Goudsche Courant, dinsdag 1 november 1898

9 07 10 08 10 84 9 88 10 51 Kti n 3 9 88 e V i m W 9 49 10 84 11 10 ftonda Te Oaendrecbt heeft de 13 jarige J Huggeoa den 9jarigen A Clarijs ia een twiet zoodanig legen den boik geschopt dat de knaip na vreeteiyk lydea aan de gevolgen is overleden De jeugdige moordenaar bevindt zich io België Een reui onder de perzikboomen Dezeperzikboom bevindt zich in de reusachtige serre van den heer Cordoonier te Bailleol en ia 5 jaren ood Drie jaar geleden geplant beslaat bij uu reeds een oppervlakte van 45 M De boom heeft dit jaar 435 vruchten gegeven die eeoe doorsnede hadden van 7 tot 9 eMt Aan de nieuwe cartoofabriek der firma Scbolten Ueakema te Hoogezaad had eergisteren een treurig oogeluk plaats Da 24jarige gehuwde werkman S Strenper kreeg een der tware pakken papier op zgn beenao met het noodlottig gevolg dat de beide beeoen braken Te Woldendorp Gr is de ooderwgzer J Nieuwzwoag by bet schoonmaken van eeo oud voarwapen zoodanig io t hoofd getroffen dat men voor zgn ieven vreest De plaats van den kogel is nog oïet gevonden VI RG4DERiNGVAPIDËAI6EHEeNTEIlAiD VRIJDAG 28 OCTOBER 1898 Voivolg De beer de Raadt Wmneti wij dien b Bmbte eeo deel vau zgo iokomea oatDemeD dan Tiod ik dat een erhooijiDK van zga talaris met I 200 te weioig ii ik kau zeer goed ruedegaaa met de verhooging lao 400 ea winaeer die aodsre beambten geen particu ier werk meer mogen maken dan ia het niet meer dan billgk dat ook hnnee Iractementen worden verhoogd wg kanoen h d niet treffen omdat bon chef lerhooging van aaUria krijgt Da heer Straater Ik acht het wenaohelyk dat aan de ambtenaren der fabricage erboden wordt particulier werk oit te loeron ik vind het eeo zeer onedele concurrentie vaooeer het den gemeente bonwmeealer verboden wordt en de andere ambtenaren mogen hot wel doeo dan komt het loch bj die ambtenaren ik zou de bepaling nitgaitrekt willen zien tot de andere ambtenaren ik ion er voor zgn hm daarvoor achadelooa la alellen eo wenaoh het aalaris van den gemeente boQwmeeater met f 200 Ie verhoogen De heer van de Telde Ik heb het vooratel van den heer Deaaing ondersteund omdat het in diacaaaia zon komen ik zon de overige ambtenarea ook particulier werk willen verbieden De heer van Oalen Ik zal mg verklaren tegen het voorstal van B en W omdat de motieven niet ateekhoodend ijjn de werkzaamheden van den gemeenie bonwmeeator zgn verminderd eo wat die werkzaamheden voor particulieren betreft daar hebben wg nng altgd de bevoegdhaid voor het af Ie kenren Het voorstel van B en W wordt daaiop in atemmiog gebracht eo aangenomen met 9 tegen 7 stemmen Tegen etemmen de bh Krook Haagenboom Straater Jatpera van Galeo Vingerling en Dealing Volga 55 wordt alann zonder hoofdelgks fltemming goedgekeurd Volgn 5C 60 worden goedgekeurd Volgn 61 Jaarwedde van da alniawaohtera brnggenophalera en dergeiyko f 4927 De hear van OaleO M de V ik wensch B en W in overweging te geven of voor die bruggeman op de Gonwe bg de Groenendaal geen wachthaiaje kan worden opgericht die man moet eiken dag in weer en wind op zgn poal zijn dalzelfde gebrek van een wachlhniaje ülreet S rwegve bM g l 60 DA WlsteréW 18 8 9 J ev p 1 ctaber W wiel 10 t I o I D A l 1 S KC H 1 10 67 11 88 11 87 18 08 1 37 8 08 8 86 8 65 4 48 6 81 S lï 8 S8 7 68 e O U U k k XHTKHDIM 1 14 9 48 10 67 18 10 4 11 6 10 7 61 8 J6 IMT M l Jo d Am8t W 8 01 9 05 10 86 11 48 1 6 00 6 87 8 40 10 01 A mat C 8 10 9 81 10 50 1 08 1 18 i II 8 61 10 18 59 9 10 5 15 tM 7 45 8 SI 8 tt 00 tl iO l 15 10 88 11 98 10 88 II 11 55 IfM 10 48 V jr 58 lO tt U IO 11 11 i tii S 0 8 47 4 18 56 7 184 14 ♦ ST 5 10 1 omtrent wordea aaDilmtiDg tan de Bt nor Gooventie de Toordeelen van aaDslaitiog aldai gelgk recht voor alle ait evera Ïq Nederland om zich het ait ilaiteod Tertaltogirecht Tan eenig boek te ferwkereo bewherming fan den uitgever die reeda prioriteit recht erlangde tegen coocorroerende niet gekochte vertalingeo en tegen bet ptaa een van vertaliDgen in de daKbloden feailletoo daarenboven anht de Bond ait een billykbeidsoogpnnt aaos nitiog tot de Beroer conventie wenscbfliyk Vete uitgevers in Nederland kotnen meer en meer tot de overtoiging dat de eiscben der Bchry vere om eenig booorariom voor bet recht van vertalen hanoer wer ken te geniuten biliyb zyn De voorzitter en aecretaria van den Ned Uttgeveribond zgn door den miniater van bniteDlandflche zaken ontvangeti ter overhandigÏDg an het adrei In de te i Gravenhnge onder voorzitter achap van den heet W V Murgadaat gehouden iaavlpkicbe algemeene vergadering van de Zuid Hollandsche IJavereeniging waren T rtegeowoordigd de afdeelingen Rotterdam eo omttrekeo iGrarenhage Delft WateriDgöii LiiBO Veeoweg Leidscbendam Sisflabem Vryeuban Berkel Ketnel Leiden Vooracholen Naaldw k en Kwiotsheul Uit het uitgebracht jaaroTerzicbt bl ek dut bg het weittig vriezend wader in den wtoter TBD 1897 9B ds vereeniging zoo goed ala niet practisch werkzaam kon zyn IJa en weer di neada z l de vereenigiog domici ie kiezen in Hotel Ia Kéii lflnce taan van NieavOoat lodiS aldaar De afdealiug Rotterd m en omatrekan heeft bericht dat ZQ ic medewerking hoeft weten te verachiffen van de waterB happen in de omg ving en van de burge roeeatBra van omligge de gemeenten Nog werd r aan herinnerd dat de vereeniging bg de bnldebetooging van de sport aan II M Koningin Wilhelmioa vertegenwoordigd waa door 17 afJeeliagen Tot stand werd gebracht door Naaldwyk en afdeeling Mooater Poeldgk De ataod der geldmiddelen is gunatig Het batig saldo steeg tot f 327 29 De vereeniging beeft de koniakiyke goedkeuring verkregen Ëeu denkbeeld no den afgevaardigde Tan llotterdam um gegevens t verzamelen voor het opmaten van een reqarat aan de Provineiale Btstan ter verkryging ook in ZaïdHol land van eetio provinciale verordening op het verkeer en beheer van de ysbanen ondervond nogal bettryding ea de voorkeiur werd gegeven aan een voorstel aan de hand gedaan door den afgevaardigde van Leidscbendani om zich vanwege het bondsbeatnur ta richten tot alle gememtebsaturen in deze provincie die nog niet in t bezit zgo van eenige verordening op de gsbanen Tevens zulleu bg circulaire de onderscbeiden afdeeliogen worden aangespoord in de e bg hare reep gemeentebeitaren de noodige stappen tt doen Bg tcotamatie werden de leden van het uitvoerend comité herkozen Onder applaus werd er aan hi riDDeTd dat de Vereeniging den 20en deeer vgf j mr b stond en de weoach werd uitgesproken dat Bg nog langen tgd uotiig mag werkzaam zgn Id Nederland wordt voor verzorging der armeo in allerlei vormen gegeven 4 milHoeo In Nederland ordt voox sterke drank aan belasting betaald 2G millioen hetgeen beteefcent dat aan gedistilleerd wordt verdronken 80 millioen Gouda Moordrecht door Kieuwerkerk Oapelle Eotterdam ft SO Utreohl Woerden 5 49 6 68 8 06 Uudaw 8 14 8 87 9 01 9 11 Ooada Prof Tiele ia naar Schotland vertrokken om aan de uoivr rsileit van Ëdiuburg de tweede reeks van zgn Gifford lezingen te bondeti Pe eerste lezing heeft Maandag G November plaats In het geheel worden er tien lezingen gehosden iedere week twee Gemeng de Berichten Over het bekende geval met de jonge dame uit Voorborg verzot kt men asn het Vaderland nader bet volgende t plaateen Terwgl deze jonge dame Maandagmiddag in den winkel vao Isenef en Zonen boek Korte Poten en Houtstraat te sGravenbage een commissie verrichtte was eensklaps een twaalftal zgden foulards verdwenen De wiukeljaffroow verdenkt de jooge dame om het bloo e feit dat zg in de nabybeid der footsrda beeft geataan deelt haar varmo den den patroon mede die dit bg bet zien der jonge dame niet deelen kan waardoor er niet onmiddeltgk e n onderzoek plaats beaft Nadat de jonge dame is geholpen verlaat zg dan winkel zonder te vermoeden en er van op de hoogte te zgn gesteld dat er iets wordt vermist Het geval wordt bij de politie aaDg gevsn met het flignatemeot der jooge dame Woensdagmiddag gsat dezelfde jooge dame weer lang den winkel De wiokeljuffrouw nog steeds in den waan verkeereode wordt door deo patroon opgedragen haar te volgen om achter naameo woooplasta te komen Als de wiokeljofFrouw evenwel ziet dat zg zich naar bet station vso t StaatsBpoor begeeft is zg beireesd nog niets naders ta weten te komen en spreekt tg er een poli ie agent over aan De winkeljoffrouw vraagt de jonge dame in de wachtkamer of zg baar kan zeggen waarde verdwenenfoalardi zich bevinden en terwgl de jooge dam zicb hoogst verbaasd toont dat dit baar gevraagd kan worden komt de politieagent nader met de vraag of deze de bedoelde dame is eo of zij reeds beeft bekend Ten hoogste veron waardigd deelt zg den agent ncedg dat sg van niets weet waarop zij door hem wordt aitgeooodigd zicb met de wiukeijnffrouw naar het commiaaariaat van politie te begeven Daar ondergaat rg een langdurig verho r en oqder zoek door eeu inspecteur waarna de commissaris islefóoiich van bet geval op de hoogte gesteld onmiddellgk haar iavrybeidutelling bsveelt Zekere U H vroeger kantoorbediende ts Amsterdam tegen wien door de rechtbank aldaar bevel tot gevangenneming was verleend wegens veriloiatf riag van ruim f3000 ten nadsele van de Ned Lloyd in de maund April gepleegd en die naar de Zuid AfrJkaaoBche Republiek was gevlucht is door de regeeriog dier rep o bliek aan de NedBrlaudscbe regemiog uitgeleverd en kwam Vrgdagavond met het Duitaohe itoomsobip Bondesratfa van de Oo tAfrikaansche Ign op de reade te Vliasingen aan Door een commisiaris der rykspolitie en twfe rgksveldwachters werd hg per sleepboot afgehaald eo nog dienzeUden avond nasr het haia vau bewaring te Middelburg gebracht Da politie te Amsterdam het onderzoek in zake de diefstallen io d o IJpolder eu Haarlemmermeer met ijver voortzetteiTde heeft thans met twee veldwachters van Halfweg bg eeoe vrouw te Amsterdam zuster van deo verdachte voor een f300 aan gestolen voorwerpen io beslag genomen Bg den verdachte vond men mets betrekking hebbende op de jonaste diefstallen maar wel voorwerpen vau een vroegeren diefstal Heden wordt aan de Haaitemscbe justitie machtiging gevraagd tot arrestat e Bg HflaVabergen zgn op een diepte van ca 100 meter steenkolen an goede kwaliteit in den grond gevonden do t z cb ook gavoelau voor da alniaknaohtaap de haven bg het Vaantal diamantchen moetea daar ook buiten bigven de kosten voor die wachthniajea ign toch zoo groot niet Da Voorzitter De gemeaoteraad heeftreedi tweemaal afwgzand bealiat over dat waehthnieja op de Gouwa Ik zal ow vraag bg B eo W overbrengen Volgn 61 68 ordaa zoadar otamniog goadgekeurd Volgn 69 Drak an biodwark f 1200 De heer van Gaten Ik zia in de toaliehtiog dat bet drukwerk grooteodeela ia nitbasteed Wordt het ook aan allen gegeven De heer Noothoven van Goor Bet drukwerk ia aanbeateed het bindwerk kan niet aanbesteed worden omdat er registara mMtan worden ingebonden op het atadhuia die registers mogen niet afgegeven worden Wanneer er bniteogevooo drukwerk is wordl er ooderhands naar ingeacbreven De heer vau Galen De varaohilleude drukkara wordea toch gevraagd om in te aobrgven Volgn 69 82 worden goedgekonrd Volgn 83 Onderhoud van atratan eo pleinen f 10164 De heer Déasiog l Ik hab mat genoegaa gehoord dat er waalklinkera zullen gebruikt worden De Voorzitter Mag ik o opmerken dat in het antwoord van B en W geen toezeggiog is gedaan maar dat B en W er over zalllan spraken Volgn 83 84 worden goedgekeurd Volgn 85 Onderhoud vao wandelptaataan en plantsoenen f 1375 De heer van Galen Bjj de babandeliug van eeu vorige bagrooting heb ik er at eens over geaproken dat op de ptanteosueo wat meer gelet zou wordeo ik ben daar zeer dankbaar voor dat dit geachiedt ik wenach thana eeoe zaak ter aprake te brengen en wet naar aanleiding vao bet aanleggen van het nienwe plautioen Waarom ia dat door een vreemde geachiedt wj hebben toch hier de Srma a Booltman Steenama Schoanmakera en nog anderen die dat bok wet hadden kunnen doen ik hoop dat B en W voortaan daarop willen telten Ds Voorzitter Ik zal het gatfirokena bg B en W overbrengen Volgn 85 en 86 worden goedgekeurd Volgn 87 Onderbond van ptfmpen en riolen 6000 De heer van Qalen Ia het da bedoeling het geheole rioal tot aan de Zaugatraat ta dempen De Voorzitter Het voornemen beataat van af Jeu Tiendeweg te beginnen onder die hniaaa door voor zoover bet noodig ia De hear Deaaing Ik ben wel in die huizen geweest het ia bepaald noodig het ia een ware itinkboet Volgn 87 eo 88 worden goedgekeurd De haar Deiaing M da Voorzitter ik weusohte nog even te spreken over die nieuwe alnizen De Voorzitter Dat is volgn 88 vindt da vergadering goed dat de he r Deaaing daaroyar nog het woord voert Dit wordt goedgekeurd De heer Deising iV wenachta de Traag ta doee of men daar niet een jaar of 5 te vraag mede begint De Voorzitter Da gemeente bouwmeettar heeft oui reeds verleden ja r medegedeeld dat die alniadenren vcruienwd moesten wordt n eo de eluiawaohter beeft het ons nu nienw verzekerd 11 17 11 41 T Ofi 8 10 9M n lBI KSS 4BMIM0 9 4l 4 7 S0 MB 9 S0 11 80 3 08 4 00 S 00 6 8B 100 10 6 i OB lt 11 09 M S I6 4 47 1 40 7 49 1 4 V l Da heer van Iteraon Ik heb wel eens hooran beweren dat hel noodig waa dat wjj eeo dubbel atet denreu daarvoor bedden gep aat daar wanneer bg huogen waterstand bet eel paar deuren bezwgkt het andere nog dienat kan doso want wanneer wg bet niet koonen houden loopt Zuid aa Noord Bolland groot gevaar i Volgn 88 90 worden goedgekeard Volgp 91 Kotten van saulfg en onderhoud dpr algemeene begraafplaats f 666 De heer Nederborst Reedt jaren is bier io dea gemeenteraad gesproken over den stank dien die vgver verspreid ik weoschte voor t itellen den vgver voor ds begraafplaats te dempen eo te doeo aaobrengen een gzer hek op staeOeo Toet en den post met f 2500 te verhoogen De heer de Koadt Ik beu er voor om dien vgver te dempen en bet hek er nog niet op te setten omdat de grond nog lakt en dal hter te doen en na een houten palissade met eeo doornbeg te plaatsen De heer Nederborst De bedoeliog is om een ijser bek te zetten en den grond vooral te bebsieo dan kan bet niet zakken De Voorzitter De gomeeote bouwmeester heeft verleden jaar reeds dat voorst gedaan en een begrootiog gegeven waaruit bleek dat het f 2400 zon kosten De heer Straater De beer Nederborst heelt mg het gras voor de voeten weggemasid ik geloof dat er een wet Is die bepaalt dat een palistade voor afscheiding van begraafplaatsen 2 10 Meter hoog moet tgn en een heg van die boogte ia aiet gemakkelgk te maken De beer van Galeo Ik wenicbte wel te vrageo waarom B eo W op deze begrootiug geen post hebben gebracht om voort te gain met de opbooging der hourgraveu ik zon dit gatfiae onder de attentie van B eo W willen breogea voorts heb ik bezwaar om met den heer Nederborst mede te gaao ik beb oolabgs Verbeek die op ds begraafpinats woont en ook bt keod is met het ktveeken vao hoornen vens er over gesproken deze man was bang dat door de in de vgver loopeode vitriool die wanneer de vijver gedempt wordt in den grond zou trekken de boomeu die daar zgn dood zonden gaan ik ben er voor eerst een deskundige daarover te raadplegen en eeu onderzoek ia te itelten De heer Nederborst Ik ben er van morgen nog geweest en toen is het mg ook medegedee d er sullen een panr hoornen moeten vallen maar voor de overige hoornen is geen gevasr die staan booger Oe heer de Baadt Ik weoscb te vragen of in de begrootiog ook bedoeld ia twee gzeren inrghekken en of daar op gerekend is bet zon anders wanneer die twee bouten hekken b eien behouden zeer leelijk staau De Voorzitter Uit deze begrooting blgkt bet niet pe beer Nederborst De bedoeling is dat eea geheel uiaow hek g maakt zal worden ook dos ds inrghekken De heer de Uaadt k geloof veeleer dat die hoornen er door zullen wiunen de hoornen trekken nu bun vocht oit den vgver die daardoor veroulreioigd iv De heer Dessing Ik heb daar eeo bezwaar gehoord d1 dal door bet dempen der sloot die boomeo dood xolleo gaan is er geen andaren weg om deu vgver te behouden dien te verbeteren en te doen ververiobeo door daar verscb water in te brengen Ik geloof niet dat dat zulk een groot bezwaar is De beer Jager Deze kwestie is reeds dikwgis hier besproken en het is zeer moiitgk water uit de Turfaiogelgracht daarin te krggen ik beu er voor om deo vgver te dempen het is reeds genoeg besproken De beer Vinger ing Diezelfde zaak is reeds io de afdeelingen besproken en er is gezpgJ dat er bezwaar bestond om den vgver te vejverecben maar zgn door bet bestaur bg het po derbestuur reeds pogingen gedaao om dat te verkrggen iv bet wel zeker dat bet polderbeatuur absoluut dat zal afwgEon wanneer wg daaivoor eenige recognitie willen geren Ik zou er voor zgn dat alsnog ts probeeren en bot voorstel van den heer Nederborst nog niet te behandelen maar aan te honden De beer Nederborst Als er doen aan was dan zoo ik gaarne mgn voorstel intrekken De Voorzitter Wanneer ik vreesde dat er bezwaren i eo zooden bettaac dan zonden die vgn medegedesldi offioiest is nog nooit aanvraag gedaaa geloof ik pas bet polderbeetnnr De beer Nederborst M de Voorzitter dan zal ik mgn voorstel intrekken en wensch B en W te verzoekeo moeite Ie doen om het water te varversohen De heer van Iteraon Het zoo wel iveer op den achtergrond geraken ik neem het voorstel van den heer Nederhorst over en vraag het thane in stemming te brengen De heer de liaadt Ik geloof dat bet potderbestnor het bepaald ui weigeren daar hti g en itoomHOchine heeft om het water weg te De heer Dessiog Dat de beer Nederborst gn voorste intrekt vind ik zeer beleefd eo dat onze geachte w thoader het au weder indieat is minder beleefd ik ga mede met bet voor iel van den heer Nederborst Oe heer Prince Ik heb het voorstel van des heer Nederborst ondersteand maar ben door den heer Ymgerliog geheel van opinie fwanderd De Voorzitter De heer van Iterson stelt Toor de gelden te verkrijgen door da geldleeoiog die voor andere werken zal moeten worden gesloten er bestaat dus volstrekt geen bezwaar om het bg de begroeting te bepalen De beer Straater Door uwe toelichting is ook bet voorstel vervallen De heer bellaart A leeo op bet in bet midden gebrnchte door deo heer Vingerling geloof ik dat geen enkel polderfaestaor dat u toestaan geen enkele boer zal dat water willen gebraiken De heer van Galen Voordat wg tot een defioitief besluit van eeo gz r hek overgaan ken dat toch geprobeerd ordso De Voorzitter Dat ia ook de bwloeliog De heer Vingerliog Ik moet den beer Bellaart tuoh zeggen dat ds boeren dat water toeh krggen De Voorzitter Het beste is om deze soak te stellen in banden van B eo W Volgn 91 94 worden goedgekeurd Volgn 95 Kosten van bet bouwen vaneen commiisariaat van politie tetena bureau vau den gemeenteontvanger f 12000 De heer Straater Het heelt mg eenigvzina bevre md dat op de gemeen te begroot ing een som vao f 12000 ia gebracht voor bovengenoemd doel toen dat hoii is aange kocht werd ddor den heer van Qalen de op merking gemaakt dat dit pand eer bet k aar wai wel f 12000 loo kosten toen werd daarop gaautwoord dat dit zooveel uiet zou bedragen ik vind eeo som van f 12000 veel te hoog een som van f 5000 is hoog genoeg Nu wordt er wel gezegd dat men de gemeentenareu wil gerieven die zou men nog meer kunnen gerieven door ze por rgtoig af te balen maar dat is volstrekt niet noodig De heer J er Ik ttil gaaroe ats mgo m eoiug uitspreken dat wanneer de bureaux van den borgerlgken stand naar beneden worden gebracht men behoeft de menseben niet te laten rgden dit een weldaad zou zgn De beer do Raadt Ik wai big dat dit pand aangekocht was omdat de politie zeer boog een bureau noodig had eo ben er zeer voor dat bet bureau van den bni erlgken stand verplaatst zal worden watit dit moet later toch gflbearen het is geen uitgaaf van lucratieven aard ik beo er zeer voor om het voorstel aan te nemen zooals het ia voorgedragen De beer Deating Ik ga ook eenigezins met de woorden van deo heer Straater mee ik geloof dat wanneer men eigenaar van een pand geworden is men zoo dadelgk niet weet wst daaraan gedasn moet worden ik beo niet zoozeer tegen het bedrag ik beb een plao gezien en het ton zeer te betreuren zgn waaneer dit zoo werd gemaak mocht er eeo nieuw plan komen dan beo ik er wel voor De Voorzitter Ik beb met genoegen geboord dat n wel met bet voorstel vao B eo W kont medegaan hetgeen alleeo bealiat moet worden zat men bet zoo iariohten dat beide takken van dienst daarin zullen worden overgebracht daarover zullen later de voorstellen worden gedaan De heer Dessiog De bedoeling is dat de raad xoa goedkeuren dat deze post op f 12000 wordt gebracht wordt er minder gebruikt dan wordt ook deze post minder De beer van Qalen Ik kan mg niet vereeoigen dat het bareao van den gemeenteontvanger zal wprden verplaatst op mgn voorstel is verleden jnar besloten dat bet burean op het stadhuis zon bigven gevestigd en toen U door B en W ge ORd dat er geen plan bestond om voorstellen dienaangaande te doen Ik zog daarom gaarne dat n vooraf io stemming bracht of bet burean van politie met een boveowouing daar r on worden gemaakt dan Z U de post kunnen worden Kosten van het bouwen van een politiebureau met een bovenwoning Wordt vervolgd STADSNIEUWS GODDA 31 October 1898 In de hedenmiddag gehouden raadarergadering kwamen in de geloofabrieven van deu hear i A Donker tct wiens toelating werd beiloiaa Oier het amendement Tan den heer ran Galen op rolgnammer 95 der ontwerpaa gemeaote begrootiug voor 1899 atankteo wederom de atemmen zoodat het amendement ia rerworfen Over rolgtt 95 werd alann M atemmiog orergegaan de atemmen ataakteo opnieuw loodat in eeoe rolgande fergadering orer dn poat moet worden geatamd Door hel atakan er atemmen kan de gemeen lebegrootiog niet afgehandeld worden Ëen oud moedertje dat giatermorgen in de R E kerk op de Qoowe alhier baar godidienstplicbten had vervoid bleek alecht van gezicht ta zgn Achter de boomeu die op den kaot alaao willende keangaan kwam tg in do Uouwe terecht Senige hulpvaardige banden brachten haar apoedig op bet droge Dat bg baar ook bet hoogate goed bet meeate gold bleek ait de rraag dia tg taratond deed toen ig nit haar netelige politie gered waa waar ia mgn i tv c Meermalen hebben wg opgemerkt dat omdezen tgd van het jaar do broggeu door deafgerallen boombladeran glad en gevaarlgkworden Van morgen nog zagen wg op deQonwe naby de Peperstraat een paard dat eenzwaar beladen TBgen t gen de brug aldaarmoeat optrekken neerrallen Ditmaal liep hrtgetal goed af vooral daar bet paard teer makbleek te zgn De bekende Amsterdamiche tooaeeliat de heer Bigot hield guterenavood voor de eden der B K Leearereeniging alhier eeu voordrachten avond Zyn programma beatond nit twee afdeelingen het eereta deel bevatte atukken ran oomi ban aard terwgl het laatate uit maar ernati e nammera wai aamengeiteld In het eerala deel handhaafde de heer Gibot zgn roem op schitterende wgze vooral het nummer i Een jurylid c werd op meeaterlgka wgre roor ed agen Na de pauze konden vooral ij genieten die den heer Bigot onlange hier ttr atede hadden zien optraden io de atakken Mgn I eopold en aOom Braeaigi wgl fragmenten b aruit oitatekend werdeo weergegeven Ala toegift gaf de heer Bigot oen itukje iu het gai re van liammelalag Hg gaf daarin blgken van een radheid van tong die bewonderd werd en de lachlu t ten zeerdte opwekte Bet aitbondig applaua beweea wal dat het pnbltek ten zeerste voldaan waa en apr k zonder twglel een tot weerzieni uit Heden morgen werd aanbeateed het boawen van een boowmaniwoning en aanbebuoren in den Polder Bloemendaal nabjj Gouda voor den heer A Moona Ingeacbreven werd iu maaaa door K V d Zydeo tl Waddiuxveon voor f 11298 J J Duim te Gouda 11048 J P Vreeborg te Boikonp 10983 W P Sn ll man ta Gouda 10980 C Hoenakoop te Boakoop 10979 A van üam te Aarlanderveen 10921T ï Leeuwen to Waddinxvcen 10900 W Bokho en te Gouda t 10794 A Grondel en Co te Gouda 10325 C J KoJt te Good 10290 C Middelkoop te Gouda 10004 C van Otterloo te Waddiniveen 9887 Nog waa ingDSchrevQo voor perceel 1 timmerwerk door G T Otterloo te Waddioxveen voor f 5920 C Middelkoop te Gouda 5586 Yoör perceel 2 metaelwerk door A Grendel en Co te Oonda voor f 4475 B V Wingerden en Ohr v d Linden 4327 28 H V d Berg te Waddiniveen 4000 C Bonten bal ta Ilaewgk 3968 3 Sekoris te Waddioxveen 3572 Voor perceel 3 verfwerk door M Biunandgk to Gouda voor f 487 C Bruut te Gonda 450 T VerTora te Waddinxveen 420 Aan da laagate inschrgvera der drie afzon derlgke perceeleu ia het werk gegond Voor de akte xameua rrge eu ordeoefeuingen der gjmnaatiek zgn Zaterdag te Hotterdam o a gealaagd de heeren J J 0 Oudenaarden J J C van der Wouden beiden te Lekkerkerk en J H van der Svhanaen te Krimpen a d Lek Door de politie alhier ia tegen zekere J H procM verbaal opgemaakt wogona hot ontvreemden vau een rol lood van het terrein der Stearine Eaanenfabriek Uy werd gegrepen toen hg de rol lood op zgn aehonder had Bg een nader ingeateld onderzoek ia gobtoboo dat oor 14 daag deze fde peraoon lich reeda aan diefalal bad cbuldig gemaakt Onder de leveuaberiohton van geatorveo leden der Maataehappg van Nederl lelterknnde komt van de band vaa Dr Ovink een leventaohets voor ran Prof Land VusT De Rekening en Verantwoording van het Borgerlgk armbestuur vau deze Gemeente over 1807 bedragen in Untrangat f 304 82 de Uitgaven f 285 91 derhalve een batig aaldo van f 18 91 De Begrooting 1899 vau het Burgerlgk Armbeetunr alhier bedragen in Onlvangit en uitgaven f 233 21 Rechtzaken Do arrondisaementa rechtbank te Rotterdam veroordeelde Zaterdag M v M koopman te Bergambacht Deze had op 30 April van dit jaar in zgn winkel vleeach voorbanden gehad en daarvoor aan de ambtenaren niet knnuen vertoonan de gnitantie van betaalden accgna of een ander document tot dekking daarvan Eiach veroordeeling tot boete van f 10 tot f 150 mat verbenrdverklaring van het vleeac En ten lotte tegen A de V vleeaebhonwg ta Moordrecht die op 9 Maart jl onder gemeente Krimpen aan den IJaael op een met paard beapanuen kar had doen verToeren verach vleeach boven de hoeveelheid van 50 pond niet gedekt door het vereiachte geluibiljet Eiach f 20 boete eu verbeurd verklaring van de f 00 waarvoor het vleeach ia rrggelaten Uitspraak over 8 dagen Rene KUWE ZEND G MIES EI mmm PARAPLÏÏIES A van os As J Md Tailleur Kleiweg E 73 73 GOUDA TelephooH A 3i Beurs van Ainslerdain 88 ooroBER I Vikrs iSlolkn NzDzaunn Jart Ned W S SU 8 dito dito dito sin 1 77 dito dito dito 9 I UV HoNoia ülil Oeuill 1881 88 100 ITAUB InaebrgvrnglStiel 5 8C OosTtHa Obl in papier 1968 88 19 dito io iilvor 1898 t t8W PoaTOOAL Obl mot coupon 8 1 dito liekel 9 UuaUNU Obl llinnenl 1894 liV dito Oeeona 1890 4 tV L dito bij Rotha 188 4 97 dito b Hop l88 0 4 7 dito in goud leen 18 89 6 1 dito dito dito 1984 9 109 ♦ IV SpAilja Parpet aebuld 1981 4 90 Tuaxiu Qopr Conv leen 1800 41 H t Uac leeoiug aario I 1 i l Uoe leaning aerle C I ttV ZülD Ara Kep v obl 191U 9 101 Maiico tJM Buit Sok 1980 VsKtziiau Obl 4 onbep 1991 991 AwaTzaoAH Obligatian 1809 9 100 KowzaiiAll Stad laan 1804 9 100 Nao N Afr lUndelav aaoil Arendab Tab Mg Cerli0aaten 868 Uali Maalielisppy dito 478 Am Hypolheekb pandbr 4 I 109 l l Calt Mij dor Voratenl aand 90 aOr Ujpolheokb pandbr 9 1011 Nadorlaodaohe baak aaad 108 V Ned Handolmaataoh dito U6I N W k Pao Uyp b pandbr 8 S Botl IIyi otbeokb panAbr 3 100 Ulr llvpotbeekb dito 9 08 Oo ri a Ooat Hong bank aoud 1 H Uoai Hypotbaekbuik pandb 4Vi AHaaiEA Equt brpotb pandb 91 89 Maiw L O Pr Lien eert 90 Nan HoU U Bpoorw My aand UI Mjj tol Kipl V St Spar aand UI Ned Iiid apoorwogm aaud 109 Nod Zoid Afr Spm aand 9 909 dito dito dito 1901 dito i 100 IluiaSpoor 1897 99 A Eobl S 99 iaZaid ftal Spwmg A H obl S 67 Poi Waraohau Weenen aand 4 IJS BIJ8L Qr Ruia 8pw M j oM 41 0 Baltisobe dito aand U ia 118 186 VutQwa dito aand 9 1 Wang Dombr dito aand 6 109 Knrak Cb Aia 8p kap opl 4 101 3dito dito oblig 4 Ahieika Jenl Pao Bp Mij obl 86 Ohio k North W pr v ind dito dito Win 8t Peter obl 7 1 198 Denver k Kio Gr Spm eert v a 14 Illiooia Antral obl in goud 4 1 OO aLouiiv i Nsthvilli Oort v aanil 60V Moiiro N Spir H Ie hvp o lOS l Hiai ICaoiaa v 4pCt pre aand 1 1 N ïork Ontaa o Weat aand I 19 dito Ponn Ohio oblig O OregOD Calif Io fayp in goud 6 SI Paul Minn Ii Manil obl 7 Ud Pao Hooflijn obig 8 dito dito LIqo Col Ie hyp O t Canaua Can South Chort v aandJ Va C Ball k Na lo h d 0 0 Amaterd Omnlbui Mij aand 179 Sottord TrBniwa t aatB aaud lOS Nbd Sud Amaterdam aand 9 109 Sud Solterdam aand S 106 BzLoii Blad Antwerpen 1997 iVj Via 117 117 Stad Bruaaél 1989 HoDO Theiia Boiullr Qcaalaob 4 OoaTin StaauTeenig 1890 9 K K Goal B Cr 1880 8 aFA Stad Madrid 9 1988 Nln Ver B Kt Spoel oorl GROOTR KEUZE WmTEEMANTELS voor Dames en KiDiteren van degoedkoopstetotdebenteioorleit eoHcuri eerende prljutn D SAMSOM Markt GOUDA Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 31 October 1808 VETTE OSaBK en KOEIEN kleine aanvoer