Goudsche Courant, donderdag 3 november 1898

4 01 4 40 5 85 8 17 7 16 8 9 87 10 19 Do D tnineii IMn 4 50 6 17 V 7 f la ra Ie kl Elk f 4 11 6 84 f 84 f reiziger moet xicli 5 04 6 41 K r 10 01 ff l veDdien Toorzieo ren 4 14 5 10 5 55 4 7 45 8 10 inj 7 10 so eeo t ev ja a f 0 60 1 D A ll r K E 0 II 1 ln nru 19 10 67 18 nn 18 10 18 68 8 80 8 17 4 88 6 80 6 06 6 55 S S8 10 17 11 14 ff ff 8 S7 ff 5 87 ff lao ff 10 84 11 81 11 17 ff 1 46 8 14 648 6 84 7 18 8 48 10 41 61 11 4B 12 I8 l 8i S 08 8 50 5 04 4 7 89 59 11 11 SSnid HoUaBdiche krankzinnigen en het verzoek van bet gemeentebettnor van Leiden om subsidie voor nitbreidiog ven bet k aokzindigen geflichl te Kbdegeeat De opgave van den mioiatnr van binnenl zakfo van de geraemde kosten van bet provinciaal beatnor qnipalie der traetemeijten van de gtifiBe aubtfunren werd zonder discussie voor kennisgeving asngenomeo Het idres van den mad der gemf eute Alke made om subsidie voor een rgwag t ia cheD Rgpweteriug en Hoogmade werd gerenvoieerd aan Ged Staten om onderzoek en rapport De fe rtvolgeode vergadering in bepaald iegeo Dinadag 15 dezer vm 11 nar ter behandeling van enkele hed n aangewecen onderwerpen ea van de alsdan gereed zijnde rapportfo Gemeng de Berichten Een kraier van de H IJ S M te a Gravenbige vood giaterenavoed op den Bgiwjjkaeheo w g uaast de tramrail een man liggen met een ware verwonding aaa een dervo t 0 Vermopdelgk is bg door de stoomtram overreden Nadat het lictiaamsdeel zoo goed mogalgk eeuigszina verbonden waa geworden ia de gO kwetato door de zorguo der pQlitie naar het gemeenteziekenhaia vervoerd Men meldt nlt D n Haag Op een werk achter bet Wllhelmioapark bad Masodagnamiddag eeo ernstig ongeval plaats Terwyi men bezig was dooV niddol van een gzeren takel een stnk cement wegende 1600 K G op te bgscheo brak een d r atennpalen waartoaschen het gevaarte bin Daardoor geraakte t nit den ketting die bet zware voorwerp omapoode en viel op den voet van een der wtrktieden Het licbaamsdeet werd geheet verbrgTeld Keq ander werkman werd ernstig aan bet hoofd verwond De geoeesheeren Hoefitflmtn en Joaaelin de Jong verleenden de eersle hulp waarna da beide verwonden de éen per raderbaar en de ader per rytuig naar het gemeeoteziekenbais werden vervoerd Een jager nit Winterswgk aproog eergistermorgen met een geladen geweer in de band over een aloot bg struikelde en kreeg de volle lading in den bnik Zgn toestand werd hopeloos geacht Dd sigarenfabriek van den beer R Klonater te GrooiogflU ia Zondag nacht voor het grootste deel nitgebrand Zg was laag verzekend Fin dfl sièole Buiten de kom der gemeente Nieuwotda over een afatand van bgoaeen half uur gaans ziet msn tngenwoordig des avond vice versa het laatste tegen midiieroacbt eau vrouw met een ladder op den nek d or den modder sjouwer Een vrouwelijke lampeiiist Zij oattteekt de petroteumlampen c er straat lantaarns en dooft ze weder nit Volgens het ü r Nieowsblad is de milicien die zgn kameraad door een schot doodde niet krankzinnig Door een geneesheer die hem heeft onderzocht na de daad is geronItateerd dat zoovar hg had konnen opmaken de geestvermogens niet gekrenkt waren Thans zgn de binnenlandscbe briefkaarten geel en de buitenlandacbe blauw gekleurd binnenkort zal volgens Bet Vad dat andera worden en krggen wg gele buitdniandsche eu blauwe binnenlandscbe briefkaarten ülreclc Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 October W van Greenwich BO0DA OTT KD4Mii pi ll n li U 1S 6S 8 48 8 57 4 ISll JS I t i 11 85 1 7 11 4 1 14 S l 11 51 11 88 l 8 8 80 4 4 15 5 11 4 58 5 88 5 51 8 18 7 81 II4 10 11 11 11 5 10 5 40 6 10 80 7 50 10 1S lO SO 11 M 8 40 O door 9 11 85 11 50 11 87 9 5 I 10 19 1 S9 10 86 10 48 ln4 11 64 l 08 18 47 9 47 10 18 BODDl UKN Hlie i nm 11 18 18 16 18 66 8 14 8 45 4 49 4 55 11 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 55 1 88 ff 6 S8 11 11 46 l SS 8 48 4 16 6 16 5 87 5 15 6 54 6 18 7 84 9 17 9 18 9 57 10 14 11 15 5 55 6 11 6 18 l 4 9 45 9 66 10 96 10 44 11 45 9 46 10 11 10 17 10 88 10 48 10 16 in 4 11 85 18 11 11 17 8 89 D door 9 n 7Mo 7 81 = M4i 8 39 38 64 P e O u uK L nsT js H Da m louda 6 8 1 9 48 10 67 18 10 I U 5 10 7 11 8 16 11 17 88 liUt W 8 0t 9 0610 85 18 48 1 6 00 6 87 8 40 10 0 1117 lArnaLC 8 ao 9 81 10 60 108 1 18 616 8 66 10 18 11 41 lllreehl 5 16 6 I8 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 16 10 38 11 K8 18 01 1 37 3 08 8 86 3 65 4 48 5 88 6 3 1 6 56 7 58 Wonrdeii 6 49 6 53 8 06 9 16 10 88 11 66 1 84 8 47 4 16 6 65 7 18 Uudo 1 14 ff ff 10 46 ff ff ff t 4 14 noada 1 87 9 06 9 88 9 58 10 58 11 10 11 11 S i 9 8 4 4 87 5 10 tCS 7 06 8 10 9 06 11 15 8 58 8 45 4 45 6 10 T 4I 9 4 A mi W 7 10 8 16 9 90 11 80 S 08 4 00 6 00 6 81 8 00 10 0 Oouda 8 09 9 1111 0911 61 8 66 4 47 6 4 7 4 1 49 II 1 1 10 MaaodAgmorgen ii in bet Fraasofae departement vaa oorlog een kleioe icbooriteeubraDd sitgebrokeD Het fuar wat spoedip ueblosibi en de scbide is naar men verzekert uint groot ZirrrsKRLAKD Eeo joDg paar dat ie Zurich getroowd wa giog op cyD baweiyknrcie oatr BaKel Dfln eerstea atond gwf Jë jeagdignechtgeaoot ign koffertje met gold iwd deu hotelhoador die daarvoor eeo ontvangbewyi afgaf Morgens kwatD de jonge rrouw m k dat bewge bét ko£Eertje balen eo sg giug er mee van door De raan ii xgo bexittiog van 7000 fr en zyo rroow voorgoed kwyt De politie vond geen spoor van baar BINNENLAND Per eztra treÏD over Kleef Keateren en Aiaersfoort begeUid door den Inspectenr JorisioD arriveerde H M da Koningin Dinsdagarond om 9 30 op bet Loo Da EoniDgin werd door den bnrgemeeiter van Apeldoorn eo den intendant J A van Stein ontvangen H M onderhield zicb eenige oogenblikken met genoemde beeren aoo ook de hertogin van Albeny die R M Tergezeldf □ M zag er teer opgewekt alt en groette beleefd de talrgke menigtn hg de aankomst tegenwoordig In een gonloteo rytuig reden H M en de hertOKtu van Albany naar bet paleis Ue Kooingio moeder is in Nenwipd ach tergeblo ven Gjsteren verd door dan oommiasaria der Koniogio in de provincie Znid Hollaod de najaarsvergadtring geopend Dftariu beeft de beer J W Hein van Rorkanje nf owbenoemd lid der Staten voor Rotterdam na goedkearjng agner geloofsbrieven oodersocbt door de leden Loeff Hndig eo van Velzen zitting genomen nadat hg de veroiscbte beloften had afgelegd De volgende onderwerpen werden gpsteld in handen van speciale commissiëo te weten van de beeren Versteegb Kortswetr Schippers Kerstens m Crena de Jongh lidÖed St de sobnidie aanvraag ten behoeveder Ambachtateekenschool te Vlaardingen enhet anbaidieverzoek voor bet ambachtsonde riji op de eilanden Voorna eo Potten vao de bb Gourad IJrermanf Loopny Visser Loder v Velzen Dolk de Uo9 en Evers lid van Ged Stiteu de snbsirfi aan vraag voor dan aanleg van een Tissohersbaven te Sobeveningan van da hb Uiobiela van Vejdojoen Ovarwater v d Utb Hein ran Rockanje A J Cvan Weel Hudig van Diesel Qogeoboora Takker van der Oyp Oarendtegt enBlnsB lid van Oed Staten de sobsidie aanvraag voor da doortrekking der Btoomiratnlgneuvan Grafenzande Hoek van HollandenvanNanidwgk naar Delft en Maaitluia en dedeflbitieve regeliag van het voorschot aan daBotterdamscbe Tramwegmaatschappg vooratoomtrambaneo op de ZaidHoltandscheeilanden j vaa de bb Ktey Drost van Fiaenne Dnyostee van Driel Quartes van Ufford en V Bytandt lid van Ged Staten de lobsidie anvraag voor wegver betering lusBcheo Uerg lobenhoek en Ilillegeraberg en de ontwerpbasluiteo tot wijziging an polderreglemeoten van de hb van Dam Kemink Noothoven van Goor Gevers Deynoot en Goekoóp lid vao Ged Staten de anbaidie aan vraag voorde restaoratie der St Janakerk te Gooda van da beeren Beren Jota van Stolk van Heematra Ruyscb Muller en Van Weel lid van Ged Staten de stukken betrefifeodehet untal brschikbare plaatsen voorarmlasli e s 7 8S 7 89 7 4 7 i 8 8B lt 4i 8 4a 8 i B C Oiradi t Mbonireoht door KiouverVerli Onpella Eottardtm SO 8 15 7JB 7 B8 4 45 4 55 5 04 5 11 6 17 8 83 7 41 8 11 aotlatdw a pelle Kiouwfltkort Hoordraobt ad 8 80 8 41 8 51 t 08 9 08 eo d 7 8 ZemhuitaD Moerkapalle 7 48 Zoetermear 2egwaarii 7 5S Voorburg 8 07 e Hm 8 11 H ge 5 48 7 80 7 40 Voorborg 5 61 Zoetermeer e vaard 6 8 i erenbaieeu Hoerkepelle 6 17 6 88 7 48 M8 VERGADERINGVANDENOEMKENTERÜD MAANDAG 31 OCTOBER 1898 dea middagf ten 2 nar Voorzitter de beer R L Martena Tegenwoordig zgn alle ladei De Voorzitter Ik op n de vergaderiag én neb vaa een lid der vergadering bet verzoek ontvangen om wegeoa familie oiwtandighfden de notulen na a6aop der agenda te willen laten voorlezeo Kan da vergadering dit vereo k goedkearea dan ia aldna bealoteu Ingekomen zgn da geloofsbrieven van het nieuw gekosen id vin den ra d den heer J A DoDk r ik stel die geloofsbrieven in banden eenffr commisrie en benoam daarin de bb Jager Prince en Straater eo aehora de vergaderieg Na heropening deelt de heer Jager mede dfli de commiaaie de geloof abrieven heeft onderzocht en in orde bevonden aoodat zg adviaeert den beer Donker toe te la eo winneer de leringn bg de wet bepaald zal zgo verstreken Zonder boofdt lgke atemming wordt aldas beelotea De Voorzitter Door Ged Staten zga goeJgekeard de raadsbealaiteo vtn 14 October tot aankoop tan gronden van dra etaat en tot overacbrgviog der begrooiing lugekomeo eene daokbetoiging van den heer W Kromhout Jr voor de verboogiog van zgo tractement Aangenomen voor kenniageving Aan de orde Stemming over een amendement van den beer van Galen op volgoammer 95 der ootworpen geneeotebegrootiog voor 1899 Voor atemmen de hb van Galen Dessiog Jaspers Krook Straater Viogerling lloogenboom eo van de Velde Tegen atemmen de hh Herman Noothoven van Goor van Itersoo Nederhorat Bellaart Prince Jager en de Raadt De stemmen staakten andermaal zoodat bet amendement la verworpen Da Voorzitier Thans is aan de orde votgn 95 De beer Vingerling M de Voorzitter aangezien da stemming weer dezelfde zal zgn zoQ ik B en W ia overweging willen geien dezen post uit de begrooting ti lichten De Voorjittar Bg B en W bestaat geen reden om dien pot uit de begroeting te nemen De heer van Galen Wanneer B en W met andere voorstellen komen die aaoneni lgk zgn dan zal er bg 4an raad geen bezwaar beataan die ian te nemen en daarom geef ik ook in oveiwegiog dien post terog te aemen De Voorzitter U en W hebben bezwaar dien poit oit de begrooting ta nemen De beer Noothoven van Goor De gemeentewet voorziet daarin wanneer de gemeenteraad de goedkeuring van de bestekken en te kening aan zicb behondt ia er fgo n bezwaar deaen post goed te kenr n B en W kunnen dezen poat niet t rag namen en aan het verzoek van deu beer Vingerling voldoen De beer van de Velde M da Voorzitter ik wenaoh een enkel woord te zeggen ik zon niet tegen dezen post zgn wanneer ik een goed plan had gezien ik ben hang dat wanneer wy de f 12000 hebben ioegeataan dat vg dan een plan zullen krggen dat mg niet bevalt ik heb wel iets hooreo mopperen oter een plan dat het mg zon spijten dat het zooveel zou kosten dan vind ik bet zekerder om daartegen te stemmet Het plan dat ter visie beeft gelegen zal nooit nign go dkeoriog wegdragen 1 50 1 44 1 54 8 01 8 08 1 14 M 4 05 4 1 86 1 41 1 1 8 06 8 17 4 59 5 04 5 16 4 87 10 84 10 51 51 9 10 9 07 9 88 9 36 9 49 D 7 11 8 85 10 84 11 10 Da Voorzitter Het temmen over volgn 95 biodtden raad niet aan bet plan het geldt bier meer den post van de begroo ing bet voorstel om daar te bouwen een oommissariaat van pdlitie met bovenwoning ia atraka vetworpan zoodat nu overblgft het vo3ritel van B enW om in het boit met de Mommen te Boaweo een commissariaat van politit met boretn voor den gemeenteontvanger dat ia een principieel geval de vaad is oog geheel vrg om de voorw lichting te vragen van de deakondigs leden van den raad hoe of dat sal ingericht worden De hoer de Raadt Da bfer van Galen beeft ook gezegd dat de deakandigen het o et eens warfn het plan zal toch aan da goedkeonng vah den gemeenteraad worden onderworpen wacht af tH ons een goed plan aal worden TQorgelegd De heer van de Velde Dat laatste doet rog het meeste vreeceo dat plan dat beide burennx daar gevestigd zouden worden bevalt mg niet htt ooraprookelgke plan waa daar alleen een commievariaat van politie te vestigpn De Voorzitter Waarvoor breft den gediend dat wg daar over geatamd hebben dal ia verworpen nu moet er gestemd worden over het voor tel van B en W Da heer van de Velde Wanneer een plan wordt voorgelegd hebben wg dan toch de verzekering dat dat f 12000 kosten moet De Voorzitter B ea W hebben een schetsplan voorgelegd van een Commissariaat van politie met boreau voor den gemeenteontvanger en boven een bovenbnia en toen ii eec tweede plan ingediend voor een Gommiaaariaat van politie en een boreaa voor den gemeentf ontvanger De heer Herman Met den beer van ds Velde kan ik niet roedegaan er moet gestemd worden over bet plan om te plaatsen to bet hu ia op da Markt een Oommissariaat van politie en een bqreau voor den gemeente ontvanger en ik zuo dit zeer toejoichen en vooral wanneer de andere bureaux naar beneden worden gebracht dit is ter vergemak kei gkiog ftn de betalende burgers dezer gemeente die nu al die trappen moeten klimmen De beer Straater Het bezwaar an den beer van de Velde om die beide takken van dienst daar ta teatigen deel ik volkomen en wanneer wg dit aannemen dan zal daar geen keus meer zgo de platte grond is daarvoor zeer slecht om daar die twee boreauz te vestigen en dan z nden wg een plan moet n aannemen dat ona niet bevalt Da beer Hoogeoboom Ik heb tegen geaiamd omdat die twee tikken van dienst beneden niet kunnen geplaatst worden Kwam er een voorstel om den ontvanger boven te plaatten dan kan ik ook medegaan dan ia er volkomen roimte komt er geen bovenwoning bg dan ta bet r heel geschikt voor De Vo raitter Het denkbeeld vrat n daar aaogeeft kan zeer goed plaats hebben Da beer HopgeDboom Wsnoecr er do bepaald werd dat de ntvanger boven calboweb zal ik mgn stem er wel aan geven De heer Daiaing Ik ben bel vrgwel eens mil de verscbi lende sprakera bet terrein is te slecht voor baide takken van dieu t ik zoo veel liever aien dat er uitbreiding aan bet tt rrein gegeven kon worden at moest dat wat meur kost o en zoo er kans op is zon ik in overweging willea geren een kleinen tgd daarover te deuken De Voorzitter Als ik n goed begrgp dan is u niet tegen het be inael um beide boreanx a daar te vestigen het geldt meer of men het volgende jaar zal gaan bouwen De heer DeBsing Ik beo bet eens mei dan heer van de Valde Hft volgn wor t in stemming gebracht De atemmen atakeo opnieuw 8 tegen 8 De besliasing moet in eene volgendn vergadering plaats hebben De oütn en der vorige vergadering worden vborgeleieo en onveranderd goedgekeard 8 88 D d or 8 50 7 55 8 08 8 08 8 18 8 88 10 04 10 11 10 18 10 85 10 84 10 64 11 O 6 89 O door 8 66 7 58 84 8 16 8 19 8 84 10 16 8 10 11 ff 10 11 ff 10 88 ff 10 88 11 6 7 56 10 08 5 80 6 18 6 18 6 80 6 sa 6 50 9 88 S S4 1 48 t 16 10 7 10 10 81 7 48 8 I 1 6 Niets meer aan de orde zgnde wi rdt de vergaflsring gesloten AVaWDZITTIIVe I De rergaderiog wordt teo 8 aiir geopend Tegenwoordig alle leden 1 De Noialeo der vergadering tui des midI dage 2 oor worden roorgaleaen en onveranderd 1 goedgekeard f Aan de orde 1 summing over Volgn 95 der ontworpeo I gemeenU begrootiog voor 1899 I De Heer Nederbortt U de VoorziUgp voordat n dit in itemming brengt zou ib vooraf j nog wel bet woord willen voeren 1 De Toonitler Vindt Ie vergadering goed 1 dat da heer Nederhorat bet woord nog eeoa 1 Towtr D t wordt goedgekeurd De beer Ke erbarat Aan de vorige diecnuiee heb ik niet mede gedaan ik bad münii t genoeg daarin gewerkt nn de opmerkingie gemaakt dat de kantoren van den gemeente I ontvanger wel boven konden ago geloof ik dnt dit eene goede aploaeing ia en kan ik mg 1 daar wel mede vereeoigen 1 De Vooriitier Bg B en W b etaat prinripiael geen beiwaar den ontvanger bove i te plaataeo na eenmaal de bealissing ia gevallen dat het borean van politie daar niet alleen tal wor jeo gAptaatat nu is bet vooratel van B en W om daar beide beraam te veatigen De plannen en teekeningen knnnen door den I raad worden vaetgeeteld en men kan altüd 1 daar nog verandering in brengen in bet pobliak belang i hot dat beide bnreaox worden verplaatit naar het haie met de kolommen De heer Ëoogenboom Ik beb plitrekt geen plan bemerking te maken de tekening gefit aan dat die twee takken van dienat beLoden znllen komen wanneer het een boven n het ader beneden komt ben ik er niet teg ik loa liever hebben dat er ge egd werd de ontvanger krmt bo en De heer de Raadt Ik ben Ie huie beiig geweeei om een teekening te maken maar de tgd ontbrak mg om h t soö spoedig te doen wordt de ontvanger koven geplaatst dan kan er beneden een k eis gemaakt worden wanneer ik aebt dagen tgd beb eal ik eeo teekening daarvan maken wanneer de politie beneden an de ontvanger boven komt kan toch die kinie gemaakt worden die staat da i bg de politie en wordt door haer bewaakt De beer Straater Ër is reeds Booveel over geeproken dat ik het kort lal maken bg mg bestaat eenadeela het bezwaer wanneer wg den ontvanger boven brengen dan moeten de belasting betalenden toch ook trappen klimmen dos daar winnon w j nieta bg De heer de Kaadt der inwoneta betaalt j i e t astïag ea 8 maken gebruik i an den bar gertgken stand De heer van Goor Wg staan hier voor een mqeilgk probleem er ayn 8 leden van dan raad die er niet voor ego om beide kan toren daar ta brengen en er ign 7 leden die daar voor stemmen de beer Hoogeoboom wil zgn elem geven waneeer de ontvanger boven komt het is een vreemde bonding die de heer Boogenboom hier heelt indien de stimmeo andermoat staken moeten wg dan dat geboew mrkoopen het komt mg voor dat de raad liet voorstel moet aannemen Indien de raad het weer verwerpt wat moet er dan mede geaobieden De beer van Galen De bonding van den haar Hoogeoboom vind ik seer correct de heer Hoogeoboom keart dit voorstel ai en daarom atemt hg t gen De Vooriitter Deie teekening is een roorloopige wanneer es geen teekening ware ingeionden dan zon het voorstel van B en W wel c n aangenomen het ia hier alleen te doen om de principieele beschikking over eeo plan da een wil dit een ander dat Da heer Prince Ik moet een lans breken Toor B an W Hos gaower wg tot een reanltoat komen hoe aaogenamer dit voor hen ie wS knnnen gernst vertronwon stellen in B on W en wanneer wg deien post goedksnren dan knnnen nienwe plannen ingediend worden waarbg de kantoren van den ontvanger boven zullen sgn geplaatst De hear Hoogeoboom Ik wenseh alleen t vragen oi er gelegenheid is dat de ontvanger boven geplaatat al worden dit wilde ik Heem maar weten De Voorzitter Ik gelooi niet dat B o W daartegeo bezwaar hebben De heer Hoogeoboom Ik moet weten of an W genden ign dit zoo aan te brangen Da Vooititter Als a dat genat kan stdlen dan kan ik n die verzekering wel geven De heer da Baadt De plannen moeten hier toeh worden ingediend en gocdgekeord niemand aal toch voor een dwaasheid stemmen De haer Boogenboom Wanneer hetgehoow aan mater breeder was bod ik er niets tsgen ik ben niat voor miniatnar kauerljeo De heer van Ooort Ik moet hg mgn priu eipieele beslissing blijven dat de beer Hoi enboom voor het vooratel van B en W moet atamnsoD 6 en W kannen het gewensobte niet geven da hear Qooganboom staat Inascben da baide partgen in wg loopen anders in een doeda ateeg en wanneer bij met B en W madagoat hecit tjj nog zgn volkomen vrgheid Da haai Boogenboom Wanneer da rniil volledig ie dan kaa er over beslist worden is de raad niet volledig dan valt bet a s een eteen De heer van Galen De heer Hoogeoboom kan niet medegaan met bet voorstel van B en W daarom miet bg tegeoatenmen De beer Nederbortt De heer van Galen tegt dat de heer Hoogenboom weder moet stenimen ala van morgeo maar dat beo ik niet met bem eens de heer Hoogenboom wil beide kantoren daarin hebben De beer van de Velde Een enke üveord tet is of bet zoo eeovondig is dat mett van morgen tegen geatemd bebbeodi no too maar voor zon moeten etemmen de zaak werd one toen bet gebonw waa aaogekocht voorgesteld dat het een bje tan een f 12000 zon zgn wanneer wg de zekerheid hebben dat het een zaak wss die die som waarJ is dan was bet een ander geval wanneer wg het goedkeoren dan komeo daar twee takken van dienst en als dan later d pannen worden ingediend dan zgn wg gedwongen die goed te keuren daar wg oorden poat hebben geetemd De heer de Baadt De beer Hongeoboom zegt daar dat het rainiatunrkamertjea tonden zgo dat ie niet too het zijn kamers van 5 meter breedte ik geloof dat de raadsleden wel z ioveel vertrouwen in de deaknndige leden de hb Nederhoret Deeding en Straat r zullen stellen dat de plannen zeer goed door bnone voorlichting konnen in orde worden gebracht waarom ik niet begrgp dat de raadsleden tegen dezen poat zgo Volgn 95 wordt daarop in stemming gegebracht i Voor stemmen de hb Bellaart Prince van Goor Jager van ïterson de Readt Nederhirst eo Herman Tegen de hb Krook Straater Vingerliog Jaspers vao Galen van da Velde Deasing en Hoogenboom De atemmeo etaken alzoo is Volgn 95 verworpen Volgn 187 wordt daarop vastgesteld Volgn 47 wordt gebracht op 1 6940 Zonder hoofdelijke stemming wordt do gebeele begrooting vastgesteld Nieta meer aan de orda zgode wordt de vergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA 2 November 1898 Bg het heden te Rotterdam gehouden examen voor de acte vrge eo ordeoefeningen gymna tiek zgn geslaagd de damee P Sprnit en C Grendel alhier De Ie luitenant Pelter van bet 4e reg inf is o a voor 3 jaren gedetacheerd hg de hoogere krggaschool Voor hrt examen vrge en orde oefeningen zgn gisteren te Rotterdam o a geslaagd de beeren J J Schep van Willige Langerak A Dekker van Stolwgk en mej J G Lebbink van Krimpen e d Lek Vrgdag werd ta Utrecht het faillissement uitgesproken van H Mulder vroeger winkelier te Woorden thana wonende te Utrecht rechtsrcomm mr M Crommelin curator mr P L Pb van Lier Ie ülrecht Stoiwuk H t ondta zoontje van deu landbouwer L B bad verleden week bet ongeluk acbternitloopende in een grooteo pot kokend water te stappen Ëen deerlgk verbrande voet zóó dut men geneesknndige hulp moest inroepeo was natoorlgk het gevolg van dien misstap MooEDRSCHT Gistermorgen zgn op verschillende plaatsen twee kind ren van ongeveer 4 of 5 jear in de wetering geraakt Voor bet eaoe begaf de moeder zich te water en slaagde er gelukkig in met haar zoontje weer op het droge ta komen Het andere werd ereneena oog bglgde gered Aan het postkantoor Moordrecht en de daaronder ressnrteerende bulpkantoren werd gednrende de maand October 1898 in de rgkspostspaarbank ingelegd 1716 16 terogbetoald 1655 Het laatste door dat kantoor uitg eran boekje draagt bet nnumer 161 B EXEinfOUD In do eerste natsvorgadering van dezen winter trad als spreker op dn he i Z Vink Als lazing droeg hg op nitstakende wgze voor een novelle getiteld sTwea Moederiv aaar het Doiiech van Tb Aitope Met teer veel aandacht werd de spreker aangeboord Na de pauze leverde nog bgdrageii de spreker en de heeran W Qroenendgk en J De Viseer Oddiwatxi 26 Oct Beden avond hield de aid Ondewater van de Christeigk Hiitorlaohen Kiezersbond eene vergadering in het lokaal sSebobotbs Nadat da aeorataris ds heer A Uittenbogaard gn jaarverslag had uitgebracht sn de penningmeester de heer C Baars lekaniog au Tsrantwoordiog had aigslegd welke rekening met een bitig saldo sloot werden ederom herkozen Ds J W Msrgadant tot voorzitter de heer Uitteobogaard tot aeoretaria eo de heer C Bears lot penningmeester weke allen die benoeming zich lieten welgevallen De vergadering werd daarop door Ds J Hoek gesloten NiiüwzEïsst i o IJsai Voor de export slachterjjeD alhier en Osch zgn Maandag te Oorioohem 200 varkens geleverd tegen 15i h 17 et per pond OmJBRKMK a d IJskl 1q de Maendftg gebonden raedivergadering werd de gemeentebegrooting foor het dienstjuar 1899 behandeld en Tutgeatfld in ootvangit en oHgftftf op f 16481 45 De faoofdelgke omsiftgzal bedregen f3500 Daar noch in deze gemeente noch in kare aabybetd TOor jon felai dis sich oor een ambacht bekwanion gelegenheid bestaat om teeken on der wgi te ontvangen en dit onderricht onontbeerlgk mag beetin voor aanitaande icbilders smeden timmerlieden metmtaafi eo icbeepmakerf bracht de roorsitter een uitgewerkt Toorstel ter tafel tot de instelling Tan wa teekentebool alhier gedurende de zes wintermaandon eiken Zaterdagavond Tot die irheol totiden toegelaten wordeu alle jongelni die voldoende lager ODderwjjs genoten hebben tegen betaling van f G per corsos nielinge set nen f 8 Minvermogenden tonden de helft bata en onvermogend n oiets De jaariykache koeten cooden voor de gemeeste gering zijn t eoover het gi ooto na dat eene tepken ohool hebben zou oor de a s ambacbtsliedeD Daar drie raadsleden verhinderd waren de vergadering bij te wonen word besloten het voorstel dat met ioitemming werd ontvangen iu eene volgende vergadtring verder te behandelen en dan nader daaromtrent te beilisaen Rechtzaken Door de Arroadissements ïlpcbtbaok te Rotterdam erdeo gisteren o r do olgeode vonnissen gewezen H n 19 jaar tuinman te Qoad beklaagd vao mishandeling van zgo hond werd vrg gesproken J A V 22 jaar hoopman te Beneobop wegens gelgk miadrgf tot 7 dagen gevaogenisitraf Daarna had zioh H W 32 jiaraigareoraaker te Qoenkoop te verantwoorden opdeaanktttht a a zon by den 10 3ept Coraslis Oakam aldaar met een ntieu bloedend aao b t hoofd hebben verwond Aanleiding zoo volgens bekl een mishandeling rnn zgn loontje doorOïkam geweest sgn Kiscb 14 dagen geraogeoiastraf Verder requireerda bet O M 5 dagen geTaogeoifl traf tf eo D P M 54 aar timmerman U Boenkoop die den 10 Sept aldaar de rykaveldwaobtera Jan van Spanje en Steel hoQwer zon hebben loegesoegd de woorden smeerlappen zeg ik zgn hei wit voq die politie VERSCHEIDÏSNHEID Eeo hekeerde kaffermeid in ZaidAfrika kwam bijeen zendeling klagen dat sg bet niet meer kon uithonden bg baar man want dezeBchold haar nit sloeg haar en behandelde hear over bet algamsen stecbi Do sendehng zeide Hebt gg al geprobeerd om zoouia Paolos zegt kolttn vnnr op sgn hoofd te leggen daarmede me nende dat zg kwaad met gond zoo vergelden Maar de meid verstond den zn deling niet eo antwoordde Neen mgnbeer maar ik het al e n ketel kookwater op zgn kop gegooi en dit help toch nika oie I OIjXI IH Oevnnden eu nog niet afgehaalde voorwerpen der maand October 1898 1 portemonnaie inh i 0 24 idem i 1 05 idem i 0 25 1 portemoooaie inh een paar goaden oorbellen 1 dames portemonnaie 1 rozenkrans 1 sto l 1 pilver ringetje 1 nieuwe onderbioek 1 fiftf titiitAM 3 ileotels l riem met gesp S jM p wkeii 1 kwaitje 1 breikoas 2 K f HkpBg mat 4 sleote s 2 zakdoeken iir mpïij M er 1 zilveren armband 1 ngpiauf bamer 5 eleoleltjes 1 meisj s portret De gedeponeerde voorwerpen der maanden Jnni eu Jnli 1898 en niet door de verliezers algehnald zyn ter beschikking van de vinders met inachtoemirg van art 2014 B W Bnrean voor gevonden voorwerpen zooveel magelgk geopend van 11 1 nnr s morgens Qonda 2 November 1898 De Commiasiuis van Politie W N VAK QABDERBN Eene NIEUWE ZENDING MIES m HEEBM PAEAPLÏÏIESe A van OS Az Md TMlleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdsiin Vikrs ülotkn 88 97 88 88 SI OCTOBKR NznaaLinn Cert Ned W S Vs 8 dito dito dito S 7 dito dito dito 3 W HoKOlo OU Geniü 1881 8 i 1007 Itjlub losehruving I86S S1 6 80VtOosTin Obl in papier 1868 8 83 dito in illven8B8 i SS PoiTüOili Obl mot coupon 8 dito tioket 8 41V UusuND Obl Binnenl 1894 4 W dito Oeeons 18S0 4 9 dito bij Eolhs 1889 4 97 Vs dito bu Hop 1889 90 4 iT dito in goud leen 1889 8 dito dito dito 1884 5 10S SFX iJZ Ferpot schuld 1881 4 39 TuS UJ Qepr Gonv loen l890 4 77 iOei leeniag serie D Oee leening serie 0 l8 s ZolDAra Rep v obl 189 t 101 Mliico übl Buit 8ch 1880 VznreuaLi Obl 4 oobep 1881 SSV AvsTsaDAH Obligslien 1895 3 100 RorrianAil gted leeu 1894 8 1007 NzD N Mt Hsnilelsv saml Arendsb Tsb Mü Cerlifisetsc 888 DeliMsaUehsppij dito 475 81V Arn Hypolheokb pendbr 4 108 CuU Mg derVorstenl und 60Vs s Or Hypotheekb pindbr 8 s lOlV Nederlandsehe baak nsnd 198 Ned Handelmsstsob dito 146 8 V N W k l o Hvp b ptndbr es s Kolt Hypolheekb pnndbr Bi 100 Utr Hfpotbeekb dito 8V 8 OosTSHB Ojst Honj bsnk sand 118 Rusb Hjpolheekbenk psndb 41 Ahsbiea li uf bypoth psodb ft 86 Msiw I O Pr Lion rert 0i Nan Uoll U Bpoorv Mg isnd 118 Mlj tot Kipl V St Spw esnd UI Nod lud Spoorwogm aSed l05 i Ned Zuid Afr Spm sud 8 908V dito dito dito 1891 dito t 10Q ITALII Spooml 1887 89 A Ëobl3 ftt Zuid IUI apwnij A H obl 8 t7 7 FoL Wersebsn Weenen aand 4 188 Umi Or Rnss Spw MIj oM 41 99 iBalUscbe dito sand Io hyp o 8 108 prof BSnd 11 Psstows dim land ft Iwsng Dombr dito ssod 5 108 Kursk Ch Aiow Sp kap opl 4 lOi i dito dito oblig 4 AirzailA Cent Pao Sp Ma obl 85 Chic t North W pr O v asnd dito dito Win 8t Peter obl 7 188i Denver l Rb Or Spm eert v a 14 Illinois Ceetrsl obl io goud 4 f 109 Louisv If NssbvilliCVt v sanil S8 iMexico N 8p M U is Mlss Ksnrasv 4püt N YorbOutss o W t sBnd 1 18 dito Ponn Ohio oblig 6 118 Oregon Calif Io byp Ie goud I St Paal Mine k Maait obl 7 Uu Pee Hoof lün ob ig 8 dito dito Line Ooi Ie byp O i O LKAOs Gin South Uhert v Bao l B 1 Van O Balliv ii Na Io b d e O Amsterd Omnibus M j aand 178 99 117 U7 Blad Brussel 1888 8 s HoNO Theiss Beiullr Qvselsoh 4 OostsKb SIsatsleenIg 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 SFAHIl Btsd Madrid 8 1888 NiD Ver B z Avh Spool eert GROOTE KEUZE WDTTEEMANTELS j voor Dames en Kiiiilcren vat e goedkoopste tot de bette tooHen eoneurreerende pr Jaien D SAMSOM Markt GOUDA In concnrrentie met alle Buiten en Binnenlandache hnizen ADVERTEWTIEN Winteraardappelen Prima kwalUHt ZËEÜWSCHE JANHËN f 3 50 prr ILL GËLDERSCHE KLAUWEN f 3 50 rri thuis K G V BL UitEK I UNQB TUMDBWKQ D 61