Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1898

Eottardaaa 4 41 8 11 11 7 1 7 H a 40 ll ll lo ia 11 t U IO 11 17 1 44 I IO 8 4 4 01 4 40 I IB 1 17 7 18 1 IJI7 10 10 De D IreiawelMe Oapalle 4 11 8 08 O s lO i 1 14 e 4 10 V 1 17 s e l e la ea e kU lik Hisowerkerk 8 04 11 g V lO II 1 01 V f 4 17 f 1 14 e V 1 14 e reisiaer moet sieh bovendien roorziea raa Hoordraeht I U l door K V 10 48 I OI r 0 1 04 f 41 f f 10 01 Beada l ll IS Jl 7 41 8 11 47 in 18 in 41 11 14 If OI 11 47 1 14 3 0 4 01 4 14 1 10 l ll 1 47 7 41 I IO 10 07 lo M eeu bewijs i f 0 10 l r DS IITI ICH 1 visa waa Uauds I IO 8 M 84 7 11 1 14 li 07 10 18 10 I7 II IWI 11 10 11 11 I M 1 17 4 81 I IO 01 15 i K 10 17 0 i Uudew t M 8 11 en Weerd I S 7 8 r 8 08 U M 1M7 I 4S 1 17 I 7 10 10 M 8 84 1 41 1 14 7 11 1 41 10 41 tuwAl 08 7 M 7 04 8 1 8 11 I M 10 81 11 48 U SI I Je 8 08 S 5 1 04 4 7 l S i 11 11 U lH Utreclit 5 18 7 4i 8 87 8 l 00 10 Kl tl iO 38 U SI li OI 1 37 S OI I M S ll 4 48 I M 8 81 l ll 7 i il 1 07 10 01 10 14 1 Woenlea 5 4 i SS 8 01 18 10 88 11 55 17 14 t t 4 4 K 1 51 7 18 n ilO M 1 10 5 1 Üttdew 1 14 10 48 4 14 1 Qoada l 7 01 Il 88 10 11 10 11 11 1 8 40 4 17 I IO 1 10 7 M Mi 1 41 10 14 11 10 1 gekocht Bet voorbeeld van wglan dan baar Willink van Colleo die f 30XKX aan Artie neliet om jonge kanat naara te onderetennao vindt geao navolging Openbare gaboawen worden nooit met erhilderawerk waaraan jonge txleolen ban kracht knnoen geven veraierd De haar Dake geeft daarna eenige middelen aan aboonestpn op HoUandache geIllo trearde bladen contriboeeren aan fondtaa koopan van Bcbild rgan One dunkt hg vergat er één als ar eana wat minder jongelui icbitdar werden Wy kennen zeer artistieke mannen die io hun jeogd loeo u aanleg oor de kooal ia zich veelden zich gingen bekwamen voor de ngverbeid waarin ze na een flink fignor maken Dat is minder gemakkeiyk dan I scfaildersleven maar nan behoeft dao ook nooit drie dagen te laven ran aeo aramer bebaagselitgiael ioriehtiag De kogel waa door de rechteiwaag gegaan ea links aveu beneden de kin io den hsts uitgekomen De beraeneo en de proimtabak die bg in dan mond bad zitten op de deur Bet Igk is zoo blauw als een lei Oamiddellgk ia natuuriyk de commaodeereude ufficier gewsaracbuwd alimede die van bet 5e Bat 3e Keg eu de kapiteia van politie ia er iemaod om den dokter gezonden ea een telegram verzonden naar den Miniater van Oorlog Onze balaljona commandaut is Zondag zaven maal io de kaxeroa geweest waarvan drie keer met den djkter welke de Vroege ondervraagd beeft om te zien of hij ook krsokiianig was Tot heden is dit oog oiet geblekea Da booge heerea willen nu verder daV hij dronken is geweest doch dit is ook oiet waar waot toen hy de oei iagiog was hy zoo nuchter ala n en ik op t oogeoblik Anders lou de commaodaut van de wacht rnur igo Taavalligerwyze waren er 4 reeervisten op wacht waaronder Ma die korporaal van afloaaiug was Eeo dezer reaervitten moeat om 11 oor op poet zyu waarin hg allesbehalve ain had Een ander wilde met eeu kameraad voor twee kwartjes ruilen om maar niet van 1 tot 3 oor op de biooanplaati behoeven te ataan De Vroege moet elk kwsrtier door den arhtcommaodaot gavieiteerd worden Hg ia kalm eo loopt in de cel te ziugen eu te fluiten en wanneer hem gevraagd wordt of hg weet wat hg beeft gedaan en of bg er apgt van beeft autwoordt hg Ja ea voor dien kerel apgt het my want daar bad ik het niat op gemoot maar die aergeaot komt mg nog wel eecs in de vingers Hy geeft als reden van zyu daad op dat de aergeant eeu soldaat mat ago sabel geelagen heeft wat niet waar is en dat hg aich hierover heelt booe gemaakt Waarecbtjnlgk beelt hy den sweugel vao de pomp in de wascbinricbtiog op au neer zien gaan waut da soldaat was juist bezig met pompen De aergeant op wien bg b t gemunt kad is getrouwd i3Ecaid A av£E BERICHT Geieiiig Iter DMfkcid Keel en NeBsiiektei Naar aanleiding der merkwaardige geneziug van dhr J Oudmdi i bnifdragtr U Dmgtraam n deaa loodanig met brieven om inlichiingeu overlaat geworden dat by oos verzoekt het Publiek ta berichten dat om gratU aeu Had wr doo htid neus n IrteUiikIsa te bekomea alsmede eene vragenliJB waardoor mso spoedig zooder zich te lerplsataao nu die lastige aaodoeuiugeu kan geoesen worden men zich dient Ie adressrereu aan bet Inatituut Drooet 140 Anspacblaan te Bruaael Eene NIRUVVR UmWQ DAÏES m HEEEEN PAEAPLÏÏIESs A van os Al Md Tailleur Kleiweg E 73 Tüo GOUDA Teirvkoan Ko ai De prinsen van Koetei waren gisteren verhinderd aan bun voorgenomen bezoek aan Leiden gcolg te geven Waarscbgolgk zal dit au eterdag a a plaata hebben Gemengde Berichten Oiaterenmiddag omstreeks half aai ia de kanonaeerboot Barik commandant da luitenant ter zee Ie klaa van Naesao op de rivier ter hoogt van bet Bourengat te Rotlerdam aangavaren door de sleepboot Fiat Voinntaa Da kanOLueerboot kreeg vrg belangrgke averg en moest aan de Oude Plantage in da hoogte gazet worden Daar de Havik tengevolge van deze aanvaring Uk was geworden verlrokkeo de at ombootjes Havendienst I en II zoo spoedig mogelgk derwaarti om asisteutis te varleenea en te pompen Deo geheelen avond werd biermede voortgegaan Deze oorlogabodem heelt zga vaste ligplaats aan de Admtraliteitskade aldaar eu doet diaast ala oploidingsaohip voor maobinisten Naar wy vernamen zal het aantal boofdia pect nrs bg de politie te Rotterdam gebracbt worden van 2 op 5 Ouder de iospecteorsraogen kao atzoo eene belsugrgke proqmtie tegemoet geiieo worden Ben 20 jarig kellner te Rotterdam gekleed in een luiteuants uniform gedeeltelgk marina en gedea taiyk mariniere boveodiao gewapeod proukta met zgu uniform op etraat an hield zelfs een paar veldarlilleriaten slaande omdat c j hem niat saloeerdeo Hg werd gisteravond door een politieagent op straat aangehoodan en overgebracht naar het bureau ia de raoveusteeg aldaar waar wegens overtreding dar wapenwet procoivarbaal tegen hem opgemaakt werd Ucurs van Amslerdain S NOVEMBER NsDZZLiVo Uort Ned W S l i dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoKoiB Obl QeuJI 1181 88 S iTAliz lasebriivinglSei Sl 5 OoaTaila Olil m papier 1888 dito in silver 1M8 8 FoaruoAt Obl net ooupoa 8 dito tieket S KllauKD Obl Binnenl 18 4 4 dito Oeoona 1880 4 dito bü Botba 188 4 dito b j Hop 188 0 4 dito in goud leen 1888 dito dito dito 1884 5 Spwhz Perpet eobuld 1881 4 TosiBU Qepr Coav leen ISVO 4 Oee leenisg serie D Geo leening serie C Ümo Ars Bep V obl I8 l 5 Jlzireo Obl Buit Seh 1880 TmrzvBU OM 4 onbep 1881 AaerzsDAK Obligetien li 5 8 BonzzDAU Btoil leen 1894 8 Nao N Ux lUndelsv asniU Arendab TsK Mg Certlfiesteu Deli MsetaohspBy dito Ara Hvpotbeekb pandbr 4 Oult Mii der Voratenl and s Or lljpatheekb psndbr S i Kederlanüache bsak aaod Ked HandalniKetseb dito N W k Pao Hvp b peodbr 8 ülolkrs 80 71 Vfkra 7 100 8 V 8811 88 88 88 fl4 97 7 7V lOS Vl 8 s lil 86 101 V 8SV lOOV 100 58 478 108 501 lOlf 1 8 1461 Vcl 100 M l ll V 1 STADSNIEUWS GODDA 3 November lê98 Bg bet bedeu te Rotterdam gehouden examen voor de acte vrye en ordeoefeningen gjmuaatiek is geslaagd mej N Samsom alhier De heer 0 P W Dessiog is bg ooderhaadaebe aanbesleding opgediageo bet boowen Wa een kerk te Zaandam voor oen som van i 129 990 511 n n a rao Hyp tl paodbr 8 BotL Uy otheetb psudbr 8i ütr Hvpothoekb dito 8 OosllNt Ont IIoiig bank aaud Itoai Hypotheekbank pandb 4 ji Auniii Equt bypath psudb i Hsiw L O fr LIen eert Nsn lloll IJ 8poarw Mij aind Hij lot Kipl V Bt Spw aaud Ked Ind Spoorwegm seed Ned Zuid Afr Bpm sand dito dito dito I8al dito 5 lTll uSpoor l 1887 811 A Kobl 8 Zuid Iul Spwuiij A H obl 8 FOL N Wsriebau Weenen aaud 41 Boai Or Bass Spw Mij obl 4 Baltiscbe dito sand Fallows dito sand E Ivang Dombr dito aaud 5 Kurak Cb Aio r 8p kap opl 4 dito dito obllg 4 AasailA C nl Fse 8p M obl g i Ohio k North W pr O v sand dilo dito Win St Peter obl 7 188 Denver k Kio Qr 8pm eert V S 14 Illinois Ceatral obl in goud 4 1 lOB i Louiav k Naabvilli Cerl v aand B Meiiro N Spsr M Ie hyp o 101 Hisi KanisB V 4pCt pref aaud 11 H York Outaaio k Weet aaud 1 1 dito Fenn Oklo oblig Oregou Cslif Ie hyp in goud I 81 PsuLMinn kM ult obl 7 On Pse Hoofiüu oblg 1 dito dito Line CoL Ie hyp O 5 OiliADA Can South Cbert r aaad 51 Ta C Ballw k Na Io h d o O Aiaaterd Omnibua My aaud 171 Bedeo herdenkt de heer J de Mink den dag 4lt hg voor 50 jaar in dienst tred ten kenMa raa de Zrepiiederij van den heer T P Tïnlf Het perioneal der abri k ontving bg An gelegenheid een gilt iu geld Dioadagarond hadden eenige personen in den laataten trein van Rolteidam oaar Amaterdam de aardigheid voorwerk al te steken en dat in andere afdeeüngeg te werpen met bet gevolg dat da jas van een reiziger in braad geraakte Oe Btationaobef te Haarlem aan wien aan beklag werd ingediend seinde oaar Ametordam alwaar doot da politie een der daders in atreat gaeteld werd De hertog van Weatrainater heeft 10 000 pond gebodec voor deo votbloMhenget Ormonde waarvoor de tegenwoordige eigenaftr eenige jareo geledeo 30 000 pond betaalde den boogaten prgs dien ooit een paard pbracht Ta Qrooingan worden onder da sgavoodao voorwerpen opgegeven tier koeien I 88 Ml 115 111 I05V 8081 511 151 LllKIUuix E n knaapje tan drie jaar alkier bad een dooej tocifers bemachtigd eu aa er Diuadagmiddag om oobespied te zyu mee sehter de hooieohelf van zgo grootvader deo heer H R gaan apolen Het gevolg van bet spel de booischelf iu brand Galokkig bleel d brand baperkt bg het hooi en was dit vanekard io v ioi TooxBuxn Da gemeealeiaad alhier beeft M l 7 legen 3 stemmen op voorstel ao den baigemeeeter besloten tot t aanatelleo van aaa derden veldwachter l8 ATJBH AaQgevaBgeB 1 October Tp vsn ffreenw ch Directe Sitoorwegvcrblndtngen qct tiOVüA Wlnterdleost 1898 99 f Dit Ampenan ward o a aan de Loc a IMahievea AI eeaige dagen laog deed hé gerucht hier ds ronde dat de Duiteche ocriogabodam sKaisar ook oos eiland op zgo torht zou aaadoen Ia den vroegen morgen van 23 September was de in de butste dagen zoo veel hespioklD boden dan ook op da ree Bg de pier stoodan de rgtnigen van dan resident dea assi teutreeideut en de controleurs ds booge guteu op te waohten Precies te acht uur knalde een aalnnt van 21 schoten leo teekeu dat de vice admiraal mat gevolg zgu vaartuig verliet Op de pier warden deze verwelkomd door de beeien Kalf en van Eerde aoDtroleara alhier waarna men in de geteedI rgluigeu den tocht aanving naar NarAldaar was alles op een waardige wnte io gereedheid gebracht om aan de hooge gaateo een aangauamen dag te bezorgen Na alzoo de guteu geweest ta cgn van onzen resident werd bun aan den ivood weder tot aan da piar door daiao uitgeleide gedaan Allen hadden aeoige kleinigheden mede genomen als sec beiinnering aan bet beioek aan Lombok OOUDA lOTTXKSAIlTiai Tem 11 41 11 18 tl iS l ll 8 t 8 17 4 11 11 1S l 1 1 11 81 1 1 l ll lUS 1 14 1 11 11 11 11 1 11 1 80 4 4 11 l ll U is 54 10 11 11 11 Il 11 1 81 11 7 81 0 14 9 18 1 10 1 40 1 10 JIO 7 10 1 84 48 10 18 ll aO 11 81 600DA UEN Hits vlas veraa ll U 11 11 i U Ml 4 41 10 14 II II lil 8 14 1 18 I4 87 0 11 18 11 10 11 41 11 11 M 17 18 1 1 l ll I M l St Blad BruBsal 1880 ii Hoao TheisB Begullr Oeaelsob 4 OotflDB Stsatileenig 1880 5 K K Oost B Cr 1880 8 gpuja 3lsd Madrid 8 1188 Nan Ver B z Avb Spoel eert 1171 117 V lo 44 S ll l ll 141 1 04 ll 4 II 10 11 11 41 8 84 D door H nii 11 17 7 46 7 81 8 a 84 10 11 10 17 10 81 10 48 I t4 14 S mS WINTERMANTELS Japonstofien Velveteens met bgbehoorende GAKNEEBINOEN Veeren Cols Pelterijen in mime keuze De SAMSOM mkWOLT 30IIBA 11 05 e u u 1 A n 11 i II I A II loads 18 14 18 I0 t71l l0 I U io Si 8 l li r M AlssLW 8 01 08 10 SI 11 48 1 5 00 1 17 1 40 10 01 11 tt Amsta 110 M 10 10 IM l ll lil I H10 18 D il VERSCHEIDENHEID Uil Kiel wordt gemeld Senige jaren geleden achonk prina Hainrioh MB da bamauaiag van bat pantaarscbip K8nig Wilhelm een joagan beer dio weldra de lie VksLO B 7 05 8 10 01 11 15 1 11 1 41 t 4S 10 41 4 Ams W 7 10 8 11 1 10 11 0 9 08 4 00 8 00 SI 1 00 lO I Ooada 1 0 11 l l II11 Ml 4 47 l 4 7 41 1 4 1 1 g nietr i n tn utrecht bMnefaeoiU graat T n ondBrliiiga goeda tantaadhoadiDg tatacbeo maarderao eu miodareo aan aooit ran geToal nn sumgeboarigheid waUe bjj alle galageobadan boog irard geroemd ia in da laatflte dagen eroatig raritoord Onbekeade bgodea habbeo deur dagen da adDiioifltratievtakkan tan oen der compagoiabaraaii Tenehaord en san da wanden plakkaten gKiilakt mat niet zeur welwilleode entohan aan bat adrt a der officii tad Kr 1 0 aelfa seer groote onre ftlmatigbeden gebpnrd zooder dal men dia d der of de daders met aekerheid kan aaowgsen Een leer atreng ondoraoek wordt iogeateld an men hoopt dat dit zal leides tot het ontdekken rau da acfanldigen Op de titwberg in de rstingwerken te Bpuradam die de Staat aan aaniga ledea dar iVerernigiog tot baTorderiog dar Nad riaiebery in pacbt gegeren beelt om er proeven te nemen werd giiteren aan onderzoek iogeateld oaar d n groei der üalliciache karprra die er in bet voorjaar gepoot zjio Da diertjes wogen einde April ren dit jaar 40 gram per atnk en bat giateren bemachtigde exgmplaar woog nu rond 500 K Om dat in 6 maanden het twaalfroediga Deze karperaoort ia bekend ala de anelal groeiende en fljoale van maak Zg lal dna een goede unwinat voor onze waiera zyo In Neder and achrijfl prol Jan ten Brink aan artikel onder bovengenoemd opscbiift over een prooea dat zeer veel overneokomat beeft met bet proces Dreyiaa Het ia dat lao dan stafofficier graal Da Lollj Ttllenda dat geëindigd ia met de varrordeelioit van den beklaagde en yu teraobtstel ing na den dood van den oogelokkige is zyo on abnid vaaLgestald aarby Voltaire da rol beelt geapeeld dia Zola no vervult Door den minislar van binnenlaod chi zaken ia foorloopig taruggeoomea de poet tpt oprichting van een U kszDirelcontrö estatioo te Ijaideo io verband met de toegelegde huraiaoing der bot rwet waarby een oieaw voorstel zal worden ingediend Ei nige poaton die oader op da begrooting voor 18t 8 waren voorgesteld ago overgebracht op dia voor 1899 Prol Dake klaagt in de Amatsrdaomera over het gebrek Igden waartoe vele jonge lohildera taroardeeld zyo sik ken scbryit bü verdiensleiyke joDgelni die aanfoodig nift te uteo hebbno en die er toe KÜn gekom o om dit feit greep plaata te Amsterdam en oog niet lang geledan drie dageo te leven van een emmer slecbte eïgfeel die aa oorapronkeiyk voor behangen ea beplakken baslamd badden Ik kende er die loolang gebrek ledtn dat de tering ze aangreep ot typbus een einde aan ban jeugdig beetaan maakte VM obeidena jonge schilders verlaten bet land ea de meaaten gaan naar Londen enkelen naar Amerika In Londen vinden sommigen dadelgk werk en brood en meer dan brood Ik son namen koooen ni emen van jong jlni die nog greo drie jaren io Londen zgo en een zeer goede positie hebben verworven Moeten nu at onze talentvolle joogatui naar Londen Nederland ia een van de rgkate landen der wereld Nergens is de welvaart aoo algemeen Dook weinig doet bet Nederlaodsofa publiek voor ign jonge knoetenaara Oeuds 7 11 1 10 S I6 Moonlreehl door 7 11 Il Nieuwertork 7 e 8 4 Oepetle 7 4 V 8 8 Roltnrdin I IO 7 11 1 18 V CI Oooda Kuvaahuiten Moerkapelle Zoetermeer Zegwsard Voorborg s Ha 7 80 8 S0 7 41 1 41 7 18 8 11 I O 8 08 l ll 1 08 g 48 7 0 7 40 sHage 4 Voorburg I fil Zoelermeer 7H K asrd 7evenbttitoa Moerkspelle 8 17 traiil 18 7 48 eOelllustreorde bladen waarin bgna enkel Jonge konitenaara taakenen en aan grooteo atauo vinden worstelen om bet bestaan werken met grooia ferliea Op teoloonatellingao van aohildergen wordt door bat pnbhek van jonge knoetenaara aoo goed ala nooit iet Onder de paarden in den stal van de Ouechlache TramwegMsatacbappy uu da I nwerecbt te Utrecht bearacbt sedert eenige dagen kwade droee Acht paardaa werden reeda afgemaakt tarwyi aog acht ala verdacht van aan die sickle te Igdeo van de overige ataaa afgezonderd en zeer waaracbijolgk hetzelfde lot zeilen ondergaan Oi teren kwam te HarlioKen een eleepboot binnen die een viaeehersrchoit gi ladeo met 22000 pood paliug van Kopeohegeo naar SU oren bad gea eept Deze paling mort van daar al Friascke mtm nar Iiondan worden vervoerd Te Oreeaock liet een moeder hare drie kia deren zee vier en teae jaar oad alleen achter io boia om eeoige boodschappen te doen Toeo y terugkwam vond zy slechti de Igkeo der drie kinderen op eeu vreeaeiyka wyze verbrand De kinderen hadden met eeu keukentje geapeeld eu daarbg een apiritaslichtje opgeatokeo dat de kleedcreo der kleinen io brand moet hebben geatoken De moord te Utrecht Het trenrige drama Zatordegavood in do kazerne te TJtreebt afgeapeetd ia nog zooveel te treuriger om de bgkomeade omstandigheden Men meldt daeromtraat aan de tAvdpst e De deder van deo aanslag nilieieu da V ia de eenige zoon eener weduwe terwyi het slachtoffer eao joog milicien i nog niet aeer lang in dienst een oppasaende jonge maa die nog juist dien avond aan eeu kameraad bad voorgealagan voor bam i a kamerwaebt waar te namen Bg aoa dan juist genoeg verdienen om het kleine sommetje vol te krygen waarvoor hg een horloge bad willen koopan dat hg op den aeretkomeoden hailigendag ïnd willen dragen Door sommigen wordt beweerd dut de V in eeo laag van waantin had gehandeld doch eoD geneesheer die de Y na de daad ooder soebt moet hebbeo verklaard dat hem van krenking dar geeatv rmogena niets gebleken is Daartegenover staat bat teil dat de V even te voreo eeo ander militair die de binnenplaats passeerde bad eaogeroepen om terug te gaao daar by andera op hem zou achieteo Zelf geeft de V als reden van zgu treurige daad op dat by den ssrgeant L eenige andere militairen zag miabandelen en dat bij dit niet verdragen kon Volgens ago aagian beeft hg toen twee schoten in de lacht gedaan en toeo de sergeant zijn miabaodeliog Qi et staakte had de y op hem gevourd Hg betuigde zyu apgt over deo dood vao van D by had dere uist villen treffen Het droevig voorval wekt is de kazerne algemeana veralaganheid Aan een particulier achrgveu ootleeot bet aRotterd Nieawebl e nog de totgeude ogsond rhedan De milioian voldaat De Vroege was op wacht en commandant was eeu onderofficier van mgn compagnie die mg Zaterdag afgaloat had De Vroede heeft s avonds nog brood gebaald voor deo weobt commaodsot en kwam om 8 55 nor in geheel normaleo toeataod thuis By moest om 9 uur op post eo wsrd dan ook op post gebracbt Een onderofficier van het 8ate regiment 5b bat la comp maakte aaomerkiog dat hg aU schildwacht op ecu bank ging zitten Zoo gewillig als hg altgd waa tond bg op eo ging beeo eu weder loopeo 4 11 1 7 118 Ml 1 17 Ml 4 11 l ll 11 11 1 41 4 18 4 M 4 U 8 04 I U I M 1 41 1 81 1 08 1 17 Ook is bg vermosdelgk reeds met geladen geweer op geuoende oompagoie geweest en beeft toen tot een cyner vrienden gezegd Nu Veeueudaal jongen je zult van avond booren dat De Tnoga ijia plichten ais achildwacht goed vervuld heeft dat beloof ik je Hg is toeo de compai oie afgegaan naar de binnauplaata waar hy moaat aciiilderaa Om 10 mionten Mr 10 komt korporaal Wouters de binneoptaata over wien Da vroeoe teeroept Halt I Wie daar f Wooters antwoordde de korporaal No maak dandatjeals daM wr komt Wouters ging door en verzuimde den commandant van de wacht te waarschuwen waardoor hot ongeluk mi sehiea bad voorkomenkonnen word Om 5 miu vóór 10 loopen oog twee gehuwde onderofficieren de binneaplaata over aaar de kazerne eu twae minuten later tarwgl J waarnemeade luitenant van den dan sergeantmajoor Friedli allee nagaat wordt kat eerste arbot gelost De Dilioi o aoldaai Van Deale die gaan ouders meer had bevood zich met aergeant Longkanp die hem gemalde aanmerking bad gemaakt in da waaehiurichting De soUaat viel doodeiyk getroffen near en da s rg uit vluchtte Daar de soldaat zoodanig viel dat de daar van de waschinrichtiog niet gestoten kon worden vtrisgt seigoant Bolliaga een agner armeo trekt hem naar biaueo eo aluit da deur Nauwelgka heeft hg zyu hand teruggetrokken of eeo tweede schot wordt geloet dat door de raileo van de compagnie gaat tarvoU geui door een strooaak waarop eeo aaboer lag te slapen en dan door eeu gieren plaat van een krib in den muur Oe tam boer boswel hevii verrchrikt bad geen leteel bekomen Het derde schot wordt gelost Sergeant Lougkamp krggt een schampaehoi Het knoopje vao tyo reehterschouderpassaot wordt algeicboten er ontataat een lauge sebeur ia zgu kortje jaa en zgu kin wordt licht verwond Bat vierde achot gaat evaneena door de ruiten eu dan iu da schainte over de compagoia waarby eeu korporaal aan het oor werd verwoud dat hevig bloedde Alles wss na op de Ie compagnie van bat S ite rpg gevlacht Dek jee I schreeuwden eenige onderofficiereo Io een minimum van tgd bad dit alias plaats gehad Nu moest er nog iin scherpe patroou in t magatgn zitten zoodat geen menach De Vrofge durfde naderen Nu zult o zeggen waarom op dien vent niet geachoten Werkelgk beeft de waebtoommaudaut er nog over g daabt maar bet ia voor one aaar lastig is ar ook maar iets tegen ia te brengen dan heb je al 14 dagen provodal De Vroege stond nu allaaa op de bionaaplaats want alle dauren die er toegang toe gevea orden lederen avond gesloten Korporaal Derogie geat io de gang en roept De Vroege te sWie ie daar vraagt deze a Korporaal Derogie ie t antwoord 0 ben jg bet aagt by De Vroege e aegt Derogie hierop lala die roit stuk en geef je geweer er door aaa my Na eenige aarzeling voldoet bg bieraan Dadeiyk wordt de grendel opengemaakt om te zien of er nog een patroon iu zit msardai wae niet het geval Later bleek dat hg deze verloren bad No wordt de dear opengemaakt eo De Vroege gegrepeo Hy wordt van zga lascb waarin nug 15 scherpe patronen zaten van zgu ichako enz ontdaan gevisiteerd duor den wach commandant en in een van de cellaa geaet 4 Keer ik uu nog even terug naar hel oogelokkige slachtoffer 7 18 I M l ll 10 04 8 01 D 10 11 1 01 10 11 l ll door lO M l ll 8 10 ll ltl ï4 10 81 10 14 11 80 l l O door III I H 1 7 11 14 8 18 l li 8 14 lO I ll ö a 11 44 II I I M l ll m 8 10 I M 80 7 11 Il r I4 41 t H 1 8 10 10 10 8 10 01 7 48 Hg lag met verbrgseld hoofd in da waaeh veliug van de geheela bemanning werd Toen het schip buiten dienst gesteld eo de bemanning op twee aedere schepen overgeplaalet werd lootte de twee bemaoningeo om deu beer en broiutje kwam zoo op bet pantsersohip Oldenburg D ar geniet uu de heer een nititekenie verpleging e is zoo lam dat hg overal vrij mag rondloopen Men zet faem overal op t dek bg de hattrrgeo iu hel ruim zelfs op de brog maar t allermeeet by de kok voor t kombuis Bruintje kan goed tegeo de zeelucht en di iiBt soms naar de wgsjea van da barmoniob Oe Doitacbe manie om Anaichtskarteo te verzamelen heeft Josrf Armiuios uit Ksulen thans koopmao te Jeruzalem een alimmer bandigau specu ani op een rgk idóe gebracht Hg plaatate iu e kale Duitache bladen eau advertentie waarin hg aanbood tegen toezending Tan 2 Mark te inllen zanden vgf Ausicbtakatten gepost te Veeetië Kon taotioopel Jaffa Jerusalem en Kaïro op deo dag van bet bezoek vao Keizer Wilhelm Op deze adrertsutiea ontving hy 160 000 iuschrgriugea duseen bedrsg van 320 000 M Hiervoor moest hy verzendnn 80 000 briefkaarten wsatvan de frankeerkosleu bedroegen 80 000 mark oeemt men nu voor de drukkosten de zorg der eipei itie en de advertentiee het zeer groote bedrag vao 50000 Mark dan verdient de beer Josef Armiuins aan dez speculatie het sommrtje van 190 000 Mark Hetsehrgvu der kaarten geaohiedde op een school te Jeroaalem waar de kinderen onder dictee van den beer Arminiua Qruss aui Jerusalem Uusera Füisa stebeu io deinen Thorea o Jeraaalem l op de kaarten letten Bg de schipbreuk dsr Bourgogne is ookds Tnrksche atbleet kampioen Jnssuf om betleven gekomen Deser dagen warden syn kleederen en lalrgke papieren welke hera toebehoorden en eau land gespoeld waren naarHallfax gebracht Bet Ijik van Jnssuf werdherkend aan eeu gordel die eeu groot aantalgoodstiikkan bevatte Vóór sijn vertrek oaarEorop had da Tnrk er berfaaaldelgk ap geeuoifd dat bg 10 000 dollars in ago gordeldroeg Eenige orerlevende scbipbreokelingenverbalen dal hel vreeselgk was te zien boedo rees tegen de dood worstelde zyo medascbepeliugen ueenloeg en met gewe d eenreddingsboot trachtte te hereiken Zijn oudtrok hem echter in de diepte Het hoofd vanhet Igk was geheel door de vissohen opne vreten INQBZONOKN 3ïTatlorLaal Vele vreemdsliogeo die oos vaderlaod beaoekeo twyfelen er aan of bet ooafbaukeiyke Nederland eeue eigeo tasi bezit ryk genoeg sao woorden om geeae behoefte te hebben aan de hulp van vreemde talen De aanleiding tot deze dwaliog ligt iu het veelvuldig gebruik maken vooral vao Franacha oitdrukkingeu op Uitbaogborden Winkelrameo Aaobiediogeo Aanbevelingen Briefadresaen NaamkaarljeB enz wat getuigt van geringe nationale trots en van eeu nog aleeds gebukt gaao onder bet sinds lange jaren afgeachudde gebate Fcanscbe juk Zoude bet uu terwgl onze geëerbiedigde Koningin getoond beeft eene Nedarlaudsche Voretio te wilieo zyo oiet de juiste Igd zyu paal eu perk te ate len aan bet te hulp roepeo vao vreemde uitdrukkingen in boveogeooemde zakao f Daartoe zoude het meest afdoeod middel zeker zyo een Bood te slichten waarvan de Ledeo de ïerpliohting op licb nemeo noch op Adressao voor Binnenlandscba Brieven noch op Naamkaartjes vreemde woorden Ie gebmikea en z ieb verbiodeu zich niet te voorzien by bén die hunne diensten eo waren in Oonederlaudscbs woordeo aaobieden Alleo die geoegeo zyo lot bet oprichten van zoodaaigen Bood mede te werken worden mtgenoodigd hou Naamkaartjaa ooder letter f de Firma Tra Hon te Ngmegeo zollende bg ruime deeloemieg later eene oproeping ter vergadering gesohieden BurBerlUka Stand GEBOREN 31 Oct Pietje oudere P Pa iug en A P van der Bree Praderik ouden B E TrooaUr eo J B Stelk 3 Adriaua ouders C Groeuendaal en H HollhngaeB OVERLEDEN 1 Nov A C Jaepers S w Z W van Ryo haisvr van A Verby 49j GEHUWD 2 Nor L Uilenbroek ea C J de Jong C 8 O Vooys eo J de Joog GEBOREN Neeltj ouders G Vermey eu J Hoogsrvorst Cornelia ouders P Hoogerdyk ea J van Wensveen OVEttLEDEN J Verhaak 8 jawr ARfTBIRIOBTail Qond S Kovamber 1898 Urseen dooreen onveranderd Bruine üooneo eu Maïs hooger Tarwe Zeeuneke ƒ 8 k 8 0 Nieuwe dito Mindere dilo 7 80 ii 7 90 Afwijkaode B0 i 7 80 Polder 7 l5i 7 7l Zeeuwscbe Bogjie 1 40 i 5 75 Polder f 4 90 f 6 16 builenlaodaobe per 70 kilogram f i Uerat Winter 4 71 i S 85 Zomer ƒ 4 80 4 7S Jbe ellier 5 50 i Haver per boel 8 4 1 i S 75 por 100 kilo 7 50 i 8 00 Heneepasad loUndseh O a O Buitenlandaohe O i o Kauarioaaad i ƒ 7 50 Karweiaaed k pet 40 Kilo Kooltsad I k 8 511 Krwten Kookorwlen 10 11 il ƒ U Kiel kakende 8 10 ib I5 UoiteolendMka voererwlen per 80 Kilo S5 k JO Boineni Bruine booneu 11 IS4 11 75 Wille boooeu U 50 i f U 6 Duiveuboonen 50 i 7 Paardeubooues 8 10 k 6 60 Maia per 100 Kiloi Bonte Amerikaanaohe 5 85 i 1 50 Cioqoantiue 6 15 Odetaa 6 60 i 6 0 loUttdaobe meeting i TazHABXT Melkvee oeda aaavoer handel ea prijaen beter Vette varkens oede aanvoer handel vrü wel 17 è 19 et por half KU UiggBn voor Kogelsnd goetle saavoer handel vrgvat 17 1 II et per half KO Magere biggen goede aanvoer handel vrjjwel 0 80 i f 1 10 per waak Vette aobspen goode unieer bsndel ieU beter k II 80 VVei Lemraereu aanvoer handel a Nuofatere kalveren eenige aaavoer handel vlug 8 ü u Pokkal eren 7 1 14 Grukalvertn goode aanvoer handel vlug 80 k 70 Aangevoerd 91 partijen kaas Handel vlug Ie nual ƒ 14 k ƒ 17 Se qual 11 Zwaardore IS Noord UolUodschB 14 Botor goede aanvoer handel lUuw Goeboler 1 10 k 1 80 WoiboUr 1 ü 110 por Kilo ADVERTENTIEN Rijnl ands Euiid ergeld Ingelanden warden herinnerd dat op f Or toh r U de I MMVavsc TKUimIJ IV van nynlatul BmnéeraeU tSOS verscheoen was en gelieve derhalve bet nog verecbuldigde $ e tpBetlgtle U voldoen BOT ER m L US Door stil te gaan leveu v rdt op eeu der beste standen van ien Baag ter overnamf aangeboden een riormle ZAAK ioBolereii Kaas mol Hink Winkeldebiet en goede buiten klanten Brieven fr Lett L aan v o KUIJP a Adv Bureau Boekborslstrnat dti laag ïïit de liand te Koop op oen welvarend dorp in de nabyheid raa RotUnlam wegens beëindiging van zaken 1 EENE COMPLETE Touwslagerij met GEBOUWEN LOODSEN QBBEBD8CHAPPBN WERKTUIGEN mim solide WOOIHUISI TUIN BOOMQAAttD WEILAND en deaverkiezende volgens nader te bepalen prgs bewerkte én onbewerkte GOEDEUEN OppervUkte te lameni mim 1 Bunder baanlengte 300 M Ook byzonder geschikt voor Warmoezierderg Zuivelfabriek enz Direot te aaoraarden Adres fiauoo hg A LANGBJAN Timmer man en Architect fCntmgin Dyitstraat 73 Ëen ware Schat voor de ongelukkige BlachtofTan der USbevlekking Onanie en gebe jne uiUpattingon ia het beroemde werk Z Dr Retau s BLFBEWARIIVG HoUandaehe uitgave raat 27 afb Prna 2 fplden Ieder dia awi da versohrikkelgke gevolgen van deie oodengd Igdt moet bet lezen de opracbte leeiing dia het geeft redt jaariyka dniiand van een eekeren dood Te verkrggen bjj hetVerlaga Maeazin te Leipzig Nenmarkt 84 franoo tegen inzending van het bedrag ook in pintiegela es in eUtaa boakhaodd ID Bolland