Goudsche Courant, vrijdag 28 oktober 1898

1 44 1 6 8 4 4 06 4 40 1 35 8 17 7 86 8 1 87 10 101 Da D Ireiaen alléén 1 84 H 4 60 8 17 V s 9 47 Ie en 2e kl Elk 1 01 4 87 e 8 84 V f 9 84 V reiiiger moet sich 1 08 6 04 f 6 41 V a 10 01 f bovendien voorzien van t 14 s n9 4 06 4 14 6 10 5 66 4 7 46 I SO 10 07 10 8Q een bewijs i f 0 80 7 40 7 46 8 8S U 4 lO U 7 6 = D 10 17 8 14 $ 10 31 8S9S door g 10 48 108 8 64 9 09 10 18 10 64 Directe Spoorwegverbindingen met GOIDA Wlnterdlenst 1898 tt9 AanRevangen 1 October TUd van Grsenwlcba 30UD1 ROTTIKDyLMiio tnu U Sl H IS U 58 1 11 8 S 67 Hll SS l l t11 8B 1 7 5 1811 48 1 14 i l9ll Bl IS SS 1 18 1 80 4 4 18 S S8 4 Bi t M i Sl e li 7 81 9 14 i il 8 10 MO 10 80 7 60 9 4S 8 40 D door 9 11 86 11 60 18 17 11 64 i 08 IM7 OOVDA DEN HiAG li yau 11 IS 11 18 11 6t 1 14 8 46 4 49 4 6611 80 1 8 6 7 11 41 1 1 5 18 11 66 1 88 6 81 lit 64 0 16 7 84 9 17 0 18 9 67 10 14 11 16 10 44 11 46 i 11 4 isi Ml 4 l6 BJB 6 87 5 65 11 48 8 04 9 46 9 88 10 18 4 38 4 89 4 8 6 04 6 16 11 86 eoDD A A IT E RDA U Ooada 8 8 14 9 48 10 7 18 10 4 11 6 10 7 51 8 1 IM7 U nut W S 01 06 10 8111 48 1 6 00 6 87 8 40 10 0 11 87 A BSt 0 Vso 18 10 60 103 1 18 15 8 6 10 18 11 41 I tl I D A U T II I V H I Iin nru 8 14 9 0T 10 1 10 67 ll Ofl 11 10 11 58 1 10 8 17 4 81 6 10 11 14 1 87 8 87 D 11 11 11 87 1 46 8 84 6 46 8 8 9 8 10 61 11 46 U al U 8 08 8 50 5 04 6 86 8 88 7 45 8 87 8 49 9 00 9 10 10 16 10 88 11 88 11 01 1 37 3 08 3 88 8 66 4 48 6 88 8 83 6 S8 7 6S 10 88 11 56 U 14 8 47 4 18 8 61 7 18 p 10 48 va l 0 1 10 1 11 10 11 11 l l 8 40 4 87 6 10 8 10 7 1 8 16 AaukC S 7 06 8 10 Ol 11 18 1 8 8 4 4 4 8 10 7 46 4 Ams Vr 7 10 8 81 10 11 80 3 08 4 00 6 00 6 88 8 00 10 Oouda 1 0 1 1110 09 11 1 8 6 4 47 4 7 4 8 4 11 1 Buuiii Da Cercla Priiéc de TOoruumita apeelpluts in het Kothani ta Oiii nde woiJtopgekaTeo omdat de ham Tanv ga hat genieaatebeitaor opgelegde belutiog vaa r 50U000 ta hoog il Er bigkt faia uit ten aera e dat er tocli Dogal iele af kan van den bait der ipee holoDdetnemeri ali het gemaenlebeHnar de greni der draagkracht tnor iin enkele ipeeltaal op ODgeregr f 240 000 meeat te kiiiiDeu atelleo en len tweede dat deze belaatingnethode in den lataren tgd in de Belgieoba peelplaalaan algemeen toegepaet een nititekend middel i om de ipeelbanken te ver drgTen totdat de ooderoemeri er ieti op nitdenken om ook dil weer te oatdaikeo Gelnkkig den het xrge Holland f Daar heeft men al die laatige inmengingen ran jnstiiie en belaating niet te reezen Men maekt er eenvoudig een club noemt die een sociëteit en epeelt er dan op los tot in den vroegen ochtend Aanbeveling dient t echter een of anderen hoogen recbterlgken amhienaar in het bestanr van de club ta kiezen Rusland Volgens de Prawilaletwennjr Wéstnike is in het dorp ozob in het goDvernemeot Samarkand een op pet gtltjkende epidemie nit gebarsten Tot dusver heeft ze tich niet bniten de plaats uitgebreid Alle voorzorgamaatreijalen ign getroSen BINNENLAND De KuDingJD wordt BaaitsandeD MsBodagHopd uit hef bnifcealftod op bet Loo torag Terwa ht De miaistar aD jaatiÊi hse t blgkena een in bat W r b E opgeDomen cirealsire de ambteaareo van het opeobaar mioisterie oitgenoodigd waooeer in de boizeD tbq bewaring hunne toestemmiDg wordt gevraagd om meerdere b klaaf deQ io één zaak te Kamen bg huu gemeen8ch a ppe ken Terdodiger toe te laten de alleen om zeer ernstige redenen te weigeren Men meldt nit Amsterdam aan de N R Ct MevroDW Madier de Montjau keert weder tot de Nvderlandsobe Opera terog Dinidag 1 November treedt sg op ata Cleopatra in de opera van Enne met welke partg zg het vorige eiioen eeo too groot Bncoes behaalde De bitjartweditrgd in het café de Unie te Uroningen ia geëindigd Oa partg van 1000 caramboles ia gewonnen door den heer MÖaxlacher de b er Biarliog behaalde 687 caramboles De grootste door den heer M gemaakte HVie WR 104 Sen nog ttlrgker pobliek dan den vorigeo avond woonde de match bg Ook da kunatatooten van den winner werden mat groots bBlangstelliog gevolgd De niet offi cieele nitilag van de gi lsren te Rotterdam gebonden atemmingcn voor de Provinciale Staten en den gemeenteraad is de Tolgflode Provinciale Staten Distriet UI Aantal kiezers 3202 ü tgfbraobt 173B itemnien van onwaarde 63 volstrekte meerderheid SSS Qekozen de heer J W HEIN VAN ROCKANJK lib met 1043 stemmen De hter J M Voorhoeve antir had 632 stemmen Gemsentenuid 8 3 A s sa 9 Ci Ooud 7 S Moordrecht door T M Nieuwerkerk 7 8 OaHIe 1 Uotterdam SO 7 1 a ft 8 16 7 16 7 51 8 61 OS 8 11 8 19 18 Batterdaa Oapelle Hieuwerkert Heordreeht G enda 4 46 4 66 6 04 8 11 6 17 8 88 7 46 8 11 8 80 8 41 8 61 9 08 9 08 7 80 7 41 7 68 8 07 8 18 Gouda Zevsahuisen Moerkapelle ZoetermeeaZegwaard Voorburg s Haie sHage 6 48 7 80 Voorburg 6 S8 Zoelermeer Zei Bard 8 8 Zevenhuiieu Moerkapellc 8 17 Onnd 18 7 48 6 10 6 85 48 1 08 8 89 6 56 7 8 7 18 uouds Uudew Woerd Utiacht 8 08 8 18 7 04 Ulreehl VToerdea 6 49 8 58 8 08 Oude 8 14 Qouda 8 17 08 9 88 9 16 District II Aantal kiezers 3329 Uitgo bracht 1937 stemmen van onwaarde 32 vo atrekte meerderheid 953 Gekozen de beer Dr W B VAN STAVfiBEN antir met 958 stemmen De beer W Raeb lib had 947 temmen District III Aantal kiezers 2916 Uitgebracht 1644 stemmen van onwaarde 49 rolitrekte meerderheid 798 Herstemming tUfisebsQ dsn heer W P van der Held lib die 788 en den heer dr J ran den Berg r h die 709 Btemmeo had De heer P W Bliek christ hist kreeg 98 stemmen De redactie van de Sohoc schrgft bet volgende over den ongelokkigen v W ï In de tvee jaren dat wg met desen collega samenwerkten betoonde bg lioh steeds eeo kalm arbeidzaam man van voor zoover wg maar eenigszins konden nagaan onberispelgken degelgken levenswandel Allerminst valt te loochenen dat door betvoorval aan het station en door betgeeQ bleekbg het verder onderzoek werd bewesea datzgn gaettestoestand in een bepaalde riohtlagniet normaat was maar noch dr AUtriuo die oumiddellgk oa het voorgevallene eenonderzoek naar zijn geesteatoeatand instelde noch dr Wellenbergb die hetzelfde nog eenslater op den dag deed in bgzgn van denofficier van justitie nilden of konden verklaren dat zgn opnoeming in eeo krankzinnigengesticht noodiakelyk was Uit den mond vandr Aletrino hebbeo wg zelfa de zeer catagO riaohe verklaring dat het verblgf in ulk eeninrichting abaolant niets tea goede n nitwerken voor den patiënt Niettegenstaande da bonding van date twee geoaeaheeren tegenover bet geval en niettegenstaande de patiënt verder door geen anderen geneesheer werd onderzocht is hg Zaterdagavond Iaat plotseling doordejastitieopgtëiacbt en ZondagmorgeD na dus geheel overbodig een nacht binnenshuis op het hooldboreao van politie te Rebben doorgebracht naar het krankzinnigengesticht te Medemblik overgebracht Gemeng de Berichten Op een aanptakbord in Holland s Noorderkwartier stond de volgende officieele bekend i making te lezen BANNE Krooasoboow Woensdag 26 October 1898 wegens de sloot langs de wefi Benevens bet rnimbondeo d r doorlaters der dammen in de ban e iedet woft verzegt derzelver op te mimen tot bevordering dar wateren in en afvoer Bet beataur der baone de Voorzitter Zij zgn allemaal goed Uit Barcelona kwam gisteren te Amsterdam eeo brief met bet volgende niet alledaagsobe adrea Mgohear den Briefvendrager Heb de Ooubgd van de en brief an eeoe Avokat te geven et ia eender de Welken Amsterdam Oltaod t De brievendrager braebt hem hg mr J C de Vries S S4 10 11 ll H lO lS lO SO U 8II 10 19 10 19 10 88 10 48 10 49 9 47 10 18 11 06 11 67 Te Kampen wai het Zoodagavond bg het geboow van het Leger des Heils niet zoo rostig als gewoonlijk De volgelingen waren met hnnne officieren vóór den aanvang banner oefeningen eerst al zingende een deel der stad doorgetrokken Een groote volkameoigte kwam daardoor op de been Rrootendeels straatjongeoi Bg bei geboow gekomen waarde oefeningen gehouden worden werden al dadelgk een 12tal rnitüu vernield welk aantal gauw zon verdubbeld zgn zoo aiet de politie spoed g was verschenen en de romoerigen uiteen bad ge dreven MHaodagavond was h t voor het gebouw veal kalmer de politie verzocht de oieawsgierigen door ts loopeo De vroegere benrtsobipper en winkelier W D van Wolvega die oor 36 jaar met achterlating van eenige acholden naar Amerika vertrok kwam op Maandag te Jonre met een welgevulde benrs zgne schulden afbetalen De rekening n van geleverde goederen door hem zorgvuldig bewaard haalde bg tot nietgetinge verbazing ren de leveranciers voor den dag en betaalde Over eenifte weken denkt hg naar de zgnen in Zaid Oakota terng te keeren alwaar hg het landbouwbedrijf uitoefent Op de stellige tegenspraak van het Utr Dbl vroeg de redactie van t Nieows aan haren correapondent te Montfoort om nadere inlichting over zgn beweren dat het kind nit IJsaelstein niet zóó was miahandeld als eeratgenoemd blad beweerd heeft Hij antwoordde daarop Marrigje Weverwgk bet 9 jarig meisje heeft te Montfoort op de openbare school gegaan van 8 Augustus tot 26 September 1898 Het kind was bniteDgewoon achterlgk doch zag er voor baar stand altgd zeer netjes en zindelgk nit kwam vrg geregeld school begon zich ïn de voor haar geheele vreemde omgeving zekvram nit Jaaraveld vrgwel tbais te gevoelen en heeft nooit eenig spoor vertoond van verwaailoozing laat staan van mishandeling Op 31 Augustus heelt ze hier te Montfoort het ichoolfeeat meegevierd en evenals andere kinderen ruimaeboots gebruik gemaakt an taartjes koekjes enz zonder dat t haar heeft gehinderd Tennis Weverwgk de vader heelt gedurende zgn kort verb gf te dezer plaatje gewerkt op de uteenfabriek van den heer L A van den Berg Dat de zsak zeer overdreven is voorgesteld is ook de meening van bet ooderwgzend personeel der openbare school te Montfoort en van al en met wie ik de zaak heb beproken Dat men te IJsaelstein er ook zoo over denkt kan a bigken nit bygaande atafcken nit de Oadewnterache Ct van 8 en 19 October 1 86 1 41 1 61 1 08 1 17 8 8 65 7 10 7 18 7 89 8 06 10 17 10 84 10 41 11 18 8 48 11 89 14 4 10 01 10 84 10 84 10 I4 IMO 60 9 10 9 07 18 S 4 ei stukje van 8 October bevat o a het V t ende Tevens kan ik hier nog bgvoegen d t de berichten van mishandeling enz erg o dreven zgn Dat de kinde en en vooral bc 9iarig meisje bet niet best haddeu ii zeker maar de manschen hebban in den laatsten tgd bepaald armoede celedeo door gebrek aan werk ziekte enioovoort Vooral toen Weverwgk te Jaaraveld woonde en aldaar tgn vrouw door den dood verloor moest bg die twee kinderen besteden bg vreemden om des daags op bet veld te kannen gaan arbeidea Tevergeefs beaft bg toen bg hst armbeftanr om onderstand gevraagd voor die beide kinderen die hij wel wilde verplegen maar znlkt zonder vronw onmogelgk kon doen Men heelt hem toen geraden dan maar een vronw te zoeken Door den nood gedrongen heeft hg dat ge daan en is met de kinderen naar Montfoort getrokken waar hg een vronw bod gevonden die beloofde een moeder voor de kinderen te zullen zgn dnt die kinderen door ouderliefde vertroeteld zïjo meenen we met recht te knn Ben betwgfelen doch het is toch goed en tevess rechtvaardig om beide partgen te boeren dan gaat er dikwgls over menig donker pont een weinig licbt op vooral wanneer de gemoederen tot kalmte zgn gekomen en mon onbevangen de toestanden bekgkt Boe bet BÜ indien er strafbare handelingen zgn gepleegd dan zal de rechter zalks wet nitmaken die i i in dit dramB is opgetreden en de zaken wel grondig en oanwkeurig zal onderzoeken Het is te wepscbeo dat tot aoolug bet pnbliek met zgn oordeel manigmaal voorbarig waohte Sergister oohtend is aan bet station Arnhem een trein door onveilig sein gereden waardoor de loco iict t f met den acbtetsten wagen van een vertrekkenden trein in oaDrakiog kwam Alleen de machine werd beschadigd Onder de in staat van faillissement verklaarden bevindt sich blgkens de Staatir Ot ook een soldaat I Nog net voorgekomen Aangeiien de vogelaara nit Ngm en ea Arnhem de gemeente Ëlat niet ophonden van hare zangvogela te outrooran beeft de Gemeenteraad de volgenda verordsning vastge Bteld Onverminderd het bspaalda bg de wet van 25 Mei 1880 Staatsblad No 89 is het Terboden op eens anders grond of in daarop staande heggen boomen of hootgewas vogete te vangen of vogelnestea nit te balen of te beschadigen of klepkooieo lokvogels Igmgandeo netten of aaa ta plaatsen om vogels te vangen zonder daartoe van dan eigenaar of gebruiker van den grond scbriftelgk vergunning te hebben Bg overtreding van dit verbod worden de voorwerpen door middel van de overtreding verkregen of waarmede de overtreding is gepleegd in beslag genomen De plotselinge genezing 1 Men meldt aan het Nieuws nader nit Kampen omtrent het bnitengewoon geval van genezing bg de 21jarige dochter van den veebonder Q Voerman dat bet meisje zich eiken dag op itraat vertoont en bezoeken bg de boren aflegt Tot ieder dien zg spreekt zegt tg met dank aan God thans overgelukkig te zgn Zg loopt Dog waggelend met de haaden op de henpen doordien hare voetzolen rood en Tolgegroeid zgn na de 9 jaren van zitten en lighten gedurende welke zg s ch niet andera dan kraipeode of op een stoeltje kon ver plaatsen No het bezoek wat minder wordt komt het Eennwgestel ook meer in orde Posterijen eo Telegraplile Post en telegraafkanloor te Bevarwgk Jaarwedde f 2000 en vrga woning Pensioengrondslag f 2450 Borgtocht f 21 900 Post en telegraafkanloor te Klundart Jaar wedde f 1700 en vrya woning Pensiosngrondslag f 1950 Borgtocht f 9800 PobI ei triagraafkantoor ta Ksatsheovel Jaarwedde f 160O en vrge woning Pensioengrondslag f 1850 Borgtocht f 1000 Ofschoon aan de ambtenaren van de heide dienstvakken vryheid word gelaten om lich aan ta melden hebben tocb ingevolge de bapalingen van het Kon besluit van 21 Maart 1894 ne 17 de postamblanaren voor deie directies den voorrang Sollicitstiea in ta zenden vóór 8 Notarabar a s Benoemd 17 Get Tot brievengaardai ta la Slkilooer mond N J Andrea thaos postbode te Mnsialkanaal 1 Nor Tot brievengaardsr te Ee J Wpstra 16 Nor Tot directeur van het rost en tele graafkantoor ta Leerdam J E W Zwang 10 04 10 88 l 8 10 11 10 18 10 11 10 84 10 14 11 80 7 S 8 08 1 09 8 11 8 15 8 81 D door 8 80 8 89 O door 8 60 7 61 84 8 18 8 11 8 84 10 10 8 11 10 10 1 lO Sl 10 88 10 88 11 8 11 44 7 51 18 84 6 l SX 10 10 10 81 10 06 11 18 6 S0 8 8 50 7 48 thans io gelyka betrekking te Kaatibeavat tot directeur van het post en telegraaf kantoor ta Sappamaor J M van der Poel tbana n geljjke betrekking ta Klundart tot adspiranl opticfater der telagraphie te sGravenhage G A Degene thans klerk der postetgsn eu talegraphia te Botterdam tele Bevorderd 16 Nov Tot commies der postergen 2de klassede commies 3d klasse J van Jlsaen tsUtrecht bjkantoor Twönslraat tot commies dsr pobtergeu 3de klasse da commieien 4de klasse J Brandon Bmvo Ua apixjrwegipoitkantore no 4 en J P Welmau te s Gravenhage VerplaaUt 1 Oct De klerk der postergen en telegraphie 2da kl W B P A Froyt van Hertog van Uotterdam telegraafkanloor tgdelgk naar Tolen 6 Ocl De klerk der poatergen en telegraphie 2de kl K T Beetatra van Bott rdam telegraafkantoor naar Amaterdam telegraafkantoor 10 Oct De klerk der poslergen en telegraphie21e klasae W Steenbroggen van Middelharnia naar Botterdam telegraafkantoor 17 Oct De klerk der poatergen en telegraphie 2de klam H D Dada van Boltardam talegraalkantoor naar Amaterdam telegraafkantoor 1 Nov De telegrafisten F G van den Bosch van Mgdracht tgdelgk naar Zwolle en C C de Smidt van Groningen naar Deventer de klerken daf poatergen en telegraphie 2de klasse F Nieland van Zaandam naar AaseD G H Derksema van Asssn naar Zaandam en R B Prenger van Amsterdam telegraalkantoor naar Tegelen 16 Nov De commiea der postergeo 2de kl J van Essen van het hgpoit 00 telegraafkantoor Twgnatraat te Utrecht naar s Hertogenbwoh de commiea der poatergen Sde klasse G J Somer van Leeuwarden naar Groningen de commiea dar poetergen 4e klasse A L Krook van Hoorn naar Utrecht de commieten dat posterijen eu telegraphie 4de klaasa F Leinweher van Utrecht postkantoor naar Hoorn en J Renier van Breda postkantoor naar Leenwsrdrn postkantoor Ingetrokken de plaataing van den klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse J Abresch te Amaterdam telegraafkantoor en geplaatst Ie Botterdam lelegraalkantoor de verplaat ing van den klerk der poatergen en talegraphia 2de klasse O H van der Ploeg van Roltmdam telegraafkantoor naar Amaterdam telegraafkantoor Terog van railitieverlof en geplaatat te Botterdam telegraafkantoor 1 Oct Da klerk der poatergen en telegraphie 2de klasse H D Dada Te Amsterdam telegraafkantoor 4 Ocl Da klerk der poatergen en telegraphie2de klasse K R Klaasen 10 Oct De klerken der postergso en telegraphie 2de klasse J de Boer en W Rab Te Middalfaaroia Iv Oet Ds klerk dar poatergen en telegraphie 2de klasse C A van den Berge Eervol ontslagen 12 Oct De brievengaarder te Heemskerk A J H Bindala Ontslagen 15 Oct De adsislent ta Zaresaar J W Rgnijaa Overleden 5 Oct De hriavengairder G J Bringenherg te Boanik 11 Oct De klerk der poatargan 1ste klas emaj H Frak ta Eibeigen STADSNIEUWS GOUDA 27 October 1898 Dat men voorsichtig moet zgn met het bargdao dar wegen ala da weg slikkig is door ds regen ondervond giaternamiddag den beer T P uit deee gemeente die per wiel aich naar eene andere gemeente begevende zgn fiets door de gladheid der weg in het Bloemendaal niet in bedwang kon houden Geaoemde heer sprong er af met bet gevolg dat hg in t water terecht kwam Hg wist zich evenwel spoedig op het drooge te brengen waarna bg zgn fiets dis ook in het water waa geraakt er niet zonder moeite nithaalda AiMH a d Ku Da pogingen van Ge meentebelang de veraeniging dia steeda op haar post ia waar hel geldt in dia gemeente aane zaak van pnbliek belang voor te stsao ijo weder met gnnstigen uitslag bskroond Dezer dagen werd op initiatief van genoemde vereeniging een adres gezonden aan dan directanr ganeraal der postergen en lalegrapuie varlotkendè om nabg het Qondache rgpad een briavenhna Ie plaatsen ten gerieve van de taU rgk bewoiats van dat daal der gemeanle Hierop werd van genoemden directsargene nul da madedeeling ontvangen dat aan het raraoek van adraasanta eerlang zal warden ToUaaii Thaos heeft dezelfde vereeniging zich bg adres tot de Hooge Regeering gewend mot verzoek do kantooruren van den ontvanger der registratie die thans zgn vastgesteld van a morgene 8 tot s namiddags 3 uur te wgtigen en te bepalen dat zg voortaan znllen zgp van a morgaos negen tot s namiddaga 4 nor Rechtaaken Voor de Arroodissements Reohtbaok te Botterdam ia Dinsdag Yrggeiprukeo B H 19 jaar tninman te Gouda beklaagd van mishandeling ran vq hond die gebleken was seer onwillig te tyn en niet te willen trekken Wegens mishandeling stond terecht ds 22jarige koopman uit Benschop J A V Reeds lang scheen er een veete tusschen deaen en den 60 jirigen Gerrit Verberg te hebben bestaan die door den eerste zoo boog was opgenomen dat hg den ander den 10 Sept met een ttnk hout zon hebben opgewacht waarmee hy hem nadat hij larcasiigcb gesegd bad Ja Gerrit het is de snotneus wei op het hoofd soa hebbeo geslagen De mishandelde meend i nit den T0i a der wond te mogen opmaken dat er een spyker io het bont gezeten beeft £ iscb f 100 boete subs 25 dagen hechtenis Voor de reobtbaok te Haarlem i heden morgen behandeld de zaak van N K van G 26 jaar Isodbonwer ta Spaarndam ter sake dat hy in den namiddag van 21 Aug op en nabg de boerderij Pandjie in den Spaarodtmmerpolder heelt getracht tijn wettigen Tader ran bet leren te berooren althans zwaar lichameiyk letael toe te brengen door opzetteiyk tot viermaal toe een revoWer relke geladen waa met patronen met hagel en kruit gevuld en die hg op zeer kortea afstand op het gelaat Tan zgn vader richtte tf te schieten ten gevolge waarvan zgn vader ern tig in het geliat werd verwond en hevig bloedde zgade de oitroering tan zgn voornemen niet voltooid doordien hg niet de v or het leven onmisbare organen heeft getroffen en het krdtfStig gestel TBu zgn vader aan de toegebrachte verwondingeo veerstand beeft kunnen bieden of door eenige geheel van zgn wil onafhankelgke omslandigheden 7 getuigen zgn gedagvaard Verdediger is mr F A Bgvoette Haarlen VERSCHEIDENHEID Te Sulooihi is bet land geteisterd door ei O cycloon Een karavaan van 47 msDScben met 100 paarden is verdronken De tetegraaflgnen de viaducten de tannela van den spoorweg naar Saloniki en een klooster zyn verwoest Onlangs brak te Ratibor een hevige brand nit Behalve de georganiseerde brandweer van Ratibor vericheen de vrgwillige van een nabariit plastje die san het blnsschingiwerk wilde deelnemen Dit wan evenwel niet naar den zin van de Ratiborsche spuitgasten welke deze inmenging in hnn zaken niet konden dolden en hnn hulpvaardige collega s beduidden dat zg den brand wel alleen zooden blasBobeD en volstrekt geen andere hulp noodig hadden Het dreigde zelts tot dadeu ie komen daar men bet bevel geven liet de pl fts welke den gverigen collega s gegeven was door een inspecteur van politie en wear zij mst het blasscbingswerk reeds een aanvang hadden gemaakt te verlaten en er zelfs stemmen opgingen i dien kerel van de ladder af te werpen I Het schgnt evenwel dat de brand voor hot zooier gekomen was was gebluscbt wat evenwel niet verhinderen zal dat er nog lang een wrok zat blgven bestaan tnisohen de Ratiborsche en de brandweer Tgdeos de mis is het dak van een kerk te St Lucia bg Verona ingestort Vyïmenschen bleven op stag dood eo van IG weet men dat zg ernstig gekwetst zgp Soldaten zgn ontboden om de pninboopeo op te ruimen men vreest dat daarbg nog eeoigü Igken znllen gevonden worden Men WBi bosig met hcratelliogen aan een gedeelte van het gebouw en het ongeluk wordt dsaraan toegeschreven dat da aannemer van dat werk onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen heeft BnrgerlUJte Stand OVERLEDEN 24 Oct H van Meerkerk 81 j J de Gröil 73 j M Tan van GEHUWD 26 Oct B J Boer eo C Tsn Werkhooveo J Frie en J H O A B J Leeflang es J C Leaoweo F de Brg en C de Brain Baeuw k OVERLEDEN C van Roon ond 4 w GESCBIEDENIS VAN EKN STATIONCHEF £ eoe d ir laiitigata en drukste betrekkingen is zonder twgfel die van stationcbef bg de liobamelgks vermoeienissen van een dienst welke hem verplicht steeds op zgn post ta zgn ondanka da waergasieldbeid voegen tich nog da bamoeiïugeu ven de veiautwoordelgkbeld die Qp hem mst een oogeobhk van onacbt Oambeid of nalatigheid zg ir sgds kan een vertcbrikkelgk ongeval veroortakea Hg moet dus al zgn lorgea besteden om sich voor ziekte te vrgwarec en op sgoe geaondheid te waken zoowel in zjjn eigen belang als in dat an de veiligheid der reizigers De heer Jean Martigney stationcbef te Ependes Oomp van de Jora Simplon Zwitserland welke deze voorzorgen veronacbtzaimd had werd eensklaps ernstig ziek eene verwaarloo da verkoudheid was er de oorzaak van geweest De eiachen van zgn dienst haddeu hem verhinderd zich te verzorgen en do heer klartig ney zag weldra do ver BChjnselen der bron chitis zich voordoen koorts welke legen den avond toenam matheid drooge hoest die de borst om zoo ta leggen oiteen ohsnrde De heer Martigoey leed veel en ondanks de aanwending van verfohoidene geneesmiddelen bleef zgoen toestand dezelfde bg toeval een boekje gelezen hebbende dat talrgke genezingen bevatte verkregen door da Pink Pillen oor bleeke personen van Dr Williams besloot hjj ze ook eemte probeeren Znlka kwam hem ten goede r ant twee doozen waren voldoende om hem geheel en al te genezen Uit dankbaarheid raadt hg an ook aan ieder die eau bronchitis Igdende ia de Pink Pillen aan en ze te gabraikeii bg de earsts verschgnselen dezer ziekte De Pink Pillen zijndaonovertrefislgkeepinrversterker sg hergeven kracht aan de zwakken en ïgo voor niemand nadeelig zelfs niet voor de delicaatste personen Gelijk alle goede prodokten worden ook de Pink Pillen reeds nagemaakt een ieder geve dos wel acht dut er in tFronsch op het ombnlsel steat Pilules Pink pour Porsonoes Palas do Dr Williams t Omhulsel en het etiket gn van roo kleorig papier met blauwe letters Men hoede zich voor namaaksels Prgs 1 75 de doos 9 par G doozen Verkrggbaar bij SNAaiui Steiger 27 Rollerdam eenig depotbouder voor Nederland eo Apothoken Franco toezendiog tegen pcstwissel Zeer werkdadig voor bloedarmoede rheumatiek zenuwpijn neurasthenie faeupjicht verlamming alexia locomotrice zeonwriekte hlierziekta eoz enz Zg hergeven schoone kleuren en handelen in alle gevallen van verzwakking bg de vronw en hebben op deo manoene werkdadige werking tegen alle ziekten veroorzaakt door overdreven arbeid en buiteosporigbedpu UARKTBEBIOHTEN Oouda 27 October 1898 Oraorn onveranderd vast Bruine boenen hooger Tsmei Jarige Zeeuws 8 a 8 O Nieuwe dito il Mindote dilo 7 0 il ƒ 7 00 Afwijkende 6 90 il 7 80 Polder 7 2Bi 7 78 Zeeulvsohe Bogge B 10 i 6 75 Folder f 4 90 k ƒ 6 86 buitenlandeohe por 70 kilogram k f Oersli Winter 4 70 i 6 Zomer 4 80 il 4 70 OhoYslIier 6 86 0 Maror per boot 3 40 i f 8 76 por 100 kilo 7 6 ï f 7 75 Hennopimod Inlandsoh è 6 Buitenlandsohe ƒ 8 it 8 86 Kanarieeasd 7 60 Karrazaad ƒ par 40 Kilo ICoolzasd 8 a 8 80 Erwten Kookerwton 10 81 J 11 Niet kokende 9 s 9 86 lluitenlandiohe vosrerwleu per 80 Kilo ƒ fl 3 a ƒ 6 60 Boenen Bruine boonen U a ƒ 11 76 Witte booneo 18 60 l f 18 86 Duivenboonon 6 60 i 7 Paardenboonen 6 4 6 6 Mais por 100 Kilo Bonte A merikaansohe 6 30 A ƒ 6 85 Cinquautine 8 86 Odessa 6 60 l 6 76 Inisndsohe mesting ƒ 6 VZEMABKT Melkvee goede aanvoer handel en prijsen matig Vette varkens goede aanvoer handel vrü wel 17 a 18 ot per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijwel 17 ü 18 et per half KO Magere biggen goede aanvoer handel matig 0 80 a 1 10 per weok Vet schapen goede aanvoer handel beter 4 IS 4 80 Wei Lammeren aanvoer handel ƒ 4 Nuobtere kalveren eenige aanvoer laudel vlug 8 4 ƒ 12 Kokkalverou ƒ 8 4 ƒ 4 Graskalveren redol aanvoer handel vlag 60 4 70 Aangevoerd 78 partgon kaas Handel zeer vlug Ie ual 6 a 87 8e qual 21 4 4 Zwaardere 3 Noord Uollandsoho 4 Boter redelijke aanvoer handel vrijwel Ooeboter 1 80 4 1 40 Weibotsr 1 16 4 1 86 per Kilo Eene NIEUWE Zi DING MIES EN HEEEJBN PARAPLUIES A van os Az Md Taillenr Kleiweg 73 73a GOUDA Telephoon Ko at Hours van Amsterdam Vikrs Slotkrs 86 867 97 97 96 100 861 831 8 s S 831 MStW 04 i M 971 7V 103 39 411 77 A 887 m 8 1 1011 3S g 100 1001 668 475 103 601 611 lOl s 198 1461 61 100 8 l isey 86 80V 116 111 205 2081 loov 66 As 68 1S8 99 106 102 2 1S8I 14 14 109 66 102V 11 ll is 16 118 86 OCTODM I faniRLAND üert Neil VV S 8 dito dito dito 3 dito dito dilo 3 Uolloi 01il Gou II 1881 88 8 iTALis lusohryving 1868 81 6 OosTIKB Obl i papier 1868 6 dito iu zilver ISüS 6 PokTUOAL Obl met coupon 8 dito ticket 3 UUBLAND Obl Binnonl 1894 4 dito Oeeons 1880 4 dito bij Bolbs 1889 4 dito bij Hop 1889 80 4 dito in goud leen 1888 6 dito dilo dito 1884 5 Spakjs Porpet schuld 1881 4 TusKjij Gepr Couv leen 1890 4 Geo leeniag serie D Goc Iseoing serie 0 ZuiDAva Eep V obï 1898 6 Mbhoo Obl Buit Soh 1880 6 VznezuSLA Obl 4 onbop 1881 Amstebdau Obligatien 1896 8 lloTriBDAH Sted leeu 1894 3 NiD N Afr lUnilolsv aand Arondib Tob M j Cortilioaton DeliMaatsobappij dito Arn Hypolhoekb psndbr 4 ull Mii dorVorstonl and Or Hypothoekb pandUr S Nedorlandaohe bank aand Med Handelmaatseh dito N W tl Pao Hvp b pandbr 8 Bolt Hypotheokb pandbr 8i Utr Ilypotheolb dilo S OosTBKil Ojil Hong bank aand Rusi Hypotheekbank pandb 4 c AniBlKA Equl hypolh pandb 6 61 176 803 106 1061 991 117 117 Maiw L ü Pr Lieu rerl Nan Holl IJ 8poor Mij aand Mü tot Expl V 8t Spw aand Ned Isd Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1881 dito 6 iTALlï Spoomrl 1887 8 A Eobl S Zuid Ilal apwmU A H obl 8 Poi N Warschau Woenen aand 4 Büsl Gr Ru s apw M j obl 4 Baltisohe dito aand FailowB dito aand 6 Iwang Dombr dito aaud 6 Kursk Ch Asow Sp kap opl 4 dito dito obltg 4 Ahzbika Oom Pao Sp Mij olil OliicJi North W pr Cv aand dilodito Win 8t Peter obl 7 Denver k Eio Gr Spm eert v a Illinois Central obl iu goud 4 Louiav NsihvilliOort v aaud Moiico N Spw Mij Ie hyp o 6 Miai Ksuiai V 4pCt pref aand N ïork Oulss o i West aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in gbud 6 St Paul Minn It Manit obl 7 Uu Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Line Col le hyp O 6 Canada Can South Ohert v aand Vm 0 Eallw Na lo h d o 0 Amiterd Omnibus Mij aand Eottord Trumwo Maals aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Ho terdom aand 3 Deioie Stad Antwerpen 1887 8l J 8 ad Brusaol 1886 81 UONO Thoiis Bcgullr G sslsoh 4 OusTSNB Staataleonig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 SpASjr Stad Madrid 3 1868 NzD Ver B z Avh Spool oorl ADVERTENTIEN üeden orerleed ploUeting onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwd Tflder de Heer ILBXANDER DORTLAND S in den oaderdom van ruim B2 jnar Wed A DORTLAND Dim fliA H DORTLAND II DOttTLAND GoiiniaT A DORTLAND J 1 H DORTLAND HtlKiT N DORTLAND J A DORTLAND Qovda 26 October 1898 Bttóekin van rouwbeklag bunnen mst leordm tfgtwacht