Goudsche Courant, dinsdag 25 oktober 1898

f 6 15 7 84 7 51 C 9 8 54 10 10 89 ll ö ff 84 ff 8 18 D 10 18 10 81 ff ff ff 8 80 door 10 8 V 6 48 8 04 8 84 8 86 9 89 10 38 11 6 11 44 4 83 5 30 6 18 7 80 7 65 9 88 10 06 4 l 6 18 1 9 84 6 80 ff 9 48 6 04 6 89 ff 9 59 5 16 6 60 7 48 8 8X 10 10 10 88 9 07 10 09 10 84 9 88 ff 10 54 Vnial 0 S 9 36 ff Ams W 9 49 10 84 11 10 Qauda gereitlgd zya zoogenaamtle agpntgcbRppen van bemidpeliDg taescheD dief eo bestolene waar de eerste indien hy dit b nader inzien raadzano acht den bait kan terugbezorgen zonder dat by door het agentschap wordt Terraden Dit eerbiedwaardig lichÉtnm deelt dan met den dief de oilge oofde bcloooiog W lliobt dat de hertogin van Sutheitand de hoop koestert dat de dieven het ten slotte veiliger zullen achten 50 000 ffok op te streken dab zich door den verkoop van den jniveeleo cbat bloot te stJleo aan gnvaar vap OQidekking BINNENLAND gjHare Majesteit de Koningin Moeder zal op de terugreis van Wurfcemberg een kort bezoek brengen aan bire tkote dit PrinMeB Moeder van Wied te Neowied Hare Majesteit sal 24 uur aldaar verMgvep en den laten November op het Loot rngkeeren Het Dagelyksch Bestonr van bet Nederl LnndboDw Coraité is overtuigd dat welke oorzaken ook anleidiqg hebben gegeven tot vertragiog een wetsontwerp betrt fiende wyzigiog der Boterwet niet langer mag oitblijven en dat met allo krachten by de HeiTeering dient te worden aangedrongen om de iüd Ding daarvan te bespoedigen let is daarom dat bet comité zich tot de Tweede Ktmer hefft gewend met beleefd doch dringend verzoek a de indiening van een ontwerp Roterwet in den zin ala in het tot bet college door het Landbouwcomilé gericht adres vin 20 Fahrnari 1896 werd gevraagd by de Regeering te willen bevorderen met de aan de vergadering ten dienste atsandp middelen b Na da indieniog van het ootworp de behandeliDg ervan zooveel mogeiyk te wilten beapoedigeD i De heer mr A A de Pinta herdenkt heden zyo 70n verjaardag Mr J A Levy schreef in het jongste nummer van Eigen Haarde een uittoerine studie vanf zgn leven en zyn peraoonlykheid waarin hy hulde brengt aan zgn groote werkkracht nU rechtsgeleerde en de eminente plaat teekant die Da Pinto ulsjariflt inneemt Zyn stadie re meerende zegt mr Levy Zoolang Neerlaud s magistratuur evenknieëoVBO een De Pinto telt is Neerland s vrijheidszin tegen iedere inbreuk beveiligd Ën waWyaarbe d betreft met den bouwbeor van Luudeoen St Paul kan by zeggen Bi vismonnmeDtnm ciroumspicet begeert gy een gedenkteeken lie om u heen Aan het grootste gedeelte van da miliciens der infanterie van de liohting 1898 wordt van 29 dezer tot 28 Februari verlof verleend Vraag naar kolen blyft zeer groot Door het Uge water op de rivieren wurdt annvoer zeer bemoeilijkt De aanvoer per spoorweg vind groote bezwaren doordien de spoorwegen geep genoegzaam materiaal hebben om alles tis vervoeren Volgens de datfelyksche opgaven markeerden o fl de laatste 6 dagen alleen in Westfaleo op 14 October 717 wagens 15 Oct 1581 wagens 17 Oct 287 wagens 18 Oct 642 wagens 19 Oct 1316 wagens 20 Oct 2608 wagens vnn 10 tons zoodat er 74510 tona in 6 dagen minder fgezouden konden woeden dan waarop gerekend wat De meeste fabrieken hebbeo zeer kleine voorraden kolen en nu de spoorwegmaatschappyeo de leveranciers in don steek laten kun Directe SBOorwegvcrblndlngen met GOIDA Wliitcrdleost 1898 99 AaöScvaogeD I October l ll vtlv KJy o Cï o nn n A BOTTXR D A M viofl ver 8 8S SM GOUDA ROTTIRDAM vioa ver 18 18 U BS 8 11 8 48 f 67 4 68 1 1 7 ff S IS 14 5 18 IS SS 1 88 S 80 4 4 15 5 81 4 58 6 88 6 61 6 18 7 81 i g Si 7 it 7 8S 7 8 7 7 S Oouda 8 Uoordreoht door KieuwerVerk Oftpalle ff Rotterdun DM 6 10 6 40 S IO 80 7 60 9 34 9 48 11 86 11 60 18 87 6 18 7 86 7 58 8 6 68 0 08 8 11 6 19 6 86 ftoUerdam Oapelle Kieuwerkerk Moordreolit Qnudl 4 46 4 65 5 04 6 11 6 17 door 9 i iL 6 88 7 45 8 11 GOUDA DB N HAAG i mi 18 16 18 56 8 14 8 46 4 49 4 55 6 85 5 54 1 8 ff ff 8 7 ff ff 1 19 ff ff 6 18 ff ff 1 88 ff ff S 38 ff ff 18 46 1 3 8 48 4 15 6 l1i 6 87 6 58 6 88 9 17 8 88 0 57 10 14 11 15 8 80 8 48 8 61 9 08 9 08 7 3U 7 48 7 68 8 07 8 18 Gouda ZoTeahuiMn Moerkapelio ZoetermeerZegwaard Voorburg fl Haire BlLGlE Stad Antwerpen 1887 2 99V 0 46 10 85 10 44 11 45 11 87 11 38 18 88 7 46 o 7 68 = 8 94 8 89g8 64 Hage 6 Voorburg 8 68 Zoeterraeer Zetrwaard 6 6 ii 7e enbmzeu Moerknpelie 6 17 iourt 0 8 iO O U D A A UtJ T E R D A U lond 6 9 8 14 9 48 10 S7 l U 7 51 886 11 17 10 81 imat W 8 019 0510 85 18 48 6 00 6 87 8 40 lO OJ 11 87 Amat 0 8 8 80 9 89 10 60 108 516 8 56 10 18 11 41 o l D A U T R B J H 1 ïio8 nru 10 67 18 00 18 10 18 53 8 80 8 17 4 88 6 80 6 06 6 66 8 S6 10 17 n M ff ff S S7 ff 6 87 ff 7 10 ff 10 84 1188 ff 18 87 ff 8 46 8 34 5 46 6 84 7 18 8 48 10 41 11 46 H aS l ü 8 08 8 60 6 04 4 7 89 59 11 18 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 84 October 1898 VlIIfi OSSEN ei KOEIEN kleige uivoer 9 07 10 19 D S9 10 51 6 S4 7 61 8 14 6 39 6 15 7 1 7 88 6 80 5 85 6 4 8 6 03 ouda Oudew Woerd Ulroohl 8 08 8 6 8 55 7 04 FOO 9 80 10 15 10 38 11J8 19 08 1 37 3 08 3 88 3 66 4 48 5 88 6 83 6 S6 7 53 11 66 12 84 ff ff 8 47 4 16 1 65 7 13 jj ff ff ff 4 84 ff ff ff 8 9 8 40 4 87 6 0 41 10 7 88 8 86 Ulroohl 6 96 6 S3 7 4 8 87 8 49 Woorilwi 6 49 S 53 8 06 Oudew 8 14 ff Qoud 8 8 9 16 lO S ff 10 46 ff ff 9 58 10 59 11 10 18 11 nen zeer betren rena waardige toeatanden oni taan De Pruisische regeering liet voor de staatsspoorwegen men zegt 30 000 nieowe wagens maken dcch dit schynt wederom niets gebol pco te hebben Men klaagt ook in Duit chland van alle zijden Vo gonB Donderdag gedane bekendmaking knnnen voorloopig slechts Ys ® benoodigde wngena aan de mynen gestela worden Uit eene mededeeting in liet Sociaal Week blad blykt dat het hoofd oestanr der Msatschappy tot Nut van t Algemeen ter nitvoBriog van bet in de algemeene vergadering der Mnatscheppy genomen besluit betreifande het woningvraagstok stappen doet om gesamenlyk met andere vereenigiDgeOi die in bet woning vraagstuk be ang stellen tot e siimenstelliDg van eene commissie Voor de verbetering der vo kshuiavesting te geraken Omtrjnt de viering der inhnldigingsfepstenaan boord van de Prinses Sophie scbryitmen het volgende In den nacht van 5 op 6 September werd door de equipage het achterdek versierd eo in den morgen van den 6n vroeg op het dek komende waren we dan ook allen zeer verrast Te midden van tropeeën van vlaggen stond bei borstbeeld van onze Koningin op een voetstuk dat scheen te bestaan uit varens en palmRO Laoga de verschansing waren omgeven duor onze driekleur de wapenschilden Tan Oranje enz opgehangen De mast o geleken groote vlaggestokken Alle vlaggen waren 10 top en aan alle vlaglyoen wapperden vlaggöo Om 9 onr s morgens werden de fdestelykheden geopend door een kernachtige toespraak van den kommandant den heer Soomer daarna voerden oog het woord de vice presi dent van den Raad van Ned IndiS de beer de Meester bss res Nenman en de kommandant van bet detachement kapitein Bryan Nadat door allun hst Wilhelmusf en Wien Neerlandich bloede waa gezongen en de eerewyn gedronken was werd overgegaan tot de feestel kbeden Er werd een optocht gehouden door de equipage en het detachement militairen Ysaodels en schilden met eenvondige holpmiddelen vervaardigd iagen voorop hierachter de muziek dan Neptanogf geëscorteerd door bet floheepsTolk de dragers van anker stuurrad enz enz Benige gecostamefrden sloteu den optocht Verdei bebtond het programmt mk volkaBpelen die zeer veel vermaak versohaffen zoodat het schommelen en stampen van de cPrinses Sophie vergeten werd en op een enkele na allen aan dek bleven Om 7 uur ging de bel voor het diner do equipage en de militairen werden bedacht met een dobbel extra oorlam en bier Tegen 9 nar was op bet dek een tooneel opgeslagen met coulissen en conUsseulichteo Soldaten en equipage hielden voordrachten en pantomimes Tegen 11 nnr werd deze Toordrachtenreeka besloten door een bal dat bepaald geanimeerd mag genoemd worden Laat in deo avond begaf een ieder zich moe en voldaan naar kooi om nieuwe kr ebt te polt n voor den 7n September Zooals officieel bg acheepaorder door N ptun u was gelast was er a avonds batcostamé afgowiseeld door voordrachten van de passagiers Ie eo 2s klasse Tusschentyds zag men het dameapersoneel drok in de weer om van t aanwozige materiaal met papitr lakens enz enz kostomes te verraarJigen en werketyk met succes 1 11 21 ii as 11 86 11 4 11 51 9 54 10 11 U U 10 18 10 80 11 88 9 SS 10 19 10 89 10 86 10 48 IC 49 9 47 10 18 1118 11 80 11 41 11 66 H 8 35 D door n 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 18 06 10 16 U i7 Ook de voordrachten liepen goed tan stapel zoodat ook deie avond nitstekend geslaagd is Gemeng de Bericliten Omilflt de kinder n op fchool t haar z6o lastig hadden gemaakt dat zy geen orde in haar klasse had kunnen bonden sprong Vrydagmddag een jeugdig onderwyzerea aan de Suezkade te s Hage te water Zy werd nog byt ds gered door een bpwoner van de Westerstraat a daar die zich daa toe gekleed te watnr bad begeven Men schrijft uit Haarlem De hoogere burgerschool en hei gymnasium aid lar liggen vlak byeen en voor deu aanvanft der lessen vermaken zich de leerlingen meestal met bet een of andere pel op het er tusacben gelegen plein Op dat plein staat oen kastanjeboom en no de kastanjes afvallen werd Woensdag met die vrachten naar elkander gegooid Op een gegeven oogeoblik zakte een der jongens van de hoogere burgerschool ineen Hy werd bewusteloos in het gebouw gebracht en moest toen by weer bykwam huiawtartb keeren daar hy juist in het oog was getroffon Nu heeft zich een herseuziekte geopenbaard Naar de N G 0 verneemt is door di9 Jnatilie procesverbaal opgemaakt nsar aanleiding van de botsing tnsschen twee goederentreinen op bet station empacement te Groningen De verantwoordelijke ambtenaar en een paar beambten zyn dezer dttgai door den officier van justitie verhoord De dader van den onlangs plaats gehad hebbenden diefstal by den burgemeester te IJbt is door do politie opgespoord Hy Is zekere Hans CnoB en uit IJlst By huiszoeking werd in zyne woning gevonden gerookt vleesch spek en een meerschuimen tabkkapyp van welke zaken Cu de herkomst niet kon opgeven Er lat voor den man toen niets anders op dan te bekennen Op d vraag van de politic waar t gestolen zilverwerk was gebleven kreeg vg ten antwoord dat dit ter hand was gesteld aan zekere vrouw S te Sneek die Cn daar een gulden op bed geleend Ëen bozoek by da beeUtor bracht aan t lioht dat deze vroow het zilver in een kanaal der zoetwatarvisschery had geworpen Een paar dagen daarna wercï het dan ook werkelyk oit dat kanaal opgehaald Volgens ingewonnen informa ie is by de justitie te Gent geen bericht ontvangen uit Weenen omtrent da arrestatie van Hendrik De Jong in verband met don dubbelen moord aldaar gepleegd zoodat het gehede bericht omtrent een uit Weenen ontvangen telegram van dien aard chynt verzonnen te zijn Vad Te Born L werd Vrijdagmiddag de voerman Fr Kosters sit Sittard door een onbezoldigd ve dwachttr aldaar die een aobot op hom loste zoodanig aan den hals getroffen dat ïyn toestand hopeloos is De msrechansBee van Sittard is derwaarts vertrokken Nadere byzooderheden ontbreken nog 6 35 8 6 1 8 4 i 4 05 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 4 40 4 50 4 57 5 04 5 10 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 H 09 4 06 4 84 IST 4 3 40 1 35 1 41 1 66 8 06 8 17 4 87 8 14 18 60 9 10 Tusschen den dader den JBcbtop7iohter Peters van Bom en Frita Knsters van Sittard die in den afgeloopno nacht aan de bekomen wouden ia overleden schynt een woordenwisseling ov r een hond te hebben plaats gehad Kustern hierna een herberg binnen gegaan zynde werd door Poters gevolgd en na verdoren woordsüstryd door hem met een icbot nit ean flohart geweer terneergeveld Petera verklaart echter hm by on4eluk te hebben getroffen Da dader werd kort daarop in verzekerde bewaring genomen De justitie van Maastricht heeft beden een onderzoek ingesteld Een vronwelyke atraikroorer Eindelgk is de ischoone mnaketier in de laatste jaren de schrik van den Kankasn gevangen genomen Daoiela Barbara die altyd als musketier verkleed wa was een der elegantste eo ga lantste stmikroovers Zy woonde vroeger in het dorpje Bandza in h t gonvernement Eoeiaisa waar ze als een teldzaam schoon meisje bekend slond Tien jair geleden verdween ze plotseling om aedert dien tyd de wegen van den Kaukasus als hoofd van een rooversbende onveilig te maken Vyf maal is zy reeds gearresteerd door de politie of door de Kozakken Dö beide eerste malen werd ze wegens onvoldoeniie bewya vrygesprokeo de derde maal wist Ea te ontvlnch en en de vierde maal wiet ze evenals Carmen baar gevangenbewaarder te bewegen baar in vryheid te stellen eo met baar mede t gaan naar het gebergte waar hy sedert lid van baar bende is Allen die tot deze bende hahooreo zyn a s elegante beoren gekleed en leggen by het aanranden van reizigers een beleefdheid en heflykheid aan den dag die in londerlinge tegenspraak zya met het doel der aanranding De ermen hebben van hen evenwel niets te vreezen dikwyls ontvangen decen nog een paar roebels en worden getrakteerd Overigens ontzag Barbara ook gepn meoschenle ens want toeu er onlangs twaalf man tegen haar wsrden uitgezonden van tot tot teen gewapend kwam er alecbts één Van terug ds anderen waren allen in bet gevecht mei de bandieten geanenveld Naar wy vernemen zyn de beide leden der firma C Molendyk en Co in wier rywielenfabriekje aan de Vest te Dordrecht onder verdachte omstandigheden brand ontstond eergiater ter bescbiVking van de justitie gesteldDe politie zet haar onderzoek nog voort Ëen droevig voorval had gisterochtend in de Synagoge aan de Boteriloot te Rotterdam plaat De voorzanger de beer Philipson wfird terwyt by de gemeente in het gebed voorging plotseliug door een beroerte getrofTen welke een einde aan zyo leren maakte Spoedig iugeroepeo geneeiknndige hulp kon slechts den dood cooatateeren Desa treurige gebeurtenis veroorzaakte veel ontetsltenis by de kerkbezoekere Eerst na een pooaje kon de dienst worden voortgezet Een onderwyzer maakte de volgeode bloemlezing nit een aantal opstellen van zyn leerlingen De vertegenwoordigers der indostrie worden verdeeld iu teo perste schapenwol ten tfHsde katoen ten ftïrda lompen all iemand dooi mn adder gebeten wardij caigt men deze uit het paard is eeo ier dat vier pooien beeft aan eiken hoek een de haan is een kip die zich voedt met brood aardap pelen wormen en ander menschehjk voedsel er zyn drie sekten de maoi de vrouw en bet kind de ridders werden van voren en van iushtereo xbet blik beslagen t geen harnas genoemd wordt CoKimboa had de gewoonte nieawe landen te ontdekken de eieren van den nachtegaal worden afwisselend door het mannetje en hei vrouwtje gelegd het Vondelpark is een melkhuis waaromheen een tuin ia aangelegd eenden met lange halzen worden zwanen genoemd petroleum is een vloeistof die door een ezel getrokken wordt als wy onze boterhammen eten is het twaalf uur en staat de ou op baar hoogst Jan Steen was een roolyhe childer die in de Jan Steenstraat woonde een venster is een raam waar men nit kan vallen overhoren 7yn mensohen die inkijken een huistrapis een voorwerp waarop Zaterdags rnzie wordt gemaakt enz enz enz Een hnwelyk dat aan bet joo e p ar 12 Tl d van Greenwich 10 11 1 8 38 D door 8 50 10 04 10 11 10 18 10 86 10 34 7 55 8 08 1 09 1 8 85 10 64 11 80 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 7 85 De D treinen all Q Is en 8e kl Elk 7 05 8 10 O OK 11 15 I SS MK M5 MO 7 41 i 7 S0 8 SS 9 80 11 80 3 08 4 00 6 00 6 85 8 00 10 0 M9 LS IM IS fcl 8 8 4 47 1 40 7 49 8 4 1 1 reiniger moet sioh bofendien voorzien van een bewqs f 0 60 millioen galden kost moet men natanrlgk zoeken in Ameiika Dezer dagen ia t daar gesloten insschen Howard Gonld en een actrice juffronw Glommen Bg hst testament van Jay Gould is n1 bepaald dat degene zgner kinderen die een eohtverbintenis zoo aangaan tegen den zin ran de broeders en zosiers de helft van zijn aandeel in de vaderlgke nalatenschsp zon verliezen Dat geval deed zich nu in zooverre voor dnt de bloedverwanten zich stilzwygend hy het bnwelgk neerlegden maar do voltrekking daarvan niet bywoonden en zich oor die acbikking een afkoopsomc vin 5 millioen dollars lieten betalen Briefwisseling met den hemel Voor het gerechtshof te Augsburg is een zeer merkwaardig geval van afzetierg van bijgeloovigen b handfld Bekla igden waren de timmerman Wohlfart en zyn vronw ei cbers hjt echtpaar Kotteri ch een stel ongeloofelyk domme menscfaen Sn het werktuig van de bedriegers wa hnn zennwzieke dochter Agnes die iotusschen is gestorven Dit meisje was bevriend matjjde overleden doehter van de Eotteriachen n Zg verbreidde zich in haar nerveneen toeoKnd dat zy in hemelsche betrekkini htond met Anna d t zy brieven en wensoheo van haar ontving dat zy in verbinding iiond met de Moeder Qods den heiligen Joseph Jezus Cbrifltas enzoovoorts En de ondera maakten van die ziekelyke verbeelding gverig gebruik zü schreven zelf en lieten allerlei brieven Hcbrijven die uit den hemel afkomstig zonden zyn Ruim 50 atoks waren ter g ecbtszüting aanwezig De schrifturen an Jezn en Maria wa D in t Latyn gesteld de brieven van Anna in Dnitsche letters geacbraven Aan bet hoofd van eiken brief waren heiligen afgebeeld op andere stond hei portret van het overledene meisje Dat alles was de inleiding De onders van Anna toch die onnoozele wezens werdendoor al deze wonderbaarlgkheden sterk aangedaan Maar nu begon vroaw Wotfalfart haar dochter op te stoken an beel te goeder trouw deed deze al wat moeder van baar wilde Eerst vertelde ze aan de zuster van Anna dat deze in bet vagavnur was en dat bad ze haarjoisi Kcsohraren Ëo nu kon Agnes wel van de Moeder Gods gedaan krygen dat dit Igden verminderde maar dat zon hsar bonderden gitldeos kosten Vader Kotterisch kwam onmiddellgk bot geld brengen Agnes zon t wet opaeoden Toon dit plannetje 1 goed gelokt was begon de bedriegerg eerst goed Zeker elke week kreeg Agnew iirieven van Anna waarin ze bet een en ander vroeg dat dan aan baar ondera werd overgebracht die dadelyk betaalden Nn moeat Anna eerst uit het vageTonr worden verlost dat kostte 300 gulden Maar toen de doc iiar van Kotterisch daardoor in den hemel was gekomen wilde zy dadelgk trouwen doch baar bruidegom smachtte nog in de hel Om hem daarnit te bevrijden was meer geld noodig ook dat werd terstond gegeven Anna schreef dairop uit den hemtl een roerenden brief om haar oudere te danken Doch daarop werd hak hnwelyk gevierd met hemelschen Idister natanrlgk dat kostte schrikbarend veel ernaar ge moet ons vooral geen papieren geld staren schreef Anna dat is hier biet gangbaar ie namen in den hemel alleen maar ztUer en goodgeld Ban Oomiddetl gk werden 1000 gnldeo in gond als broidschat en tal van mooie hnwelyksge schenken door bemiddeling van Agnes naar boven gezonden De hemelsche schoonzoon toonde zich daarvoor zeer dankbaar by zond zyn aardache schoonzuster Betsy Kotterisch een horloge met inschrift en een ring met baar letters erin gegrift Bei hnwelyk tnsachen de overledenen was zeer gelukkig maar het braoht zgn zorgen de jongelui hadden behoefte aan linnengoed kleeren meubelen enzoDvoort an er wat daarboven niets te krggen van dien aard en men moest ia den hemel toch deftig voor den dag komen Zonder morren paaie vador Eoiierisbh aldoor maar bg heel gelukkig dat hg zgn lieve dochter zoo nog goed kon doen en groote bigdsobap was er in zyn familie toen de mare kwam van de geboorte van een gezonden hemalaelpen kleinzoon wat natanrlgk een dore geschiedenis was Ja t ging hnn beat driemaal in de jaren 1893 tot 96 kwam de hengelgke gebeurtenis terng Ook hei leenm scheen in deo hemel gebrnikelgk te ign j op een goeden dag schreef ds Moeder Gods zelf om 2500 galden te leen tegen 5 pots rente ds overeenkomst werd gesloten want men begreep hei argument volkomen er was sobooomaak in den bemel en er moest zooveel vernieuwd worden Ën in de tosichectyden kwamen de Kotte riaoban Anna telkens allerlei eetwaren brengen proviand voor den wintert vleascb vruchten Na elke zending kwaoi er een brief van de hemelsche echtgsnoote om te bedanken Boven die brieven schreef ze gawoonlgk Hcrtzgeliehte Engelabildert I Onder de bewgsstokken waa ook een qBitantie van den borenaardschen schoonzoon voor 5500 galden en in een kattebelleija van zyn echigenoote meldt deze dat by de ontvaog ït van 2500 gulden at de engelen op de hazoinen hadden geblazen Dat briefje was onderteekend Uw dochter haar man en haar kindje c £ r werden ook cadeantjea nit den hemel gezonden zoo kreeg moeder Kotterisch op baar verjaardag e n party gewgde hemelscbe worst Ëen anderen keer werd ia dank op een kostbaar geschenk de belofte van honderdduizend millioen gebeden gazonden benevens een régulateur een paar flinke boierlettera en een cauapé Ook de ui noodiging aan de ondera om het bemehche bawe yk van hun dochter by ta wonen was ter zitting aanwezig Daarin schreef Anna onder meer sAlIe h melbewoners verwachten n met stsrk verlangen zy bidden dat niemand n meer kwaad kan do m c Doch genoeg van beklaagdau s afschnwelgke practyken en an de treurige domheid der beklaagden die maar steeds door de geschenken voor het hemelsche paar op bei bed van Agnes legden van waar het zoo spoedig verdween De Wohlfarii kochten voor de aanzieotyke Bommen onder meer een nienw hnis en de Koiteriichen gavea niet alleen hun eigen geld maar zy leenden zelfs om aan de wenschen van hun overleden dochter te voldoen Wohfart die beweerde van niets af te weten kreeg twee maanden gevangenisstraf Zyn vrouw van wie wel alles bleek te zyn uitgegaan wierp alle scbnid op baar dochter Agues die inmiddels is gestorven De bedriegster is tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld STADSNIEUWS GOUDA 24 October 1898 Ged Staten hebben voorgesteld gedurende aeu tgdtak van 10 jaren aanvangende met 1898 en eindigende met 1907 ten behoeve van de restauratie van het noordelyk gedeelte der BtJanskerk alhier een jaarlykscb subsidie van f 1000 toe te kennen telkens aan de co nmis ie loor de restauratie uit te betalen zoodra door baar het jaarlyksoh rgkssabsidie van f 3500 zal zyn ontvangen ZsruNHUTZEN Onder deze gemeente woedde verschenen nacht en hevige brand De boerenwoning bewoond door do wed K en de daarbg behoorenfle schunr en lwe 3 bergen waarvan een ge Uld met hooi en een met koren werden een prooi der vlammen Niets was tegen brandschade verzekerd MooBDUECHT De commissie alhier voor de vereenigiug tot oprichting van vo kssaoaioria voor iongtgdera in Nederland bestaat uit de heeren A C Snel dr P W Marie I A F van der Meer van Ko£feIer en L Exalto De heer A qou saivoloonsaleDi voor ZuidHolland zal J Ahda fi 26 Oct voormiddaga lOVi nnr te iB Nieuwkerk een voordracht houden over 4 JB erwerp sGoudsobe kaas toegelicht met actisohe kaasbereidiog en dito melkonderzoek OuDEWATKR Te Rotterdam slaagde o a voor bet examen van roeier der dranken de kommies er belastingbn Boerke alhier Ged Staten van Zuid Rolland hebben voorgestild om nu door de localiteiten f 53 931 subsidiën zgn toegestaan voor iramannleg op de Zuid hol landsche eilanden het in Maart genomen voorwaardelgk beslait tot verleenen van een provinciaal renteloos voorschot onvoorwaardelyk te maken ATJTKH Het N V d D ontving Zaterdagavond het volgende telegram van zijn correipondeot te Batavia De colonne Van der Dassen dreef de troepen ran Oemar by Pantej Koejoeng naar bet gebergte waarbg de vgaadeen panglima verloor Oemar vluchtte naar Melaboeh De colonne v ervolgde hem De colonne Van Heutsz marcheerde den 15n in de richting van Gedd Baloe waar de vyand zich had gpnesteld in een sterke stelling mei kanonnen bewapend Hij vluchtte achter de rivier van Pasei dio niet doorwaadbaar was De troepen werden mei vlotten overgezet eo ferstrooiden toen den vyand Aon onze igde snenvelden twee militairen beneden deo officiersrang en vier werden gewond De vijao I liet veertien dooden liggen Tien kanonnen vielen ïo onze faaoden MARKTBERICHTEN enlaiidsche Granen iUDAM 17 Oolobor 189 TARwrïï per HL 8 86 i f 7 90 per 100 KG 8 60 a 9 8 GANADA per HL 6 v 6 86 BOQÖK puike per H L 4 50 il f 6 60 miodere f i WINTEHGEEST per H L 4 per 100 K G ƒ 7 90 a 8 40 ZOMEBOERST per 100 K G 4 ƒ OHKTALIBRGEBST por 100 K G ii Helere per HL 5 86 i ƒ 6 HAVER per H L 8 76 J ƒ 8 76 pot 100 K G 6 0 4 7 86 PAABUEBOONEN per H L 4 WITTE BOONEN per H L 11 4 18 60 BROME BOOKEN per H L 10 4 10 66 BLAUWE ERWTEN Kootsoorlon por HL 9 50 10 Niet kooksoorlen p H L ƒ 4 KANARIEZAAD per H L ƒ 4 ƒ KOOLZAAD pmke per H L ƒ 4 raindpre per HL a Per Telegraal ROTTERDAM 84 October 1898 ïarwo ISj Wintergo st 20 Harer 80 4 60 Bruine BooMU 10 4 86 oenl hooger Clieralier 8 20 4 ƒ 8 80 PaardonbooDen 4 6 60 Eene NIEUWE ZENDING MIES m mmm PARAPLÏÏIES A van os A Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoen Xo 3i 4nislcrd im iilotkrs Itours van Vrkrs 86V1 97 96V 1007 86V 88 8S A 97 837 837 82 OCTOBER Nkdeehnd üort Ned W S 81 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoHOi OM Geuill 1881 88 8 iTAMi InsohrtJTiog 1868 81 6 OoaTBNE Obl in papier 1868 fidito in zilrorlSIB 6 PoMOOiL Obl mol coupon 8 dito ticket 3 64 s 97V 97 103 8 77 2sy 86V lOlV S8V 100 100 668 476 103 60V 101 198 146V 6 100 B8V 126 V 86 SO 116 111 806 208V 100 41V 61 BuiLiKB Obl Bianenl 1894 4 dito Gocons 1880 4 dito bii Rolhs 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in gond leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 8pi jE Perpet aohuld 1881 4 TlllKEU Qepr Cogr leen 1890 4 6e i leening serie D Geo laflning aerie C ZuidA Rep v obl 18926 Meiigo Obl Buit Sob 1880 6 VKNFZuai A Obl 4 onbep 1881 AVBTZBDAU Obligation 1896 3 RoiTBBUAu Bted leen 1894 8 NsD N Afr Hsn4ol8T aand Arendab Tab My Oertificatön Deli Afaatsohappy dito Ara Hypotheekh pandbr 4 Cult Mg derVor9tonI aand a Gr Hypotfaeekb pandbr S j Nederlaodaohe bank aand Ned Handelmaatacb dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rolt Hjpotheekb pandbr 8 Utr Hypotheekb dito 3 OosTBNH Ojat Hong bonk annd BUSL Hypotheekbank pandb 4Vi Akieika Equt hypoth pandb 5 55 6 1627 09 106 102 14 I 109 66 11 61 176 803 106 105 Siad Brussel 1866 8 j HoNO Theiss Regullr Oeaalwh 4 O08TBMR ataataleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver B z Avb Spoel oart 99 V 1171 117 Mauw L G Pr Lien cert Ned Holl IJ Spoorw Mij aand Mfl lot Expl 1 St Spw aand Nod Iiid Spoorwegm aand Ned Znid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 ITILIE Snoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ilal Spirmij A H obl 3 PoL N Waraobau Weenen aand 4 Rosi Gr Ru a Spw Mtj oU 4Vi fialtisohe dito aand Faetowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aand 6 Kurik Cb Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahbbika Jont Pao Sp Mij obl 6 Cb O k Nortb W pr O aand dito dito Win St Peter obl 7 I Denver Rio Gr Spm oort v a Illinoia Central obl in goud 4 1 Louisv Naïhrilii Gert v aand Mexico N Spnr M Ie hyp o 6 102 V Miai Kanias v 4pCl pret aand 11 N Tork Ontaao k Weal aand I 16 dito Fenn Ohio oblig 6 118 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn jt Manit obt 7 Un Pac Hoof lün ob ig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 Canada Can South Chert r aand ViN 0 Rail Na lo b d 0 0 Amaterd Omnibui Mij aand Rotterd Tramwex Maata aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 prijsen nraren Toor le kwaliteit 89 80 kwaliteit 86 Se kwaliteit 80 Cent per half Kilo VETTE KALVEREN red aanroer le kwaliteit 84 8e kxalitrit SO 3 kwaliteit 18 Cent per half Kilo VETTE VARKENS goode aanvoer 1 kwaliteit 19 Cent 2e kwaliteit IS Cent 80 kwaliteit 17 Cent per half Kilo SCHAPEN en LAMMEREN goe le annvoer De handel was in vet Vee on vette Varkoiia prijshoudead Lonilonschc Biggen minder in prijs vette Kalveren flauwer en Sobapen en Lammere zeer slecht SEKLEURDE en ZWARTE voor RIouscii en Gostiiiiies Gegarandeerd Solide in alle prUzen markt D SAMSOM VOVUM ADVERTENTIEN FRANSCEE STOOMVIRVERIJ BN chemische Wasscherij VAN II Oi i ËNIIEIJIlElt 19 Kruitikade Rotterdam Gebrevetoord door Z M den Koning dor Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Al specialiteit voor het stoomen en verven van alle Üeerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen S eciale innohting voor het atoomen van pluche man tela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ent worden naar de aienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfj gestoomd of geverfd worden onBchsdel k voor de gezondheid volgens staal bewerkt Stedelpe Qasfalsriek te GOUDA Do priJs van bet ata ia 6 cent per M ei voor Kook toestellen of Motoren 4Va et Onder zekere voorwaarden worden ieiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 16 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor S en 5 lichtgasmeters bedraagt d buur 10 cent per maand y Bewoners van porceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week knnnen wekel ks afrckonen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen 1 Biirger § Acatènc lis het beate en goedkoopste kottinglooze 1 RIJWIEL 1 2o DyDRrDP § 1 iH m M WmtÊiMmKtSÊÊm l mM 2 1 1 4h i WxSÊ a I 1 a 1 ee BS BM Blf 1 Sa 1 1 ® BnnSw ® 1 1 TT 1 SWftl an 1 1 r mt t Sfoun h sSunH 1 BmnKpl Ek Bfl h n 1 1 lil d 1 OH Ql ffllfF g J HOFLEVERANCIER s Vertegenwoordiger 1 J C DE RUITER Gouda EEKISDEFOTTAMHEL Keu wordt veriockt op t HEUK tek ttoii nii HET Maoiziin tan M RAVENSWAAY ZONEN GORIIdCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ry itoee en een half en een Ned ons met vermelding van Nomraer en iPr s voorzien van nevenstaand ïMerk volgens de fit gedeponeerd Zich tot de uitvoering van ge erde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ