Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1898

37ste Jaargang Zaterdag 5 INovember 1898 No 7788 fiOIMlE NieuwS e ii Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeMkei N M ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regel ü a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruinlte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tdciian Ne S De Uit ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitüondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1JÏ5 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlpe Nommers VUF CENTEN BISSCHOP WIJK Liefhobbers van een Iel ker glauje WIJN Itiui ik HISSCHOP fVIJN bixondor OMitMTelen Per Fleseh 55 Cent bs 1 V4K OIJË Kleiweg No 2 GOUDA KA LISLEVERWORST TÖMEWORST I RliiOPeüz ait de Fabriek van A VAN DE BARSELAAR IloJUvsrancier s Ilage Alsmede echte Geldersche en itanketkinaien Korte Tiendeweg D 8 hensvelt Nicola aOFLEVERANCIER Vecnestraat 2 t den llaagp HUOOD CN BESCHIIITFIBBIEK LÏÏNCHEOFSOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie hoco ade Melk Zenuw on ÜMaag Ujdcrs wordt uit overtuiging sis een werkelgko hulp in den nood hot boek ISaaca g e vex nanheToIen N ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per poet toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel Hiirgcrs 4catciic het beste en goedkoopste kettingloozo RIJWIEL Vertegenwoordiger DE RUrrER Jonda Vui ie 1 vering over MbteveBM 2060 atnka loogeiiamje J C ir onlVu wsgeiia Vlehi fonUn niat jubt volgHi model uitfOTOerd r n len b t lt n BpstprUB v D II Tft per Btiik reclitetr tki Mtn HU Lniulbiiuwvra M uUVflfk o h t l ea l IKKH TeMlUtbara l ak Ma itffl w na aU t Pel o IMx rtHiflU Kroot fduB hel i tuirdcelle bfldakkeiia tlunkfrbriiin mot b aii id motlun n vmi 1 braea treopeu Tuoriian Kltlni voorrakd Esgitsehi Sport DobM Paarden Dekens raui klfnr k a i oxi betuiiJd ra t t iirftci t tlg bieeil tnftpen voonleii Weii wij wbaens eor ringe ileulits iloo mnnnen ran hot v k LeuerkM fonlen k f A v tuk wu werkalljkB wr ie f i BoftallJDCMi U Benden net doldeUJk edrcB t gan ToorultbeUUoK of rtmbonr TenendhnU Morkunr Oommftndlt HMteohApvjr 0 Méhnliert To N Toorbar wnl VAN BlOMMESTLIN S INKT is rrn foiiileAliMi hjk de BCSTf ii olkom in ONSCHADELIJK APELOOORN HOILAND Jm 6oii4 Dnk wa A BUMKMAN t iC Heden O P E IVI G iSl IVicolaaS Etalage ONTVANGEN groots en prachtige Sorteeriag I OUVEAUTÉ S op Luxe en Huishoudelp getiod AANBEVELEND Toorheen V Wed BOELHUIMS Xet vooral op de ECHT Jiandtoéktming met roodB lotterst OIKUTCURDl l VICTOKUIBROH OBiRlAHUfSWH Pberlahnstein öf A Maatsehapp tot Exploüalie van de Fieloria Bron Kantnor voor NederkmO Boompjea AO JMterdam Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFLATTEN ABCBITKA7EN ES LIJSTEN ook volgfens op te geven Profiel l§lnocdigc afleveriug Nette altvoering Conciirreerende prijzen DB STEDELIJKB HTPOTHEBKSAIK JeeeMga Ie g tmtrK XHSnK Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop geatort 100 000 aiuit op billoke voorwaarden n MleeN n0eM onder Kerite UyipotheCair CMl bana op aalmem m gAUtOeryen losder voomitbetahng van rente Oeeft Ai o PanMrtevem uit tegen den koers van 9S V Inlichtingen t bekomen te Gobd voor de PtmMrletJem by de Heeren M J OOIEB Co Kasiiera en Commisiionnait in Effecten voorde Hupotheke bjj den HeerW J POBTÜIJN DROOGLEKVBR Haven aldaar Direoténren DB000L8EVKB FORTÜYN M S JUL1C8 ENTHOVEN Indien gij niel wilt hoesten gebraikt d allerwege bekrt onde en wereldberoemde Superior Dmiyen Borsthoiiig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H 1 VAU M BAIIi € e Ben Haaff Mmmm inii I VAN SCHAIK Co i Heliantbe i bet beiU middel d r nuald VAN SCHAIK ft Co S Msllantbe genenl Kinkboett VAN SCHAIK Co 8 Hellantha genee l ioo el ood 1 joon VAN SCHAIK Co B Hellanthfi min in een h i g dii onlbreloo VAN SCHAIK Co S HeltaDthe mt TOorldmnd oodor Sokeikondlfr toemkl VAN SOBAIK ft Co 8 Heliantbe helpt oaharroepeiyk VAN SCHAIK ft 00 8 Hellanthe i dektooiid mu BuaUpIomai VAN SCHAIK Oo 8 Meliantbe il bekroond mol Ooad VAN SCHAIK Co B HeUsnthe ia btkwond mei ïilfer VAN SCHAIK ft CO Ï MellAIlthe erktSgUar In lona van 40 CU 10 Cf em ft by Firma WOLFF k Co Weathaven f98 Ovtda D MIBBIBS Kleiweg E 100 0 wdi E H Tan UILU Veental B ia6 t IM b A BOUUAN MoordTtht C BLATKLAND fealocf B T WUK OndneoKT M KOLKUAN Wadduuntm J V D LAAN Bodtgrmen PlMkia Nitmttrktrk ahfUwl FEANSCHE STOOMVEBVERU cheoiisciHi WtssckerlJ 11 OPPEI iiUIAlËU lU liruiakiuU Jtotferdam aabrevet rd door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS z dpeeialiteit vuor het atoomau en verren van alle Heerenen Oameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoonen vu pinche mantela veeren bont enz Oordynen tafalklaeden en worden mar da nienwate en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geve rtd worden onachadeiyk voor de geiondkeid volgena staal bewerkt tr BERICHT ONTVANGEN Fransche Dames Wtnter Pantoffel heel fijn en goedkoop flaerenDames en Kinder FUlxool fantofftl inalle prezen in het Noordbr bant8ch üchoen enLaarüenMagazBn Kleiteeg S 30tegenoverde Rleiwegateeg Het beste Adres voor alle soorten Schoenteerk HeparaHèn en at gemeten uterk Aanbevelend C SMITS 2IB DE ETALAGE EEHISBETOT TAN THEE Reu wordt verzocht op t lEKK te letten DIT HtT IVlAOUUni VAR M UAVENSWAAY ZONEN QOHINCHEH Deze TUEEEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf Hatt en een half en aett Ned m $ met vermelding van Nommer ea IPrys voorzien van nevenstaand jMerk volgena de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAHT hl Wie zeker yn vu d Eebte I Elkél CaCaO l ontvangen teaaOeePI geateld en na vel pnsfiiendfgen Ib den 1 handel gekomen onder de niim dee uitvinden Dr HiobaeUs vemardigd p de beate machinea in het vereldbe1 ramde Mabbliaaement m Oebi StoU rok ta Keulen aliche Bikel acao in vfcrkinlea boasan Oeee Eikel Ckeao ia met radk gdceokteeiw langenanM geaond draak nor da1galHkaeh gebruik em 1 2 kealafÉU tM t podet Toor een kop Swedlatat Ala I geneeskreobtig drank by geval vaadiarrhee declits laet water ta grtratka Terkrygfaaii by de Toanaaaata B It Apotheken aaiieia lf agnwe rdi ac tett Ka had JidlM MattankM Amsterdam Kalvetitraat lOS TANDARTS E CASsrm Gouda Tiirfmarkt aPBBBKUBBN MAANDAG DINSDAG DONDEBDAQ en ZATERDAG van 8 tok A anr WOENSDAG enVBIJDAGvan Iteti ar ZONDAGS niet AutoimtlselienHai voor ratten k S 1 40 voor mulMO k II 1 1 v ar torrvn kakkoriAfces oii Bfi 1 10 Tanjen ooriilaren l imttfwr tswiehl ratten mnimn I taieendie kavtrt m een n ftbt Ktetlen Kidh TMiBelIk weder w Uafin ni t tin mhiaut reuk He Vt rh i j ti c n Meiendlnc t i het bedrag nt onder rnraboara Y nofltlhii 8 Mwltiïn e H hab rntcb Nationale Militie BUBGKMEESTER en WETHOÜDEBS aa Gouda Gwen art O van Zgaer UiyeBteiU besluit v n d n 17a D oeiiiber ISfil StutabUd No 187 gewjjcigil bij Koainklijk betluit raQ den SSa Juli 1898 CStaaUblad No 119 BrsngBQ ter algtimoene keaiiii dat Be iogeEotoneD die verlangen als Vrgwiltiger by da Militie oj te treden eioh ter Secretarte der Gmeente moeien aanmeidon r r of op den SOd Norember a a tan des Toormiddagi 10 tot des namiddags 1 uur dat bij die als VrgwiUiger In aanmerlcing vil koa Mü moet njn inKetcteu des £ ykfl ongebuvd of kiwlertooi weduwi aar licbamelülc voor den dienst S ttBohikt ten minste 1 K60 meter lang op den In anuari ran bet jaar der toelating als TrijwiltiKer het IBe jaar ingetreden sgn en het S5o jaar niet hebben Tolbracbt tot op bet tijdstip der toelating aan tijne Terp ichtingen ten aanzien van do Militie loovor die te vervullen waren voldaan sa een goed Eedeijjk gedrag bebban geleid Gouda deo 4 November 1898 BurgemeeBter en Wethouders vooruoomd R 1 MARTENS l e Secretaris BROUWER Bpltenlandsch Over lclil DiasdigafoDd beeft ds FruoBohe Preiident dtt bfléiibBtiDgibiHliiiteii vu d t d n nn het nisnwe kkbioet geteekend De miniatsra waren bet in de daanian voorafgegans offieieuae byeenkomat Tolkomeo eeni geworden Of er allfl quaestigo Tan bioDeo cd baitenlaadBche politiek Meer kan mea tsd de ledao van een niet homogeen kibiQel seker niot verlangen t Woensdagochtend heeft Dnpay zgn nieuwe collega i aan den Preeideol Toorgeateld De groep der radico socia iaten deel der nïtertte linkerzgde beeft besloten geen vertrOQwen in bet kabinet te stallen Tot die orMp behooren o a Camtlle Pelletan Mesireur Oiiwles Boi en Gaston Donmergue Ondanks den bnitengewoon bespoedigden terngkesL van den Dnitaoben Keizer en de oabailspausnde telegraBDmen over Kogelacbe oorlog toabtraidselan toont men te Berlgn in politiaka kringen nog voortdnrend optimiime n il T n oordeel dat de vrede zal bt Ten bewaard en dat het machtsvertoon ter zee ran Engeland en Tertoog tegen de Rnseitebe sn Franiche dwandrgTero in Alrika en Azië wel afloopsn loadar dat er een sobot wordt gedaan Naar Eaater s agsniachap verneemt bestaat er nn gegronde roden om te geloorea dat de politieke toeitand teekenen van verbetsring FEVILLETOJX IkdeaksohriiiCB van eei Gelukioeker OF AMIBAL DE VONI ELm yMf het FroMck nxn W NUTTBBS MI Tan hare s a wachtten eoowel Louise als usanne zich wel terdege in nadere bijzonder oden te treden onderricht als zy aren door Martial die op boidon een invloed uitoefende die geen van beide ware het ook om vsrsohUlende redenen waagde te weerstreven of ongehoorzaam te iqn Aldns bleef Arthémlse in de meaning dat de markiee haar broeder bij toeval onderricht van haar min r guostigen toaeland en self niet in staat tot zulk een groote reis z n dochter had gezonden on in hare eentumbeid eenige wisseling te brengen Ed haren broeder voor dit blijk vaa teederheid wtUeode bedanken bedende sij sioh vaa Martial de Frénnlx als aeoretaiis en gaf hem eenige bladzijden vleiende dankbetnigingsn over de aangename rerrassiegi haar bereid ia de pen en het behoeft tor nauwemood aangestipt te orden dat de gewaande edelman ook weer dftbiyk van vertrouwen misbruikte en er met een behendigheid ea overleg asn beter doel waardig voor cqn eigen plannen een goed gebruik van maakte door naar eigen wïllekenr voUinnsn ia te hMsoken die de taak een geheet vertoont Met vertroawen kaü worden tstsekerd dat als de oorzaak van de prikkelbare Terhoudiog tni cbeo Frankryk sa Sngelsnd is weggeoomso belgeen men hoopt dat spoedig het gevat zal wezen de dsur weer zal openstaan Toor het hervatten van de vriandscbappelüke bnderblndellogen die den normslen toestand Tan de betrekkingen tmsoben Frankr k en Engeland kenmerken De Morning PoBt segt dat in bet bniUn land veel te groote waarde gehecht wordt aan de werkuambeid voor de mobilisstie d ar Engelsobe vloot AtUe wordt slechta in gereedheid gebracht voor een slgemeroe inspectie over da voorhanden middelen Engeland wil tieh overtaigen en aan da wereld de orertaiging sobenkeo dat bet best zjjn kasten kan verdedigen met de voorhanden middelftt zondtT zyn eikaderi ergeoi op de wereld t moeten Termioderen Het is dns slechis een proefneming zonder eenige agressieve bedoeling doch die genomen wordt onder de omstandigheden waaronder een werkelgke mobilisatie kan plaats hebben De Ind Belgee acht bet waarscbgnlgk dat bat roorneraen om gereed te zyn niet vnemd ia aan deze proefneming De Times segt dat al hebban de Pranscben plan Faiboda te ontraimen dit toch geen grondflag kan worden voor lot ooncesMes leidende ooderhandelingeo Kreeg Frankrijk tbaoa een toegang tot den Nyl dan on daardoor bei begaan van onvrienduhappelgke handelingen worden bevorderd De vier mogendheden hebben nog geen beslisaing genomen op de laatste nota van den Snitaoa Zy hebben sleebts maatregelen genomen voor de regeling van den nieuwen tnestand op Kreta De admiraals hebben den gouverneur medegedeeld dal zg dtn 48n November üe administritieve bnreeleu door militairen zullen laten beletten Van dM oogenblik af znlleu dia bnreauz verboden sgn voor Torkscbe ambtenaren De Torkache troepen mosten op 4 November van eiken dienst worden ontheven in de kazernes worden geconsigneerd en mogen niet meer gewapend op straat komeua De gendarmerie wordt ontbondeua Aan de Tarksche Regeeriog is de afzending van transportsebepan verzocht om de soldaten naar Konstaotioopel te brengen De marine troepen worden aan boord gebracht van een Tnrkaoh pantaerschip dat in de Soedabaai ligt De admiraals nemen het arsenaal over en bchoadenzich voor Itraeb andor aantieq ebtod dau da afsenilsler van don brief bedoelde of bedoelen kon tern l htj al datgene wat dsn markies onbegr peiyk sou kannen voorkomen aobterwege Het Dese brief werd door Artbémis sender herlezing geteekend terw l T KJuise er enkoio regelen betreffeado bare aanstaaude terugreis aan toevoegde Martial sloot den bedriegelijken brief die zooda nig zijn plannen begunstigde dat hem aflo vrees voor ontdekking ontnam die zelfs vermoedens onmogelijk maakte in een enveloppe en overhandii e hem der markiezin om hem met het geslaohtswapen te zegelen Dete nam hem aan legde hem op het medieyntafeltje naast baar ledikant en gaf dan tohrijver verlof zich te vèrwqderen hetwelk Martial mat een buiging deed Een kwartiernnrs later klopte s m dur bedienden bjj hem aan en zeide dat de oude markiezin hem weasohto te spreken Fluitend bogaf bji zioh op weg naar de appartementen der oade edelvrouw Zg hait thans baar legcrstodo verlaten en zat in een gemakkelgken leunstool voor een belder en vroolgk knappend vunr Bjj Martial s blonentredon wsudde zy het hoofd halverwege om en gebood hem met een driftige handbeweging te naderen De bediende die hom bad aangediend vertrok en sloot de dear Martial wierp een blik door bot ruime vertrek niemand bier dan fag en de oude vrouw Deze rees orereiód richtte hen nog kelders tiga maatregelen te bevelen om ban beioliHtkiogen ta doen nitvoaren Inmiddels wordti nit Kanea gemeld dat de invofrÏDg van aerliiiohalting zeer tsgeaTaU De Cbristenan sgn evaamin ingenomen met de nieuwe regeling als de Turken De steden taan onder militair bastunr de fioanciëa worden door de admiraals beheerd de belft der doaansiaebtdB wordt als sohstting aan dan Saltan afgestaan De Kretenzers die aligd wat ta klagen hebben sohgnen te vergeten dat de tegenwoordige toestand sleohts een voorloopige en voorbijgaande is en dal zg later als de gonvernent is benoemd en in fnnotie gelrs4 n door btta vertegenwoordiging het recht zalUn hebben hun eigen taken te regelen Than moeten sg ztcb vrgwillig of gedwongen onderwerpen aan de bevelen Üsr admirAals die belast zijn met de invoering van een geregelden toestand Verspreide Bericliten Het heet dat de tegen kolonel Picqnart van militaire zyde ingabrachie lieechnldlg ng niet ontvankelgk ia verklaard en dat generaal Zurlinden den nieuwen miniater van oorlog De FcMcinrt de verantwoordelgkheid wil laten dragen van de onttrekking van Picqnart aan de militaire antoriteïl De heer Jeaa H as beeft sgn mededeeliogen omtrent het Ieren van Dreyfua met een laatste artiksl besloten Daarin zegt by o m dat te Martinique zich een dame op bet aobip waarmede bij voer insobeepte die hem mededeelde dal zg overtuigd van Drejfas onscbold en door Zola s brieven aangespoord ziah naar het DuirelBeitand begaf om den banneling té gaan troosten Toen Hees haar mededeelde dat zy niet op het eiland zoo worden toegelaten deelde zy mede dat zg theosopbe was en langs th oso hischan weg zich met Dreyfna in verbinding zon stellen Toen het schip dan bok hel Duiveleiland passeerde en al de anders passagiers hnn kgkers op bet eiland ricbtt a was ig in gebed verzonken lo het sPetit Jooroal geeft Ernest Jndet bet oadanki de afwachtende bonding die tot na afloop van het sopptemeotair onderzoek msD over talgameao in de uak Dreyfoi aanaeem niet op Vervolgingen tegen twts laagSDoais Zola en Laboris ia de titel van bet hoofdartikel voor t laatatverschenen nummer Ëmile Zoiac aldaa vangt het artikel aan doordringende oogen op dsn joskman en staarde hen eoD wgle ernstig aan Toen ging den tilelroover oen vreoselgk lïoht p Hj werd bleek als een doode Zgn ademhaling werd kort en ouregelmallg Zenuwachtig bewogas zich zijn viaf ers en z ns wenkbrauwen fronsten cioh onheilspellend Ds markiexln had nog geen enkel woord éti iprokea Er was niets dat owonsohgnlgk zjJB ontrorriigwettigde of senigzins verklaarde I Als met o cn aan een volmaakter wereld ontleend las by op het gelaat der markiezin wat gesobisd was En hy siddordei En tarwQI hg sidderde misvormde eon wreeds glualseh zijn sohoon gelaat Ik heb u hixr doen komen monsieur om a voor de keus te plaatsen u biaaea vgf minuten op honderd meters sCstacds vau dit buis te lisvindcn of door mija bedienden naar builen gesleurd te worden fVoorwasr oen mooilgke keas en vreemd tevens En zon bet geoorloofd zgn te vragen paar de reden dier plotselingo begeerte om mg verre te zien f fik zie te goed dat die verklaring overbodig is Oe bobt zofMvea naar don aeboorstaoomante gezien waar de brief ligt door u op mgn naam valtcholnk gesebreveo Ojj t t een gevaarlijk meusob jonkmsn Ron dergsiyk staaltje van fijnborekond bedrog kan onmogelijk hel brein van een nieuweling op den weg dor misdaad uitbroeden Ik betobouw u als een geslepen volleerd booswiebl Wat uw oogmerk met desen vervalschten bri f is is my duister wïana oampogna tegen het Fnusohe leger eerst begrgpelgk ia sedert mgn ophelderingen over d sobuksrgan van tgn vader dsa luitanant Fraa9oiB la beeft ziahiaU tot verbanning veroordeeld De zekerheid van ds meest oawedsrlagbara bewgsen voor da achald van dea var radsr zyn aoodaoige dat men se niet haa S nUieearan ea za niet zal pnbtioeersn vsrklawt adet vardH tn varvolgana hsaft bg hst drok ovar bet syndicaat Naar aanleiding van da klaehl vaJi mt Cabanes waarin o a stond dat de £ age1scha postadmioislratie zijn cliënt Katsrhaiy aohriftetgk had gewaarKbuwd dat diens telefonische gesprekken met sgn adtooaat in Frankrgk afgeluisterd werden heeft de Sngalschn administratie aan den Franscheii staatssecretaris voor de postargan geschreven dai een dargeIgke waarsehnwing nooit door hsar tot Esterhaiy ia gericht en dsi zy den staataieoretaris ver xoakt haar omtrent dien bewaerdoo waarMho wingsbrief alle mogalgke ioliobtiogen te varschaffen opdat er een vervolging t ea Eiter bacy in Engeland ingesteld knnne worden Deze quaestie sal de verbonding tossoben Frmnkrgk en Engeland dus niet nog meer geapanben maken Wat den advocaat Cabanac betreft ion Hl a fait sa p te réoiamai Booals Clemeooeaa aargistaren lehreaf Fsukiriai K Sedert Maandag is ie Pargi op gabaimzinnige wgze verdwenen een gelddrager van bet Comptoir Ce ramiquei die 35 000 francs b j lioh bad Men vreest dat by vermoord is Zyn verdwgning brengt in berinnering den moord op den gelddragar Lamirre door Oarrara DlIlTICIJf ANn l e Dortmvnd heeft een 23 jarig arbeider terecht gestaan wegens diefstal van 4 dynamietpatronen 12 krnitdoozen en 8 stokken lonk ny wist niel ta verklaren wat hg met dit gevaariyke goedje moest uitvoeren Er bleek ondertusschen dat hg reeds twee ksstsleina gedreigd bad ban faoii io da lacbl Ie laten springen zoodat bek niet te verwonderen is dak de bewoners van Mengeile waar by thais behoort vrger ademen na hg tot 8 jur gevangeuiastraf ia veroordeeld benevens lOjaren eerverlies en politia toezicht De man beeft reeds 7 veroordeeliogeo achter deo rug £ noii i d Op de Theems ii te water gelaten een kral er voor de Japansohe marine Btt schip heet sBcbikisbmac eu is de macbtigiteoorlogsbodem der wereld Hek meet 8000 ton Door dezen Ionise antwoordt mij niet dsn met tranen dat reeds iets Als ik verder uw brief aandachtig lees en zie hos gÜ het doet voorkomen alsof myn broeder en myn nioht door my waren uitgenoodigd en dat ge mij als stervende voorstelt en voorgeeft dat gij myn toestand nog hopeloozor gevonden hebt dan miin brief heeft doen veromlerstettan dan vermoed ik oen komplot een valstrik Ik heb geen brief gesohrersD aan mUn broeder i66t van avond tal ik alles van toulse weten en over twee dogen ben ik te Parijs ever twee dagen weten roija broeder en ik Over twee seoonden zyt gs in de anders wereld oude hsksl Met een lygsrsnrong bad Martial zioh op de vrouw geworpen haar wild io de borst gogrepea en op den grond gesmeten Do aangevallene deed een poging om te roepea Maar de band van den moordenaar als een schroef rondom haar bals gMloten belette haar selfB adsm lo halen § yio9 zal ik dit ellendig stukje leren or hot veiligst nitdrijven siste hg Maar reeds hield hy niet anders dan een lyk omklemd Rillend van afsohuw over zyn eigen daul waartois by een oogenbbk te voren met koelbloedigheid als eenigo aitkonut bealoten kad vloog hy overeind en wankelde en verborg toen het gelaat In beUle handen Evenwel deze aandoening duurde kort Wetjra was hy ziehzelven weer volkomen meester en koa aondor huiveren het Igk beoohouwen