Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1898

37ste Jafifgang Vrijdag 38 Oc ber 1898 No 7TS1 HAFITAUH MSm voor privaten WOLFF Co WESTHAVEN 198 PAJRXjrS Meuws en Advertentieblad vdor Gouda en Omstreken Telefoon lf At ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 6 regels a 5 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No 8t De uitgave dezer Courant gfeschiedt d a gr e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigs per drie maandenis ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Winteraardappelen Prima kwatt$et $ ZEEÜWSCHE JAMMEN f350 per H L GELDERSCHE BLAUWEN f 3 50 TriJ thuis K G V BLUREAI LANGE TIENDKWEG D 61 ÏB J 7AII TEW I Dubbele Buurt B 10 P tailleur I E CASSÜTO TANDARTS Gouda Turfraarkt SPBEMKUliMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG van g tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ttotï uui ZONDAGS niat A SLEGT beveelt zich aaa tot het lereren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M3 cent de K G NIEUWE HAVEN 28 K Bekrooud op de Internationale Tentoonstelling van Bakkery Maalder en Kook kunst te i Qravenfiage met een diploma Vergald Zilveren Medaille 1 Burgers Acatèue lis het beste en goedkoopste kettinglooze 1 EIJWIEIi U RUfiEER 1 1 1 H H S f 1 1 M JmnlHIIIEiiH n 1 p ÜHJI HiHHI U5 E 1 i = Ik hÜ JJ n HH t j w 1 I jaHMknMHIHI S 1 1 0 s 1 1 I H HkWi I H p sA 1 aoo 1 1 HH HkSfH HH L tw 1 É4 snlilllllluInlHlIIH 3 1 1 IJ S T 1 hl ijUYtSTIIIir 1 M 1 1 nn HDaEVra NCIER K Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda Stsdolpe Gasfalsriek te GOUDA De jirga van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestelleu oif Motoren 4 et Onder leliere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 16 meter vrjje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de hnnr 10 eont per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekeljks afrekenen en vnn de fabriek lampen kooktoestelleu enz tegen betaling van Benige centen per week in huur bekomen e V IKE OUDE SCHIEDAMMER GEHEVEE Merk Verkrijgbur bSi PEETER8 Jz N B Ah bowija van ochthoid il cachot on kurk steotU yooi Eten van don naam der firmit P HOPPB M NIGHTCAF aRANDs Waoasins du Frintemps NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die ons geillastreeM mode album voor het WInteraeU loen noch met ontvangen hebben dit t $ willen aanvrapen aan II JULESJtLUZOTaC rtrta Hetzelve wordt dan omgaand gratis en ffranoo toegezonden Bestellmgen van af S5 francs vry van alti kosten aan hnia met 6 verhoogmg IKixyétitltlnrioor tt BozibJmI B FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN ckemisohe Witssoherij VAN H OPPEKHEIMEU 19 Kruisk€tde Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het atoomen en verven van alle Éleerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomou van pladie mantels veeren bout enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of geverfd worden onschadelflk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffera der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen 18 het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G HüUandsche uitgave met 27 afb Priga 2 gulden Jeder die aan da verschrikkelflke geVroen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks dnizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl betVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt Si franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wgl I i b4 ta InwiMTiaK tagw rwht wt t BhnmRtiak LeaionpijnM kortom MerPalii ExpeliBr Wal iSM tlutlnkniiilunt weadeDtogeii S£i EKinu i L r ii HooMpIk w TMluil aiM7 f MMt u itMdi In Mn Indigub S AnkBrfain Expelie Pliji 50 Mat 75 out w 1 25 di llalMti TMrwdu Ia 4 mMot Apotti kM n b f iJfBIMa t O h BoUyifain Te GOUDA bj C LDGER Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 189 Zenuw en Maag lijders wordt nit overtuiging als een werkelgke hnlp in den nood het boek aad g e rr er aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFO L S Boekb Zaltbommel Goada Druk van A BRINKMAN Zn Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allfirwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H m VAN filCHAIH € o Uen llaa Iloflevraciers SCHAIE SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S Hellanthe i bet besta middel dor wereld Co b Mellantlie geueoat Kiakhoost OO S MoliantllO geneest zoowel oud als jnuft Co 8 MoUantile mn io i een huiegezia ootbrekoQ Co S Helianthe staat voortdurend ondor Sohoikuadig toezioht Co s Melianthe Uelpt oaherroopetük Co s SleliailthO is belcrooud met Eerediploma s Co B Sleliantbe is bekroond mot Qoud Co B Meliauthe ia bekroond met Zilver CO B Meliantbo is verkrijgbaar io llaoona van 40 CU to CU M bj Firma WOLFF Co Westhaven MOS Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H V4N MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN UoordrhU J C BATELAND Boiloop B V WIJK Oudewaler M KOLKMAN Waddinmtn J V D LAAN Bodegraven PINKSB Nieuwerkerk aid IJaul Gek Dl RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in MAKlTFACriJREIl TAPIJTEN EN KARPETTEN ïienLW © © n gebruikte Menbelen ANTIjUITEITEN ENZ Het groote aantal zenuwkwalen van zentn hoofdïSlJnttf totdevooiafgaandekeBteelien6nvftliapöpl xiê heniBnb8rowte to6 ttoto nog BteedB alle midflelan door da mftdisclie wetenachap aangewend Berat au den nlevimi tUd kom daeeitoe dateij door het gobruik maken van deneenvoaolnteaTeg lutmelljk langa d nala m DhvaioloKlBChe ontdakkine gedaan heeft die na honderde proeïaomingen thani over do gehBelewenld TerbrBldlB en terwijl ij fn wetenHcliappellike kringen da hoogHto belani telUng wekt tavaaa een weldaad blijkt ta zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende meoBcbhBld Deze geneoBWiJze 1 oltgevo den door den geweien Officier van Qezondlielt Ur Eoman Weiasmann te VUsnofen en bernit op d on dorvinding opgedaan In eene BO jarige praktijk Door wssachln y M h t hvoM enmnal toer laK wwrden ilaHrto geaelilktestoffou do r de hold onmtddelUJk un hctMiMWMstel ai degode ld Met dB enMBW J werden werkelijk lohltteMBde rMBltetw TariEmea en zii maakte looveel opgang dat van een door den nltvlndor geBalinyeu werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hars voorkoming en genezlRg blnnm korten tl d reeda de ïle dmk voi Bclienen ih Dit boekje bovat niet Heto tot bet POOM pn llflk veretaanhare verktarlngeu omtrent hot wflzen der nieuwere tlierapio en de daarmede böub in wanhopige gevallen vwkregen tiitwerking maar ook vindt men daarin wetonBobapnelUko verhiiudplingen uit de inedla h binden die aan deze geneeewiJM goyiidzUli goomede afBOhrift vantul vaii e ituizii irlfton van hooggeplaatste goneeakuniligeB onder welke P Meniere me dr prorewor aon de polylilinlek ts Parijs ma Bougemont 10 SïainBreher m d dr pi aktlieweiid BeneeBfiear aan hot krank llnnloen DeBtloht de Chmnton BaaitatsrattiDr Cohn te StstHn flroMmann Md dr arrond wtj teJo Unjon Dr P Foraïtler neinBiheer direoteiJr van het hoipllaal tB Agar flBhatoratk Dr SohBrlni haiteol Qutonffi Bad Em DarBBi med dr ganaBihaor dlrBotBiir der D lwaeo lh8rap8uHMhfl lorlohtlng voor T ü rga St Aonoré 334 Coniul van Aïohenhaofi mod dr te BorfU Dr BuBtaoh arroid t do ïlrknHi Obar Itabiirit Jeohl med dr U Woenerk Dr C Bongaval tela FerrlérB CEura lid van dM ConBBll Cantral d hygl B et do Banté l Frankrijk en vele anderen m liebVen on ten Blotte iJ UarinDenen doolwr wardan vöórcla oogen drukkonde pfj n krlabellng In en het ilapen van Handtn en voeten aan al deze drit oatenrUn van nawlljder alB ook aam lange meiijsi lijdenda aan bleekiuoht en kraohtelooahold ook au gezonde lelft aan Jonia Dersonen dlB vbbI mat het hoofd werkea on geestelijke roaotio willen voorkomen wordt dringend aanger an zich het boven vermelde werkje aan te Bchaffen hetwelk op aanvrage koaletooa en franoo ver onden wordt door Ai i tem in door M XiEBAM ék Co Heiligeweg KotfKrdaui F E ynu SASTBN KOliFF l oJtiolS f irte Booftjteeg L inhoudend a ngitig voelen vBrdoovIng la bet hooni hoordpijn met duliellgliBid BiVkarrnDenendoofcar wardan voor da oogen drukkende pijn ondar Sbï yr Utrecht Ï ODHY A POIÏTOK Ondogracht bij do Gaardbrng P Sa Up de longate hygienniBoh medloinale tentoonstelling la de Dr WMsamaBn Boha e door da Bedisobe Jnrtj met d Kllverea Wadafac bekr o d Aan allen wier senuwirestcl tnecr of mlndor nMnar d ii 1 of o coffenaBrnd reuQwaelitlKheld lUd ii waarvan de kent ekenen aijn rtronlBDlio iBOfdpIJn mldralne ofcelj hoof aolln bioBdBndrang reoleprlkke baarbeld ge aa dhald ilagiBlooihflld llDhamB keonruBt en onbshapellfke Ie BUnd verder alle ken die door beroerU jetrefhn wwden en nog lijden Mn de govolgen dsarvan tooala veHammlngBB onvermogen tot spraken twere tongval moBlB k llkkBn Btljfhotd dar gewrlolilen met oortaurandB plln plaotBBlilka iwakta veriwakklng van geheugsn enz eiviU e fda ondor goneeakan go beliandeling geweeBt zijn maar door de bekanile middelen aU pnthoudiMWB kondwatorknnt wniveu electridceren atoomlooi of zeebadeiP een genezing of loulrüig huaiwp kwaal gevonden hahhpn on ten Blotte ij die vree sevoelenvoar beroerte onuame tedan bebben wegeni fleneafr tGoedkoopste en soliedst adres vrior Vervoer van Inlioeclcl loowal binnen als buiten de stad met gesloten wagens H A GR AVES TEUN Oude Gouwe AUea wofdt tegen Transport sohade vemekerd GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Dmtaiatjge door de nieuwste uitvimlingen op maéliitiaal gebied torboterd fatolpatle OB uitsinitaad gebroilt van fijne on fijnste grondstoffen garani erei li U verbniiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een oboveienswaardig fabrikaat nauwtourig beantwoordende asB den Inhoud der reap Btikotten Dt ma behaalde 27 Brerets als lïoflfcTeraacier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles eon bewga van itmuntend fijn labrika it t iieds 1874 silii f de Accademi national de Paria Koua TOUB décemona nud Hedaille d or première elamte en oonsldóratioii Totre eioellenta fabrioatlon de Ohooolat bonbons varies oto eto IMiwarGk B fabrikaat is verkr jgbaar bij 11 H Oonfiseurs Banketbakkers eni uu Oweraalvertegenvoordiger voor Kederlwd Jaliiu Hattendodt dam Kalveretraat 103 KE i lSGËVI G BÜRQEMEESTEE en WETUOU DERS van Gouda brengQQ ter openbare kecnis dat afBchrift van hot prootbverbaal betreffende da stemming ter verkiezing van een Ifd vaa den Gemeenteraad aangeplakt m len Korten Greanendaal alemedo dat gelijk affichrift op de Seoratorie drr gemeente voor een ieder ter inzage Ïb nodorgelegd alvaur daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van dos morgans 10 tot des namiddags 1 uur Gouda den S7on October 189B BurgemeOBter ea Wethruden voornoemd E h MARTENS Üe Secretaris BEOUWEE BuUeniandsch Overzicht De Teaip8c zegt in eeo beseboa ving over de revisie en de vergadering vao Dinsdag dat zy de revisie ala eeo voldoogen feit darft TOoTstellea De eeoige bipderpaal was nog de beraadslaging van het licbaam dat koers en kalmte totaal kwyt scbgnt te wazen De vergadering van Dinsdag heeft acht dagen kalmte en rust gegeven aan het Hof Orerigens ooemt bet avondblad den toestand die door het votum is escbapen daidelijk De kabinvMformaerder uU o ten behoorao tot de repnblikeinsebe groep welke de overTiDoing heeft behaald Delcasé zon de l uitmaken van Ik ministerie De Libertéc cegt aldoe bevestiging brengende van degiateroobieadgesfiiDde vertekering Tan Clemenoeau dat generaal Cbanoine aan verschillende afgevaardigden verklaard heeft dat de oneenigheid vooral voortkwam nit den niet ophoodeoden aandrang waarmee BriBSon ondanks de weigering van deo generaal het diplomatiek en geheim dossier van de zaak Dreylus opvorderde V President Fanre etui voor een zeer moeilgke keaa Wien moet hg na de zoo zonderlinge stemming van Dinsdi mot de vorming van een Kabinet belasten Deze vraag staat niet op zichzelf maar hangt lamen met twee andere vragen Wat moet er terechtkomen van de revisie En wat van de bnrgeriyke soprematie De Kamer die zich besliet tegen de militaire oveiheersching heeft nitgesproken kan geen minifltsrie van generaals aannemeo al zonden D ionlède Dramont Roobefort Oo dat ool wel wensoheo De repnblikeiqen zign zoo verdeeld dat er FEVILLETOX GedeokschFiften van een Gelokzoeker OF AMffiAL DE VONDELING ï aar het Tranick Doo W NUTTEBS 27 Ds markies Da Basseterre bovenal was mot don jonkman begaan vatte voor hem eeno vaderlijke genegcinbeid op en stelde den jonkman toen de gelegenheid daar waB naar Frankrijk terug te keeron voor hem naar zijne goederen te vergezellen Eenmaal in den kring van den markies opgenomOQ rijpte bij Martial want zoodanig besloot b i ztob voortaan o noemen bet plan zich meester te tnsken van het ünmeteligke vermogen vnn de familie De Basseterre en hij zwoer dat hij geen middel onbeproefd laten zon dat hg waar dit aan zgn doet bevorderlijk mocht zyn noch levens zou ontzien Dooli voof verraad tarugLZOu deinzen en niets of ntenand in welk opzicht spsrcn zou Na eenige weken in den huisol ken kring te hebben verkeerd alles waarnemende iedSre geringe familieomstandighoid te baat nemende om zich dieper in de ganst z ns adelleken weldoeners in te dringen door dieni vertrouwen uit te lokken aoht slaande op ied r woord dst de msrkies met tyne gemalin of z n dochter of zijn neef wisselde aan de dtiuren luisterend en des nachts door bet huis dwalende nimmer rostends o ohoon oogensohIJDlijk feitelgk geen groep is die zonder steoa de regeering kan aanvaarden De gematigden ooder leiding van Ribot zyn voor de revisie de andere gematigde £ g P onder Dupny ia er tegen Van de radicalen is de graep Dejardin Beaumeti tegen de revisie en de groepÜrisson Boorgeoia is er voor Dojardin Beanraetz verklaarde dat zgn groep met voordacht de revisie vermeden zou hebben en b aobt hei een font vaa Brisaon die aanhangig te hebben gemaakt De protection isteo onder MéUne zgn xpo wel tegen de revisie als tegen een radicaal miniiterie De berichten nit Parga doen het optreden van een kabinet Ribot voorsien dat met bet oog op de phase waarin de revisie thans verkeert well cht bet beste wezen zon eo dat kana heeft zg het dan ook geringe kans om zich korten tyd staande te honden daar de motie Ribot door de saicenwerking van aile Repablikeinache partgen is aaugeuomnn Bijzondere maatregelen tot bewaring van deorde zullen heden te Perg geoomen wordenbg de zitting van bet Hof van Caisatie Oomiddellgk na de opening ven de zitting zalhet woord worden gegeven aan den raadsheerBard ter voorlezing van ign rapport welke eo geheele zittiog zal vo l ib Den volgenden dag in het begin van 3e tweede sitting om twaalf our a middags l de procnrenrgeneraat Manaa die in zgo hoedanigheid van eiacher in herziening ïóór de civiele partg moet spreken zgn requiaitoir ontvonwen Na hem komt mr Mornard aan de beurt ter meedeeling van zgo conciaaiëD Men weet nog niet of het Hof diea selfdeu avond nog arrest zal wgzen Io het OostenrgkBche Haia van Afgevaardigden is de pest ter rake gebracht Tbon zeidfl dat alle mogelgkff maatregeten waren ge troff D en dat hg er bgzonder op le tta jj y e bulletins over deb topstand jfiiWI WFïiökeo volkomen met de waarheid overeenstemmen Wat betrof het veizoek om de proeven met bacillen te verbieden die proeTon waren genomen in het pathologisch instituut ver an de ziekenzalen en het belang van bacturiologiscbe onderzoekingen was onbetniatbaar Wel zon de mtnifter een streng bevel oitvaardigen om de grootst mogelgke voorzichtighpïd in acht te nemen Maar bet nut herbaalde Tbon nog eens oitdrukkelgk van zulke onderzoekingen ia zoo groot dat er geen sprake is van verbod en moet ook vooral nalaten om onder de be altijd rustig en tevreden na die paar woVen van verkenning kwam hij lot de slotsom dat zyn opzet allegn kana van slagen zon hebbon door een huwelijk met de eenige dochter tevens eenig kind dea huizes Alhoewel schijnbaar gemakkelijk tenminste zonder gevaar begreep Martial spoedig dat het hem nimmer gelukken zou van den markies toestemming te verlÉrijgen voor een huwelyk met Louise Over de hand van het jonge meisje was reeds voorlang beslist de markies bod zich gedwongen gezien hebben zonder z n persooulijke wonsohcn in aoht te mogen aemen Martial s aanzoek af te w zen gebonden als h was door het geven van zyn woord Louise was toegezegd aan den burggraaf De Labretpnnais gelyk wij weten Het was Martial evenzeer duidelyk dat z n aanzoek eenmaal afgewezen z nde zgn positie onhoudbaar z n sou en dat wilde hu zïjno eer hij moest hg dat woord glimlachen handhaven hij alsdan deze gastvrije woning ilia voor hom een gemakkelijk zorgeloos iSren vertegenwoordigde verlaten moest En wat dan aan te rangen Maar niet alleen de zekerheid van afgewezen te zullen worden deed hem de gedachte aan een openlyk aanzoek verre van zich werpen Het strookte zoo geheel met zgn verraderlijk gemoed aan listen en intngoa de voorkeur te geven boven open tpel Hot viel beter in zijn smaak door list en bedrog dan door geoorloofde middelen zijn doel te bereiken welk dit doel ook zgn mooht Hij had dan den Q den uitiUg geheel aan zichzelf te danken be alve volking oiigerustbeid en wantrouwen t zaaien Detie laatste aanmaniog smdl akte de antiaemi en weinig en Gregorig zal bedeu voor4tilleo over bet antwoord eeo d bat te openen maar buiteu denantisemietiachenkring hseff men de verklaring van den ministerprestègAt met groote voldoening vernomen I tlongaige heeft men zeer strenge maatregelpi voorbertid voor het geval dat het noo mocht zgn i maar gelgk de minister van ianenlandsche saken Perczel eergisteren in het Boia van Afgevaardigden verklaarde voorshands kon men geraat den loop van de gebeurtenissen afwachten Verspreide Berióhten In de Rappel leest men o a Als wg ten Republiek hadden zon generasl Chaboiiie hedennacht in Mont Yalérien hebbon grsUneo Men wilde niet gelooven aan een militaire samertizweriog 1 Daar hebt go haar Men vrVeg wie het hoofd was Dat was generaal Chanoiuel Sen woord tot den prefect van politie vior agenten van de Süreté en hg zou in hechtenis zgn gesteld te midden van alle generaals au h militair goavarnemant van Pargs dia niet hadden durven proteateeren Ia de Steele leest men Vraag naar dea persoon die in den nacht vau Zaterdag op Zondag op Mont VaMrien is ondergebracht een pretendent een generaal Hg wordt bediend door eeo officier en hefft geen schildwacht voor de denr c Otemencean verzekert in de Aurore dat Obsnoiiie bg zgn heengaan de rechterigde beeft toegeroepen Ik wil het geheime dossier niet loslaten dat een heilig paud ii Ik ga daarom been Clemencean vindt daarin aanleiding tot den beftigen uitval Wat overigens de csmgagne betreft geen dag geen oogeoblik zollea wg ons verposteo Men zal ons moeten dooden om ons protest tegen de schandalen in voorbereiding te smoren en dat is met voldoende zelfs want wat van ons ook worden moge leugenaars zallen leugenaira blgven en falsartBssn voar falsarissen doorgaan Wg zalleo hen brandmerken en na ons degenen wie ons voorbeeld de behoefte zal hebban ingeblazen om de waarheid alt te schreeuwen en gerecbtigheid te eisehea voor allen Ëvenzoo Jaurès Met welke misdaden en schande moet het doaiier van de generaals wel noe d t hij eene aangename bezigheid oen gewenscht tijdverdrijf had En Martial do Pr aat besloot het jongü argelooze arm aan wereldkennis zg nde me sjo ten val te brengen Het zou een vrg dik boekdeel vorderen omstandi de bgzonderhedon van dit vreese ijke drama aan te geven de strikken welke hij spande de gealapenhoid waarmede hij ryu plim vastMolde en langzaam atap na stap mot taaio volharding uitwerkte zoudon do duivelon liebbon doen watortanden en jatoersch doen worden op zoovool verdorvenheid Hij slaagde t Zgn bolsoh opzet gelukte volkomen Louiao do Basseterre de Froul Mantèl viol Wij hebben haar haren verleider om erbarmen hooren smeokon wg hebben haar hooren smoeken ala eenige uitkomst mot Martini door een huwelijk verbonden to worden Maar deze miste den moed tot den ooratcn atap daartoe noodig namelijk alles a n den Ouden raarkiea te belgden als belovende deze weg niet die zekerheid van slagen welke hij wenaohte Hot wns zeer wel mogetijk dat de markies trots alles weigerde Bovendien bet geheim zijner afkomst Itop op dte wijze te groot gevaar hem te ontsnappen want Frankryk was sedert lang weder oen geordende staat geworden vJongo meoBchen kunnen sterven schreef hy in zijn dagboek maar ouden moeten sterven En ala zij niüt voortmaken meet men ze een weinig halpan bezwaard zgn dat zg tot zóó schuldige zóó laaghartige middelen hun toevlaoht nemen om elkander te redden Maar hoe hoog de bedreigingen en gevaren stggen wgataan rechtop en zotten voorwaarts gaan Kalmer zegt Yves Qoyot Het Hof v n Cassatie bigft en niets kan het iegenhonden Dergelijke fuiteu geven het hooger gedachte oog van zyn plichten en verhoogen zgn aanzien in de oogen Iran het land De Kamer moge in den warwinkel stemmen generaal Ghnnoine moge nog iocorracter handelen dan Cavaïgnac en Zurlioden de revisie zal plants hebben Da indruk van dq Kamerzitting wordt door Sóverine in de Fronde aldus ge ohetst £ len gevo i van verschrik kelgken afkeer van diepe walging zooala een sigmorige massa gtieft een kleverige zelfstandigheid in de duistecnia een dood zeedier door de golven ge schaard langs een been van een zwemmer zoo ia de indruk van het eerste optreden van dit nieuwe parlemnnt Ik heb anderen gezien ennoosel of woesc die zich warm mankten voor een bespreekbaar denkbeeld voor een gedwarsboomden harts tocht m ar welker hoorta niettemin belangwekkend bleef als teeksn van teven £ a dan er staken karakters uit bttzg ïn de subtiliteit van het geweten hetzg in de heftigheid der aanspraken er waren op de tribune silhouetten gebaren stemmen t Hier niets Ie g obia de verwarring io den meest groven vorm opvolgend eeo ramo r dat nog den stempet vsn eenigen adel draagt en de nirtswaardigheid der individnea die optreden lachend laag dom I Hicr en daar in alle partyen eonigo weseoa van waarde verloren in dit moeras dia smartetgk daarin ziei vsrsinken hun Eeruineringen en bnn verwachtingen AIb karakteristiek van de zitting waarmede zg in bet gesohiedboek sal worden gegrift dit bet verraad en de afvalligheid de degen stoot io den rug niet eenmaal van den tegenstander maar van den man wiens getnige men is de messteek a in dea bondgeuoot van achteren tnsschen de acbouaerbladeo de aftocht die de nederlaag vergroot de sire de Jarnac herrezen in den persoon van generaal Cbanoine saxonnant zooals men na deu flag bg Lei tzig zeide tegen zgn collega s in het ministerie Jap n Naar een Lloydi telegram nit Kobe meldt zgn twee Jspansohe stoomschepeii de Mija gala en de Kinshio met ejkandor in aauvanng geweest De Mijagala zonk zestig opvarenden kwamen om het leven Dozo ontboezeming geeft voldooiiilo aan hoedanig zyns plannon voor de toekomst wnren het jonge meisje was thans volkomen in zijn macht Hij zou haar bobben kunnen dwingon om zelfmoord lo plogou of om bot oudorlgk huis te ontvluchten en eenzaam te gaan rondzwerven van liaar had hij nislB meer te vreezen Indien slochts nieta uitlokte en do oude lieden zoo goed waren te sterron binnenkort hetz uit eigen beweging of alsdan rodaneerde Martial hob ik mijn spel zoo volkomen g ironnon als ooit eenig spul gewonnen word En bg bad na het nachtelijk onderhoud hotwelk wg in hot eerste hoofdstuk van dit work beschreven zich aen geheel nieuw plan van aanval vastgesteld Dit p an kwam op hot volgende uocr Hg zou lich meester makon van hot kind dat Lomse ter wereld brengon zou om aldus een wapen te hebben dat hem sterk gonoeg maakte Louise eenig ander huwetijk onmogolijk to maken Daarna het overlijden van ten minste den ouden markies af aobten en zoo dit over jdon te lang oitblea door oen of ander middel hetzelve verhaasten En vervolgens alloen overgebleven zgnde met de blindo moeder en de onteer Je doohtor zouden e goeno hinderpaloD meer bestaan en zou het slechts aan hem zijn om te bepalen op welken dag hij de echtgenoot van een dor r ksto on edalste erfdochters van ICrankrgk zou zijn Maar or waren hinderpalen onnoemlijk in aantal Dit had Martial zeer goed begrepen Wvrii wtnotfd