Goudsche Courant, woensdag 26 oktober 1898

r 37ste Jaargang Donderdag 27 October 1898 No 7730 mmmmwi Anü jSkptisciie Tandpoed r E OASSÜTO Tandarts TE GOUDA Eenig Agent voor Nederland Blaun straat GOUDi CIJSSELSTIJN Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tolefoon No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco p 5r post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN j F CUIJPER S Westeinde 37 1 Anierikaansche bij maandelijkaoho of IrtQ maandel l otaling vol ovoreonkomst PIANO S Korting Toor Abonnement Stennniagen Gouda enOmstrekenl Koninklijke Machinale Fabriek DB HONIQBLOEM von H N van Schaik Go gevestigd te s Oravenhage Hepplerttraat 9 en X9 nab de Begentesselaan van Z M den KONIISO van BELGIË Indien gij hoest gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Draivenitorst Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en ƒ l verkrggbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven lOS Oouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAS MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C BATELAND Bosloop B T WIJK Oudmalrr M KOLKMAN Waddinimm Ciovidn DFEmBE mmmi te GOUDA ten oTMBtaaa van deu Notaris ö C FORTÜIJN DROOGiiEEVKR op MAANDAG U NOVËMUËU 1898 des morgens te elf uren in het Koffiehois UaeMOMiK aan de Markt v n No 1 Een in volle werking s nde BLOEMISTEIIIJ aan den Bleekerssingel to Oouda Wgk R No 349 besUande in BLOËMENMAQAZIJN met WOONHUIS daarboven 3 Broeikassen en een dabbelen Broeibak met glas gedekt waarvan 2 kaasen en de bak verwarmd alles in goeden staat van onderhond te zamen groot 3 Aren 32 Centiaren en uitkomende aan de fioelekade Terstond te aanvaarden No 2 Een goed onderhouden KOFFIEHUIS met Vergunning aan de Gouwe te Gouda W k C No 72 Het hnis bevat beneden esn ruime Golagkamer en Woonvertrek en boven 3 Kamers en Zolder De 2 bovenvoorkamers zyu per week verhuurd voor 1 90 Te aanvaarden 1 Mei 1899 No 3 Een ruim ingericht i¥iniiELnuii§i ERF en TUINTJE aan de Peperstraat te Gouda op den hoek der Komynsteeg WykK No 79 Het huis bevat beneden een ruim Voorhuis met Kantoor Woonkamer en Keuken en boven 3 Kamers en Zoldar Te aanvaftrden 1 Januari 1899 No 4 Een onlangs verbouwd gemakkelgk ingericht WOOJ HlJIS en ERF met afzonderiyke BOVENWONING aan de Oostzyde van den Kaam te Gouda Wyk o Nos 73 en 73a bevattende beneden 2 Kamers en Keuke i en boven 3 Kamers Kou ken en Zolder Verhuurd by de vreek beneden en boven elk voor 2 25 No 5 Een goed onderhouden HOIS en ERF waarin Broodbakkerij en KnUIOENIEIIlSWIIVKEIi met goed gevolg wordt uitgeoefend aan de Westzyde van den Raam te Gouda Wyk 0 No 226 uitkomende in de iVobelstraat Het huis bevat beneden den Winkel met Kantoor 2 Kamers Keuken en de Broodbakkery en boven 2 Kamers Alkoof enzolder alles van waterleiding voorzien Terstond te aanvaarden No 6 Een HUIS en ERF aan de Nobelstraat te Gouda Wyk 0 No 234 naast de Broodbakkery bier voorgenoemd Verhuurd by de week voor ƒ 0 75 No 7 Een HUIÖ en ERF met een Gang daarnevens aan de Westzyde van den Raam te Gouda wyk O Nos 290 en 290a Verhuurd by de week beneden voor 1 50 en boven in 2 gedeelten elk voor O CO Nos 8 on 9 Twee HUIZEN en ERVEN naast elkander gelegen in de Vtamingstraat te Gouda Wyk O Nos 404 en 405 By de week verhuurd elk voor ƒ 1 No 10 Een goed ouderhouden op gnnstigen stand gelegen Wiiikelhuis en EBP met Paiihuiê daarachter oao de Gouwe te Gouda Wjjk C No 231 waarin sedert jaren met goed gevolg de Mtruide nierêMoak wordt uitgeoefend Het fan s bevat beneden de winkel kamer keuken en kolder open plaats en regenput eo boven 2 kamers en zolder Te aanvaarden 1 Mei 1899 En No 11 Ben goed onderhouden op gunstigen stand gelegen WINKELIIÏÏIS en Erl ia den Korten Groenendual te Gouda wyk I No 192 Het Hnis bevat den winkel en 2 kamers en kelder beueden en boven 2 kamers en zolder Verhuurd aan den Heer Hendriks tot 19 Maart 1904 voor f 4 50 per week De perceelen zö bezichtigen 10 11 en 12 November 1898 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUIJN DBOOQLIVBB te Gouda J F CgIJPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eer myo geachte clientele te berichten dat de Heer VAN OS heeft Opgehouden MOEXT voor ouda te jV fi tevens verzoekende alle orders direct aan my te adresseereu Ook aanvragen voor stemming Aiicuw unovei troffen Prof Dr Jjielmrs welbükoud aliüW EEACIT BLIIBE Alleeu eubt met Falir inks merk tot voortdurende radicale en H H zekere genezing van alle zelfs sÉ H de meest hardnekkige zenuwl lfll xiektetif vooral ontstaan door jSl ll afdwalingen op jeugdfeen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid Hooidpyn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spysvertering Onvermogen Impoteuz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Prijs per flesoh fl 1 fl fl 3 j dulibele fioscli fi 6 j CeiitmalDepot Matth v d Vegto Ziiltlioinrael Dupöta M Oliibaiv Co Amstordftin f ilappöl t ravoiiliage 1 Hnlmmana de Jung J Czn Itotterdam Wolff Co rouda en bii allu dro istoii KEN WI KELIIIIS te HUUR of to KOOP te bevragen bg P L HES8ING in GOCD en ZILVEB Korte ïiendewegf D 8 o o V U A Wie zeker zun wu de Ecbte Elkel Cacao te ontvuigen teatmengesteld en na vele proe ieidngen in den handel gekomen onder dea num des uitvmders Dr Miohaelis Terrurdigd op do beste machines in het were geramde ètabbliaaement yan Oebr £ Qtmw Tok te Keulen elachs Cikel acao in yierkanten bassen De Sibd Cacao is met melk gekeokt een aangenuno gezonde drank Toor dagelqkaeb gebruik em t 2 theelcfeta rta t polder Toor een kop Chocolst Ala geneeskraobtige drank by gerei van diarrhee deehts net water t gctniken Terkr gbaur by de ToornmMl B fi Apothekers eu i Kol t Twwlwijei f 1 80 ëTïM raas a Ber il r Keniroordigtr ntr lUer land JuHus MattenklMN Amsterdam KalTeistraat 103 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOfLATTE ASGHITSATEir W LIJSTEN ook volg ens op te geven Profiel Spoedige allevering Wette uitvoering Concurreerende prijzen JiavdteekBaiiiif xaet roods letterSi Maatschappij tot Eosploitatie van de FietoriOrBron Kantwr voor NederlanO Boompfeé éO Botterdam 6ebr DE RAADT Westhaven 200 Peperst raat 7 8 9 11 zuivering Machinale en Chemische en ontsinettin van Bedden en Matrassen bij UfnA is de boete InwrjiTili tegen Jitfht n a Rbflumittiek LendeDp en kortom js v AnkerPalB Expelier YfaX wmdea tegen TertoadheM Vm Moat da gtoedi fn ieder htüigecio Anker Paln ExpellB p pt AnkerPainExpeHer FiV 50 oent 7e oeat aa 1 25 da leanb ToorhAoden k da maasta ApotiiBkeB ao bg F Ai Bioht t Oa la Bott nlam Te GOUDA bij C LÜGEB Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 199 E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBBMKUSXIS MAANDAG DINSDAG DONDEBDAG en ZATBEDAG van 8 tot S nor WOENSDAG nVBIJDAGvan Itotf nnr ZONDAGS nirt Il Dfl IJl unu uuiwiuuuu Ie Ibonnement Voorstelllnt Donderdag 27 October 1898 Directie LE QBAB HASPELS LOTOS gevolgd door FORTUIN Aanvang Imlf 8 uur ürufi au A BBINKMAN Zo m f Qenone bepalingen eo pryaen Bultenlandsch Overzicht In de Fraoeche Kaber dieode de miuisior Peytral dadel k oa faet op D6n der vergadering de begrootiog voor 1899 in De voorzitter Deechauel laa daarop de ioterpellatitia voor die iDDgekoDdigd waren en by de lOeophoo dend gaf bg het oord aaa den miatsterpreBideot Brissoo vrerd ontvaogeD met bot geroep Oata ag ootaag Anderen riepen Neea neeu Toen hg er aau herinnerde dat hg de Dreyfaslaak voor bet hof van cassatie gebracht had birstte bet tomolt op oieow los Dd voor litter zeide no dtt de Kamer aan het land het voorbeeld van kalml moest geven Briiaon verzocht de Kamer de Dreyfos ioterpellatiën af te scheiden van de overigp Déroniède kwam op de tribane Ga ntarbet GoDcordeplein werd hem toegeroepen om te zeggen dat de meerderheid b it kabinet Brisson gesleond heeft Ier wille van Cavaignac Hg verweet de regeering bet gezag on wittig te bekleeden Daarom zal bjj haar bestrydeo 1 moest ook generaal Chanoioe daaronder Igden No Btond de minister van oorlog geaeraal Chanoioe op Hg zeide dezelide overtuiging te hebben als zgn voorgangers de toejaichiogen die op deze woorden volgdeni daurden minuten aoblereen Als bewaker van de eer van bat letter droeg bg de hem verstrekte opdracht aan de Kamer o er en nam zyu onislsg atormachtige toejaiohingen De mi nister verliet de zaal Brissoo begoa kalm nit te leggen dat bet boBlnit de Dreyfas zaak betieffeod in tegen woordighe d vau Chonoine genomen is erl keorde bet in dezen miotsier af dat hg tegen alle gebraiketi io ontslag beeft genomen in de Kim er DeAobanet schorste de vergadering Io da wandelgangen werd faet even woelig lis het io de vergaderzaal geweest was Dojnidin Beaumetz undvoorzitter van de radicale linkerzgde riep de bentoren vao de radicalen van de progresslstische nnie en de uiterste lioker yde bgeeu en stelde voor aaa de JCamer deze motie voor te leggen De Kamer vertroawen stellende in het volkileger en nadrnk leggend op baar vasten wil io alle ofDstandighedeo het burgerlgk oppergezag t handhaven gaat over tot de orde vaa den dag c Do drie beatoreu keorden deze molie goed Méline en Barthoo eo ook de socialistoD verklaarden dat zg bet ermee eens waren DujardinBeaametz is zelf eeu tegenstander van de revisie Bg de beropeaiiig van de zitting deelde FEViLLETOH Gedeokschriden vao eeo Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELmG 2iaar het Framck DOOE W NUTTERS 80 Haar Martial wanhopig over het treurige schoon welverdiende lot s na aoboonbroedera stelde alles in het werk om zijn vador te bewegen dit atreuge voonia in te trekken en smeekte vergiffeoia Ea Antoine daartoe met veel moeite en traneo door Martial aangespoord voegde zijn bede am vergeving daarby en eindeljjk gelukte het aan deze vereende pogingen om mooaieur Hubert te bewegen s n vonnis te herroepen Antoine werd weder iu genade aangenomen met belofte dat allrs vergeven en vergeten zijn zou indien h van zijn kont toondp moeite te willea doen om niet moer in de oude ondeugden te vervallen ËD de joBgeling zeer goed inziende wat er voor hem op het spel stond beloofde dit volgaarne ËB bü leerde haiohelen ea veinzen en braohthot in d ie hoedsnigheden tot eeue zeldzame hoogte Vïracheidene jaren vorliepen op deze wijze De knapen groeiden op tot jonge mannen en beraikten hun achttiende jaar toen beiden dezen leeftyd gepasseerd waren onderhield de edelman ben over de vraag welk aladievak hun het meest toelachte en gaf beiden eanige maanden bedenktijd Briason die intaaschen met Sarrïen Faore was gaan raadplegen mede dat hg het interim van oorlog op zich nam eu Vallé dat van binnenlaudiche zaken Te half drie is bg de obelisk op het Gon corde plein een aanval geclann op een com miasaris van politie Leproace die vrg ernstig gekwetst werd Do afgevaardigde Guério behoorde tot de aanvallers hg is in bechtenia genomen Te vier oor was het p oin ootraimd en waren reeds 150 personen gearresteerd Na de herfattiog der zitting werden onder icheidene motiën voorgesteld De heer Ribot stelt de volgende motie voor De Kamer bevest gt de suprematie van het burgertak over bat militaire geiag spreekt baar vertroawen oit io het leger dat getroaw de repoblikeinaobe wetten naleeft en gaat over tot de orde van den dagt De beer Berger dient een motie in waarby de finprematia van het burgerlgk gezag vrofdt bevestigd en de regeering wordt gelaakt en vraagt den voorrang voor zgo motie De beer Gavaigoac beklimt de tribane kien roept De sabel Het valsche atakl Gavaignao verklaart dat uit don aard van de motte de noodzakelgkbeid van een onmiddellijke behandeling volgt Ala minister van oorlog heb i r bet bnrgerlgk gezag bevestigd Men roept Geof ons ook een scheermes I De beer Cavaignac verlaat de tribane onder D6 minister president Brisson vereenJgB zicb biet de motie Kibot De heer De Mahy stelt een amendement vuor waarin de regeeriog wordt nitgenoodigd een eind te maken aan den veldtocht tegen het leger Minister Sarrien biedt aan het antwoord van generaal ChaDoino voor te lezen Geroep van Neonc en Leea Ten slotte verlaat de heer Sarrien de tribune zeggend Men kan den minister vao jnstitie niet laken die beeft willen vervolgen De heer Berger telt voor aan de motieIlibot toe te voegen dan volgenden zin en Uakt de Hegeering omdat zg bet leger niet heelt doen eerbiedigen c Er wordt met terzgdestelling van dequaeatie der verdagiug gestemd over de motie Ribot waarmede de Regeering zich had vereeoigd Deze motie werd aaageuomea met 559 tegen 2 stemmen Het amendement Berger werd verworpen met 274 tegen 271 stemmen De heer De Mahy dient een ander amende ment in waarbg de regeering wordt oitgenoodigd een eind te maken aan den veldtocht vao beleedigingea tegen het leger Dp heer Brisson wgst dit amendement Op zekeren dag was Antoine Piedford de beschermeling voB monsieur Hubert de Fri aulx spoorluoa verdwenen Alio pogingen om tija vorbl fplaals te ontdekken werden in het work gesteld moeite noch kosten gespaard alles was vergaefeob j hg was zoo volkomen verdwenen alsof do aarde zïoh had geopead om bem te verzwelgen Maar alvorens been te gaan Had hij zijn ouders van al hunne spaar penningen beroofd benevens van de weinige koshoarbedeD die zy beiuiton en die voor ben bet tieuvoudige der marktwaarde vertegenwoordigden door de vele en heilige herinneringen die er aan verbonden waren Noch ziJD ondera noch zijn weldoener boorden ooit meer iets van hem Antoine bad de wijk genomen naar Frankrijks hoofdstad Bear leidde hq zoolang hem de opbrengst van zyn schandelgken diefstal daartoe in etaat stelde onder eea anderen naam een leven van ongebondenheid Ën toen zgn laatste geldstuk was verdwenen hetwelk reeds enkele weken aa zijn verdwenen het geval was beproefde hg een korten tgd om op eerIgke wgze in zijn onderhoud te voorzien doch weldra bemerkende dat hij daarvoor alle vereisohten miate en een hartelijken afkeer gevoelende voor al wat naar een matig ingespannea en werksaam loven zweemde begon hg zich met al de dnivelaohtige geslepenksid en de aan vermetelheid grenzende drieetheid hem van nature eigen en thans door deu nood nog verscherpt toe te leggen op de prakt fcen der misdaad Een machtige helpster op sjja nfeuvea weg was t tQg doüh het wordt roet 296 tegou 243 sJMmmen aangenomen n d socialist Berteaax stelt lii een amendeofaHit op dat amendement voor daaraan toe te vctegeo ea spreekt baar vertrouwen ait in de R eeriug voor het nemen van de noodige luwtregeleu t X e heer Sembat VA gt verdeeliog viin doze toerof ing Bik eerate deel von bet sQb amendemeot Berteaux aldus laidende ten spreekt baar rartronwen alt in de llegeerÏDgc wordt verworpen met 286 tegen 254 atemmun Ipe mioiaters verlattn de zaal ouder de toffjaiohiogen der liakerzyde gebeele motie luidende als volgt vDe Kamer bevestigd de suprematie van htt burgerlgk over bet militair gezng Bpreekt haar vertrouwen uit in het leger dat getronw de repuhlikeinsche wetten oaleelt Jpoodigt de regeering uit een eind te maken aair den veldtocht van beleodigingeu tegen bet leg r en gaat over tot de orde van den dng wordt daarop met 460 tegen 28 stemmen aaoi enomeD De heer Bandry stelt voor de ministara met aititonderiag van generaal Chauoino in staat vai heicbuldiging te stellen De zitting werd te 8 35 gesloten t Kamer komt eefdt weer den4eQ NovembeK t e Di De miniaters boden hen ontslag aau den president der Republiek aan De afgevaardigden zgn bet er over eens dat de temmingen over de moties geen duldelgke aanwgeing geven om de keuie vao een nieuw kabinet te vergemakkelgkeo maar ag gelooveu dat da heer Faare dea ond minislor Ilibot zal doen ontbieden De Liberté beweert nit de omgeviog van het Hof van Gassatie het volgeode te hebben vernomen Met requisitoir van deo prooBreur gonoraal al een meer dan bevestigend antwoord geve op de vraag of hot proces herzien moet worden jy zal zelfs den naam van twee go oompramitteerde officiereo aasbsleD Het rapport van den raadsheer Bard zal kort eu beslist zgn Alleen zal het geen gewag maken van eenige feiten die mr Moroard ten gunste van bet algemeen onderzoek zal aanhalen Of dat onderzoek gelast esI worden is onzeker want faet Bchgot dat het Hof de herziening wil verrichten de plano omdat de dingen die door een algemeen onderzoek zouden aan t ücht komen raooilgk te openbaren lyu Maar voor t overige verzekert ook de Dól at i da do revolutie Antoine Piedford do zoon van don kamordionaar had geen bet minste bezwaar tegen do viervoudige leuze Liberté Egalil Pruterlité ou la Mort Vooral viel Oetijlclieid zeer in zijn smaak 1 Ug begon een werkzame rol te spelou in deze bloedige uitbarsting van volkswanhoop Hij werd eea getrouw bezoeker en ijverig lid d r dhibs wior beslaiten massa s naar de guillotine verwezen Meer dan een verdaehte werd door Antoine aan den beul verkocht meer dan een aristocraat door ziju bemoeiing om het leven gebracht en met meer dan een geheel onschuldig hoofd belaadde hg zijn geweten Maar de mannen der revolutie badden een grooto fout misBohien was het wel groote kennis an het monachelgk hsrt De manuea der omwenteling vertrouwden hunne vertrouwelingen even weinig als hunne vijanden ook Antoine ward op t jn beurt verdacht verklaard eu van verraad beschuldigd niettegenstaande zgn beproefden gvor voor de goede laak zag burger Antoine zich genoodzaakt om als een boer verkleed Par s te verlaten Hg besloot aiet alleen Parijs maar geheel z n vaderland den rug toe te keeren en in deo vreemde ign geluk te beproeven Het was hem bekend dat aan de grenzen iich een talrijk leger van koningsgezin dan organiseerde meerendeels bestaande uit voortvlachtige edellieden uitgewelien burgera en door bun eigen vrieadeu verstootenen hierbg besloot hg zich aaa te sluiten Na een voetreis van vele dagen ontmoette hg ia eeoe onaanzienlijke herberg op een klein grensdorpjc een jonkman die ds hem eenigen tjjd opmerkzaam Bard e concloaiën zeer atellip 7 gti Van de vyftien raadsheeren mo teo tien tóór de herziening zgn De Regeering van het voratendom LippeDetmold heeft Aan den Duitachen Bondfirftad eeu oordeel van den Müocbener hooglerrtar in het ataatarecht von Seydel overlegd waarin met de meeate boalistheid wordt verklaard en door tal van bewgien geadstrueerd dal de Bondsraad niet bevoegd is tot regeling vao de qaaestle der troonsopvolging in geooemd vorstendom Het stuk dat io de cMüochener Al Zeit is opgenomen verdedigt varder de aaaapraken der linie Bieaterfeldt en de houding der Lippe ttcba Regeering die op grond van de arbitrale uitspraak te Dresden gevallen op 22 Juni vin bet vorig jaar de troonsopvolging thans weitelgk weatfolit te regelen Ook de THgliohe Uundichau spreekt zich oit in dezen geest aaar staat tegenover de houding der Pmiiisohe Regeering ren veel scherper toon aan Dat Pruisen in deze quaeatie party kiest voor de fik üHe Schaamborg Lippe vindt zegt het blad ziet zyn oorzaak in eenige zakelgke reden maai alleen in persoonlgke gevoeligheid eo prikkelbaarheid die gelukkigerwgze oog niet iu byzonderbedeo bekend zijn en naar te hopen ia ook nooit bekend znUen worden Verspreide Berichten nREYrvfii Do heer Briason begaf zich na de zitting naar het Ëlyséo om een besluit te laten teekenen waarbg de minister van marine Lockroy wordt benoemd tot mioisler van oorlog ad ioterimf De president der Republiek namJi t ontslag van het mioiuterie aau en verzorlr bet kabinet de leiding der zaken te hehonden tot os de vorming d een nieuw kabinet Eenige betoogingen zonder betefkenis werden door de politie verhinderd Opnieuw lii p do menigte te hoop voor do bureelen van de Libre Parole waar eeo paar vecbtpartgljei plaats grepen lÜr werden slagen gewisseld twee officieren ODtviageo voistslagen Op de boatevards vaa het verkeer zeer moeietgk De betoogiogen werden roortgezet onder den kreet Weg met Brisaoo eu de Joden I Tegen tien unr hadden nieuwe betoogiugon plaatx op verschillende ponten De JeiiDe8se royaliste voorafgegaan door de driekleur vormde een betooging van eenige duizoude personen io de rue Droaot Zg werd begroet met den kreet Leve de Republiek c üp beschouwd to hohhen zich weenend in zgn armen wierp Deze jonkman wns zijn zoogbroeder Martial de Préaulz wiens vador monsieur Hubert onder do guillotine het leven verloren had en die eveitals Antoine op weg woa naar hot leger der koningage zinden De beide vluchtelingen boelotsn gozamanlgk de reia voort te zetten en vertrokken des andoren dangs hij het opgaan dor zon Tegen den avond bereikten zij eene alleenstaande geheel verlaten boerenwoning en namen hrt besluit aldaar te vertoeven tot den dageraad Twee waren deze boerenwoning ingegaan Nlcobts 6éa hunner vertrok dea anderen dasfia Antoine Piodfort had mot eeu pistootsohot zgn zoogbroeder tijdens deze sliep hot hoofd vorbrgzold toneinde hem van zijn geld zjjn papieren en Ealfa ran zijn raam te kunnen beroovou De zoon uit het vo k opgevoed nis edelman on ziob door een moord verzekerd hebbeude ruu het oentgo wat hom nog ontbrak om voor adellijk dn r te gaan werd met open armen door het leger der uitgowekenoB outvangen ali lotgenoot bebandoli en als hun gelglce erkend Hg hing een trofTonde achildory op van het Igden ea de vervolgingen waaraan zijue familie had bloot geataau en door welke borcnmenscbelgke pogingen het bem gelakt was aan de waakzaamheid der volkaiaquisitie Ie ontkomen wolk verhaal algemeen deernison madelgdon gaande maakte en ie Iers sympathieopwekte Wêrdt twvoJ Vrijheid Galgkheid Bioedarsohap of den Dood