Goudsche Courant, woensdag 26 oktober 1898

6 16 7 84 7 58 84 8 16 8 89 6 48 8 l 4 8 84 4 38 6 80 4 89 4 68 6 04 I 6 16 6 der spoorwegdiensten met ingang van 1 Febrnari in warkirg te doen treden Het zou in de bedoeling HggaOf aladau tevens de diensten Tusttyden van bet personeel der spoorwegen wsarop met beperkte sneldbeid gereden wordt op geiyke wijze te regelen Een onverwacht en zwaar rerUes beeft de Nederl Iiraelietischf gemeente te a Öravenhage getroffen Na len kortstondige ongesteldheid ontüliep gister in dea vroegen ochtend de heer T Tal sedert 1895 opperrabyo dar voornoemde gemeente Hy bekleedde in dat jaar bet herderlgk ambt te Arnhem Evenals het opperrabinaat in Gelderland vetTalde de beer Tal zyn geeitelyk ambt in dit ressort met de meeste toewyding en leefde Begaafd met een zeldzame ilaprekendheid waa by een geliefd redenaar zoowJ in den kring zyner gemeente ats daarhatten Ala voorzitter van de vereenigiog voor Joodaohe letterkunde en gesobiedecls heeft bg bet veld der godsdienstige ea oude instellingen van Lraël nit weteqicbappelgk en Talmadisch oogpunt menigmaal bearbeid in voordtachten die uitmuntten door bloen ryken vorm o wg eerigen inbond w at n ast de vele pliobten die de leiding zgnërtohare hem oplegde beoefende de beer Tel de letterkunde en menige pennevruobt van bem is door den druk in wyder kring ve spreid Wy herinneren o a aan zijn stryd met prof Gort over den Talmud en zyo aitikel OTor het Zioniflme in Wr ord en Beeld Zgn trouw en efaecbtheid aan de ons land regeerende djua ie openbaarde by by menige gelegenheid in woord en schrift nog laatstelijk kort voor de Inhotdigingsfees en door zyn werk OranjebIoeaema In den korten tyd van zgu opperrabinaat te sGravenhage beeft hy voer zijn kerlgd uootftcbap en de daartoe behoorende of daaruit voortgesproten kerkelyke godadienatige en liefdadige instellingen veel gedaan met name voor bet ïtraëlietiBche Ziekenhuis waarran bg lice preaideut was voor het weeshuis Hulp in Nood enz En waar de beer Tal zioh op maatschappelyk gebied bewoog daar vond zyn warme balangfitelling en medewerking tot het doel s eeds byzondere waardeering Naast de betrekking van opperrabgn in bet ressort Den Haag bekleedde de heer Tal tevens het interimair opperrabinaat van Utrecht en Zeeland Hy was lid der Nedarl Maatschappy van Letterkunde De heer Tal bereikte den leefty l van 51 jaar De journalist J O vaa West rhoven verbonden geweest aan De Echo dis tich oclanga bg het vertrek der Koninginnen op het perron van het Geotraal statioo op de medegedeelde wyzB gedroeg is eergislerochtend naar het krankzinnigeogeaticbt te MedemhUk overgebracht Indien wg goed zgn ingeliclit hebben de doctoren Aletrioo en Wellanbergb die een onderzoek instelden naar zyn geestvermogena hem wel kraokzinnig verklaard maar niet in die mate dat zy tot overbrenging naar een gesticht adviseerden Uit het feit dat de ongelukkige toch it opgazonden moet dus worden opgemaakt dat de justitie zgne opsluiiiog in bet belang der openbare orde of ter voorkominsi van onge Inkkea uoodzakelyk aehtte In dit geval voorliet art 13 van de wet op het Staatstoeaobt op krankzinnigen N V d D Te a Heer Arendskerko deed Vrgdag een landbouwer aangifte van de geboorte van ziJn 21e kind al ziin kinderen ziju nog iu leven Blrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 October Tüd van Greenwich 1 anitnA RnTTZRDAUvitti ven QOÜDA ROTTIRDAMïwa Tent 4 6 6 83 6 61 6 18 7 81 18 68 1 1 7 1 14 1 88 11 86 11 60 18 87 18 18 11 51 11 85 11 86 11 48 11 61 9 14 9 26 9 64 10 11 11 U 6 10 6 40 6 10 6 80 7 60 18 88 984 9 48 10 18 10 80 11 88 Da D treioeo Blléén Ie en 2e U Elk reiziger moet lich borendieo voorzieo tbq eop bewqg a f 0 60 9 68 10 19 10 89 10 86 10 48 lfi49 9 88 8 40 D dooi 8 88 7 46 8 11 9 U 64 IS 08 18 47 9 47 10 18 GOUDA UEN HAAGtIm Teru 18 16 18 68 3 14 8 46 4 49 ir l S v 1 19 u 1 88 18 46 1 34 8 43 10 89 1J ö 11 18 11 80 M 41 11 66 H 9 17 9 88 0 67 10 14 11 16 9 46 9 6 10 86 10 44 11 46 11 86 11 87 8 85 D door 9 0S 10 11 10 17 10 83 10 48 ID 64 7 5o 7 68 8 34 S 6 89 8 64 P 10 16 11 67 b l I D A U T R B O H I tIm Teru 6 i4 7 61 8 14 9 07 10 19 10 57 18 n 18 10 18 68 8 80 8 17 4 88 6 30 6 06 6 66 11 14 3 S7 6 87 7 10 11 3 18 87 8 46 3 84 6 46 84 7 18 9 8 10 61 11 46 18 88 l aa 8 08 8 50 6 04 4 7 89 lo se loud Unut W 8 01 9 0510 36 13 48 6 00 6 37 8 40 lO Oi 11 37 kmst CS 8 30 9 88 10 60 108 6 11 8 66 10 18 11 41 8 36 3 56 4 48 5 88 6 83 6 66 7 533 47 4 16 6 66 7 18 jj 4 84 8 O 8 40 4 37 6 80 6 10 7 39 8 36 mTeohl 6 85 S H8 7 45 8 S7 8 49 9 00 9 30 10 16 10 88 11 88 13 03 1 87 8 Woordeu 6 49 6 68 8 06 16 10 88 11 65 12 84 ftnüiiv 8 14 10 46 Omd J 0 l Vmil O JI 7 06 8 10 9 06 11 16 8 63 3 46 4 46 6 80 7 45 9 4 Ami Vr 7 30 8 8 9 80 11 30 8 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 0 Oouda M9 9 18 ll OV 18 61 8 56 4 47 6 4 7 49 8 49 1 1 AllEEIKA Ken Amarikitsaiche schoooe witde zoo gaarne eeo heïdhiftig ecbtgODoot hebbeo ea daarom had ze aieb geëngageerd met eeumilitair Het was uameiyk te voorzieo dat de oorlog met SpBDJe op den duur niet zon oitbHJTeD eu in dat geval bet regiment waartoe genoemde landsrerdediger behoorde ten atryde zoa trelikeo De buweiykBToItrekking nerd evennel uitgestald tot op dea dag dat de oorlogsTtr klaring werd gedaao Kdoch bet bewaste regiment vertrok niet naar Goba mtar blef t ruatig en wel als bezetting eener tiad op bat Taateland Dat viel de romaneske acboone tegen en ze beeft nu beiloten ecbtacbeidiug aan te Tragen CuiKi Tolgena een nog niet bevestigd gerocbt in ioTloedryke Gbiaeeache kringen te Sjanghai zou de keizer van Cbioa eergisteren ia t geheim vermoord zgo Oostenrijk H ONGAau E By deo eeritteo proefrit op den nieuwen spoorweg Tan Oroabecskerek naar Zaombolya ia de trein ged rniUeerdf waardoor de macbi nist en de condoctenr werden gedood BINNENLAND De An it Ct bad weder eens het plan ter prake gebracht om voor Rembraodt l eobilderg D en etaen een afzonderljjk Mniajm te stiohten Dr Brediaa de directeur van bet cMauritBhoi9 eeu alteazius boToegd min dus oordeelt over dit denkbeeld Tan het deeltje uiet zear gunstig Hg scbryft o m Als men my de verzekering kan bezorgen dat alle publieke en particuliere verzametlDgea bier te lande hiin aobilderyen tn teekeoiogeu Tan Rembrandt af znllen staan geef ikdadelyk een bydrage van f 50 000 Toor bet te bon wen Museam cMaar hoe ichoon het denkbee d ook zg ik vrees maar al te zeer dat noch ouze Regeer ng noch Rotterdam ncch Six noch Steengracbt hun Hembrandts zullen afHaan cËu men kaa het niet kwaiyk nemen Het Mauntahnis zou byv een root deal van zyn aantrekkelykbeid terliezen ala al de Rembrandts er uit gingen Welk een atorm zon er op flteken in den Haag Teyler zon nooit zyn teekeningen geren Boymana nooit zyo Rembrandt So de familie Six wilde niet eens inzenden op de Rembrandt tentoonstelliog £ n omdat ik bet hopvlooze inzie van de zaak heb ik het voorloopig tijd eu krachten verspild gflBobt my met dit plan nader in te laten Maar hopen wy op een beteir plaatsibg tbd Naobtwacht en Staalmeeiters Ë u andere vraag acht de heer Bredins het of meu nist een Rembrandthuis kan stichten waaiin alle reproducties naar Rembrapdt s werken oohitderyeo leekeningen ttsen oordeelknndig geschikt ten loon gesle d kooden worden Men zon daaraan kunnen Terbinden een Rambrandtbibliotbeek Ook Dr G Hofstede de Groot acht het denkbeeld van eeu Rembrandthuis practisch ODuitvoerbaar on principieel aan overwegende bedenkingen onderhevig De Tweede Kamer komt op 15 November ts 11 nur in openbare vergadering byeen Zooala reegis gemeld is zal dan de werkzaamheden in de aideel ngeo voortzetten 8 36 8 4 8 49 8 68 9 C6 7 16 7 8S 7 89 7 46 7 56 Oouda 6 Moordrecht door Kteuwerlcerk f Oapella H Bo tord m 6 SO 6 16 7 86 7 6 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 6 8 08 6 11 8 19 16 Eotterdun O pollo Kieuworkcrlc If oordreoht f euda 1 80 8 41 8 61 9 08 9 08 7 80 7 43 7 68 8 07 8 18 Gouda ZeTaahuizen Moerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg Haea 7 80 5 46 6 63 6 6 Moerkapeile 6 17 6 88 Hage Voorburg Zoelenneer Zeirwaard ZaveDbnizeii nufU 7 48 6 39 6 6 7 8 7 88 6 80 6 35 6 48 6 08 8 08 8 36 8 66 7 04 Naar wy vernement bataat by de regeering het looraemea de ontirorpeu wgziging van art 110 van het algemeen reglement voorden dienst op d epoorwegen betreffende de dicnsten ruHtyden van de beambten en bediendeti Gemeng de Berichten In de vorige week moet het op zee ontzettend gestormd hebben Yeracheidene loggers en enkele bommen zgn on te Scheveniogen met oogelgke vangst eo avery of verlies van netten binnen De zeoliedea verhalen van eeu stoomtra ler die door een stortzee veronge lukt zou zgn met de geheela bemanning Nadere tgdiog daaromtrent wordt tegemoetgezieo Terngi zich Zaterdag te Delfzgl i enige personen ouder gelag bevonden ïu een herberg werd de persoon Ë Battjes van Siddebureo door eeu der andereu met een mes in bet hoofd gestoken De steek werd 5 centimeter diep toegebracht Door een antiqoaar te Amsterdam ia bealag gelegd op bet portret van Nic Rota op de Rembrandt teutoonatelling en wel naar aanleiding van eene pretentie vau eenige honderden galden welke hy zegt ts hebben op den eigenaar vau het stok Men meldt nit Dan Baagaan de N R Ct In den nacht lao Ztterdag op Zondag is in de Jan van Goyeestraat een politieagent die op B8ait t ntie was gegaan in een huis waar een vrouw stervendn zon zyn tengevolge van vergiftiging door eenige personen ernstig uiiabandeld Omdat gezegd werd dat bg drenken was bofft de agent zich op eigen verzoek per raderbaar naar bet commissnriaat van politie laten overbrengen alwaar hy duor dr Muiter ia onderzocht Een nauwkeurig onderzoek wordt ingesteld Zondag ii vermoedelgk door een der daders de wap ustok van den misbande de aan het politieboreel gedeponeerd Zaterdagnacht zgu personen den sta van de heeren O te Ginueken binnengedroogeo en hebbeu al de paarden de staarten afgesneden Een Pruisische school opzien er lebrgft in zgn verslag over 1897 1 8 hot volgeode over fietsende nndervyzers dat ouk andere fietsrgders er harte knnnen nemen Een invloed waarover ik mg niet verheug oefent de wielersport op jonge ondorwyzersnit Niet Heen dat zij zich om eeu wiel aan te schaffen dikwgls in de schulden steken maar de zoo nuttige waudeltochtfln blgveu er geheel door achterwege geen plant of dier trekt me r hnnoe aandacht zg wenden den blik links Doch rechts zg vliegen vooroit en zien niets Ën dat is m i een groot nadeel voor henzehen maar meer nog voor hnnne leerlingen yeracbeidene bladan lerichten dat i b bg de rykspohtie te s Hettogenboech ter opzending naar eene Rgks werkinrichliüg een baron beeft aangemeld die indertgd vervallen verklaard u van den militairen stand Met een paar letter wordt ts vermoeden gegeven boe de man beet Daar men niet gewoon is dit dagelyks voorkomende feit te ber chteu van andere landloopers sobgnt de aanleiding der eervolle vermelding te liggen in bet baronscbap Maar ook dan bogrgpen we t nut niet Waut er is toch geen bowga noodig dat er onder menaohen vau adel evenzeer verloopan sujetten zgn als in andere kringen 8 43 67 8 11 4 68 6 6 6 13 6 19 88 8 60 3 4i 4 06 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 3 08 8 14 6 17 6 87 6 34 6 41 6 47 1 19 4 06 4 34 4 66 6 7 6 18 6 83 6 87 6 66 6 38 4 16 6 11 18 38 8 4E 1 86 1 41 1 6 3 06 8 17 4 37 8 48 69 11 18 10 84 10 54 60 9 10 9 07 10 089 88 9 36 9 49 10 34 11 10 Zaterdagochtend is op het postkantoor fe Amsterdam gearresteerd eeo Dnitscher die te Hamburg een bedrag van 35 000 mark vordoistard had Hg werd door de politie overvalloii toen hg aan het postereataute loket eeo oodnr valsohen naam aan hem gaBdrflBfefrden brief in ontvangst kwan oeman Er werd ongeveer 500 mark in zyn bezit gevonden BW Op de vogelenmarkt op de Binnenrotte te Rotterdam beeft Zaterdag eeo koopman die in ceenigszins abnormalen toeatand verkeerde uit kwaadaardigheid jegens een kooper een levend kon u den kop vau den romp getrokken De wreedaard werd in het politiebureau in bewaring gesteld De laatste berichten die wy op t oogeoblik nit Weeneu hebben zyn van Zaterdag avond half tea Toen was de toestand van dr Muller en van da verpleegster Pecba stationair Ue broeder au den overleden knecht Bariacb die tydena de ziekte van den laatste met hem in aanraking is geweest is wel volkomen gezond gebleven maar hy is toch tot meer dera zekerheid in het hospitaal voor besmettelyke ziekten afgezonderd evenals het dienstmeisje van dr Mfliler Bg geen deier onlangs ondergebrachte per sonen hebben zioh bedeokelyke verscbguseleu voorgedaan Voorloopig bigft het das hg ééo sterfgeval t geen troowens al erg genoeg is eu te Weeuen ia de indruk daarvan dan ook zeer groot Prof Virchow te Berlyn beeft zioh ala volgt over de zaak uitgelaten Het ge7aBr voor besmettiog is by peit kleiner dan b v bg pokken Vae pokken kunnen de ziektekiemen zelfs door de lucht toegevoerd worden Daarbg kan dus van volkomen veiligheid door afzondering geeu sprake lyn By pest is tot dusver geen gevat bekend geworden dat de kiemen door de lucht overgebracht waren Er is hierbg eerst een aanraking met de ziektea of noodig Maar deze op zich zelf gunstige omstaadighmd mag de menacheo niet de oogen doen sluiten Wie keut alle wegen eu zal ae kunnen afsluiten waardoor een aaoriking mogelgk is Men knn immers niet weten wet de zieke al zoo aanraakt en waar er sporen vao zyn ziekte ach ter hl y v en Te Weeneu ia na het uitbreken van bet eerste geval zeker niets verzuimd geworden Maar bacillen hebbeu attyd nog wel een uitweg gevonden om voort ta werken Het enige wat dan nog overblgft is de hoogste reinheid behoedzaamheid en waak zaam d te betrachten Ug vraagt of niet ree s onze byg fiuische oeatauden een dam tegen hut indringen van zoo n epidemie zijo Ach 1 hoe slecht is t in dat opzicht nog met o s gesteld Onze bygiëaiAche maatregelen larustan op veldwachter eil politieageut Maar ze moeateu itf ns zel en liggen Met one zelf moeeteo wjj beginnen en doen wat het verstand leert En rat sien wg Ieder weet tegenwoordig dat tuber kelbaci Ilea in spnwael knoneu zgn en dat bet overbrengen v n de bacillen onze medemenschen met tering bedreigt Dat weet tegenwoordig iedereen Maar spuwt men daaram minder om zicb heen We zien meer kwispeldoors en dat is tot dusver de eenige uitwerking van onze vermeerderde kennis Gg meent dat de school iets doen kan om deze dingen bekend te maken Het ware te wenscben 10 04 10 8 l S 10 11 f 10 18 10 86 10 84 10 64 1 80 8 88 D door 8 60 7 66 8 08 8 09 1 18 8 86 8 87 9 47 9 64 10 01 10 07 8 39 O door 8 66 10 10 18 10 81 10 38 10 88 11 6 11 44 7 56 6 18 6 18 6 80 6 89 6 60 9 88 10 06 9 34 9 48 9 69 10 10 10 88 1 88 7 48 e O D D A A tl 8 T E a O A H 6 19 8 14 9 48 10 57 4 11 5 80 J 61 8 86 11 17 lO t Gehe mrath dr Kohier directeur van liet Rnchsgeaandtheitsambt verklaart dat er op zgns inrichting nooit proeven met pestbacilleo zgn genomen Ons is htt altgd gevaarlyk voorgekomen zegt hg Waarom wy bet elders niet verboden hebben Omdat wg daartoe gean recht hibben Dat komt den minister van ooderwys toe Wordt te Waenen wat ik niet denk het govaar grooter en overweegt de regeering maatregelen van tegenweer dan moet t weer van den minister van ouderwgs uitgaan en zoo t ryk iets doen wil heelt de rijkikaoaelier de regeeringen aan te sehrijvpo Qeheimratb ton Leydeo Eegt Ik hond t geiaar oiet loor zoo grvot Het tga toch maar kanatmatig gekweekte bacillen die ban oorsprookeiyke kracht niet bezitteo Daarom zgu tot dusTer zoogenaamde laboraloria ge allen niet besmettelgk gebleken Maar i oale Weenen halaaa bevg t ook in die meebiog kan men lich Tergiuan In een dorp in Engeland in De on heeft een der ingezetenen aan de gemeente een drinkwaterleiding ten geschenke gegeten een genfaenk van £ 3000 waarde Zgno vroBW opende de leiding met eeo gooden sleutel en het geheela dorp vierde feest Menig dorp bier te lande zou met een dergelijk geschenk niet minder gebaat zyn maar inwoners die zoo ieta geren koonen en willeo cija erin de meeste niet te vinden Sao adjudant der gendarmerie te Brugge waa door zijn overste gelaat een wissel op te maken van 2500 fr en dezen nadat hg geteekend waa op de Bank te gaan ontvangen ny whreef den wissel derwjjze dat bg tnsachen de woorden a twee en duizend plaats over liet om er ven dertig tusschen te acbry en en maakte er nadat de rereischte haudteekaoingen ar op stonden dns een stuk van ter aarde van 32 500 fr Op de Bank werd bem die aam oitbetaald Naar de kazerne teruggekeerd nam bg van de ontvangen som 30 000 fr overhandigde aan zgn overste de vereiachte 2500 fr en ging heen aan zgn vrouw zeggende dat bg met verlof naar Lnxembnrg vertrok om zgn familie te bezoe ken Sinds dien beeft men hem nog niettemin gezien Men dankt dat hg met eeu meisje op den loop is Door de dniatarnii misleid viel de algemeen geachte aecretaria dar gemeente Sint Maarten de beer Jb Pray van den hoogen dgk toaschen Eenigenbnrg en Sint Maarten in een diepe kolk waarnil hg levenloos werd opgehaald Door den gemeenteraad te Breda ia bealoter een subiidie van f 100 000 te verleeneu tot het maken vsn het groots scheepvaartkanaa door NoordBrabant mita de werkzaambeden daarvoor zijo aangevrngen vóór 1 Maart 1904 STADSNIEUWS GOUDA 25 October 1898 Uilslag der verkieaiog van een lid van den Uemeenti raad in Distrii t II in de plaats van den heer C Brunt die de gemeente met der woon heeft verlaten Aantal kiezers 602 Uitgebracht 349 stemmen Van onwaarde 12 Oeidigs 337 stemmen Volstrekte meerde beid 169 stommen lUitgebracht werden op de hh J A DONKER 206 stemmen A J LAPEBER 131 Zoodat de beer J A DONEER gekosen is Te Rotterdam werd heden gerei d een aandeel groot f 5000 volgefourneerd in de Naamlooza Vennootschap De SteanneKaar senfabriek Gouda f te Gouda By opbod perceutsgewyze voor 191 percent by afslag toegewezen aan S van Dantzrg en Co voor f 10600 By Kon Bes zyn tot voorzitter en bnrgertyke leden van de onderecbeideue militieraden en tot hunne plaatsvervangers voor de lichting der aationale militie van 1899 beDoemd Provincie Zaidbollasd in het 3e militiedistrict tot voorzitter H G Jnta lid der Provinciale Staten plaatsvervanger J H Noothoven vau Goor idem tot lid J A van Hamel lid van deo gemeenterasd van Leiden plaatsvervanger P L C Driesaen idem De tooneelvereeniging Nnt en Genoegen alhier gaf Zaterdagavond op da bovenzaal van t Schaakbordc hare eerste uitvoering in dit seizoen Opgevoerd werden Wraakzucht en Jatoeziec een tooneelspel en Da gefopte Barbier een pantomime Er werd byzonder goed spel geleverd wat bg de nitatekende krachten waarover deze vereeniging kan beschikken begrypelgk is In het eente stuk werd het tafereel Iu den kerkert hyv zoo chooB vertolkt dat men byna ion meeneo met beroepsspelers ia plants vao met diletlanten ie doen te hebben Ken stampvolle aal was voor de vereeniging het bewys hoe haar Etreven wordt gewaardeerd ScHooKHovKir By Eon Besl ia bet by Koninklyke Beilnilen vae 5 Dec 1851 Stbl no 149 en van 30 Dec 1866 Stbl no 244 ingestelde eereteeken tot belooniog van eervotlen laagdarigen werkelykeo dienst bg de schutterij toegekend aan H M den ITyl Ie luit bg de d d sohnttery alhier jQjWADDisasvBHM De beer Tb Neve ryksambtenaar alhier wordt 1 November overgeplaatst naar Rotterdam Alph n a d Rtjn In de jongste alhier gehouden algemeene vergadering van d e Provinciale Vereeniging van gemeenteamhte naren in Zaid Holltnd werden dé periodiek aftredeode bestoursledea de heeren P M vao Nieiop gemeen toaeoretaris van a Gravensande en A P Tolk gemeentesecretaris van Aarlauderveen herkozen Ais plaats voor de in Februari fl s te houden algemeene vergadering werd s Gravenhage asngewezeo Ten slotte weid door de leden onderling van gedachten gewisseld over verschilleode admiuï stratieve onderwerpen Bërg Ambacht Alhier ü ooder den naam Excelsior een fafare gezelschap opgericht Tot directeur ii benoemd de heer Van Zatfen muziekoaclerwyzer te Gouda AANBESTEDINGEN Aan het gdbouw van het provinoian bestuur te sGravenhage werd gisteren o a aanbesteed Het Sjarig onderhoud van de Goowesloia en bgbeboorende werkeo te Alphen behoorende tot de werken van den wat rwfg vao Amsterdam naar Rotterdam Minste iDsohryvsr was J Christiaanae te Leiden voor f 2680 per jaar Het Sjarig onderbond van de Mallegatsluis de draaibtug by het Rabat eu bgbehoorendt werken te Gouda behoorende tot de werken van den waterweg vau Am terdam naar Rotterdam Minste ioacbrgver was W Bokhoven te Gouda voor f 3065 per jaar ATJEH De correspondent der N R Ct seint onder dagteekening van gisteren In LhoBoe Koeloo vielen vyanden uit Kerti den trein van kolonel Van Heotz mei den klewang aan Drie dwangarbeiders werden gedood en 2 gewond De troepen Veroverden de iterke bpniing Matang Koeli Koeton De vgand liet 4 dooden achter Luitenant Van Bakel werd licht jjewond Op oenigen afstand van Telok Semawé werden ia verscheidene klewaogaanvallen luitenant Lucbainger en drie minaeren licht gewond De vyaod tiet 21 dooden ter plaatse Volgens het ofBciersboekje moeten met dein het telegram genoemde officieren bedoeld zgn de lelaitenant der infanterie W van Bakel gedetacheerd by bet leger in Ned Iodië en de 2e lnitant dsr infanterie H M Lach inger Bg de regeering werd het volgend officieel bericht ontvangen Den negentiendeu en twintigsten dezer vael tegenstand ondervonden by Matang Kali Twee officieren eu vier militairen beneden dien rang werden ougevaarlgk gewond Vgand had totsal een en zestig dooden Tengkoe Tjibib Gedoog eu de beruchte Toekoe Baroet sneuvelden in bet gevocht van den vgffienden dezer De correspondent te Batavia van het Bandelablad seint In Kerti heeft de iegertrein herhaalde kfe wan gaan val len te verduren gehad waarby 30 ïwangarbeidera zgn gewond De vgan4 bad 39 dooden Onzerzyds werden de luitenants Van Bakel en Lnchsinger licht gewond De tocht naar Samalangan ïs opgegeven Het blad toekent hierbij aan De o£Ficieren waarvan in dit telegram sprake is zyn da le loit dar inf W van Baka t gedetacheerd bg het leger iu Ned Iudië eu de 2e luitenant der infanterie H M Lnchsinger Eerstgenoemde officier heelt in het begin van den veldtocht t en Pedir reeds eenmaal een aanval afgeslagen op een tramport dat hij van Segli naar Garoot geleidde Dit geschiedde op den 3en Juni Ook toen leed de vgand aanzienlyke verliezen doch ditmaal zgn wg aelven er oiet gelyk toen zonder kleericheuren afgekomen Het laatate gedeelte van het telegram doet vermoeden dat de weersgesteldheid steeds ongnuitiger wordt waardoor verdere operities worden bemoeilgkt Berichten in de vorige telegrammsn hebben daarop reeds gewezen BargerllUke Stand GEBOREN 21 Oct Cornelia onders L van der Bgl en P Deeleu 24 Gerard ouders G Berkhout en M vau Sandwijk OVERLEDEN 22 Oct M B E CooU 3 m Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 25 October 1S98 TBTTE OSSEN en KOEIEN goede aanvoer priJESO waren voor Ie kwaliteit 18 ie kwaliteit 14 Se kwaliteit io Oent per half Kilo MAGKKK 0S3EN MBUCKOEIEK en VAAKKOEIEN overgroote aanroer VETTE KALVEBEN goede aanvoer lekwaliloit 84 Se kwalitnt il 8 kwaliteit 18 Oant per half KUo STIEBEH en GEASKALVEIIEN goed aangevoerd Do haadel was in vet Vee pr sliouddad mager Vee stug 10 prij veile Kalveren flauwer Grastalvoren duur 60 eerste kwaliteit Stieren pr shoudend Kene MEUWE ZENDING DAIES m mwM PAUAPLÏÏIES L van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOODA TcievAoan Xo 3i Beurs Amslerdam van H OCTOBER Vikrs Slotkrs NinasLiND Dart Nod W S S l 86V 1 897 dito dito dilo 3 B7 97 i dito dito dito S 96 HoNOiï 01 l Goudl 1881 88 2 100 iTALlLlnsolirgving 1862 81 6 86l OoSTlll Obl in papier 1868 6 SS SS dito in lilver 18 8 5 88 SS PoaTue L Obl met coupon S dito ticket 8 UtlsuSD Obl Binnenl 1894 4 64S dito Oecoos 1880 4 97 dito bij Rolhs 1889 4 97 dito bü Hop 1889 90 4 97 dito in goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 5 103 i Sfakjb Perpel lohuld 1881 4 39 41 ToiKBij Qepr Conv leen 1890 4 77 Gac leeniag serio D 227 Geo iMning serie C 86V Zoid Ap Rep V obl 1892 B lOlV Muico Obl Buit Sob 1880 6 Vllitziiiu Obl 4 onbep 1881 SS s AwsTEBDiH Obligitien 1895 3 100 EoTTlEDAM Slsd Usu 1894 3 100 N D N Afr Hsndelsv aand Arendsb Tab M Cerliriiiaten 658 Deli Maatscbappü dito 476 Ara Hypotheekb pandbr 4 103 Oult Mg dor Vor tenl aand 60 61V Or Hypolbeokb pandbr S i 101V NoderlandBche bank aand 198 Ned Haudelmaatsoh dilo 145Va N W II Pm llyp b pandbr 8 65 H l Kolt Hy iatbeekb pandbr S 100 ütr Hypotheekb dito 8 98 OoariNK Ojtt Hong bank aaud IS67 RKSt Hypotheekbank pandb 4 AuBiKA Equt hypolh panJb 5 86 Maiiv h O Pr Lien tort 301 Nat HoU IJ Spoor Mü aand 116 Hg tot Kipl V Bt Spv aand 111 Ned lud Spoorwegm aand 205X Nod Zuid Afr Spm aand 6 2081 dito dito dito 1891 dilo 6 lOO iTiUK Spoor l 1887 89 A Eobl 8 B6 Zuid Ilal Spwmij A H obl 3 67 i 68 Pol N Warschau Weeneu aand 4 152 Rubl Qr Ruis Spvr Mü obl 41 99 Baltiache dito aand Pastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 8 lOÖ Kursk Ch Aaow Sp kap opl 4 102 dito dito oblig 4 1 AMiMlA Ciiut Pao Sp Mii obl 6 26 5l Ohic 81 Nortb W pr O v aand dito dilo Win 8t Poter obl 7 11387 Denver It Rio Or Spm eert v a 14 Illinois Central obl in gljud 4 f 109 Louisv Nashvilli Cort v aand 66 Mexico N Spw Mn lehyp o 6 IO27 Mia Kantas V 4pCl prof aand 117i 11 N York Outas o West aand 16 dito Penn Ohio oblig 6 118 Oregon Calif Ie hyp in goad I St Paul Mino SiManit obl 7 166 Un Pao Hoof lyn ob ig 6 dito dito Line Col lehyp OB Canada Can South Cbert v aaud 61 ViK C Rallw k Na Ic h d 0 0 Ansterd Omnibus Mij aand 176 Sotterd Tramwe Maals aand 03 Nlu Slad Amsterdam aand 3 105 Blad Ro terdam aand 8 10B Bl Aie Stad Antwerpen 1887 2 9g u Slad Brussel 1886 2 99 H01I8 Theisa Regullr ö itUoh 4 117 OosTma Staatsleenig 1860 S 117 V K K Oost B Cr 1880 3 Sfamji Stad Madrid 3 1868 NiD Ver B z Avb Spool oort 80 AD ERTEN1IEN In een KAASPAKBUIS verlangt fne een BAAS volkomen met het artikel bekend en geheel in ataat het beheer te voelen Zonder nitatekende referentien onnoodig zich aan te melden Brieven uoUo Baai aan E si BONT ZOON StUtrdam k AAUBESTEDIirS Op MAANDAG 31 OCTOBKR ek dea voorm te H uur wenscht de heer A MooMs te Waddingivem aan betteOen Hot Bouwen van n BOÜWMAHSWONINQ en nbehooren in den Folder Bloemeodaal aabi Oouda Bestek met teekeuingeu liffgen ter inzage in een der lokalen van de B Leesvereeniging te Gouda en z n vah 2G October af verkr gbaar ad 2 ter Snalpera Drnkkery van den Heer B A Vasziji Ie Gouda Aanwgzing in loco op Vrijdag 28 October a a dea voormiddags te 10 uur Inlichtingen verstrakt de Architect C P W DE8SING te Gouda NETTE Z4AK I l£r OYername gevraagd m Gouda Franco brierea ouder No 24 64 aan het Bareau van dit Blad € r overname aang Bod n EEN BOTER EN mSEMDEl met geregelden wekelgkscheu verkoop van 0O Kilo aau besorgklaaten het Huis kangehanrd of gekocht worden Fr br lett B aan V D KUIJP s Adr Bareau Boekhorstatraat 101 den Haag qrapiss maoasins du Fnnteinps NOUVEAUTÉS WU verzoeken de Dames die ons geüluabreera modealbum voor het Wlntei a l loen noch niet ontvangen hebben dit ta willen aanvragen aan LJULESJlLUZOTACPirii Hetzelve vi ordt dan omgaand gratia m franco toegezonden BeBtetllngen van af 25 francs vrij van aUf kosten aan huis met 6 verhooging BilxpérfmifcHinr It ÜBztrinl 1 1 FEANSCHE STOOMVEEVERIJ cbeiiiisehe WasscheriJ VAN II OPPEKIlEIIMEIt ÏO Kruiskade Hottenlam Gebrevetftord door Z M den Koning der Belgen Uogfddepöt voor OOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit voor het stoomen en verren van atle Ueerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluche mantels veeren bout enz Qordgnen tafelkleeden euK vrorden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschedelük voor de gezondheid volgens staal bewerkt P D IKfi ODDE f SOHIEDAMMEK GEUEVEE Uerkt NIGHTOAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B Ms bewijs van eoUthoid ii cachet en kurk iteedi voor CHIEDAM on van den naam der Plrma