Goudsche Courant, zaterdag 22 oktober 1898

1 aOODt IOTTlIDlll lea vvna ll l ll l 1 11 8 41 7 4 11 11 11 1 a a a l t 11 81 v 1 7 a a l ll 11 41 1 14 a a a l ll 11 11 ll M UI 1 80 4 4 11 l ll Directe Spoorwegverbindingen net GOUDA winterdlenst 1898 99 AangevangeB I October o o Tl o o T T K o 1 H lea vtna 4 11 l ll l il 11 7 81 9 14 l lt I IO MO 7 10 14 4 10 1 De O Iniaea allMa le en le U Elk reiaiger moet liob bovendien vooniea van in aij aen bewja a f O IO 1 40 O loor 1 11 I OOBDA Il H 4 i riaa iwaa 1M 1I M U M 4 41 10 10 1 U O 10 11 a a 10 11 a a 10 88 a 10 88 tlJ 1 11 1 14 t ll 7 ll i l7 1 18 M7 10 14 ll lt l l 1 1 1 8 1 81 Ul II I 48 1 41 l ll lo ll 10 44 11 41 4 8S 4 1 4 1 1 04 1 11 ll l U M 7 40 7 4 7 11 11 17 11 01 H 0 I OI 1 84 e 0 n u A a HtftRDa Kmla IL I 1 14 l l 10 17 4 11 IJO 7 11 Ml 10 17 la is Alaat W 1 01 I OI 10 81 i 48 1 00 t 87 1 40 10 0 11 17 Anut OS 11011110 80 108 III 8 1110 11 17 4 8 10 ft III S9 7 41 87 I I i W I IO lO l lO li 11 18 ll ft 1 87 I OI LM I II 41 I H t l 7 18 tiia ia 1 117 11 A al a 7 0 1 10 0 11 111 111 4 4 4 I 7 41 1 4 A W 710 III 10 11 80 8 08 4 001 00 1 00 10 0 M I IIIM 1 H ♦ ♦ 1 1 1 47 4 II 11 7 11 4 M 1 a 8 4 4 17 U 0 81 19 41 a a I II IS II 11 10 11 11 DinwiHLAnb üti Tubraod Tio boitao omloop gMUId papurKald gnKhiadt to Beiigu ia liet geboow dat Stintailiiikkerij Het lokul Toor di t bnidiDR ia eau kul mat tagali balatid verirek Dj rarniatigiog d r loonf doorbooida pakkattao lookbiljelteD Kaïcbiadt is laganwoordigbajd Ttn hooga Bmbtauran op dg Toigende wyii Winoaar da tar Taraiatigiog baitoinda pakkattaa Dwiwkairig oagrtald gaoot trd eo Targolekao cija wordan j io aao mrddeo io bat lertrak itunde juraa bilt gaworpau di i door aan kaoaal in racbtatraekieba Ttrbiodioic mat deo vaorhaard m dan keldar ataat maar aas daian aacbaidao ii door aan yi reo ncbuif die daa rook bolet m de kamer op te ttygao Doelmatige rooaten in d o vaorbaard Terbiodoreo bet garakao vao papiaraoippara iu da uob eo bet mMToereo mat de rook air btaodaade Kaaaao door den icboorataaa dia io aeo bygabouw boog io de lacbt uitmotidt De Tuorbaard ia toolang da rerbraodaog gaaebiedt Toor deo atokar en de andere atbaidara die daarbij werktaao ijjo niet toegaobalyk Op deze wlj£e wordt voor volkomeae varDÏetigipg gezorgd eo tagao TcrdniateriDgen door bat paraooaal gewaakt BINNENLAND STATEN GENEUAAL TH BBOB UAMBH Zitting van Donderdag 20 October Da bobandtling der ladiMbe Mgnwet weid Toortgetet De heer Van Kol verdedigde oitvoeiig t n molia vMr Staata eiploilatie van bat mgnbedrgf welke motie uok particuliere eiploitatie mogeiyk maakt De Btaal mploitatie atkent bet reebt van beaobikkiog over Jen bodem in bet algemeen belang b Iet guosleo en voorrecbten aan ooucefaionariaieu waaruorgt de winat aan de Hykaacbatkiit bejcbermt werklieden eo iuboorlingen weert vreemden invloed eo rooiboow en behartigt de belangen van bat nagealaobl Bpr betwia bet recbi om op de voorletkelde wgse over de dalfatofien te baicbikken Nemen ooit de locinlitten den borengrond In Nederland dan ui dit toch geeohiedan mat acbadelooSfltalling en tonder maehtamiabruik De Staat trekke liever de Toordieleu uit 4 ie iodoitiia dan lit dan volkava derlelyktn opiom Vreesende van partienliare ez loitatie moeiiyiibedan met bevolking op buit obazittingen bandbaait bg ouveraadetd zgn motie die ook geriehi ia tegen kapitaliamo welka habiacht deu et voedt i gende apr dit alt proteat tegen e miniithrt bewering dat apr net rootiaa lonkjea toewtirpt aan de aooinliiten De Miniatar bigit onbepaikte uitbreiding TtD taata zploitatiomgeen wagana ta groote riaioo ontraden lig lagt oog dat deu wet mgn ooBceeaiio aao inlandera toelaat en dat over uitvoering van de koelie ordonnantie geen klaobten warden vernomen Nadat voort Van Kol aangedrnngan bad op bat beateden van de hellt der wintt van mrtionliere mynexploilaiia ten bate van de ladiwbe bevolking werd ign motie Tirworpeo mift 57 tegen 11 atemman Voor i Ketelaar Verhey Blaalman Troelatra Van Ko Van der Kwaag I jttaraea Ueanequio Zglm a De Boer en Noftiog s st l tl 1 41 l ll Cl Oouda 7 Moordreekt door 7 M Nieuwerkerk a 7 a Oapelle 7 41 lUlterdaM 10 7 11 Hotterdast 4 41 l ll 11 7 M JapeUe 4 11 8 01 9 a Niauwarterk 1 04 11 a r Hoordreebl l ll t ll a a Souda 1 17 II 1 88 7 41 7 6 1 80 8 41 l ll 1 08 I OI 7 80 7 41 7 18 07 l ll Qonda Ïeveibuiien Moerkapelle Zoateraeer Zegwaard Voorborg Hate allage I 4 7 10 Voorharg I ül Zoetarmeer Zegwaard B 8 y ifavenboiien HoerkepoUe 1 17 ftnuda I 7 H 1 10 8 l ll II 1 48 7 1 I OI 7 18 84 7 tl l ll Uonda Oudew Woerd Utreeki Ulraohl Woerdet l 4li 1 18 l 0 Ondaw 1 1 a a i 1 17 01 1 08 7 04 l ll 18 Terwgl H M de Koningin giatarnamiddag aan bel aU iok e Amaterdam in den tram loa itappan waaeenderaanweiigejonrnaliateo de heer tan W radactetr aan de Ecbo c 100 galant om D M dan arm te praaenteeren Ua beWBite jonge man die nu en dan een weinig aan het malen ia raoat ook reada B U atlarlei brieven babben getebreven eo waa leswrrga bg de politie io obaervatie Op zolk oan nitval vao dan ridJar aaaoa paar at aaoa rep ochea waa men echter niet leidaekt Hg werd thana voorloopig Io bewaring gonomao Naar wjj veroemen waa bg reeda bg tDe £ cfao in oot lag en ook niet door ago redactie oaar bat perroo getondan Da aanvraag van de regeeriog om galdeo t t bet atiohlen eo inrichten va i en Ilgkaiu raleooliA ealatibn betft nogal bedeokiagen nitg ilükt in de afdfalingeo dar Tweede Eame Meo merkte io de eerate pUata op dat dosr aan bot rfsbribaoten d gelagaobeid te geveo zoowel boo prodoet als hunne werkplaataco te at 3ilao onder geregeld toezicht van Ugkawega zon worden gehandeld in atrgd met het at lael van de besthaode Botetwet Waar immeri dat atelail medebreegt dat aan margarine o aorrogaat een kenteeken wordt gegeven sod tbana de ontuuiboter z ll als het ware vao ven etiket worden voorzien Dit nieawe etalial kon volgens aommigeo niet worden iogevoard zoöloog de verwachte borzieoing der Bot wet niet zon zgn tot ataad gekomen Daarttgeuover meandeo anderen dat de aticbting van een Tuivelatatioo en de invoeriog van bet Kgkatoezicbt ao zoodaoige berliening niet albaukeiyk beboeft te ago eo buiten verband caarmade kan wordeo tot etao gebracht ï ella verd code bet volijrna hen aanbeveling reedi dadelyk dergelgke maatrexeteo te nemen om vaa de revulteteo daarvan partg te knnnuD trekken bg de herzieniag der Boter ivet Ook afgezien van liet verband met da beataande Botarwet beit edeo vale leden de wijze wnarop de Regeering de gelegenheid wil openatellen het bedigl onder toeiicht van Hjjkawage te plaataen Zg vroeadeo dat daardoor de boer zon worden acbtergeateld bij den fabrikant De laatete ton tich ooder eonliAla llellan maar de eerate niet omdat lu deo regel bet deponeereo van een bandelamerk voor hem te kohtbaar en te odalachtig zoo tgn Van Rgkawege zoo dna er toe wordeo medegewerkt aao bet product van den fabrikant aeoé boog re waarde te geven dan aaa dal vao dan boer wiaba boter in den handel gedi preciaerd zou zjjn Daardoor zoo aan de tniralbereiding buiten de fabrieken om belangrgt nadeel worden toegebricbt Al moge nu ook bg de boterfabricalie con gj centratie io de richting dea tgda liggen de Btaat waa naar de meening deter leden niet geroepen door zgne maatrrgeen toodaniga eoooentratie in de hand te werken Ook indien een middel kon worden givenden om den boer het zieb onder toezicht atallen moge gk te maken zonden deze leden over deu maatragrl niet gunatiger denken omdat dan bet aantal intpectaora zóó root zon moeten zgn dat de tbana reeda dnre maatregel nog koatbnardar zoo worden Tronwena man verwachtte dat ook bg een toezicht van dan omvang ala lioh de Hrgaering voorttelt de kottan apoadig booger zoudan atggen dan wordt opgegeveo De Htaat neemt door in te ataan voor de toiverbeid der boter die onder controle ataat eane groote reiantwoordelükbeid op zich de cootrOle zou dna atreng on voortdorend moeten ajjo en bat laat tieb voorcien dat met de drie inipectenra welke aaanvenkelgk worden aaogeeteld reeda apocdig niet tal knnnan worden volataao 1 14 10 U 11 11 e 10 10 11 M lo ia 11 81 11 10 11 17 10 11 t t t 10 11 a a 10 48 ln4 ll l4 If OI 11 47 I II k 1 47 10 18 11 11 11 10 11 41 11 11 a II ll 4 11 17 10 11 10 17 10 11 10 48 1S t4 1 81 D door K OI I S I4S 14 P 10 M U I D A ll T 11 Ü H Ijilaa vara 10 17 li nn 11 10 ll lt I IO 11 14 a 8 11 J a U 7 a 1 4111 4 11 81 1 1 I OI 1 07 10 1 D a V ll 10 11 11 11 11 14 Dit klemt te mier omdat naar het oordeel vao ve e leden behalve aao fa rikaoten van boter ook aan handelaren in dit product en aan fabrikanten tevena botervarkoopera de galegonbeid moet worden gegeven bnn balr f ond r Hijkatoeiicbt te plaatsen Date leden bi teigdeo in ta eist lling mei anderen dia van eeae gelgkttelting van handelaren met fabrikanten niet wilden weten bonae iaateaaing met bet adrei hetwelk door C Vetb U Delft en andere leden Tun bat beatuor dar Vereeoiging tol beatrgding van kooeiergee io deo botor en kaaebandet bg da Kamer i inge diend Gevolg tan deze g lgkitelling ton evenwel zijn dat bet aantal toexicbt bosdende ambtenaren n tt moateo word n nitgabreid Bg den tegan oordige i toeataod ao stiglia fioauciëo n oet men zoo ward ten atolti door aommigeo opgemerkt al zeer aterk overtuigd zgu vao bat groote out der inriebtiog en de pracliacbe mogelgkbeid om bet doel dat de Hegeering lieh looratelt te beieikeo wil man tot dezen maatragat kunnen medewerki n Joiit dit Uat te de practiicbe mogalykbeid om bet geitelde doel te bereiken werd door deze ledeo betwgfeld Zg beriooerden aan bet stempelen van Rijkawege van de haringvaten in vroegere jaren om daardoor da qoaliteit van den inhoud te garaadeereo een maatiegol waarop men later ia moeten terugkomen H H M M de Koningin ea de KoninginMoeder babben voor de dienatbodeo kneehta en meiden die bg den brand op 3 Sept jl te Weaterbork top zwaar werden gatroffao eeo bedrag van f 175 aan dea bnrgemeeater dier gemeente ter band geeleld wa rmeda allen die op £ 00 noodlottige wjita vao bonne kteoren en verdere Igfatoebebooren werden beroofd weder vao bet noodige ago voorzien üemengde Bericliten Volgens bg Uojds ootvangan telegram uit Batavia ia bet Ned ss Prinaea Marie geetrand doch later vlot en lek te Batavia teroggekomen Het moet loaeen en dokken om te repareeren Het ae Piiosea Marie vertrok 19 Oetob au üatavia naar Amaterdam De correapondent der aN R Ct te Bredaschrijft V Ala vervolg op belgaen voorkomt in bel Tweede Blad van giateren aangaande de opvoering van Faust waarvoor de katholieken alhier ten ernstigat tonden tgn gewssrfcebuwd diene nog dal gedurende de acht dagwa dat door paters UadamptoriBten voer etaoipvo le kerken is gepredikt eo voortdurend isgefrszen op het slechte dat geMgca ia io het bgwpneo van opvoeringen van wa ken aard ook die in Concordia worden gegeven de Fknal biev Woods lagavond gaipeeld ia voor een pobliet dal in nog grouter getale waa opi ekomen dan andera bg opera a bat grfval ia en de vertoooing die trouwens teer goed was daverend heeft toegpjuicbt Qet ala tzearaedflooaa geaigntleerda atuk bad een buitengewoon anccea De peraoon wiena hnia met drek en ander vail begooid ia omdat bg eene aankondiging van FaosI achter eee tgner wiokeirnmen bad opgehangen beeft deae laffe daad beantwoord met nog twee programma s oaaat het aanwesiga te plaaiiaf De weerkundigen voo speMen eon atrengen winter Het achynt dat bet jaar 1891 OeboorI tot een familie van jaren die zich onderacbeidt door da get rengheid van hel winleraeitoen In Janaari en Fabrnari tullen koude Oosieowioden zich paren aan tware ene uwatorman die bat verkeer tollen stremmen Ri ieren ala de Tbeemi en de Seine tollen waar hgnlgk dichivrieten 1 44 I IO a 4 4 01 4 40 l ll UI4 a a 4 10 a 1 01 ff a 4 17 a I OI a 1 04 a 1 14 H O 4 01 4 14 I IO l ll 17 17 1 14 41 4T 4 11 1 7 ill I II 1 87 Ml 4 11 t ll l 0 IJI 1 41 l ll I OI 1 17 4 01 4 17 10 81 I 7 1 7 18 7 8 10 17 10 84 10 41 11 11 I IO 1 87 41 1 14 4 1 48 t l 11 1 10 14 10 14 k 11 10 10 0 1 07 Ml I M I II SI I IO ll M Jannari tal beginnen mat vrg zacht weder e I na bet midden van Febroari lot bet eind van Maart wordt vriateod weder venracU met nu eo dan fel koode dageo Aan deJxwrdea vaa de Weater ijcbelde iaZnidBeraland orden tegenwoordig boiteogewone ma bft a bonte kraaieo aaogetroffen Delaedboowera die zaaien weten er al ee vanende moaaelrapera tollen bet eerlang wel bemerken dat de familie dar boete kraai tichenorm oitbraidt en eea aaobtige nenrrentie ia M C Omlraot bet gevel van plotselinge geaeting van de 21 jarige dochter tan O Voerman in de Oroeoeatraat te Kampen aebrgft de Kamper Courant bet volgeode Toon we Zaterdag de kamer binnentraden zat genoemde jooge dochter groente acboon te maken en verwelkomde oaa teer opgewekt Zg vert dde ons dal zg aedert 9 jaren ten gevolge van eene ziekte aan beide beenee verlamd waa geweeat dat ze al dien tgd atokdoof waa en aan éét oog bliod oftehoon aan bedoeld oog oieta baiteogewoooa te aian waa Steeda moesl zg op hare knieën roodkruipen lea boiteagewoon groote eeltplek voor de kniaSn waa daarvan bet bewg Al aindv 5 jaren waa van gcneeaknndiga bnip geheel afgezien omdatgeen baat daarbg gevonden werd Zatardaiiafond nu kwam een nnr vroeger dan gewooolgk hel vvrlangeo naaf bed bg baar op en aan de moeder die baar ateeda naar bed raoeat belpen bevreemdde ij t voorval omdat bel eena oitiooderiog waa Tenen 11 nor dien arood ontwaakte rg atond nit bat bed op eo verklaarde aao bare moeder dat tg zich geneten gevoelde tg koo weder teer goed boeren en tien en te liep hoewel gebrekkig langt de tafel rond Here boenen al dien tgd zeer wit van kleor en getoellooe aaoak bare voeten en teeoen waarop telfa de naijeia aial aangroeiden hebben tbana weder ala voorbeen de gewone vleeichklear aangenomen Al apoadig kwam het meiaje tonder dat wg hal haar vartoohten op de beènen en liep voor onieenige malen de kamer rood Taggelead mtar tooala tg verklaar al veel beter dan de eeraU maal Di voefTolen tgn geheel rood en vol gegroeid en t oopen gaat due laalig ook in de benpen ia tr nog twak Ze tei dat te vroeger nooit moede werd 100 t zitUn dagen lang en nu aedert Zaterdag gevoelt te tiob door reinig titleo reedt vermoeid Op onze vraag of no eea dokter geraadpleegd Wit over hel eeo verder de heratelling bevorderlijk kan tyo vooral io bet loopen antwoordde tg ootleDoend Zg beeobonwd bare geneting geheel ala eene bgtondard genade Obds en in danblmre atamming waa tg oitbandig in baren lof meermalen kwam te ala Iwart in vervoering Schreiaodo verklaarde tg Qod niet dankbaar genoeg te kunnen tyo voor bare neneting naar lichaam en niet minder naar tiel waarom ty Hem in haren ellendigen toeataod too menigmaal in ttilte gesmeekt bad Te Apeldoorn ia giaterennacbt ingebroken door het laalaao vao aeo spiegelroit bg den horlogemaker F Dnorama in de Dorpaatraat Ongeieer 250 gouden m lilveren horlogee tal van gooden ringen en brochea ter waarde van pi m f 3000 ijn geatoleo Ter gemeeateiecreUrie te Sleenwwgk ver Toenden zich twee peraooen van eldara metverzoek de ooodige apampierena io orde temaken ten einde een wi ttig hnwelgk aan tegaan met éit ea bettelfde meiaje nit diegemeente D I atad Barcelona ia io de verlirbting dor TUd van Greeowl b ie i i ii l ll D door I IO 7 11 I OI I OI l ll l ll 10 04 10 11 a 10 11 10 11 a 10 84 10 4 in ll ll 10 101 1 17 1 47 14 10 01 10 01 7 11 1 I IO 1 14 7 1 14 8 11 8 11 1 14 8 11 D 11 44 door 8 It 10 01 l ll 8 48 l 1 1 10 10 10 11 7 11 1 80 1 1 11 I IO i n 7 41 11 41 10 baiten tgdalgk eea eaaw temggegaan Overal ook ia de winkela tiet men kaarten ea olielampen gas wordt voorloopig atthaas niet eer gebrand doordat do geaverbmikera bat werk kebbee getaakt Dat ia ook al een gevolg van deo oorlog mat da Vereeaigde Staten De eobaarscble aan ataeakolen de booge wisaelkoera en de oorlogabelaatiDg op licht bedden de gaafabriaken genoodiaakt dan prga van hal gaa aanmerkeIgk te verhoogen Zoolaog er nog oorlog waa betaalde men tnrhtend maar toen de prgteo der ataenkoleo en de wiaeelkoera weer daalden aa dea wapenati atand de oorlogabalaating wordt nog geheven en de gaaprgs niet verlaagd werd beeloteo de verbruikara geen gat te biaaden loolang niet de verwecble prgarermindering werd ingaroerd De directeuren der gaafabriaken beweren aan deten O sch vooralaoog niet te kannen voldoen en daarop werd de alaking afgekondigd Ta Valencia hebben de neringdoenden betteifde middel met aaecei aangewend Te Barcelooa beeft bet voor toover wg weten oog niele oitgewerkt Per Telegraaf r § tem telegram tUt Wee en te HÊetUMk 4e Jmtg aldaar gearretteerd STADSNIEUWS GOUDA 21 October 1898 De kapt J Ditmar van het e tot van het 4e reg inf alhier ia over eplaatat by de bataljooa vao dat korpa in garniioen te Leiden De bij bet 4e reg inf nieuwbenoemde kapt W L Pompo komt in geruitoeo alhier Op de Paardeomarkt alhier waren beden ongeveer 1100 paardeo aan de Ign Vele vreemde koopliedeo waren aanweaig en de handel was vlug De pryaen waren aldui Lute paarden van f 500 lot f 600 Werkpaarden a 200 a WO 2J jarige a 300 a a 400 U t 170 a a 300 Venlent a 100 180 Hitten a 100 a 260 Ia de Volbalaiezaal tal Dinedag 25 October a a na een Beiiturtravergailaring deaavoudate negen oren de Jaarlgkacbe Algemeene Ledenvergadering gebonden worden Op de agenda komt voor Veratag van deo secretaria idem vao deo penningmeester idem van dea seerelaiiv van da bibliotheek en Bestumsrarfcieaing In de Volkaleeizaal Noodgodsleeg alhier ton gister a ond door deu beer P de Vos een voordracht wordeo geboodcn De beer D Royter beetle deo aanwezigen welkom bg de opening van de rg van voordracbteo die io dit aeitoen in de Volkaleeéraal nlleo worden gehouden Hul deed den keer Rnyler genoegeo dat verfcbiliende heeren ticb biertoe bereid verklaard hebben en bij hoopte dat een betere opkomit dan deM de moeite der sprekers belooneo tco De beer de Voa bad tot onderwerp grfkoten aVader Konatanta dbor Aart Admiraal De novelle die op ooberiapelyke wgza word voorjfodregen bleek de hoorders ten teerate te boeien De varwibillaode periooen die btaebn en werden waren typen naar bet leven gfnomeo Ofaebooo de titel der novelle ia aVader Koo taatt gelooveo wjj toch dat ala iMofdperaoon moet wordeo aapgemeikt de politieke martelaar die io bel verbaal optreedt Met gloed tn overtuiging verdedigt hg tgn beginielen en waar hem wordt toeg Toegd dat hg aeo droombeeld najaagt loont bg aap aan doel voor oogen te hebben dat bereikbaar i MO allereerat roimtehoota en degelgk onlarwijt verstrekt wordt Het portret vao den aniete nnttere werd in dea etndent met de node nuti taalig ea jaitt geaobilderd Met geaoegen hebben wij met dit werk van Aart Admiraal kennis gemaakt de taal is kenrig de inbond degelyk De beer Royler dankte den beer de VoeTOor igo Toordracbt eo hoopte dat deee meermalen in de Volksleetnal til optreden iiieibij werd medegedeeld dat Aart Admiraal een te vroeg oalalapen letierkandige in leven diraetear wat van hel telegraalkaaloor te Schoonhoven Na ets korte paate gaf de keer de Voa oog een drietal stakjee vaa de dichters nit deten tgd tan beste nl een fragment ait a Een lied Tan de tee t door Fritz Lapidoth Van eeo neitjet door Priem en Ia t lang galeen f door Marie Boddaerdt Bg KoainUiik beelail ii benoemd tol ontTaagat der dÜMle bellatingin iaroerradUa en accjjnren te Deo Helder de beer O C roag eever Fortayo ontvanger der directe belaati n ea tccgoiaa le VlittingeB Capilu ur o IJasei De bnrgemeeater alhier maakt bekend dat door den beer N vao Blankenatayo vleeacbhoawer albier eaoe premie van vgfeatwioiig gulden ia uitgeloofd voor hem die zoodaoige inlichtingen kaa geven dal tg teidon tol ontdekking betag dood of lerend van zgn ia deo nacht van 12 op 13 deicr spoorlooa verdweoeo broeder Abraham 66 jaren Hg vaa gekleed met bi nta oodergoed met alaapmnta en een doek om den bals CiPiLU a d IJsil Van de werf der heeren Vnik alhier ia te water gelaten bel ijteren Bgnachip aWillyc greot 8110 laat eboowd voor rekening van den beer J Uugar le Knbrort KaïïptN a d IJsn Vao de werf de lirma Otto en Zoaeo alhier ia mat goed gevolg ts water gelaUo de petroteum boot groot 40 laaien gebouwd voor rakeoing vandegebr Horteoaius te Waddiogaveen Bosnoor Wg vernemen bel volgende de beer Uverdnin voorganger der Qeri formeerde kerk B albier beeft dezer dageo eea beroep bg de Vrije Oer kerk te tOraveubage aangenomen en de kerkeraad tyner gemeente beeft bem nu verboden verder op te treden omdat hg lol eeae andere kerkelgke gemeente ie overgegaan Ook het catechetiacb ondarwga en bet bniabetoek moeaten onmiddallgk geataakt worden Zelf tal den heer Overdnin geen gelegenheid gegeven worden tgn afKbeidarede te bonden Te Ternate tgn 7 Auguitot jl nit de gevangenia ontanapt een Alfoer en eeo Makianner beiden door den laodraad veroordeeld tot 15 jaren dwangarbeil wegena monrd te Bat ja o gepleegd Daar ar geen braak of betcbadigiog van het danratot te cinatateeren viel zoo bigft geeo andere ooderatelliog over dan dat die twee heeren over dag kalm de Kevaageniapoort iga uitgewandeld om op Halmabeira of eldera eena vericbe lucht le gaan inademen Omreden zg geen briefje hebben achtergelaten wanneer hun terugkomet ken worden te gemoet gezien aoo ia da cipier Douaea met gewapeode oppaaaere tweemaal op de gio oaar den overwal eo Motir geweeel om ta trachten de tnnilera Op te pik en doch bg kwam telkeoa met onl op t reqoeat lerog tcbrgfl men aan de a Mae Ct VERSCUEIOKNlIKin De heer Ceaare Agrati Pargacb corraipondent van het Italiaauiche blad l Tnbnnali beweert dat ticb in het doisier van den beer Ilertnlns drie brieven berioden van £ slerbaty aan generaal OoudeSre In een deatr brieven wordt o a getegd alk dank o voor de help welke ik van o mocbt ontvangen Maar ik Kid u mg nog een belangrjjker dieoat te bewgten Ik bezweer n red mg voor zoovef hètrefl de brieven aan mevrouw d Boulaocji die baoa zgn onderworpen aan liet oordeel der eiperle Red mg zootlt u mg ook reeda gered hebt ait bel gevaar betreffende bet boiderel a Io de aAororea schrijft de heer de Presaenaé oogmaala dat bg oiel wit bebooreo tol eea orde waartoe ook Eaterbsty beboort deacbrgver vao de brieveo aan mevrouw ds Boulancy uit bet leger gejaagd de verrader V De LibeiUa beweert dat veriebeiden geperaals verklaard hebben te tallen spreken wanneer men overgaat tol de revisie der saak Orejiua tonder mededesling van bet diplomaJlieke doaiier T ee Prnisitcfae boichwachterd hebben nahfj de Roasiacbe grenten gescholen op Raasiacbe offieierea die op de jacht wareo en de grens hadden overechreden £ en oCScier werd ge wond Raeaisobe soldaten die bnn anperieoren te hulp anelden toeten hou geweren op de aanvallers zonder ben te treffen Io de petroleombaven ran Astrakan ia brand onlataan door bet apringen van dealoonpomp Twee stoompompen saven barken en 300 000 pad petroleum werden eeo prooi der vlammen Door den Italiaansoban mioisterrtad ii aan den minister van marine een bedrag van H millioen toegeataan voor don bon vao nieawe aehepen eo eeo millioen Toor da hao delivloot Sedert drie degen woedt over Oenemarken een vertchrikkelgke orkaan die te Und en t r te groote schade aanricht Hel badbotel te Vadhaak ia afgebrud Op 3 aa op 16 Notembei 1897 ajja kier te laade eea aantal atakken ter nomioale waarde vaa oageveer 160 millioen guldeo terbraod Dit anto da fd waarbij twee ledeu van deAlgemeene Rekeokaner toezicht bieldeo werdvolp eos bet jing te jaarverslag vaa dit Cellege aangericht voor achaldbekeoUaitten tenlaala van den Staal dia óf uitgeloot warenóf ia inacbrgvingea ia hal Grootboek verwiaaeld óf logeleverd ten gevolge der eooveraieder Staalaichuld in 1886 óf aangekocbt Ierafloaaing vaa achuld R N Ds Roteodaataebe k taitabrikant A Bartalea ie te Antwerpen aan het Aziadok onder een goedereolreio geraakt en zoo vreeeeigk verwoed dat bg bg bet overbraageo naat hel gaaibbia oitrli a Do ODgelokkige laat aan vrouw to drie minderjarige kinderen achter Het wepea waarmade keiierin Eliaabeth van Ooatanrjjk werd vermoord tal raroietigd worden In tegenwoordigheid van gemacbtigdea van bet Ooateorijkacb conaulaat tal bet in ge N aeeQtreerd ewavelzunr wordeo geworpen tan einde geheel te veiteeren Rene MEUWE ZI UING DAIES M HEEREN PARAPLÏÏESe A van os Al Hd Tailleur Kleiweg E 73 78a UOUDA Telephofm Mo 31 Imslerdam Vikn ülatkn 1 88 7 7 Beurs van lOOf 88 88 1 OCTOBER Nlna LA n üarl Ne l W 8 l J dito dito dito 8 dilo dito dito SlluHOit M Gou ll 1111 811 lTAl lB l idir 1031 77 MV 101 f 8 478 lOS 10 101 118 14 V 100 80 Ill o IMV 100 Via Ulf IV Bo l AHD Obl Binneol 18 4 4 dito Oecont 1180 4 dito bij Hetka 188 4 dilo bü Hop 18IV I0 4 dito ia goud leen ISIS dito dilo dilo 1884 6 SPAWt I erpet eabuld Uil 4 ToiiiM Qepr Oonv leee I8 0 Q e leeniag aerte 1 Qeo leeoing aerie O ZoioApi K p V obl Iim 8 Mtiioo Ubl Bult Sok 1880 8 YwituaLA Obl 4 onbep 1181 AatriiDAii Obligtliea llli 8 BomtOAH Sled leeu ll 4 I NlD N Afy Uandelar oand Arendsb Tab MS Oerliewten DeliMAalachappy dito Are Hypolheekb pendbr 4 Cull MJ darVoratenl aand Or H polbeekb pandbr SVi liederlandaeha baak oand Med Handelmaalaeb dilo N W fc Vtc llyp II pandbr Kolt Hypolheekb pandl 8 Utr Hypolheekb dito OorriKt Ortl HoDg bank oaod Bdil Hypotheekbank pandb 4 AmiIA Equi hypoth ptodb Maiw L O Pr Lien cert NlD Koll IJ Spoorw Mg tand Hij tol Ripl r BI gpw aand Ned led SpoorwOgm aaad Ned Zuid Afr Spn aaod dilo dito dilo 18 1 dilo I lIAUtSpoorwl 1817 8 A Eohl 8l 8 io v loi V i 14 10 Zoid ful Bpwmd A H obl S FoL Waraehtu Weeneo aand 4l SoauOr Ruia ll ia Ueiico N Spw H le kyp o IdVli N York Ootaaio k Weet landi dito Penn Obio oblig Oregon Calif le hyp in goad t St Paul Mine ft Uanit obl 7 Do Pee Hooflün obig dito dito Lino Col le hyp O Oaiiada Cm South Chart v aaiid Tm 0 Ballw k Na lo h d a 0 Amaterd OmnibaB Mg aand Botterd Tramws Maata BaDd Nio Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdou aand S H 118 181 il 17 103 108 Ebon Stad Aotwerpen 1887 SvJ Via 117 117 t Stad Broaaai 18881 HoNo Tbeita Beiullr Oeaelacb 4 Ooanin Staabdeenig 1880 8 K K Ooat B Cr 1880 8 gpAl ia 8tadUadrid 8 1888 Nan Ver BetAvb Spoel oerl APVERTEirriEN T gen 1 Movemker w r4f gecrmmg ep geedem Umm GemeubileerdeKamers Condition ml en OH l r peitHeH t adroaaeerea lisw Ilata Baliatraat 45 Stodel ke Gasfabriek te GOtJPrl De jirjia van bet gaa ia 6 cent per M aa voor Kooktoeetellen of Motoren 4 ct Onder tekere voorwaarden wordea peioeelea gratia aan de hoofdhoia verbonden met 15 meter vrjje leiding achter den gaameter Voor 3 an liobiffasmelers bedraagt de bonr 10 eent per maand Bewoners van porceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekeaeo en van de fabriek lampen kookloeatollea ent legen betaling ran eeoige centen per treek ia huur bekomen KonlnblVké MaeMnaU Fabriek aDK HONIOBLOBHa vnn II van Hchaik êL Co gareatigd le t Qratmiluig Hepi erwtraat en a nafcjj de Refpinleaaelaan BOFLEITESANCim van Z M dan KONINO van BBLOIR IndUin gil hoftll gebrnikt de allerwege liekroonde on Wereldberoemde f operior DruivenBorat Hooig Eitract nvt EJXili N TIïE KLACOMH van 40 Ota tO Cte eo ƒ I varkrgghaar hjj Pirma WOLFF t Co Weethaven M9B Onuh D MIBBIE8 Kleiweg K 100 Ooo i i B H VAK MILD Veental B 126 te Oouda A BOUMAN MoorJrtêk i O RATELAND Bm om B T WIJK Oi Arieo M KOLKMAN Waddmmm FBMSCEQ STOOMYEBVEBU ax eleiBiseke WtsseherU TAV II OPPENUEIMEIt i KruiêkaOe Mtottsrdam aebiereteonl door Z M dan KooiiM dar B d an Hoofddep t voor GOUDA de Hait Aa VAN OSa Az SpMialiteit voor het atoomeo en TerVaarCB alle Heerenen Dameegardaroben alsook alle Kindergoederen Bpeoiale inrichting voor hot atooiaoa vaa plnche mantela vaaren bont ent Qordgnen tidelklaeden ent worden naar de aieowste en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg geeloomd of geverfd worden ontchadelgk voor de geiai dhaid Tolgena ataal bewerkt Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR