Goudsche Courant, maandag 24 oktober 1898

Maandag 24 October 1808 STste Jaargang L JO 1 V Goedkoopste en soliedste IIEEREIN en KIJNDERS KLEEDINGMAGAZUN 1 GOUDA Wijdslraal A 11 1 fiOMCHE COüfiANT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mDAmiGlVi MLST Tdrftoi Ho U De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maaaden is 1 25 franco p post 1 70 Abonderlüke Nommers VU F CENTKM M Speciale Inrichting Kleeding naar ilaaU è tak uitje UI de kleerea eo bezocht alleen fgoere café a en raatanratiea Hotala arenwel begnnatigda kg niet met ign klandiaie Bet kwam bem beter gelegen in het plantaoen te alapeo Kr ia nog geen poor ontdekt van den diaf der klemnoodien tan de rtogin wedows raa Sntbeiland we ke moeite baar echtgenoot het parlementend Sir A Uollflt zich geholpen door de politie ook geelt De apeordera ran Scotland Yard hoadeo t er voor dat een bende EngelKhe ganwdieven de dadera agn en dat ife koatbaa heden dadelgk naar Amaterdam iga gebracht om daar nit elkaar genomen en wat het metaal betreft geimolten Ie worden Bat beet dat Am lerdam aen plaata ia waar gewoonlijk dergelgke dingen gebearea De door een officier der marina in Don Haag verloren f 15 000 zgii terecht g werden door aan earip man gavonden Dat trof I Hek echtpaar Wevcrwgk l IJaeUtain haalt er eindelgk in toegeetemd bet nog in hdo besit zgude kind van roim 2 jaar af te atean dat un op koeten van een onbekendi in de Martha itiobting te Alfen a d Uijn zal worden verpleegd Ter recbtvaardigiBg van Weverwgk en zgo TVMtW dl mea ran daar aan bet Nieuw dat het oanralliga kind er helder en friscb nitzag geea enkel ap or ran verwaarlooziog vertoonde en dat t bvrendiea heel wat moeite heeft gekoat ben te bewegen de acte van af Itnd te teekanen DAIES EN SEEREN PARAPLUIESa A van os Az Md Taillear Kleiweg E 73 73a GOUDA TetepAera m Si Lage Prijzen Stalen op aanvrage Uitgebreide sorteering Stoffen Elegante Modellen iGi €Hè €i @ €MiG Mi miG@€i® S mm @ ®@® JAGQUIiTS mm PEUERDIES CAPES legen builcngewoon lage Prijzen T maroHRJüAüTCiS TUEFMARET i ïie lï llliS EN HOEE GOÏÏWE I In da Wiaaeh Ct aaldt men Het rolgand ie toch wel de eaperUtief van oanoozelboid £ en boertje liep eergiater in een boofdatraat eeoer atad we noemen maar geen namen te zoeken nM iota wat bjj ktairbigkelgk maar niet vinden kon Teneinde raad veratontte bg zich ten langen leate eeo heer t vragen Wait j ook o teetementmaokar vronen De heer waea hem met Je maeate welwillaodheid den weg One boertje atapla de atoep op haalde da achel over en aan aardig awitkapjev liet hem in het kantoor waar de beer dea baioea drnk zat te werken Da pen bleef rotten en vriendelgk werd den binneakomenda Mn atoel aangeboden En kort erop begon het rolgende geaprek Maoken ie larieaenlen Ja zeker f Wil n rookeu No aa t joe bliefte ea nadat de man de pnnt heeft afgebeten ea de aigaar aanige malen met de tong heeft bevochtigd ran wegea t Bofbladdarn bliee bg da eerata rookwolken d A r t rertrek en t geaprek werd vervolgd Heeft a n groote familie Jao m obeer groot en klain negen man etark e aZoo dan moeten we maar aena zien en mateeo knoopte de man zg j on haalde nit eeo bianenzak eea oade krant waarin tut niet geringe rerwosdering ran den notaria een Ond Tealadient waa rervat dat geheel ait elkaar lag ingebonden moett worden I Hé maa c riep de notaria ia dat nw boodiebap ik ben notaria No zei ona boertje lonk adoarom kon j t bookbiadan d r ja wel bie daan Maar ae joe I nait paat dan ia t ook gondc aa biarmoa ailiet hg het rertrek HW Bnrgerltlke Btand GEBOBEN 21 Oct Cornelia onder L van Ser Bjjl en P Deelen 22 Maria Cornelia ondert J Mooni an C M Blom Wouter ondera J Maandag aa S Bebanaa ÜVÉKLEDEN 20 Oct A van Dam 60 j ONDEKTliOÜWD 21 Got U Uilenbroek en C J de Jong C 8 Q Vooba en I da Jong CHATEAU LA ROSE MaalscJuippij tot Exploitatie yaii Slaatsspoorwcgeii Bij j clegcnheid van de Najaarsinarkten Ie Woerden loopt op MAANiDAG 94 en WOENSDAG 96 OCTOBER 1808 voor vervoer van derde klasje rcizigfers onderstaande extratrein verti ek 2 aank uur nam Ifo 2 20 2 34 2 S0 2 67 3 04 3 15 WOERDEN OUDEWATER HEKENnORP GOUDA moordrecht nieuwerkerk capelle ROTTERDAM Maas Met dezen trein kunnen ook wag ens paarden en vee bevracht tegen verboogd wagenladingstarlef verzonden worden is een zeer fijne Wijn hetzelfde merk een 3 Cent SIGAAR zal steeds bIJ mij werkrlj§baar zijn Man e e n4 LOUIS BISSCHOP i Fotograie STLDIO i 1 Uvarf maf Molessaal sueeta I FOTOGEAnSCHE VEEGEOOTIlTGEir onveranderlijk k f 10 In praeiitlge Vierkante Noten Lijst franco Rembonn Vrgiicht grootte f atagnfia 24 X 30 c i P V d VAJLS El Singel 582 Gouda QiMtt norr Kl tot COXCURREE EÜDE Früun In een iuoliiiie irlrkje uitgegtTee jou eea Febrikul bier te lude loml ondsr meer der elgke TtrkluingSD otei udere MuneUmtnimeoten de TOlgende mededeehng Toor t tia aen teit dtt men alom elden bet DDBBRLB betaalt ▼ oot StrQkinatromenten die niet eens met to onae kunnen verfteleken worden WuDoer een Fir R op disiUaiie wyte uch getocht traobt te ekcD dan sobiadt zq ziobulf Tegeno er wlke medadeeUngen kan geoonatatemd dat mat de beate Magi jnen uitneansd ml geeoiourreerd kan worden Heervn MliSlCl dio daar belang b bebben geheven xiob te orertaigeD bjj L C de Lang OR GEyHANPEL Gouda Goad Urok nui 1 BBINKUAN k 1 TWEEDE BLAD KEI 1SGEVI G VERKIEZING TAN LEOEN voor de KAMER van KOOPHANDFJ gn FABWEKKN BUBOKMKESTKR en WKTHOÜDKES van QAda doen Ie eten dat de Verkiezing van vijf leden van de Kamer vav Koopbaodel en Fabrieken aldaar ter voonienmg in de vacatnren onUtaan door de afIrediog van de beeren H Straver A van ReadI Dortland H Braat D G van Vreuraiogen en A C C Vengl aal plaaU bebben tgn Baadhuile op WOBNSDAU den S9n NOVKMBER I8 8 De intevertDg der atembriefjea door de kieagoreebügden ui aanvangen dea namiddag ten een ure en voortduren tot dea namiddag vier ure na arelk lydaUp geeoe atembiljetten meer rullen worden aaogenoraen dan die van de in da aaal tegenwoordige kieeer zuUeode onmiddelljk daarna met de opening dor biljetteQ worden aangevangen Aan ieder Kieegereofatigde zal acbt dagen voor den dag dar verkiezing een stembiljet worden toegeeenden Den kiezer die zyn embriefje verloren of er geen ontvangen beeft wordt gelegenbeid venckafl om er aan bot Stembureau eon te bokomeo Ooada li October I8 8 BbrgMueater en Welboute voeraoemd B L ItARTuS De aeoretaria BBOUWRR üeineng ile Berichten Meo meldt uit Den Uug De uit8l g T n da icboawiog te LeidoB door Prof Siegenbeek van HeakeJom ▼ □ bet lyk vao den joogeliug die beette Ie igii ge torven ten gevolge van een alag bam toegebracbt met den w peDStok van een poiltieagoot ia gewee t dal geeo poren vaa eenig geweld agn oDtdekl ea dat de proieaeor met lekerbeid iDeeDt ta mogen bealniten dat de dood hier niet verooriaakt ia door miibandeliDg Omtrent de inbraak t Apeldoorn wordt nog gaiuld De diefata moet tiiachen tier ea v f nar ia deo morgen bebben plaata gebad daar aan lantaarnopatekor tegen vgf gnr een paar beu onbekende maDnea bard l t lien wegloopeo den kant oil Tan den Deveoterweg Met walk Mne brntalileit man l werk ia gegaan ka bigkeg dat in den tuin tagenorer het perceel iraar de inbraak plaata bad een glaien atolp eobeeebadigd werd gevonden waaronder de koakbara gouden horlogaa waren uitgeatald Da Gald aaldt Het bIgU dat d politie in deo paraoon dia te Botterdam werd aangebonden onder ardanking van een te Arnhem gepleagden diabUI inderdaad aan goede Taogit haait gedaan Niet aHeen toch ia b aebaldig aan dmdiahtal bg den horlogemaker A aan de Bloa antraat ta Ngmegea hg baaft ook bg da gondtmlt F een ruit ing3dmkt en nit deArilagekaat can paar koralen balaaooeren ontTreamd D eigaaan k l daaa htkanoaren niet gamut maar erkeuda ia op hal litiebnreauala ja eigendom Be ae ia bet beiit der politie mrail gakotneo Op aeoigaiiai ondarlinga manier de dief bad se om welke reden ia ona onbekend ei Ml is aan briMeMlin gaat pi waart g na tip nmrgenar fverdaaMailindan Van d M brierenbna nal bet blrNti r b pHitle waa de weg licht gemaakt De aangehoadase aehgal niet aUeea aacinbreker lan piofetaie hg verataat ook dekoait na htdaa t liebtw Zoo heeft bg bekend ait de iMsbank ran aen winkel aan i Bag ibratrart aan pa r rgkadaaldari ta hebbanbntrraMid Deaa dief ial licfa lif taal gaivdiaran toor t m da aan aohi ntUau Hg TcMMa ir M ADVERTëNTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel OMer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatnruinte g Inxending van Adver entiën tot 1 uur den ttiiffit j jygt IbMilMki AVaBI Rene NIKUVVË ZENDING De oorr pon lont d r N R Ct te lUtaria leinl onder dagtaekemog van gieter Op den KMeu verdreef de troep ran ovartts Van der Dottau de oanhangara ran Toakea Oemar ait kat gabergta nabjj Pantai Koejoang an trok verder naar Maimg waaruit da bevolk da vtaobt nam Toekua Oontar trok terug aair Helaboeb waarheen de troep heiu vervolgt Iteurs van 11 OCTOBEB MtueaLAHD art Hed W 8 dito dito dllo 3 dito dito dito 8HonoiLUIil Qeuill 1881 881 ITJU IB Inacbr viogiSRI 8l 5 Oottina Olil in lapier jfH 8 dito in zilver 18K8 8 roiniOAi Obl mot ooupon 8 dito liofcet a RliiUHIl Obl Blnnenl 18 4 t dito Oeeon 1880 4 dito bqHolba 188 4 dito bg Hon 198 0 4 dito 10 goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 i aniiJZ rorpet aobuld 1881 4 ïiiaatiJ Uapr Conv leen WV 4 Ooe IwniBg wnt I Oac laeniiig aorle C SlilDAi a Rep V obl 1881 t Kniico Obl Buil Sch IttO 8 VaHduBLA Olil 4 oobep 1881 AvanaDiM Obligation 188t 8 BonBHDiii Stad leen 1884 I NlD N Afr H ndeiav aand Arend b Tab Mü OertlBeatan DdiMaatKbapall dito Am Uypotbeokb pandbr 4 Cult Mg der Voritonl aand e Gr Hypotbaekb pandbr 3 Ü NederlandKha bank aand Ned Handalmaatacb dito N W k Tus Hyp b pandbr S llottUypotheekb pandbr 8i Utr Hypothwikb dito 8 OoeraHK Ojet Uong bank aand Bcai Hypotbeekbank pandb 4V AiiaaiXA Equt bypotk pandb I H zw I Fr Uon eert Nzo IIoll U apoorw M j aand My tot Kzpl V 8t pw aand Ned lud Spoorwogm aaad Nod Zuid Afr Spm aand dito dito dito 18B1 dito B iMUiBpoorwl 1887 89 A Eol l 8 Zuid Iul Spwmy A H obl 8 FoL Warwihau Weenen aand 41 Boau Or Ru a Amsterdam Vikr ülelhn 8 8 V J rv a lOflV B V li Don I5den marehfarden de troepen oaitarkotoael Van Uentaa naar Gedong en vorovenlantwoe rijaadalgka poatiiee bg Uedei llajoe Oaoaverliezen h alonden ait 2 iteaneuvolde au 1 gawonJo minden militairan Da vgand liet 14 dooden achter 10 kanouaan werden boit jftmaakt Deo IGdau trok Van Ueutai naar kamp i t Medao waar het bivak werd opgealagen nadat da rievier overbragd wa 88 Dan IJdan ging bg over Atoan Mataog naar Aroen Bowgboa an den 20at n naar Xaid üedung De gezondheid dar troepen ia goed bet wedar regenachtig 10 T7V Ml 101 looi l i 478 103 0V 1011 1 8 1481 100 I f 8 111 O lOOl Vi ia liii 41 Tarwyi dna omel Van dat Dnaaan voortgaat Toakoe Oemar lange de Weatkoat te rarrolgea van Lagen over Tenom naar Melaboab dat i hemel braad over eea afstand vau lÜO kilomet ra beatrgdt de kolonel Van llent f da weerapannigen la d inrowiag raa raat ea orde op bet ooiteljjkale gedeelte van Aljeb a noordknat IV BB Hal alaalja Qedong gelegen a B da I aaairivier ten aaiden ran de koatatrook Blaag Meh en behoorende tot de fad ralle ran I aiè bood reedt 20 jaren gel den bevigan tegeoataod toen bat ba Iraft moaat worden voor bet aanaiokeo van woelingen lo Edi Tgdenadeninnl van Tenogkoe Tapa op de ooatkn t heeft het t lich waarKbyaliJk niet onzijdig gohiiedeo want toen van lleut z tot lo Simpang Olim op bet noordelgbate gedwlte van de ooatkuat doordrong werden er in Gedoog raedabtatiuga opgeworpen 11 rnkta toao aiat daartegen op maar baalt ta na van dfi ndare igde woten Ie oadars aa ta raioieatlaran De regaeriog ontving gi ter bat volgende telegram B8 106 101 Wi 188 14 lOSVa kB V De higleoa bet telegram van 12 dezer I Telok Sanitaé teruggekeerd colonno trok dan Ifiitn dezer naar Gedong Vgaud uit rar terkta atel ingen verdreven acbterlaUnde ijfiien dooden an tian tukken geachnt Onzaizgda ga aaenvcid twee en gewond vior militairen bened n deo rang van oScar Dan lUdon werd weinig te en tand ondervonden Den 17dan naar WetlKarti waar geer tagao taod geboda word K rtirieviar ondoorwaodboar 4 f den lilen naar Znid Oedong beden naarliilak Sttami terug De Ier we tkott aanwezige colonne agrerdain Lagen Toekoe Oemar rlaehtte naar DovaaHelaboah Vm ADVERTENTIEN 16 18 BI 176 i03 106 105 BV 117V 11 N York Ontea o II Waal aand dito Fann Okio obligf A Oregon Oalif Ie byp in goud St Patil Uino k Manit obl 7 Un Pao Hoof lijn ob ig 8 dito dito Line Col Ie byp O B CiNADA Can South Cbert r aBn l Vl C Rallw Na lob d cO Ameterd Ommbu M aand Botterd TrimwegMuta iand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Botterdam aand J BuuiK Slad Antwerpen 1887 2 J Sad BruBKl 1888 HoKo TheisB BeguUr Oeaelmh 4 OoeTiHa StaauTeenig 1160 S KiK Ooat B Cr 1880 8 Spuija Stad Madrid 3 1888 Nh Ver B 2 Avb SpoeI cer