Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1898

Vrydag 4 November 1898 37ste Jaargang No 7727 OÜMHË COüfiMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TOeüMalle M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k a met uitzondering van Zon ea Feestdagen De pr s per drie maanden ia 1 36 iranco per post 1 70 Atzonderlljke Nonuners V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 rege l i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Urootè letters worden berekend aar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd fruneo levering Gouda Groote keuze Huurpiino 8 Abottnement Qoué fnOmtirehi Uit de liaM te Koop op een welvarend dorp in de nabgheid tab Rotterdam wegeni beëindigiog van saken EENE COMPLETE Touwslagerij met GEBOUWEN LOODSEN GEUEED8CHAPPBN WERKTUIGEN ruim solide TUIN BOOMGAARD WEILAMD en de rerkiezende Tolgens nader te bepalen prgs bewerkte en onbewerkte GOEDEREN Opperilakte te zamen ruim 1 Bonder baanlengte 300 M Ook bijzonder guachikt voor Warmoeiierdeig Zuireliabriek enz Direct te aanvaarden Adrei franco bg A LANG EJ AN Timmer man en Architect Kralmgm Dgkatraat 73 Lensvelt Nicolu HOFLEVERANCIER Veeneslraat2it den llaa BBOOD EK BE M HUITFABBIEH LUNCHEON ROOM Pain de Lu vc Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk A SLEGT bereelt zich aan tot het lereren an Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M3 eenl de K G NIEUWE HAVEN 28 V Bekroond op de Internationale Ten toonatelling Tan Bakkerg Maalderg en Kookknnat te i Qravenluige met een diploma Verguld Zilferen Medaille IB J TAN mus Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR BEVRAAGD Een Machinist die bekend ia raet het Uleekernvak BeSecteerenden gelieTen franco brieven te lenden letter II aan het Alg Adv Bur ü VORMER Prinoeaaegr 1 Den Huag FEANSCEE STOOMVERVEEU lit eheniische WagscheriJ TU II OPPEIMHUIAlRIl 10 KrtiMcatU BoUmüam Oobrevetoord door Z U den Koning d Belgen Boofdd p4t Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az iJpaoialiteit voor het atoomen en TervenTan alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoomcn Tan j plnchs mantela veeren bont enz Oordjnen Ufelkleeden enz worden naar de j nienwata w laatate methode geverfd All goederen hetzg geatoomd of geverfd worden onaohadelgk voor de gezondheid volgena taal bew erkt f r 4S 8CHIEDAMMEH GENEVEE sier kt NIGHTOAF Vorkr gbur b j t M PEETER8 Jz NB AU bewys v oohtltmd u oEcbot on kurk iteoilt tooi CHIEOAM wn iM nder Firma Heden OPENING DBB St JVicolaaS Etalage ONTVAKQEN groots ei prachtige Sorteering NOLVEAUTÉ S op Luze en Euislioudelijk geliel AANBEVELEND voorheen Wed BOËL8IJMS machinale en Chemische zuivering en ontsinelling van Bedden en Matrassen bij Gtlir DB RiABT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao IValniatli door de nieuwste uitvindingen op machinaal goMod Tevbotwile fabricatie on tdlaiaitend gebruik van fyna en fijnste grondstoffen garandpei w Icn verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao ma aanbevetenawaatdig fabrikaat Bauvkenrig bcantwoordonde aan dun inhoud der resp litdtstten Dt rma b ha lde 7 Brerets als Hofleveraaeler 44 Eoro JDiploma s gonden enz Medailles eon b wi vaa uitmuntend fya Non vona d Mrnona nu I UI d or première claxae en conaldératlon e TOtr xoallents tabrioatlon de Obooolat bonbons vturlös eto to fabrikaat is verkrygbaar bij H H Confiseuis Banketbakkers enz ani OtBSnalTUtegenwoordiger voor Nederland Miiu Hittemlodt Amaterdam Kalverstraat 103 Q J SJ Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract Meiiambe uit de Koninklyke Stoomfabriek De Honigbloein H H VAM S CHAIR CO Oen Haaff VAN SCHAIK OO B Helianthe i kot boile aiiddol dor wereld VAN SCHAIK Oo B Melianthe genoW Kiokbooai VAN SCHAIK Co a Iffeliantlia genoeit raoiHl oud ali jnait VAN SCHAIK Co 8 Helianthe raas in neen hai geMti oatbroleo VAN SCHAIK Co a Melianthe iU l voortdurend onder Sohoikundig toeziolil VAN SCHAIK Go s Melianthe Wpt onherroepelijk VAN 80HAIK OO S Helianthe i bekroond mei Beredlploma a i i VAN SCHAIK Co B Helianthe is bekroond met Ooud VAN SCHAIK Sc Co B Melianthe bekroond mei Zilver VAN SCHAIK ft CO B Melianthe ia verVrügb r in flaooaa ran 40 tM fO Ctê e fi bg Firma WOLFF i Co BODMAN MoordrtOil Westhaven M9S S J C RATBLAND Sotiaop D MIEBIES Kleiweg K 100 B v WIJK Oudewatrr Goid I M KOLKMAN Waddium B H Ti M LD Veeratal 1 J t d LAAN Bodtgrmen B 126 te dirnd i PIN K8K Nuuverherk o i IJuel DE STEDBUJKS flYPOTHEBKBAlIL Üeeeêttgé te GIBJr JVH K Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gaatort 100 000 Sluit op biliyke voorwaarden VeUUeenlng0 onder K r fe U patkecatr verbarna op Mulmem en iMMéer fe zonder voornitbetaling van rente Geeft 3 Vo FanMrIeeem uit tegen den koers van 98 Inlichtingen te bekomen te Oocna toot de famMrlec bjj de Heeren M J OOIER Oo Kaasiera en Gommiaaionniira in Effecten voorde M g pt l ltekmm bg den Heer W J FORTUIJN DROOOLBKVEE Haren aldaar Direoteareu DBOOGLBBVIR PORTUTN Ua S JULBS ENTU0V8N NOUVEAUTÉS WU verzoeken de Dames die ona gelUn treerd mode album voor bet Wint i a t EO n noeh met ontvangen hebben dit t willen aanvra en aan JULESJUJiZOTaG Pirhi Hetzelve wordt dan omgaand flpMIa franco toegezonden BeataUmgen van af 25 kancs vrij van aVa kosten aan buis met 5 verhooging UtifUllltfaulNr b lutUul 1 1 TANDARTS E CASSUTO Grouda Turfmarkt SPBBEKVBBS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotC unr ZONDAGS niat Mmw worit joig of otuL door onsa alUf Kio nlkkvl ZttUpKarbwik valk opcigaa c e laat tot K i n oBv kt loT de sinryke dMer apakr bank kan man val kwartjaa iuw r aii aia r het eld nM Piyslöceis porto extra Vi rziMiUhuts Morknr ronimiMidlt Vant cb a BclitiVert u Co AmilardaM N Z V rbiirc l a K wAr nitnoman alvorana O 10 byaati gaapMTd yn dMtf earat alsdan de apnarbiink atoh ftatomfttiaoli vKn selve opeMt fdan tiwerplnR aliut alo £ da apMurbank iiitotufltlscli an gaart tegclvkartTd liiid ilj k bet ingawnrpenbeoragaMi Na geledigd ta ayti is de araarbMik dig wefir te CUUFERS Westeinde Aüërikaaische OR BLg bij muDdelij kicbo of drie miandel batgliog volgen over 0Dkoaiit H j F CÜUPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eer mgn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN 03 heeft opffehéuéem MOBMT eoor Oouéa t Mifn tevena verzoekanda alie oidmi direct aan mg te adnaaeeren Ook aanvragen voor atemming Stedelijke Crosfaliriek te GOtlt A De p iJs van het gas is 6 cent per 11 m voor Aooktoeatellen of Motoren t i ot Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hooldbnia verbonden met 16 meter rige leiding aohter dan gaameter Vxior 3 en 5 liohtgaametera bedraagt de baar 10 esnt per maand Bewoners van iwreeelen van ten hoogste 2 25 per week kannen vnketgks afrekenen en van de fabriek lana iea koektoestellaB enz tegen betaling van eenige centen par we in huur bekomen Go d Druk van A BRINKMAN A Zn BilteDlaRdsob Overzieht in I De t Daily Graphic a Taroetmt nit offioieele brda nit Paryi dat kapitein BartUer aao majoor Marchand bet bevel cal oTerbrengeD naat Faibodi terog te keerea ea Tan daar naar dea BofeoOebaogbi te trelfken alle poiten teo ootteo vao de grem in de SngaUchDuitKbe OTereeokomst aangetreUD Terlatende De Ëgyptisobe regeeriag Teriocfat troepea U unden om Uarcbanda ooIoDue te geleideo Zoodra Uarohaed de weetel ke grflm beeft orerecbredea tallen de onderbanlelingeD ge opend worden Engeland zet dtarom eqd toebereidieleo voort Alt de fEgyptiuhe quaeatie ter sprake komt kan men ooott treieo wat er gebeurt Ia plaate thd vermindering z t de Weitflaituter Qauttec kan men dan ook allerw eo vermeerderiag waaraemen ven werksaamheid in de dokken es magazgoen eo werven De foorbereidiog voor bet in gereedbeid brengen TM de cbeyea van bet reterre efkader wordt met kracbt voortgezet ateenkoleo ea lerenamiddelen worden net apoed byaeogebraeht llen aantal Engelaehe toipedobooten ign la bet Kanaal byeengebnchi én Oefenen tich in din torpedodieliBt Tttr Ö nota vafunde Oe Soltao iecht tao eerste eoooeesiee teo aaaiien van bet leoht om de TorkHbe lag te bijechea en kleine gAroitoeiiaD op Kreta te latea Jm aiterlijk bl k van aooiereioiteifc voorti keDoeraiOg van deo landvaogd in overleg met de Porte betaling aa een achatling rechtflpraak in naam van dea ëattao benoeming Tao een ïnrki ben procurear geDeiaal eo verwgtittg van beroepen tagen reebterljike vodniHoo naar de recbttiriyke macht in Kobatantinopel Men kan cicb baait oiet vooretellen dat de Padujah met deze nota nog tets tal bereiken Het sal waBrscbynluk een laatate pogiog van bea wezen om te redden wat eraog te reddea f lt Onder de baod wordt verteld dat de Svitao bekend mot bet Uit dat Uoerawjöf in Paröe prioa George van GriekenUod weer beeft aaabevolen ale laodvoc d van Kreta en overtuigd dat by er toch mets aan doen kan van plan ie zicb tegen de benoomiog van dien priaa niet te verzetten e Keedi vtSór eenige jaren wendde zich het beeinur der PalSetitta Venhi sieh lot kener Wilhdm met het varzoek Aan de vereenïgidg door Toorspraak bj den lullan betCoDaealam tEVlLLETOim Cedenksehrlften van mb Gelokiocker AMIBAL SE 70in ELm JVmt htt TrauKk nooa W NUTTEBS II Ifartisl besohoBwde haar van ter zjjde net oen ODdersoekenden blik Tweemalen deed de ongelukkige vrouw een vergeefaebe poging on te spreken geon enkel woord vemoeht se ait te brengen SiBdsIjjk getukte bot boor op heesohen toon te stettereo Laat tnjj leren ik zal nïel sprekenf f Ah 1001 Oij begint in te sieo dat het m erert ii Louise te sparen F Zooveel te beter nourrioe het ia alles wat ik verlang des te beter Gy belooft derhalve mj niet ie van aden noeh aoo den markies noch aas iemand ter wenjd F Ja Het ie m in geeneo deele voldoeoda dat te kooren beloven Qjj moet iweren Martial hooide ait syn zak een kiein bijbeltje te voorecbiJD sloeg het open en ging voort i QÜ moet iwereo met uir bond op hot evangelie g moet zweren bg uw deel aan de zaligheid hiemaauols gg moet zweren bg bat lieit uwer liel Bmaaoe bedekte het opeafeolagen blad iset de de avoodmaal zul te doen schenken Door omstandigbedea kon toen niet aan bet versoek gevolg gegeven wordeo Toen ntt dereitoaer Palestina in t aitziefat werd geeteld kwaFu de aaak weder ter sprake Bg de m opdracht van keizer Wilbelmdoor het Daitaobe getaetscbap iogeattlde ooderioekingen bleek dat de avondraaal zaal net het door de gebeele utamitiiobe wereld als groot heitigdom vereerd graf van David zich in betaellda gubonw bevond zoodat van een afBiaod van deae geheil de plaats of letli eeo gedeete tt van miu de chrittaoea wet geen sprake zon agn De vereeaigiDg van Daiteobe katholieken richtte on aan den keizer het verzoek den saltaa ke beween aan de katholieken de rer MTiDg van b dicht hö de avondmaalaaaal gelegen grooditnk ran het Dormittoo de la Sainte Vierge sterfplaats van de Heilige Maagd mogetijk te makea Op dit groodetak moet lioh de woning van deo beiligoD Jobaoaee den Evaogeliit hebben bevonden waarin de moeder ran Jetae Cbriatus overleed Benige raïoei van het baie zqu oog voorhaaden Dit grondttak was al van oude voor de veraohilleDde Chrisielgke licbamea zeer be esrend waard Qriekeo Rossen Armeniërs en Fransebe ADgatitgaen hebben er buitengewoon booge sommen voor geboden doch de moslems wilden bet graf van David aan geen Cbriit lgken baarman gooneo De Dniteohe keizer beeft thaos eobter hei Btbk grond verworven en de Dnitsebe katholieken KÜB alleu ten zeerste met deze gave verblyd V Men zegt dat de Amerikanen vooraemeaa zyo de Pbitippijoea te naaften De gematigd repablikeinscbe pera cbgnt met dit plan niet byzooder ingenomeo en spairt Me Kinley gpeo verwüteu Deze bladen nijn ran oordeel dst eedert de vestiging der Unie niets is gedaan dat Boo zeer in strgd ie met de traditie der Unie all h t annfxeeren der Pbilippynen Verspreide Berichten hheyfus Bet aanvullend onderzoek van bet Hof van Cassatie zal twee masoden doreo Hei getoigenrerboor sat in tegenwoordigheid van do veertien ledea van bet Bof plaata vindoo De Par jsche correspondeot van de Indopen danee beige heeft van ieniaad gehoord dM de gevangene die met bgzoodere vooriorgaiBMtregelen op den Moot Valerieo bewaakt wordt rechterhand en zwoer den gevorderden eed in den door Martial geeischteo vorm Hu sag haar bg het uitspreken dezer woorden doordringend aon Hij ug hoe sg haiverde hoe oen rilling door kaar leden ging Toen wist h j tieb veilig hg begreep dst deze vrouw lieverstsrTen sou doD haar geheim prgsgeven en een voor haar zoo vroMelgken eed verbreken Op dit oegenblik versohenen Trobucoa no Casteban beladen met aller ei gereedschap en een emmer Tol hou Uk ooi tNiet meer noodig mannen Wy hebben dd uak geschikt riep Martial ben toe dase dame heeft het hoofd gebt voor de uitnemendheid müner argumeaten hetgeen een goeden dunk van hare verstandetgfce vermogens geeft Morgen aal ik baar komen balea ala we met het rgtnig biBtlaoga komen Ik beveel haar tot soolang in uwe goede zorgen aan wees haar een aangenaam getetwhap Nog maar een klein beetje geduld beriiaal ik in het algemeen gelgk ik straks tot Trabucos al gezegd heb Tot morgen dos Msrtiol verliet hierop het vertrek loelde naar beneden wierp zioh ia bet nog steeds waobtande rgtaig dat hem hierheen had gebradit en had weldra Fargs weder bereikt Hoofdatek XHI Dx nNK MISDAAO BUBT 0 ANOKaK Den voldoden morgen b het aanbrekea van den dag geleide Martial de PréaaU liouise oaar een voor de deur der woning van madaaw Labrador gereedstooDd rijtuig Het arme meme wu nog aeer Ue en btfkbaor nieauwd andon ia dan kolonel da Paty de ClaM Er zoa echter nog een andere gev in reDe op g beimsinnige mamer naar die vesting oveinebraoht igo Men weet dat aan Zota s klacht tageo Jndet gee gevolg gegeven woidt Jadet beeft du Zola beklaagd wegens laster en men venekert dat hg ook vier dagbladdirectoarenen oegentiea medewerken aan die bladen wegeos taaier zal aanllageD Da Matin bevat bet slot van de artikelen vaa Jeao Hess over zgn reis naar Cayenne Br staat weioig belaDttrgks in alleen zegt bij dat men in die kolonie iterk naar de revisio vertMigdf Toao Dreytas wegeoi landverraad veroArdeeld daar aaakwaoi bad men oetonrltik een fechaw van hem Maar toen bleek dat er leoffel raisenbaat bg de kw stie kvram toen de jpn regelmatig heden in het proeea bekend werden eo mea laa wat de voeritanders van de IVriBie deden kwam er een keer in de opanpare meeniog Men wa in Caysnoe zeer verontwaardigd toen de minister Lebon wiens tyrMoie wg in verBoheiden loeale kweeiiea oodarvoodeo hebbenc de straf van Dreytae door de bekende maatregelen vetKwaarde ThanB gelooveo wy aan Dreyfna onsehaldc seida men aan Hess tEn als de gebourienissen ons in staat stelden iats voor hem te doeni Bov niemand onaer aohtarbtyven c Oir U de plaatsel ke peis eeh M rttüi aabevolan te sija FaANiaiiK Te Szegedin in noagarga boodt een oommistie ciob onledig met dea asnkoop van drieduizend paaiden voor rekening vaa de Kraosche regeering Enurmmu Alie Eogelaehe oorlogeecbepen teven in gstal die te Wei Hai Wei liggen gereed voor het gevtcbi kannen een unr na aankomet vau het daartoe strekkend bevel ia nee gaan Oo pant sersohepen Victorioaa eo Undaonted aemeo te Tsjifoe een volladigen voorreed kolen in De ovtfbeid bewaart het dtep te stitzwggen Een sterke UDSsieeba vtoot ia ta Port Artbnr byaengebracht Uit Looden wordt aan de KöloiscbeZeitaiigfl geoiftd dat in a le arsenalen ea op ale strategiecbe betangrgke puoten de oorli stoero tingen met verdubbelden gver rooitgezei worden Zes torpedojagert die 30 kooopen moeten loopen zgo eergiiter b dienst gesteld en zalleo aiD bet Keoasl eekader toegevoegd wordeii Turku B M Jden in de stad K prflIÖ In MaosdoniS il niterst Ewnk Madame Labrador mira door Martial beloond roor de bewezen dlenvtoD itond m de deurpost en wailde met haar zakdoek deq Tertrekkenden een vaanrei loe toon het rijtuig zich in beweging eette Halverwege Buriüre d Ëofer wachtte hen bet rgtuig der familie de Basseterre bestuurd door li Cheeter woann Martial on Louise de flaere reiiatende overstegen lo minder dan een uur had de berltne het huis au Sezanne gevangen werd gehouden berdkt De nourrice eindelijk weder ia rr heid gesteld zatte zioh zwggeod naast hare ongelnkkige meesteres oeder ZjJ waagde het niet ook maar een enkel woord te apreken t sleclits rreep tg I uiae s vermsgerdo doorsehijaende band en drukte die terwyi heete traneo haar over de wangen biggelde Trabueos het p Mrtier sluitende riep op ipolteaden toim loede reis damee en heeren I en moge uw reis niet wederom onderbroken worden l Dit sloeg de Berline den weg nsar Orleans lo Aan deo eersten post warden de paarden verwisseld en Dyck Chester door eea aadsfen koetsier rerrangen hetgeen een oponthoud van neg genn tien minuten veroorzaakte waarna men oogmoiikkelgk de reii herTatte Dyek Chester keerde naar Par s terog Of liever bij begaf cicb naar de particuliere govangeoii alwur hem Trabucoi met ongeduld sehern te wachten en waar beiden een lang en ernstig ouderbood hadden Terrolgma was ajjo eerste werk sijn door Martial beterde aUmeÜag ree poatilloo aae een aUdngtr op ktaRrticbiea dag en aantieiiigke ServiSr lasjevits genaamd vermoord De moordenaars waren Bulgaren en tot dusver zgo in verbaail met hef feit al uegan mannen van die nationaliteit alle aaniienlyko boeren lu heobidaie genomea Dun oui ikND De Berlgntohe oorrtipondaoi der N R Ct meldt dat eeo aweodelatg op groote acbaal daar aan bet licht is gekomen De Rasaisobe koop man Lipaobfltz ait MIawa had te Berign onde den titel sErste Danziger üoldlottariea valscbe loten verspreid van e o klasBenloterg oaar het voorbeeld van de Haksitehe staatslotery ea dte loten in Kaslaod waar vreemde loten oiet verhandeld mogen wordeo laten bionensmokketen Voor sooveel thsnii bekeoil ie zgo omstreeks 220 000 loUo voor 1444 000 mark verkocht ea als galaoteriSa overdeKuesisebe grens gebraohl Ook aeogenaamde Igsten van loten waarop prgzen gevallen waren werden nitgcgeven oataarl b kwameo de daarop voorkomende nommerfl nooit ïit den handel De opliohterg werd ontdekt toen Pruisiaobe onderdanen die ia Rasiaod deae loten gekocht hadden in Pruisen teraggekeerd bemerkten dal znlk een DaoBigor lolerg in t geheel niet bestond BINNENLAND Da uitslag vaa d gislarsn in distriet III te Rotterdam gahondau berstemmiog voor dan gemeestaraad is ds volmade Aantal kittera 291C Uitgebracht 1848 stauioini i van ouwaaids lij geldig dui 18 13 aakossn de beer W l VAN DER UELD lib met 1029 itemmen 1 e beer dr 1 van n Boig r h bad 804 stemaaD Bg de eaistt steamiing op WoQosdag 26 Ootober weid n oitgebracbt 1014 tamiusa waarraa 49 van onwaarde do l iUIj geldig Toen kreeg da heer W F vaa dar Held lib 788 de heer dr J van dan Berg r k 70i eo de hear P W Bliek obrisl bist 98 st niiieo Het bestuar der Amiterdamuhe Siiareawinkeliersvereeniging beeft aan drn oiiaiit r tan waterstaat een adres gericbl waarin sy Tsraonkso dst de gelag nbeid uA geopend worden om toogeaaamda verrekeapakketteu ta lersenden usar Ooit so Weit Iodii Uit Utrsaht aaad m o naa tsNiaawis bat roljMnda fataat gabeimsiooige bericht De fllnds m n ehanheng B hy het korps over te doen Dan volgeodeo noi en nog seer vroeg I eretkten de reidgera in de berline het kasteel Ttoia Tracy verbigfplaata der oentgo zusler van den ourkies Da Baaseterre ArtbiJmise Hen weet alreeds dat de tvlef dien de famllU Baueterre door de oude markiezin argetoudeo weandi in welken brief eg als stervende werd voorgesteld geheel leugenachtig en eenvoudig deor Mirtial de Tr aulx verzonnen was om een gereede aanleiding te hebben roor Iauïbo s uoodaakeljjke afwo igheid vai het ouderlgke huis Het toevsl wilde dat ofschoon da brief ulv lencenoohtig de inhoud treurige waarheid waa sa elke xinaoede Ja bgna ieder woord den juistea teeetaad der roarkieaia aangaf uitgfsoadard de be rottende gelatenheid die haar in de pen gegeves waa De markiezin waa inderdaad den laatsten tjjd l edlegerig gewent en nitermale verzwakt alhoewel de doktoren geene bepoaldo ziekte vermochten Ie oooatateeren oo liare oogestelilheid vüUtrekt zonder gevaar noemden en van de gpiieeam id daten die ajj VDOTochreven de beste aitwerkmg YorwochteB loonde tiok ten uitent verbaasd en aietmia dar aangenaaui verraat bg de onverwachte ütorkomst barer nieht Hot kw D niet in bsor op daarvoor eene andnre beweegreden te toeken dan louter belangiteltiDg hoewel ug niet kon nalaten hatseiio min of meer slecht gekozen te vinden rérA NraeV f