Goudsche Courant, maandag 31 oktober 1898

Vv Uaada 6 80 8 8 8 84 7 61 Oudaw 6 86 0 66 f Waard 6 48 7 8 t 8 08 Utraakl 8 08 7 98 7 04 8 98 katholieke onderdaneD wiar en wanneer tg dia ook noodig mochten hebben aeker konden vecen Tan cgn keiurlgke bescherming Te Qoedtiabnrg Maagdenborg ii bet gezin van een tnioman mao rronw en een toon ran 15 jaar gettikt door bet inademea van koolstofmoooiyde Het cbgnt dat de toinmao geprikkeld wat orer pen ongeeteldbeid van zgn rronw en de stoomTerwarming die hg bedienen moeit met opzet niet in orde had geboodcD dientengerotgn hoopte bet vergiftige gan lob in de tninmanswoDing op Emgelud Volgens berioht nit Liverpool babbeo een SO tal Franscfaeo aldaar woonachtig aanzegging gekregen zich gereed te bonden roor plotseling vertrek nair Fiankrgk ZetN zon enkelen die werkzaam ign in handeUhaizen de raad zijn gegeven ban ontsUg te nemen STADSNIEUWS GOUDA 29 October 1898 VBROADERING VAN oen GEMEENTERAAD op Maandag den 3ln October 1898 des namiddags ten 2 ore ten einde te behandelen 1 Stemming oror een amendement ran den beer ran Galen op rolgnnmmer 95 der ontworpen gemeeote begrootinn voor 1899 2 De ontworpen gemeente begrootisg roor 1899 Men Joh G de Mol alhier ie benoemd tot tgdelgk onderwgzerea aan eene O L School te Amsterdam De Schilders vereen igiag alhier hoeft zich aangesloten bg bot Atg Ned WerkliBden VerUond Hfden morgeu ongeveer elf our werd zekere W uit deze gemeente op de Turfmarkt door een beroerte getroffen Bg den val bezeerde genoegde persoon zich aan het gelaat Voor den oorsus in boekbondeu en handelsrekenen vanwege de Afd Goada van den Bond van Handeli en Kantoorbedienden hebben zich 16 deelnemers aaegemeld Voorts hebben 3 laden siah beschikbaar gesteld om gedurende dan winter bet een of ander onderwerp io te leiden waarbg dan niet ledeo kannen worden geïntrodvceerd Donderdagochtend werd te Gooda in het gebonw van de R K LeeS Vareenifïiog aan de Wutbaveo een algemeene vei gadering gehonden van de R E patroons vereenigiog Gildenbond onder leiding van den beer Jot Tb J Compere voorzitter van het Centraal Btfstanr Met het bestuar waren en 50tal afgevaardigden van de afdeelingen Ampterdam Rotterdam Leiden en Gooda en ge vone Inden tegenwoordig Na een kort gebed door den advisenr van bet Centraal Bestuur den weleer heer pa toor Konings heette de Voorzitter de aanwezigen wolkom onder mededeeliug dat de beer Van Beer io het Centraal Bestuur heeft zitting genomen en dat ook oit Utrecht vertegen woordigers aanwezig zgo en wel vao de LeoVereeniging De notulen der vorige vergadering voorgelezen door den 2n secretaris den heer Harm gaven geen aanleiding lot bemerking Medegedeeld werd tat een scbrgven van instoaming wae ingekomen van den Boi erkriog te Eoaohedi en dat rermoedelgk ook ten volge van de adressen van den Bood door den minister van JoBtitie bgzondere maatregelen AaogevaDgeD 1 October TUd van ereeowtcli 8 18 7 81 7 88 8 88 8 8 10 04 lO U 11 8 Dlrect SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Wlnterdlesst 1898 99 te gbTen door de Heeren H tScbellInk Goncertzanger te Ulrecht Bart Wirtz goTo celliat te Éaffê JTac F van Zutplien Pianist alhier Oï Donderdag 3 ITovemlser des avonds 8 uur in het lokaal iRElliïlEi Oosthaven fiouila KAARTEN te rerkrggen aan bet Boreas k 0 75 Voor leerlingen der Openbare instellingen ü 0 50 GOUDA ROTTIBDAUTiM verM 11 31 11 18 U B8 S ll 8 49 8 87 4 88 11 18 l 1 8 11 81 1 7 8 18 11 48 1 14 8 la 11 81 18 88 1 88 S SO 4 4 18 6 88 8 SS 8 41 49 l lt g ns 1M T M l sa 1M T tS Qouda Uoordreoht door Kiouwerlrerk Otpslle Rolliinl m I SO 8 10 6 40 8 10 8 80 7 60 34 a 4S 8 40 O door 6 16 7 86 7 58 11 86 11 60 19 97 6 68 6 08 11 8 18 8 86 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 Eetterdui Okpelle Kifluwerkerk ICoordreolit Soiidl 11 64 18 08 18 47 6 88 7 48 8 11 9 eoDDA DEN BtASila km 11 18 l l 19 68 9 14 8 46 4 49 4 6611 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 66 1 89 6 88 II 18 48 1 S8 9 49 4 16 6 16 6 87 6 96 6 64 6 16 7 84 9 17 9 88 9 67 10 14 11 16 8 90 8 49 8 61 e os 9 08 7 80 7 49 7 68 8 07 8 18 Gonda ZaTaahuiun Moarkapalle ZoatarmoerZeKiraard Voorburg a Hatta 6 66 8 99 8 48 8 04 9 46 68 10 86 1 44 11 46 7 80 7 40 7 46 7 68 aHage 6 46 Voorborg 8 68 Zoetarmeer Zagwaard 8 8 ZaTenkuiaon Moerkapelle 8 17 Jraida 8 98 8 84 3 8 08 8 64 nOUUA AHHTKHD M lOlda 6 9 8 14 10 57 19 10 4 11 5 90 7 51 8 98 lM7 Allllt W 8 01 06 10 8 19 48 1 1 00 8 87 8 40 10 01 11 97 Aoul 0 8 90 9 89 10 60 1 08 1 X8 6 16 8 68 10 18 11 1 i O I D a U T R B C H I y m nm 8 14 9 07 10 1 10 67 18 011 19 10 18 68 8 90 8 17 4 89 6 90 06 6 61 8 S 10 17 10 88 11 14 9 87 I 6 87 7 10 10 84 11 89 19 97 9 46 8 84 6 46 6 84 7 18 8 48 10 41 8 66 89 10 11 11 41 U 89 1 8 8 08 8 60 6 04 4 7 8 6 11 18 i j TAN mm Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR mnmlit 6 81 6 88 7 46 8 87 8 4 9 00 9 80 10 16 10 88 11 38 18 08 1 87 3 08 8 8 11 4 48 6 88 8 33 7 18 68 lBlt 0 8 7 06 8 10 9 06 11 16 9 68 8 46 4 46 8 90 7 46 MAma ff 7 80 8 96 9 90 11 80 8 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 0 Oouda 1 0 18 It O 19 61 8 68 4 47 1 4 7 4 8 49 1 1 8 47 4 16 6 66 7 18 4 94 l b 8 40 4 87 t lO 8 10 7 9 8 16 10 88 10 48 9 69 10 68 11 10 19 11 Woarda 6 4 8 68 8 06 Oadm 8 14 6 87 9 08 9 88 waren genomen met betrekking tot den arbeid io gevangeoiMee Nadat de afdeelingen R tt rdnm Leiden en Gooda waren aangewezen voer de samentteltiog der commiisie voor brt nazien der rekening over 1898 werd de voorgestelde begrootiog voor 1899 goedffpksnrd met een ontvangst en niigaaf ven i 352 50 waarbg de oontribotie per lid blgft bepaald op f 1 25 Dairbg blenk dat de afdeelingen Amsterdam 95 Rotterdam 105 Leide 53 en Goudi 30 leden tellen Zooals wy reeds in ons vorig nommer hebben vermeld werd in do ochtend vergadering de qoaestie der werklieden pensiooneering niet afgehaodeld maar in den namiddag voortg t Aangeoomen werd de olgende motie De algemeene vergadering van den R K Gildenbond bet eurende dat pecaioenregaling voor oode werklieden met medewurkiog van den Staat tot dntverre niet tot stand gekomen is erkent de billgkbeid en de wenscbelgkheid dat van de zyde der patroooi uaar een pen ioenverzekering voor bnn werklieden wordt gestreefd en noodigt het Centraat Bastoürnit voor dit denkbeeld langs den me et gppa ten weg propaganda te maken De weleerw heer de Jong gerstelgk adviseur van de Leo Vereeoiging te Utrecht behandelde alsnn de vraag Waarom en door welke m ddelen dient netracbt te worden bet aastal burger rereenigingen in ons land oittebreidm en op welke wgze is tosscheo de veTScbilIende vereenigiugen een vrnobtbare samenwerking te rkrggeu Enn motie waarin bot Centraal Bestaor wordt opgedragen in de eerstkomende vergadering rapport oit Ie brengen over zgn propaganda bemoeiingen te Haarlem en te Delft en om omtrent bet oprichtiïn van Burger Vereeni gioiren in overleg te trede i met de L oVer eeoia ing te Utrecht Deze motie door spreker verdedigd omdat men daardoor het bestmir een bepaalde laak oplegt wordt met algemeene stemmen aangenomen Omtrent de Pargsohe tentoonstelling wordt de vo geode motie voorgesteld De algemeeue vergadering van den B K Gildeubond gehouden op 27 October 1898 draagt het Centraal Bestanr op io overlng met de bontoren der afdeelingen een commissie te benoemen Io tot het voorbpreiden van al die mastregelen welke in den ruimstHU lia kunnen itrekken om de inzeadiug op de tentoonstelling te Parg io 1900 te honden door leden van den R K Gildenboud zooveel mogelgk te vergeraskkelgken 2o om tegen de eerstvolgende vergadering nadere voorstellen ter tafel te brengen op welke wgze de vert enwoordigieg vanVden Gildebond op coogretaen bg die tentoouitainng to honden kan verzekerd worden en io het bgzonder verslag kao worden uitgebracht over hetgeen in groep XVt op het gebied der sociale verbondingen is ten toon gesteld De Voorzitter zegt dat niettegenstaande de p aatsrnimte bleven heet er toch nog wel eenige ruimte te verkrggeu is Hg stelt echter voor om bg aanneming der motie met het oog op de nrgentie terstond t t do vormin der commifisie over te gaan en vraagt of er leden aanwezig zgn die zonden wU en eiposeeren Het bigkt dat een viertal tegenwoordig zgn De motie wordt zonder faoofde gke stommiog asogeoomen en tot leden der ooumwie worden benofmd de vier personen die willen expo eeren met den Voorzitter Besloten wordt verder dat voor de congressen geen bepaa de vertegen woordigers sollen worden benoemd maar dat een dor leden die toob de congressen zullen bezoeken zal worden nitgenoodigd in de eerstvolgende vergadering van bet congres een rapport daarover nit te brenffoo 4 lO U U li lO lS lO X ll 8 10 19 10 90 10 88 10 48 1114 8 47 10 18 11 86 9 46 8 86 D door 9 03 11 97 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 10 18 11 57 18 lf 11 66 18 94 i De weleerw bezr D F W Pichot afdee lings adviaear va Gonda brengt rapport nit over de bemoeiing der afdeelingen iu zake de Zond arn t onder de neringdoenden meer bepaaldcigk wat bet eft het winkelslniten Over bet atgemeeo hebben desa w tot eenig maar niet tot fteo volledig resultaat gevoerd Hg gelooft dat er meer zal moeten worden gewerkt op de Regeering om haar ain te sporen tot betere h ndhaviog der Zoodagswet Op voorstel van den Voorzitter wordt hlann besloten f en adres aan de Regeenng te richten om op betere handhaving van de Zondagawet aan te dringen Omtrent de qoapslie d r mmenwerking tosseben patroon en werklieden wordt besloten aanatniting te zoeken bg de katholieke vereenigiugen in andere bisdommen De vraag In boeverre beeft de patroon bet recht tot loonsverhooginp wordt als onderwerp voor stodie aanbevolen aan de patroousrereenigingen De Voorzitter dankte de afdeeliog Gouda voor haar goede ontvangst en ook de aanwe iige K ntetijken en de inleiders der debatten Hg hoopte dat de Gildenbond in b t voorjaar weer aanmerk Igk versterkt ter algemeene ve gadering te dm terdam mooht verschijaen Hierna werd de vergadering gesloten In het hotel De Zatmc vereenigde men zich aan een gemecnschappelgken diseh onder leiding van den voorz tter oit Gonda In bet Weekblad voor Muziek lozen wg het volgende Op het laatste Tivoliconcert trad de Haer 3 Schellink als solist op Dien heer mgn warme dank gebracht voor de voordracht van Sommer s prachtige ballade Reeds de kenze kenmerkt den ernstigen kunstenaar die een veel gemakkelgker te behalen snccea door het van stal halen van een oud paradepaardje er aan geeft en zgn hoogeren plicht niet verzaakt om de nienwe bloem algemeen waardeering te doen vinden De beperkte ruimte belet mg op de groote schoonheden dezer ballade afzonderlek te wgzen Vele dier schoonheden werden door den Heer Schellink in een goed licht gebracht Na het lezen van dit stukje hebben wg nog meer vrgmoedigheid om Goada s Muziekliefhebbers aan te sporen het concert op aaost Donderdag in grooter getale te gaan bgwonen Reeds de namen der compopisten Wolf Richard Strauss Schumann Branms en Wagenaar van wie eenige werken op t programma znllen voorkomen beloven veel Mage het den jongen knnstenaara Schellink Wirtz en Jac v Zutphen niet aan belangstelling en succes ontbreken Hun ernstig streven om wat goeds en degelgksf te doen hooren verdient dit ten volle Voor bgsouderheden verwgzen wg naar de in dit blad voorkomende annonce Stolwuk In tal van hnisgezinnon faeerscht hier de bof en wel in die mate dat deOieeste klasaan der Iste openb school voor een gedeelte ontvolkt zijn Dat dit niet gunstig op den gang van het oaderwgs werkt is te begrgpen Gistr renavond werd in de bgzondere schoot t Haastrecht een lezing gehouden door den heer Hempenios over leerplicht Spreker behandelde bet asnbaogige wetsontwerp met de nadee eo aan te toooeo wat er tegen leerplicht iv Leerplicht mooht niet ingevoerd worden omdat het dan ouders de voogdij o erbun kinderen onttrekt en ook omdat de staat niet mag bepalen hoelang het kind school moet gaao dit moet aan de ouders worden overgelaten De beer D Rogter van Goods die het eerst met rpreker in debat kwam weerlag gehetl den spreker pont voor pnnt werd nagegaan en hg ion het een gelok noemen ala leerplicht werd ingevoerd 4 68 6 98 i 61 6 86 8 50 8 4 4 06 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 8 17 8 87 6 84 6 41 6 47 1 44 1 64 9 01 8 08 8 14 S OIi 4 06 4 84 4 4 88 4 8 4 18 6 04 1 16 19 99 1 86 1 41 L66 9 06 9 17 4 08 8 14 11 60 10 08 10 84 10 64 07 88 9 88 9 49 10 10 84 11 10 De heer S de Jong van Haastrecht kwam ook mot spreker ïn debrt ook gapoemde haar wal ten zeorate voor leerpltdhi da wenaeh van den heer Hempenins at voor ieder aeoto scholen moeten worden opgericht hoopte hg dat nooit io vervulling zoo komen ala rgmdo dit strgdig met de algemeene verdraagzaamhaid De beer P 0 MuIIki van Haastrecht k vatn daarna met don spreker nog in debat Hg vroeg preker of ook andere riebtiogen niet voor ban scholen betaalden en waneeer er misschien daizendrn zgn die dU gediend zgn van de iuricbting der geestelgfcfaeid of eg daaraan ook niet moeston bgdragen Spr stelde in bet licht dat zolfi in die gemeente de ve draagzaambeid zoo ver al was dat de kinderen der bgsondere school niet maar mochten omgaan met kind ren dor openbare school Hg ate do zich roor indien er aom meer bgiondere scholen zonden komen de hut nog sterker zoo aangroeien De haer Hempenins diende genoemde hferen van r pliek in zgn aotnoorden waa hg o i niet zeer gelukkig bg draaide dtkwgia om do vraag heeo zonder die direct te beantwoorden alleen was bg bet met don boer Muller eena dat Staat en Kerk gescheiden moesten btg en Moorduecht 25 Oei Gister avond werd vergadering gebonden door deafdeeling Moof dracht van den Ned Prot Bood De secretaris bracht verslag oii en de penningmeester deed rekoniog en verantwoording De rekening stoot met een batig sah o De president en de penningmeester werden als bestuurileden herkozen Ds J F r d Meer v Soffeler werd benoemd tot afgevaardigde naar de alg vergadering Haastbicrt wgzer aan de De heer G Vcenatra onderaan de openbare school alhier komt Toor als no 2 op twee voordrachten voor onderwgzer aan de openb lohool Waterlooplein hoofd da heer Peekema te Amsterdam ADVERTENTIEN Heden oredeod plotseling onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdrader de Heer ALEXANDER DORTLAND S ia den ODderdom Tin rnim 82 jur Wed A DORTLAND H DORTItj D L DOBTLANB GOHBIUT A DORTLAND J H DORTLAND Beikci N DORTLAND J A DORTLAND Gouda 26 October 1898 Bezoeken vtm rouwbeklag kunnm mtt worden nfgewaeht Wed Knox DoBTLAND berichten dat hun Kantoor MAANDAG 31 dezer van des morgens 11 uur tot s namiddags 2 uur wegens sterfgeval zal 8 89 D door 8 60 10 04 10 11 t 10 18 10 88 10 84 10 64 7 88 8 09 8 00 8 18 8 86 1 80 9 10 10 10 Da D trabun lIMii 1 au a kl Elk reiiigar moat deh boTandien roeniaB tui 10 a aan beirüi t f O tO 7 86 8 87 8 47 9 84 10 01 10 07 7 88 8 t9 8 64 10 lO S 84 D f 10 19 f 8 16 f 10 91 1 8 99 door 10 8t 8 84 8 68 9 89 10 88 U 6 i 11 44 10 06 9 98 9 84 48 I 8 88 rt lO 10 8 7 S6 8 19 6 18 8 80 SI 8 60 7 48 GESLOTEN zijii OFENMBE nwm te GOUDA t n OTentatn Tan den Notkria G C PO rOUN DttOOGLEEVER op MAANDAG U NOVEHUBH 1898 dea morgena te elf uren iD het EofBehais HaeMoxiK aan de Markt Tan No 1 Een in Tolle Trerking agnde SLOEMISTEEIJ aan den Bleekerssinge te Gouda Wgk R No 249 bestaande in BLOK MKNM AG AZIJN met WOONHUIS daarboren 3 Broeikaaien en een dobbelen Broeibak met glas gedekt waarraR 2 kanen en de bak venrarmd allee in goeden staat ran onderhond te zamen groot 3 Aren 32 Centiaren en uitkomende aan de Boelekade Terstond te aanraarden No 2 Ëen goed onderhouden KOFFIEHUIS met Ver aing aan de Ooawe te Q uda Wp C No 72 Het huis bevat beneden een ruime Gelagkamer en Woonvertrek en boren 3 Kamers en ZolderDe 2 borenrowkamers zgn per week rerhnnrd TOor 1 90 Te aanraarden I Mei 1899 No 3 Ken ruim ingericht WINIieLHUll ËRF en TOINTJË aan de Peperstraat te Gmtda op den hoek dar Komynsteeg Wgk K No 79 Het hnia berat beneden een rnim Voorfanis met Kantoor Woonkamer en Keuken en boren 3 Kamers en Zolder Te aanraarden 1 Janoari 1899 No 4 Een onlangs verbouwd gemakkelgk ingericht WOONHUIS en BRF met alzonderiyke BOVENWONING aan de Ooatayde ran den Raam te Oouda Wgk O Noa 73 en 73a bet attends beneden 2 Eiimera en Kenken an boven 3 Kamers Keuken en Zolder Verhnurd bg de ireek beiralen en boTen alk Tsor 2 26 NÖ S Ken goed onderbonden HOIS en ERF irauia Broodbakkerij en KRVIBEIflBnSWIiVKEE met goed gflTolg wordt uitgeoefend aan de Weatsyde nn den Raam te Oouda Wijk O No 22 uitkomende in da tiobelatraat Het hnis berat imHtAm den WiuH met Kantoor 2 Kamera Keuken en de Broodbakkerg en boTon 2 Kunan Alkoof en Zolder alles ran waterleiding hoorven Terstond te aanTaarden No e Ee BUIS en ERF aan de NobelatrlM U Oouda Wfjk O No 234 nkaat de Bioodbakkerg faierToorgenoemd Verhnard bjj de week TOor ƒ 0 75 No 7 Een HUIS as BRF met den Grond daartehter en een Gang daarnerens san de Westtgde Tan den Raam te Oouda Wgk O Noa 2M en 290a rerbniud bg de week benoden tooi 1 50 en boTen in 2 gedeelten elk Toor 0 60 Nos 8 en 9 Twae HDIZEN en ERVEN aat elkander gelegen in de Tlsmingstraat to q nid Wgk U Nos 401 es 49 Bg de week Terhnatd elk roor 1 No 10 Be goed onderhondeo op gnnstigen stand gelegen inkelhuis en ERF met aUtuU diiuacbter aan de Gouwe te Oovia Wgk C No 2S1 waarin sedert jaren met goed gerolg de Hrs8Ml9 Urêmaak wendt nitgeoefend Het huis beTat beneden de winkel kamer kenken en keider open plaftta en regenput ea boren 2 kamen m colder Te niTBarden 1 Mei 1899 En No 11 Ben goed onderbonden op gnnatigen stand gelegen WIMELIÏÏIS en Erf in den Katten Giaenendaal te Oouda Wgk I No 192 Het Hnis bent den winkel en 2 kamera en kelder beneden en boren 2 kamers aa oldai Verhuurd aan den Heer Hendrika tat 19 Maart 1904 Toor f 4 50 per inA En No 12 Een BDIS en ERF en GROND aab de Tlainingatrut te tJonda Wgk O No 40a Veihnnrd bjj da wfikWiwr l a De peree len cgn te beiicbtigen 10 11 en 12 Norember 1898 ran 10 tot 3 uren en op den rerkoopdag Tan 9 tot II uren Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaris FORTDHN DROOGLEEVER te Oouda Openbare Verkooping te GOUDA om contant geld ten OTerstiuui ran den Notaris G C FORTDIJN DBOOGLEEVEB op DINSDAG 15 NOVEMUEB 1898 des morgens te M uren aan de Bloemisterg Wgk R No 249 aan den Bleekersaingel Tan den voorraad Planten als PALMEN LAURIEREN Kroon en Pyramide BV0NIMÜ8 in alle grootten VARENS ASPBDISTRA S CURYSANTEMÜMS SPIREA S DRACENA 8 een groote Toorraad GENISTA S eni j roorts GEREEDSCHAPPEN en t geen rerder ten rerkoop zal worden aangeboden Maandags te Toien te zien Nadere inlichtiugen geeft Toornoemde Notaris FOBTüIJN DROOGLEEVER te Oouda Winteraardappelen Prima ktcaUtetl ZEEÜWSCIIE JAMMEN f3 50 per ILL GELDERSCHE BLAUWEN f 3 50 Vrif thuis K G V BCURËK LANGE TIENDEWEG D 61 NETTE ZAAK ter mmm gevraagd ii Giiiida Franco bricTen onder No 2464 aan het Bureau van dit Blad Hebt gij Kiespijn of Zenuwtrekkingen op TANDEN en KIEZEN haal dan een Fleachje l£le§pljiitiiictnur Tan IO Cent per Fleachje bg J VAN OlJEp KLEIWEG No 2 GOUDA Aanbesteding REGENTEN van het BESTEDELINOENHUIS alhier zullen op DINSDAG 1 NOVEMBER a s dea aronds 7 uur in het Lipkaal Tan het Gesticht aanbesteden De Levering der benoofUgde Levensmiddelen en Steenkolen voor het jaar 18 9 De Voorwaarden Tan aanbesteding liggen Tan 25 October af Toor gegadigden ter lezing in M Gesticht Namens Regenten F HERMAN Fz Seeretarii Tn LOSSING eene latUng 9B07E mmm steeds in Toorraad Machine Sniee en Haardkolen AMTRAGI£TNOOTJ£S groote en kleine stukjes Firma A JONZEII ZONEN GSBR UBSELSTUN Kantoor Vest Oouda Q OTTHD L F mm SLXlst G OI TVANGEJ Meuwe zendingen W INTBBHANTELS Bijzonder groote keuze j Nieuwste Mbciellen Bekende lage Prijzen VIOLEN Iroole roorriwl tot COJI€IIRBEKREIVDE Prijain In eon Koclamo iurkjo uilgfgoton door 00 FibrikMt hior to londo komt ondor moer dorgelgko rerkiaringon oror ludoroMusiokinatrumenten de volgende mededeeltng Toor tlB een feit dat men alom elders het DDBBBLB betaalt roor StrUkinitrumenten die niet eens met to onze kunnen vergeleken worden Wannoor oon ïirran op dusdanige wijze rich gozooht traolit to ninkon dan ohnmlt tg siobielf Togonoior julko mododaolingon kan gooonstnteerd ilat mot de beilo Mngazpoo uilnemond wol geooncurreerd kan wurden Hooren MUSICI dio dnar belong b i hebben gelieron zioh te overtuigen bjj L C de Langr OllGELH4 DEL Gouda ROLBAM 30 € t per pond HAAI mei Been 95 BOTERHiiJIIIIIEniWORIST 30 € l p p in verschillende prijzen Mmtbeeelena L DE lEIJ Dubbele Buurt B 2 ZUIVERE HEOIGIIVAIE LEVeRTIKAIV bil MIBBIliS Dreghl Klelireg B 10 tllT Citroen en Siroop POCH SlOTEMAKER CO I I Kaashandelaren Een JONGMENSCH wenscht plaatsing in een Kaaspakhnis snrerscbillig waar Brieven tr onder Ne 2466 aaa bet Bar aa dezer Ooarant Een zeer oude en goed bekend staande WrjNZAAK gevestigd in de drie hoofdsteden ran ons land zoekt roor fiCK OJ ei OnMtrefteii een Agent of Agentesse liefst een oit Oouda geboortig persoon Bneren onder letters A A aas het Bnreaa dezer Coorut