Goudsche Courant, zaterdag 5 november 1898

378te Jaargang Maandag 7 November J898 No 7729 mmim göürmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Te OOUDA bg C LUGEB Apotheker Markt en bg WOLFF k Co Westhaven 1 stedelijke Cïasfaijriek te GOUDA De prij Ton het au is O cent per M em ïoor Kooktoeetellen of Motoren 4 et Onder lekere voorwaardan worden peiceelen g ti aan de hoofdbnii verbonilen met 15 meter rge leiding achter den gaameter Voor 3 en 6 lichtaaametera bedraagt de banr 10 cent per maand Bewonen Tan perceelen Tan ten hoogtte ƒ 2 25 per week kunnen wekelgkn afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoeetellen enz tegen betaling Tan eenige centen per week in hnnr bekomen FBANSCIE STOOMVEBVEBU M ekemiselie WtsselierU Tilt H OPPENIJEIMEK 19 KruUIiade SotterOam OtbreTeteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt Toor OOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit Toor het itoomen en Terren Tan alle Ueeren en Dameegarderoben aleook alle Kindergowleren Speciale inrichting TOor het ttoomen ran plnchemanteli Teeren bont eni Oordgnen tafelkleeden eni worden naar d nienwite en laatate methode geverfd Alle goederen hetcg geetoomd of geverfd worden onachadelgk voor de geiondbeid rolgeni ataal bewerkt A SLEGT beTeslt lich aan tut het leTeren van Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood ta cent de K G NIEÜWK HAVJ5N 28 Bekroond op de Internationale TentoonatelUng Tan Bakkerg Maalderg en Kook knnst te t Oravenhaffe met een diploma Vergold Zilveren Medaille NIeaw onovertrofren Prof l r Liobori wolbokoiul B nivw saACBï iLZXis Ml AUnn aU nut Falirllkiiniirl Ijr tot voortdurende radicale en xekere genezing ran alle zeUs de meest hardnekkige tienuw Mlektcüf Tooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleekznoht Benauwdheid Iloofdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn eleobte spgsTertering Onvermogen Impotenz Pollutiona enz Uitvoerige prospectussen Frijii ier Auoh D 1 fl 3v dubbele floioh 6 CentriulDepSt Matth v d Vegto Ksltbomiuel Bepöta M OllSban Co Amstordsm F Hnppol s Gmvenknffe J Halmmsui ds Jong J uin Aottsrdam Wolff tt Co aouda en l ü Ue drogiiteu GRATIS bskoml slks laser van iUUsd hat aiat Bllasa voor ilekaa msar ook voor isasdsakssast belaa ri ks sa BstUgs boA E MEN BEI HEIEI Hsn solniva sus brleOaart ssa U tarB Boskhandsl to fMti M Bottardam m Een ware Schat voor da ongelukkige slachtoSsra der Z tfboTlekking Onanie en gehaune nitapattingea ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIIMG BoUandaohe uitgare met 27 atb Frna 2 gulden Ieder die aan ds veraohrikkelgke gevolgen Tan deze ondeu Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka dnizand van een aekeren dood Te Terkrggen hg hetVer lagaMagazin ta Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in poatzegela en in elkan boakkandal in Holland a Heden OPEIVII G DCB St JVicolaas Etalage ONTVANCfEN groote en prachtige Sorteering I OÜVEAÜTÉ S op Luze en Huishoudelijk gelled AANBBVBLEND Toorhaen Wed BüELSÜMS DE STEDELIJKE HYPOTHEEKBANK SeveêUga U t UHArKmHMttB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Sluit op billijke Toorwaarden leUleemUt0en onder Kerête Bj potkeeatr ver band op Ktltmen en Itunder e zonder vooruitbetaling van rente Geeft di Fanibrteven uit tegen den koers van 08 Inlichtingen te bekomen te Godda voor de FamMtrtevem bg de Heeren M J OQIKK k Oo Kassiers en Gommissionnairs in Hffecten TOorde UlfP thekem bg den HeerW J FORTUIJN UROOGLEKVBB Haren aldaar Directeuren DBÜOGLKEVBR FOKTUYN Ma 8 JULES ENÏHOVBN Het groote aantal zenuwkwalen nof Rteeda alle middelui door d nAiuba w t iw uip usewaad Esnt mu dm nlaowaa tlld ko t de Mr tos d t xlj door hot liniik iiuk D vm den aoovoiidlntaa w g nuaalük luifa do hnld om phjiiologiiobo ontdokklDi codua beaft dl n honderd pnelbemlnfeii thuia oYerdo foheato wereld Terbreldlii en terwijl tifBi veUDHtaippeUJk kringen ae hoorete bëUnnteUinc wekt torene oen weldMd blijkt t lUn Toor do md leanvkwtJeii lIJdinHo mooeötheid Dw feneeiwlln la nltfovoBdan rtoor den gaweieii Offloler rux Geiondtttlt Dr BenunWelmnMiat Tlfihofen B beraeiop de on dflrvlndlng opgeduo In h HMÜif e praktijk Do r waMchimc v n het li M MBBaal pw ilav woi4 Ammri iMaUkü d r 4 hnld nHUtfellUk k iwKvatel niedegcd ld H t deie geneeeirij weidan werkelijk ekittorowle reooUatea Terluregea en tlJ meakU looreel opganr d t t b een door den ottTWIer iMwÜMvaa werkje ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkaailM an aaeealep btnnen korten tl d roede de e r k Tsruhe en ia Dit boekje berat niet aUeen tot bot ffMte pnbiiflk voritwinbere verklaringen omtrent htt weeën dor nleoware therapie en de daamede lolfa In wnnhoplgfl zevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weteneobappelijke ver bniidalingBn nltde medlecheblMdendiaeendeKegeneflewlJia goirildslfai toonedo aaohrlft van tal vau Ketnlnobriften van hooggoplaabite geneaakondtgea onder weh f AeaMre mo tr prarsaier au palvhileTak ta raN a na Roeianant tït SlateBreaer e arakttae rea lanefahaar aaa het fcraaktleniBee gaatlaht da Ohareaton ealutaratli Or CeliataStalde aroiamaea daraade alle plaa teelllke awafte vanwalüilai van gahÜBaik oni b ilj dia reeda onder genoeakondïgo behandeling pwoeataiJn mar door bakjïdom bl u viTa krlaaallnji la an bal tlafan v huVa a veatoë mlL wrijvenVelnofriBearen BtMniloDi orieeWei éeB gMiMlngof tr K f i rUBlging h a b miaartoe liebVen en ten aiötté éy dlo vr es cev ï n To f fccroü mlaütoe radóa bebbeS worene veraoblJnHalen ala ilob aanheadtal aaga g voelaa vardaavlna ia bat kaiM booHalla aet Miali beid fltkkarln ae an deaher warden veer da eegan drakkanta pijn onder bat vMrhooM aeldeg la Éê aonn hal vee ea Aan allen wier Hnnarseatel veer f nilndar naaiccdaap M f Mn MgroiManad aenawAehtlchvld llJdM waarvan da kanteekenan eijn odroalaeba bo Mpl n gretiie aabata heefëalje klaedattdra roeUeHkbalkaarliald tjaaa lia d alapaloaabald netiamatllka eeraat en enkahagelljlia teaaiaaj verder alle laken la door beroerte gatreffaa warden anog Uiden aaa da govoigen daamn leoala varlaamlagaa oavaraieaan tat afrakaa rwara taagval naaletl allkkea all rh M ar gawrIeMoe aul veertlie l e plaateallllie awafte vanwalüilai van lahaegai ooi B iiJ dia reeda onder genoeakon aeiwi aan aldemdrleoAtegórlla Taa aaiiawigdors ala ook aan Jange ni la a lijdende aan blaakiaaM en kraoMaloeahald oE an gacooda lelfa aan Jonge paraenen dia vaal mat het hoeM warkin en geeatalijke reautl willen voorkomea wordt dringend aangeraden alch bet bovenTermeldawarkJaaattteaohaffen hetwelk op aaavrag koatafoea an anoo ver oaden wordt door AannterdKni Sotterdaiii Vtrorht I OBKV POBTOSr Uudograoht btj de Qaardbrng F IBL Op de Joagata hrgfennlaah madloioale teutoonetelling in de W lMm Bn Bohe Beaaa wilM Uwt da KedUflhe JnriJ a t d l lvr Mn MadaAl hmUrmapA Haehinale en Chemische zuivering en ontsnietting van Bedden en Matrassen bij 6ebr DE RÜUDT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao i m i s a igs SatmaUge door d nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterd fabricatl ea Bfaioitaod gabruik van jnc en fijnste grondatofluu garanilmvoi li n verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbaveteswaardig fabrikaat nauwkeniig beantH oordoiido aan den inhoud dw reep Etikatten Dt rma behaalde 7 Brevets als Hofleverancier H Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewös u oilmnntand ja Nona TOoa déaa m on nna MatellI Var preisaUre cIsmm en oonaldéimtloB aa Totra zaaUaDto kbiiaattton da Oluwolat bonbona varlaa eto to fabrikaat ia Terkrügbaar bij H H CuiifiseuTS Banketbakkers eni u OenenalTertegenwoordipsr voor Ned Uu d jKliu HatteiBlodt imalerdani Kalverstraat 103 Lensvelt Nicola HOFLEVERANCIER Veeaeslraat 23 den Haag BiOOD m BEMIIt lTriBHIEK LÏÏNCHEOITEOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk worilt nl joBj Of mj door oDM Mft ria wUkü inlaai ifooT da lomyhe lariehtlai doaor epaar bank fam mes vel kwartjjaa Prrs 15 ceiii parto eitra JyïS Xl l lsn de pMrbkuViiab anfa a v U TU Iv OII t l dA iitwwpfng üluit lc6 d apMTbuik diildcl l li i o w rp nl Iri i N s redlgrt U cyn i de enurBenl 91 eeuvoiidig we r u eluitea en t op tiienir da luet tot BMrea Voreendinr tag rembi of TOOnUtbt i i i udhuU Herkur t lüiiiiandli Vsstscb o 8olub t Co SmlUrSea MT BERICHT ONTTANOEN Fransehe Dames Winter Pantoffel heel fijn en goedkoop HeerenOames Oamesan Kinder FUtmool Pantoffel in alle prjjien in het Noordbrabentsch cbosn en LaarzenMagazyn Kleitveg M 30 tegenover de Kleiwegstoeg Het beate Adres voor alle soorten Sehoenuierk Jteparatiën en atm gemeten werk Aanbevelend C SMITS a Jiekt kortom Wat nxaniatiat u3nS ra sa SSXS taiaa Vil lsMtkstMiniaaaatawaad t sa ygfXmmttm sisads ia tsdsr ka asj AÉir fih£xpefcr Pi l W Mt 7D osai sa 1 85 d a s dL Ttortuta ia U aiaiats Ifodieksi to b r AAioktsi tOs tsBattydsai ZIE ÜE ETALAGE 1 Burgers ileatène 1 lis het beste en ffoedlcoopate kettiiiglooze 1 HIJ WIEL iè minflvi im 1 Sr k et i 03 b 8 5S a o S i 1 g il Ijcvciiitsr Il QH JHOFlEVniAIICIER V Vertegenwoordiger 1 J C DERÜITER Gouda HM iMsit oudiaMykats sa fa ê nuklulTlulitottsmkUdvooclIims en vooral damis sa Kinaersefaotnwirlc UdeAiiHtlutirvanC I IIUIar4es arlls leatk 8tr l4 M Mtt oi HSlil op num en fabrteksauik fUntur Mre MeltefelalMM M SMeM aisii i Ml Seiwetmef t tr e f Gouda Drnk vab A BBINKMAN A Za BilteDlaDdscli Overzicht Xa d0 Fnoftche Kamer trad hek nieowe kabioat op met eeo ministerieele rerklariog Daarin wordt de lapifmatiJ vao hetbai erlgk geziig beveetigd en rertrooweD in bet leger aitgeeproken met bet bealQit om de MDVallen te bestryden van beo die bifc leger met zekere pereonen aoltdair willeo rerklaren Ëreoseer bêichoawt het kabinet bet cyo pticbt de aikioeriog der beUiecingen van de jaatitie te Tersekeren Wy noet D too loidt bet Toorts de Terwacbtingan rechtraardigeo dte Frankrijk in bet leveo riep door de natiën uit ta noodtgea toi deelDemiog atn de wereldtenboooitslling van 1900 en ouse stelling sterker maken welke gewgd ii door een kostbear boodgeooot ohap Onze buiteetaodaobe politiek zal bezia d ago door de lorg toor de be angeo des lauda en er zicb op toe l gen haar etraten in rerhonding te atellen tot de waarde fan het doel met den eteoo ran bet parlement Wg zyn aan kabtnet van aereenigiog wy willen ern liaatkande van bervormmg en Toornitgang De premier vraagt daarna de begrotttiogtontwerpen foor 1899 af te doen Het kaoioet tal een iokomitenbelasting een laoceasiebelastug een beraieuiDg ran de drankbelaatiog een ontwerp van werklieden peosioDneering en tot regeling Tan hetlandbonwcrediet voorstellen Hek beitaande oecoaomische itelael en de itabiliteit der doaaue tarieven aal gehandhaafd WOrdea De mioiatorieele reiklaring word toegejuicht Preaident Dea hanel heeft drie motiea ontvangen waarvan een van da la Porte luidende ala volgt De Kamer de verklaringen van de regeeriog goadknartude en verfcroawen stellende in haar wil om hervormiogeo tot atand te brengen daarbg alechta ateanenda op de reps blikeioiehe eardarbeij gaat orer tot da orde van den dag Daa motie wordt met 429 tagea € 4 itemBan ngeaomen V Qiateiao had te Pargs weer aeo Kitting plaats van de beide vradeacommia iet Men verwacht ta Waabington dat de Spaaniche afgevaardigden een formaele waifjering Kallen overhandigen om de Fbilippgnen in hun geheel aan de Veresoigda Staten af te staan en nieawa vredeavooratellen lallen Terlangen Deie weigering bod sdo wordt aan de cDsily Telegraph gewind een mauoeuvre zgn die bemst op bet feit dat in Amerika Zondag de verkieziDgen voor het congres plaats hebben en dac de uitbreiding van grondgebied o a door aanaxatie van de Philippgnen een der verkielingsUnzen geweest is De correspondent van da Daitj Telegraph spreekt tegen dat die leaza zoo algemeen ia aangenomen Er zgn repablikeinen geweest die verklaard hebben dat bet stemmes op damooratea gelgk zon staan mat stemman voor bat opgeven der Pbilippgnen maar in het land wordt lang niet Bl emeen desa beteekenia aan die stemmen gehecht Krggen de democraten de meerderheid dan hopen da Spanjaarden echter toch op een vermindering der Amerikaanacbe eiicben wat FEVILLETOJHI GedenkscfcriftcD van een Gelakiocker ANNIBAL BlYUSmiSQ i om hti FranKk DOOB W NÜTTEBS 8B Gelukkig haar sangezioht toont geen doodskleur baar trekken zijn niet venrrongSD H Dam den brief van den tchoorsteaDmBDtel en greep met zekere bazordheid naar bet couvert rseds gesimd met het funiliewapsit en van adrea voorsiea Welke boose geeat gaf haar aok in n n sekryven op het laaUte ooaenblik te doorlezen mompelde bij den bnef verbergende Toen dacht hg een oogenblik na Vervolgens richtte hg de dooda op sleepte de loodzware onhasdelbare msaas naar den leuniloel by het vuur plooide bet Igk in zittende houding SB vouwde de bjjna reeda ventgfda handen in den schoot Toen ging hij eenige sohredan sobtemit en beBohoawde de zittende gel k een kunstenaar z n wark on bet affect te baoordeelen Hij knikte goedkeurend Het il alaof ze slaapt t Nog enkele oogenblikken toefde bij alsof ieto ham weerhield Ën toen kg aiadelijk da krak van da daar mal da raoktarbasd omklemde aarselde hy den afstand dt r PbÜippynen betreft eo iu dtt geval is een beetje tamporiseeren hun niet kwalgk te nemen De Figaro gelooft dat de tweecommiss es het heel moeilgk eens zullen worden ook niet op liet pont eener ftnanci Ie schade vergoeding die de Vereenigde Staten voor den gabee an afstand der Philippijofn zonden willen geven Worden de eommisaiën bet echter op dit punt niet eens dan zouden zg de onderbaodelingau afbreken en Pargs verlaten Nog altgd gean verandering in d qwaakie Faajoda Het verlnidt alleen met meer nadruk dak ds Fransehe regeeriog tot ontruiming van Fasjoda besloten beeft in Ëageiand ordt men ongedaldig de handel Igdt onder den gedrnkten taeatand Waarop wacht de Fran W sehe minister van boitenlandsohezakenVvraagt f üa Times c Majoor Muroband over wiens eigenmaobtig vertrek uit Fa oda de Franiohe regeeriog ontstemd beet te zgn kan den mioiiter niets zfggen wat ter zake dient Bet dralen acht de aTimea ook gevaartgk er zod iets kunnen gebeuren dat den rede verstoorde Bovendien weet men in Engeland zegt het blad dat Frankrgk in leger en marine toebereidaelen maakt Uet wil niet vragen wat dat beduidt maar aoht bek k beate dat Engeland lioh ook toerust Kn dat is ook het doel van de matige toabereidseleu die ar in onze anenalen eo op oaze werven wordk gancaakt Dak beteekent eenvoudig dak wg niek weten wat gebeuren kan en oiak verraat willen wordea In de Temps lezen wg dak de Fransehe ministerraad zich nakourlgk ook over Faijoda heefk bezig gehouden Hek ïa ke veronder stellen acbrglt het blad dat da positie vao d zendiLg ta Fasjoda onhoudbaar wordk geachk eo majoor Marchand das ke Kaïro bevel zal krggen om den Egyptisohen bevslbebber Jaettaon bei weer bezit te laten nemen van d Kebonweo van dan oaden moedirieh vau Fa8Joda Kenter verneemt iets dergelijke nit Parpai en bovendien dat de Franachen al een Faajoda sullen ontruimen hetgeen troawana ook nit het bericht van de aTemp op ta maken s In Italië begint man zicb eanigszins onge rast te maken over een nieuwe atgging dar graanprgzeo Da broodoproeren vao verleden winter sn gedurende bet voorjaar liggen immers nog verscb iu het geheugen Dikmaal scbgot de oorzaak te moeten gezocht worden niek in een minder gonstigen graanoogst noch in booge prgzsn op de wereldmarkt want de oogat van Italii die dik jaar 47 millioen hectoliter bedraagt mag onder de rgkatedar laatste tisn jaren worden gerekend lerwyl d prgzan op da groote graanmarkten van New York en Londen aaowgzen dat graan ia overvloed voorhanden is Daar nu Italië 54 millioen hectoliter graan noodig heeft mag men aannemen dal althans voor de eerstvolgende maanden geen vreemd graan zal behoeven ke worden ingevoerd Dat de graanprgi toch voortdurend stggende ia moet worden toegeschreren gedeeltelijk aan de veracberpte wer opnieuw Aaa gena zijde dezer deur toob zouden de zaken eed ander aanzien krggen Kenmaal buiten dese kamer was bü niet meer meester van zgn miMlaad Loerende blikken koodsn bem bespied hebben luUtereade ooren IcondsQ den eenigen flBtt ren gi die geslaakt wm hebben opgerangen tientallen bedienden konden hem opwachten aan de andere sjijdfln detar houten deur missohien zou een schot knallen ala b i de kruk omdraaide mlisohieu staal voor zgn oogeo flikkeren ali hg de gang betrad Hg ichudde dnftig het hoofd alsof hij sjja verboeldingakracbt Ïd haar loop wilde stuiten draaide do kruk om iloot de dear zacht achter zieh en tichreed met vuten tred voort Weldra bad hy zgn kamer bereikt Ëen week was verloopen Tegen bat vallen vao den avond hield de oni 6ekflnde berline uil voor de woning van den markia do j afteterre me Saint Domini ue faa bediende melde toe en opende het portier Louise ds Baswterre ontdaan bleek en rillend van koorts btaeveoa Martial teraodig en voorkomend all immer w Suzanne aw jgeud en in gedachten verzonken itegef nit De noarrioe oDdarateunde Mis nogelnkkige mt teres bB hst beklimmen der marbJmi hia è s trachtte baar moed in te sprekao r±l QD efl de door Martial snelde nsar £ jn kamer vrp hal beime kaatje in den muur en verbor eumenten van madame Labrador heof hem zelve gestelde gebocHrteaota ran zgn Oodarw l lag daarboven rtoht boven Martial king van do graanrecbteu du lu goud moeteD wordao opgebracht en bg het tegenwoordige ag 0 9 o vao 7 Lire 50 centeaimi tok 8 Lira 17 centeaimi atggöu gedeeltt lgk aan de gebrekkige commooieatie wurdoor op meer afgelagen plaakten een apoedige aanvoer van nienw n voorraad niet mogelgk is Voor het grootüke gedeelte echter is ook hier de geweteotoor a speculaties der graanbandelaars waar in het spel en vandaar dat de pera de Rogeering arnstig aaomaant op haar hoede te zgo en dargelgk gewetenloos badrgf te keer ke gaan met ftlla beschikbare middelen X Regeericg heefk nu aan atle preleotan macbtigiDg verleend om tgrnan uit da militaire Toorriadshuilen te verkoopen tegen den koatoDden prga Zg beeft tegelgkerkgdbeatoten 4i apaculanten te vervolgen op grond van een Jl fttkel waarbg met ééa tot vgf jaren g flégeuis traf en 500 tot 5000 lire boete wordt g rrigd tegsn degenen die door valscba berichten of op andere wgzt den prgs van Ie vanemiddelen kunstmatig opdryveo Veel haalt deze bedreiging tot nog toa niet oikgawerkt in Zuid Ikalië o a honden de groot baudataars hun graan oog altgd op de s fden prgs Verspreide Berichten ureyfvs Hm juiit dl Dreyfusarda ingelicht zyn bliikt oog heden weer uit eau artikel in de 8iéel een antwoord op een berichtje iu de Gattloia oaa de redenen vertellende waarom bet geheime doiiier niet kan worden openl ar gemaakt Die openbaarmaking zoo o m enkele hooggeplaatste perfiooDlgkbedeo in opspraak braogso Dat de OauIois spreke aommeert de Steele want als zg niek spreekt zallan anderen zeggen welke mauoenvre zieh aobkig k deze uota verbergt Eo dan te erger voor naar noofdredacteur en voor hen die hera dit bericht gebracht hebben Hel Hof moet voornemaos zgo bg de verhoorao welke de volte strafkamer aal afnemen zelfi geen griffier toe te laten De raadsheer Attbalin die ook balaat zal z fn met het voorloopig onderzoek en het rangschikken der rooesatokkeo sou dan met de waarneming van het griffiaraambt worden belast Dat mr Moruard by de verhooren zal worden toegelaten ia oowaarachyalgk slaohts ala Dreyfna in persoon voor het Hof voriobgnt hoeteer dan ook sleehka ala getuigde zou men den advocaat rergoanao hem ter zgde te staan Het Hof sal pogingen doen zoo wordk gemeld om da actief dienende officieren te latea ontslaan Tan hunne plicht tot bewaiing van het ambtigeheim Dit kan inderdaad alachta door da militaire antoriteil den miniater van oorlog dankt ona gfsobieden en h k kan heal wat roeten in da aard hebben Men zegt dat da scbriftkandigan van 1897 varzoaken sallen door hak Hof van OMaatie geboord te worden om bun opvatting te staven dat Dreyfus het borderel geschreven heelt Esterhazy s handschrift nabootsend Lonise in do nrraea haror moedor on wnsnde harta tochteigk en bricht door haar vreemd gedrag baar rader m doodel ko onrust Toch dacht do markiii er niet aan nsar de oor zaak te vragen van dese tranen Ziag niet voor hem de brief eenige dagen geleden Milrangen meidsode dat zgo zuster onvorwaobta overiaden wai waariohgnlgk tengevolge van eeoo beroerte dat dit afttervea e n de daarop volgende begrafenis Louiae i gezondheid hevig geschokt bad P Uet waa dus niet meor dao nstouriyk dat z j weende en bet verraito den vader niot haar zoo te tien Hij besloot haar niets ta vragen omtront da begrafeais nist hoeveel r tqigen de lijkbaar gevolgd SB hoeveel weenenden rondom de grafkaü gestaan a wat de Igkredeoaara gesproken badden noch iets vat in hst mtust betrekking had op da treurige gabcurtenia vertrouwende sUe bgzondorhedeo dw anderen daaga van lijn leoretarii to zullen waarnemen Daar beneden recht onder de treurige groep prekend bewg dat ellende eo verdriet niet door goud en marmer gowaerd kunnsn worden stond eon naa net kruiseün over de bont geslagen armen onbewegelijk ta lantaren of miaaobien een enkele toon eao enkel woord van wat daar toren werd geaprokai tot zijn oor zon kunnen doordringen Die man waa Martial de Préaulz Eei apottends glimlach krnlde eio leldk ign lippen Ik zegevier ik ilaag lo alles Hoe stout sn vermatel het gelnk bogunatigt mg wonderbaar gaan wg voort De overwinning ii onal Ptotaeling begon b te koivereo h i wiat niet vau waar da pblwlioga aaadosoinf dis k da harea Do lUad van orde der advocaten tal Dinsdag beraadalagea ovar mr Tézeaas klacht wagets het openbaarmakaa van bat telegram dak ign cliënt majoor Ëaterhaty hem gezonden heeft In den brief door Judel aan den deken der orde mr Pleyer geschreven iu sake Labori tegt Judet Io da zitting van 3 Augustus heeft mr Labori die er zioh reeda op beroemd had de vlucht van Emile Zola voorbereid ie hebben volkomen da plichten van sgn ambt vergeten door zelf aan dan heer anbstitout een klsebt over te brengen tegen mg ïagesteld door zgn cliënt De beschuldiging voor zyn rekening nemend heeft bg als sen zaakgela tigde openlyk versekerd dat ik desbewust gebruik bad gemaakt van een valsofa stok De beslissing waarmede bet onderzoek van mr Flory geëindigd ia heefk aan mgn eer lykbeid en aan de waarheid hel volita recht latan wedervaren Maar da onbehoorlgke atap van mr Labori komt daardoor in oog arnakiger Ijcbk daar hg verantwoordalgk bigft voor een iasta gke aantygiog Judet w$gi rervolgsns dat by liever dan da aeherpte dar wek op Labori toe te paaien aen beroep doet op den edelen zin van de orda De nieowe doyen van de Sorbonne irof Craiaet beeft zgn funotitin aanvaard mat een rede waario toaapalingen op de zaaks voorkwamen Ds man die de waarheid darft zeggen aan igo laad ia da beate vaderlander Da rhetorioa van da vaderlandsliefde is even noode oos als misdadig Een gedeelte vao het gehoor brak hiarbg in stormachtige loejuichiogan nit Het wordt bevestigd dat hak Hof van caaaatie aanstaanden Dinadag zal overgaan lot het booren der oud ministers van oorlog voor al da vereenigde kamers llkS4Mt Ds Capiiala bericht dat dr Uppori gisteren op bet Vaticaan ontboden werd daar de Pans ziek geworden was TuNia Ta Birarte is aeu doos met krult gevnld ontploft waardoor èéu persoon werd gedood en drie personen werden gevooda Uao weet niet of hier aan eei onga uk of aan aan aanslag gedaohfc moet worden BINNENLAND Da ministtr van bianaalandiohe saksn bssft van ds Uadsp Htaten dar prorieciëo opgave gevraagd lan de gemeanteo waar ep 31 De camber II Isr nitroering van art 82 la al der wat op bet lager oaderwye verbodibapaliogea baitondan omtrent dso srbeid van üjadsrso baatdsB 12 jaar en van hst gstal malen in ieder der jaren 189 1896 en 1997 dat wegens overtreding dier vsrbodabepaliagan traf is opgelegd UsjalTronw Mans van Qelder is als earsla te borgo deed rgzen kwam Mut geweld rorMtte bjij lich tegen dat onverklaarbare govoel en herhaalde zgo hoogmoedige taal Hl noen 1 Doia uitroep ontsaapte hem balf onwillekeurig door een zacht kloppen op do d ur I en gaarne had h deze uitnoodiging herroepen doch reeds stond een bodieode ia zijn kamer ihl z jt gy hel Oomtois Wat is er mtfn vriend U Ik kom u modedeclon nijnheer antwoordde do knecht dat er twee msonea zich zao even bebboD aangemeld om u U spreken Zj waebten tbana io do aoti cbambro Twoe mannen F tJa mÜnhear Hebben z hunne oamen bijgeval ook genoemd V Neen mgnheer maar zij aohenen or toer op gsatald u dadelijk ta spreken De laatate week zyn lij herhaaldelijk hier komen informeeren of a reed van uw toU waarmee bekend acheneo waart teruggekeerd Op alle uren van den dag i n zy hier geweekt Somi a norgena dan weer i middags of iaronda purende de laaUta aoht dagen Beschrijf loU die persocon eoni bid ik Em hunner wa het antwoord van den knecht ia büna van m n grootte zgo haar en kosveli zijn blond b bet rood af de ande ia klein en ma er fk geloof eeu RngelaohmaD Orer bet gohael komt bet me voor dal het lieden nit den roindsrea stsod s o Kn hsbt ge ben gezegd dst ik van mHa reia teruggekeerd beaF rkrAasTM