Goudsche Courant, woensdag 26 oktober 1898

No 7719 Woensdag 26 Oktober J898 Siste Jaargang mimm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No St De üitg ave dezer Courant geschiedt d k g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden ia ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers XpF CENTEN telefoon No Sf ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Ceuten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd is bg A Aanbesteding REGENTKN van het BE8TEDELIN0ENHUIS alhier zullen op DINSDAG 1 NOVEMBEK a s des aïonds 7 uur in het Lokaal van het Geaticht aanbesteden De Levering der benoodig de Levensmiddelen en Steenkolen voor het jaar 1899 De Voorwaarden van tanbeateding liggen Tan 25 October af voor gegadigden Ier lezing in het Gesticht Namens Regenten F HERMAN Fz Seeretarü AAUBESTEPmÖT Op MAANDAG 31 OCTOBER ek des Toorm te 11 uur wenscht de heer A Moons te Waddingmeen aau te bettellen Het Bouwen van een BOÜW MAMSWONIljG en aanbehooren in dan Polder Bloemendaal nabij Gouda Bestek met teekeuingen liggen ter inzage in oen der lokalen Tan de R K LeesTereeni ging te Oonda en Kfln Tan 2G October af Terkrjjgbaar ad 2 ter Snelpera Drukkerij Tfln den Heer B A ViBuzrJL te Gouda Aanwgzing in loco op Vrijdag 28 October a a des Toormiddags te 10 uur Inlichtingen Terstrekt de Architect C P W DES8ING te Gouda j F CUUPER S Westeinde 37 1 PIANO S I i ï S Ü maaadelijkaoho of drie maaadel botnling volgen Abonnement Stenimingeo Gouda mOmatrekenl Korting comptant I J F CUUPERS Westeinde 37 1 ïeveus heb ik de eer mgn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehouden tGSSV voor Gouda te aiyn terens Terzoekendo alle ordera direct aan mvj te adreaseeren Ook aauTragen Toor stemming Een ware Schat voor de ongelukkiffe slachtoffers der Kelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKI G Hollandsche uitgave met 27 th Pri a 2 gulden Ieder die aan de versehrikkelflke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarljjka duizend van een zekeren dood Te verkregen bij het VerlagB Mflgazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Bekroond TentoonetelhiigSoboenmakery HuRo Aag ima Wereldberoemde BcshoouAnpre tnur Liparin SatJn © m Byn de beüte middelen voor bet Bonder moeite keurig poetir van alle at art nn ffekleoTd echo es werk Verirygbanr by wmkeliurB iii sühoenwerk Oalanterien Drogoryun om Uttn latte S ned op naam en fubriektmerk en Agent W Sardamiiin Arnhem Druk VBu A BRINKMAN Zu Vrijzinnige Kiesvereeniging Gouda Goedgekeurd by Koninklgk besluit Tan 30 luni 1897 Staatscourant No 169 Voor de a s verkiezing in het 2e district van EEfï LID voor den GE IEEi TEIÏ VAIl op DINSDAG 35 0 TOBER 1808 wordt met den meesten aandrang aanbevolen de lieer A J LAFEBER XtMT BBSTUUB Mï m BA4DT Westhaven 200 j Jeperst raat 7 8 9 11 Ilachiniüe eii Clieiiiische zuivering en iitsinetting va Q hTt Stcliwerc Chocolade en j Bcplmatiffe dooy ae nieuij ate uitTir dingon op mathinaal gö l rèrftetevcft en nitslaitend gebruiffvan fiJM en fijrtste grondstoBbu garan o 111 in veq StolJLwerbk s jlliocolade en C ca j lor resp een aanbovfflenswaardig ftibxiknat iiamvtearig beantwoordende a c den nh iua BtikPtten 4 De irma bohaiililc I i 27 BreTets als HofleveraHclerf i 44 iEere J ipIoina 8 gouden enz Medailles oen bewijs ffcn uitmuntend fijn febrikaA llccds ISfi siluct f de Accadomie national de Fails l Nous rous décemonfii nno 1l aille d or prenii re clasne en oonaldónation ae votra excellente flabrloation de Ohooolat bonboaa vaj les eto eto Ctliiwsrek fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cünfiaeurs Banketbakkers enz enz GeneraalvertegenTTOordiger voor Nedei hutd Julias Mattemlodt Amsterdam Kalverstraat 103 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOPLATTEH AKCBITSAVEir ÏS IIJSTEN ook volg ens op te geven Profiel l§lpoe llge aflevering Mette uitvoering Concurreercnde prijzen Het groote aantal zenuwkwalen phyBiologiache ontdekkinggedaau hoeft die na bonderde proeTnemingon thana over de geheelewereld j j j wetenBGhappelijke kringen dehoogate belangstelling wekt teranHeen oor de aan zenuwkwalen lijdende fflenBobheld Dsxe geneeiwijKB la BibreTOB den door den goweeen Officier van GeEondheit Dr Eoman Welsamaiin tê VUahofen en hemarop da ippelijke kringen aenoogate iwkwaleu lijdende fflenBobheld Dexe geneeiwijn jondheit I r Eoman WelaamaiintêVUahofen on derrinding opgedaan In eene OJarfge praktijk Door wnaachlBc vnn het b perilai worden lflartoegeBehlkte to nda rd lialdoninlddelllJka = == u ouuiDii = u heniBt op da wnuchlBK vnn het hoofd enmoal hnld onmiddellijkasn het aennw eHtel medegedeeld Ifet dese geneeewllie werden werkelijk Bofaitterende reaiütatea vartragaa en aij maakte zooveel opganr dat van een door den aitvlndor geietareven werUè OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomlRB OeneiJngbinnen korten tlfd reeds de Ule drnk veiacbeuen Ie Dit boekje bevat niet alletn vor bet rraata pnbliek verataanbare verklaringen oaitiont liet weien dor nieuwere therapie en de daarmede zelf wanliopige gevnllan vorkregen nitwoiking maar ook vindt men daaiin weteuHchappellJke ver i J i a = Bna i u Tiede afsohrift DdczegpneeHwijie gewUdEÜu isoomede a ahrirt vaa hiuidollngon uTtdö Hie llaoli b1nileiid Vftazeniifhoordiii naf totdevo rafgaand8keiteekenenra ap plMl bMMnbero rte t08 trotie6r nog BteudB alle inlddülnn door de medieclie weteuBchap aangewend Eerst aan den ntenven tUd komt toa dat Bij door hot gebruik maken vaa den eenvondl ten weg naweiyk langs d hnld fl lal van gntnigBohrlfteu vau liooggeplaatBle geneeKknudigott ouder welke f Meniere med dr proreuor aan ds palykllntek ta Pari a rue Rougemont 10 sTeiagreber meri dr praktliearend geneeiheer aan hel krank zlnnigen geiHoht de Charenton Sanltdtsrath Dr Cohn te Stattin Groismann med dr arrend aria te Johlingen Dr P Foreitler geneeahoer dlreoteur van kat hetpltaat ta Agon gaheimralh Dr Soherlni kaateej QutenFela Bod Ems Dartei med dr geneBsheer direoteur der galvano therapeuliache InrlohtlnB voor lanuwlijdari Ie Parijs rua St Honoré 334 Coniul von Atchenbash med dr te Borfu Dr Buabaoh arrond aris de ZIrknUz OberItabiirit Jflohl mod dr te Weenen Dr C Bongavel tela Farrlira Eure lid vaa den Consall Central d hyglAna Bt do Santé In Frankrijk en vele andeieu Aan allen wier KeiinwiirHiel meer of mlnrfwr KMiredosn la of bbu KOEenamnde EcnawKchtlclield lijden waarvan da kenteekenen iiJn ehrefllsolia koüfdpl n Bilgralna lohale hoofdpl n blosdandrang grooteprikkelbaarheid gBjaaadtieiii slapelaoshald llariamettjka awuit en onbehagelijke toestand verder atle zieken die door beroerte getreffen werden en nog Hjoen aan da gavolgen daarraa EOoalH verlammlngBn oavermogen tol spraken rwars tongval moelsfljk slikken atljfkatd der iswrlohMn mst voort gaheuDBn ena en IJ Aio reéda on cÉèr gëneëakimdigii SAde middelen all antho dlngaen au koadwatarknnr durande piln plaatseKtka iwakis varxwakklng yan gaheuBer beliandeling gewBeat zijn maar door da bokendB ml wrijven eleetrUeerBn atoomlooi of leebade l SM genezing of loi lng hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vree cov leii voor beroerte on daartoe raden hebben wegeni verRohlJnBeleu ala lioh aanhoudenl anaBtlg vaalea erdoovlng In bat hooni ftoofdslla met dulaallBneld wrijven elerfrlseeren atoomlooi of zeebadeiPl een genezing of louflng hannar kwul gevonden int nikkerlnaenendDnkerworden voor de oogen drukkende pijn onder het vaarhooH lulling In la ooren hot vee en van krieboling In en het alapen van handen en voeten aan al deze drla oatagorUn Tan sennwIIJdei H bIh ook aan Jonge melsjeB lijdende aan bleekiuoht en kraehlelooiheld ooi an gezonde telfa aan Jonge personen die veel met het heofd werken en geestelijke reactie willen roork Hnes wordt dringend aangeraden Eich het boven vermelde werkje aan te eohaflton betwelk op aanvrage kasteloos en anog verlonden wordt door AmsterdHm door II CXRBABT Co Heillgeweg 43 Botterdam W E vau SASTTBN HOI FF Apotheker Korte Soofateeg I Vtrcuoht I OBIIV A PORTOIV Oadegraoht blJ de Gaardbrug F itï üp de jongite livg enai8ch medfoinBie fentoonitelling ia de Dr Welasmann aobi Geaaeawüie i90t de fiediiclie JnriJ met de gil rere Wedufllo bekroond tQoedkoopste en solledat adres voor Vervoer van Inboedel Boowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens ORAVESTEIJN Oude Gouwe AUea teorüt tegen Xranaport eehade vemeherd wan kriXlinj In aVhaï alaSën vaii hinVeVw Ijjijiila iids Ettii dergeld I landen worden berinnerd dat op t October U de MjMJtirSVgi TKHiatJX Tan n0nlaudê Bundergeld over i09 Terscbenen was en gelieven derbalrd nog verschuldigde ten tpoedlgtte te jEngelsclie Ereiwol ilinii ANGLAISE Ueiirhoudend 1 l l Sterk MoedkoQp m Verkrögbaar bS I G U SELSTMN Blauwflraal gros Hag ijtt ranJOaren Band Saje h jverzoeken de DameJ iliWlonsA mode album voor het W lnn irtlnocli niet ontvangen liejiben dit t f lOIM aanvranen aan i l PM JULES JtLUZOT CV rta Het lve wordt dan omgaand gratla i franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs Tr j van alli kosten aan huts met 6 veFhooging MiipiillUttinlnr li RgziÉduI R I A SLEGT bereelt zich aan tut het leraren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M3 cent de K 6 NIEUWE HAVEN 28 M r Bekroond op de Internationirie Ttotoonstelling van Bakkerij Maalderj en Kook kunst te a Gravenfuxge met een diploma Verguld Zilveren Medaille EEN ts EÜUR of te KOOP te bevragen hg P L HESSING m QOCD en ZILVER Korte Tiendewegr D 8 o o V U A VAN Blommestein s Inkt is prOcfonderViruleiijk de E E0T1 en volkomen ONSCHADELIJK APE DnORN HOLLAND JjUUU UUtlUUUUllj Ie AbonneiueDt Voorstelilnt Donderdag 27 October 1898 Directie LE GRAS HASPELS LOTOS gevolgd door FORTUIN Aanvang half 8 uur Mflp Gevone bepalingen en gTyzeii KEl i lSGEVH G InBICBTISOBN TTBLItB GEVAAR SCHADE OV HISDBB KUUNKN V£K0OEZ KKN JöUEGKMEEÉ fia en WETHOUDERS van Goud y I Gelet op do art £ 6 on 7 der Hiailernjöl Brei jgoa te al aaoBiie keailia dat op d §Pö rfl tario ter visie is gelogd een vi zookmet bb g p rao G J GoQUdvraa en om verguïtaing tol li t iwraO v deren zijfer bajg orij door het plaatsfin na jt fi gasmotor in het Wtieol gclegtm aan de Goitwe Wijk C No ii Ka4t raal bekend Sectie B Nó 19U Dat op Dinadal dec 8 November 189B dei uamiddagB tori iVjuft op h t KaBdhuia gelegenheid is oia bezwaren tegni de gevraagde vergunnitg in brengen en dat geuureude Qrie dagen vóór dien dag op üe Soorotane 4er Gemeente van dtt ter zake iagekomen acbrifturep kan worden kennis genomen Gotida den 25 Ootoben 1S 98 BmijemeeBter en Wethouders voornoemd R L MARTKNS V 0 Secretaris BROUWER Bultenlandscli Ovciislcht De Liberté beweert te veteOf dat bet reqoisHoir van den p ocorenr in de zaak Dreyfua eoo iitelig KOgilgk ii en twee officieren io stMt van beaolralaïging stalt i i t rapport Van mr Bard moet even besliriTsgn Het Hof scbynt besloten te wezen kort en goed de rerisie te berelen om een enquête te vermyden die KOJ leiden tot ontdekkingen waarvan bet bekend maken pjjulijk coo zyn Van de 15 raadsbeerea van bet Hof van Cassatie z o er 10 TÓor de revisie Heden komt de Franscbe Kamer byeen Dit ia de eerste der moeityhe dagen Detegenitauders der revisie bebben bet plan een groote demonstratie te bonden in den omtrek van bet Palais Bourbon Hon leider daarby ia Déronlede de afgevaardigde van Angoaièmp van wien meo verwachtte dat bg na bet Boulanger scbaodaal zyo politieke rot wel had uitgeapeeid ThaoB maakt by van de omstandigheden gebruik om zyo verloren aanzien te herwinnen Hg heeft io den Temp9 verklaard dat by alle goede Franeche alle patriotten nit Parys heeft opgeroepen om voor de twof4 mRal op te treden tegenover degenen d e de generaals deden fnailleeren de afvalligen van het vaderland de verdedigers van den verrader a En in een oproeping door de il goe RDtisémittqae i aangeplakt in Pargs worden de Frsnachenc opgeroepen om te manifestee FEVILLETOIM GedeoksciirlKen van eeu Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELDIG mar het Frantck nooB W NUTTERS f De moedor doodon P Wat beteekent dat madame Wol Eg is op het oogenblik klaar wakker Kvon nadot ge van middag woggiugt Ïb eij door zware koortsen ovarrailen Nemen ij nu het kind weg dan zal door de aandoening de koorts in hevigheid toenemen DaAr de hersens slaan en dan sta ik voor niets in monsieur nllot komt me gemakkelijk voor dat alles te voorkoiaen tOp wat manier P Geef haar iets kalmeerends te drinken en vermeng dat met een weinig van een of ander slaapwekkend middel Louise zal zonder argwaan drinken en ik zal wachten tot het middel werkt en ot ze slaapt eer ik het kind wegbreng HHot E zoo Maar als ze wakker wordt en nasr haar zoon vraagt wat zal men haar moeten antwoorden Dat is m n zsak Ik neem dat op my Wat n betreft madame bet kou me genoegen doen te zien dat ge wat haast maaktet Doe dus wat ik zeg under verder tjjd te verUeuD ren tegen de Joden die de nationale verdediging io gevaar brengen een oorlog met bet boitenUnd willen nitfokken n den borgeroorlog o rga Diaeeren W de Hegeeriog de orde handhaven bg de opening der Kanier dan zal zg kraobtig moeten optreden en roans niet alteen tegen de Dreyfasards maar ook tegen de patriotten en de antitemieten Duch niet alleen daarby moet de Ilegeering krachtig optreden De Aurora € zegt dat het volkomen onjuist is dat Bridson voornemens zou weten de portefeoille neSr te leggen en bet blad verklaart dat by seker kao rekenen op een groote meeirderbeid indien hg slechts wat krkchtiger optreedt Ën dit schyot de minister president dan ook vooroemeoa te zgn V Met de politieke windstilte ia het thana uit Deze week zal over rerscbilleude landen een flinke parlementaire bries w iaieu die hier en daar wel eens kan overgaan in eou storm In Frankrgk teregkomst der Kamera in Pruisen rerkiezingen voor den Landdag te Londen de eerste vergadering van den ministerraad na de vaoantio in het Ooaten keizer Wilhelm op reis eo de Torksche soldateo aan het ontrnimen van Kreta tnaschen Frankryk en Engeland do qoeeiion brülante van den Boven Nyl en io ypanja èeo miuiBterieele crisis Men gelooft te Madrid vrg algemeeo dat het ontslag van den minister van Openbare Werken Gsmazo het aftreden van het geheele Kabinet tengevolge zal hebben Men brengt dit ontslag io verband boe is nog niet duidelgk met de arrestatie van den afgeraardigde Figneroa directeor van het blad de iNacionaU d e nadat zyu courant was in beslag genomen een bnlleiin bad uitgegeven waarin enkele hnodetiugen van den prefect van Cadix aan de kaak werden gesteld Het scbgnt dac toen de kapitein generaal van Madrid in strgd met de regelen der parlementaire onaobendbaarbeid den afgevaardigde heeft laten gevangen nemen Hoewel de heer Figoeroa inmiddels op vrge voeten is gesteld verwacht men dat de kapitein generaal van Madrid zal moeten aftreden eveneens io de prefect van Cadix ontslegen De party van generaal Weyler groeit nataurIgk door dergelgke voorvallen en men spretkt alweer van de vorming van een militair Kabinet ofschoon koningin Cbri tina naar ver zekerd wordt het liefst niet met Weyler te doeo heeft maar daarentegen gaarne het bewind zou zien toevertrouwd aan Polavieja wiens aanhangers ia de Cortes zeer talrgk zyn vertegenwoordigd Ik ga al Madame Labrador verliet hot salon Een weinig voor middomaoht verliet Martial andermaal do Gezondheidslaan en hosteeg op boulevard d Enfer een huurrijtnig On Ier zgn mantel verborg hij hot kind zorgvuldig ingebakerd un gerust slapende In zgn doeken bevonden zich oen beurs met v fontwintig goudstukken en de akte door Martial oQtworp Q en welke dienen moest als bewijs van zijn rechten op het kind Het mag aangenomen worden dat de koetsioi die het rijtuig bestuurde roorhands zijn instructios ontvangen had want op de hoogte dor straat d Enfer gekomon deed hij zgn vervoermiddel sttlslnan Aldaar steeg Martial uit hy haaatto zich naar een op vyf minuten gaans vandaar gelegen groot somber uitziend gebouw Het was het irVoDdelingen Asiel Hg aeholdo aan Hol weerklonk do groote bel daarbinnen in den raarmeren gang De zware deur zich naar buiten openende draaide in zgn koaraende sobaraiereu Op den drempel vertoonde xich een oud man Martial legde het wicht voor zin voeten Alvorens de man recht tot bezinning was gekomen was Martial in de duisternis verdwenen Met al de snelheid waarmede zgn beenen hem dragen konden was hij naar het wachtende rgtuig terugnesneïd had er zie ingeworpen en zonder den koetsier de minste aanwgzing omtrent de te nemen richting te geven riep bg dit eene woord Vooruit I Het nieuwe Engolsche blanwboek behelst eene fcpêche van ds EKyptieohe regeering aau lord CJromer van den 9eo dezer maand waario Z j de dQor Kitchener tegenover Marchaud gevolgde gedragsfgo goedkeurt en daar bg voegt dat ide herovering viia Chartoem hare uitwerking zoo misseu als bet dal ven den Nyl nifft aan Egypte terug werd gegeven De regeen ng dringt er op aan dat lord Salisbury zorg drage dat de onbetwistbare reebten van Egypte eikend worden en dat alle provtuciëo welke bet vóór den opstand Tsn Arabi pasja bezet hield aan Egypte worden teruggeKevep Kitchener schreef den 21eo September aan Marcbaod dat elk vervoer va krygsvoorraad langs 4611 Nyl onvoorwaxrdelyk verboden was Een telegram van den i2den dezer an lord Salisborlr aan Sir E Monaon geeft een Itngdurig oiderhoud met baron de Coorcel weer waarin Salisbary opnieuw bevestigde dat de vallei vao den Nyi uog steeds behoort aan Bgypte en dat de overwinning vau het Engelech Ëgyptische leger te Ümdoermad elke verminderiog veiydetde welke Ëgypte s reobten zonden hebben kannen ondergaan door de overwinning van den Mahdi Het onderhoud liep verder over de oumogelyke positie waarin Marcbaod gei aakt was Salisbury verklaarde reden te bebben om te gelooven dat Marchand aanna niet naar het Westen te kunnen vertrektn ivaarop de Conroel zeide bg kan oitstekend di route nemen ah d Eugelschen bet hem sleobts veroorloven Lord Salisbury antwoordde Wy beletten bet hem niet maar gaf de Coorcel terng hy kan niet vertrekken zonder levensmiddelen Eindelyk verklaarde Salisbury dat jde EngeUchen levensmiddelen en krggsvoorraad zouden verschaffen op twee voorwairden Ie dat Marchand die munitie enkel en alleen zou gebruiken tegen vgandeIgko stammen als deze hem aanvielen en 2e dat hy terug eou keeren naar hetgeen wy erkennen als he Franscbe gebied Op dat oogenblik ging de Courcel over tot een aoder onderwerp om te verklaren dat Frankrijk de erritoriale afbakening eischc door welke Fratikrjk toegelaten worde tot bet bevaarbare geduelte van den Bahr el Qhazal waardoor het daar toegang zoa krggen voor zijn handel op den Ng Lord Salisbury veriochfc de Courcel ter voorkoming van misvjuratand alle vooratellen op schrift te brengen welke hg zou wenscheu te doen ten aanzien van de middelen om Marchand in staat te stollen tot den terugtocht en vao de overige kwesliëo Hoofdstuk XI Martial de Pi aiji x Het komt ona voor dat thans httt meest geschikte oogenblik gekomen is onzen lozers mede te dealen wie hot personage da zij onder don driavoudigen naam van Martial de Préaulx monsieur Faliuleux on monsieur Kégulus hebben loereu kennen in werkelijkhoid was Het zij verre van ons liieroone loveosheaohrgving te leveren wo willen alleen verhalen wnt bepaald voor don lezer vnu belang is Ib uw vorlodon onteerd Klooft er eou smet op uw adellijken naam P Toen wg Louise do Bassoterro doze vraag tot haren minnaar h ordon richten zagon wg dat do ondervraagd o verbleekte Het joEgo moiajo was op dat oogenblik dichtor bg de waarheid dan zo ook maar in de verte vermoeden kon Want de man dien wg beurtelings onder verschi lende namen zagon optreden had op geen dezer nnmen recht Ziehier Jacquas Piodfort kamerdienaar van monaieur Hubert de Préaulx oen waardig edelman uit het midden vao Frankrijk was met Marinette kamermeisje van mojonkvrouw Paulina de Bl ngy in hot huwelijk getreden op denzetfden dag dat desa Uatate monaieur Huberts gemalin was geworden De hovde vrouwen brachten ongeveer gelijktijdig oen kind van bet mannelijk geslacht ter wereld Het kind van den edelman ontving den naam van Martial Dat van dan kamerdieuur werd Aatoine gedoopt Vez spreide Berichten nnEYFiJS Door do politie te Parijs zyn strenge meat regelen genomen Alle verzamelingen op straat zgn verboden personen die daaraao deelnemen zullen onmiddellyk worden gearresteerd Ais oproerkreteu zullen beschonvd worden de uitroepen Wflg met Frankryk weg mat de JodQPi dood aan de Joden en weg met Brisson Een redacteur van een te Angers vefBcbynend blad beeft een marinier gesprokeHi die deo uitmaakte ran een detachement dat rerBcheidene maanden op de Iles do Salut doorbracht Die soldaat beeft Dreyfus herhüaldelyk op het OuivelseiUnd gezien en geeft de volgende besohrgvÏDg üet eiland is een volkomen kale rota met nieta dan een paar kokosboomen aau het einde De hut van Dreyfos vau bont gemaakt staat zoowat midden op het eiland Alfred Dreyfus heeft geheel witte haren en een witten baard zgn rog is gekromd Hg loopt met een laogzamen slei enden pOB en richt bel woord tot niemand De bewakers mogen niet tot hem spreken Er zijo er vier onder bevel van een chef Den geheelen dag en nacht wordt met geladan geweren en revolvers de wacht grhoijldeo om de twee aren lossen da bewakers ïtander af Zel e is er altyd een bewaker met Dreyfus in de bot welke van binnen mrt spiegels behangen ia opdat al zgn bewegingen nagegaan kunnen worden s Morgens komt een bootje naar hei Dnireldeiland bemand met galeiboeven die h t gevaarlyke water kennen en met een bewaker eo mariniera die met geladen revolvers genapend zyn Dit bootje brengt leeftocht voor den geheelen dag welke neergezet wordt op een plaata waar Dreyfua zelf hot komt balen om het in zgn bat te koken Dreyfua heeft boeken io zgn bot maar kranten komen op het eiland niet Zwitserland De Zwitsersche artillerie hield Zaterdag in do omstreken van Than schietoefeningen waarbg ala gewoo ilgk het terrein dat bestreken werd was aangewezen als ooveiltg Twee personen eeo jonge boer en een jor gen bevonden zich buiten dat terrein en piutseliog viel een slecht gerichte houwitser by hen neer en wierp ben tegen den grond De jonge boer werd door twee spliutors getroffen waorvai de een zyn arm brak ft ander hem io den buik drong De jongen n beide beenen Han toestand is hopeloos Beidon worden door Marinotto Piedfort gezoogd Het was de wensch van Monsieur Hubert de Próanlx dat de beide zoogbroeders te zameu zonden worden opgevoed on een gelijke opleiding zouden ontvangen zonder dat het verichil van geboorte in annmorking genomen werd Eo alzoo geschiedde het Toon de beide knapen tot do joron van oordeel gekomen waron kon het derhalve verwondering wekken dat Martial de zoon dee edolmans veel minder verstand on kennis toonde te boz tten dan zgn studiemakkor Antoioe do zoon des kamordienanrs Maar daartegenover stond dat do jougdigo Martial vole oitole deugden aan den dng logde zacht van knrsktor grootmo rlig oprecht en nddorlgk waa torwgl Antoine ich opvhegond woos wroed lougenaobtig afgunstig en vnlsch van inborst beloonde En daar hg te dien tgde nog de gave miate deso hoedanigheden onder een huichelachtig masker ta vorbergon werd hij door zg n weldoener vele malen ernstig onderhouden en schorp vermaand en toon dit zonder vracht bleek met gepaste strengheid behandold Deze strengheid werkte io tegenovergestelde richting dan bedoeld en gehoopt werd do bandolooze onstuimige kmap toonde zich weerbarstig bood legeustand Het geduld des edolmans geraakte uitgeput Hij woes denl ondankbare de deur veroordeelde hem tot den pfoat van koowachler en verbood hem ooit weer onder zgn oogon te komen M