Goudsche Courant, maandag 31 oktober 1898

is een zeer fijne Wijn hetzelfde merk een 3 Cent 81ÜAAB zal steeds bij m verkrijgbaar zijn MuHbevetena £ jOlJIS BISSCHOP Goedkoopste en soliedste HEEREN en KINDER KLBEDINGMAGAZUN s GOUDA Wijdstraal A M wat Speciale Inrichting voor Kleeding naar MaaU TJitge1 reide sorteering Stoffen Elegante Modellen BRÜNS ji Turfmarkt en hoek Gouwe Zooeven Ontvangen eene belangrijke Partij CAPES FELLERINESJACQUETS Buitengewone lage prijzen eroole strleering KINDEIUiANTELS CHATEAU LA ROSE DE STEDELIJKE HTPOTHEERBA K tIecetUga Ie ê eHMrBXKMtlM Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000000 waarop gêatort 100 000 Sluit op biUtike Toorwaarden cieMleenin n onder Kertte Knp theeair eer aii i op Hmime en MMnOeryen Mnder Toomitbetaling van rente Geeft aj Panéhriecen oit tegen den koers van S Inlichtingen Ie bekomen te Gouda voor de J aiMiAr et ll bj de Heeren M J OGIEB Co Ka ierB en CommiB ionnair in Effecten roor de K pothekeu bfl den HeerW J FORTUIJJfDBOOGLEKVBR Haren aldaar Directeuren DROOGLBEVEB FORTÜYN Mt S JULES ENTHOVEN De Elektriseer Aniomaiit mfT IS AAüGEÜOMEll Prachtige werkliig NIeawste en Besle Anl iBaat Toor torus A UITTENBOGAARD Muziek handel Oosthaven 16 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT tGoedkoopsté on BoUodgt adree voor Vervoer vau Inboedel oowel binnen al buiten de stad met gesloten wagena i bö a gr aves TEUN Oude Gouwe AUe wordt tegen Tranavort êchad vemekera immE A21CIITBA7EN EN IIJSTEII ook volg ens op te geven Profiel l ioedlge aflevering Helle ullvoerlng Conenrreerende pilzen eOÜBSDEE GOÜBANT TWEEDli BLAD binnenland De boofdcotbmifitarts ao politie de beor Vfto Scbormbeek te s GraTflohage beeft van U M de KontDRio ocu gvoote dofzilvorea be rnDeriDgsozedatlle aan da iahsldigingsfepiitea ootfSPgfa Haistrecht Door de GeraeonieraAd alhier ia de begrooting TOor het jaar 1899 vastgeateld io ontvangst en uitgaaf op f 15576 61 Gister werd door de rechtbank t Arnhem behandeld een weinig bednidende l htpartii die op de kercbis te oordeIooa vaü roorgevallea Als gefcnige trad daarin o a op A K een IBj arige jongedochter oit gderreld wier verkla ingen zeer van die der andere getuigen afweken De rechtbank had de behandeling dezer 7 aak reedo in een orige zitting uitgesteld daar by haar toen al vermoeden rees van valache verklaringen door A K Toon 7 Q hierby ook gistermorgen bleef volharden werd zg in arreot genomen T N f d U € schröit Een ergerlgk kwaad dnt met tDsschoDpooKen van jaren herbaaldelgk bet hoofd opsteekt endan tot de grootste onaangenaam beden aanleiding geeft wordt tegenwoordig weer te Amsterdam bedrefen t Ia de chantige of zooalihet Strafwetboek t noemt afdreiging Eenmeer of minder tairgk troepje iodïvidneoboadt op klaarlichten dag in de drukste straten den een of ander aan en dreigt hem met debeschuldiging in bet openbaar van de ergertykste onzedeiykhetd wanneek niet dadelykeen rijksdaalder wordt gegeven Eerst probeeren se t op gemoadeigke ja be cberniendemanier We hebbon t wel gerJen we zynmet ons 7eB8en maar we willio je niet in touL eluk storten Kom geef non maar eenryksdsalder dan bent u van ons af c Wanneerde aangesprokene weigert volgen ze bpm metde gemeenste cbeldwoor len n grove verwenscbingen t h to bo l n dat een moedig mau door ben a tig KEvalleu ixvh de mofltte en onaangenaambeden getroost zyue bnlsgers door de politie te doen vatten opditt duor enne irunge straf een eind gemaakt wordu ain een ebati daa waartegen niemand gevrywriftrd is VERGADERING VAOEKGEHEËNTERA4D VRIJDAÜ 28 OCTOBER 1898 T n 1 nor wordt de vergadering geopend Tegenwoordig alle leden De Notnlen der vorige rergadering woidea voorgelezon en onveranderd goedgekeurd De Voorailter deelde mede dat by Kon bïsluit was goedgekeard de vnrordeniDg tot heffing van m rktgelden tot 1001 en dat door Ged Staten was goedgekeurd bet randsbeslnit tot verbnur van gerioleerden grond aan den heer A H Kabel Ingekomen 1 Htt verslag van de raadscommissie die belast ia geweest met bet onderzoek dfr soppletoire begrooting van bet nestedelingonhois daarby tot goedkeuring adriseerende De Voorzitter Ik zeg de Commissie dank en tel voor dit ter visie te leggen 2 Ken schreven fan B en W tot verlengingvan den termgn van aflossing van gelden die de gemeente tot den 31 December 1898 vao regenten van het Hoffraans graticbt beeftge eend Voorgesteld wordt daar in betvolgende jaar voor buitengewone werkenzal moetea worden geleend deze som nitdie teening af te lossen voor 31 December 1899 Zal worden behandeld by de gsm ee n te begrooti og 3 Een voorstel van B en W tot nadere regeling vao de bezoldiging van den archivarisdeier gemeente B ep W stellen voor diebezoldiging te bepalen op f 300 Ter vi ie 4 Een voorstal van B en W tot uitgifte vangerioleerden grond aan de Lange Dwarsstraataao de bb F Herman Fz en H tl vander Wolf Ter vi ie 5 Beo icfargveu van den beer U J ran den Berg te Utrecht dit luidt aldus Utrecht 27 October 1898 Aao den Geraeentdraad van Gouda Ëdelacbtb Heeren Het ia mg vergund in begcbeidauheid een kort wo rd van protest te niten tegen de in het verslag van het afdeehuga onderzoek der b grooting opgenomen aitspraak betreffende da bewerking van het steoografi ch varalag der Handelingen Tan den Raad Dat bescheiden protest gaat nit van ondergeteekende nadat bg zicb de zekerheid beeft verschaft dat er aan de door he u bewerkte co iie van het oor de TeraobilleDde aprekara gesprokene nieta ga wyzlgd wordt zoodat die uitspraak alleen gelden kin zga werk en zpn perioon Bet zon zeker aangenamer en beter geweest sgn indien ik in een pjrsoontyk jiHtdarbond had knncen vr en naar de gronden voor een zoodanig afkeurend oordeel gepubliceerd zonder t elicbti g of dat wellicht andereom tandigbedeu daartoe aanleidioii bt bben gegeven Daar ik evenwel niet weten kau en altbtns niet weten mag van wien dat oordeel is uitgegaan staat my no in dit g al het protest aan m i zelf is orergelaten geen anderen weg open dan deze on den iadrok van dat oordeel weg te n mep Op grond van die niupraak toch en op grond hiervan dit deze zander tegenspraak ia gepubliceerd U men ia owe gemeente reeds bezig geweest ta schryven over den croog4naamdeo stenograaf ten aanzien van een beroepsman die in de moeilijkste en langdurigste vrrgaderingen nooit anders dan me groeten lof o a van Congre8 boreanx generkt beeft Het zat zeker niet de bedoeling van den Rpreker ie de tiectie vergadering zyn geweest toy te schaden maar het gevolg is het toch en tk meen te mogen zpggen onverdiend Ten einde dit schryven niet te maken tot eeoe reclame voor myn perioon acht ik de bovenbedoelde adieiien hier niet te moeten noemen onder bereid terklaring die privü mee te deeleu aan ieder dia daarnaar wenscht te onderzoeken Alleen zy net my vergu id hier mede te deelen dat de vrdienste van den inhonil van een ateDografisch verslag met betrekking tot het gesprokene niet alleen afhangt van de bekwaamheid van den stenograaf maar in niet mindere mate ook van de bekwaamheid van den npreker dat toen te Leideo wtar ik eveneens werkzaam ben eeno soortgelyke opmerking in den Raad werd gemaakt door een spreker die zelfs door den rustigen hoorder in nyn ge acfatengang niet was t volgen de Voorzitter der Vergadering onmiddellgk daar alle holde voor het stenografische werk tegenoverstelde onder instemming der vergadering et dat om my biertoe te bepalen B en W van Scbiedam eveneens nooit anders dan grooLen lof voor myn werk hebben gobad en dien ook publiek hebban uitgesproken mede onder volle instemmiog van den Rand en 10 beide gemeenten hebben de Raadsleden visie van het tinat hen gesprokene dui heeft ieder oor 7 icli eene volledige cuntrrtle op het werk van den stouogrAiif Kn ten sïotie Gedurende de drie jartin dat ik ook tft Gouda werk aam ben ii lint slechts twcemnal gobonnl dal eene rectifïrntiQ gevraagd werd van eeo enkel woord één keer door den heer Dercksen en uen keer door den heer Vingerliiig waaraan natnnriyk beide keeren in Toldaan Trouwens iudirn in bet gepub icoerdii Versing onjnishcden voorkwamen dan zon toeh mogen worden verwacht datde ledeu van de gelegenheid n eene voigcode vFrgad rtng gebrnik mKukten om die onjuistheden ook in bet publiek te doen herstellen Met beleefde excnses U enkele oogenhtikken te hebben opgebnnden hoogachtend UEd Dr H J TAN DKN BERG Buiten beschikking altzynde ongezegeld 6 Een adres vaa het JMannenvangkoor CreBeendoc veizoekende hei lokaal door de genieente aan haar verbanrd te mogen behouden en zoo dit niet docnlyk h haareen ander lokaal te verhuren Ter vis e 7 Een adres van Mej G G Schinkel verzoekende eervol ontslag als onderwyzeres aande Ie Kostelooze School Dit eervol ontslag wordt verleand tegen 1 Februari 1899 Aan de orde D benoeming van een onderwyzer aan de 2e Borger cbool voor jongeiie Benoemd wordt de beer L J denHARTOO te Sliedrecht met alg stemmen Aaa de orde Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting dienst 1898 Herfaalings onderwijs De Voorzitter Dil voorstel hei ft wel ter visia gelegen maar is nog niet voorgelezen Mag ik den secretaris verzoeken dit t willen doen Uit de voorlezing blijkt dat het hoofd dor berhalingssfhool voor meifjea zich Vit B en W heelt gewend omdat bet aaetal leerlingen zoo groot is tot bet aanstellen van oene derde onderwyseres bet getal leerlingen is gestegen tot m Goedgekeard an de orde De oatwerp begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor het jaar 1899 met de daarmede rerhaod hondende vooratetlen De Vooriitter Ik open de discussie voor de atgemeene beicbouwiagdn De beer Jager M de Voorzitter ik moet myn leedweien betuigen dat ik afwezig geweest ben toen deze begrooting in de sectiën werd onderzoebt dan had ik iets besproken dat ik in deze begroeting zoek doch tot heden nog mis en wat ik mis dat is dat er vooriening in den nood moge Jtomen waarin zeer vele kinderen in deze gemoeute verkeeren ik gelooi ook wel dat sooIao i het wetaontirerp der leerplicht nog In behandeling ta bet zeer moeilyk is met voorsteiten aan te komen maar toch vela ooders verlangen dat hunne kinderen ook de zegeningen van het ondervys deelachtig zullen kunnen worden op de 2e Kostelooze School zyn die kinderen afgewezen de lo Kostelooze School en de Tessohenschool zyn geheel beiel ik vind het een verblijdend teeken dat die ouders omooderwgs voor bonne kinderen vragen ik zou willen vragen of in 1899 van B en W voorstellen ryn te verwachten tot bet uitbreiden van de 2de Kostelooze School of tot het otioht n van een uien we school De Voorzitter B en W zonden zeker reeds voorstellen hebben gedaan tot uitbreiding Ttu da 2e KoUelooze school maar kunnen dat moeilgk doen 7oo1nng de leerplicht hangende is De heer van de Velde Mag ik opmarken M de V dat U geen gedecideerd antwoord heeft gedaiiD op de vraag ik stel daar zeer prys op dnt te welen De Voorzitter Ik b b juist eeo bepaald antwoord gegeven de moe tingen knniien hierover verschillen do beer Jager knikt van ja Aan de orde De begrooting der uitgavon Volgn 51 54 worden goedgekeurd Volgn 55 Jaarwedde van de boawkuodigpu en van de opzialiter der geboawen der weg n en derg lyken £ 3954 De heer Vingerling Deze post is verhoogd met f 400 voor den gemeente bouwmeester ik ben daar niet voor de werkzaamhoden van den bouwmeester zijn zeer verlicht door het aanstellen van den inNpectenr d r buuwpolitïe ik viud difl verhooging zeer ongepast De heer Dessin Ook ik heb er over gedocht ik gflloof ook dftt de gemeentaboow meester ïs vdrlicht van zgne werkzaamhfden ik zoo het terug willen brengen op f 200 het kan er nog me e door dat de bouwmeester particulier werk befft maar het gnat reedg zoover dat e a architect fong er de boekhouder ja ze f tot een stadabaafi ik ben er voor dat zg geen particulier werk mogpn uitvoeren Ik zou willen voorstellen in tgderi dat er groote rerken moeten worden uitgevoerd aao de gemeentD boawmeester 1 pCt toi laga te gaven vah werken boven de f 5000 dan beeft de gemeente boiiwnieisler een belooniog roor meerdere werkianmbpdsn Dtf Voorzitter Er wordt dui pen voorstel gedaan om de verbooging van f 400 op f 200 te brengen De lieer Me man Ik kau iiig met beidd heeren mot voreenigen en vooral met de benoeming dat by wordt bggoataan door den in i ertQur der nouwpniitia wanneer wg do vorbooging brengen op t 200 dan geloof ik dat wji den bonwmeest r zeer zondon bcnadeeien ik ga gaarne niedo dat die m ndoro beambten gen tooziobt moer mogen houdou de percentage van groote werken vindt ik niet goed daar dan do bouwmeester geen onafhnnkelgk persoon meer is wordt nan die mindere boambten verboden dat zg parliculïrr mogen nitvoeren dan moeten wij bun tr ctement otk oraat vfrhoosen De Voorzitter De heer Dessing stelt voor de bezoldiging van den gom bouwmeester te verboogen met f 200 en hem bovendien toe te kennen van de kosten van buitenge vone werken hoven de f 5000 1 pet onder voorbehoud dat nan de beambten der fabricage particuliere werkzaamheden worden verboden De Voorzitter Ik vind dat het niet aan gaat die andere beambten achade tedoen Igden door de vorbooging van het tracteraent van hun chef De heer Dessing Ik zon er niet tegen zijn dat de heer Burgersdgk particulier werk voor zich zelf deed maar het gaat tegenwoordig to ver ik spreek niet voor my zelf maar or agn nog anderen Dp hoer Nederhorst Ik wil even over het voorstel van den heer Dessing spreken ik ga ook mee om den heer Burgersdgk geen particulier werk meer te laten oitvoeren en willen wy dat aan die andere ambtenaren verbieden dan moeten die ook hoogere gelden ontvangen Wnrdt vcrvü il Uetneng de Berichten Naar men weet beslaat er tusschen koetsiers en conAieteurs der Rotterdamsche Tramwejfmaatschappg sinds eenigen tgd wryving in verband mot de tairgke fooien die de conduc teurs heeten te krygen en waarvan de kootaiera zich een deel willen zien uitgekeerd In een vergoflering dezer dagen gehouden hebben de conducteors thans aangeboden van hetgeen zg aan fooien ontvangen per dag 10 cents aan de koetsiers af te staan Dit is geweigerd door de laatsten die 25 cents eischten Men heeft zich toen tot do directie gewend met verzoek om tnsschenbeiden te komen Deze heeft d t echter geweigerd als hebbende met deze quaestie mets te maken Niet zg maar bet publiek heeft dezen toestand in bet leven geroepen Dondordaj avood omstreeks half negen bevond zich de heer W IT Turol ondercbef bg d i Maatichappg tot eiploititie der S 9 op het emplaeemeot naby de goederenloeda te Zwolle Terwjjl man beaig waa met bet raogeerea Hg wagens kreeg de heer Ture een wagen dien men afgestooten bad tegen zyo schouder waardoor hg viel pu 7yn linkerbeen ter hoogte van de knie oodanig irerd verbryxeld dat men vreest dat het moet worden af etet Men meldt oii Den Haag Naar aanleiding vao de door een zeeo cier bestemd om te worden gedethcheeri by de Normaal Sobiatschool gedane aangifte van ds vermiS iing van f 15 0iX verneemt men dat door de bevoegde autoriteit een onderzoek is ingesteld en bedoelde officier voorloopig zyaa bentemming niet aal volgen Men meldt uit Den Haag aan de N R Ct De politie deelt mede dat uit geen enkele aanwyr ing is gebleken dat een jonge dame uit Vo irburg zich schuldig zou behben gemaakt aan het wegnemen van daa eo nit een winkeU magatyn daar ter stede en dat het onderroek evenmin beeft aangetoond dat die voorwerpen in baar bezit zouden 7ijn gevonden Eene onhandigheid van ai ne winkeljuffrouw is hier oorzaak van eene boogst onaangennme bejegening dio deio jonge dame heeft ondervonden Uit Tiet meldt men D 4 persoon dm den koetsier Van Ze ten Maandngnvond zoo ernstig verwoudd is gevonden Het IS de Sl jarige Teaui van Dmten wonende te Aalst gemeente Lieuden Mt t den vetwouda ia bet ateeds vooruit gaande Door de politie te Orooiog n is aangeboaden de Duitrcbur C S stukadoor laatvt wonende te Hagen Weatlalen De Pruiaiaeha regeering had zgn opiporing terzocht wegeot eene wisstlverva aohujg groot 20 000 mark De vrouw van don aaugehoadene kwam mede op het boreau Deze zal daar zg me de sMk niets gemeens beeft over de grenzen worden goïet Aan Un Wa seimarsphnn Wajf bg Deo Ha ig sloeg gistervoorniiddng een paard bnredea door een gewezen kapileiu der artdlene op hol In dolle vanrt rende het divr door Üe Jnvustraat Ter bootste van bet NA i auplein tracbtte de ruiter die ztch in het zadel had weten te boudeo zgn paard bet Al xuuderaveld lil tl ituren maar ut den draai Ftortten paard en ruiter ter aarde De hergder bekwam irij ernstige verwoiuluignn anu hoofd en been en word ni voorloopii te zyo verbonden per rgtoig buiswaartv gebracht Het dagfilgksch bestuur van Zaandam ontving dezer dagon oeo schryven uit Delft waarin gewezen werd op den te Xaaiidam boorschendo woningnood zoodat bet den werklieden die in bet voorjaar van 1899 uit Delft naar Zaandam worden overgeplaatst schier onmogfllyk is oen woning tn huren Dn riti zal wellicht spoedig verandering komen nange ien door de heeren J Karstens en J Leguit Ir hy den raad plannen zgn ingekomen van twee straten welke te zamen zeker wel gelogenheid bieden voor het bouwen van een 225 woningen De pest te Weenen Bg de oppasserea Pecha IS cyanose blauw uehl g conalateerd bg do oppa seres i ofbeggor zooals gemeld is oorontsteking De toes and van de laatste is leta beter Nogmaals is door de regeering in liet Parlement eergisteren de verzelcering nitgosproken dat het gevaar voor eeu epidemie miniem is De minister van ooderwgs waagde het tegen het dryven der auti aemieten aan te voeren welk nut de wetenschap altijd van bactoriologiscbe institoutt ata van Pasteur Kocb en anderen gebad heeft Het debat liep zonder incident al Do politie draef oerg steren een vergaderingvan cbristelyke socialen uiteen die de Jodenverautwoordelgk noemden voor de pestgevallen in de hoofdstad Ken der aaowezlgenwondde een politie agent met eeo hierglaiaanden schoudert D gezagvoerder van het fce Antwerpen binnengekomen atoomichip Eqoatoria c rapporteert dat er een gewqldige storm op den Attentiachfo Oceaan heelt gewoed die hem van kaap Race tot het Nhow van Oalais vergezeld heeft Deu II October iee t men nnodseinen bemerkt van een groot f tO im8cbip Men was evenwel onmachtig hutp te erlflenen Drie dagen diarna zng men o i een afntand van eenige honderden meters een ander itoomsrhip te gronde gaan Hooge zeeën hebben de Eqoatoriac belaugryke averg bezorgd Door eenige malen olie op de golv u te w rpen heeft men menig geTisr aft eweerd Nooit verklaart de kapitein heeft by enn dergelgke reis gehad Da bijman niag beeft herhaalde malen gevreead dat het schip naar den kelder zon gaan Mtin heeft de nationaliteit van het gezonken stoomacbip niet berkeod fe fc