Goudsche Courant, dinsdag 1 november 1898

No 7725 Woensdag ovember I 8 7ste Jaargang mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdcfooa No 9tOe Jitg ve dezer Courant gfeschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is iJÜCi franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Td fa B üo St ADVËRTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden beregend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Een leer oude en goed bekend ataande WIJNZAAK gevestigd in de drie boofdateden van ons land zoekt voor fiOVftA en OmttrekeN een Agent of Agentesse liefat een uit Qoada geboortig persoon Bneven onder lettere A A aan het Barean deur Courant Go idii Druk van A BlllNKMAN k i pr zon ffarcn voor Ie kwalitoit 29 So kwalitoitSS Se kwaUtmt 21 Üeotp r balf Kilo VETTE KALVERKK rcdol aauvoor lekwalitoÜ 2i 2o kwaliteit 23 9 kwahtoii SO Cant per half Kilo VETTE VABKKNS goeilü aanvoer lo kwaliteit I So kwalitoit 18 So kwaliteit U Cent per lalf Kilo VETTE B HAPBN en I AMMERKN redelijke aauToer iriTongevolgo van de kteiaor aanvoer was de btndet in Itundoren on Votte Kulvoren pr shoudond Votto Varkens on Lojndoaschg Dig en tamelijk on lo kwaliteit Lamraoreu beter tii prgs HcUapen otug MARKTBERICHTEN Binnenlanllsche Granen EOTTEUDAM 4 Oolober 189 TAHWB p HIi 6 86 7 90 per 100 SO 8 76 a 7SL QHANADA per HI 6 6 86 BOÖGE puike per ll L 4 60 a 6 0 mindere il ƒ WINTEKOEMST pflr H L i por 100 K 8 n 8 60 ZOMEEÜKBBT per 100 K O a CUEVALIKHGEKST per 100 K O 6 S6 I 6 Betere per HL 8 80 1 8 80 HAVER per U L ii p r 100 K O 7 10 i 7 76 PAAKUEBOOKEN pet H L 6 a 6 60 WITTE BOONEN per H L ll fi 18 S0 BEUINE BOONKN per ILL 10 86 i 10 76 BLAUWE EttWÏEN Kooluoorten por HL 9 60 i 10 Niet l ook o6rlonp H L a KANAaiEZAAD po H L i KüOLÜAAl puilte per H L uindoro por HL 1 a Per Telegraaf KOTTEllDAM 31 October 1898 Tarwe 85 Caoida ilO Haver 26 oout lager Wiotarge it 16 Bruine Boonen 86 a 50 cent liooger Zomergorat 4 90 it 6 26 niotK olcBOorten 7 76 il ƒ B 8S Kmlariezaad 6 ii 6 60 Koolzaad 7 76 ü 60 I=OSa EIE IJ BTsr LIJST van brioien geadresseerd aan onbekenden verzonden cedarende de eerste heUi der maand October 1898 welke door tueschenkomst Tan faet Fosl kantoor kunnen worden terag verkregen Amsterdam s Hl avenhage II aa iem Itoodevaart Rotterdam Qond van HAASTRECHT Diereu kaarten s Gravenhage Mei G Warners J Tatera H C Geritson Mej Damina Tervi l D Boogaard 0 SchirUngerhotid L A Boa J Uljee J Verbrngge H Slootjes Verzonden geweest Mej H Boerboom Ötief I Sehonteu Gooda 29 Oototer 1898 Da waarn Directeur v h Post en Telegraalkantoor MOLL VHÜISCHÉIDENIIEID beerBO aten Tamelyk atrenge IDMawstormen iu Oost eo West r ren In Huim graden in Pommeren Bommige plaatsen den grond gevroter plaisen en gvers l Op eenige plaateen hield da sueeuwalorn bjj Scbloppe lag hoog Pe nog te i knolropen aa dappo i de nppelboomen hei rcbade geleden vorat en aauboodende in de laatste dagen nissen Posen en Ppmmf daatd le de l bermometer tot 6 tot 7 gr onder nu Op llad hot een duim diep in by Neustetten hadden Js een vingerdikke ijakorat looals iu llösho en Ijilehne den ansohen dag aan e sneeuw drie centimeter Ie ataaude aoikernorteleo kool enz bouevena len door da vorat groole ibb ADVËRTËNTIEN Degenen die ieta van den ondergoti ekende te vorderen mochten hebben worden verzocht daarvan vóór den 1 DECEMBBB a s 0pgave te doen G B LU4 IUS VAN G j OR A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood aa eent Oe K O NIEIIWK HAVEN 28 H Bekroond op do International Ten toonalalling van Bakkerg Maalderj ei Kook knnat te i Gravenhane met een diploma Vergald Zilveren Medaille te gbven door de Heeren S Sclielltllk Bariton Concertzanger te Utrecht Bart irtz Solo cellist te t Uagê Jae ff ¥ an Ziiipheii Pianiat alhier OP Donderdag 3 Hovemlser des avonds 8 uur in hel lokaal REt i IE OosthaveB Gomla KAARTEN te verkrggen aan bet Bureau il 0 75 Voor leerlingen der Openbare instellingen a 0 50 j F CÜIJPER Sr We8teinde37 Aiiierikïanscbe bij maandelykBcbo of drie maandel betatiug volgen overeookomai J F CUUPERS Westeinde 37 1 Teveus hefc ik de eer mu geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehouAen M fCXT voor Gouda f tfiJu tevens verzoekende alle orders direct aan mü te adreaseeren Ook aauvragen roor stemming Een ware Schat TOOT de oDgelnkkige slaohtofiers der Zelfberlekkkig Onanie en gehe jne uitspattingen tB het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEWARIIVG HoUandsche uitgare met 27 afb Prbs 2 galden Ieder die aan de rersohrikkelyke geTolgen van dese ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van eau zekeren dood Te verkrggen bg hetVerIf s Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franoo tegen inzending van het bedrag ook in postzegelH en in eiken boekhandel in Holland Burger § iicatène NtlFLEVERANCIER Vertegenvroordiger J G DE RUITER Gouda 18 het beste en goedkoopste kettinglooze ttIJWIBL Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borsthoiiig Extract Mdianiiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloein van H m VAN lCHAIIi Co Den ilaa r yeveranciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co 8 MeliaOthO ia bot beete middu dor wereld Co 8 Meliantbe geneest Kinkhoest Co s MeUanthe genoeat zoowel oud als jnnft Co s MeUanthe mag i geen huisgezin ootbreVoa Co b MeUanthe stsst voortdurend onder 8oheikundig toesioht Co S MeUanthe helpt onherroepelijk Co b Meliantbe is bekroond met erediploma s Co 8 Meliantbe ia bekroond met Goud Co S Meliantbe ie bekroond met Zilver Co b MeUanthe ie rerkrügbaar in flacons van 40 Ctf rO Cf CR fi bg Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAM MDjD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN MoordndU 3 C BATELAND Boihop B V WUE Oudeuater M KOLKMAN Waddiiunetn J V D LAAN Bodegraven PINK8E Nieumriefk o d JJeul DE STEDELIJKE OTPOTHEEKBANL ÜeeeaUgd te t ORMrmXHMtiE Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 vraarop gestort 100 000 Sluit op billijke voorwaarden OeliUeeuMgeu onder tCersIe Uffpotluealr verliaud f UufieeH en iMnAeryen zonder vooraitbetaling van rente Geeft di o FauMrleveH uit tegen den koers van S o Inlichtingen te bekomen te Gouda voorde PanMrIeve by de Heeren M J OGIER Co Kassiers eu Commisaionnaira in Elfecten voor de MMypothekeU bg den HeerW J FORTUUN DR006LËEVER Haven aldaar Directeuren DEOOGLEEVEB FOETUYN Ma 8 JULES BNTHOVEN 6 br Dl RiADT Westliayen 200 Peperstraat 7 8 9 11 Inriclitiii tot üfeubileering van geheele Huizen desverlangd oók in huur Jïl C Patent H Stollen Ironiitrlti tudaUcti SU duig mt Isckt Ilr glattt mrimii Wurmng l er ffroate Brfolg rf untan Fa l H StoUen êrrungen It t Aalau fa ntuhMantn werthlmen tiachahmuii vn itgtbmi tkntaufe daher unier tttefë scharfe n H oU n iHir na unt direct oOtr lo lolefMt f isfl MtfAwtf fi k atMit uBiarFUkat fwli nobanitahênd aiuiahinit liL S FteWitten and Zeugnisae irM $ m4 fhtm H I Ka ashan delaren WINKFIBIilS te HU0R of ts KOOP te bevragen bg P L HESSING in GOCO en ZILVER Korle Tiendewcgf D 8 Ben JONOMBNSCH vt enscht plaatsing in een Kaaspakhuia onverschillig waar Brieven fr onder Na 24$5 aan bet Barean dezer Conrant o V A FEANSCHE ST00MVEE7EEIJ H chemische WisscherlJ VAK II H l ËNHEIIIEIt 19 Krulskadt BtMerdam Qabrevetoird door Z M den Koning der Belgen lla i ddepAt voor GOUDA de Heer A VAN 118 Az Specialiteit voor het tooin i a Terren m alle UeereDen Dameigarderoben alsook alte Eindergoederen Speciale inriofatiag vQor het atoomen van piluuie mantels veeren bont enz Hat bcftt ooiohadrtyk to tn g t niAklulyluto pottcndddcl vooc Hmtm en voortl taawi eo KUulerMhotnwfrk IsdtApprituorvanC M MBIIfrlOe erila B Mtii Str 14 Men litt oed op nkam en rabriekimerk V rlrv kur ky Hmtm WMhtUva In nhMiiwirh lalaiitaElw u Mu awM sal OHatlv W ItNaMiiw Anrina GontQuen tafelkleeden eni worden naar df nieuwste en laatste methode geverfd W Alie goedaren hetsg gestoomd of gevertd worden onsohadel k voor de gesondheid ro ns staal bewerict Veeinvoer naar Belgiö Od BURQEMKËSTEB vbd Goads maakt bekead dit de Miuitttr tbd Waterstaat Handel ea Ngverlieid op verzoek vau Egnen ambtgenoot van Binnenlandaobe Zaken ten einde zooveel mogelijk to voorkomen dat sleb onder bet vee hetwelk uit Nederland in België ten invoer vordt aangeboden zieke of verdachte xemploroa bevinden eene beschikkidft beeft genomen waarbij aan de spoorwegmaatechappijen verboden is om van af 1 Nov a s rundvoa voor België bestemd ten vervoer aan te nemen wanneer daarnevens niet wordt overgelegd eene verklaring van eenen gei nmineerden veearts dat de dieren door hom by onderzoek bevonden zijn niet te zyn lijdende aan of door kcntoekenen verdacht van aeoi e besmeltelijkfl ziekte in den sin der wet of wol te zijn aangetast door eene daarmede in versch nielen eenige overeenkomit rertooarnde niet besmonff jko ziekte Vin het door den Minister van BinneDlandsobe Kaken vastgestelde model certificaat u een exemplaar ter Secretarie ter inzage nedorgelegd Verder wordt er de aandacht op gevestigd dat voor ieder te vervoeren stuk rundvee oene afzondurlijke verklaring noodigis dat het onderzoek geschiedt oj kosten van den belanghebbende en voorts dat de verklaring aleohts gel t voor den dag van bot onderzoek en de S daarop volgende dagen Voor zooveel ie gekeurde dieren aangetast blyken door eenige niet besmettelyke ziekte welke in verscli nselen geenerlei ovoroenkomst vertoont met eene besmettoiyke ziekte in den zin der wet kan een certificaat worden afgegeven S j de unoetning van v e ten nrvoar zullen ervoorkoming van misbruik de oortidcaten door denbetrokken ambtenaar dor Spoorwogmaaisohapp jworden afgenomen Gouda den 81 October 1898 Do Burgemeester voomoamd B L MARTENS BuUenlandsch Overzicht Er zgn verobt Dsteade berfcfaten aaogekomeD Nader zal moeten bigken of men bier te doen heeft met een benramanoeavre dan wel met gegrood nieuws Er heeracht de grootst mogelÖIce bedrgvigheid aan de marinewerven te Devonport Ptymoath en Pertsmouth De oorlogschepen worden zeeklaar gemaakt en nemen kolenvoorraden en oorlogamateriaal in Ook de manschappen worden naar boord gezonden De verloven van de kannonnien zgn ingetrokken De Fait Uall Gazette z t in staat te zyn om te verklaren dat maatregelen genomen zyn voor het oproepen van de reserve het mobiliseeren van de vrywilligers en het vormen van groote kampen van geregelde militie en vrgwiTligera infanterie in de nabgheid van FEVILLETOIM Gedenkschriften van een Gelnkioeker OF AÏTMIBAL DE VONDELING NtMP het Framok DooB W NUTTEHS 81 Uartia zette zlob netor op de eenige aanwezige stoel Suzanne als tot een sprong gereed leunde tegen het ledikant rHet komt m voor dat het thans het geachikste oogoobtik voor u is om Ie vernemen dat ik ongeveer een jaar lang uwe meesteres liefheb met al de liefde en zoo voort bovendien dat ik my in hare wederiiofde verheugen mag ongeveer even lang of hoogstens een maand korter en verder dat ik in dezen ninnebaadel m over zeer veel voorspoed heb te verheugen gehad Martial de Préaulx zeide deze deftige phrase op gskooden spottendeu toon die meer nog dan de woordoD zelf Suzanne het bloed naar het hoofd i g ff Dat liegt gij barstte zij los trilleod van verontwaardiging wat ga daar zegt Is de meest bespottelijke leugeoi die ooit in bet brein vaa een gek of eeo Bohnrk is opgekomen jpGjj vleit m zeer Suesone want als datgene wat ik zoo eveo aeide zoo ongeloofelyk is dat het u driftig doet worden hoo hoog moet ge dan el t teo mj optieo ala ik a bewgs dat ik niets dan verschillende belangrgke angpnnten vanspoov wegen De Dnitache Keizer heeft besloten zgn reis door Palestina te bekorten Van het aitstapje naar Jericho is afgezien en men gelooft dat er ook niets zal komen van bet bezoek aan Sjrië Men schryft s Keizers besluit toe aan verwikkelingen in Ënropa Bet Franache Kabinet is thans gevormd en als volgt samengesteld minister president en binnenlandsche zaken Dnpny justitie Lebray Lebret oorlog de Freycinet mariae Lockroy bmtenlandsche zaken Üelcassé financiën Peytral onderwgs Leygues koophandel Delombre openbare werken Krantz koloniën Ouillain landbouw Viger Deze benoemingen zulten in het Journal officiel van Donderdag bekend gemaakt worden Het Fransche Hof van Cassatie heeft ni t gesloten deuren vergRderd om te beraaditngen over de aanvolleude iostracti waartoe het bti z a arrest laat heeft gegevfo Waarscbüniyk zat het Hof vandaag raadsbeeren aanwyzen aan wie de instructie wordt opgedragen De pArgsche correspondent au de pptit Dleuc zeudt aaa bqb blad eoige bonget belaogr ke opmerkingen uit Parijsohe kringen omtrent den stand van de zaak Dreyfat aa de uitspraak vac bet Hof van Gitsaatie De belangrgkate van zgn mededeeliogen is wel deze dat men geen Ut iug tussoben bet Hof en d militairs autoriteiten verwacbt Het Hof leggen de voorstanders van deze meening beeft bet recht zich alle stokken te doen voorleggen een recht dat door niets of niemand kan worden beperkt Krachtens de wet heeft het t recht om alïe ondervragingen alle confrontaties te doen die het Qoodig acbt het kan van iedereen een getuigenis vorderen bet kan alte stakkea in beslag doen nemen waar ze ook in Frankrgk lÏQa bet kan overal boiszoekingen bevelen En lelfs de minister van oorlog kan aich niet verzetten tegen de eischen van den magistraal wien bet Hof het onderzoek opdraagt Qeeo brandkast die op zgo be el niet geopend moet worden Het Hof kan no inbeslagneming bevelen van wat het wil dna ook van bet geheim dossier aan het depsrtemeoi van oorlog Eo waarom vraagt men zich te Parya af zon de militaire overheid swarigbeden maken t Na da ODthallingeQ die voor het Hof zyn gedaan moet zü de eerste zgo om volledig licht te willen Er worden nu zooveel faooggeplasUte officieren niet zopder grond verdacht dat ds chef van het leger de minister de waarheid bel gezegd streel mijno ijdelheid niet door uw verbazing of ongeloof waul dat ik Loutse de BasBOterre de Froid Mantèl liefheb en zij mg ia zoo weinig een luugen uit een verwilderd of hoogmoeddrooken brein dat uwe meesteres m j verlof faeefl gegeven ik stem toe met veol moeite om □ voor eenige dagen van baar te scheiden opdat ik gelegenheid zou hebben haar zonder veel optchudding ergens te brengen waar zij kort geleden moeder werd AU door den bliksem getroffen doodsbleek had Suzanne deze woordei aangehoord Zij wankelde een schrede voorwaarts en meer stotterende dan de woorden dnidoljjk uitsprekende zeide zij Ah I is hot zoo gesteld en gij gq zelf komt me dat zeggen aan mij F Kn gjj vindt er eer in gü verheft er u op dat ge een teedere bloem laaghartig scbandelyk vertrapt hebt dat gg deze engel van reinheid en schoonheid die ik in myn armen gedragen beb wier eerste wankelende schredon ik bestuurde die ik onder m n oogen heb zien op S oeien hebt doen vall n F aoh I ellendeling laagrtige waarom zie ik geen wapen om er u mee te doodeo gel k men eeo vergiftig beest deu strot afsnijdt of een kwaadaardige slang den kop intrapt fik denk dat jte zoo n wapen daarom ntet ziet omdat het hier niet aanwezig is verwonder a dus niet daarover en zoodt ge mij verder het genoegen willen doen om naar mij te laisteren Suzanne F zeide Martial gebruik makende van een oogenblik dat uitputting de nourrice belette voort te gaan ffLuisterenF Waar moet ik in s hemels naam naar luisteren na al wat ik reeds gehoord heb Uissebien dat ge haar vergif hebt Ingegeven of I van Oiirlo de eerste moet zgn om Syn balp to Verleensn b i elke poging om de schuldigen van de onschnldigen te onderscheiden De officieren van den generalsn ataf behoeven geen redenen van staat aan te voeren en nog minder het beroepageheim om bun dossier of hun getuigenverklaringen te weigeren Mochten zg daartoe neiging gevoelen dan zou de ministerraad en zelft het parlement beu tot ban plicht weten te brengen Heden komt te Parga de SpaanaohAmeri kaansoha v red esco ra missta bgesn om te beraadslagen over deqaaestle der Pbilippgaeu Terwgl in e laatste twee zttttogen artikel 1 en 2 van het protocol door Spanje sgn aangenomen de afstand der souvereinileit en van elk ander recht over Coba alsmede de annexatie van Porto Rico en het eiland Ooam een der Ladrooeo ia men het niet eéos konoen worden over de vraag der Cabaansche schuld T nrgeefs drongen da Spanjaarden erop aan dai de regeerlog te Waihiogtoa de schuld van Caba z n laten voor rekening van bek GobiMiuscbe goavernement Het eenigji waarvoor de Amerikanen zich wilden laten vinden was een ontheffing van dat gedeelte der schuld waarvan de leeningeo vóór 18 5 gealoten en een bedrag van ongeveer 375 000 000 goUen beloopeode waren aangewend ten bata vsf het eiland vooral tot dan aanleg van spoor wrgeo Yan Spaaosebe zijde bon men metjdit voorstel onmogelijk genoegen nemen gedachtig aan den regel wis de lasten van iets heelk ocoet ook de lasten dragen Cuba houdt de douane inkomsten Cuba moet dus ook de rerplichtipg blgveo behouden van zgn eigen schuld at te beUleo Vandaar dat door de Upaojaarden werd voorgesteld de aanname der eerste twee artikelen van het protocol af te scheiden van de qoaeatie der Cobaansobe schuld Men zou dsn overgaan tot de behandeling der overige artikelen an bet protocol onder de oitdrukkelgke voorwaarde dat de aanname der e rote twee artikelen zou worden besohoowd als oooavenoB indien men het ten slotte over de Cabaansche schuldqnaestie niet eens kon worden Dat voorstel is door de regeenog te Washington aaogenomen Welliobt dat de oploaaiog der Pbilippgoeoqnaestie er toe bgdraagt de Amtrikaueo wat milder men zou geneigd zgn te zeggen wat billgker en rechtvaardiger te stemmen ia zake de Cubaaoscbe schold Het bigkt dat majoor Marchand Fashoda verlaten heeft eo over Kairo naar Frankrijk haar op het ziekbed geworgd hebt F Iets minders hebben zulke schurken gowoon k niet te zeggen als ze er zoo op a ndringen gehoord to worden ffin de eerste plaats moet ik zoggen dat men integendeel zoo iets liever voor zich houdt vervolgene dat wat tn zoo hevige mate uwe verontwaardiging gaande maakt ieta heel natuurlijks iets doodgewoons is in plaats van een laaghartige schurkenstreek of een sohurkaohtige Inaghartigbaid of boe go bet meer belieft te noemen Louise n ik we beminnen elkaar en toen do gewone gesohiodenia ffZiedaar iets wat ik nooit gelooven zal on niet wil en wat niemand zal willen gelooven Dat uw laag opzet getukt is is haar ondanks evenals gy my hiwr doet opsluiten en bewaken zoo hebt ge ook haar behandeld schurken omgekocht verraad list en geweld gebruikt eo u zoodoende van haar mecater gemaaSt Tm al zeide ze zelve dat hot anders is ik zou haar niet gelooven ffDaar het u geneegen schijnt te virsobaffen aldus e taak te verklaren ontbond ik me van tegenspraak buitendien of lieldo dan wel geweld mij diende het resultaat is hetzelfde seweoal maar do zaak s nog geheim e kan hersteld worden ffKJin hersteld worden Kn op welke wjjze F Ëeo huwelyk Met u OegetwQfeld zoudt ge uw meeatens iu staat achten de hand van iemand anders te aanvaarden na hetgeen er gebeurd is F ffWel ja met ui en sedert wanneer troowen bedelaars en van de strast opgevischte vagebonden met de dochtera van hoone weldoeners Suzanne I riep Martial Suumne geef aokt op reist om lelf de rest van zgo rapport te komen brengen Hij heeft Fashoda verlateo zonder bevel van de Regeeriog en hit bevel over de Sjnegalsche troepen overgedragen aan kapitsio Germain Dit vertrek verandert oaar de Times c doet opmerken dus niets aao de r aak Zoolaog r nog een mao in Fransche noiform overblijft die de Fraoiche vUg bewaakt heeft Ëogaland reden tot protest Torh hoopt het blad dat het vertrek van Marchand het uitgangspunt van nieuwe oitderbandeltogen weseo val Ieder hoopt dat de oorlog zal wordeo vermeden en de otnittndigbedeo zgn thans van veel beter aard dan voor enkele wekfu Welke de kosten van een Eoropeaacbe oorlog wezen zoodso kan worden oagegaau ait bet boek van deo Poolschen sohrgter Bliokb wiens beegferingen naar dr Dillon ia da Contemporary Ueviewc mededeelt den Czaar geluid hebbeu tot het nitvaardigeo van sgn Ukase Bliokh berekent dat Europa jaartgki voor het onderhoud vao deo vrede betaalt de som vao 2 700 000 000 guldens en jaarlgki ongeveer evenveel als rente en aflossing vaa scholdan voor oorlogadoeleioden asogegaan De dagelgkscbe kosten vao aeo strgd waarin de gf groote roogendhedeo betrokken wareo zouden roim 50 millioen guldens bedragen Rekent men daarby de oitgaveo voor het oaderhoad der gezinnen van de troepen ta velde dan ion eeo Eoropeeaobe oorlog behalve de indirecte kosten en de vernielingen naar de becgferiogen vau deo heer Bliokh ier jaar op het renaaobiig bedrag van ongeveer 20 9G6 000000 gulden komen Verspreide Bei ichten Op het Paleis van Justitie zegt men dat twee raadsbeeren van b t Hof van Oanatia naar het ministerie vah oorlog zgn gegaan om kennis te nemen vao het geheime dossier Bet gerucht wit dat Lookray beswaar maaktom bet nit haodeo te gevea en hen enkel wilmachtigen kennis te nemen vtn enkele stukken De sVuloalëc meldt dat da Senator Uaoo Zaterdag bg kolonel Picqoart toegelaten is Mr Tézeoas de gowszei advocaat van Esterhazy heeft een klacht tegen onbekende ingesteld wegeoa da openbaarmaking vao bat telegram door mr Mornard aan bet bof van cassatie voorgelezen Katerha2y 9 advocaat Cabannei beklaagt zieb dat zgn telefooiacb verkeer met zyo dient In Frankrgk afgeluisterd wordt wat ge zegt Doze woorden op onhoilspe londoo toon uilge sproken gingen vergezeld van oen dreigendjlebaarimaar plotseling als had de wil van dezoixfman demacht zijn bloed in z n loop te dwingen Verdweende purperblos vau zgn wangen h rkreog bij zgozelfbeheersching en ging op den meest allodaagschentoon voort t ffik ben avenmin een vagebond als de ondergosebikte of mindere van uw moester Mot moge zyn dat de volkswoede mijn geslacht verarmd beeft maar mijn adeldom evenaart minstoas den yne Ik bon oen edelman als hy ik kan lallooze voerzalen en een luistorvollen naam toonen kortom eeu huwelijk van zijoo dochter met m j verhoogt de eerwaardigheid van zijn geslacht nGg van adel F riep Suzanne op een toon van onbesohriifelijko verachting gy edel Ja hoogstims van i n kant en dat belwijftd ik nog Martial bleef volkomen ongevoelig voor deze bcleedigendo woorden Suzanne vervolgdr h goid vaa drift en rreeeeljjk vlag sprekende ffNeen gy eüt niet van adol gij die bot eenig kind van uw woldoenor hebt durven aanrsndeu neon gy z t niet van adel gij die hot huis dat u herbergt bevuilt gij zyt niet van adel want ge z t laaghartig on verachtelijk en ik ik die sleobts eeo loontrekkende dienstbotlo ben walg van u en zoo ik oen man ware iWordi ttraolfd V