Goudsche Courant, woensdag 2 november 1898

11 91 1 18 II B8 11 1 1 U 1 7 11 4 j 1 14 U tl l li 1 4 46 6 68 8 16 7 86 7 6 1 40 9 e 9 68 10 19 11 86 11 611 1 7 1 44 6II 8 4 4 06 4 40 6 86 8 17 7 6 8 87 10 10 De D IrrfaeaallMa Oapolle 4 66 1 08 f e f D e 10 99 t e n 1 64 4 60 7 e 9 47 e la en Ie kl Elk Hleawerkerk 6 04 11 v e 10 88 n e It 01 e V t 4 67 8 84 V 9 64 V reiziger moet zieh Uoordreebt 6 11 9 1V door 10 48 K 0S r e 6 04 1 41 V V 10 01 e bovendien vflortien vbd 4niid 6 U S 96 8 88 7 46 8 11 9 9 47 111 18 1 4t 1164 19 08 19 47 8 14 1 1 4 05 4 6 10 6 66 8 4 7 46 4 90 10 01 10 80 eea bewgs a f O flO op zulk eene besparing te rakeoen Het tekort van meer dan llVi millioea bad naar veler meeniog anomerkelyk minder kunnen zyn indien by de bepaling der nit gaven meer rekening ware gebonden met deo toestand der Boaociëo De voorafgnaode besrbonwing n bleven niet aonder t genspraak Vervchiltende vrboo ingen zoo betoogde meo word n voorgeoteld teo gevolge van bet lofwaardig streven om wenscbtilyke verbeteriogea co bervoratiogen aan te brengen Van verscbillende zyden kwam de wette lyke verzekering van werklieden tegen de gevolgen van onderdom ziekte en iovaliditeit ter sprake Het bad sommigen bevreemd dat VBO dn zaak on vao het verslag der Staat i commissie in de Troonrede geeoerlei melding wrrdt gemiakt Ook kwam da Zondagsrust ter sprak Ëenige leden achtten de mededeelingen omtrent dit onderwerp by de b bandeliog van bet adres van antwoord op de Troonrede door de Regeeriitg gedaan oobevredigeod Met bet oog op de weofchelykheid van bet verkrygen pener meer bevredigende begroottag voor 1899 en op de qua stie hoe to de uit gaven voor sooiate hervoj oingen behoort te worden voortien werd nitvoerig gebaodeld over de mogetykbei l van venterkloK der middelen en van beperking der nitgaven Ten aanzien van h t eerste pont betoogden vele leden dat bet oomegelyk zon zyn ver hooging der belastingen te verkrygen zooder berzieniug van het tsri f van lovoerrecbten in protectie i8ti cben geest Verder droogeo veh eden aan op verboogiog van de invoerrechten 0 artikelen die ook door de binnenlandncbe nyverbeid kunnen worden vervaardigd Men meldt uit jeiden Hei nienwe pbarmacentlscb laboratorium tal Dunderdag om 2 nnr door den boog eeraardirectfnr Wysman met een rede worden geopend Het atlernienwBle op modegebied ii wat de honden betreft volgens de Neoe Hamburger Zeitnng de iti Londen veel toegepaste praktgk om een gedeelte van de bnid kaal te tobereo en daarop een familiewapen te laten tatoeeran De ktinstbewerkiog geschiedt zonder den bood ook zelfs da minste pyn te veroorzaken N S Gemengde Berichten Zaterdagavond omatreeka 10 nnr i in da infaoteria kazaroa op Daialnat te Utreabt ipa drama voorgeraHen De milicien soldaat F da Vroege tbd bet 6 bataljon 8 regiment iofanteri atond op post op de acbterptaata der kazerne en laa in een waachlokial dut met een raam nitziobt geeft op genoemde plaata liobt ontsteken omdat in dit ttkaal door een aoldaat onder toezicht Tan een onderofflifier oog eeoiga bezigheden te verrichten waren Hierop liep de bewonte acbildwarbt naar bet raam laadde zgn geweer met ichcrpe patrooeo welke hg in zgn fnnotia ali poit ia zgn bafii beeft en vaarde zonder eeiiige leden door bet raam op de beide militairen Bet eetata ichot trof dan milicien sutdaat Van Dealen vao bet 5 Jbat 8 reg iaf in bol hoofd die onmiddellgk in elkaar zakte en ter plaatse dood bleef bet tweed achot dan largeant even boven den aohooder door agn jas aoodat de aergeant er met een eohramp aan de km afswam Da sergeant liep daarop naar de aangrenzend kamer bewoond door eene compagnie van bet 5 bat 8 reg inf om hulp in te roepen alwaar een derde eo een vierde schot door de ramen werd gelost Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1898 99 Aangevaagen 1 October TUd van Greenwicli OODDl ROTTXKDAHtiio leru tM lO U U IS 4 6 6 8 1 61 II IS 7 81 9 14 M 9 34 9 48 10 18 10 80 11 8 6 10 6 40 t lO 8 80 7 S0 GOIIOa UBN Baastin 18 10 1 6I 1 14 a 4t 4 49 7 SU B SO 9 17 9 67 10 14 11 16 11 U 7 4 8 4 11 80 7 68 8 61 11 41 8 07 9 08 11 61 8 t 9 08 9 46 M 10 96 11 44 11 46 U 6 11 E 64 6 16 7 84 1 8 1 19 1 83 ISt 6 66 8 1 8 43 4 19 48 U 4II n t7 11 86 7 46 o 7 6 = f 14 S 8 64 DS D door OH 10 11 10 17 in st 11 48 10 S4 10 e uns 11 80 e O U 11 e A LM V h K o A M toaJ 9 8 14 8 10 7 11 10 11 S IO 7 SI 8 1 11 U Amst W 8 01 9 0610 84 1 4S 1 6 00 6 87 8 40 lO Oi 11 17 Amst 0 8 10 9 1110 60 108 1 18 6 16 1 6110 18 11 41 10 67 lS nn 19 10 19 63 11 14 11 11 1 11 4f 11 19 I b S 17 4 8 9 07 Ul l D 9 89 10 61 6 10 6 87 6 46 0 t 8 9 41 8 lis 3 3 1 60 6 04 UlncUl 6 6 it 7 1 8 S7 8 19 9 00 D SO I I IB 10 1 II tS 1 01 1 S7 108 S 8 66 4 48 6 8 8 S1 8 S8 7 6 6 9 0J oerden 6 4 S3 8 06 9 18 1II S8 11 66 U 4 8 47 t l 66 7 1S jy Oudew 8 14 lll 4 4 14 8 Donda I 8 97 9 08 9 98 9 69 10 69 ll HI 19 11 9 1 40 4 87 MO 10 VwatGS 7 06 8 10 9 06 11 16 1 68 8 46 4 4S 8 10 7 411 9 4 Ams W 7 80 8 16 9 90 11 80 8 08 4 00 6 00 8 86 8 00 10 0 Kiuila 4 09 9 19 in OK 11 61 8 6 4 47 6 7 49 8 49 1 1 Sr il iprikd Drmuoot gsrecbtelgk te r Tolgea wegens do wyze wiuirop bjj zicbiazjin laatst TflracheoeD artikel tefteu de leden 7ftn bet Hpf Tao Cassette nitlift na de uitspraak Ia dit artikel noemt by Loew eau aan Roth lobild terkoebtte Maoao esa Bobobbujuk die door het belasteren van z d collega s geilaagd is een hooge p aat te verkrgüien en Bird e n ioort raté ran de jouruatiitiek di door de T goge beloond is met een zetel in t Hof Tan Cassatie wegens yn beschioipiDg ran het katbolicisoie Dtf heer Oaat bargemeester van VilU d Avray heeft aan generaal Gonse dt n to genden brief gesohrvfen Geniraal ik verneem nit bet rerslsg rsu de zitting van bet Hof Tan Cassatie dnt gy tot laiMnant kolonel Picquart myn bloedverwiut nsar aaoleidiog Tan een door hem geoiten zin een btileedigenda logenstraffiog richtte Gy hebt dat gedaan op een oogenblik dat gy wi t dat kolonel Picqnart a niet kon autwootdent Voor een Frayseh generaal is dat niet dapper Ëdmo d Gast De Parysche èorrespondent der Petit Bleot deelt over Drejfui een paar wetenswaardige opmerkingen mede De veroordrelde hijift voor loopig op bet Daivelseiland raaar bet regime waaraan by ii onderworpen zal worden Terzacht Dreyfas weet dat voor bem bet nnr der bfvryding nsdert Hg v et dat n beweging tot revisie gaande ii by weetdatzyn vrieDden hopsn op een spoedign overwinning Hy zou deze wetênsobap hebben opgedaan nit een brief tan zyn vroaw dia de regeering bem onveranderd heeft doi n toekomen en waarin deze zin voorkomt Wy hopen op den dag der bereeniging t DfZft zin rrij onscbnldig gelyk men ziet moet Dreyfas de overtoïgi g hebben gegeven idat zyn zaak goed staat OosTBKRTJK HONaARIJE Dn ziekenverpleegster Albioe Pecha is Zondagnaoht gestorven na negen dagen lang ziek te hebben gelegen De toestand der andere verpleegsters is redelyk men boopt baar te kunnen behouden BINNENLAND Het afdeeliogsoDdtrzoDk in de Tweede Kamer over de Stafttsbegrooting 1899 beeft aanleiding gegeven tot ve cbillende besobouwiDgen en opmerkingen Zoo werd o m betoogd dat de Minister van FinaDciëo in zyoa rede tot amnbieding der Staatsbegrootiog over 1899 van den fioan cieelen toesUnd geen dnidelyk beeld geeft In die rode mist men een algemeen overzicht van den staat der gfldraiddelen In afwyking met de millioenenrede vao bet vorige jaar boeit de Miniatfï in plaats van vyf de laatste zes jaar byeengevofgd hetwelk natuarlyk op de iodnilkomst oen gaostig gevolg moe t hsbben omdat hel jaar 1892 mat een belnntiryk overschot sloot Uit de medegedeelde ryfers volgt dat binnenkort een nienwe leening tan aanzieolyk bedrag fte toten zal moetao worden Had de Minister een jaist overzicht van den fiuanoieelen toestand gegeven dan zoo daaruit gebleken zyn dat ook de Regeeriug fai t zorgwekkende van den stand van zaken inziet 8 36 9 4 8 49 s sg 9 C Oeuda S 7 S Uoordraohl door 7 8 NieuwerVerk 7 S9 Oepelle 7 411 Kelterdain K SO T tü Qouda Zi veBhuiBan MoerkapBlle ZoetermeerZag aar l Voorburg s Haee 6 48 6 5 fi 8 7 0 4U e Kage Vooriiarg Zoeterraeer 7i ir aard eveabui n Moerkspolle R 17 HoiiiU B gl O 6 S4 7 61 8 14 6 0 6 89 6 86 8 6 6 18 7 1 S 7 8 tiiiita Oudew Woerd Ulrenhl 08 s jo 1 66 7 04 Vele Inden kouden zioh niet Tsreenigen mal de wyze waarop de Minister vn Finaociëo beproeft bet geraamde tekort vsn msar dan llVi millioeo tot oogever l i miiltoenterag te breogvD In de tweede pUats kwamen vele leden er tegen op dat de Miaister rekent op eene beiparing van 3 000 000 op da geraamde uitgaven daar de uitkomsten van de dien t n van 1896 sn 1897 geen reden geven om doch gelakkig aonder iemand te verwonden niettegantlaande de manschappen raeda te bed waren D dader werd oomiddellgk daarna gegrepen en in arrest geateld Da ooriaük van deze ramp maat hoogstwaarfchgnlgk warden toegescbrevaa aan een vlaag van wsaniinagbeid Bi de opening der Academie da BiHard lan H F Smitb prafeaior de biHard bovenzaal van ca é Métrupole Amateletraat 20 22 weid door deo haer Georg MSsaiaoher knnat en fantaaiebiljarlapeler een iteoee gegeven gevolgd door een partg van 1000 aarambolea tuischen de heeren O Mösslacber en H F Smitb Deae Séaoce werd beide avonden Vrgdag en Zaterdag 28 en 29 Uct door een tairgk publiek bijgewooad De kanst en faotaisie tooteo vielen blgkbaar zeer in den smaak van de aanwezigen die dan ook berhaaldelgk daarvun bigken gaven Met recht mag de heer G Möailacher zich kanat en lanlaiaic hiljarti peler aoemen eo asen stond dan ook verbaasd over de talrgkx konatatootan die hg oitvoerde üit den afloop der psrlg van 1000 caramboles bleek dat da h Mösaiaober niet tegen den beer H F Smith was opgewaaaen daar de heer Mösslacher het bracht tot 779 De hoogste efrie gemaakt door dan ba r Smitb wat 325 die lan den heer Mösslacber 89 Ook ia deze partg gal den heer USs lacher mooi spet te zien De kracht van zgn spel is minder de ballen Btuedi bg elkaar te honden dan alken stoot op zioh zalf te caramboleeren leteresiaat was het te aien hoe hg met eiken stoot de ballen bg elkaar speelde Da latta a stoot wilde de heer Smith over eeniga loa e banden maken doch miste eo aardig waa hel dat joiat op dezen stoot de grootste serie die da heer Möaslacbar in deze party gemaakt hooft hier op volgde waardoor bg dan ook zgn naam ook als nitstekend biljartspeler bevestigde De mooiste serie die de beer Smitb in desa partg maakte w s ar een van 117 waarbg twee bellen steeds midden op het bi jart bleveo en de derde bal geregeld op de maat van een band terugkwam dergelijke series zgn de moeilgkste vaa het geheele bil artspe VERGADERM M DEK GEMEENTER44D YBIJDAG 28 OCTOBER 1898 Vervolg Da beer Vingerliog Over dat onderwerp is in de afdeelingeo breedvoerig geepraken wij hebben daar ook op gewezen dat wg geen goede inriobting bunnen krjigen ik vind bet teer oogawanseht dat die beide takken vaa dienst daar tonden worden overgebracht De beer de Raadt Door ons is besloten dat bet kantoer vaa den gemeente ontvnnger oiet bg hem aan bais zoo zgn er ia daar plants voor beide boreanx eo slet voor te bealoiteo dien post aan te nemen en later over de inrichting relve ti beslieten De Voorzitter Da ontvanger en de politie krggao ieder een atzonderlgke ingang De beer van Je Velde Ik geloof dat vg nooit geen goede combinatie kannen krggen daarom beo ik voor het voorstel vaa den heer van Galea Da Vooxitter Ik moet opmarkee dat hel hoofdmotief niet van mg ia inaar van B en W Wanneer wg het potitic bureaa daar hebben dan kao allen de burg atand naar beneden komen en dan is er geen plaats voor de bevolking die behooreo bg elkaar bet is bet hoofdmotief om bet publiek te gerieven 4 68 6 t li 1 19 B l 8 41 f 67 4 66 6 7 6 18 6 81 6 87 i 4 4 16 6 16 8 40 4 38 4 89 4 68 6 04 t l6 1 86 1 41 1 66 i Ot 9 17 l 4 S I4 4 97 S 06 8 66 7 10 7 18 7 89 8 S8 10 17 lO Sf 10 84 8 48 10 41 69 11 18 11 1 94 4 10 0 10 84 10 64 D 7 1 8 16 9 49 10 84 11 10 De beer Nederborst Beide teekeningeo ataan mg niet aan ik zal toch er voor zgn om den poal op f 12000 te hepslan mat eooditia dat da teekeningea door den Raad tal wordaa goedgekeurd De Voorz tler De keer lan üalan atelt oor die poet op f 6000 e brengen De beer Deaaing B ea W wen ohea daa beide lokalen oaar beneden ia brengen De Voorzitter Waaneer wg die beiden oaar beneden varplaalaen ia alleen ontruimd bet lokaal boren de raadszaal De baar Herman Mat bet vjoratel van denbeer vaa Galea kan ik mg niet vereenitan wanneer wg voor twea jaar hebben besloteaom d kantoren van den gemeeuleontvangerbier te honden waa dat een bee ander gevaltoen hadden wg geen pand daarvoor Het vooratel van den beer van Galea ordt in stemming gebracht Voor stemmen de hb Krook Hoogenboom Straater Ja pera van Galen Viogerliag van de Velde au Daaeiog Tegen de hh Jager Nootbo ea vao Goor vau Iterson Bellaart Prince Barman Naderhorst en de Raadt Da atemmen staken zoodat bet voorstalwordt aaa ebooden tot aeae volgende variadering Volga 96 wordt goedgekeurd Volgo 97 Dag en weekgelden der werk lieden en bedienden in dienst der gemeente miisgadere verdere koeten der abricaae adf 13550 De beer van Galen M de V ia er nog geeu antwoord op het vooratel van dan beer Straater betreffende minimnm oon en maiimumarbeidalgd dat genoemde beer heelt iagadiaad De Voorzitter Bg mg ia nog niet inge liend Volgo 97 106 worden goedgekeurd Volgn 107 Belooning van da inspecteurs lienaare en verdere beambten van de politie icitigaders van de veldwachlen f 11200 Do heer n de Velde Ik ben er tegen om lea inapeeianr van politie te verboogeo mat f 200 ik wil niet galooreo dat bat Boodig 9 voor date gameente dat wg een inspectmr hebben wg hebban bem on evenwel maar ik lian er niet voor om zgn tractement te verboogeo De Voorzitter Ik weoacb terug te komen P batgeen de heer van de Velde legi ik acht sn inspecteur volkomen noodig waa die niet rtoodig dan zou ik bem ontatag geven en ik nad o aan werkelgk mede te gaan oirrtaigd lit wg bier een inspecteur noodig hebben De beer van de Velde Ik kaa niet mede Kaan om tgo traetemeot te verhoogen waaneer liet tractement Ie laag is dan kan er wel aan ander komao ik geloof tronwens dat de warfc7Fiamhedea vao den commissaris sou dr k niet ago De bear de Ratdt Er is vroeger gesproken nn een nieuwe organisatie vao de politie die IS teao gekomen eo toen is ook bepaald dak r een inspecteur zoo zgn da in peoibnr krggt I og minder daa een hoofdagent wij bebbeo O goedeu inepecteur eo hebben w een goed itmbteoaar dan moetea wg dieo man ook een ied sa aria geven Het voorstel van 6 en W wordt aangano man met 9 tegen 6 stemman Tegeo stemmen de heeren Krook Hoogan1 om Jaspers van Galen VingerlinJ ao van ilo Velde De beer Bellaart bleef buiten stemming De beer Straater Ik moet er bepaaU tegen npkomen d t de heer Bellaait baitao atammiog M gebleven De Voorzitter Ik kao fawh den beer Bellaart niet dwingen d t hg ja of neen aogt 7 66 1 8 8 tl 10 04 10 8 8 0 O e 10 11 J 1 09 f 10 11 ff I K door 10 11 i 8 86 8 S0 9 10 10 S4 10 64 7 6 84 8 16 8 9 8 84 10 10 89 11 1010 1 lO Jl 10 88 1 r 10 88 11 6 M 44 D door 8 68 a 9t 6 80 l iO 7 6 11 8 18 fM 8 8 8 60 9 18 9 i4 Ut 1 10 10 10 U6 8 7 48 10 89 8 18 De heer vso Galen Op eao klacht dien ik verledeo jaar reedt geoit heb wenaeb ik iog even terng te komen ot het rijden mak fi laeü op b t voor de voetgangers i baatemda pad vooral is dat des Zoudagi op daK eiweg aog al erg Het zoo m i zeer goed zgo wan naar aan de ingangen der gemeente bordjes met die wMrachuwiog werden geplaatst Ook weoicb ik di commi aie voor de Strafverordeningen ar ap la wgzen oi het nitt goed isouk bier bepahuxen op te nemen tegen het rgdeo mat automobielen Volgo 107 111 worden gosdgakenrd Volga 112 Ooderbüud der lautnaras eo verdere koatsu der verlichting f 3750 Da beer Viogerling M de Voor4 er zgu nog een paar patitea vao de stad waar da varlicbtiog nog atigd niet ia aaogebraoht dit ichijiii t Btalteo op bezwareo op admioistratisl geb ed al aan bet Draafpsd en aan de Klaikada ik aabt bet wenschelyk dat btt Bsataar aicb met die polders in coi tact atelt De Voorzitter Het plaatseo van lantaaros ill da Oade Gouwe ia een openbare rgweg du daar moeetao det lve aeugebraoht worden maar de gemeente ia niet verplicht bg die boiajas over bet Draafpad gas aan te brengen Man beeft nl midd a in een weiland een rg baizen gebouwd eo zou daar licht weoachen dat gaat niet Wanneer een rgweg gemaakt wordt au den weg wordt afgestaan aan de gemeente dan zorgt de ijemoeote voor gas Da haar Vingerliog Voor een geid i Ite beeft O mg verkeerJ begrepea ik bedoelde niet dat atraatje over bet Draafpad ik bedoel bet Draafpad zelf au ook da woniogeo aan de Klaikade ik geloof dat het opeen administratief bezwaar rust en geloof dat het beter ia zoo apoedig mogatgk tot een oplosaiug te komeo Da Voorzitter De bewoners en eigenaars hebben zich geweod tot B an W om ttraatvarlicbting en daarop hebben wg geantwoord zoodra bet een straat geworden ia eo die aaa ooa wordt afgeataaa wg over znlten gaan tot var iobting De heer van Galen Ik kan mjj ook wel varaanigen mat hetgeen de beer Vingerliog daar legt ik geloof dat B en W genoeg vrgbeid kunoeu viodeo olgeos de gemeeotewet daar een paar lantaarns te plaatseu ook de Tainatraat is laer slecht verlicht De Vooraiiter De heer van Galen m el ik aAwoo den dat met de uitbreiding van bet gaagloailiobt au bet bgptaatsen van lantaarns ateeda wordt voortgegaan wg zgu au gevorderd tot da Groeoeweg ik beu er voor wauna r die atrateu aan de gemeente zgu overgedragen dia te verliehteo zoolang dat niet is geacbied knnnea B eo W daar oiats aan doen De beer Vingerliog M de Voorzitter mag ik oog een vraag doen moeteo die eigenen rs vao de buiien aan de Kleikada aeret aan bat polderbeetoor ao Willeoa vragen die weg over te nemen dat is toch een oratlacbt ge manier De Voorzitte Moeten wg dao die menseban opdriog n dat daar licht wordt verstrekt bat ia toch een gunst Da beer Vingerling De eerste daad kan toeh wel geschieden door het gemeentebestunr daar zoo ik goed beo geïnformeerd de VerordMing der gemeente uiel herzien behoeft te worcfeo het is daar eeu pablieke weg maar toch particulier eigendom De Voorzitter Het is niet aan ooe te weteo vao wie die boizeo ago het is toch bezwaarlijk om al die eigeoaars op te gaan sporen het is toch te denken dat die menseben beter weten wie eigeoaars zgn dau dat wg dat weteo io aai jaar veraodareo dia huizen soms vier maal n êig oaar Oa heer vao Galea Het pgt ons dat wji van B ea W loo o teleoratelleod auiwoord outTangen dia menschen betalen toch ook banna belasting de gemeentewet zegt toch dat B en W da publieke wegen bunnen verlichten Da beer de Randt Met de verhohtiog eo bealmting dor Uaerektde is hetzelfde gebeerd enkale bewoners hebben zioh vereenigd en toen ia dat tot tand gekomen geeft die menaelien ook dien raad Tolgn 112 wordt goedgekeard y Onderhond der brandapaiten f 1120 De heer Nederbersk Met genoegen beb ik galeien M de V dal voortgegaan aal worden mat het aanleggen van brandkrauen nit welken poet tnllan dia worden betaald De Voorzitter Uit dszeo post Volgn 113 wordt goedgekeurd Volgn 114 Beloouing ao premiën aan de braad pnilljedea f 1 0 Oe heer van Galen Ik zen willen dat ar maatregelen genomen werden dat de brandapaitliadaa nroegar welden uitbetaald dit heeft té wenachan otergalaten knuuen die geldan niet vroeger wordeu uitbetaald De Voonittar Zoo spoedig mogelgk worden de geldan uitbetaald een aar maal waa de poat verhoogd mocht de post overecbredeu zgn dan moet eerst overachrgiing phiata hebben Volga 114 wordt goedgekeurd Volgn 115 125 worden goedgekeurd Volgn 126 Oeainfactiemid lelen f 200 De heer van Galen Dit jaar wordt aleohl de hand gehouden aan het reinigen van de irittoiri raeda vroeger werd bat weoachelgk geacht dat de waterlaidiog daarop zou wordea fceplaatat B en W hadden bezwaar tegeo de koatao ik zon B en W willen uikaoodigan dat aent ta anderioakao en aan dea rand made te deelen Ouder het vcratrekia op dazen post moet dai ook dieoen voor de scbolaD daar mag vooral da baod wel aaa wordea gehoadeo De Voorzitter Ik tal bet door U geaprokenea aao B eo W overbreng n Volgn 126133 worden goedgekeurd Volgn 134 Toelagen eo hgdrageo tot opleiding van oodaragzers f 1075 De beer vaa Galea Ik dacht dat ar voortaao geeo toelagen n eer zonden wordeu verstrekt aan da kweekelingen 7 De Voorzitter Aan da Commisaie Toor bet Lager Onderwgs is geachrevau dtt voortaao diA mier dao f 50 aoo wordeo verstrekt Volgn 134 wordt goedgekeurd Volgn 135 166 worden goedgekeard Volgn 157 Eosteo der stichtingen bedoeU 10 deo uiterateo wil van wglea Mej H H Hoffman 1 9738 De beer Viogerling Op de vorige begrooting Slaat eao bedrag van f 9390 en nu ataat er f 9738 dot f 348 meer De Voorzitter Het ia slechta twee jaar dat die Bom zoo uitgetrokkeu ia g weeel en wanneer dat zoo bleef was dit in strgd met het teitameot bet kapitaal is evenwel rasigeileld ea ait bet overal hieteode krio gemaakt worden een volkigaa keukeu en eea gesticht voor vroawao eo meisjes uit deo falaoealijkeo stand Het gaat niet aan dat ueo ou soa zeggen wg trekken vao bet eene kapitaal zooveel minder dan koaneu wg dat van het andera afnemen De ba r Vingerling Ik dank n voor uwe toelichting moet ik daaruit opmaken dat de gemeenie dia ontbrekende f 348 nit it gemeentekaa moet bg betaleo De Voorzitter Het gemeeote penaioenfoods is opgericht en daaruit moetea die geldeu voldano wordea De heer Viugorling Das kunnen B eo W die geldeo oiet vao bet aodera gedeelte afoemen De Voorzitter Het is wel waar dat de gemeeote ootvaogt voor die peosioeoeo manr da gemeente betaalt een vaate aom anu het pens oenfoada De hear Viogerling Het moet toch uit de geraeent kas worden bataa d De Vooraiiter Do gemeente betaalt niets het penineolonda betaalt bet oit De beer Viogerling Dat was tosji vroeger het geval zoo De Voortilter Do gemeente heeft 10 jaar lang te veel reote gatrokkeo maar die ook oiet aao bh legeoten oitbetaald Da heer van Galen Dat vi rdeeUje moeten wg niit brengen aao da regeetea dat moet jni t aan de gemeentekas komen waoneer wg dat bedrag op f 9738 brengen moeten die f 348 betaald worden door de belaeliog betalende borgere en daarom stel ik voor die pot op f 9390 Ie breogeo Hel voorstel wordt in stemming gebracht on varworpen met 9 tegen 7 atemmen die der hb Krook Hoogenboom Straater Jaspere Vingerling van Ga en eu Des iog Volgn 157168 wordeu goedgekeurd Volgn 169 Rente en aflossing van geldleeningen ter voorziening in tgdelijk gebrek aaa kasgeld met onkoaten f 15050 De heer van Galen Ik vind dé noodzakeIgkheid niet om dezen post met dat bedrag uit te trekken ik kan het nol daarvan niet inzien het achgot toch dat bet te dooo is voor het kasgeld wanneer de belaating bi jelteu vrat vroeger rood gaan dan is ar geld en dan zien vele menscheo zioh niet bezwaard daar voor velen bet leer moeilgk is om 4 of 5 termgoea tegelgk te betalen Dat volgaommer wordtin stemmiog gebracht en aaogeoomeo met 15 tegen 1 stem die vao deo heer rao Galea Volgo 170 186 worden zonderhoofdelgke stemming goedgekeurd De begrooting der ootvangtteo wordt zonder hoofdelgke atemmiog eu zonder dat er discnssie plaats bad goadgakturd De Voorziltari Do begrooting kao nog niet vaatgesteld worden daar over volgn 95 da btemmeo hebben geatnabt dit tal in een vo gende vergadering pltata hebben Niets meer aan de orde tgnda wordt de vergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA 1 November 1898 Giateranavond ontatond bg het vertoonen van de Bioscope ten hnize van dan heer Hardgier in het café Vrede Beat e een begin van brand Gelukkig had de gemeonle boawmeeater de noodige voorzorgsmaatregelen laten nemen zoodat het ongeval zeer gunstig afliep Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedarende de maand October het volgende resoltaat 1 Oct 3 3 Mg parmang kalicut par 1000 cc 8 4 7 15 4 7 21 3 2 29 9 5 Aan het poatkantoor Gouda aa da daaronder reaaotleerende hulpkantoren werd gedurende de maand Oct 189é in do Rijkspost paarbank ingelegd 111738 24 terngbetaald f 11710 02 Gedurende de afgeloopeo maaod Octuber werdeo alhier bebaodeld aangenomen 1275 oi tvangeo 1402 opgenomen eo verder goeeiod 279 beue ens 10 dienett legramcen totaal 2966 telegrammeo tegen 2774 lu Ooiober 1897 Het programma vao het Concert te gevea door de beerea S Scbelliok Baritoi Conoertaaogar te Utrecht Bart Wirlz Solo i ollist ta iGraienhage eo Jac F van Zntpheo Piaoist alhier op Do iderdtg 3 Navem uer da a oodi 8 oor in h t lokaal Not eo Vermaak s Oosthaven te Uouda loidt aldua 1 Sonate voor Cello en Piano E Qrieg a Allegro agitato b Andante trauquitlo c Allegro 2 a Verbornenheit Hogo Wolf b Frühling H ns Sommer e i Wis eoUten wir geheim aie ballen Richard Stiauae d Lied Joh Wagonaar Soli voor Bariton 3 Cherio in E mol Op 4 Job Brahma Solo voor Piano 4 aNur wer die sehntoobt kannta p Tscbaikowskj Solo voor Bsrilnn Cello en Piano 5 a Novellette in Ë dar R 8 buiiiann b Galatea liitaËrotikon f A Jeneen c Gavotte nnd Musette Engen d Albert 8oli voor Piano 6 a Uogeduld Fr Sobnoort b No 3 der Ernite Q a nge Job Brahma 0 Raoe H C van Oort d Avond H C tni Oorl Soli voor Bariton 7 a Aedaete nit bet Cello concert Molique b Valse Leute L Boëllmann Soli voor Cello en Piano 8 Elegie J Maaieoet Bariloii Cello en Piano Bg koii besloit ie benoomd tot hoogheemraad van den Krimpenerwaard provincie ZuidHolland de hoer C Oskam Az Stolwuk By de jl Zaterdag gehouden varttezltig van notabelen dar Ned Herv kerk alhier werd het aftr lij de heer C Stoppelanbnrg Oz herkozen eo gekozao de beer P vao Wjjoen Sr in de piaati van den beer D Daaleo Ter vervaagiog van den beer A Gravalantl die om gesoodheid redoooo bad bedeokt werd gekoieo de beer M Verdoold Ct BsRa AMBAonT Teo overetaau vac ootaris Mabli taile had alhier de gewooe verpechting plaatj van Grienden en Rietgtwas De opbrengst vao 3 en 4 jarig rgs bedcaeg gemiddeld f I 280 p bekt eau teen 18 i p bekt Het rietgewaa bracht op f 461 tegen f 238 in 1897 HoKEOAPKLLE In de vaeatora van raadslid ontstaan door bet vertrek van den beer J Key nnar HiHegersberg ii voorz en door de verkiezing van deo heer G H vao Roogen WAODiSGSVKiiN Als rgksambteoaar wordt tüdeiyk naar bier verplaatst de beer J L Wintering van Usaislnis Camu a d IJsil De alhier gebonden collecte voor iTronw aao Koning en Vaderland heelt npgebncht f 25 41 Rechtzaken In de procednre tusscben den eigenaar van een logement te Schooohovm en de heuriter daarvan maakte de rechtbank te Rotterdam ait dat de bewering vaa de hnurstefals zou de betaling der hnurpenoirgen niet bair plicht zgn maar die van haar man niet kon opgaau Zg was toch da bunrster tg beheerde met bgstand van baar man het gehuarde logement op baar roatta dna ook de verplichting om te betalen Echter moest aangenomen worden nu de eigenaar Isnge Ijjd betaling van de boer des Maandags om de veertien dageo had aangenomao dst og gehoadeo wai om londra bg niet meer geooegeii wilde nemen met betaling om d veertian dagen dit vooruit aan da hnarstar ta berichten Ten procaeae wu on alleeo de vraag over gebleven er waa om wanbetaling gedarende drie wekea dei Zaterdags gedagvaard tot ootbinding en om du hierboven vermelde reden kon wanbetaling gedurende twee dier Zata dagen haar niet eebaden of de huurstar eenmaal met betaald bad eu ticb daardoor aau wanpraeetatie bad tebuld g genaakt Te dien aantian werd I de haarster toagelatan door getnigen te ba vgien dat tij looala tg beweerd had da hour dao eigenaar had aaogeboden maar dat deie de huurpeooiogeo niet bad willea accepteeren Voor den eigenaar pleitte mr Van Aaltan voor de haarster mr Trenilé BurgerlUko Stand GEBOREN 29 Oct Macbclt c ouders P van der Toorn en O van der Klem Adriana ouders M W Schouten en E de Grnil 31 Peter ouders G Veenendaal en N de Wit Gerrit ouders B Rietveld mi S W Petara Johanna ouders A M Schoonderwoert en J Verkerk OVERLEDEN 31 Oct A van Dorst 871 Eene NIEUVVK ZENDI G DAÏES m HEEREN PARAPLUIES A voB os Ai Hd Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teleph9on Ito ai lU urs van Amslerdain 31 OCTOBER I Vikr ülotkn 86 97 NtDBaLA n Jsrl Neil W S l s 8 i dito dito ililo 3 97 dito dito ililo 8 96 1007 88 8811 83l lloNaAa OU Qeual 1881 88 881 8S lTAl it Ia8ehryving 1889 81 6 OosTSHa Obl ia papier 1888 A dito la zilver 1818 6 l oaTCOAi Olil mot coupon 8 dito tioket 8 641 971 V I03l 3 77 Hl 6 lOlV s lOOV 100 868 476 108 601 lOlV 198 14 V 100 981 116 V 17 61 88 116 111 106V 1081 101 Uurland Obl Binnenl 1894 4 duo OecoQs 1880 4 dito bij Botbs 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in gouil leen 1688 fl dito dito dito 1884 6 SrAMR Ferpet sohuld 1881 4 TuaitlJ Qepr Coav leon 1890 4 Ge leening sorio D Goo leeuing ser e C ZoiDAra Rep v obl 189 6 Mtxioo Ulil Buit Bob 1880 O ViNiziiaLA Obl 4 onbep 1881 Ahstikoaii Obllgatlen 1896 8 BoTraaUAM 8lsd leen 1894 3 KiD N Afr H ndela aand ArondNb Tab M Certificaten DeliMaataobapplj dito rii HypotKeekb pandbr 4 Oult Mij der Voratonl aand Qr Hypotbeekk pandbr Nederlandache baak aand Ked llandelmaataob dito N W k Pao Ilyp b pandbr 8 llolt lly otlieekb pandbr 8 Utr Hypolbeekb dito 8V OoartNa O ist Hong bank aand llosL Hypotheokbsnk pandb 4Vi AntaiiA Ëqu hypoth pauilb 6 Maiw L Pr l ien eert NiD Holl IJ 8poorw My aaiid Mg tot Kipl V 8t 8pw aand Nod lüd Spoorwegm aabd Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 6 88 iTAUlSpoori 1887 89 A Kolil 3 68 Zuid It l Sp mij A H obl 8 I 671 PoL Waraohau Weoiicn and 4 16 108 10 lus Knsu Or Rusa Spw M obl 41 99 Baltische dito sanil Fastowa dito uhd 6 Iwaag Pombr dito aand 6 Kursk Cb Atow 8p kap opl 4 dito dito obllg 4 11 AMsaKA Ci nl I ao Sp MiJ old Cbio t North W pr ü v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Rio Or Spm eert v a 14 lllinoia Central obl lu goud 4 j lOOS Louiav k Natbvilli Cort v aan l 66 Meiieo N Spar Mo lehyp o 6 1091 Mist Kaoist V 4pCt pre aand 1 UL N York Oiitaa o k West aand i 10 dito Fann Ohio obllg 6 118 Oregon Calif te hyp in goud 6 St Paul Mino kManlt obl 7 166 Ud Bae Hoof Ijjo oblg 6 dito dito Lieo Col Ie hyp O 6 Camaua Can South Chert v aand l i 1 Van C Ballw Si Na lo h d o O 176 108 106 108 i Amiterd Omiiibui H aand Rotterd TrBmwevMaals fl8nd ao Stad Amatordam aand 3 Stad Ro tonlam annd 3 BiLOlt Stad Aotaerpen 1887 11 99 Blad Brussel 1888 8 991 1 Hone Theïst Raeullr Ocselaeb 4 1171 OüBTBNa StaaUleeoig 1860 6 117 K K Oott B Cr 1880 S SPANie Stad Madrid 8 18 8 Ntn Var B ii AvI Hpool oert GROOTR KEUZE WHTTEEMAFTELS voor Dames en Kinderen van de goedkoopute tot de bette soorten concur j eerende prljten Markt D 8AMS0M GOUDA In concurrentie met alle Buiten en Biunanlandache huizen