Goudsche Courant, maandag 24 oktober 1898

piUEuurs No 7718 Dinsdag 25 October 1898 37ste Jaargang mmm coübmt Tat ji M tow d 1 Marfiiilxuhr tr rf MtirfMijér y Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeteCMi n M De Uitgave dezer Ckiunmt geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Alïonderlijke Nommers VIJF CENTEN f Aiüttr 9 SMfttm T GOUDA bg C LOQEB ApoUukir Mukt en bg WOLFF k Co Westfatrni 199 MtaaR ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters wopden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midtt jjuiiu vjujilvuumi 1 AbMBcneit VMntelUic Donderdag 27 October 1898 Directie LE GRAS fc BA8PEIS I OTOS geTolgd door FORTUIN Aanvang half uur l p Onrona bepalingen en prgnaa ORJkMEMB MAaASmS DU Mtemps NOUVEAUTÉS Wi T rxoekfln da Damei die oni gelllaitraerd modealbum voor bet WIntoPMi HMHi noch niet untvtnuron hebben dit it wtUen unri fffln aan II JULES JALUZOTaC rirk Hetzelve wordt dan omgaand gr tU u fpanoo toftgexondeo Beftellingen van af 25 fVanci vrtj van alll kMten an huiH met Ö 7 verhooging m pmtl fc tnr ti liMriMi 1 1 voor alle vakken Huishoud Artikelen Rreukbanden WINTERAllTIKELEN tot Uga prymn bg el AN ROlVO Korte aroenendaalIJ90 900 Tiendeweg ü9 E EVBBT fi loeiMt KÉË i 1 die een onovertrerfelyk WIT LlCiW geven ji 90 CIS Si ICOLAAS van T ZAAL OONPISBUR TUEFMAEST ÏÏ 67 is fljn gekruid enmetZilver bekroond ÏBui gers Acatène HOnt tR IICIER Vertegen wooriiigor J C PE RUITEIl iou la M het beite en K kn P te kettioglooce 6ebr Dl BAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 jii vering Maelimale en Chemiselie en oiitsmetting van Bedden en Matrassen bij f BoUandsdie Uaatschappij van Landbonw Afd Qouda en Omstreken LUST der GETROKmTSsiJZEN in de Yerloting by gelegenheid der PAARDENMARKT te GOUDA op VRIJDAG 21 ÜCTOBEB 1898 Pun Kt MHI I I T tl min P I U Z III Lot Pki HDHHn Numnti F K fj Z E N 5740 61 5790 79 5968 60 6009 51 6042 40 6224 58 63 50 73 6500 17 6584 72 6754 54 6919 6 6941 2 7016 80 7100 69 7192 9 7206 57 7500 11 7693 56 7784 49 7812 21 7881 37 7947 90 8000 96 8069 34 8150 94 8195 43 8281 65 8307 70 509 62 8555 46 8691 56 8698 53 8728 20 8736 12 8757 33 8800 16 8867 77 8871 22 8878 86 8938 24 8939 29 9139 95 9524 4 9573 38 9644 87 9831 15 9867 71 9866 66 9930 25 9994 64 86 76 m 48 15i 8 409 50 534 13 S 7 18 ËG2 47 736 78 755 67 H65 75 1123 32 1224 41 1284 59 1360 84 1588 74 1539 14 1653 86 1676 99 1889 1 1897 42 1933 52 2114 S248 98 2251 28 2292 44 2464 83 2573 45 278S 30 3037 91 8206 26 8873 89 8532 81 3628 97 3727 23 3860 31 3889 92 4269 68 4275 5 4367 35 4717 63 4733 82 4939 100 i202 88 39 WP 27 5648 19 5703 7 5710 10 5729 98 5731 85 KiMfoerd r SUkeltrekker Bellutachop Booirj f I Uooitork Twie Kuiieten YoeMnitk Weikeip Twee Emmen Ken melkkan Zwarte Uiiin l a fm Een melkkan VoeUniak Zwarte Merrie 3 jur Tilbnrg met beapanaing doaker braioe Merrie aftands llooirgf IIooiTork Kiek en Kjanw Keiatajch Saegel en Boratela Broiae Merjfe altanda Ganglanturn Brnine Merrie l i jur witfoet Vogalkooi met alanduid Baiadeken Granwe Schimmel Bit 4 jur Twee Sehildergeo Broodmea Twee Emnera en Zeef Baaonle Paardadak Zomerdek en TiogeL Porte mantaaa Inktkoker Barromater Jnk met tvae Gmnun Toatenuk Bloamtalel met Pot Blaowe Merrie V jaar Biniob Rnin V jaar Zweep met ilrer Doekerbrnioe Merrie V jur kol Hooigruf HooiTork eo riek Voiblea Hit 5 jur f Furdnlek Bonte Hit aftaodi DamaiBgwiel Baaonle Brniae Merrie 4 jaar Tbertalel Paardedek Brnine Merrie l jurT Perteianille en Boek Zweep met Stok Zwarte Veolen Merrie W Klok met Speelwerk rieSe eUrl Tninbink lleiHlekin Biuine Baia 2 jw R i dekeB Zwtrte Htriie 1 jur DoDkerbrnine Bmn l i Jur Btoel Btekaltrekker B llubcbop Booirgl ei BoeiTOtk BeiitaKli Vleetehmubine Cwnlloo Horloge Twee KeuTaien Wriogtob met ytelliog Penpluiettudu d iSwirte Merrie 1 jur ble Kofier HooldlUI met bil UtrechtMh Wtgeatje met beaptoniog twen Herrie 5 jur Bellebeoger Twee Leoturni ZwarU Merrie 6 jur Purdedek Slier 1 jur Ring met Belleo Pot Greeboler 5 Kilo Hooihirk Heereo rijwiel Ttielbel ZwHte Baagil Vealeo Tarfbtk Omt Eleaw eo ZodeoeUker Twee Lsq rene f Braiae Bit 4 jur Arretuig oompleet Panplaienitandurd Koffer Dookar Bruior Merrie afteodi Engelioh Leidul Milieu en twee port flani Pot Gruboler 6 Kilo Toig Kolenbak Spiegel Broine Ueng t Venleo Broiue Rmo l i Brnine Merrie Itude Breiue Merrie I j Twee Utturn Stalltntwiro Ntmciu het Be tuar det HulUuideobe MutMiwpp fu Liudbottw tGoedkoopiteeniollédBi adres voor Vervoer van Inboedel iqmret binnen als hniten de aUd meb getloten wagens bg A GRAVESTEIJN Oude Oouwe AHe worat ibn ZVanvfoH mhada vert cerd Bflkrooiid T nt Kin iMUncSvhoviMUi MT Sitaw tma iy aia Mn lata Slemppoeder BIJ WOLFF dl Go WKSTBAVEN fi Bultenlandsch Overz iclit De onroatbarende berichten o er do belrekkiogen tnaacben Frankrijk en Enge and ign ongegrond In de oorlagabanna ia geen enkele bniiengewooe maatregel tfenomao Oiaterafond ia een gaelboek oier den Bo enNgl leraeheneo H t belanRrgkite deel duruit ia een eerklariog ean deo Franichen geunt te Londen baron De Cooroel wurin de aoor het Franaehe gebied aan het Kongobekken een nitweg nur deo Ngl acht met de gToeging dat een o aeokom t omtrent dit punt de Faahodaqnaeatie 200 oploiaen Lord Sahabnry aatwcordde dat hij deo eiKh In oTerwegiog aon nemen en met de andere leden een het miniiterieiooraadp egen De Franaehe eerite miei ter Briaaon beeft uu deo nrniater an oorlog genarul Cbaneine een acbrgfen geionden waarin bg tegt dat de rege riog hem be ft reriocht baar dank nil ta Bfirakeo TOor de hofp die zg dan lutatan tgd hnfl ontfangen ran het leger De orde ia gehandhaafd en het werk op rredige wgze herml denk zg den eitetekenden maatregelen dia daar de hoofden lao bet legar agn geooraen uo de di cip in der troepen en aan de rol Bet beioek Tan deo Daitaohen keiier aan Konatantinopel beeft de raaf doen geboren worden welke gerolgen dit btioek kan hebben nit een bandela poliüak oogpunt Direete Toordeeleu ago nit dan aard der luk eoor dan Dnitaohen handel en de industrie niet ta Terwacbten De Üeittehera zelf geren dit onmiddellgk toe Mur toch kan met gernatheid een Terbetering in da betrekkingen toeMben Dnitachland en Tnrkge te gemokt worden gezien HMdel politiake naeatiea ign tronwee in doae feeatdaKOu niet U berde gebrachtDa besprekingen relke mochten geroerd ago hebben zegt de cor apondent nit Kon Uutinopel ran demBerlioar LokalAnzoigertzich bepuldtot een hooger oireao Dal aan de Jnrkacho igde de grootite bereidwilligheid beatut om looreel mogelijk U gamoet te komen aan de mnMban der Unilacbera wordt dcor niemand die de toeata idep kent betwgfett in de toskoma alaan doa den Ooilachera termoedelyk aan enlgke loordeelen te wachten un het Dnit he kapitul zal eea nieuw terrein geopend worden en op im aUnn ran den haar eon FE IIILL E TO IM GedeaksekriilcB nu een Gelokzocker OK MNIBAL DE VONDELDIG Niuir iet FroMck ooos W NÜTTKBa i I het bqgeMlnioto ereetikomitigdewaarh tidP f Miitcbiou wel f ncoü ik berioDer me totaal rietB rao dil allei irijs bet eena I Mes moet et gek KÏjo om uo iets in rraat te eitehen ik teeken ai t fik bm gek het tjj sool Gedenk dan dat bet dwaai ia een gok Ie eeratrere en xyo raserny nit ta Jokken weet dua gy tenminste ventandig en plaata aw nun onder d t atak Nooit I f Maak een gek Diet ifwnd madame I Teeken U irNaen liondordaaal neen ik aou lierer iter fen vZeer wel at naar ge wilt daar ge mjj tot kraate maatregelea dwingt xooTeet te erger roor o Oy preekt ran lierer aterren P heel goed teeken dat tak medeme kA ik dood u op de plaata waar ge Btaat Oeder het ipreken dez r iroorden had Martial eeo piatool met twee loepen voor den dag ge haald en laadde hét moordtuigrorTolgeos roor hare oogen paade deo baan en legde itfn Dit geheel t a honding apnk koode onveneUe Marachall den Dnilaohan gezant kan in dat geaal met zekerheid gerekend worden Da OnitKhera hebben oreral wasr rg awh hebben gereetigd bewezen dat ag oier uitatekando werkkruhten beachikken i hnn Toor beeld ferdient zeker natolging En er raltniet aan te twglalen of zg aollen ook met grooto handigheid grbrnik weten ta maken aan de oordeelen welke nit het bezoek tan den Onitacben keiier te trekken ign e Boe east gruf Thnn gerekend heeft op deobatroctie ran do Duitwho partgen in denllgkaraad die ongelokkig TOor ham oitgebleaenia kan bigken uit de geruchten die pu nitiVeenen komen Nu roert de oppositie geenobstructie zg opponeert eanroudig mur bebaadelt iü ieder geral den sAoiglaicha opparlementaire ganier en nog wil gruf Tbondan Bijkarud nur luia atoree aegt men en opgrond Tan par 14 ran de grondwet gaan regeereo De waarheid acbijnt te igu det de rrgaering hel met de rechterzgde niet eena kan werden orer de eiaehen dia door de rerachillenda groepen wurmt zg beeUat worden gedun De Ao itleieh t die roorgeateld wordt i roor Ooaleurgk niat zoo gnnatig ala de roriire mur de Jlougaren ataan fast op ban stok En om no ie n de moeilgkheid ta komen baar eigen Tiicndtt in den Kgkaraad tegen zich in bet harnu te jagen wil de rageering den ligkarud weer aluiten en de achuld an den maatregel warpan op de oppoaitie die ham ooodzakelgk zon hebben gamukl Da offioieuae part zal deze lienawgze rerdodigeo Mur zoo bigft de reactie de Slariicb clericale reactie ua bet bewind legl de Voaa Zlg a V De 9 unich Amerikuiiache rradeaeommiaaie te Parga acbi t ook oiet op De gedachtenwj aaeling geschiedt door escbreten mamoriea dia talkena aan bet Engalach in faal Hpaanacb ef omgekeerd moeten rertaald worden Slachta een dar Spunacbe gedelegeerden Montero Rioa keet een beetje £ ogeIaob Da Amarikaanaebe gedelegeerden tgn belaefd maar rolatrekt onbaigzum Zjj raadplegen hnn Begaering bgni nooit hebben bigkbur atipte inatmcliea en ataan op bon stuk Da Spanjurden zgn in roortdnrenda correapondeotie mat Bagasta Van orernamen dar Cubunacfae aohnld wil de Unie niets weten de Spanjaarden hopen nu op Europa om ben dien awaren schnidenlaat ta helpen dragen Dat ia ook weer een illatie Ie meer Igke ToatbLtlolenheid Ik gehoortaam ik aal bet doen gilde do rrouw in doodiaigat bleek ala eon domie ik icbrijr al doe weg dat ding Ik ui doen wat ga wilt I ffllaoat a dan eeo weinig nwdame I aeide de jonkman ontlaadüo kalm zyn pietool en atak het weder in den tak Madame Ubrador wankolda oaar bare zitplaataterag en hot l op looi neervallen vUaar teide nj ucht en aarMlend waarom tocb dwingt ge mij cene rerklaring to achryron an to onderteekenen dio m i in hot tcrdorf kan storten die m ten gronde kan richten coo gy dit rorkiest Wal heb ik in ahemeU naam n gedaan P 6 j hebt mi niett gedaan madamo maar ge weet myn waren naam en dien ren mademoiaelle faiernaaat en ge hebt n laten ontralion dat het nooit kwaad kan dat alles te weten Piu komt bet my roor dat onie belsogon lynrecbt taganorer elkaar staan Wat gij roor uaelre beschouwt als tniet kwaad om te weten dat kan roor my heel kwaad gersarlyk worden Deze bekentenis madame ia mijn wapen myn barricade alles wat ga maar wilt Twee mogendheilen die eren sterk eyn gaan niet Hebt tot een oorfog orur Wy syc tbins even sterk eigenlyk ben ik nog iets sterker met dit pepier maar wees genut ik ben niet itrydluatig £ n det allei Het is louter n te beletten uzetve in my ne kleine airss te mengen naar awe onrooniehtig w orden tfa0 kan nooit kwdad enz te oordeelen bad ge reeds soo iets ep het oog Ik waaitehaw o des het kan a eeer reel kwaad doen m a naam te weten N aUaar gjj nreert my dat toeh tenminste Verspreide Berioliten DIIBVrUS Merrouw Zola heeft un een medewerker ran de Droit de I llommec de rollende medodeeliog omtrent het rarbinf ran haar aobtgeaeot gedun Zola zei niet roordet lot de reriaia bealolen ia nur Parga tcrngkeeran Bg beriodt zich thana in t buitenland niet bg een barrienden aoteo mur alleen geheel roor agn werk lerend Bg heeft een kleine tilln ror an het romoer dar menachen rerwgderd gehuurd au werkt dur aan zyu nieuw werk Féoandilés Dit boek ia nog lang niet 8oo rer gerojderd ala de meeate e uraotaa b weerdeo Toen Zola Parga rarlit t wa bg jniat bezig aan de roorbereiding lct plan waa gemaakt da doeomentan waren rerznuiuld en ireclaaaiflcoerd maar r wu aog geen regel gaachreren Een nund waa aoodig dl hca alle materialen die hg roor den roman ooodig bad t doen toekomen Eerat 15 Aoguatna kon hg beginnen uu t eerate tlonfdatuk aadert aobreef bg tiaó unr dug en ororwarkte zich soo dat hg ziak werd en reniehaidone dagen mal moeat nomen Thani ia hg gelukkig weder geheel herst ld en liat aerate deel an Fécondité hoopt hg Vegia fffl dit te geren De Droita de rhoeaaei dealt een paar ataaltjea mee ran de atommileit ran dan generaleo ataf Zoo ia er o a 30 000 fta bnaald roor een oud plan ran een Dnitache reating Vjb 1898 af zegt het blad beaMal ar een tekort in bal durroor haatemde fonda dat op rekening gaacbraren moet worden ran da groote aommeo die rerbroikt zgn om Drojfgaalokken te koopeo Volgen de Aororea wordt er nog altgd preaiie aitgaoefend op de leden ran bet bof ran caaaatia En wel door niamaod mind r dan deo Preeideut der Itepooliek Voor bet oogenblik achrgit Cléoeacean dankt hij Fifnre aan nieta aedera dan de herziening te doen miainkkeo eo daar het ham gelakt h roorloopig Eaterhazj Marcier Du Patr da Clam Uoiadeffra en joüronw Paja te redden twgfelt hg niet aan zgn macht om de jnatitia ook ten opzi hte ran Dreyfna en Picqnart te retlammen Daarom heeft bg de leden aan de Kamer ran Strafuken ten minate drie ren ban hebben hf t mg eriekerd bg zich ontboden au tot hen krachtig legen da inatroctie geapiokea a Fhankbi Ta Pttrya heeft de export6ra F Osanoe Ilr iMBwoer u uw geheim to bowaron evenals ik dit het mijne doen tal Diit ij u roldoendc Kd la ons ran doEo taak nu nftuppon ik moet weg haut o I De sidderende rrouw sotte baar naam ondor het stuk Martial las do rerklaring nauwkeurig na en sloot se bg de andere in syn pm tefoitillo ceggende irKeer thans naar Louise tonig Ik moet eon oogenblik alloon tyn Madame Labrador r rliet M ion en Mirtial plaats namonde op madame n stoel schroef basstig de rolgendo malodraraaliscba rogelen aOmet ndighoden van zoor ornstigun anrd en waarvan de rust en de oor ooner familie ran don oersten rang afliangcd dwingen de ouders rnu ait kind deszelfi gebof rto vooralsnog geheim te houden ffDit neemt niet weg dat de familie bet kind in het oog weiecht to houden om hetaelro te zijuer t d ftp ta eischen Aan niemand eronwet zal hot kind mogen worden overgegeron d n aan don persoon die r in dezon oen gelijkluidend afschrift toonon kan benorons een klein kruia waarvan do afdruk op den reobterarm ran hot kind gevonden zal wordon Verzoeke rriendolyk het kind in do geboortor isters te doon insofargren onder dan naam van I uisAnnibal Op den dag dal bot kind door zijn familie zatworden opgeeiiöbt zal oon som van tiendu zond gulden uitbetaald worden indien iiaraelyk blijkt dat bibandaling on 0 voeding niets te wenicben bj ben orergelalen é Perys 7 Maart 1808 baiir biUlmgen ffMtwiltt De ptMlrs b dr gen n fr 1 millioen Vooroemelük FranMbo en Daiteehe fabrikanten tijo betrokkeo tand der actira ao t aiet oaberredigend xya Volgena den Figaro baefk de hertogia tan 8atherUDi toen lij Mundeg nn Pargi rorIrollÈ i are du Noid Mtra het romparliueBk uitgeitoehi waarin ng wilde plaali nemen SCg liet da kUinere pakjea io het bagegeoet leggen en den r J M t waarin hei kottbare kutje rood leder en geheim elot met juweelen op de litbaok Toen beefk onToomohtig genoeg de neitogin mek haar kamenier den wagen wear verlateo om op h t perron baar eobtganoot en de overige reiageaootaa op te wachten Kg berinaeit aieh thans dat tarwgl ty aan oogenblik itilitond een indirldd iich dioht bg haar poitearda en baar roortdaraud brutaal aantag Toen do aehtganoot der hertogin na dair dood ran haar tweeden man d hertog van 3atherland ia ig Toor de derde mul gebawd met r Albert Uollii kwam maakU hrt individu sioh nit de roeteo üet Is eer waar lohgolyk dat da karol sich soo heaft gedragen om de aandacht der hertogin op xlob gevestigd ta hoodan tarwgl gn ntedeplichdga betaaionrgtiii bionanaloop an den reinal ontrr eraddf Toen de hertogin weer iQstMpta bespnard ig nog nieta maar tarwgl de train ïo volle Vaart waa an Eg aieh met baar jawaateo wUét basigbouden bemerkta ig dat ia warao v r dweoeo Te Amiena werd aaoatoodii de poÜtie gawaartebawd an oaar Parge Melegraphaerd hertogin keerde ook lalre r l arg lerog en deed dakr opoieow nangifte Tegelgkartgd werd 9 doiaoe te Oovar ianga tolagrapbiaohon weg gewaaracbowd Ongatukkigarwgia werd bet telegram ontvangen eao halfnar na bat vertrek van ds pBkkat pot Das avonds om B norf toen de hertogin baar echtgenoot eo b overige geultcbap aobterna aiade had dsprefacinnr van palilie te l args reeds nit Loodoa bericht ontvangen dat op vsraoek van air ItoMit eau deteotivns dar Bogpjiche politie naar Parge rertrohkeo waa ojn sioh mak de Franiehe politie te verttaan bg da opsporing der djereo Oe gestolen voorwerpen baalaaa nit diamanten hsiskattittg dio van pearlan diamanten brochaa armbanden ringen baanao beset mat edel esteeokan eo verdara kleiaodi n Te simen 26 stake Zooals roan wevt heeft de hertogia een eeer aanxieolgka som 100 000 frank nitge loofd voor daogena dia baar het gaatolaoe terugbeaorgt Ten oinde da badoaliag van dezen prijsgoed te begrgpen dieat men te weten dat to JiOudeu Na dozen brief geachroroii en overgonithreven te bobben in reohtopslaaod schrift wat het berkoonf a der hand onmogclyk maakte roorug b ich gelfjk wy bom reeds eo mn£t zagen doen van knevels on baard h dde sieb in cljn mantel en verliet d woning ran madame I abnidor Hot waa nagenoeg elf uur ia den rond toen Martial do Pnianli roor de tweede maal diaatjïag d huistfebol ran de bekende woning ia beweglag bracht Kvoaals des morgens werd ocrtt bet ktjkraampje in ds drur voorzichtig geopend Waar is mw moosterosP vroeg Martial au de oude dienstlKhle ean kwartier geleden hooft ze zieb ter roet begeren was het antwoord Ik moet haar spreken Qa beu dat s goo moet opstaan De deur werd geopend ds jenknao Irsd biman JD zoide op gedempton toon ylk ga boren naar het spreekaalot en sat daar Msdsme waohleu Wek hanr Wat wilt ge nog ww loet ran my P rroog ms lamo na eenigo oogenbl kkon binnMredeods Ik moet het kind hebbea ffOm bet wog te brengen H t Waarbeon Dat is iets wat mij alleen aangaat sou ik UMBen Dat is waar Maar toeb moet ik ii een diag eoggpn Ko dat U Dat gij door het kiud weg te brengen de moetier onherroepalp Mit doodan rar ssr ai