Goudsche Courant, zaterdag 29 oktober 1898

Maandag 31 October 1808 37ste Jaargang No 77S3 iBekrooiui Tentooa Hagq Aag SIW mmm mium NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken by wiakellura iu ohoaswark Galantsrlan Drogeryen en JUen lalU Telefooii No 8t ADVERTKNTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden bereJcend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd Telefon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagem De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 AfaonderUjke Nommers VUFCENTBN IifTcUIJPER S Westeinde 37 1 Amerikaitns lie OEOrELS by msaodelijlctoh of j F CUIJPERS WeBteinde37 Tevens heb ik de eer myn geachte clientèle Ie berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehouOem MOKMT toor tlouda t myn tevens verzoekende alle orders direct aan m te adresseeren Ook aanvragen voor stemming De SCHUTTBRSRAAD der dd Schntterfl te Gouda zal onder nadere goedkenring raa Borgemeester en Wethouders dier gemeente op VKIJDAQ den 4n NOVEMBER 1898 dea avonda ten 8 nre in het openbaar by inaohrüring aanbesteden de leïering van 20 SCflüITEESJASSEN 20 PANTALONS en 80 paar SCHOUDER PASSANTEN De voorwaarden van aanbesteding znllen van af heden tot Vrydag i November 1898 van dea morgens 10 12 ure ter lezing liggen bg den Concierge in het gebouw Aan LsoK op de Markt ts Gouda alwaar de iaschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des avonds 8 i are moeten worden ingeleverd ILiL S $ Seóeputeeróa Staten DER PROVINCIE ZUID HOLLAND maken bekend dat de Hcheepvaavt op den R n tussehen jÊipheu endouwe 9iuiê Toor het leggen van een Gaszinker zal zijn GESTEEID op troenêOag Xotsember van 4e $ voormUMagê T tot de uamMdagi r uur s Qravenhage den 25 October 1898 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter A 0 CRENA DE JONGH lo GriBSor A SLEGT beveelt zich aaa tot het lereren van Zmver Zeeüwsoh Tarwebrood M3 cent Oe K G NIEÜVITE HAVEN 28 Mtf Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerjj Maalderg en Kook knust te t Gravenhage met een diploma Ver guld Zilveren Medaille Stedelpo Gfasfaliriek Ie GOUDA De pr js van het gas is C cent per M ea voor Kooktoeatellen of Motoren l i Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de buur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 25 per week kunnen wekeljks afrekenen ed van de fabriek IsiÉpen kooktoestellen enz tegen betaling van eemge centen per week in hnnr bekomen Wgl 11 It besta tamtviiii tefw Jlohl 11 m Rhsomalisk Laaaeiip jii n kortom Ia i piineB Vla stKialaaid Ssaa te wSBdSB tegen yil hntlietl H a tAnker Painlxiieller VeikndktU TgfH met 4is stiKU tai leder hnlsgeib Priji 00 oeat 7e oeat ea flM de floMk Teorbandn la de meeste iipotlveken en bq f kifUMu t Oe la Bottsrdsia Te GOUDA by C LOGER Apotheker Markt en bg VfOLFF Co Westhaven 199 P 0 IKE OUDE GEÏÏEVEE Merk NIGHTOAF VerlcrSglMor byt M PEETEE8 Jz N B Mb böwgs ran echtheid ii oBohet en kurk iteetla roorz en vta den naam der Firma P HOPPE l r ik vnii A ÜUINKMAN Xn ItokBrPilflExpBlIer E CASSUTO TANDARTS O O TT ID f zal Slaandaj 3f October 1 1 ET e Boneulfeeren zijn Bijver lieii§le I§ligarenfabriek Door een SIGARENFABRIKANT wifrdt gezocht ËËN NET PERSOON eenige oren daags of 1 of 2 dagen per week disponibel hebbende en zich willende belasten met den verkoop aan II it IWinkeUert te flouda voorloopig tegen goeie provlêle Franco brieven met opgave van tegenwoordige werkkring worden ingewacht by den boekhandelaar J M BREDÉE te Bottiriam onder letters D H FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ekemiscke WassoheriJ VAN II OPPEKIIËIMEK 19 Kruiskade Rotterdam Öebrevdteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt 7oor QOUDA de Heer A VAN OS Az dpeci liteit Toor het stoomen en verves van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindei oederen Speciale inrichting voor het atoomen ran pluchemanfceU veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondl eid volgens staal bawerlÉt Een ware 8chat voor de ongelukkig slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen il het beroemde werk Dr Retau s z ELFBEWAR1 G Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Heulden Ieder die aan de versohrikkelgké gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen b hetVerIf B Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedr ook in postzegels en in eiken boekkhudel in Holland D j m TEm Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Lensrelt l icola BOriEVERANClER Veeneslraat 2 t den flasig BROOD m BE IllJITF BniEK LïïircnEONiiooM Pain Ie Luxe Afternoop Tea Koffie Chocolade Melk mm ZAAK er OTernainc gevraagd in 6 Q h Franco brieven onder No 2464 aan het Bttrean vao dit Blad VAN Blommestein s Inkt is oro fond Ainf eliil d BüST eri volkomen ONSCHAOF LUK APELDOORN HOLLAND Irintemps NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die ons geillustreera mode album voor bet W nt paeU soen nocb niet ontvangen hebben dit i wilden aanvragen aan JULES JILUZOTACrirk HeUelve wordt dan omgaand gi Mtla w franco toegezonden BestelUttgen van af 25 francs vr van alli kosten aan buts met 5 verhooging léiifirilUtkutoir ti Miiiiul 1 1 RALFS LEVERW0llST T01EWflRST PBBSKöPenz uit de Fabriek van A VAN DE BAR8ELAAK Hojteverancier Hage Alsmede echte Geiderscbe en Bankelhamen Korte Tiendeweg D 8 Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Êorstlioiiig Extract Meiia iiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H I VAN S eHAMIi Co en Haag UofleTeram SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s MOlianthd is bet beats niddel der wereld Co 8 Melianthe geneest Khkboeit Co s Melianthe geoeeat oowsl oud als jong Co B Melianthe mag in geen hulagezin ontbrelieQ Co B Melianthe ataat voortdurend onder Scheikundig töeziobt CO S Melianthe helpt onherroepolgk Co B Melianthe is bokrooud met Ëerediploms s Co S Melianthe is bekroond met Goud Co B Melianthe ia bekroond met Zilver £ c Co s Melianthe is verkrijgbaar in Haoona van 40 CU 10 Cl en ft bg Firma WOLFF Co Westhaven t9S Omda D MIËBIËS Kleiweg K 100 Gouda R H Tin MILD Voorstal B 126 te Gouda k BODHAN Moordraht J O BATKLAND BoiUom B V WIJK Oudeaater M KOLKMAN WadditmuK J V D LAAN Bodegraven PINK8E Nituaerktrka dIJutl ZjOt yoor t op do ECHT JuuadtoéJiêaiaif met rood latt m JDberlahnstein ff Arersi t f f victokiabroii ob£riahii5Wii t Overal MaaUehappy tot XlxploUcUie van de FMorta Brou Kantoar toor NedotianA Boompje éO BotterdAm Stoom Zagerij en Schaver J VERGEER GOUDA l LEVERT EOFLATTEK ASCBITEATES Eli lUmi ook volg ens op te geven Profiel filpeedige aflevering IVetie uitvoering Concnrreerende prifzen mmmmiÊBÊimmmmm IMt No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Rijtuig Schouw BÜRQKMEKSTER en WETHOUDBBS der gemeente Gouds i Öecien Art ftS der Verordening van Politie roor die Oanseste vaatgeateld dan In September 1896 en afgekondigd dea 24u Soptember daaraanrotganiia Breupen ter kennis der Voerlieden en Unurkoetaiers dat op ZaUrdsg den Kn November 1898 dea morgens ten 10 are op bet plain achter het Waag S ebonw zal worden overgegsau tot de algemeene turing hunner BIJ en VOBHTUIQEN lullende de nakeuring ran die welke op dst t datip verhuurd of in gebruik slJQ plaats hubban op Zaterdag d n lln November daarssnvolgoade tor lolfder ure en plaatse Ooudg den 9on October 1 98 Burgemeeator en Wetboudera voornoemd B h MAETENS Oe 8reretaris BBOUWBR BuUenlandsch Overalchl Da beriobteo ofer de uak Orejfui voor het hof Tftn CktuUa s o te uitvoerig om bier alle medegedaeld ta wordeai Wg bepalao om dos tot de Toorgadrageu cooolosiëD Da raadibeer rapporteor coDcladeert dal er l wU OTerb gft Tan da besobuMiging tegen Dreyfoa soodat hg da rraag stalt of er geen Toldoeoda grond is om bet ronnie tbd 1894 te caaseereOf zonder verwgzing natr een nieuwe rechtbank ec eenroodig de onichotd van Oreyfai Ie ooDitateereo Efenwe de mi ilaire autoriteiten sgn nog niet overtaigd de overgelegde atakknu ver toonen te Teel leemten om aan het te rellen oordeel al het vereiacbte gezag te geren en nit eerbied roor de orertuiging ran degenen die Dreyfus te goeder troow schnldig aehteo adtiseert da rapporteur tot een roltedig onderaoek in te stellen door bet Hof ran Cassatie telf De adrokatt van merronw Dreyfas mr Mornard vraagt ia zijn ooncla§ies een uienw ondersoek De proc gen Mr Maoan zgn requisitoir beginnend vraagt revisie in t midden latend of het Hof vil gebraik maken ran zjjn recht om lelf een ODderzoek in te itelteo De Cassatie londer Terwgsing naar een nienwe behandeling acbt bg jaridisoh onmogelgk De procareur geneiaal mr Manau was FEVILLÊSTOX GedeikschrllteD van eeo Geinkioeker OF AMIBAl DE VOOTELING Naar hei franKk DooB W NUTTBHS S9 Maar antwoordde Louue eenigermste K rustgeateld doot deze verklaring van madame Labrador omtrent bet geval ywaarom m j mijn kind te ontnamen Eonder myn voorkennia zonder dat ik hem eea kus op het voorhoofd kon drukken en hem in m a ameo kon wiegen Gy lijt laatig mademoiselle de reden daarvan is heel ewrondig wy hebben hem weggeaomen terwijl gy aliept in uw eigen belang eeoadeela omdat wij met n heel wat moeite voorkomen wi den ea aoderdeela om a ene sterke aandoening die u bealist noodlottig zou geworden e n wilden besparen gy sliept wij wilden u niet wekken ea namen den kteiaen lieveling die zao aeboon ii ala een engelse daarom maar weg zonder dat gy het wist W zyn verantwoordelyk roor uw leven boreodien en dat loopt groot gevaar aU wy niet site sterke saadoeoiDgen met de meeste torg vermyden En ten slotte zoudt g ziek en zwak uw kind willen venaoordea of voor z n geheele leven awak en ellendig maken liever dan u eonige dagen seheidena te getroosten in het belang ran uw heeldaobooD kind dat tbana gezond en krachtig vosdasl krjjgeade zeer gereserveerd in zgn requisitoir maar liet niettemin door hemereu de overtuiging dat Dreyfus onschuldig is Hg noodigde Esterhazv nit te bekennen dat hg het borderel heeft geschreven en reqaireerde in hoofdzaak tot ontvankelgk verklaring van het verzoek tot revisie subsidiair onderzoek door heb Hof ia elk van de beide gevallen met onmiddellgke BchorsiDg van de straf ran Ureyfus Mr Mornhardt de advocaat van mevronw Dreyfus nam het woord om de beide nieuwe feiten door den minister van justitie aangegeven uiteen te zetten Hg zal heden zgn rede voortzetten In den omtrek van bet paleis van jnstitie was i lles volmaakt ruitig De publieke tri bnne waa niet teer dicht bezet Dopey heeft de opdracht om een kabinet te vormen De Freycinet aan wïen d portefeuille vau oorlog is aangeboden heeft eeoige bezwaren eo bedenktijd gevraagd Tot na toe heeft president Faurs het allerlaagst geconfereed met minister Delcaisé en dat onderhoud zal wel niet over de binnenlaadioha maar orer de boitaolandscbe moeUgkheden bebben geloopen In dat opzicht ataan de teekenen weer iets gunstiger Generaal Kitchener rerklaarde dan agent der P and O te Marseille dat hij de grootste achting bad roor Marckoad aa ratier Zoo hoog aif hg orer deze twee officieren dacht zoo laag oordeelde bg over de plaats waarorei de twiat loopt cFasboda zeide hy is een peatmoeras dat een onwaardige oorzaak van oorlog tniscfaen Fraokrgk en Dogeland zou 2gD Ën aan een medewerker v d de Evenemeot antwoordde de Sirdar dat hg den toestand zeker zeer eroatig acht maar dat bg niet kan medegaan met degenen die aanstonds de quaestie hebben orerdrsven en van meening zgn dat er geen andere uitweg is dan oorlog tig verklaarde volkomen vertrouwen te stellen io de diplomatie en o ertaigd ta zgn dat men binnenkort tot een berredigende oplossiug zal komen Te Marseille waar generasl Kitchener door een deputatie uit de baodelsscbool werd gsoomplimenteerd voor hetgeen zgn veldtocht uit een oqgpunt van aardrykskunde en beschaving bad opgeleverd sprak hg zgn hooge bewondering uit voor Marohand Hg en deFrauBcbe officiei zgu tronwena als de beate vrienden ge soheid n en hg had ook een zeer vriendachappelgke reis met kapitein Bsralier gemaakt die aan boord links van den kapitein zat welke aan z o rechterhand generaat Kitcheusr had geplaatst voorzeker gezond zal blijven en sterk wonion Gij rerzokort me dus dat er goedo zorg roor hem wordt gedragen madame vDoarroor ata ik borg I Een koniugakind zou onmogelgk met meer lorg en teederheid behandeld kannen worden En ik zal hem spoedig weerzien f Dat il nu een punt dat geheel van nzelf afhangt AU ge u zoo opwindt ej azelve van de hoognoodige mat berooft zult ge ongetwgfold ziek worden en dit zal het wederzien weer vertragen mademtiiaelle 1 Maar als ge integendeel kalm zgt en u behoorlyk laat verplegen dan kunt ge door myn ondervinding kan ik dit verzekeren binnen vier of vgf hoogstens ses dagen nw kind in de armen drukken £ n ge moogt wel eenige moeite doen uw beeldig mooi kind Hij is schoon niet waar f ffOolyk ik reeds gezegd heb mademoiselle Schoon en aanrallig maar reeds vwl meer gepraat dan met het oog op uw toestand wenscbelyk is mijn lieve jongejuffer Sla p nn wat doe er ten minate uw beat toe het zal u goed doen Uier drink eerst eens bet zal u kolmeereo Madame Labrador bood Loaiae do poroeleinen kom met het overaobot van den slaapdrank aan hetwelk het jonge mei a met een enkelen gretigen teug inzwolg Het noodzakelijk gevolg trad oogenbHkkolijk in Een mtDsut na baar dronk lag zij in diepon slaap verzonken ter neder Madame Labrador staarde eon oogeoblik iib t doodibleeke aangezicht ix zag hoe de neuavleugels en de iOjnbeaneden lippen onafgebroken en xenuw o Ill bet Kaapicbe Huis lan Afgevaardigden gaai het volgens een bericht aan de Times nog stormachtig toe daar Scbreiner blgft weigeren iets te doen ter zake van wgzigiag der kioadistricten 8tr J Sivewright zeide gisteren dat de oppositie alle wettelgke middelen zon bezigen om de regeeringa nacbine te belemmeren zoo lang de redietnbntie wet achtergehouden werd hg verzocht den premier er ten minsle een conferentie orer te hoijkden Skbreiner antwoordde op eeu vraag van Timplin dat de overheid gereed was dadelyk na ontvangst vao een berel nit Londen de kolonie in staat van verdediging te breugeu Het soa roorbarig zgo ging hg roort zich OU met de naburige staten in betrekking te stellen maar hg hield zich overtuigd dat die staten zonden samenwerken met de kolouie indien een vreemdelÏDg een aanval deed op Zaid Afrika Verspreide Berichten Bet geheime dossier in zake Dreyfus is het Hof van Cassatie niet overgelegd Het wordt bewaard id eeu gzereo kast iu het ministerie van oorlog waarvan de slentel bewaard wordt door den chef vanden geueral nalaf Ueoouard Adrocaac Mornard verzoekt dat men bg de nieuwe aj qn@ta ovbrlegga de volgende docnmkfiten het dossier van de instruotie ingesteld tegen Picquart eu Lablois bet dossier met het onder oek tegen Picquart wegens het maken vao het petit bleu het dossier betref feode bet onderzoek wie voorgesteld heeft Pïcqaart te penaioueeren bet dossier van deu raad van onderzoek betreffende den cnmmaodaet Esterbazy het dossier van den raad van onderteek betreffende kolonel Dn Paty de Clam eu de stokken bedoeld io dee brief van generaal Zaï linden met betrekking tot bet geheime doaaier Vervolgens was Manaa aan het wo3rd Nadat de zitting berrat was en een brief was voorgelezen van generaal Gonse waarin deze opkwam tegeo de woorden hem in de memorie van Picqaart in den mond gelegd ving advocaat Mornard aan met bet ontvrikkelen der motieven voor de interventie Hg waa echter te vermoeid en verzocht daarom rerdading tot heden waarop de zittiog te4u 30 m opgeheven werd Laboril de advocaat van Picquart heeft aan den miniiter van oorlog een brief gericht waarin bg zich met klem rerzet tsgeu de bevering voorkomende in den brief van genersal Gonae roorgelszen aan hst Hof van achtig trilden ton teokou dot het gatchokte zonuwBtelacl nog met tot tust was gekomen Toon dekte zy bet jonge meisje warm toe soboof de gordynen van hot ledikant dicht en keerde zich 001 teneinde boen te gaan Zij slaakte een flauwen gil ran schrik en baar sidderende band liet de lamp b na rallen In de deuropening stond met kruiaolings over do borst gealagon armen Mnrtial de Frtiauli Schrik niet madame ik ben het mnar U Qy of de duivel of beiden ia oen en hotzelfd mompelde madamo Is zy ontwaakt P ging de jonkman rustifl roort Ja Z weet dua alles reeds Zij weet tenminste dat haar kiad niet moer hier ia En boe heeft ze het opgenomen P Nu ik moet zoggen beter dan ik vroeade dat het geral zijn zou Inderdaad P Ja Wel is ze begonnen met sohrcouwen en gillen Maar ik heb byna in t geheel geen moeite gehad met haar te katmeeren en tot rede te brengsn Wat hebt ge haar reiteld Dat ge het kind naar een loogster hier io de buurt gebracht hebt Uitatekend Vorder dat bet van haar afhangt hot apoedig of nooit torug te zien dal het oerst door knim te zijn hoogalens een dag of rijf kan duren Ge had ter wereld haar n ets beter kunnen wijsmaksn Ik belsat me rerder met de reat Maar Cassatie dat zgu woord moet gaan boven dat van Picqaart omdat da laatste van valschbeid in geachrifie beschuldigd wordt Labori zegt dat Picquart altgd da waarheid getprokoo heeft en verklaart dat het onvermgdelglt ia om Picquart in kennis te stellen met wat Gonse geschreven beeft eo hem te laten antwoorden Daarom vraagt de adrocaat opnieuw machtiging om met Picquart van gedachten te wisielsD Ia het verslag van den raad a heer rapporten r Bard ziet men tot nog toe geen sprake ran bet ultra geheime € dossier behalve dat deze quaeatie wordt aangeroerd in den brief van Picquart en m een brief van generaal Xurlinden Deze laatste heeft niet geloochend dat er zulk een doatier beitaat dit is trouwens niet inogelgk de Matin van gisteren verklaart nog dat het zioh in het ministerie van oorlog bevindt ia een gzeren kast waarvan de eenige sleutel in bat bezit ia ran den chef ran deu geoeralen ataf Heeft de krggsraad van 189 dst dossier gezien I Js zegt Picqaart Het bewgs dat die krggsrsad het gezien beeft is niet in bet ministerie tan oorlog aanwezig zegt Znrlindeo Het is te hopen dat de raadsheer Bard nrn die aangelegenheid een verder deel ran zgn rapport zal wijden en dat het Hof een onderzoek zal gelasten Want dit is en wordt n al masr en meer het laatste toerluchtioord an den generalen ataf te dernier rempart waari zg zich tsrngtrekken die thans bereid aebgnen het borderel proces ran 18ï 4 Houry do Paty Ësterhazy enz enz alles orerbootd te gooien eo tóch roi te honden dat Dreyfus schuldig is omdat er bewgzen bestaao die niemand ooit mag zien Hoe lang Bilol Cavaigoac Zorlinden Chanoine en conaorlen zicb nog in diaatelling solten weten te bandharen FeAN££IJK Victor Ferrario chef ran bot secretariaat ran dea minister Bourgeois werd oergister ia zgn bureau dood giirondeu met een rerolrer in de bnnd Men dacbt aan zelfmoord maar weldra bleek dst de jonge man een revolver gekocht bad om die aab een vriend ten geschenke ta geven dat b j bet wapen ontladen h d om de trommel te laten draaien maar er bg vergissing een kogel iu bad gelaten die hem vlak io hot voorhoofd trof DuITSCHLANO Toen de Keizer en de Keizerin de vertegenwoordigers van de Doitscbe katholieken in Palestina te Haifa ootiingen bedankte pater Beerer Biber roor de bescherming ran de Dnitsche onderdanen roor den Keizer De Keizer antwoordde dat bij de gelegenheid amgreep om eens roor al te verklaren dat zijne madame ge hebt toch Qi jt rorgeten P ffWatP Hetgeen ik u beloofd heb als kot meisje A 1 als ze binnen zooveel dugen in stnat zyn zal om te rertrekken krijg ik oen toelage Juist Of ik me dat herinner P Zoo precies als maar mogelyk is Heel goed Kn wat doukt ge oudt ge de premie balonP Zoudt go dat geld vordieneuP Ik heb veel ho p van ja Ik kan zelfs Imaat met zekerheid zoggen van ja tenminste aU er niets onverwachts gebeurt wat mon nooit vooraf kan weten Bravo 1 Nu iets anders hebt ge bggeval voor dezen nacht niet eeu slaapnlaata voor mii beschikbaar P Zeker wel Weos maar zoo goed mg te v jlgun Martial volgde madamo Lnbradur en weidra hoersohte io het huis de diopate stilte Vyf dagen warea verloopen I e loostand van mademoiaellu de Basseterre wsa in alle opziobt n zoer bavredigend Ms het moet daa kan ze morgen bost vertrekken had madame Labrador met hot oog op do uitgeloofde premie berhaaldelyk lot Martial d Pri auU gezegd Deze beateeg op den morgen van den vüfden dag oen cabriolet verliet Par s langs de Barrière d Rnfer on liet ziofa naar het kleine huisje dat we als Suzanne s crangenia leerden konnen brennen alwaar Trabucoa en Caateban iu last hadden la nourrice opgesloten te hou en