat zg den 27aDf 26a of 29eD van deze maand zal dienen Fkakxei k Ken honderdtal sohrgnwerkers lifpen vandaag door de straten van Pargs ea riepea sLave de werkstaking I c Kr gebaarde verder nieta t a gekomen P fWat hiiHtt do beUling U fKatuurlgk Niet dat ik u nist vertrouw naaar ik kon een klem sproekwoord en b gelegenbmlrn ds dM9 komt het mg steeds voor den geost Ken vogel ir in de hand is beter dan tien in deluohtl vuÜte Martial aan dat is zeer waar inderdaad Ka zoo ge wilt Ziehier a de jonkman liet een aantal goudstukken io ds band der vrouw glijden we ko door deze met wrg geteld werden tfist is in orde leide slj Kn na ia metoen allaa io orde ylk heb u dus betaald ia t nist f vroeg de joskman Het zou me neeilgk rsltan met een ernstig genokt te B gen dat ik het niet recht meer weet zai madame lachende i Ik zal verder nieta meer eiaeken of vragen Het ia in orde gel k ik reeda zeide fWel lulater wanneer in v f dogea de jonge dane ie ik kier braoht in staat z n zal frsn hier te vertrekken zal ik or nog rijf loula bijvoegen i vgf dagen zegt geP im Drommels I vat ge me daar vraagt is vrif asoci lijk onmogalgk bijna en vooral slecht vooruit te b ea flaaar in elk geval kannen w6 aien en ons bttt doen Hoofdstuk X Dais Baixvior Toon Htftial eaw s nna ka r de kamer blanan In den ministerraad vaa gister daalde do miaister van bmitaolandaoba aakea een tsl rara msde n dea mi aistar resident van Fraakrgk te Peking waarin wordt gameid dat aan Franaoh leadeling aa vereobeidene katholieke Cbineezen door da oproerige bevolking werden verbrand io de kapel ie Pablang De miniater reaideut diende aea krachtig protest io sa vroeg vergoeding voor da gel dalgke sahada Da aioister resideal heelt lastruotie outvangen om aao het Taang ti Yauaa te verklaren dat da Fraasohe regeeriag aich voorbakoad bandalaiMl op te treden zoo China niet spoedig maatregelm neemt ter verzekering van bet leven der zendelingen Smoklamd Te Londen is een mao overladen tengetolge van een krab vaa san kat Deo lan October krabde de kal bet be i vsrd door den man gssl n hom in het geziekt De volgenden dag zwol de wond op en de man ging ziek naar bod Erysipelas openbaarde lïcb eo verleden week Yrgdag stierf de patiSut naar het medisch getaigenis a a ptenro paoanomie tstt gavolge van Moedrergiftiging veroorzaakt door de krab vao de luit die blgkbaar smelstof aan haar klaaw had Woensdag haaft ie LoaAan da brandapait in een opatoolje dienst gedaan Afkomende op een advortsaüe hadden lioh dien middag aea aantal msoneo voor het gebouw Olympia ver sameldo Zg kregen daar eabter de boodaohap dat de open plaatsen al vervald waren D meosoben waren daarmee sebter niet tovredea en begonaen bet gebonw met steeaen te bombardeei o De directeur liet toeo de brandkraan werken en spook de aaavallers weg Maar de manaen lieten zioh op den door olat wegspuiifto en da aan al btgoa opnietiw De politie wat iamiddels gewaaroabowd en kwam in rgtaigen spoedig ter plaatse Toen eindigde bat kabaal Bataiy Er is gisterenoabtend op de IgnMaehelea Ternsazen een oogelak gebaard Een peraonentraia werd aobnias door asn goedereatroin aangereden Er w rdeo tviotig menHbeii gl wond versoheiden ernatig De eebade is groot OfWTBMRU K n UHOi VJia Zaïerdag baddan een kleine honderd werklai van de wapenfabriek t i Steyr bat werk géataakt maar Maandag haddin u bet weei hervat Diaidaii echter Qn iwaalfhoaderd irêvkini vai de fabriek aao t staken gegaan Sr wordt onderbandeld trad waarin men mej Do Itaueterro had gebracht vond hij haar in diepen slaap Madame l abrader san hot voeteneind op aan stoel gezeten wiegde in hare armee het onschuldige wicht welks intrede in het leven onder zulke vreemds en ooguaatige omatam ighedei had phuta gehad De jonkman r aderde de aloude en zonder haar te wekkea oofdeed h j baar vaa eeu klela gouden kruisje dat zij om dea hala droeg Daarop eniaterda hy tot msdama Kom en noem het kind mee fp da teenen ging hy aaar de deur ea bsvood ziok weldra io bat aaton waar zfja geduld op zulk eeu iwara proef wu gesteld Madamo Labrador wu hem gevolgd De jonkman ging naor den hurd stookta het vuur op en witrp het goudsu kruis to midden dor vlammeD Wat gaat gij ia s hemels naam do n t Gij zult hc spoedig lie antwoordde Martial bleef onbeweg lgk voor het vuur slaao en ug faoe de vlammeo het edele metaal lektsa Kindelijk nam bij het kind maakte bchoediaa de windsels los eo ontldootte bel rechterarmpje Wat gaat r toch in a beoaela oun ultvoerea moasieor H gnloaf Dilnul ontving z aiet het minate antwoord hetgeen ook t melg k overbodig waa want Martial wu OBderw l z aprsk naar hot vaar teruggakoard en banlde nnt win dan tangene het tkaaa gloeiende kraia te voorschijn wierp het op de ijzeren plaat nam het weer op en drakte bet op hei armpje vsn i a toen