Goudsche Courant, woensdag 2 november 1898

iPir Donderdag 3 November J898 37ste Jaargang No 7726 mwim mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tilefooi No M ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsrui ite t Inzending van dvertentiën tot 1 uur des midd TelefoMi No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Verkrijgbear bflj M PEKTER8 Jz N B A ls bewys van echtheid ii CBchel en kurk steeds voori en van don naim der Firm P HOPPE Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Dotmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeter e fftbl Cfttle en ukaluHend gebruik van fijne on fijnste grondstofTen garandneuii jen verbrui ran Stollwerck s Chocolade en Cacao oen aanbevetenewaardig Bibrikaat nauwkourig beantwoordonde aaii den inhoud dar reep Etikotten Dt ma behaalde 27 Brevets als Jlofleveraacler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles oen bewgs van uitBiimtend n fiibrika t Keeds 1874 sihroef de Accademie national de Paria Moua TOUB d Mmon nne HMlatlle d r yremlère elawie ra oonsiaAraUOD ae votr4 exoellenta tebrloatlon da Ohooolat bonbons variea eto eto tttHwtrok e fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Ckinfiseura Banketbakkers eiu u QtnenalTertegenwoordiger Toor Nederland jHliiM HattoiBlodt Amalerdam Kalveratraat 103 taoedkoopste en goliedst adres voor Verwoer van Inboedel loowel binnen al bniten de stad met gealoten wageoi i bö A GR AVES TEUN Oude öouwe AUes wordt tegen Fransport sehade vtruekerO 6etf Dl RAADT WestliaYen 200 Peperst raat 7 8 p ll Jltf Inrichting tot Meubiiécring van geheele Huizen des verlangd ook IQ hnur Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dimdas 1 November 1898 VETTE OSaKN m KOKIKN redel Mn oer prijr on naroii voor Ie kwaliteit 80 Se kwaliteit 16 8o kwaliteit 2 Cent per half Kilo MAOERIi OSSKN en KORIBM goeden aanvoer VETTK KAI VKRKN goede aanvoer Ie kwaliteil SU 2e kwaliteit U 3 kwaliteit 2 nt per half Kilo 8TIEEEN en GRASKALVRBEN goede aanvoer De handel waa in Veile Koeien en Vette Kalveren hooger in prijs puike Kalfkoeien gezocht tengevolge van het aanwezig zijn van vele Belgische kooplieden Stieren en Graskalveron vlug prijshoudend ADVERTENTIEN Sociëteit Ons Genoegen Aan belaogfaebbenden wordt b deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit r el plaats hebben op ZATERDAG 10 NOVEMBER a s en de Ballotage Lgst op ZATERDAG 5 NOVEMUEH 1898 gesloten wordt Namens het Bestntir F HERMAN Fz Secrttarit Gouda 1 November 1898 BOAS I Kon Chir Pedicure AHSTEL 149 b d Hooge Sluis Anislcnlain 7 al B e DONDERDAG 3 NOVEMBER zgne geachte Abonné s bezoeken Z j dte wonschen bezocht te worden gelieve s r p hiervan kennis te geren aau bovenataaud aaretMuttÊepHtcke en pijnlooze behandeling van MAkioom en van Xagelê welk in t rleesch of in de hoogte groeien GEVRAAGD Een machinist die bekend ia met het Bteekeravak Koflecteeïenden gelieven franco brieven te zenden letter H aan het Alg Adv Bar a VORMER Princessegr 1 Den Haag Nieuw onovertroffen Prof i r liiüljors welbekend I2VUW KBA BT SI IXSa Alleeu ecUt met FabrleksmerV tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige zenuw xiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd Tö le genezing van elke zwakte Bleekzncht Benauwdheid Iloofdp n Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz PoUulione enz Uitvoerige prospectussen l rijapor flosch B 1 fl fl 8i dubbele flosoli II eVr cntraiilDopilt Mnttli v d Vogte Zidtliomrael Depots M Clólinn o Amstordnm K llappel 8 Graveiiliiige I Hatmnians de Jong J C in Rottordnm Wolff Co Gouda en bii allo drogisten FEANSCnE STOOMVEEYEEIJ eheiiilsche Wassclieri TAN ü OPPE HEIMKU 1 Kruiskade Sotterilam Gabrevetei r l door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoaderen Speciale inriohting voor hot BtoomoD van pinohe mautela veeren bont enz Qordgneu tafelkleedon enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondtieid volgens ataal bewerkt Gouda Uruk van A BRINKMAN Zn te gbven door de Heerèn n iSclicllliik Mon Concertzanger te Utrecht Bart WIrIx Solo cellist te Ifajje Jlac f van Ziilpheii Pianist alhier OP Donderdag 3 ITovemljer den avonds 8 uur in het lokaal RElli IË Oosthaven Goada KAARTEN te Terkrggen aan het Bareau a Q ö Voor leerlingen der Openbare instellingen 0 50 W la de bote lawiifvilu tt m Jieht B Mer Paiii EipellBr g iamithetMuBMaanlawaiidaiitegHi iiSAiikerlaliiIxpelier W l HOlt im atidkl In iedar huiigezb £ iyil erlal xpeller PnJB 50 oml 7S oeal ea 1 25 de IbioIi Vsorl deB üi 4 meeste Apotheken en 1 Q r AAiiohter t Oo te Koltordam 1 Ma e GOUDA bo C LUGEB Apothel rkt en bj WOLFF Ik Go Westhaven ter 199 teen ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZeHbevlekking Onanie en gehe jne uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIMG Van eene levering overgebleven 2000 sinks Eoogenaamde Bollandsche mtgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks dniaend van een zekeren dood Te rerkrjjgen bg het Verlaga Magazin te Leipzig Neamorkt 34 franco tegen inzending van het bednuf ook in postzegels en in eiken boekkandel in Holland kleine fouten nUt juiit volfens moilai nltOTVoerd riuaden tot den BpotprUa vui a ï par Ktnk reohtetreekJ un HH Liindl DUwer t ens uit kooht De e UIKHB ver IUtbar Drkeni ujn warm m m een Pitlfi c IM X 100 oM KToot diii het Paard gehHl bedekkend donkerbruin met beuMlde rundon en viin 8 breode treepeii voonien Ktsina foorriu Engelsehe Sport Dabbei Paarden Dekens OmnJeklenr gr o isoxMï benmuM mt 4 pruchtige breeOB treepon voorden bieden wij we gem Beor gnringe NleclitH door mkiinen Tan tiet vak LemerkbKre fouten 4 p etuk M n werteigke waarde ƒ ï ï nMUlllngftB te enden met doldelijk dre tegen vooreitbetaling Teraeïidhïïs Herltuur Oommwidlt Mnetiohfcppj e Sehnbert A Co Ama$ r4am N Z Voorborgwrf S6 A SLEGT beveelt zich aan tot het tereren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 13 cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 PUP Bekroond op de Internationale Tea toonstelling van Bakkerg Maalderg en Kook knnet te t Oravenhage met een diploma Verguld Zilveren M daille D j m mm Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Stedelijke Gasfabriek ie GOUDA De pr JB van het gas is C cent per M ea voor KooktoesteUen oi Motoren 4V et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratie aan de faoofdba s verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voojr 3 en 5 Hchi aeDietera bedrag de hour 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 pbr week kunnen wpkalgks aCrekenen en Tan de fabriek lampen kook toestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in buur bekomen ififlite OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt Pivxujra NIGELTCAP CtRAMbS MA OikSINS DIT Fnnteips KO UVEAUT ÉS WtJ Terzoeken de Dames die ons geUluatreerd mode tilbum voor bet WintaraeU soen noch niet ontvangen hebben dit t willen aanvragen aan H JULES JAUIZOT C Pirto Hetzelve wjmlt dan omgaand gratia en fiMinoo toegelbnden BeitaUmgen van af 25 francs vrij van sUt kosten aan huis met 5 verhoogmg MliM tl IIwiMmI ü I EEN WIKEELBIJIS te HUUR of te KOOP te bevr en bg p L HESSINÜ in GOCD en ZILVER Korte Tiendcwegf D 8 e o v u A j P CinJPERS Westeiade37 AnierikuDsche by maaadelyksoho of frmnco letering Gouda Groote keuze HuurpUoo s drie maaodel betaliag volgen ov reenkotnat Ij P CUIJPERS Westeinde 3tl Tevens heb lk de eer m n geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS Ae f opffeh0uden MQBWV voor Gomém te mifn tevens verzoekende atle orden direct aan mg te adresseeren Ook aanvragen voor stemming I ensvelt Nicola HOFLEVERANCIER Veeneslraa 2 den Haag BROOD EN BESCHIJITFIBKIEH LUNCHEON ROOM Pain de Lu xe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk ï rmêm PUBLICATIE BUBGEMEESTKa on WETH0UDEE3 der geme ute Qoada brengen voor zooveel uoodig ia horinneriag dat de Artt 1è3 154 IBp en 156 der Algemfleno Politieverordening voor dwe gemeente luiden ala volgt Art 163 De niet aan de gemeente toebeboorende binnen de bebouwde kom gelegen slooten wateren on riolen sullen jaarlijkfl driomaal namelijk ia de maandea Apnl AuguslsB en October door don Gomeente Bouwmoeeter bijgeBtoao door een door BurgumeoBter en Wethouders aan te ivigMQ petaoon geaoliouwd worden I Ook op andere tijdan kan door Burgemeester on Wetbouders oen aohonw gelast worden Van iederea te drjjven aobouw geiobiedt minstens aobt dagen te voren openbare kennisgeving Art IB4 De eigenaren en eqo zij ia gebruik zya by aaderen dtn de eigenaron de bruikera van de in het vong artikel bedoelde siootieD wateren en riolen zh verplicht te torgen da py bot dryven der m het vorig artikel bedoelde schouwen hunne eloaten of wateren voldoen aan de afmetingen genoemd inart 161 en behoorlijk tijn opgesloot zoodat geene boomstammea over of takkjen in het water hangen eo dat hunne slooten waljerau of riolen geiuiverd zyn vaa vast ot dravend ivuü aalkruid plimten en andere stoffeD welke deldooretrooming an het water kunnen belemmeren oi Btaqkof Boha dolykt uitdampingen kunuen veroorE ken Art 165 Onverminderd de straf óp de overtreding van het vorig artikel gestold z n de eigenaren eu xoo zij bii anderen dan de eigena ri n in gebruik t Q de bruikera van slöriten waterea of rieden rerpliobt do bij het dr jven van een in dat artikel bedoelden anhouw geconstateerde gebreken binnen aobt dagen te herstellen Art 161 Wanneer meerdere eigenaren of bruikers verantwoordelijk lijn voor de riohtig nakoming van art 154 ten aanzien van eooe slooll een water of riool is ieder hunner oansprakelÜk voor bet goode onderhoud ven de geheete aloot het gsheele water of Jiet gaheele riool Ieder hnnner die aan zyne verplicbtiag wil voldoen dooh daarin door den onwil vap anderen wordtverhinderd kan zich voor vervolging vrijwaron door onmiddellijke betaling van zgn aandeel in de kosten van herstel der gebreken volgens do bagrootiog van Burgemeester en Wethouders I Oouda den Sen November 1898 Burgsmeester en Wathouders voornoemd B L MAHTEN8 De Secretaria BKOÜWER BultePlaBdsch Ovehicht Het minifterifl Dupoy is er denke k vericbgoeo de benoemiogeo heden jd de staatacoarant Dapay beelt het vcrlangea te kennea gegeven eerst nog aeoa met zga collega s te vergaderen en geEameniyk te beraadslagen over 1 de qaaesties waarmee het kabinet zich Ktl FEViLLI tOM Gedenkschriften v n eei Gélakioeker AjnHBAL De vONDELING Aaar kei fmuek nooB W NtlTTIÜBB it wJitA is alles heel goed viel Martial metoDverstoorbare koelbloedigheid in do rede yaiaar het zou nog beter x a op ta honden Klos das h t betere boven het goede en houd opl Want mün waarde nonrrice het is hoog noodig dat ke eindelijk eens ter uke komen Ter zake komen P I Ja Ik heb u thans aw li tot sohelden waarin ge zoo büzonder bedn ven tyt laten botvieren masr thans vraag ik een Ojraatig onderhoud Wij moeten noodtakelyk het sataon eens sien te worden WijP Ik mot uP iJs oXimmer fik vrees dat ge weldra op A i besluit zult moeUn teragkomec nourrice g z ilt het zien Ha Hg gaat een nieuwe ledgen uitdenken ik lees een nieuwe schandel kheid 1 in zijo oogen wat zal hij thans uitvinden P a ompelde Suzanne Kkh zoo teide Martial ongeduldig nu ge zult bet wel de moeite vaa bet aanhooren waard vinden Uaar ik bid n val m aïet in de rade wmm hebben bezig te honden en die hg tot nn toe slechta met ieder afzonderlek heeft behandeld Alt het belaogryke feit wordt aangemerkt de toetreding als minister Tan oorlog van den 70 jarigen de Freycinet oad preïnier oodminister van haitenlandsche zaken en van oorlog in vgf achtereen volgend e kabinetten 3 April 88 12 Jannari 93 llibot is ten slotte niet in de comhinktie opgenomen maar Dnpuy is hem oog eens persoonlgk gaan bedanken voor zgn bereidwilligheid Het nieuwe kabinet bevat geso enkelen militair Uit het vorige icioiaterie gaan erin over metbflhondT obon portefeoilles Delcaisó bnitenlandsche zaken Peytral financiën Lockroy marine en Viger landbonw De ond minister Georges Leygnes krggt openbaar onder wgs Veor het eerst treden als minister op de fiaandieele spscialiteit ond voorzitter der bodget commiesie Paol Delombre koophandel do rice president d r Kamer o ad rappor teur geoeraal van het budget Krantz een vriend van Méline openbftre werken de ibganieur ond direotetir dan het ministerie van openbare werken Quillain koloniën eu de hoogleeraar asn de joridiscbe facalteit te Caen Lebret jostitie Behalve de senatoren de Preycinet en Peytral zgn alle nieowa ministers Ud der Kamer V De mifiittera basmmken alle gebenrlgkhedan ia verband met de Fashoda qnaestie en hechttea honne goedkeuring aan de hooding welke Dalcassé tot dnsver aangenomen beeft en aan zgn toekomstige gedragslijn Wat de zaak Dreyfus betreft de regeeriog bnigt zich voor het hof van cassatie en zal bet werk der justitie vergemakkelgkeo V De Times wgdi e n hoofdartikel aan de beBliBsing van bet Hof van Caisatia in de zaak Oreyfaa Daarin woi dt ds zaak zoo zoiver mogelgk gesteld Indien er geen aa4ere bewgsatakken zgn dan vwden voorgelegd aan het Hof dan is de veroordeeling door den krggsrsad onbe grgpelgk Is er een geheim dossier dat aan den krggS raad is overgel d dan moet het tbsus san bet Hof worden uitgeleverd lo dat geval zgn generaal Mercier en de Isden van den krggsraad die Dreyfns heeft veroordeeld schuldig en de Code bedreigt zware lirajEten tegen dit misdrgf aan schending dor rechte van den beschuldigde Bestaat echter het geheime dossier niet of ia het vernietigd welke bewgzen zullen dan de ministers ep generaals aanhalen roor han dat spreekt drommels moeielijk on schold of vloek ook niet langer of ik laat u eenvoudig binden en een prop in den mond stoppen N idderend van opgewondenheid en verschrikt door dr laatste bedreiging waggelde de nourrice naar het ijzeren ledikant ging op don rand zitten en Eweeg fik herhaal a ging Martial de Préaulx voort fdat het noodig ii dat w i beiden elkaar verstaan In Louise s belaag vooral is dat ooodi en in het uwe niet veel minder Oy en ik wij ziju de eeni gon op het oogenblik die bekend zijn met het geheim van LouUe a zwakheid en do gevolgen daarvan en nu is hst een dwingende noodzakelijkheid dat gg van uw kant dat geheim bewaart f Wel ja Ik zal a één ding teggen niets ia er ter wereld waar ik minder in zal toestemmen Zoodra ik vrij ben zal ik uw gedrag aan den markies op nbaren opdat hij n zal kunnen behandelen gelijk men lieden van d rgol k soort verplicht is te behandelen namelgk de deur uitjagen qgn woning zuiveren vsh zulk gevaarlek ongedierte Heel onverstandig Suzanne heel dwaas Oeateld dat de markiea zoo handelde wat niet waanchgnlyk ia dan sou al wat ge gewonnen hadi z n dat Loniso tan gronde gericht erloren ou zyo voor heel haar leven want dan zou Louise aan de openbare schande c n prij egeven Wanneer gg integendeel eenvoudig uw mond hield zou de markies als hg gesteld werd voor de koos van mg tpt schoonzoon te nemen of zgn geslacht geheet onteerd ta zien na de eerste uitbarsting het geval aan niemand bekend wanende spoedig tot rede zgn gebraebt dan is onu fout l enteld bljjft voor de wereld verborgso en Lonise bewaring dat Drryfns schuldig is en dat er ooweersprekelgke bewgzen van zgn schuld bêslaan Dit ia zeker al zou blgken dat Henry of aan zgoer medepUcbtigen den nasm van den Daitschen keizer misbruikt had zon hiervan in DuitKhland geen andere notitie worden genomen dan een homerisch gelarh over het verbazend oonoozele van zulk een valsohheid Want Franschen en vreemdelingen hebben het al lang ingezien dat de geheimzinnigheid waarmede ds zaak Dreyfas werd omhuld niet gegrond was op de internationale staatkunde maar op militaire intriges Voor het oogenblik zgn die intriges buiten werking gesteld De botoovering is ge uroken oQ hst herwiaoen van het bewustzgn door een groot deel vaa het volk is de beste wuvrborg voor het behood van den bestaanden regeeriogsvorm en van de individueele vrgbeid in Frankrijk De Weatminster Oazettec zegt naar aanlaidmg van bet bericht dat het geheim dossier zoD verbrand zgn Het verbranden hunner schepen door bet verbranden van het dossier is een bekentenis van de zgde der generaals en zal da revi is moeten doen eindigen met een verklaring van onaohold Zg zallen wel redenen van staat aanhalen als oorzaken voor da vernietiging der documauten en daardoor aan de zaak een Mèsn glimp geveo Vroeger zeiden ig Beter dat ééa man Igde zelfs onsohntdig dan dat Fraokrgk in verwikkelingen zon komen Thans komt het neer op Beter dat Dreyfus zelfs Bcboldig in vrgheïd wordt gestald dan dat fay veroordeeld wordt op stukken waarvan de openbaarmaking slechts strekken ksn om Frankrgk te benadealen c Wellicht is dit de eenige manier om zich er uit te redden TOor de militairen want het is altgd nog beter iets te zeggen dan heelenaal deo mond te houden Ha de plechtige inwgdiag van de kerk van den H Verlosser te Jerozslem las keizer Wilhelm een aanspraak voor waarin hg erop wees dat te Jarnzalem het gemeenschappelgk werk geschiedt dat alle Christenen boven geloofsverschil en natie in apostolisch geloof vereenigt Van Jeruzalem kwam het licht in den glaai waarvan bet Duitsche rolk groot en heerlgk geworden is Wat de Qermaanaobe Tolken geworden zgn zgn zg geworden ondrr de kroiabanier het teeken van zelfopofferende naastenliefde Qelgk voor byna tweemaal duizend jaar nsoeit ook heden uit Jeruzalem ia gered 1 Og ziet dus dat het noodig ia dat ffi ZWliRt Dat zie ik in t allerminst niet in wel zie ik hst tegendeel van twee kwaden moet men bet must kwade nemen en een huwelijk met u vM voor Lonise de ergste schande en het grootst denkbare ongeluk z jo ik zal sprekend Gg spreekt ta beslist om nog bedenktijd tu geveo Ia dit aw laatste woord De overzettelgkhoid die Martial ia hot micat niat verwacht had bracht geon geringe verandering in den loop zijaor plannen en plaatste hem opnieuw ta z B zoeken naar geheimhouding voor een hinderpaal die hg reedt uit den weg geruimd waande Hg docht een oogenblik na on nam het besluit eea laatst poging te doen en door angst van Suzanne te verkrggen wat zg oao overreding weigerde Te dien einde opende hij de deur stapte het portail op boog zich over de leuning der trup en ofaroeuwde Trabueos 1 Cas eban De twee mannen kwamen in overhaaiting oanstuiven Madame hier is oamogelgk tot red te brengen maanto zei Martial op Suzanne wüzende Ik heb alles beproefd wat ik kon om haar te doen toestemmen in ieta heel eenvoudiga maar het gaat niet ik kan haar niet tot rede brengea De te erger voor haar antwoordde Trabooos Busanoe verwgtend aanziende alsof hot hem leed deed zooveel veratoktheid te moeten waarnemen Wg tgn dorbalvo lu weerwil van ona zalven ganoodsaakt over te gaan tot eeo laatate redmiddel de kreet weerklinken die het verlangend hopen van allen be at Vrede op aarde De Keizer vernieuwt de gelofte lyaar voorvaderen i It en mgo Hole zullen don Beer dienen Hg noodigt allen nii een celfde gelofte te doen Dq Keizer besluit mee de bede God geve dst bet vertrouwen op Hem naastealiefde gedold ia l densaood en flinke arbeid de edelste sieraden zullen blyven van ht i Duitache volk dat de geest van vrede der EvBugetisolie kerk meer en meer het volk doordring en heilige De Keizer gaf den Paustelegrapbiioh kennii fan den aankoop van het stak grond Dormiti Q de la Ssinte Vierge rt hst in gebruik geven daarvan aan de Vereenigfog vaa bet Heilige Land Bet is hem aangeoaan te konnen toouen hoe dierbaar hem de godadienstige belangen der katholieken agn dis hem ter behartiging toevertronwd zgn De Paus antwoordde dat hg zeer getroffnn was door dese goede tgding eu sprak a u groote voldoening erover uit Hg was er zeker van dat alle Katholieken van dank oor Zyne Majesteit zonden vervuld agn Hg sluit zich bg anderen aan in bet brengen van een oprechte daokbctiiging Verspreide Berichten Dadelgk na bet einde dar beraadslaging van hot Hof te Parijs ia het dossier Dreyfus door een klerk vergneld van Loew Atthalin enden grifitsr naar da arohiefiaal overgebracht gelogen op de eerste verdieping boven de andiSotiezaal van bet Hof De deuren zgn daarop gegrendeld en een bgzondere wacht is in de gangen geplaRtsk Picqoart heeft bezoek ontvangen tan dan senator Raoc en van zgu zwager GasI naire van ViJed Arrsy Deze laatste mag hem tweemaal in Ah week eeo half nnr zien achter tralies en in tegenwoordigheid van den directeur der gevangenis Dat het gesprek iu die omstandighedeu nog al beperkt Is en enkel over ouTersohitltge zaken kan loopen wordt wel bewezen door bet verbaal van Qatt dat toen bg tot Pioquart zeide aTwee mooie dagen voor het Hof van cassatie de directeur brm onmiddallgk vroeg over iets anders te spreken Picqnart kan echter dotfr middel tan Gast inzage nemen van de twintig of dsrtig brieven ran hulde en sympathie die dagelgks voor hem heiorgd worden De gerangene krggt overigens geen kranten of brieven waarin van dn Urryfusxaak geiprokeu wordt hetwelk ona datgene wat ag weigert waarborgt Wij kunnen niet anders boe ongaorae we er toe beslaiten ernstige bolaagen dwingen ons wel blgft het een troost dat lij selvo de macht had om die pijnlgke uak ts voorkomea maar uiet gewild heeft dooh het is en blijft iets onaangenaams Wat moet or gedaan worden of liever op welke manier zal het gebeuren P vroeg Trabuoos Gij beg pt Madame daar zal nimmer weer dit huis veriaton Keer goed monsieur Ik begryp hot en vroeg atleeo maar aan welke wijze gjj de voorkear geeft Z 6 maar f zeido Trabuoos een lang mes te voorschgn halende de scherpte op zgn nagels bepröeveude en Martial vragend aaozieode Niet zoo geen bloed I Een paar tochtlattenaan het venster haar binden een prop ia deamond 00 eeo komfoor met kolen iledsar alles Is er nog kalk in voorraad f KaUP Ik begrüp niet Wel het ia toch hoel eenvoudig W sluiten dit vertrek af voor toevoer van lucht de damp der kolen zal binnen tien minuten de ademhaling onmogelijk maken en het ia afgeloopen Kn dan in de put met haar kalk e over en er zal geen baau naar kraaien Maar naak wat voort we moeten nog oaar Parijs et ik kao onmogelgk meer tijd aan deze onwill go oude vrouw veriiezon Trabncoa en CMteban vertrokken beide in druk gesprek over hetgeen hon waa opgedragen Do nourrice on Martial waren weder alleen Sazanne beefde over het gebeele lich am angatiweet brak haar uit Wtrét mnolfi