Goudsche Courant, zaterdag 5 november 1898

Bat atak ward in het Nederlandioh overgabracht door dan beer D B Jooatan teButterdtm Tel Fin de aièela Ia da aZiarifcieaeeha Nieawsbodee wordt per advertentie voor notabele bg da hervormde geiaeente iemand aaabeiolen omdat hg geen vgand ia van a Zondaga fietsen Een Buteiscfa toerist die Amsiardam beiecbt ea Woensdag een beioek aan da banra braebi aendt aao het Ublad c een lehrgven waarin bg klaagt over de wgse waarop hg daar behandeld is Bg bad tiob al kgkend naar hst oogewone schouwspel der bandelende en verhandelende menigte begeven in den eSscteahoek eo werd daar oaverwaohta door een paar beorabexoekera aaogegrepen en onder groot geecbreenw been en weer geschud Devreendeling die oou taal nist machtig ia werd door beursbeambten ontzet die hem too sekrgft hg beduidden dat da effectenmanoen geen Treamdelingen in bun hoek dulden I Gelukkig kwam kwam deze verklaring bgtgds anders waren er misaobien ongelukken geboord daar de 100 onbeschoft aangevallen Bas reeds tgn revolver had gegrepen nm aich te verdedigen Gemeng de Berichten Gisterenmorgen is da oonneeiboot Ua ik met een atoqmbootje vaS dan havendienst langs agde naar bet droge dok ta oad Cbarloia bg Rot terdam geeleept Vooruit aao atnurkoord bauft dese oorlogsbodem tengevolge der aanvarlDg op de waterige eeo vry groot gat Deo heeleu nacht ie men betig geweest om dit ta atoppeo Ook de sleepboot Fiat Voinntaa beeft belangavarg vóór aan ituarboord doch twven ds waterljja Toen de aanvaring plaats bad voer de sleepboot met een slee j acbter aich stroomafwaarts terwgl de Havik van boven kwam om de haven binnen te atooman tar bereiking van haar ligplaata Ik Men meldt ait Slikkerveer aan de N R Cl Op de vtasserg van den heer Molendyk te OoBteodara brak Woensdagavond om halfzes brand uit doordieo een meisje een brandende lantaarn liet vallen Gelukkig atond bet in b and geraakte perc l beneden den wind van de andere gebouwen die tot de boerderg bebooren Door bet krachtig optreden van particuliareo en van de brandweer vaa Ridderkerk bleef de brand beperkt tot bet gebouw waarin het viae wordt gaiwingeld Amurantie dekt de schade Een vroaw die tracbtt dan branden den beginne te dempen geraakte self in brand en kreeg brandwonden Als medeplichtige aan de in de IJ en Haarlemmermeerpolders gepleegde diefatallsn is Lader in arrest genomen de auster van den Zaterdag te Amaterdam gearreateerdeo A d B Zg is gehuwd en te Amsterdam woonaobtig In bare woning werden tal van voorwerpen aikomatig van die diefitallen in botlag genoman ag had aich ook belast net het verkoopoo en beleenen 1 Uit de recbtsiaal Verdediger Kan da getuige eens nanwkaurig meedeelen wat er voorgevallen iafc sGetuige Zeker Bg lei dat hg mg rgt golden aou ge en auTl niets van hsm tei s Verdediger Hjj lei toch niet hg sou je vg gnlden geven f Getuige Ja dat lai hg precies loo e Verdediger Bg kan toch niet geaegd hebben ebgi bg sprak toch in den aeratao persoen Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WlnteNlenst 1888 99 AangevangeD 1 October TUd van Greenwich iniin BOTTiaDail iee rm OOUDA ROTTlKDiMviee ven 4 1 i lS l ll ll l 7 11 li K li ia 1 1 7 1 14 l ll IIM ll iS u ai 11 4 U il 14 10 11 11 11 14 g 16 i lO i tO 10 iO 7 10 ll M I14 4S 10 11 10 10 ll M 11 81 11 10 1 7 lO I lo ta 10 80 10 4 10 4 11 7 l 7 1 1 40 D door 4 8 7 41 I U l ll t l 11 14 If O 1 47 1 47 10 1 eOUDA DIN BAAOvIsevweL 11 11 1 1 I ll 14 1 41 4 4 4 1111 0 1 1 8 1 7 11 41 1 1 118 U il I U 1 81 U 1 4 l SI 4I 4 11 l ll I 87 l ll 1 14 8 11 7 84 17 a g l7 10 14 11 11 7 80 7 4 7 8 1 07 8 1 7 10 7 40 7 4 l ll 48 1 04 0 41 10 8 10 44 11 41 4 88 4 8 4 18 1 04 l ll 11 18 11 17 48 10 11 10 17 10 8 10 48 10 14 81 D door V 08 7 8 1 14 8 8 i 54 lO M e o U I A i la H T B K D A U nda r 1 14 t 4l 10 17 11 10 11 10 7 l 8 11 17 11 kassLW I Ol 01 10 8111 48 1 8 00 87 8 40 10 01 ll 7 jAmata 8 0 1 18 10 10 108 1 18 111 I II 10 18 11 41 11 17 ll OI 11 10 10 1 e o I D a tl T I o H T vise nree 10 17 11 00 11 10 11 11 t SO 8 17 4 81 l 0 11 14 1 87 1 17 ll 8 1 J7 I S li 8 84 f i 41 11 41 ll S l l I OI 1 10 1 04 07 10 1 t S 10 11 Uirsebl 1 18 t n 7 41 8 87 8 4 00 11 10 10 11 10 81 11 81 li OI 1 87 Ï Ö 8 M 8 81 4 41 1 81 8 11 8 7 81 A aaVA ia SI j u 8 47 1 Il 7 18 I Ci IM 4 87 1 80 M 8 11 Amst O S 7 0 1 10 a Oi 1 l ll 8 4 ♦ 4H 80T 4I 4 Ama W 7 0 8 l 0 11 80 8 08 4 001 00 8 8 8 00 10 Ooada 1 0 1 18 1 U il 11 14 10 88 10 4 II lO II 11 10 lUl krumr wordt d riedi gadtichto Japaoicha tlool S Tmterkt dat lij wtldri in lUat ui igo M booid U bwdao ua de iuMhtigite maritieme mogeadbeden BKLau De Belgiêche regtering beeft eea wedrtrgd nilgetebrereD Toor eeo aebilderg die dienet kan doen bg de drankbaatrgding Gefraagd wordt aan rooratelliag ricb uoiliileDde bg de cadea tan bel laod en geMadeeenerzijdaeeuige erganeo door aleohol aangetaat en eeaige tooneelen tao dreDkenaebap aDdetigdi dmlfde orgaaao tan bet meoacbelgk lichaam bg eeo geiond indirida en familielafaieelen oit een oathoiidenigaiio Het bekroonde werk bigit bet eigendom fan dan Btaat en tal ala cbromolithografle gereproduceerd worden op de groolate ran 1 M bg 1 50 U onder loetiebt Tan den artiit Da fooratelling moet eeo iterken tegeniin tegen het gebruik ran alkobol opwrkkeu en Traea inboexemen voor ago rampaalige govolgen TMr 1 Mei 1899 moeten de inaendingen plaata hebben aan bet Belgiube mioiiteria Tao binaenlandicbe laken Eea jory door den minittar te benopmeii zil uitapraak doee en de bekroonde ontraogt I 500 ala prgi Hoewel het nift afiondergk Termeld ataat aehijnen alleen Balgen mee te kannen dingen BINNENLAND la de kSianwe Arnb Grt f wordt de aan dacht geTea igd op eee onder bet opichrift Uitroer nn epek in bet Ned Landbouw Weekblad oorkomend ongeaoobt pleidooi tao Rnnate Tan bet rrge roilierkeer Daarin wordt nl Tertneld dat in de laatste twee jaar de nitfoer van apek in Zweden toozeer ii gedaald terwgl de üeenache ipekbandel die eeo groeten omvang beeft bleef bloeien Die teruggang in Zweden is naar bet vLaodbonw Weekblad I eegt bieraan toe te schrgveo dat bel onmogelgk ia voordeelig varkens te mesten Bonder de goedkoope roediagpstoffeo en de mialnkking van den tarweoogit gedurende de twee laatste jaren meuigeea ganuopt heeft geheel van bet meaten van verkam af te tien Ko de mialukking van den tarweoogtit aoo nift noodaakelgk eea sterke stggiQg in den prga van het voeder in Zweden teoge olge bebbea ware het niet dat et een inroerreoht van 66 et jper ewt op maïs dat ia gelgk aan 50 pet van da gewone waarde werd geheven waardoor da Zwaedsohe vaikeoafokker hoofdaakelijk afhangt van dan haveroogst Daar de faaveroogit gedurende ten minale drie jaren mislukt is is bet gevolg dat de Zweedscbe spakhandal leer achteruit gaat Denemarken daarentegen beeft vrgbaodel Met goedkoop varkeasvosder te hunner beschikking lyu de Daeniohe boeren in ataat een handel in spek te drgven die dreigt iele den spekhandel van Ierland te niel te anilen doen Het spreekt van lelt dat de Denen hun aocoea in desen handel grootendeels te danken hebben aan hunne coöperatieve organisatie dooh het vLandboow Weekblad t wil toch niet vergeten hebben dat sondsr dat goedkoope voer de handel nooit deie aitgebreidhaid ion hebben verkregen Bg de Vereenigde Botterdamsche Toonsellieten directie Ije Oraa en Haspels is in sindie Aan de Zonnesge bigsp l in drie bedrgven ven Binmenlbal en Ksdelberg Ie Berlgo dal blgkana de kritieken in de Duitsehe dagbladen te Berlgo onder den nnam vAuf dar Sonnenseitet met veel succes ia opgevoerd 8 BI 1 41 4 I K 9 CI 7 7 M 7 8 7 44 7 11 Qeuda Msordreoht door Nieuwerkerk Oapalle atlerdam 0 4 41 4 11 1 04 l ll 1117 l it I Ot 11 8 1 il Kattardam Oapalle Nieuwerkerk lioordreoht Seada 1 80 1 4 l ll 08 1 01 Gouda Zeveabuilan Hoerkanalia Zoelermeer Zegwurd Voorburg iHata 1 48 l tl 8 1 17 8 11 sHaga Voorburg Zoelsrmser Zegwaard Zsveuhuiten Moerkapelle da 108 8 84 7 11 8 14 1 8 II 7 7 l iO 1 81 1 48 08 8 08 18 8 11 7 04 Ulreebl Woerdea 8 4 IS 8 0 Uadaw 1 14 Qoada 8 0 1 Naar wg veroemen tal de eerste opvoering den 15en November in den Grooton Schouwburg ta Rotterdam p aata hebban Qefaiiga eKeaa ik waa da aarala persooo dia sprak e Verdediger Maar hg kan toch niet in den derdan persoon gesproken hebben Getuige Er was geen darde perwoa wg waren maar met one beiden c Beobtar iGetuige loisUr eens Hg heeft toch niet gelegd hg aal ja vjjf gulden geven Hg aal gezegd hebbeo ik ui je vgf gu deo geven Getuige tVeen edelachtbare van o lei hg nieta R chter Ga dan maar tiiten t K 8eh Een journaliat ta New Tork heeft een betook gebracht aan de daar voor anker liggende Argonaut een scbip dat beetemd is om ooderzeeache onderzoekingen ta doen en den bodem van den Oceaan ui langs lobniven om naar wrakken te zoeken die nog gioote wurde bevatten De ingenieur Gaolt aaide Bet reizen met ons laartoig is niet soo avontaurlgk ala men in t algemsen meent Wg vreawn geen ongevallen dear one vaartuig het aakerete Bchip ie dat men aieb vooratalleo kan De Argonauts aiat er ntt uit ala eeo soort ba germacbine en kaa zich alacbta traag bewegen Boren water ecbgnt sg op eeoigen afitand een reusachtigen schildpad Er is slechts ééa mast op welke een holle stalen bnia ia die dient om lacht toe te voeren ala het schip onder water ie Deae bnia is echter niet onontbeerlgk Want in het acheeperuim is genoeg luaht om ooder water da bemanning vgf idi van lacht te voorzien terwgl er nog boitendieo io geval van DOod eeoige rnimten met gecomprimeerde lucht kuanen gebruikt worden Hel scbeep roim ziet er uit als een hollen stalen ejriinder Ter agde vindt men banken en nantiache inatrnmenten Het eohip duikt niet maar zinkt eenvoudig doordat het water laat atroomen in eeoige retervoira Om weder op te stggen wordt bet water nitgepompt en te galijkertgd worden de reaervoirs met lucht gevuld Zoo de pompen defect moofateo geraken kan bailaet worden nilgeworpeo en io t nitente geval kan da buitenste kiel van bet achip 6U0Ö pond awur door behulp van een rad in een oogeublik worden losgescbroafd Het schip stjjgt dan zonder behulp der maehines als een knrk nur da oppervlakte van bat water Door venaters van dik apiegelglaa ia het mogelgk op den bodem der zeei van uit bat aohip onderzoakio en te doen Het achip ui binaenkort onderioekiugen doen nur het wrak vao de Nev Erae dia in 1854 met eeo groote aom gelde uo boord tonk Een dienstmeisje te Hamborg werd wegens brandatichting door onvoorzichtigheid tot 1 maand veroordeeld De hur toegevoegde verdediger had lioh in het nur der behaodeling vergist eo kwam e ret toen het getaigenverboor was afgeloopen Het hooggerechtihol heeft het vonnis gecasseerd op grond dat de beklaagde dan noodigen bgetaod had ontbroken De gemeenteraad van Straatabnrg heelt basloten aan de gemeeotelijke lagere scholen seboolkeukona op ta richten om de kinderen uit de volksklaase gned koken Ie leereo 4 IB lil I I l ll 1 11 i SO I 8B I0 l 4 4 01 4 40 4 10 4 17 8 04 1 10 17 7 8 84 8 41 1 47 1 44 1 4 01 0t 14 8 0 4 08 4 14 8 40 4I 1 1 81 1 41 l ll i oe 17 8 14 4 01 4 17 10 17 10 84 10 41 11 11 11 7 10 7 18 7 8 4 4 1 48 a l ii i r 10 84 10 14 10 0 M 10 07 il 8 4 18 84 11 10 Uit Leeuwarden werd Dinsdagmorgeo te Amaterdam gebracht een gevaogene die aldaar 20 jaar io de getaogenia had verbigf gehouden en thana moest uitgeleverd worden aan Daitachlaod alwaar hg nog 15 jaar gevangenisstraf moet ondergaan Hen sehrgft aan bat Haagache Dagblad Op den Loosdninaebeo weg aiet men dagaIjjkt het ergerlijk sebonwapal vaa eea ondan magereu eael geapaoneo voor een zwaren wagen die door middel vao hevige elokalagen vootlgedraveo wordt Ue eigeour een lid vao de Dieiaabaacharming helau kocht bet afgeleefde die voor weinige guldens Daar bet nog teekenen van levea gaf werd het met velerlei touw voor een plompen wagea gaapannen tn da fweep van het koord ontdaan zoodat da toegebrachte slagan secuurder gevoeld worden Een vronwaparaooD giataren te s Hertogenboseb wegene dronkeosehap par wagen naar het politiebureau verroerd tgnde om daar hur roes nil te abipen was horten tgd na bara ODtnuehtering weder ia zoodanigen ataat dat ig opoisow in baar roiig logiea terechtkwam g ia moeder van varsehaidalia kindaiia an beeft een oppaiseadeo mao ATJfEH Aan het otBcieal verslag van 18 tot U September is het volgende ontleend Sagi der XXV moekima en zaidetgke nedarzetlittgen Volgens berichten oit Leboog waren bg bat vertrek van t Oemar van Foetjoeb Ktoeng Maisin vele lieden uit Groot Atjeh a de Zuide gke nederiettiogrn afkomstig mM aa under geweren aldur achtergebleven met bet doel zich van hem af te eoheiden en naar hanne woouplutaeu terng Ie keereo en tolkt wegens de op den aftooht van Tamséb naar Poaljoeh Kroeog tiu m doorgeelaoa ellende en nit onwil om t Oemar nog varder Zaidwutts te volgen Sagi der XXII moekima Nadat de Wakilt der raoekim Loethoe VII moekima Baid herbaaldelgk uitstel badden gekregen van de betaling van de un die moekima opgelegde boete van 200 dollar verzochten tg op 17 September wederom eeno maand oitital bewerende nog niete bgeen te hebben kunnen krggen Op last van den assiaiaol reaidant werdee deu hoofden wegens blgkbareo onwil eo Igdegk verut io airest geateld wat tsngevolge bad dat op den 21an September 100 dollar werden betuld en voor ruim 100 dollar un gandwerken als wurborg werd gegeven wurop de arrestanten in vrgbeid werden gesteld Door een delaebemeat van 75 man werd op den 20en SepUmbar uo bivak betrokken op deo Z O belling van de TjotGoedaom van daar uit ta patrouillaeren en hinderlagen te leggen in bet gebergte der VII moekime BaU De vooruitgetcboven po teo werden van de hoogere heuvela beacboUo door eene bende van 10 a 15 man die bg nadering der troepen booger in het gebergte vluchtten Van da bevolking der moekims lamkrak ea Kroeog Mah weid in verband met de iovallenda regena spoedige levering tegen betaling gevordaid van de voor de barakken benoodigda geringe hoeveelheid bamboe en atap Al dadelgk werden betwaren daartegen opgemaakt oifidat de bevolking vreaede voor wruk van da vjiaudige bende wegens medewerking tot den boow der barakken De imam lan Lamkrak list echter toch bamboe en atap leveren De imam van Kroeng Mah daarentegen bleef talmen bewerende dat bamboe in de bnart schun voorhanden en baiwurlgk te kragen was Vertaoedelgk in verbood met deu bivak eering io Ide benvela ia pang Mtrbonw mat iBoe bende volgens ontvangen berichten afgetrokken naar het henvalgebied bstuideo lO M l l I U D door 8 10 10 04 10 11 10 11 lOJI 10 84 7 11 8 0 1 0 1 11 l l 10 10 14 II 80 7 18 I t n 10 10 DeOtre ualUAi e 47 la en Ie kl Elk t l4 f reiaiger meet sieh f y 10 01 V bovendien vooizien vu 7 41 1 10 10 07 10 80 een bewijeaf O 0 10 8 11 a 8 D door 8 88 10 lO U 10 1 10 1 10 11 7 1 14 8 11 I 1 14 1 44 ll l ll S4 4 t l 10 10 7 0 7 1 18 80 n I IO 18 7 41 Nur aaoleiding van beriahten dat aolgelingen van teungkee di Boasoeh tick U DaUr Tjoh scbnil bielden werd dia kampoog lOden acht van 13 op 14 deur omsiogsld Eeo vgflal van blanke wapaoa vooriiene Atjefaara tjaekttan ta ontvluchten wat aan drie hunner gelukte Da twee anderen tanvelden éin kfonav bleek te tgn teungkos Amio schuonvsder vao taongkoa di Boeeoeh Bg diaultde gelegenheid werdeo een negental Atjsbers gurreeteerd die sich niet door kampongpaeeen konden legitimeeren mét het gevolg dat aich binnen eenige dagen weder 10 Atjebers nit DaUr Tjoh en 20 oit Si Nadsni ter erlanging van kampongpusen kwa men uomelden Op 14 15 16 en 17 deaer werd door troepen van Selimoeo vergeuld van den tgd wd civiel gataghabber van dat ressort eene excursie gemukt ter verkenninc der wegen die nur de aao den boveoloop der Atjahiivisr gelegen nederzelting Si MileuS leiden meersaaien genoemd als rusipunt en schuilpluts vao vijandige hoofden Onderweg werden twee kleine oederzttiogen ungetrofleu te Paboe au ICen4oug de eerste wu verlaten in de tweede waren alleen een 6tal vrouwen unweaig wier mannen op de hertenjubt taettten te ago In de nabgheid van Keneung werd de troep beecbolen door een viertal Atjebers iia bonner sneuvelde en aijn voorludgeweer en b anke wapena kwamen in oou banden uhteraf bleek hg io de verlaten bevonden nedertetting Paboe te huis te bebooren de aodarsn wurvan een gewond wiaten in bet aware basen te ontkomen VEBSCHEIÜBNIIElü Profeteor Koch ie eenigeo tg I geleden naar Italii gegun om er de malaria ta bestudeeren De eerete resultaten van dit onderzoek deelt de ePetit Bleu mede De beroemde Berlgsohe buiarioloog uu hebban ootdekt dat de siekte uiat gelgk meo tot dusver meeode het gevolg is van de inademing van ODgezoode moeras dampen maar wordt veroorzeaht door den aleek van een bepulde aoort mnggeo die durbg in de wonde een vergif uitstorten dat da malariakoortsen verwekt Professor Kocb aat tgn onderaoekingen oog voort Dit de Molukkeo werd uo bet Centr t geschreven Het koppaosnrllen oodsr de Alfaeren van Z Oeram neemt in den lutsten tgd schrikba rand toe vooral in de afdeeling Hatoesoea Daar ia eeuigen tjjd geleden de poslbonder Ipor een bende met geweren gewapende Altren met moord eo gesneld worden bedreigd jfia hy eenige tot dien Alfoereoheo etsm be liaorende mannen die hij gevangen bad gezet iet in vrgbeid etelde Door de grootete deodsferwacbting ta tooneo en dien wilden onder het oog te houden wat bun ta wachten slond too zg eeo dieoaar vau de kompaaie vermoordden ia dat geepuie afgetrokken Volgens ooggetuigen moet die posthonder nn Hatoesoea bg die gelegenheid een telduae tegenwoordigheid van geest getoond hebbeo Toen bg zgn weigeriug de Alfoeren onieveer 20 geweren op hem richtten en dreigden af te trekken als hg nog eens weigerde toonde hij de grootete kalmte deed geen atap achteruit en zij nog Schiet mg neer aoo gg dnifl maar weet dat wanneer ik val ik eeo dieour der kompaitnie biunankort een oorlogasehip ui komen met de noedige soldaten om mijn dood ta wreken De peel neemt te Bombaj weer af In de Torige week stierren er daar 96 un tegen 116 in de vooiafgaanda week In de andere districten tan bet preeiJentrobap stierven er achter de vorige week bgnn 5000 memcben aan In Mysore neemt de ziekte toe In Uadru een kleine vermindering Oppe Indiï ia nog vrg STADSNIEUWS GOUDA 4 November 1898 Da cadet H IJeul de Schepper van de Koo Uil academie bestemd voor de inf b t I ia nadat beelamd voor dat wapen io Oost IodiS Tot 2n machioiat aan hel Zieksnhuis op de Ooolaiugal te Rotterdam ia benoemd de beer J Bisaehop Tot tydalgk Ottderwgur aao eene O L School ta Gouderak is beooemd da heer P da Baadt alhier In de Nota Spaarbaak alhier werd g eduiende da maaod Otitobar 1898 ingelegd f 10490 71 tarugbetwid f 19225 66 Zondag 13 Donderdag 17 en Zondag 20 Novembw nl de afd Gouda van dea Nad B K Volkabond hur Patrooofeeat vieren hetwelk opgaloistetd ui wordeo door de ZangTamoigiog St Ouciliat verder tullen optreden Professor Giovanni Bosco van Milun da maast varmearda senutie Prestidigitatenr vaa doD tueowoordigen tgd ao eAatratas Man J Bark Baach a Illaaion sDas Woa dermSdcheu von Chieagoc mat medewerking vao deo heer B ran dar Borat de beminde Karakterkomisk en Homorist De afd vGoudae van 2aadagsrnsti hield eergietsren in v lScbaakbordc aldur een algemuoe vergedering De ontvangalen in t afgeloopeo boekjur bedroegeo f 39 50 de uitgaven f 27 10 dus een batig uidoinku van f 12 40 Het ledental bleef tameli k stationaair Tot afgevurdigden ter Algem Vergadering in t laatst deur msand te Utrecht t hondea werden gekozen de heeran P W Kampbuiaeo en G Krook aan wie werd opgedragen Gouda als plult voor te stellen wur de Algem Vergadsrieg t volgend jaar aoo gahouden worden Met een zeer schoon aaa alle eiichen van onzen modernen tgd voldoend piogtamma traden de Heereo Schelliok Wirta en van Zutphen voor eeo oog al lamelgk goed opgekomen publiek op Hou ooocert mag voorzeker a s welgeslaagd bescboawd wordeo en wg knnnen den heeren dan ook uiet andera doen dan ons compliment te maken over hunne fruie vertolking De Ueer Wirlz als cellist noemen wg wel bet atlereerats Alhoewel hg oog de jongste is zoo behoeft hg voor geen der anderen onder te doen flQ ia een celli t die mee kan pralen natuurlgk bedoeld ii edestrgkeo en dat wil wat zeggen in een tgd waar bet niet meer voldoeode is om met wat veel techniek en wat artialieke blufierigbeid het publiek in verbazing te bvengen neen die tgd is geInkkig voorbg De Ueer Wiitf beeft getoond dal bg behalve techni k ook eeu eaiver mnaikaal gevoi 1 beaat tsvens bezit hjj ook een sehooneo ronden toon Toch moet genoemde heer er zich voor wtohteo niet te veel reu zga instrument Ie Tergen io een kleine ruimte zooale de laal Nnt en Vermaak dan zou de toon rnv wordeo Wat de heer Soheilink betreft reeds de keoze der nummer kenmerkt bem als den srnstigen kunstenur Van ziju lieder n in de eerste afdeeling was dat van Hugo Woll wet het schoooste De Hr Scbellink is yvel een der eerete zoo niet de allereerste die deae liederen ven Wolf Sommer en Straues bier ten gehoore bepft gebracht Ilem onzen afzonderlijken dank daartoor Wat bet tweede gedeelto betreft met de vertolk ng van Scbnbeit e Ungeduld konden we nu niet zoo heel erg dweepen ook Brahm a sËrosts Qeuogc kwam ons ni t altgd voor dat het was wat het kon zgn Die eerste regel 0 Tod wie bitter bist dut kon dunkt ons wel smartoIgker sgn De overgang daarentegen O Tnd wie wobi thnst du eic wu uer z er prgtsnswaardig Nog viel ons op hoe de heer Soheilink het woord bitter met een korte i uitsprak Wurom weten we niet helmis dan ook maar en korte opmerking De tweede luiste liederen René en Avond ven een Ned componiit weer eeo zeer goede keoze oit de groote maiia van Ned zaogitokken van den t enwoordlgen tijd Hier was de uoger weder geheel op dreef en zg bezorgden bem dan ook een wel verdiend succes Voor dat wy lol den beer van Zotphen ovo guo willen wü nog even dit van den heer Schellink zeggen Lut bg toch vooral het publiek in de oogen zien In de oogen de spiegel der liel drukt zieb alles nit wat in ons bioneoete omgaat Ziet bel publiek das den uoger un dan boort men teveos veel duidelijker de veraodering van toon Nu moeit men bepaald den zanger niet unzien men kreeg dan nieta anders dan twee gesloten oogleden te zien En dan ook dit nog Een baryton zanger wachte ar aich voor niet Ie veel open te zingen Bg de meeeta tonen klinkt de gedekte beter als de open toon Vao den beer van Zotphen behoeven wij niet veel te leggen Ali pianist is hij hier ter stede raeda genoeg bekend Met blijdecbap is evenwel ie naspanran dat hg zich van lieverlede meer ulfetandig gut ontwikkelen en de aohoohcbe gabmiken gaat afleggen Met ééa dingknnasn wg ons evenwel altgd niet Tereenigen n 1 met het terughouden van een noot op eeo bepuld mutdeel Dat nu eens terug hooden en dan weder voorwurta snellen kan aoms bepuld hiaderlgk tgn geinige de inleiding ran Ungeduld In Grieg e a durentegen wu bel niet lió merkbur Wellicht kwam bat durdoor dat Grieg moderner als SchoberI is Den moet de heer ran Zotphen het publiek wat meer nog in warnia brengen Het geheel is nog wel wal te beaohufd te precies Nog een beetje jiikantar au tnsacbenbeUao wat hariochtelgkar en wa kannrn den hr T Zotphen looh reeds eeo reer verdianitelyk pianist tot de beile rekenen En biermede zgn we net l t kringetje rood gewaeet eo sluiten we on rnxirduling mur toeb roepen wij urat den knnatenur s nog lot weaniena toa Wur higft bat concert van dar Stap van Zotphen 7 Bg Kon baalnit ia bmumd tol notaris binnen het arrondissement Utrecht ter standplaaia da gamunU Bodegraven W A da Favaage eandidutnolaris te Harmaien 8ciioofiH iTi Eergie eien werd det gamernte bezocht door deti Geuerul Ml r E van Ueodt boofdiut ndant van bet leger Hot het ineperteeron der miliuire verplegingsinrichlingeu Geroemde opper ofBcier was vergezeld van den mijeotiotsodant W N Roldaena Au de uoi ertiteitfti Amaterdam 1 afgelegd bi 1 docturul examen ia du pbarmacio door den heer G Schenk Bmq A bacbt Voor de vacaturen ala leden van den rud dezer gemeente in pluta van wgleo de heeren D Boelhonwor eu C Benschop Sr aiJn candidaat gesteld vso nnti rev ij de de heeren C Voorsluijs I Verslngs en J Tai der Hee Joba sn en van vrijaiouige liohliug de boeren C eaa der Hee Cz en G Boor Eene NIEUWE ZENDI G DAÏES m HEMEN PARAPLÏÏIESs A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA TelepkeoH JVa 3t Imstérdiiin Vikra tlolkrs T 6 lOOV 8flV 88 I S Beurs van S NOVEMDKR 88 i Nr D ai D Jart Nod W 8 Vi dito dito dito S dito dito dito 3 UoKOsa übl QeuJl 1881 81 S iTiUfclnsohrgvlng 1888 81 5 83 831 OosTasa Obl in papier 1888 B dito in silver Ut 8 PoaruOAL Obl mot coupon 8 dito tinkel 3 04 97 IOSU 1 s 77 101 38 100 100 658 478 103 601 lOlV 198 4 100 987 186 V 86 80 lli UI I06V 8081 IO It e US 99 Soeutio Obl Binnenl 1894 4 dito Goconi 1880 4 dilo bij Bolba 188 4 dito bij Hop 1889 10 i dito in goud leen 188 8 dito dito dito 18S4 5 Span Perpet lohuld 1881 4 1 TvsKHJ Oepr Conv loon 1890 4 Ge leening eeria D Goc leening eorlftC Slout va liep i obl 119 E Maxiou OW Buit Soh 1880 8 VaKrztuu Obl 4 onbop 1881 AMSnaoAM Oliligstieii 1895 3 BoTTaauAU Sted leen 1894 3 811 N D N Afr lUndeler aand Areorfeb Teb Mü Corlifioelen DollMastscliappij dito Arn Hjpothcekb paodbr 4 Cult Mij der Voretonl aand e Gr llypothookb psndbr 3Vi Nwlerlandechfl bank aand Ned Handelmaateoh dito N W k Fso llvp b paudbr 3 Solt Hy jotlie kb pandlr SV Utr Ilvpolbeekb dito 3V ÜosTBlta ÖjBl Hoog bank aand BcBL Hypotheekbank pandb 4VJ Aiiaiiu Uqut hvpoth psnilb I Maiw L O Pr Lien tori Nju HoH IJ 8poor Mij Rnd Mi tot Eipl V St Spw aand Ned Iiid Spoorwegm aand Ked Zuid Afr Spm aaud S dilo dilo dito 1891 dito 8 58 IlALia Spoor 1887 89 A EoU S Zuid IUl Sp mij A H obl 3 PoL Warecbeu Weenen aaud 4 108 ioi j Vil Smi Or nuie Bpw Mlj obl 4 i Bidtiaehe dito aand Fatwwa dito aand 5 Ivug Dombr dilo aand 8 Kursk Oh Aio 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 As ll u lil AuealKA Cent Pao Sp Mij obl 0 ao Chic North W pr C v aand dilo dito Win St Peter obl 7 1 l 8i Denver h Eio Or Spm cerl v a 14 lilinoU Jemrsl obl ia goud 4 1 109 t LouUv fc NaibvilliCort vjuincl S i Meairo N 8pw M lehvp o 10 V Mis Kan a v 4pCl pief Mnd U N York Ontse o k West aand 1 dito Penn Obio oblig Oregon Calif Ie hyp in good 8 81 Paul Minn k Hanit obl 7 On Pee Hoof lijn obig dito dito Line Col le hyp 0 8 11 Cahada Can Boutb Cbart v und Tin 0 Ballw fcNa lcb d co 171 103 IO lOl s 991 117Vr Aastard Omnibua Mij und Botterd Tramwe Hasla Band Nao Slad Amsterdam sand 8 Bled Bolterdam aand 8 BlLon Stad Antwerpen 1187 Blad Brussel 1888 i HoüO Tbeiss Reaullr Qgaelsch 4 Oorraaa StaaUleenig 1180 6 K K Oost B Cr lS80 8 8pA n Stad Madrid 8 1188 Nto Ver B t vb Speel eert EKLElllDE ca ZWAKTE VILVETEEU S voor Rlousfn en Co itume Gegarandeex i Solide in alle prUien De 8AM80M MARKV OVDA ADVERTENTIEW TANDARTS E GASSITO Gouda Turfbaarkt M i SPREBKVBMJli MAANDAG DINSDAG DONDBRDAÓ w ZATKIIDAQ van g tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG viui ttot J nor ZONDAGS uiat cinANUs HAaAarrrs rtv Pmteips NO UVEAUT ÉS WU Terxoflkfln d Ltamei die ons irefllut treerd mode album voor hot Wlnter el io n noeh uiat ontv tigen liMbbsn dit tt wül n aanvraKen ari I JULESJiLUZOTaC r rh Hetaelve wordt ilan omgaftnd grfttia m f fpanoo toeKOzondon Beitelltntien van af SS francs vrij van aUt koiten a n tmlti met 5 rerhoofflng RiixpUIUi4 RtHr It RumIuI 1 1 J F CUIJPER S Westeinde 3 Amprikaansohe Jij uiAHDdfll kinho of drio DiBiindol tiotaliug volgen rirooukom j r CUIJPERS We5temde37 TuvuiiM hub ik lo uer inya geachte clifiutèle te berichten dat de lieer VAN JB heeii opgehouOen AQBMT oor € iottaa tm n teveua Tenoekendo alle orders direct aan roü te adresseeren Ook aauvrageii roor stemming f SCHlKÜAMiMER GENEVEE Merit t NIGHTCAP VerkrUgbaar bilt M N B All howiji van oohlhoid i t oaehot eu kurk steeds vooi ian nn don noun dar Firma P HOPFB PEETER8 Jé lim VELZENj Dubbele Buurt B 10 I TAILLEUR