Goudsche Courant, zaterdag 29 oktober 1898

Zaterdag 30 October 1898 37ste Jaargang No 7TSS NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdetoon Nt S ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd TdefoM S M De Uitgave dezer Ctourant geschiedt d a ge lij ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF GENTEN ÜDe eóepuheróe Staten DER PROVINCIE ZUID HOLLAND maken bekend dat de Scheepvaart op den n n tu8sehen Alphen entJoume U Toor het leggen van een Gaszinker zal zijn GESTEEID op Woenadag Z Xovember a t van de voormiiMag t tot de namiddag T uur s Gravenkagef den 25 October 1898 Ue Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter A O CRKNA DE JONGH lo Griffier NETTE ZAAK ter mium gevraagd in Gouda Franco brieven onder No 2464 aan het Bureau van dit Blad Zenuw en Maagflijders wordt uit overtuiging als een werkelyke hulp in deB nood het boek ISa a d g e ver iAiibevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel ÊiiëMWm Men wordt verzocht op t MERK te letten UIT HET MaG4ZUN VAN M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een Iialf en een N d ons met vermelding van Nonimer en Pr a voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BEEEBAAUT LZ Wmteraardappelen Frtma kwaUtett ZEEUWSCIIE JAMMEN f3 50 per 1I L GELDEKSCilE IILAÜWEN f 3 50 Vrij thuis bS K G V BLLREK LANGE TIENDEWEG D Cl e AMXjrm OBAMPS MAOABIMB DU Printemps NO UVEAUT ÉS WU Terzoeken de Dame die ons geïllajh treerd mode ftlbum voor het Wlnt PMl lo n nocK niet ontvangen hebben dit Xê willen aanvragen aan II JULKJU UZOTaC r rta Hetzelve wordt dan omgaand gp tla ea fpanoo toegezonden Bestellingen van af 26 francs vr J van all kosten aan huis mot 5 verhooging MinMIIItkaiiliior Roziadul 1 1 VAN Blommestein s Inkt is procfotiuerVmüeiijk de üES I L en olKomeii ON SCHADCLiJK 1 APELOOORN rlOLLAND Bijverdienste ISIgarenfalirlek Door een SIGARENPABBIKANT wordt gezocht ËËNIVET PERSOON eenige uren daags of 1 of 2 d en per week disponibel hebbende en zich willende belastSn met den verkoop aan tÊ H Winkeiiera te tjouda voorbopig tegen goeAe provisie Franco brieven met opgave van tegenwoordige werkkring worden ingewacht by den boekhandelaar J M BUEDÉE te Rotterdam onder letters D f Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR R ALFS LEVERWORST TOCEWORST l RBSKOP enz uit de Fabriek van A VAN Bij BARSELAAR Hojieverandery Hage Alsmede echte Geldersdie en Bankelbnuieii Korte Tiendeweg D 8 Van eene levering overgebleven 2000 stuks Eoogenaamie dOVDA wordvii wegenB kluma fouton nist jnilt Tolgeae inüdal uitfovoerda randen tot den spatpi Xj fl 0 75 per Htnk rechttttreokt aao H U LandbouwerB enx altvftr ko lit Deee I IKKK onveralUtbare l ekena sfjn wBrm alH een Pol c iso x ïiii oH grout lAwm tiet Paard gebe l bodekkendt dfmkerbrnln met bbnaAide randen en van 3 bresdp treepon vooriien Klilni voomad Engelsehe SportDobbel PaarAen Dekens Oranjï kleur gr ae 180 X ÏM benaaid m t 4 prachtige brsedeetreepon voorsien bieden wij vregeni seor geriuge eteohta door g y jj ijemerkbar lijke waardi BeBtelliDgeu te lenden met dmdelijk adron tegen vooruitbetaling of rembours aan Verzendhuis Merkaur A Ooramaiidit Haataohappr 6 Hchnbert Co AmfCefdom N Z Voorburgwal 3 8 Burgers ilcatèiic Uf UIIIUI NOnEVER NCIER is bet beste en goedkoopste kettmglooze n IJ W I E L Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda rmis OUDE lAW r SCHIEDAMMER GEIEVEE Merks NIGHTCAP Verkrijgbaar by PEETERS Jz AIb bowgs van eolithoid oaobet ea kurk steodi vooiv iea van den naam dor Firma F HOPPE 6ebr DE RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in ilAl lJFACTIJREi TAPIJTEN EU EAEPETTEF ie uwe en g ANTI UITEITEN ENZ ui f de Vïctor aJBron f e Oberlahnsfein byBm Tafeldrank Van h£ oninklykef uis derjvederlanden Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekijoonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract HeiiMfc uit de Koninlclijke Stoomfabriek De Honigbloero van H M VAU IS CHAMH Co Oen Haag VAN SCHAIK Co s Hellantbe w het boste middel dor wereld VAN SOHAIK Co s Meliantlie geneest Kinkhoest VAN SCHAIK Co s Melianthe geneest zoowel end Is jong VAN SCHAIK Co S MeUanthe mag in geen huisgezin onlbroVen VAN SCHAIK Co s MelltlDthe staat voortdurend onder Scheikundig loenioht VAN SCHAIK Co s Mellanthe belpt onherroepelijk VAN SCHAIK Co s Mellanthe i bekroond met Eerediploma VAN SCHAIK Co s Mellanthe i bekroond mot Goud VAN SCHAIK Co s Mellanthe is bekroond met Zilver VAN SCHAIK Co s Mellanthe i verkrijghonr in flacons van 40 CU TO Ctt en ft bfl A BÜUUAN iIoor velit 3 C ROTBLAND Boaioof B T WIJK Oudewater M KOLKMAN WaMimneen J V D LAAN Bodegraven PINK8E NieutcerktrkaldlJnel firma WOLFF Co Westhaven f OS Qmda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda B H N MILD Veerslal B 126 te Omcia Gebr Sfcoll werck s Chocolade en Cacao Ikelmaöge door de nieuwste uitvindingen op machinaal gobiod verbeterde flibriCTtle on uHalaittnd gebruik van Sjm en fijnste grondstoffen garandiwoi liin vorbriükcr van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig febrikaat nauwkeimg bcantwoordondo aar den inhoud der reep Btikïstten Dt irma behaalde 27 BreTets als HoflevcraHcier 44 Eero DIploma s gouden enz Medalllos een bewijs f n uitmuntend fijn fabrika t U eda 18ïi schioef de Accademie national de Paria Hou TOO lé omon une 1H ani or premlire Ibwms en oon l l r t oD ae Totr eioeUent fabrication de Ohooolat bonbons vajlés eto ew Iteywerak t fabrikaat ia verkrijgbaar bTi U H Confiseuis Banketbakker m m Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnliiu KatteKlodt 9 Amsterdam Kalveratraat 103 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEH AEGIIT ATEN EN LIJSTEN ook volj eii s op te geven Profiel Spoedige aOeverlns lette uitvoeringCioncurr eerende prijzen t09s4koopstb en soliedst adres voor Tprvoer van Inboedel zoowel binnen óls bniteti de stad met gesloten wageni i bs A GRAVES tEIJN Oude Gouwe AUe worm tegen Xrantport sehade vemekard Bultenlandsch Overzicht Preiidebt Fsore besft gislerochteod de voor ittflrB TBD Kftmer en Seout ontTangaii en duro da oDdervoorcittera van da Eitmor Bebaha Ribot en de Freyciqefc worden gean niïiueu gaDoemd fOor het eera e miuisiarwibBp Dapnj die bg den prejident ia ontboden by bet verlaten van bet Ëlysee over da revisie van het proces Drayfaa ondervraagd Mitwoordda dat dit thans een xaak is van gereehteiyken aard Ieder die te goeder trouw is zal zicb on4 werpen aan het te wyzen vonnis In politieke kringen verwacht men dat het Hof van Ca Batie noch de revisie met onderzoek der zaak noch de ernietiging van bet vonnis zal uitspreken om de gevo en die dit na zich zal slepen Het Hof zal alleen beslissen dat onder de voorwaarden waaronder de zaak zich voordoet er geen misdaad van verrjiad bestaat en dat bijgevolg de veroordeeling van DreyfuB niet kan gehandhaafd worden De omtrek van bat paleii vaa iaatitia had glatarenzgn gewone aaosiea Demeuscheo blgveo niat btRBD er ia geen araeDacboMoff van betoogars f ien er wordt geen kreet gehoord B hA vks bot ger dik btytt hter gealoteu 80 da wsobters laten niemand toe dia geen kaart heeft De uitgang op de place Daapbtne blgft gesloten Er z n overigens uitgebreide maatregelan genomen Tairqke politie verspert de toegaogea tot de gaaoderijep die naar het bof van eaasaiie leiden £ r zgn overigens weinig mensoheD Tegen twaalf uur TarzameleD zich groepen nieuwsgierigen maar de politie laat doorloopon Als mra Labori en Demange omtraot den middt g komen ia het folmaakt rotftig Ta twaalf uur worden de daurec van de vaal gaopendf en oomidJeltyk wordt zg geheel getild Demange ee Labori zillen op de TOor tft bank van de verdediging Mr Mornard vertegenwoordigt mavrOuw Dreyfai Deze is et ook De rapporteur Bard begtot met te gewagen van de oulroerir g die de zaak Drejfai gewekt haalt om dan lot de revisie te komen Hg tagt o dat Drejfas veroordeeld is voor een mladaad die afgrijzen inboezemt en by was een der maooan waarin bet land bet grootste Tartroawen moet hebben Hg geeft dan de geiebiedaois tab de baweging tot bet verktygen van harzieoing en laeat den brief vIid mevroBW Dreyfas aao deu minister vao jaatitie FEVILLETOJX GedenksebrKten van een Gelokzoeker or ANNIBAL DE VOIJDELING l aetr het Framch MME W NUTTEKS M Het allereerste wat te doen viel koatte hom vete aaekteo hooflbreken DU waa het rindon van oen goede aanleiding om Xjouisa voor eenige dagen oU bet ooderlgk buis verwyderd te kunnan Na lang wikken ea wegen kwam het hem kat beste voor den markiea een brief te doen ontvangen van diens snater Athémiae da Baaaelerre wij zagen welke da inbond en hoadanig de uitwerking was van dezen brief die geheel door Martial uit de Ineht gegrepeo en door bem eigenhandig geachreren was Het succes was volkomen heter dan zelfs verwaeht waa Loaisa self aa eanigan tegenstand had mh geheel aan baren vermetelea minnaar ovargelavard wanhopig en afgemat ala ag wes Wy zagen boe zgn dnastheid ten top Vlom in da oniionige en aohijabaar nuttelooze geVangenne tng van Susanna Leaise a noarrioe Ba tan slotte weten wij wat er van het ktod aanvankelijk werd Tot hiertoe was allsa naar wansoh gegaan ten voor Zij traagt herziening ten het oucis omdat het borderel niat van haar man ir maar als de rapportaar het verslag ran do deikaadigen nagaat i an ziet by dat allen eenstemmig Drayfns als don Bchr ver erkennen Da aaorrage om revisie ia echter gegrond o da stallingt dat het borderel van de band van Ësterhazy is Dit ia een vermoeden dat de aanvrage om herziening rettigt De vervalschiDg van kolonel Henry vervolgt Bard werd bedreven in 1806 Dai coB dos geen rot oaode reden zyo om herzieniog ie verlangen als het feit op zicb zeU atond Maar Heory die da valsohbeid beging legde bat gelaiganis af dat voor Drayfaa bat bezwareodst was Dat getaigenia nn w s bet getaigeois tbd een falsaris Ën ziednar het nieawe feit noodig voor de reviaie Men moet lich ook aftragen of er zich niet nog eenander nienv feit voordoet en of bat bordoral werkalgk van Dreyfoa is B i d is van oordeel datmeo zich op regelmatige wyze tot het hof van cassatie geweQd heaft bat zal ook moeten zien of het zgo oordeal kan uitspreken ov r een aan valliogsrek west Waar hg de traag behandelde of er een nieow feit was zeide Bard nog dat er op dit pont het itok bestaat van Esterbazy in beslag genomen bg Mile Pays waarin by vraagt wat bg betreffeilda bet borderel moet doen Bard las ook bet rapport voor van da Paty da Clam over het iohechteoisnemiiig van Droyfds door Cocheftirt Hat onderzoek van da Paty in dat verslag vervat bc weert dat Dreyfaa telkens wat anders zeide over de bydrauti cbe rem maar dat hg aldoor ontkende iets over Madagaskar geschreven te hebben Ka een woordenwisseling van een verslaggever met een commissaris van politie die bem niet wilde laten paaseeren zjjn de maatregelen van oide nog vetsoberpt Da gebeais zitting werd vprder in bnslag genomen door het rapport van mr Bard die morgen zal ciodigeo In een geschreven requisitoir vraagt de procnrear generaal revisie van het Oreyfusprocds op grond van twee nieuwe feiten Het eerbte is de v lschbeid van Henry die dubbel belaagrgk ia daar Heary de man ia geweest die in September 1894 reobtstreeks bet borderel van den gdheimen agent ootviog Daar boveodiea Henry in bet procef Dri yfas optrad ats vertegenwoordiger van den informatiedienst bg den ganeralan staf is zgc gefaeele inmenging aao wettige verdenking onderhevig zoodat dit oienwo feit van groote ueteakeois is Hei tweede nieuwe feit beeft betrekkiag op het flobriftoDderzoak Da achrif kundigen vno 1804 mioite wanneer wg 4 zaken van Martial s standpunt beschouwen Kou het geluk dat hem tot hiertoe zoo gunstig was voortgaan zijn vermetel plan te bpguaatigen en het met eens eren gemaVkelgko ala volkomen zegepraal bekronen F Zou ook hier weder de onschuld een weerlooze prooi van de geslepen boosBSrdighe d blgken en sou ar geen aardaobe of eenige andere maeht tuascben beide komen en machtig genoeg zgn om do intrige te vernietigen den verderen voortgang stuitende de algeheelo orerwinning verijdaleude F De verdere hoofdalukkefi van bot voorverbsal dezer gedenksokriften zulten het ont leoran Hoofdstuk XII Suzanne i Het kon ongeveer één uur in den morgen zijn toen mademoiselle De Basaoterre uit baar slaap of liever uil hare verdooving gevolg van den anelwerkenden slaapdrank ontwaakte Een klein nsohtlampja op de tafel naast haar ledikant geplaatat verspreidde niet dan een zeer twijfelachtig lioht Louiae niettegenstaande haar zwakheid verhief ziab op haar elleboog on liet hare blikken door het vertrek rondwaren met aeoe zekere verbazing alsof ze niat rfohf zich te binnen kon brengen wat met haar geschied waa nooh waar ze zich bavond tfoar eensklaps viel haar oog op do w g en ala een blikaamstraal schoot allea wadorom door haar brein en als verpletterd viel ie in de kussens terug bedekte het bloeke gelaat met beide handen en begon hartatocbtelijk te anikkan Otai rvrklaarden dat bet borderel van de hand van Dreyfus is doch deze verklaring wordt mm of meer verzwakt door bet onderzoek vau 1898 op grond waarvan verklaard werd dat hot borderel bet nagetrokken handacbritt vftn Ëstarbazy vertoonde Kladjoa van brieven vftQ Ësterbazyt die door dezen zyn erkend bevatten aen halve bekentenis dat het borderel zijn handschrift vertoont De rapporteer Bard daed het verbaal van de prooedoran van 1894 au van 1898 en toont BftO dat het borderel de eenige grondslag der vMOordealiog van Drayfuawaaeu dat bet schrift two dit borderel dat van Esterbazy is Hi somde alta oaregeluiBtigbedea van da procedure teiten Dreyfus op besprak de beweerde bekebteuia avla ÏiebrnuUenault dia bg afwees en zatte da redenen uiteen welke Heary kuoaeo geleld habbeo tot bat bagaao van een vaUcbhrid om EUarhazy te vrgwaren voor de gavolgOD van bet ooderioak vbd Picqoftrt Hg laa bet procea verbaal van de bekentenis VBO Henry voor en deed medadaeling van een langen brief vau Pio nart aan deu minister van JDstitia waarin deze zegt dat de vier atukkao die m t de toelichting van Dn Paty de Clam hat geheim dossier vormen in bet gifaeim aan den krg sraad zgn medegedeeld Pkqoait geeft een overzicht van den inbond dtr vier stukken en doet uitkomen dat geen dtóer atukken betrekking beeft op Oreyitir a eonclnaios tSfn mr Bard saltan beden bekend worden en zgo klaarblgkelgk ton Ruuste van de revisie zoo bg niet ooncladeert lot vernietigiug van bet vonnis Het zaer moedige eu zeer heldere rapport maakte eeu zeer diepen indruk Verspreide Berichten Eren laerrgk voor Frankrük is de wijze waarop in hot buitenland gesproken wordt over den generaal die ls ean sluipmoordenaar Brisson een dolk tusschen de sohouderbladen stietc en die door de club Deroulóde Dramont Rochefort ea Co met gejuich wordt begroet De Matin c wairlijk geen der opgewonden organen van da Dreytoa party heeft dieus bonding zeer juist gekenacbetat in deze woorden Een militair was voor ons en voor ladoreen tot nog toe synoniem met mond oponbartighsid loyauteit Ëu wat zien wg thans Generaal Chaooine die bad kuoLen weigeren in bet kabiaat te treden dia toen bg mioliter was had kannen aflradeu als de staatkunde Lang duurde hst eer te weder tot rust an kalmte kwaoi maar toen ook gevooldo zo zich wonderlijk verlicht en wel te moede alsof een engel begaan mot haar rampzaligen toestand haar woorden van hoop Tan moed en nieuw leven bad ingofluisterd Maar helaas 1 een bron van nienwo amart wachtte hsar Wederom verhief ze zich halrerwego ateunendo op haar arm die beefde onder het gewicht van haar lichaam vor zoover als zonder te vallen mogelijk wat boog ze haar hoofd buiten het lodikait on staarde naar don kant waar do wieg nirh b rond om een enkolen blik op hanr kind te kunnen werf on Ren seconde hom zien al is bet maar zgn handjo al ia het maar het rijzon on dalen van het dekentje waaronder hij rnst en dan woer slapen Louiae en mood gevat en oen nieuw teven aangevaogon £ en doordringende gil alsof ze uog te midden barer smarten met de wreede natunr worstelde ontsnapte haar Neen er was en twgfel mogelijk het wiegje waa ledig niets lag er onder het dekontje daar Kn zoo eensklaps van uil de wereld der hoop io nieawe telouratelling geslingerd greep een soort razerog haar aan en zo viel luid gillende en de gebalde vuisten ten bloede slaande tegen de gzoren stangen van het niathod rp het kuason terug on vloog weer overeind mot verwilderde vlammen obielsDdo oogen on rial weer terug en sprong nogmaals overeind Mndame Labrador in haar nachtgewaad trad de kamer hinDeo mat aan lamp dis tg boven haar zgner ambtgaoooten tegen zjjn overtuiging indruijcbta blijft woont da beraadslagingen bij kvurt allei goed of ten minste kaort met af speelt lu é n woord ean buitengewone comodie en werpt dan plotseling zooder Int iemand het kan vermoeden het masker af plnat t zich achter zgn chef en stoot hem een dolk in deu rug Iedereen zat het er over eeoi agn dat dit nocb een militairec noeb een Fransobeff manier lac Waar zoo eea Fransoh blad ipr ekt daar IS het niet te verwonderen dat de houding van generaal Chanoine buiten Fraokrgk op nog voal loberpar wgso wordt afgekeurd FUANKaiJK Het ernstige wat op den woatigon Dinadagavond te Pargs ia voorgevallen is da aanval op een oommissaria van politie die op de Ptaoa do la Concorde door dau antieamiet Jules Uaurin en eenige vrienden gealageo is tHalf doodgeslagen c heette bat eerat maar dat blgkt overdreven lutaasebea zgn Quóriuende zguau toch opgebracht eo giateren kwamen do afgevaardigdf oDrumont Millevoye generaal Jacquey en Daodó deo pror nreur geoeraal verzpekeu ds beeren op vrge vo teu te atellen Deprocurear generaal antwoordde dat de boeren vandaag voor de rechtbank voor op beeterdaad betraptep moeatan venchgneo b wbuldigd van bet dragen van vorb n wapeuaD Bn het miabaodeUn vaa een ambtenaar in de uitoefening van zgn ambt en dat bg ze dui niet in vrgheid kon slalleo De heereo hadden elk htj zicb eon median stok met gzeren taats en stalen knop en twee geladen revolfen mat vgf scbotan Snoslamd Gisteren is te Londen een dokter wegODi bot verrichten van een onwettige operatie op oane vfouw die aau de gevolgen overledeo is als Bcboidig aan moedwil igen moordt ter dood veroordeeld Da jory die het scholdig uitsprak pleitte echter ten krachtigste verzacbtaode omslandif hedeD aw de rechter beloofde ook zgo eigen invloed bg den minister van ktanaoUodacbe zaken te gebruiken om vau de dood straf gratie te verkrijgen China Behalve vatiche aanklachten en getniReniasen kent menig vraakzaehtag Cbioeea of inlander vete andere veilige middelen om igo wraak aan een vgand te koelen Herhaaldelgk hoorde men eenigen tgd geleden van bei aanhalen van valsche munt en bet ontdekken van werkplaatsen daarvao De bewoners der buizeOf waarin snik een ontdekking werd gedaan werden tor verantwoodtng geropp n en in de hoofd hield in de hand yWel wat is hier te doen F vroeg zo op slrengsn ontevradeo toon Wat hoeft mojuffor nu weer P en waarom schreeuwt zo bot heelo huis wakker in liet boUt van don nacht F flMy n zooni riop het jonge raoisja wild mijn zoon goüf hier I Wat beteekont dit dat ik bem met vind wnat hij straka wasF ffUw zoon F vroeg madame Labrador niet zonder verlegenheid ik kan hem u niet geven Waarom niatP Omdat hg hier mot moor is on daarom itOmdst hg niet meor hier ia F Mgn Oqd wathebt go met hem gedaan F Ik Niemendal 1 Wie dan Uet 18 moHBionr Régu us die hem heeÜt woggO nomen f Mortiiour TlégutusF gildo het jonge meiijo jyWie iB monsieur RégulniF WIrt heeft hij met mijn zoon te maken F fAch wat praat ik van Itégului ik wil zoggen monsieur Martial aw minnaar ff Vartial F hjj F Wat heeft bü met mijn kind gedaan Het naar ron plaats gebracht waar het bom boter is dan hiur namelgk nnar een mio Waar ïs dal F ifliier heel dicht bij bij eon vrouw wi r adroa ik hem opgegeven bob oen stevige gezonde Imerin dio uitstekend org voor bom zal dragen En zoodra ge hersteld zult jn krijgt ge uw kind terug