Goudsche Courant, zaterdag 29 oktober 1898

4 48 8 BS 8 16 7 88 7 88 8 40 18 8 88 10 19 11 85 11 50 li S7 1 44 8 80 8 4 4 06 4 40 8 17 7 86 8 8 87 10 1 De 0 treiaenallMn Ospslle 4 88 8 08 f D a 10 89 a s f 1 64 4 80 87 47 le en le kr Elk Nienwsrlerk 8 04 8 11 V 10 88 e a a 01 4 57 8 84 a a 8 84 a reiziger moat sick Hoordreohl 8 11 8 18 s a a door a 10 48 n a a 8 08 6 04 8 41 a a 10 01 a boveadien voorziea van oud 8 17 8 8S 7 48 8 11 9 47 10 18 1114 11 54 1 08 U 47 8 14 1 0 4 08 4 84 8 10 6 68 8 4 7 46 a ao 10 07 10 S sen bewga i f 0 80 Blrecte SpoorwcgverbtDdlngen met GOUDA Wlnterdienst 1898 99 AaD evaHgeD 1 October Tyd v a Greeowicb SODOt IOTTtBDAHii Ttrii ll Sl 18 18 11 58 1 11 8 4 67 4 48 11 88 l 5 1 11 1 7 t ll U 4I 1 14 t ia ll tt 11 81 1 11 1 80 4 4 16 8 8 a l4 t SB 4 8 B ll l tl g lS 7 81 1 84 9 48 1A 18 10 80 fl St i lO 8 40 10 a 8 7 80 ODDA DE n bias vlas I Qouda 7 S0 8 80 9 17 9 18 9 67 10 14 11 18 11 18 19 18 lt 1 14 8 48 4 49 4 65 6 16 5 84 8 16 7 84 7 89 8 89 8 4 10 10 89 ll lj Zavsahuiisn Hoerkapelle 7 48 8 4i i 11 80 1 8 6 7 r a a 84 10 18 Zoetenneer Zogwaard 7 88 8 61 ê i U 41 1 19 818 8 16 10 11 Voorburir 8 07 9 08 t a a a 11 68 1 88 i 6 88 a a 8 89 door 10 88 a Hags 8 18 9 08 9 48 9 88 10 86 10 44 11 48 11 11 48 1 81 8 48 4 16 6 16 8 87 6 65 48 8 04 8 84 8 68 0 t 10 88 11 6 11 44 11 87 11 86 18 19 7 40 7 46 o 7 6 a S B 08 8 64 4 4 88 4 S9 4 88 6 04 4 87 i U CUI DA UTHIUBI TissvuM8 14 07 10 19 10 67 19 00 li lo li 8 9 80 8 17 4 89 8 90 11 14 8 37 8 87 11 88 18 97 8 46 8 34 8 468 56 9 89 10 61 11 4 U 89 l Jb 8 08 e O D U A A tAHTKIDAH aoadk 8 19 8 14 9 48 10 67 19 10 4 11 6 10 7 1 8 16 1D 17 M Amat W 8 01 9 0 10 88 11 48 1 00 6 7 8 40 10 01 11 97 Amat 0 8 90 9 99 10 60 108 1 18 18 8 6 10 18 U tl 11 88 18 97 8 46 8 34 8 46 84 7 18 8 43 10 41 i 6 66 89 10 61 11 4 U 89 Hb 8 08 8 50 6 04 4 7 89 6 11 18 ll li 10 16 10 38 11 88 19 08 1 87 8 08 8 88 8 66 4 48 88 6 83 6 58 H 6 9 07 10 09 10 8410 88 11 6 l i4 9 47 4 16 6 66 7 18 9 10 98 10 6110 46 a 4 84 9 36 10 69 11 10 18 11 9 9 8 40 4 37 1 90 8 10 7 98 8 9 49 10 84 11 10 mates 7 0 10 9 11 1 9 3 3 41 4 416 90 7 46 9 4Ann W 7 80 8 8 10 11 80 8 08 4 00 00 38 3 00 10 9 Ooada 8 9 9 19 It lV ll kl I M 4 41 4 r 4 1 49 II 1 aideitê gerillon nkiaorlgk ondankfl hao onikfluuen no chold gestraft Bg fergelgkiog der bg Terachillendo geegeahsdsD UDwezig corpora delÏGti Tiel bet der politie echter op dat ij alleo ongeveer deozelfden vorm hadden en dat ook de uogehaalde muDtstokkeo coderliDg bgoa geen rerachil io rorm opleTerdeo Meo 18 toeo op het denkbeeld gekooieo dabde TerfChiiUode werktuigeu oit eeozelfde de Öt alkomatig koodeo zgo en dat zij by dezeo of geoea met opz t dpor ieocaad werden neergelegd die dan dadelgk de poliiia weariabuwde met bet doel om deo bewoner ia bet ongelok td ttorten Kort geleden deed lich voor de poliüerol een geral roor dat dit vermoeden Tol komen beveitigde BINNENLAND Op lait fan den miois er van jaititie bevat bet Algemeen Politieblad c de eameo en tignaleroeoten van 38 in het boitenland over de grenzen verwgdarde aDarcbifit6D of peraonen die de veiligheid van den Slaat ia gevaar brengen Speciaal wordt aangeduid ees zekere Bizztri die het Toornemen zon hebben opgevat een Koniogtn te vermoorden en 22 Oct j1 door de Franeohe regeerinit over de taliaaosche greozeu gezet werd Thana ia zgn verbigfplaata niet bekend Koningin Wilhelmina en Haar Moeder z in WoeoedegBvond te Stattgart aangekomen om devoltrtikkiog van het bowelgk taeaohen den eriprÏDB ran Wied en prioiei Paoline van Wartemberg bg te wonen De konioklgke familie wachtte aan bet itation eo begroette H B M M barttlgk Dd KooiagioDea warden op den weg naar bet paleis levendig toegejuicht Door de StaatsapoorwegmaaticbBppg is bepaald dat nog vóór 1 Jao aanbesteed zal worden bet boawen van een menw station te Hozendaal N Br de raming ia f 2 200 000 De aflevering is 1901 Door de slooping der oade gebouwen verkrggt RoEendaal een teer groot rangeerterrein Bg Ged B aten van Zaid Hollaod zgn een drietal adressen ingekomen vBdafdeellogen van de HullaDdscfae Maataebappg van Landbouw en van den Boerenbond op de eilaadi n Hoekscbe Waard en Voorne en Putten houdende verzoek om het provinciaal reglement op de heogstenksnriog in meerdere opzichten te wgzigen en aan te vvllen De regeliogs oommissie in wier handen die adreiseii om adviea werden gettoM komt in haar kortalioga ingekomen rapport na weerl ging van de in de adreaien vervatte bezwaren tot de conclusie dat die bezwareu tot wgzigiug van het r lement geen aanleiding geven Niettemin heeft de regelingaoommissie eeo commissie uit haar midden benoemd too eiade met een oommiiaie uit Ged Staten over de nitvoeriug van het reglement eeoe bespreking te bonden Bij die gelegenheid ii bet voornemen van Ged Staten ook de noodzakelgkbaïd of wenschelgkbeid van wyzigiag en aanvulling van het reglement ter sprake te brengen Omtrent de iteiultateo vsu die bHiprekingen zttllen Oad Btaten in de zomervergadering van 1899 oader inlichten c q mst bgvoeginif van de ooodige vooratellen tot wgzigmg van het rfglcmeit Met bet oog op mogelgk oorlogsgevaar is de varaekeringipremie op Ëugelicha schepen met Ys pCt oorlogipremie verhoogd aeuds 7 8 10 8 8i Moordrecht door T M NieuwerVerk 7 8 8 4 Oapelle 7 46 8 88 lellsnlam 8 80 l lt 8 18 S Ci 7 80 aHage 6 48 Voorborg 8 69 Zoetermeer Zenwaard 8 8 ïevenhnizon MoorkapoUe 8 17 Onnd 8 6 84 7 B1 6 80 6 9 6 86 6 16 6 48 7 8 6 08 7 98 IJonda Oudew Woerd Iltrarlil 8 08 7 04 S 96 8 49 9 00 9 80 a 9 16 1 83 1 4i 8 87 1 63 8 08 8 14 8 37 9 08 Ulreohl 6 96 Woerilee 6 49 Uudew Hoadt 9 8 De Staafcacoorant bevat een Koninklgk bcs oi waarby benoemd wordt eena commiaaie vnu voorlichting van de ministers van oorlo en van koloniën omtrent de uitvoer baar beid THH de samensmelting van de offieierakaderi bier te lande en in NederlaodKh Iodië tot één enkel officierscorps Gemeng de Berichten Ia de Oraojekazeroe te a Gravenbage ÏB giiter een gerecbtelgk onderzoek ingesteld naar de ontvreemding van bankbiljettea io de onderofficierscaotine Tut van gegradueerden hebben arrest gekregen De moord te Boro Limburg Nog worden aan bet Geotr da volgende bgzoodarbeden gemeld Peters de jachtopziobter verklaarde drou ken zijnde F Köatvri bg ongeluk te hebben gedood terwgl ign slaehtofier even roor zgo dood de volgende verklaring aan den waohtmeeater aflegde Op weg zgnde naar Obbicht met zgn vrachtkar trad hg eene herberg binaen om een gbis bier te drioken gevolgd door Peten Ut Bprak over den bood van KSstera dien Potera vroeger io bet veld ontmoet had Ali uw hond op het oogenbtik bier binoeo kwam zei Poiera fchoot ik hem terstond dood Zoo schiet men geen dier neer antwoordde Köstera waarop Petera hernam ata jg je mond niet houdt achiet ik jou terneer en de daad bg bet woord voegende legde bij zgn flobert aan en joeg hem een kogel in den rechter borat ter hoogte vau den bala de arme jongen viel en het bloed atortte uit agn mond De moordenaar verliet hierop de herberg Nog een nor heeft du ongelnkkige geteeld Met volle verstand koa hg biechten en de B Sacrementen ontvangen terwijl hg vo Ia vergiffeuia schonk aan zgn moordenaar De justitie van Maastricht leidde het verder onderzoek eii uit de Igkschouwing bl ek dat de kogel in dun nek was doorgedrongen Het Igk werd naar zgn oude bedroefde ouders overKebraoht die hulpeloos zyu en hun eeoigen atauo hebben verloren De deelneming ia algemeen £ en comité van hoeren heeft zich gevormd om gelden io ta zamelen vau alle zgdea vloeiden de giften toe De begrafaoia wbb buitengewoon toen men de Igk kist buiten droeg kwam de moordenaar voorbg op wng oaar de gBvangeniB c De 20 iariga 8 graaf van L S wonende te aGravenhage klerk ter aeoretarie aidap wordt verdacht vau diefata van ruim f 1600 aau bank en montbiljetteo ten nadeele van zgn vriend in hel hotel Kraanapolaky Warmoes traat ta Amsterdam Men rermoedt dat hg aaar Broaael ia vertrokken De commiaaaria van politie in de Ie aectie toorm St Pieterahal te Amsterdam verzoekt opsporing aanhouding eu draadberioht Men Bcbrglt aan de N R Ct c Na da arrestatie van den beruobten atroop r Mtloen werden zooa a indertüd ia gemeld door eena commissie gelden byeengezamald vooreen hnldéblgk aan de marecbauaBeea Adam en Van der Waal die door hu i onverichnAken gedrag de arreitatie koodeo bewerkatellig u welk boldablgk bg b alia ing vau den miuiiter Tan ootlog ciet door ben mocht worden aangenomen 4 lO U U ll 9 48 8 86 D door 08 10 11 10 1 10 88 10 48 10 64 10 18 11 67 Thana ago we aegeu mflandan verder eu de gelden hebben nog geen bestemming terwgl de Qommiaaie niet ii eer van zicb doet booren Er waren twee gooden horlogee aangekocht en aan da familie der mannen gezonden ig één ii dat geweigerd De commiMÏft zit DU met en gouden horloge on bei overgebteveo geld dat enkele gevera tea bate van de armen tonden wiPen lieu komen daar ag l niet voor de familie dar mareobameeM hebben gegeven WoenadsgavoDd ta half zea ia te aHerto ganboaoh in de rivier de Aa de oude vestioggraobt oabg de Van Gerveatraat gevonden het Igk vao den aedert 18 dezer vermiaten f d H uit Niatelrode Men beweert dat er aporen van Koweld op bet Igk gevonden zgn Het lichaam ia der ja titie overgegeven en naar het gaatbaiB overgebracht waar bet gieter zou worden geschouwd Men aal zich herinneren dat zoodra het verdwijoen vao v d B de politie ter oore kwam twea personen in streng verhoor zgo genomea die bet laatat in gezelschap van data vermiste zgn gezien Wegana gebrek aan eenig bewga moeaten tg in vrgbeid worden gesteld TbaoB vernemen wg dat een van het beruchte tweetal de plaat gepoetst heeft Nb Omtrent den beracbten Bendrik de Jong kan worden medegedeeld dat hg in den aanvang van Augnatoa dezes jaara een brïpf nil Philadelphia beeft gericht tol zgu advocaat te Arnhem die hem bg zgu laatriie vervolging wegene opltehting beeft verdedigd Hierin meldt hg dat bg zicb in de nieuwe wereld heeft gevestigd en verzoekt de groeten a in de reehters en den officier van joatitie te Arnhem De kooplieden die bun vee te Kssohan Belgieoh grenaBtation in quarantaine bobben klagen erg over de koeten Per dag komt ieder atuk vee op ruim 4 franco daarbg komt oog dat vele dieren langer dan tien dagen io quarantaine moeten blgven Ëenige kooplieden hebben van een tweeden invoer afgezien Rechtzaken Voor de recbtbmk ts Haarl m atond UUr terecht N E v G oit dee SfiurDdammer polder bescboliiigd loo li reeds ia het oohtendblftd der N R Ct c irerd genietd v d poging tot moord altbena vao het toebreogen ran swaar liohaoielglt lettel aan Bgn wettigen T dec BehaWe de 7 getuigen it charge varen ook 5 geinig n décharge gedagvaard De geoeeebeer ta V laen dr Kanlbaob verklaarde Bit het gelaat fan den vader te hebben v r yderd een prop en tal van bngels D toegebrachte wonden waren reeda 12 Bept geheeld Alleen het gelukkig akokonieo van de schoten had voorkomen dat de vader wat gestorven Waren de hagelt iets hooger of lager in het hoofd gedrongen dan had de dood moeten TolRen De vader zelf verklaarde dat by in den namiddag van 21 Ang tat te peten met jonge katten aan de achterdenr van ti n bnie toeo hg plotaelüg een sobnt kreeg in de rechterwang hji Bng toen het erf op doch hoeveel schoten tater sijn gevallen wist hy niet Da beklaagde sei niet ta hebben geweten dat er bagetpatronen waren onder die welke bg gataden had op de revolver f g bad gedacht dat ae alleen los krolt bevatten 8 40 l u l 4l K88 9 00 8 17 8 46 4 08 8 14 18 60 8 88 lOM 65 7 10 7 18 7 89 De onmiddellijke aanleiding tot de daad blsek te zgn een hoog loopende rotie tnsschen deo rader eo de moeder over het al of niet geven van een boterham en kofiRa aan eeo daglooner De vader had dat zgn vrouw gelaat doch deze had geweigerd De vader had ruw aangedrongen en de rouw was gaan hni en Zoo vond de beklaagde se en to n daclit bg tgn vader eens te WatMbii Dg grasp toan ds revolver ea heeft maar geschoten zonder te weten waar bebalvs bat eerste solwt dat bg op bet gelaat gericht heeft Hg had geen voornemen zgn vader e dooden of zwaar letsel toe te brsngan alleen wilde hg hem straffen voor het verdriet dat hg zgn moeder had aangedaM Da vader schetste zgn zoon ats een brave oppaaseade jongen De getaigan a décharge heveatigden dit terwgl die a charge bijzonderheden vertelden over bet gebeurde De officier van jnstiti raqnirserds wegeas pogmg tot dood lBg eau jaar gefangeoiaatraf met aftrek van de preventieve hechtenia De v rdediger vroeg eene lichte straf wegene eap voadige mitbaodeliog De rechtbank we srds ds invrijbeidatelliog te bevelen De officier van jastitia bg de reebtbank te Uaarlsm waej er in zgn requisitoir op dat da hoefdscbuldige io dit familiedrama eige lgk was de oadj van G die doo zyn oodragelgk hnmeor het tgn huisgenooten thuja tot een bel maakt wat echter niet wegaam dat baklaagds het feit niet bad mogen plegen Hg oordeelde dat beklaagde a s normaal aangelegd geweten bad dal ds patronen op de revoltor met hagel waren geladen en dus een sebet daarmede den dood kon vemoriaken waarom de poging tot doodslag werd volgehoaden eo looats gemeld werd gereqnireerd 1 jair min de preYentiere hechtenis Oe verdediger mr P A Bgvoet betwiatte in zgn pleidooi het opzet en den wil om ta dooden Ook hg liet het volle licht vallen op den ongelukkigen toestand in het huishouden door dan slechten aard van den vader een toestand waardoor de beklaagde lot de daad ia gekomen Waar vao opzet geen sprake was geweest kan poging tot doodalag ja zelfa poging tettoebrengen van zwaar lichsmelgk letsel nietworden volgehouden en concludeerde hg dnstot vsroordeeling tot een llcbto atraf wegenseenvoudige miabandeling ei dadelgke invrgbeidstetliog I Zooala gemeld stond dl ohtbsuk dit pisttoe Uitapraak over 14 dagen Gisteren diende voor bet hof te a Grarenbaga het hooger beroep van d oSeier van justitie bg da rechtbank aldaar legen het vonnis vao 15 Jnti tl wsarbg Maarten de Graal bootwerker ta Rotterdam is vrggeaproken en Willem May smid aldaar tot twee jaren gevangemaatraf ia veroordeeld wegens den ia den avond Ha 30 Aug 1894 io de wooing van W F van E aan ds OranjaplanUge te De ft gepleegden dief ta waarvoor daitjida MartioaS Stadbooders en Jacob Rnis tot 7 en 4 jaren gevsDgeniaatrsf zgu veroordeeld welk vonnis door het bof voornoemd was bevestigd met vermindering evenwel vau de aan Stadbonders opgelegde strril tot 6 jaren Bekl May is in faecbtenia ds Graaf op vrge voeten Ala getaigan waren voor den hove gedagvaard Io da inapectenr vsn politie ie Rotterdam P J Bongaarsda dis verkisring aflsgda met betrekkiog tot het verhoor van May ia de atrafgevaogenis te IÖ tterdaa waarbg deto zeide deo bewoateu diefstal mst de Graaf gepleegd te bebbao 2o 3o twee politieageoten Ie Delft verklarsnds de een omtrent waarnemingen ter plaatse van den diefstal nadat deze was gaplesgd de ander omtr ot de herkenning door een vrouw van een der beide in Due 1894 leroordeelden ah deogene dien g ten Igde ea ter plaatas van den diefstal bad gezien 4o de evenbedoelde vroow met betrekkiog tot genoemde herkenning 8 81 8 i D V door 8 80 8 10 10 04 1I 8I 10 11 10 18 lO tl 10 84 10 84 7 II t Oi 8 01 8 18 8 88 6 80 6 18 8 18 SO 6 89 8 80 7 90 7 66 9 81 t 84 a 48 a 9 9 10 1 10 8 10 06 5n de logementhoudfeter te Delft die ver klaarde dat Stadhouders a Bais ia den avond vao den bewnaten 30a Angnstua in baar logsmsnt om logies zgn komsn vragen en dat dit bao toen geweigerd is wegens hun onguostig uiteilgk alle welke getuigen ook reeds vroeger werdeo gehoord Nadat over deze zaak door deo raadsheer mr van Manen rapport was nitgebracht oodergingeu de beide tegeowoordige beklaagden een nitvoerlg verhoor De waarnemende voorzitter raadsheer mr vao üeons wees hen vooraf op bat groots gewicht van hunne opgaven in dese belangrgke zaak waarin misschien twee andere personen onschuldig waren veroordeeld Bek aagde de Graaf sprak met trane in de oogen en in zennwocbtigeu toestand de versefaillende te zgnen nsdeele afgelegde verklaringen tegen Zoo gaf bg op nooit tltveren of gondeo Toorwarpao of wat ook van diefstal alkomatig aan deo verkooper £ te Rotterdam verkocht te hebben voorts dat bg nooit aan gevaageneu iets over de onderhavige zaak verteld had en dat hg nooit la Delft geweest was May die vroeger op zgoe vig viltig afgelegde bekentenis was teroggekome i doch voor de rechtbank die bekentenis weder aflegde bleef no ook bg die bekentenis volbardeo De io de vierde plaats gedagvaarde getnige die een der vroegere bektaagdeu herkend beeft Veek verhinderd te tgn t ir terechtzitting te verschgnea Bet O M verklaarde af te zien van het booren van deze getnige eo deelde mede alleen d hootdgetuige te hebben doen dagvaarden om de feiten nog eena helder in het licht te stellen overigens verwachtte het O M van het verhoor der getuigen niet veel nieuw licht In de toeliobtiog tot ago requisitoir besprak advokaal generaal die het O M waarnam oitToarig de bonding van bekl May Hij erkende dat er veel te zeggeo is oor de raeening van de rechtbank dat deie bekt moeilgk de verschitleade bgzonderheden welke bg omtrent den diefstal mededet lJe zoude kunnen weten indien by niet een vau de daders ware geweest maar daartegeaover waren er ook vele afwiikingea io de opgaven vao May en omstandigbedeo die niet bevestigd zgo geworden zoodat adr gen in verband met dit eea en ander zich afvroeg of de bekentenia van May wel aoai gewichtig is dat no de beslisaiog tsn aanzien van de schold vao Stadhouders en Ruis zooals die schold io 1894 al bewezen is aangeooseen voor verkeerd mo t wordeo gehouden Adv £ en £ verklaarde te deeen aanzien geen beJiste meening te bebbeu Evenwel achtte bg bet met de rechtbank ster onaanneaieiyk dat bekl May zieh nog aan eene lange gevangenisalraf zon hebben willen bloolalellen door de bekentenia af te leggen indien bg ook niet werkelgk aan den diefstal schuldig was En op dezen grond eisohte hij hevestigiog van het voonis tot veroordeeling van May eo voorta de schuld vsn de Grasf nist bewezen achtende eischte hg ook de hevestigiog van diens vrgapraak TOOIsTBEXj tLorost het drama dat velen zeker wel voor een paar jaar geleden in sElssiiera Maandschrift t hebben gelpzen was het stuk waarmee de Rotterdam cbe tooneeliateo de rg c r zsj Abonnementstoorstellingen in de zaal aEnnatminc van a Ons Genoegen openden Ofschoon het lezen van het zeer goed gesohrereu stok reeds genat oploTerde geeft da uitvoering in den regel toch mear Mevrouw Beerinanswas door ongesteldheid verhinderd op te treden doch mevrouw Burlage Verwoordt tas eene waardige plaatsvervangster Hel verdient waardeering dat zg hare taak bgna onvoorbereid zoo goed vervelde Mej Alida Kleio die io den bpginne vooral ook omdat zg wat ta sterk gegrimeerd was ietwat le somber optrad was in al haar spel verder jnist in haar kracht do rol waa dan ook voor hasr geknipt De heel Erfmann in zgn rol van den meeatsl ernstig gestemden en niet altoos doortastenden man was in alle opzicbtea te loven de allures van laitenanl neemt niet elke artist even gemskkelgk over Hg bewoog zich als zoodaoig naar behooren Zonder overdrgving tiet hg zoo joist in dan toon marken hoe Tilly zgn serate liefde eene groote plaats in zijn hart had ingenomsD en hoe het hem niet mogelgk ia vele lieve berinneringen voor go oit te wisscbea Vandaar dan ook de strgd diso hg 100 natturlgk mogeiyk weergaf Havronw van Egadeo Vink had het zeer gemakkslgk Wat zg te zeggen bad was als sleeda bgsonder goed Ook de overige artisten die wel niet zooveel belangryks ts doen hadden speelden verdieosteIgk Het nastukje aPoETOim werd door den heer en mevrouw van Sgadan vlug en aardig gageven an wekte den laehluat nog al eens terdege op Aan mej Klein werd eene gepasts hulde aangeboden io den vorm van de zoo gewenschte Flork a kinderen De gebeele voorstelling was sene beter gevnlde zaal waard geweest S ellig bebben de afwezigen groot ongelgk gehad Vel B hebben zeker met ons genoten van hetgaaa da acboona kunst ona bood I STADSNIEUWS IJÜOÜA 27 Ociol er 1898 In de hedenmiddag gebonden zitting die door alle leden werd bggewoond werd met algemeene stemmen tot onderwgzer aan de 2e Burgerschool voor jongens benoemd de heer L J den Hartog te Sliedrecht Het voorstel tot wgziging der gemeentebegrooting dienst 1898 herhalingsonde wgs werd eveneens zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Een uitvoerig verslag zullen wg morgen opnemen daar de vergadering ten kwart voor 5 uur werd gesloten Aan de universiteit te Leiden is het doctoraal examen gojgeleerdfae d afgelegd door den heer E F Sparaaay Gister werd alhier vergadering gehouden van den Ruomech Kathotiekeo Gitdeobond Besloten ward het kleioe bas tekort soo mogelgk door extra bgdrageo der leden te dekken At n bracht de heer P Brediua van Rotterdam rapport uit n naam der commissie van oodorzoek naar de mogelgt heid vao onderlinge teienaverzekering der boudaiedeo Ingewonnen advieren van deakundigeu loiddeo oagnnstig wegens geringe talrgkbeid De esoige mogefgkheid was een collectieve vorzekeriog bg een solide maatschappg Maar deze is niet aan te bevelen wegens bezwaar van te lange verbintenis en ook om den bestaanden sgeoten niet t werk oit de handen te uemeo De conoluaie luidt voorloopig bet denkbeeld te laten varen en mede te werken tot verzekering der weiklioden bondaleden Bealoten werd na eenige diacuaaie bet denkbeeld eeuer ool ectieve veriekeriog te laten rnsteo Daarna behandelde de heer Bredius bat vraigpuot van bet ceatraal bestaor omtrent de wenechetgkheid om io afwachting vao de regeling van staatswege in eigen kring maatrsgeleo le nemen tot verzekering voor den ooden dag van werklieden bg R K patroons en werkgevers Spreker betoogde de weoscbelgkheid op de bekende gronden zg is eeo eisoh der biltgkbeid eu rechtvaardigheid een christenplicht en zg is nok io het per ooolgk be ang van de patroons De staatspensionoeeriog zou spr ongaarne aannemeo Zg ia practiseh en door particotier initintief nitvoerbaar wal spreker uitvoerig aantoont al zullen niet alten oumiddellgk geholpen worden Bg goeden wil onzerdgrls zst God het overige doen De afgevaardigde van de Rotterdamsohe patroonsverceoigiog bestreed bet denkbeeld Patroona en werklieden werkeo op te los contract De Isatstso hscfaten nist meer aan de betangeo der patroons zoodat de patroona moreel tot niets verplicht zgo dan tot uitbetaling van het overeengekomen loon Deze bewering vond aan vele zgden ernstige tegenspraak Naast bet looncontract staat de christelgke liefde De patroon moet worden baschOQwd als de vader zgcer arbeiders en is verplicht hou tekortkomingen aan te vutten Een breedvoerige discussie werd gevoerd over de practisobe mogelgkheid waarbg ntlerlei bezwaren te berde kwamen Een der ledea achtte den werkgever tot pensionneering verplicht mita onder werkgeier worde verstaao de verbruiker of besteller niet de patroon die eokel tossohenpersoon is en bet werk regelt zonder het ts verschaff n Verschillende patroons achtten de zaak wel goed maar niet nitvoerbaar tenzg voor hen die de hulp bet minst noodig hebben De inleider beantwoordde de geopperde bezwaren en constateerde onder applaus dat er goddank nog een massa goede werklieden zgo Overigens maakte hg de restrictie dat de verplichting van premie betsling door patroon opliondt bg gemis van winst ODverscbittig of de patroon tosschenperaoon is Als hij het werk regelt moet hg ook de betaling regelen en laten den verbruiker bgpasseo Aandringen op staatsbnlp is goed maar er komt niets vau en de werkman msg geen dope worden S r zet scherp oitsen dal patroons mita zg willen als preamsnnen kannen dienen op den ronsument ten behoeve van den werkman en verwees voor de practgk naar de tarieven der maatachappgen die toch de oitvoerbaarbeid aantoonen Do discuitie Help vóór de psnseering niet alen werd ta twee nor voortgezet t Voor de sUnie een school met den bgbets is gecollectoerd te Waddiogaveen f 109 13 Bentbuiien f 21 32 Moerkapelle f 12£5Vt Schoonhoven met Willine Laogarak f 161 Schiploiden f 49 65 Wunhrugge met Rgnsaterwoude f 110 40 NiBoWMKBEi a d IJsït Woensdagavond om 9i uur brak alhier in den Zuidplaapolder bg den laadboower B van D een felle brand nit Huis schuur en booibrrg werden een prooi dOr vlammeo Vao don inboedel is weinig g re l Bon 30 tal kippen kwamen io da vlammen om Alles waa verzekerd OAtBiLa a d IJskl Woensdagavond is alhier een boerenhofatse van de Gebr Stoffels uabg Kr lingache Veer in eatort Peraoontgke ongelnkkeu kwamen ciet voor Man achrglt dit oaheil tos aan deo wind van den vorigen avoad Eene NIEUWE MMim MIES m mmm PABAPLIIIESs A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Televkoon Mo 3i Beurs van Amsterdam ülotkrs 861 86 OCTOBEH Vrkrs NzBZaUMD Cert Nod W 8 86 97 961 1001 8 V 8811 1 881 88 8 £ dito Hto dito 3 dito dito dito 3 HoKOi OM Geu 11 1881 88 8 ItaLiz lasebr ving 1868 81 6 OoarzNa Obl in papier 1868 6 dito iu zilver 18118 8 PozTUOAL 01 1 mot coupon 3 dito ticket 8 64 97 97Vi 97V 1081 i 39 i 77 891 861 lOlV 881 100 100 668 476 103 601 loiv 198 146V 100 S s 1961 86 801 lit UI 806 S08Vs 86 i 67 16sf 41 ly 88 BucUNO Obl Binnenl 1894 4 dito öeoons 1880 4 dito bij Rotlia 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito b goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SrAlMB Perpet schuld 1881 4 Toaatu Oepr Oonv leen 1890 4 Oer leeniag serie D Goc leening sor e C Ü1 1DAr Eep V obl 1891 6 Mbzicd OM BuilSoh 1880 6 VsKEZUiLA Obl 4 onbop 1881 AHSTZaoill Obligatien 1898 8 BonzSDAH Stad leeu 1894 8 NsD N Afr Hindels aand Arendsb Tab Mu Certlfnalea BeliMastsehapp dito Ara Hypotheokb pandbr 4 Oult Mij der Voratont aand s Gr Hypotheskb pandbr 3 i Nedorlandsche bank aand Nod Hsndelmaataoh dito N W k Pao Hyp b psndbr 8 Bott Hypolheekb pandbr 8i Utr Hypotheokb dito 8V Oe lB O jat Hong bank aand Hlfl Hypotheekbank pandb 41 Amarii Equi hypotb pandb i Mazw L O Pr Lien tort Na Holl U 8poor Ma n nd U i tol Eipl V 81 Spw aand Nod Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 6 IiaMB Spoor l 1887 80 A Bobl 8 68 106 1087 8 ls 1881 14 109 66 14 ll is 16 118 166 61 176 803 l S 1061 99 1171 1171 Z id Iul Spamij A H obl 8 PolN Waracbau Weenenaand 4 RosL Gr Basa Spw Mij oU 4 Bslliache dito sand Xstlova dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 ICursli Ob Azovr Sp kap opt 4 dito dito obtig 4 AMSamA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio North VV pr C v aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver b Bio ör 3pm eert v a Illinoia Oentral obl in goud 4 Louiav Naibvitti Cort v aand u Meiico N Spw Mu Io hyp o 6 109 i Miss Kansas v 4pCt pre aand lli i N York Outaa o West aand dito Fenn Obio oblig 6 Oregon Calif le hyp in goud 6 St Paul Minn AManit ob 7 On P c Hoof Ign obig 6 dito dito Line Col le byp O 6 OiMAOA Can Soutb Cbert r aand VzK C Eallw Na Io b d e O Amsterd Omnibus Mij aand Eolterd Tramwe Masts aand Nso Stad Amsterdam aand 3 Stad Botordam aand 3 BlLOtE Stad Antwerpen 1887 1 Sad Bruasel 1886 8 H o Theiss Regullr Q ssIsoh 4 OosTiva Staataleenig 1860 S K K Oo t B Cr 1880 S SpAHlz Stad Madrid 8 1868 NW Ver B 8 Avb Spoel oort 80 VERSCBIIDENHEID In de aOrchestrial Association Gazettes wordt zeer geklaagd over bet afeemen van de liethebborg voor maziek een ge olg van het toenemen van de sport voomamelgk de wieleriport Do fabrikaoten van piano s klagen eveneens Al het geld wnrdl besteed voor nieuwe fietsen eu de piono moet wachten Io de verkooplokalen en in de advertentie kolommen is bet aantal piano s dis nit de tweede hand ten verkoop worden aangeboden legio want de jonge dames die vroeger den igd kortten door piano pel en met mnziekavondje gaan tegenwoordig fietsrgden of hebben vergaderingen van de rgwielclohs Ook het besoek der concertzalen Igdt meikbaar Da dames on hoeren vinden sr grooter vermaak in op de flets door schoons onutrekao te rgden en de frisache bnilenlucbt iu te ademen dan in benauwde concerten opeeogehooptte zitten De groote mannen en vrouwüukoreiiin Londen knnaen zich lernanwernooil in standhoudea en vele kleinere zgn reeds ontbonden De medewerkenden vindsu geen Igd en geenlust meer om de repetities bg te wonen engaan liever fietsen De Fieta Vior kleermakers voor Mn man Men kent do voorliefde van den keizer van Duitachland voor uniformen en zgn tegenzin iu de burgerkleediug Hieruit zou men opmaken dat de civielo kleermakers het juist niet bgzonder druk zonden hebben met dB leverantie s aan bet hof en toch heeft Wilhelm II niet minder dau vier tailleurs voor zgu bnrgorlgko ktoeding BJn te Borlgo édn te Londen eu twee te Weenen Wegens de door de overheid getrofien maatregelen tegen de druifluia zgn pabg Alessandria onlusten uitgebroken De gewapende macht herateldo de orde doch eerst nadat 4 personen gedood eu 20 on 2 karabiniers gewond wareu IT Ter gelegenheid ven de permis zgn ts Amersfoort niet minder dan 42 reis of kermiswagens aangekomen die allen buiten de Kamppooit tegeaovar het mililair hospitaal werden geplaatst Bet tHbi schrgtt Aan een vakblad ontleenden we gernimeatgd geledon het bericht dat glycerine uitstekend voldeed als smeermiddel voor naaimachines Een onzer lezers schrgft ons dat hg do proefer moe genomen hoeft doch r tot igu nadeel Do glycerine voratuft zoodanig dat de machinemot te bewegen is eu zg geheel uit elkaargenomen moet worden Dnnseo De Limb Koeriers geeft de volgende berekening ten besta Tgdens de kermis werd te Gennep drie dagen dansmuziek gegeven matig berekend 8 uur per dag alzoo 24 uren b 10 dansen is 240 danaen met 50 P n waardoor men het respectabele cgfer van 12 000 apringpartgen verkrggt die tegen 5 cent per atuk berekend een bedrag van f 000 uitmoken of voor twee tenten f 1200 Voegt men hierbg f 100 voor het bal op Donderdag dan zon er in het geheel in vier dagen f 1300 over de grenzen geöolipseerd ADVERTENTIEN Heden overleed plotseling onzo geliefde Echtgenoot Vader en Bebliirdvadcr de fleer ALEXANDER DORTLAND S in don onderdom vao ruim fe jaar Wed A DORTLAND nKV Haah H DORTLAND L DORÏLAND GoUUKHT A DORTLAND Ja 1 H DORTLAND BuAKKI N DORTLAND J A DORTLAND Qouda 20 October 1898 Bezoeken van rouwbeklag il unnen niet worden afgewacht DIJKGRAAF en HOOQHEEMIUDEN von RIJNLAND brengen bg deze tor kennis vnn Ingelanden dat de bogrooting voor het dienstjaar 1899 gedurende veertien dagen van 25 October tot en met 8 November aanstaande op blken werkdag van des morgens 10 tot dos namiddags 4 ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage ial liggen en aldaar verkrggbaor is tegen betaling van 25 cents voor elk exemplaar 2 dat de Ingelanden hnnne bezwaren tegen deze begrootibg binnen acht dogen nadat die ter visie heeft gelegen en dns vóór 17 November aanslaande aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Woens dag 23 November 1898 dea namiddaga ton 3 ure in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde bogrooting Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland EGBERT n VKIB8 Dgkgroaf H P BERDENIS va BERLBKüM Secretaris LiiDiiK 22 October 1898