Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1898

9 88 9 67 10 14 11 16 11 18 18 16 18 66 8 14 3 46 4 49 e V 11 80 e 1 8 e H e e e V 11 41 e 1 19 V V H ar e 11 66 i l SS e e 68 10 86 10 44 11 46 H 18 48 lii 8 43 4 16 6 16 stelde de gaoache regeerande klasse voor het vonnis verantwoordelgk Bg don aanvang was een achrgvea voorgelezen van prof Treob dien men had oitgenoodiA te spreken maar te kennen gaf verlei le i hinde zyo au trouwens niets nieuws over de imL lo kanoen zeggen verwgzende naar wat fl arover In bet Sociaal Weekblad is ge Aaogevaogcn I October W vao Greeowlcli 8 88 8 6 10 04 10 88 1 18 D Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA WInterdlenst 1898 99 OOUDA ROTTXEDAHvioe iiris 11 31 11 18 18 58 8 11 8 48 8 67 4 68 11 88 1 6 6 11 86 1 7 r 8 18 11 48 l U 6 19 11 11 19 89 1 88 8 80 4 4 16 6 88 4 68 6 82 6 61 6 12 7 81 9 14 9 86 9 54 10 11 11 U 6 10 6 40 6 10 g 30 7 60 9 Ï4 9 48 10 18 1 80 U W 8 40 D door 9 11 64 1 08 18 47 6 26 6 64 8 16 7 84 9 17 9 28 10 06 9 84 9 48 9 69 10 10 10 8 8 BdODA i ttHTEBDA iouda 6 19 8 14 9 8 10 67 t U 6 20 7 S1 8J6 11 17 10 81 Anst W 8 01 9 06 10 86 12 48 6 00 0 87 8 40 10 01 11 27 Amat as 3 80 9 82 10 60 1 03 6 16 8 61 10 18 ll tl sHage 6 48 7 S0 7 40 7 46 o Voorburg 6 62 7 69 Zoetermeer 2ei aard 8 8 8 84 j revenhnizen Moerkapelle 6 17 8 39 S Onnila M8 7 48 8 08 8 64 1 01 D 4 U T R li C H I In Tim 6 34 7 61 8 14 07 10 19 10 67 12 na 12 10 12 63 8 20 1 17 4 88 6 20 6 06 6 66 Tl l l 11 2 18 27 8 46 8 84 6 46 4 7 18 9 89 10 51 11 46 12 89 1 86 8 06 3 60 6 04 4 7 39 Ulreelit 6 26 6 83 7 45 8 S7 8 49 9 00 9 80 10 16 10 88 11 38 18 02 1 37 3 08 3 86 8 66 4 48 6 38 6 33 8 68 7 68 60 9 07 10 02 10 84 Woerden 6 49 8 63 8 06 9 19 10 $8 11 66 18 84 3 47 4 18 8 66 7 18 9 10 9 88 10 64 Oude 8 14 10 48 4 84 9 86 Qouda 8 87 9 08 9 98 9 68 10 69 11 10 12 11 2 1 9 8 40 4 87 6 20 8 10 7 89 8 26 9 49 10 84 ll JO A f O S 7 06 8 10 9 06 11 16 8 68 8 46 4 45 8 80 7 46 9 4I Ama ff 7 80 8 96 9 90 11 80 8 08 4 00 6 00 8 86 8 00 10 0 I Souda 1 09 9 18 10 09 18 61 8 68 4 47 48 7 49 8 49 11 1 den Boulevard des ItalieoB werd a een hevige taohtparbij den betoogera het Taandel oatra t Daizeodeo betoogers werdea nair de Boe Lepetletier ternggedreveOf doch aloteu zich weer isQeeD en keerdeo nftiar den B nlevard MoDtmartre terng na een cardon ageaten e hebben doorgebroken dat nnmachtig wqh om hno wteretuud te bieden Er volgde eon boteiog tnsioben bet pubhfk ep de agenten er werden over en weer lagen aitgedeeld Ejnige raetveretoordere zgn in hechtenis get omen MeTroaw Sérerine iqaakt in de Fronds briefen tan Lemercier Pipnrd openbaar om t bewgzen dat wze het lalecbe stuk waarvan llenry zich b iliepde heeft gemaakt en dat hy boogntwaari De Paröechej V hrooicte bewi in Parfli heeft Qoatre Septem ynlgk uit den weg geruimd i correapondeDt van de Daily t by kris ei kratrdat hg 1a igeKien en wel op de Rueldn in e o vlgelaotfl ay be weert dat hij l icb onofiogdiyk kan jii brgist hebben omdat g Zola alUgHieo aijpl kent eU bofendien b I de achrgver bem na j enige aarzeling terogdMgroet W gezeRd dffi negen tieai Tfllïi eveoeilfaa dèn geoeralen I igeo8 door De NeBe Treje Preuec meldt W a keizer Wilbelo de Dnitscfe sohool t M nr atantioopel beK ht werd haü door den bcniwfAad Kapp Telteld dat Mn hooggepldlatat FraoBch official beta dezei j dagen te Parga preyfq OLBcholdIg wa en der Fri üscbe ofiScier en daer taigd arao De feden ti o Bta I éphter trachten de oude tiieu tef te dekken De keizer mbët daarop gelntvp rd hebben Hetzouderr Ifitgate van de goheele zaak ii dat di klauten igelooren dat ik wevkelijk brieven a o Orey mn eechreven heb lo dat mioiater Hanotanxf iM brieven voor 27000 friHo gekocht heeft Paterhazy aohreef een Wef aan den heer l anaD den procureDr geuernal hg het Hof fWn Cassatie hg verklaart iiarin op hoogen toon dat de revisie niet A plaata hebbeo EOndt r dat bö E ite rhazy ki de gelegenheid ordt geiteld zga bezwaarscbiift in te dieoeo niet □ bet geheim maar ioiHet openbaar Hg voegt er by dat hg zich voorbehondtom lange wettelgkeo weg mededeelii g tevragen van alle atakken dje op hem betrekking hebben en die aan het Hof an Caisatieonderworpen zgo ten einde daarop H lunnanAutwoordoD I Hg neemt op zich op afdoende wgza vaut te BteUeo dat Ésterbazy niet van verraad kan worden beBchuldigd daa door een troep ellendelingen die Bin den vijand verkocht zgn Spanje Ouder Spoguinel bg Bordeaux ia tengevolgo vao een ongeluk wederom eea boBcbbrand ontstaan meer dau 1000 bunders gingen verloren met tiiaachen de vier en vgf duizend zware pyDhoumen vele hootikoolrngten en een menigte joug plantBoen ven vgf tot tieo jaar t DuiTSCHLAND Te Bocholt kondigde een zekere Higelini het houden van een conco t aan waarbg zich de voornaamete zangers o a de heer Meaaohaert uit Amsterdam zouden doen hooren De gelden werden vooruit gfïad Uit verschillende plaataen waaronder Winterawgk en Aalten kwamen muziekliefhebberB per troin aan om het concert bg te wonen Ze konden echter teleurgesteld huiswaarts keeren daar deonderusmer weg was Het bleek dat de genoemde zanders voor het concert uiet eena genoodigd wareo en h t alleen te doen was om op gemakkelgke gse aan geld te komen 8 86 8 42 8 49 8 68 C6 Geuda 1M Hoordreobt door 7 8S KieuwerVerk 7 Sa Oapelle 1M otterdam SO 1M 8 16 7 26 7 68 6 68 8 08 8 11 8 19 8 96 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 ftotterdaaa uapelle Hieviwerkerk iloordreoht Seuda 6 83 7 46 8 11 8 80 8 42 8 61 9 03 9 08 7 8U 7 42 7 68 8 07 8 19 Gouda ZevoahuiMn Moerkapelle Zoetermoer Zegwoard Voorburg s Haee 8 89 8 66 7 H 7 28 6 90 6 86 6 48 8 08 8 08 6 28 De rechtbank te Frankfort a d M heeft een gondamidakupchl Heinrich Frank aitllml hrono die in Juni aen beeteUer van brieven met geldswaarde had aangerand eu die verklaarde anarchist te zgo tot twaalf jaar tachtbuirstraf veroordeeld BINNENLAND We meeoen een woordje te moeten richten tot de besturen der liberate kiesfereeoigingeo öpdert de menscheli kerwgie gesproken volmaakte kicBwet vigeert ia de organisatie der vrgKianigep met name io de residentie vejrre van V9lmaakt gebleken TeïjWgl aan de rechterzgde de neozen geteld m goed geteld bleken wiat men an den liberalen kant op geen stukken nt hoe groot Vhet aantal was dbr broeders op wie ta rakeobh vi l De ervaring beeft dit geleerd tot onze schade en eol ande Gelukkig dat naar het spreekwoord m a bierdoor wgs wordt althans worden ban 0e gelegenheid ia daar om begane fouten goad ie maken Dèarom herinneren wg den beato eo der kies verbuigingen die bepalingeift der kiesvet waarvan de jalpviog noo zafcelgk ia oi i bet br ïlpeo Ttn tegenwoordige kieïera te Voor ifom d 90 de fllaatsin rien n enwe kiezers op de lijaten i bnrordaren f De n4ter isdeheite tgd van voOrliereid ug tneent luffn dat wj al erg roeg dM al jpiklak lui 9tA in het antiliberale karopFizyn als wy oi i iet vergissen de organisatie erkxaamhedeu ir s begonnen t orig iaalj hebben oogeve 4000 peraooenban kieBrecht v loren door l tydig betalen vata Belaatiagpn h verzeimenHrlËa op èeuige hpudeliden mag itt niBte lig rebenen b aantal derg en die omype een of andere reden zondei A belaBt bgbetaling EiesgareiBhtigd deÉgdijge aanJ gifte alietenw jl t I n en Het der te voorkojtnn ia da taakder kSBVöre ufcin n i i J f Wy i willen er i g wel e ns aatjimfirinoereD tj gelegener tyd iii r wg meendiüso a Vaatte moeten wdiaracsWen De middelen obi tot he doen gatApo behoeven ïÜei te worden aaogMzen Dehesti rdu kennen di L Aan afn arbeid l Vaderl Gemiaentelgke prempön voor vrgwilHgera De iStaata Ct bèva het Koninkl beBlnit van den ISden October 1898 tot sofaoreing van bet beeluit van Gedeputeerde Staten vau Noord Brabant van 6 October 1898 G no 67 waarby goedkeuring ie verleend aan het besluit van den raad der gemeente Helvoirt van 29 September te voren om over het dienstjaar 1891 een uitgaaf te doen vau f 800 voor tegemoetkoming aan de vereeniging M bevordering der vrywillige dieustneraing bg de nationale militie te Helvoirt Bare Majesteit acht het weaschelgk om hangende het onderzoek naar de vraag of gemeld besluit van Gedepnteerde 8taten atrydig is met de wet of het algemeen belang het in werking tredea daarvan te voorkomen Inzaka het raadsbesluit van den gemeenteraad Ie Tilburg is gelyk bestuit genomen Tot offioier in de orde van het Legioen van Eer is beuoepid de luitenant kolonel W Hoogerhugze chef van den Staf in de stelling van Anifi o dam die de najaarsmanoenvras heeft bggewoond 9 68 11 86 11 60 18 87 9 88 10 19 10 99 10 88 10 48 10 4 9 47 10 18 8 86 D door OS 10 11 10 17 10 32 10 48 10 64 18 06 10 18 11 67 Het laodelyk comité tot in rgheidstelliug der gebroeders Hogerhuis hield gisteravond in Maiaon Strouckeo weder eeue vergadering Ala aprekers traden op Van Zutfen en Luytjena Byzoodere vermelding verdient dat Laytjena thans openlijk erkende dat men in de agitation van het landelyk comiié eeue sociaÜstiiuhe agitatie mocht zieu Hg voorzie schreven Hm jonge dames qaark t dat dezen zomer in de congreszaal tao dertentooustelling vau vrouwenarbeid te a Gravenbage ia opgetreden zal mek eenige wyziging bgeen blyven Door het vertrek van mej Boeae near het bnitenlaud is het nu aldos aameogeetsld Fieta Ow mout Ie viool Debbie Gondamit 2e viooU Grathe Schroder alt en A ida Belilaate violoncel De dames hebbeu zicb gesteld ond leiding van Joa Cramer hoofdleeraar aan het msterdamscb Conservatorium Door de kegelclob Zoj er kfens zyn ie Amsterdam is uitgflschif ven een pationaal vierdaagscb kogelconoours van 25 28 Decembe in den Huize Stroucken öp daartoe gelwet nieuw aan te g ea bttneu De wedstydeii zullen bestaan it Irorpï weditrpden pei ko neete wedstrgdeu en vrge baan wed trijdea Gelijk wg vérwaóht badden heeft devVgeeriog de besluiten van eenige Brabautsobegemeenteraden öm uit de iemeentekaaurgwillige die atoeming te bevorleren niét ogemoeid geUten I oord Br bant 9 minister van ilirzoek n odig iteerden al dan het plgemeen de Proyipciale rhand kdnnen i i piachoou Gedj Stajien vƒlIi ze bjadden goediiteeufd heeft i binoenlandsche laken een ofigekobt of db besl ten van Gedjrinwft 8trgd zgn met de weih belang rentten raarom vo geDwet zulke besin ten van hoogvoorden veï ie igc la afw htlogi van den tslag ad datonderzoek zgn dei beelniton nu bp voiwdrachtvan den Miniafclr geschorst en w tot 1 Januari 1899 S Het gevolg diei schorsing is dat de Werkiag der besluiten onmiddellgk wordt gestremde Het eal nU moeten blgkeo of bet oiilerzoek der RogetfTing tol vernietiging leidr Is de vernietiging Wet vóó 1 Jan 1899 bg een met redenen omineed en in het Stnatablad te plaatsen hesluit uitgesproken dan worden de besloitao geaiit geldig te zyn In het po kmtoor Is MtiarseeD ataat sedert eenigen tjjd een brief ala onbestelbaar rooi bet f lM met het Tolgentle adres Brierea franca ouder no 9240 buroM van dit blad De benoeming van onze Koningin door den keiser van Daitachland tot commandant van een regiment Daitscbe huzaren geeft een Dgitecb bak iaobje de volgende regelen in de pen t Aanminnig Hollaodsch Kooingskind Ben meisje fan achttien jaren Haar schonk de Keizer ale goede vrind E o heel regiment huzaren £ n menig meisje verliest allen moed Bji het denken aan ruiters en paarden Wat is toch al dat mooie goed Verkeerd verdeeld op aarde t 8 60 8 45 4 86 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 2 01 2 08 i 14 6 17 8 87 8 84 6 41 i it 8 ne 4 06 4 24 mi 6 7 6 18 6 88 6 87 6 66 8 22 8 48 4 4 S8 89 4 63 6 04 6 16 1 86 1 41 1 66 2 06 8 17 10 17 10 84 10 41 11 19 8 48 a 69 Oe eene krggt bgna 800 stuk Huzaren bet is om te weeneu Op den kleinsten luitenant ben ik tuk t Maar mg geeft de Keizer niet eeoon Gemeng de Berichten Wel geen dagblad redactie welke niet no en dan te klagen beeft orer de londerlii egrillen van den spotgeeat die in elk rrdactieburean en in elk zetter9 lokaal zjjn letol scbgntopgeslagen te hebben 1 Dat in een couraotdrukfouten voorkomen u alleen degene dieniet weet onder welke omstandigheden eencourant het licht ziet zal zich daarover ergerenof verbazen 3e Bobrö en van een boek kostdikwijls jaren het zetten en èorrigeer n ervanweken of maanden toch veridhgot geen boekzonder fouten Aan pet schrjjven zetten corrigeeren drukken en verzenden van eencouraat dikwgis wat ile boeveelheid dairinopgenomen kopj b Ireft mit een boekdesl ofl gvige brocünre gelgkatiande koiJpn in denregel maar wainige uren ibeatsed wofdeii Allendie tot aamenstelling bjjd oegen mojfen dus optoegevendheid aanspraal maken Somlgdsdchter kunnen de foateb van tóó nard jjn dat ig e ni redacteulwanhoop brengen Da Uaofebodigisteren een paar voorbieldeu ait geschiedenis I Wü lézen 1 Pastoor J W Brouwèa leefde 8og en had in dd welbekende i ieuiter afas eaalie kiesvereeniging Kiesrecht ia Kiesii ic6lMnen betoog gehouden De Maasbode l evane een uitvoerig verslag van het verhandeliMj er waa nog il zwaar gediscussieerd en m dde daarin daf een warm debatïer den pastoor bad vereten oBzedelgk te zgn De i ïolgpnden dag n briefje i an den abba r wa geen sprake gei eest v fl onzedeiyk aar van onrodelgk De redactie haastte zicb natUi lgk den 6ater te verbeteren en a avondf o dat duiveltje kon men lezen Erwtum In het veralag der eergisteren ehonden itergadering van i ie recht is Kiesplicht f Tablean I Gelnkkig dat de botienkerkacbe pastODf self 03k journalist as Anders zoo hg stellig gedacht hebben dat hef opzelteiyk was gedaanBen tweede geval gebeurde omacreeks dienzelfdeu t d Mr Behimano woonde nog te Rotterdam en waa als we ons goed berinnered ergens candidaat Althans ona blad bevatte een warm geachreven opwekking in dezifa trant ongeveer En wie is de man die de man waaraan de man wien enz Eén naam zegt hier genoeg ieder begrgpt ons als wg dit enkele woord neeracbrijven Bah mann Gelukkig beeft de brase man er zelf geenerg ja gehad Eargisteravond had te Delft een aleeht ter naam staand iodivido de vaardigheids een ander werkman L B te aarren waardoor deze zich zoo boos maakte dat bg zgn mes trok en V twee vonden een in dau buik en een nabg het ha t toebracht De verwonde werd in het gasthuis opgenomen zgn toestand is zorgelgk tegen den ander werd proces verbaal opgemaakt en ter beaobikkiog der justitie gealeld f Uit Aaiten achrgft de correspondent van de Arnh Courant 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 10 64 11 80 7 86 8 08 8 09 8 18 8 85 door 8 60 9 10 9 87 10 10 De D treinen all jn 9 47 Ie en 8o k1 Elk 9 64 r reiziger moet ziob 10 01 V bovendien voorzien van 10 07 10 3 een bewijs s f 0 60 u j 7 86 7 59 8 89 8 64 10 JO S 84 D V 10 12 fl 8 16 V 10 21 8 29 dooi § 10 88 8 84 8 66 9 82 10 8 U 6 11 44 7 86 6 0 7 80 il 6 18 8 18 8 80 8 89 8 60 1 88 7 48 6 Van het feit dat vele Hollandaohe arbeiders naar Bocholt gaan werken maakt de Graafschapper melding om te bewgzen dat deze maar liever naar bet land van bet dure brood gaan Daa boog loon en booge graanrecbten brengen den arbeiders in een beteren toestand Toch schijnt dit booge loon niet voldoende te zijn om te Bocbott met de booge prgzen der levensmiddelen da r en io andere Duittche plaateen te kunnen beataa g Hoe komt het andera dot zoovele arbeiders wekelgki wel anderhalf uur loopen om bg Aalten hun vleesch brood meel en koffie io tekoopeuf Te Aaltenis bel vleesch thans voor 22 en 27 cents perpond verkrggbaar terwgl bet te Bocholt zóóduur ia dat het voor de arbeiders onmogelijkis bet zich aan te schaCfen Het is wil menjuiat voorlichten noodig de medaille van tweezgdeu te bezien Q Duizend guided belooning I Sedert 11 October wordt te Arnhem vermiat de 24 jarige D J v V Hg werd als aenuwlgder verpleegd aan den Velperweg Vermoedelgk ia hem een ongelnk overkomen Op het vinden van het Igk ia een belooning van f 1000 gesteld Flinke grootte kort zwart haar uitkomende anor tidteeken onder de kin en twee op het hoofd Gekleed in zwart coatoum gouden horloge en kett g staanden boord met omgeslagen pnntjes tricot ondergoed roodgestreepte koosen en rgglaarten dragende De gemeenteraad te s Gravenbage beeft gisteren met 18 tegen 15 stemmen toegestaan da oprichting van het cirona Carré te Scbeveningen in bet aanstaand zomerseizoen Toe gegfasn werd f 4000 snbsid e in de kosten van uitbreiding der ambachteschool Zondagmiddag half 5 is te Wehe een eigenaardig Incbtverschgnsel waargenomen Op een boeksafsiand vao ongeveer 135 en eene hoogte van ongeveer 20 gr ontstond eerst in de licht Iwwolkte lacht eeo plekje veel overeenkomst vertooneode met een klein gedeelte van een regenboog weldra breidde het zich uit over een halven cirkel met de bolle kromming naar beneden ongeveer 6 gr in dooranede Werd aanvaokulgk gedadfil dat bet eene eigenaardige kring om de maan kon zgn dit verviel spoedig doordat de maan op grooten afstand geheel bniten dën cirkel van achter de wolkjes te voorscbgn kwam De zon ging helder onder en ook at u bgzonnea kan niet gedacht wordep De kleermaker W te Sneek bad bg een apotheker kruiden tegen aathma gehaald Hg gebruikte dit middel ala gewone boratkrnideo bg wjjze ala thee waaraa hg erg onwel werd en geneesknndige hulp inriep Hel bleek nu dat de man in dien vorm atramouium bad gebruikt dat anders als middel tegen asthma uit een pgp gerookt wordt Zgn toestand ia atet bnileo gevaar Men sebrgft uit Amalerdaoi Het dagblad De Echoc oppert twgfel omtrent de reohtmatlgfaeid der opzending van den deeroiawaardigen veralaggever von dat blad naar bet terplegingageaticbt te Medemblik aangezien noch dr Aletrino die onmiddallgk na bet voorgevallene bg het vertrek der Koningioaan een onderzoek naar zgn geesteatoestand instelde noch dr Wellenbergb die betzelfde nog eena later op den dag deed in bgzgu van den officier van jaatitie wilden of konden verklaren dat zgne opneming in een krankzinDigengeaticht noodig of noodzakelgk waa Het blad vraagt op bet advies van welken medicus de overbrenging is geschied Het incident aan bet aialioo greep Donderdag j l plaata ZaterdaKavood laat werd dejonge man door de jostitie opgeëiscfat omZondagochtend vervoerd te worden Uit eennader door oni ingesteld onderzoek is ons gebleken dat dr Aletrino slechts dea Donderdagseen verklaring toekende dat opneming in hetWilhelmioagaathuia ter verpleging en observatie wenschelgk was maar dat inderdaad opeen later maar althana vóór Zaterdagavondgegeven attest van dr Wellenbergb tot opoisching en opzending naar Medemblik beslotenirttd Buitendien heeft de justitie tnsBcfaen Donderdag en Zaterdag moeten constateereo dat gevaar voor inbreuk op de openbare orde door den beklagenswaardigen jongeling bestond Daarin moet men de reden zoeken van de opeisching zoo laat in den avond wat meebracht dat de ungelokkige in het politiebureau mookt overnachten Da onders badden beloofd den zoon zorg f Idig thuis ie zullen honden en de hulp van Ml medicus in te roepen Desondanks vertoonde hg zieb Zaterdagavoods weder op straat n medische hulp bleek tot op dien avond te zgn nitgebleveo £ lont sohrgft in zgn slotbrief over Spanje in t eHbl Boe ik mgne herinneringen ook naplaia ik kan niets vinden dat mg in dit land als bgzonder goed ef navolgenswaard heeft getroffen Het ia een door en door vervallen berooid land dat meer en meer een petrefactie wordt langzamerhand versteenend en vervuilend als een ioade bedelaar die omkomt van sohannigheid Bet is een barboarseh land Wat een verschil met Sisland I Ook di r da halfonontgonnen geest lerend op den halfonontgonnen bodem Maar wat een oerkrwfhl gloeit en loeit er over de Bniaische vlakte I 1 Wat een gedjaobte haaii lolirikirekkende mocbt I wtobt daar in de eindelooze velden en in de diepe mgnen waarvan dagelgka nieuwe deelen ddor ploeg of hamer ter beschaving worden gewekt I Wat een geheimzinnige toekomstzwangere nog verward verlangde wereld van gedachten dweept er in de oogen van dat volkl En wat een ijverige rnatelooze ordelgke regeeriogs mncbine bedient daar al wat het puUiek verkeer betreft Buslaud ia de beacbaving in opkomst Spanje is de beschaving in diep verval Als dit land ooit ware beschaving gekend beeft Want ik vraag mg af of men wel eeo volk beschaafd kan noemen dat een zoo wreed barbaararh karakter toont Men denke nu nog eena aan bet stierengevecht dat ik trachtte te besobryveu Stierengevechten wareo oorapronkeiyk niet inheemscb ten tjjde van de Mooren althana niet maor ze zgo toch al van zeer ouden datum Wat moot een volk ruw en barbaarsch zgn dat zulk een gruwelijke dierenmarteling tot nationaal genoegen verheft G en van de mooie romaotische eigenschappen der Spanjaarden heb ik op mgn rondreis door Noordwesten Middeu Spanje knnnen ontdekken behalve groote soberheid En dat de Spanjaarden nog altjjd onveraohrokkèn zgn dat hebban Cervera en Mootsjo voldoende bawezen Maar bet ia niet de geest van Ceirera en Montejo die o in Spanje treft doch wel die san Filipa II A va en Torqoemnda Dom trotaob en onbeachoft zgn de ridderlgke Spanjaarden op straat en het merkwaardig groote aantal wandelstokken dat men te Madrid ziet vindt zgn verklaring in het atatistiekje dat een inzender in dit blad onlangs heeft gegeven eu waaruit men kon zien dat haast de helft der bevolking nieta doet Degenen die geld hebben beleggen het eenvoudig in de Bank Wie het niet heelt bedelt Weet men wat de regeering doet met de iuvalden uit den Cobaanscben oorlog P Geld om hen te pensioneereo beeft ze niet ze geeft hun een vulmaobt om Ie bedelen I Ëergistermiddag bad nab j het station te Almoloo een ongeluk pisata De 49 jarige schipper Jacob Boxi m wonende te Vroomahoop langs de rails loopende werd door de machine van een nebg de tnrfstrooiaelfabriek rangesrendon trein gegrepen met het gevolg oat hem beide boenen werden afgereden De ongelukkige die gehuwd en vader is van 5 kinderen werd onmiddellgk in bet ziekenhuis opgenomen alwaar hem bet linkerbeen zeer hoog en het rechterbeen beneden de knie werd afgezet STADSNIEUWS GOUDA 25 October 1898 VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Vrgdag 28 October 1898 s namiddags 1 uur zoo noodig voort te zetten des avonds 8 uur Aan de orde lo De benoeming van een onderwgzer aan de 2e Burgerschool voor joogena 2o Het vooratel tot wgziging der gemeente begrootiog dienet 1898 Herhalinga onderwijs 3o De ootwerp begrooting van de inkomsten en nitgaven der gemeente voor bet jaar 1899 met de daarmede verband hondende Tooratellen In eene gisteren avond gebonden vergadering van de leden der Yolkslyeszaal werden o a bet vera ag van dan Secretaria de rekening van dea Penningmeeater onder dankzegging goedgekeurd en werd tot bestnurslid herbenoemd de beer J N de Groot Aan de Hoogeeobool te utrecht is afgelegd het candidaatsezamen in de godgeleerdhsid II door den beer M J Pnoselie van Gouda Bg het op gisteren te Rotterdam gebonden examen vrgeen ordeoefeningen zgn o ir geslaagd de boeren A 6 van der Klein en N Schinkel beiden alhier Stolvtok De oefeningen io den vrgwilligsa wapenhandel hebban alhier Vrgdag jl een aanvang genomen met 33 deelnemers Het onderwgs wordt twee malen per week telkens 2 oren gegeven door een drietal onderofficieren van het garnizoen te Gouda Zondag morgen nam Da Hoevera afscheid van deze gemeente nazr aanleiding der woorden voorkomende in het laatfte vers van I Cor 13 Na het tltspreken van den zegen werd hem door de gemeente bet 4de vers van Ps 121 toegezongen Ala consulent is opgetreden Ds De Vries van Berken wonde OuDBEKïEK A D IJsïL Hel Voorbereidend militair onderricht ia alhier aangavangeii met 43 jongelai onder leiding van Init Dugmaer van Twist nit Gonda bggeataan door drie onderofficieren Het wordt gegeven op Dinadagen Vrgdagavgnd van 7 9 nar en belooft voor de vorming en ontwikkeling der deelnemers in elk opzicht ds beste lesoltaten OüDiWATBE De vorige week heeft alhier het voorbereidend Militair oaderrioht een aanvang genomen en zal vervolgens tweemaal per week worden loortgeset onder leiding van den Isten Initenant der infanterie L F Dn maer Van Twiat nit Gonda De oefeningen waaraan door 26 jongelieden zal worden deelgenomen worden gehoeden in een der lokalen van de openbare school Rechtzaken Door de Arrondisaeroeutp Rechtbank te Rotterdam werd gisteroo o a h t rolgeude roonia gaaenu A de B 23 jaar melkrgder te Zeyenbuisen beklaagd raa miebandeling werd vrggetproken De Amsterdamacbe recbtbank eroordeelde gisteren den Engelecfaen zekkenroller Henry Wilton die zgo slag trachtte te slaan op den avoad der illaminatie in faet gedrang voor het Café Baisse maar op beetardaad betrapt werd tot 3 jarea gevangeoisetiaf Eene NIEUWE ZENDING DAiES EN mmm PABAPLÏÏIESa L van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teleahoon Mo at Beurs van Amsterdam Vrkrs Slotkrs 861 86 97 971 90 1007 881 SSll i 88 SI 88 847 97l Vs 108 89 411 77 S8V 861 101 38 Vs loos 100 668 476 103 601 Sll 1011 198 1461 66 100 981 1861 86 8S OCTOBKR NjDlan D Cert Ned W 8 9l y dito dito dito 3 dito dito dito S HoNOlLObLQeudl 1881 88 8 ITALII Iasolirjivingl863 81 5 OoaTKNB Obl in papier 1888 6 dito in zilver 1888 8 PolTOdiL Obl mot coupon 3 dito ticket 8 HdsUND Obl Binnenl 1894 4 dito Oeeons 1880 4 dito bij Kolba 1889 4 dilo bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dtto dito dito 1884 6 Sfaihi Ferpet schuld 18S1 4 Tumij Gopr Conv loon 1890 4 Goe leeoing serie D 0eo leening serie C ZmoAri Bep V obl 1898 6 Meiioo Obl Buil Soh 1880 6 VlSFZOaii Obl 4 onbep 1881 AvaitiuiAH Obligatien 1896 3 BoTTZKDAU 3lad leen 1894 8 Nin K Af Handelav aaud Arendsb Tab Mü Oertifiesten DeliMaatsobappg dito Ara Hypotheekb pandbr 4 Cult Mü dBrVorstenl aand s Or Hypotheekb pandbr 31 Kederlaudsche bank aand Nod Handelmeatsoh dito N W 11 Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr 8i ütr Uypoth okb dito Sy OosTBNE Ojst Hong bank aand Busl Hypotheekbank pandb 41 Ahiuia Equt bypotb pandb 8 116 lil 806S 8081 1001 5 ls i62f 99 8 106 1M7 S s 188 s 14 109t ll Maiw L G Pr Lien cert N Holl IJ Spoorw Mg aand Mg to Ejpl v 8l apw aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IliUB Spoornl 1887 89 A Bobl S Znid IW Sowmg A H obl 8 PofN Warschau Woenen aand 4 Btst Gr Russ Spw Mij obl 41 Baltiache dito aand PastowB dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 8 Eirsli Ob Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahsiiu üent Pao Sp Mii obl 8 Ohio t North W pr O v aand l dilo dito Wu Si Peter obl 7 Denver li Bio Gr Spm eert v a UUaoia Central obl in goud 4 Louisv Nasbvilli Oerl v aand Ueiieo N Spw M Ie hyp o e 108 V Miss Kansas v 4pOt pref aand lU 16 118 N ïork Onlaaio West aand dilo Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Panl Minn h Manit obl 7 On Pac Hooflün obig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 6 61 176 803 106 108 991 1171 117i OiNiDi Can South Ohort v aand Veh C Eallw Na lo h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd TramweK Maals sand NsD Stad Amsterdam aand 3 Stad Eoiterdam aand 8 Antwerpen 1887 SV S ad Bruaael 1886 81 Hone Theisa Begullr Oraelscb 4 OoaviB Staataleenig 1860 5 K K O0SI B Or 1880 8 Spams Stad Madrid 8 1868 Nin Ver Btj Avb Spool eert AT IIEH Dit Batavia werd eergiater aan het N v d D geseind In Eerti bji Telok Semawé deed de vgand klewangaanvalleo in de achterhoede werden 30 ketlioggangers gewond Vgand liet 39 doeden achter Hg kaapte een aantal vaten met ingemaakt varkensvleescn in de meening dat zg ammunitie bevatten Ijicbt gewond werden de luitenants Van Bakel en Locbsingerf VERSCHEIDENHEID De Keizer beeft een Roode Smis medaille ingesteld tot beloooing van mannen en vrouwen die sich door langdnrigen arbeid of uitoemende daden voor de zaak van bet Rooda Kruis verdienstelgk hebben gemaakt De benoemi g van vrouwen en meisjes geschiedt door bemiJdeling van do Keizerin de biscbermvroQw van het Roode Krols Omtrent bet Leger dea Heils deelde da beer Booth in eene reÜe te Groningen gebonden o a mede De vlag van bet Leger weppert thans in 46 verschillende landen en wordt bestuurd door 138 000 officieren die uitsluitend voor bun werk beloond en bggeataan worden door 40 000 plaatselijke officieren die niet beloond worden Het Leger heelt 13 000 muzikanten en 27 verschillende organen in 17 verschillende talen Het heeft 420 verschillende maatschsppelgke instellingen waarvan 25 in Nederland 80 toevluchten waar eiken nacht 12 000 elleudigen een onderdak vinden Het voedt elke week 200 000 armen Vooita geeft het Leger 75 reddingshnizen voor gevallen vrouwen waar plaats is voor 700 pe Boneo er gaan elk jaar ongeveer 7000 vronwen door deze tehuizen en een onderzoek heeft geleerd dat doarvan 76 pet op t pad der dengd teruggebracht zgo De heer Jos M Orelio is benoemd totleeranr in den zang aan bet Conservatoriumte Lnik De heer Orolio zal de vleiende benoeming echter niet kunnen aannemen omdatbem te weinig tgd voor optreden zou ovcrblgven A Ct Burgerlijke Stand Uaastreoht GEBOREN Johannes Lncas onders O Raateland en C Nobel OVERLEDEN H llegneman oud 8 m C Stolwgk oud 10 m W Versteegt ood 59 j VUgt OVEItLEDEN N Oodonee oud 75 j ADVERTENTIEN Sociëtei t Ons Ge noegen Commissarissen der Sociëteit 0 vs Genokgbnv brengen ter kennisse van IIH Leden ingevolge Art 30 vnn hot Reglement dat bjj gelegenheid van de Ie Abonnement Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 27 OCTOBER 1898 de SOCIBXBII van ilea avonds zeS l DB af f ealoten mal Namens het Bestuur F HERMAN Fz Seerelarii Qauda 20 October 1898 Aanbesteding REGENTKN van het BESTEDE LING E NHUIS alhier zullen op DINSDAG 1 NOVEMBEK a B des avonds 7 uur iu het Lokaal van het Gesticht aanbesteden De Levering der benoodigde Levensmiddelen en Steenkolen voor het jaar 1899 De Voorwaarden van aanbesteding liggen van 25 October af voor gegadigden ter lezing n het Opsiicht Namens Regenten F HERMAN Fz Steretarit VAN Blommlstein s Inkt is iroufondeAintlelijk de BEST en volkomen ONSCHADELIJK APFLnOORN HOlLAND