Goudsche Courant, maandag 7 november 1898

Nog enkele 8T0BT t OLARKe roor rarmindarden prgs TABOURETS GrooU roorraad VIGtLE ETUIS STRIJKSTOKKEN 8 iAREM r oot alt violonceh contrabas m Aüe MüLLER S ACCOORDCITEIIS e a dmp Mig ACCOORDCITERSvan IS g gO f 7 80 8 10 18 18 f ƒ 33 etaote sorteering HARMOfVIKA S SPKELDOOZEN Mondkarmonika s Oecarina s Flageolet s Piccolo s Signaalhoorns Signaalflmtjes Motronomai Lessenaars Dirigearstokken Isolators enz FRAAIE VOOHWERPEN MET MUZIEK La Ca DE LA G GBOOTE MARKT tGoedkooptta en loliedit adrei voor Verwoer vau Inboedel zoowel binnen als buiten de stad mat gesloten wagaM aRAVESTEIJN Oude Qouwe AUet wordtteaen Tranaport iehade vrtekerd A Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER OOUDA LEVERT SOFLATTEir A GIITSA7ES E mm ook volgena op te geven Profiel j Spoedige alieverlag NetU ultvoeHnga ConeurreereDde prlJaeB f iflii de oper te Bremen dramafciiche zangeresrerbondea l Ia eeoe openbare flameokomht niti eicdreTên door bet bestour van den Am l rJamBchen nnaisterabond werd door de preiidento taf Vos ten betooge dat alte niai ters ich moeittan vereenigen om haar lot ïeta draff liikor te maken het treurige feit gpconitateerd düt tegenwoordig hti gomiddelile loon voor een oatister bedratgt f 3 pi r noek h een lengen werkdag Ziet no eens zei mpj Vos roet een atom waarnit heilige overtuiging iprak ali wy ua atUn Tereenigd areo dan zooden w br een loon kannen elschen van een dubbeltje ppr nar t ïê toch niet te veel één dobboHje voor een aur berden arbeid manr dat zoo dan bj een tienorigeii arbeidsdag daa tenminRto 6 Id pi r week weten Maar om het zoo ver te brengen moeten w j ons allen allen fereenigen voegde zy er by en dan weet ze pr op dwt de opkomst xon goring wa Kr bleef dos vooreeret nietn over dno propaganda te maken Wy wenwhon de naaiHnrsvereeniging nlle heil met die propaganda zegt tTd Wie ïoo niet gaarne Toor zgn goid een beetje meer willen betalen opdat de nnaiHtors too rainite 6éa dubbeltje per nar kri g o Biljarten De Daitiche kampioen Kerkau is op het oogenMik woer lè Londen Eerst terebeg bü den Engelechen kampiooo Peal in een weditryd van 1500 punten waarbjï de Engeleohman 750 pnnisn vóór krrcg ea bet niet erder dan 2 0 ponten kon brengen tegen Kerkau 1500 tater be on hy de re ks Tan I2 000 punten met d Kn eleclien mntador Mannock die juist van een kunstroi t nit Aaslralië terug wa Maunock kreog 10 000 onten roor Den eer t n dag mankte Kcrkan 50 ponten waarby een lono van 32 punten Miinnock maakte 118 ponten den avond daarop bracht Kerkau hot tot 1500 pauten met één serie van GOl Mannock mankte er 112 Deu 8 teu dag bernbte Kerken kijd 12 000 ponten Mannock maakte er lu bet geheel S90 Een anderen keer maakte Kerkan een serie van 1014 pnnten daarmee bet LoiidROBcho record slaande Dezer dagen mankte de bekende kampioen A WoertB te K en een gprie van 1457 punten in 1 uor Zooats men weet is de Doit ehe bïljardflpeler MüuUobcr in oui Und Te Groning n overwon hg ooEan Inndgenoot BierÜng io ejn bandnpel van 1000 ponten met 313 punten Grootste ieriei M salncknr 103 Bierliug 87 Gemengde Berichten Ken genioena aardigheid werd Maandr ft rolgena da Arnh Ct door een werkman van de gaergietery te lixelborg nitgnhnald De arbeider A Luimes ait Dibxperloo lag te slapen Hiervan maakte de ander gabrn k hem petroleum over z D kleeren te gieten en deze met een lucifer ntn te steken De held en verBchillende personen die deze grap alleraardigat TondeUi maakten zich uit do voeten Luimos werd deeriyk aan z n borat verbrand eu moest onder hevige pynen huiswaarts keeren naar Dtnxperloo De politie ie met deze zaak bekend De sigarenfahrikant A F J M J teUden wordt verdacht bü herhaling raot minderjarige werklieden aan ia fabriek oiizedeiyke handelingen te hebben gepleegd is ge ankeiyk naar gH or togen bosch overgebracht Il Ct Omtrent het geruobtmtkende optreden van den priester liielakiewicz te Kffoo r4jn nu offioieelo mededeetiugeo van don secretaria tan blstchop Pallulioo van Tefji liekend geworden t Is mogelyk dat ook de officieels lezing niet geheel de juiste voorstelling geelt mnar in elk geval biyft het aerate verhaal erg ovordroveo zooals we tronweos dadelyk reeds to Termoeden gaven Volgeus het rapport van don biaachop i vaa de zaak alleen waar dat priester Btelaktewicz meegesleept door onverstnndigen yvor ter verbetering van zyn zcdolyk bedoivon gemeente sioh veroorloofd heeft zijn toevinoht Ie nemen tot middelen die volle afkeenng Terdienen maatregelen mt t lichaamsstrbf Van folterwerktoigen die aan middel eowsche inquisitie herinneren en van politieke bewceggiouden is eobter niets waar Ook staat het g val volkomen op zicbtelf Eoodat algemeone gevolgtrekkingen volstr kt ongeoorloofd KÜn Ds booge geesteiykheid waa volkomen onwetend Tan de door Hielakiewicz oitgevoerde raiabandelingen Tut aoover t bericht van bisschop Pallnlion De tSwetc een blad dat er dadeiyk een politiek atandjto van heeft willen maken gaf een kwistig geïllustreerd verjital van de gruwelen an den grntvelkeldar van den vuurspuwenden duifel euz Na ie het wiar dat een oude grafkelder waarin nog doodtbeenderen lagen het onderaardohp gewelf was waarin de priester ign ilaohtoffers optloot mtar de dnivel die er was spawde geen vnor ten zg in de overspannen fantaeie der gevangenen die dnivel was namclgk niet anders dan de lop van fen draal j een oude boaten draak van een buiten dien t cesteld beiMge beeld vooriiteHende den aart engel die den draak doodt De kelder dieeda tot bswae pla tfl van oude requtsicten nit de kerk Toco de boogfl gflesteiykbeid da ware toedracht dor zaak wi t heeft za voUtrekt geen moeite gedaan om den pries er aan ds banden van t gerecht te onttrekken Het gererht te Kofïno zal waarfCbfltiUili een vervolging instellen tegen de cSwet w eua het verspreiden van va sche berichten De kapitfin Pb vao t Woodt van den atoomirawler Frederik Cqrnelis behoorende aan de maaticbappy Hoek tan Holland te Rotterdam binnengejeomHn heeft gerapporteerd dat hg Woeoadagavond omntreeks 7 nnr bg zwaar buüg woder op 50 ftr 40 min noorderbreedte eo 10 Engel cho mglen n ord westeiyk van het vuurschip van Texf een Rohijnbaar verlaten coai telooa driemastschip zonder lichten beeft opgemerkt Tevergeefs werd getracht bet vaartuig langs zjide te komen terwgl door do dniaternis ook geen naam of natie was te onderscheiden Qiüteravond ia te Maasbracht Lb de goedi rentr in 570 komende van Ngmegen nnar MaaUrinht ontspoord waardoor de weg gebeeli versperd word Koodat de van wterg yden d mfude trainen niet konden paseeeren de r 4 igora moesten n eratappen en de baijage ei post raopaten worden overgebracht over een alatand van 400 paa wat natnurlgl met eel vatraging gepaard ging Turncostuums A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOÜDA Teiephoon Mo Jf STADSNIEUWS GOÜDA 5 November 1898 Dinsdag 8 November $ avonds te 8 ttur ZFil in een dor zalen van de Bocatsijk De Uóuniec Oostfaaven a tjier als spreker v bet DepartBBient Gouda der Maatachappu TotNut van t AlgeD eauc optreden de heer J C van don Herg te Heerenveen Onderwerp Napoleon I Gieterenmiddag omatreeka 5 nur is een be gin van brand ontatnan by S in de Genzen atraat hetwelk spoedig werd gebloscbt zgodat de schade nog al gering is Ë n gedeelte van den zolder nabg de achoorst en is verbrand Aseorantie dekt de schade Py do gisteren gebonden aanbeetodiog voor do levering van 20 Scbottersjassen 20 Panta lons en 80 paar schouder passanten word ingeachreveu door A W Hoep Mr Kleermaker te utrecht 20 kortejas en en 20 pantalons voor f 280 80 paar schouder paavaoten het paar i 0 30 H b Martin te Gouda 20 kortejasseo eiï 20 pantalons voor f 269 80 paar schouder paesanten het paar voor f 0 25 B Lens te Gouda 20 kortejasien en 20 iantaloua voor f 285 80 paar schoaderpaasanten bet paar voor f 0 26 Ter rpcenaie werd ons gezonden lEeu vergeten Hoofdstak supplement o het Hutorisch gedenkboek Ëene halve eeowe 18481898 premie van bet Nienws van den Dag Dy geletfenheid van de inbaldigiog van H M Koningin Wtlbelmina heeft het NieQvM van den Dag een bUtoriach gedenkboek döea uitgeven onder redactie van Dr P H Bitted getituld Ë6ne halve euwc 1848 181 8 In dit werk bestaat aooa j de achrgver an £ on vergeten Hoofddtakt in de inleiding vip zjJD werk zegt een leemte Het werk kenmerkt zich gelgk ete geschriften die bg gelegenheid van de Inbuldigiog zijn nitgekomêDi dotr veiheerUjking van het tydvak dat acbCér ons ligt eo geeft den scbyu alsof NeJorlaod het land ia waar welvaart eo voorspoed in bizoodrr groote mate worden gevonden Elke medaille heeft achter een kearzyde Men heiit slechts de mooie agde laten zien rn gedaan alsof er geen andera bestond Het doel van den eobryver ran Ein vtrgeten Hoofdstuk ie de mediüle ook van d onganstige tgde te latei aien opdat H M nooit knune leg en ik iat niet dat de toestanden zoo aleobt waren men heeft my attyd verteld dat mün valk gelukkig en tevreden leeft c Bg gelegenheid van de jtibileomfeeiteu van de Koningin van Engeland verscheen v rleden jaar aea boekje tid deo joaroaliat Sher d getiteld Btanke Staven en al trilde dst als een wanklaok m bet jubelgelni van dien feesttgd toch gaf dit werkje dfo acbrgver vao Ken vergeten Hoofdstak aanleiding om dit hoofdstak te voegen hg het verachfoeo Gedenkboek De schrgver Is hg zgn werk niet afgegaan op persoonlgke ervaringen die den achijo van partgdigheid niet kanoen onti aan doch hg beeft gebruik gemaakt van meealal officieele berichten en mededeelingen zoodat voor o erdrgviag met te vreezen valt fn zg n inleiding baalt de achrg er woorden aan van d L Knappert voorkom nde in bet □ nmmer van d Ortfiber 1807 van de Hervormiogc bet orgaaa van deo Nederlandocben Protestantenbond die er op wgMO dat H M het volk niet leert kennen door koninklgke bezoeken aan de provinciën des Rijks op de tbana gebrnikelgke wgze EeD vergeten Hoofdstuk begaat nit twaalf hoordstokken waarv a eeo vyflal gewgd is aan de beacbouwing van verschillende takktn van induatriw Met schrille kleuren teekent de schtgver de ellendige toestanden die daarin bestaan terwgl een hoofdstuk over Lnodnitfabrikatie doet zien hoe beklagenawanrdig de menschen zijn die daarin een middel van bestaan n oet n 0 ken Het Poëtische van het landeigk leren rerdwynt geheel ala men de bpscbouwiog over Landarbeid gelezen beell Bg de bespreking van het Verkeeraperi ooeela n03t schr uitkomen hoe treurig bet lot is ven ttflle preonen aan wio werksaamhadeD worden toevertrouwd die seer veel waakzaamheid en activiteit vereiacbeti Hoe het volk zich voedtc en j Hoe bet volk woootc bewijzen wel dat Nederland geen E dorade mag ganpemd worden In zi n slothoofdstuk richt de schrgver vsoruamelyk het woord tot H M de Koningin Bg wgst er op dat wij een land bewonen vruchtbaar genoeg om bg goede bewerking al e bewouers rgkelijk te voeden Wg kunnen niet anders dan de lezing van Een vergeten Hoofdstukc ton zeerste aanbevelen Z nder twyfel zal zg tot nadenken aansporen en de overtuiging scheuken dat veel zeer veel verbeterd kan eo moet worden De heer H J W Haber alhier heeft met goed getolg het examen afgelegd voor de betrekking van leerlingconsnl Hebuwijk Donderdag 27 October bad de eerste bgfonkomst plaats io dit seieoen van bet leesgezelicbap a bier mk reoige voorafgaande werkzaamheden ala het dofii van rekeoifg en verantwoanlingdoor den peDningaieaatar bet balloteeren van eenigo I nieuwe leden eoz werd de vergadering met leden eo dames geopend en trad als spreker op de beer F H Balaeoi Brack Jr tot onderwerp hebbende een zomeravontnnrc door I Merr La Ghapelle Roobot waarmede hg op eene aangename on booienda wgxe rgoe toehoorders wist bezig te houden Na afloop der lezing w rd eene pauze ingesteld en werd bet vervolg van deze bgeenkomet aaog6ve ld door ver cbÜtende voordrachten waaraa deze eerste samenkomst met een opwekkend woord door don voorzitter werd gesloten Vlist Als eene bgzooderheid kan gemeld worden dat bg den landbouwer A B Slingerland alhier eene zeug in den tgd van een half jaar 35 jongen gsworpen heeft nl eerst 17 en daarna 18 Lange Uvigeweide Op de voordracht voor hoofd der openbare Ugere school alhier zyn geplaatst de beeren J Jriosen Sohuiling N an Oosttrhout D A van Houte h Pen resppctievelgk onderwyzera te Amsterdam Bodegraven Sliedrecbt Nieuwe Tonge en E C Hooho t hoofd der openbare school te Zerenhoveo WosEDG Voor een z tel io deo gemeentera id alhier moet beratemming plaats hebben taatcbéa da beeren J W J Hendriks en J C van Loo StHOOHHOvas Voor het examen vrge en ordeoefeoingen te Rotterdam goboud n is o a geilaaitd de heer H C Getok alhier De 2 luit J Ktoosterbuia van het 2e reg veat art te AmHerdam is geplaatst by de instructie compagnie alhier BïRENüoRp Met zekerheid kan van hier gemeld worden dat van af 1 Januari 1899 de treinen de staatsspoor die bier stoppen tot bat op en aflaten dor passagiers niet meer betaald behoeft ta worden van bet station Goada of Ondewater maar dat van biei de kaattjes xullea worden afgegeven zonder bgbctahsg vat roor de retsigers een aaozie Igk voordeel oplevert en dat het nn genn atopplaata maar een halte aal wordeo De contrakten die indjrtyd met Hekendorp en Langer o ige weide zgn gestoten worden daar g opgeheven tot het geven van een jaarlgksche bgdrage Ook boori men ipreken docb tiametgi pn tekerheid bekend dat er plannen gemaakt wordao om van Haastrecht en omoibusdienst te laten rgdeo op geooemde halte vyfmaat daags etopt de apoor in de rictltiog Utrecht en Amsterdam en driemaal naar Rotterdam en e Hage t Laatstgenoemde is wet wat weiuig maar dit zal mettertgd ook wel verbeteren Wg zgn hier maar wacbteode allea kan niet gelgk komen Aan vervoermiddelen ontbreekt het hier niet zoo a s gezegd is stopt de trein achtpoal de atoomboot viermaal en de tram Goada Ondewater twaalf keeren per dag En dan boort men soms nog klagen dat men niet op dien of op dien tgd weg kan Vergelgk dit eena bg vroeger toen er niets wavf dan een groote diligence bespannen met vier paarden die de toenmalige reisigersaleepta in de richting Utrecht of Rotterdam Waarlgk voor zoo een reia moest er proviaut mede nomen worden om niet uitgehongerd het pant van aankomst te bereiken Bg de wetten van 6 December 1894 Staatsblad no 183 en 29 December 1893 Staatsblad no 232 werd tot 1 Jannori 1899 respectievelgk voor vier of vgf jaar bekrachtigd de heffing ten behoeve der provincie Zuid Holland van rechten voor hot bevaren der Gonwe en voor bet gebruik van het scheepvoartkanaal tusBchen Rgn en 8cbie lerwgl bij de wet van il December 1893 Staatsblad no 180 tot 14 December 1898 bekrachtigd werd de heffing van brnggetd ten behoeve van genoemde provincie voor den overtocht van de brug over de Oude Maas verbindeode de Hoek cbe Waard met het eiland IJaselraonde De Staten van Zoid Hollaod besloUn de bestaande tarieven te bestendigen met invoering tevens van een abonnement voor het bevaren van het scbeepvaartkanaal tusschen Rgn en Schie dat up gelgken grondslag beraat als het abonnement hetwe k voor bet bevaren der Gonwe wordt tO gepa t De opbrengst der verschiDeode htflingen is gebleken te btyTeo beneden de kosten van aan eg onderhoud en bediening der daarbg betrokken werken By een ingekomen wetsvoordraoht wordt voorgesteld d befliugeo voor vgf jaar te bekrachtigen in Overeenstemming met de bealoiten der Staten volgens welke de tarieven vötfv 1 Januari 1904 entlen worden heraien Zekere Hamann een dertigjariga Dni er is te Rotterdam gearresteerd die ten nadeele eener Beriyosche firma een valache wi sel van vgfdoizend mark by eene baekiostelliog aldaar aanbood Op asoboudiog was daitend mark belooDiug gesteld GROOTE KEtJZÈ WIIfTEEMAirTELS voor Dames en Kioderen van de goedkoopste lot de bette toorten eoncurreerende pr ften D SAMSOM Markt GOUDA In concurrentie met alle Baiten en Binneolandsche haizen BargarlUke Stand GEBOREN 2 Nor H nriette SnMinna ondera A H M g r en S H Barteltman Adrianoa Cornetis omleri D Vonk en £ U ran der Heijden 3 Eliututb oodars I Visrnr en B Sjtima Wilhelmina üandrtka Johanna ondeis S W Wolfraat en E U RaboDW OVERLEDEN f No O O ireoe 1 1 j ONDERTROUWD 4 Nor R Volmar ao M A OosUrwyk O J tan Veltea aa ïl ran den Nieawendijk Moordrecht GEBOREN Bartholomens oad rt P J de Witt en J J Kooy Willialmiaa iia beth ouden M ran der Gaa en A Mans GEHUWD J ran Egk na Waddisxren en G VrrweB OVERLEDEN I Bopke wed ran R ran Eden Potersman 71 j J Bnttet huierr elok 5 m tan A Mareliise 58 j N OenengaTgk OPZIËIAREIDE NIEMUDINIi UTARKEl Van een onier correipondenten De aitgerer ran het Adrertentieblad te tit rinchem eene ingesondene mededeeling ontrangen hebbende omtrent eene belangwekkende gebenrtenii welke in hei stadje Arkel had plaata gehad kon niet nalaten tich hierrau te doen orertni en Te dien einde zond hg een reporter rai tgn blad daarheen en ziehier wat deie hem daaromtrent medegedeeld heeft De dochter rau den heer W Baan eene leer eervolle en bekende tamilie in het nabnrige Arkel was langen tgd Igdende geweest aan bleekzacbt had reet last ran moeheid was loofflig en lusteloos kortom eg mocht niet bogen op den jenadtgen leeftgd ran 17 k 18 jaren de rerlangde gaxondhaid te gauiataa waarop aan jong siane ran haar laeftnd reent heelt Met zooreel lof orer de wereldbaroemde PinkPillen Tan O WiUiams hoorende spraken werden de ook haar aangeraden Bg dan heer Bnabilij besteld en direct beproefd hal het bleeke meisje al baai ea Tetkaard thans na het gebmik ran slechts eenige doo n in goede geundheid Deta rerrassende genezing i door alle rrienden en bekenden ran den heer Baars waargenomen geworden Oe Pink Pillen ign de onorertraSelgkste pierrersterker ig hergeren kracht aan de zwakken en zgn roor niemand nadeelig aelfs niet roor de delicaatste personen Gelgk alle goede produktan worden ook de Pink Pillen rwds nagemaakt eene ieder gere das wel acht dat er in t ranaeh op kei omhnlsel staat Pilules Pink poar Personues dn Dr Williams t Omhulsel en het etiket zgn ran rooskleorig papier met blauwe letters Men hoede zich roor namaaksels Prga 1 75 de doos 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg Sajuiiui Steiger 27 Rotterdam eenig depothonder voor Nederland an apotheken FrancQ toazending tegen postwissel Zeer werkdadig lagen bloedarmoede rheamatiek zeunwpijn nearasthenie henpjicht rarlamming ataxie locomotrice zennwziekie klieraiekte enz enz Zg hergeren schoone kleuren en handelen in alle gerallen ran rerawakkme bg de rronw en hebben op den man eene werkdadiga walking tegen alle ziekten reroorzaakt door orerdreren arbeid en bnitensporigheden ADVERTENTIEN MELZ OITDERZOEK Melk van den Heer L DE BEU Datiim ran ontrangst 2t OCTOBCB Aan den heer L DE H8IJ 1 Soort Qew 1 031 2 Beactie Ampboteer Vat 8 63 Droogiasidn 11 99 ff Abnormale bestanddeelen afwezig ONvmALSCITE liElE eoudt 29 Octobar 1898 E GRENDEL Er biedt zich aan tegen 1 DEC8MBEB in een Buigergezin een fatsoenlijke Dienstbode B C Goede getuigen staan ten dienste Adres aan het Bnrean deaer Courant onder No 2466 COMMISSABIBSEN roor de beretdtnt en uUdeHing SOEP ta Ooude lokaal PROVEN IER HUlS iiebben de eer hunne Stadganooten kennis te geren dat Zg roornamens zgn eerstdaags rond te gaan met de LUSTEN ter iDlMkeniig nn Soepkaartei TOor den aansiaandan winter Zg nemen de rrgheid da deelname daartoe bgzonder aan te barelen tan einde bg ta dragen tot de instandhouding ran een dar notügate instellingen alhier Commiuariiun voornoemd 1 U NOOTBOVSN rix QOOB FoorWMw C r VKEN maVoonilUr ü OBOKNKNDAAL PnnmgmmUr Mr D N BEOUWKB L P HOOGKNDUK O PKINCE i W BOKS J A P MONTIJN Ur M M SCHIM T s LOEPF F HERMAN tt A n VEEN H J na YOOGT f oni G TIISEMl MARKT A 54 QODDA bafeelt aidi balaefd aan tot het mmOemi au leeenm mi He ti rfM KACHELS Haarden en Fornuizen Reparatiën worden spoedig en billijk uitgevoerd B i inniij OFEHBAss mmm te GOUDA ten orerstaan ran den Notaris G C FOETUIJN DROOGLEKVKB op MAANDAG 14 NOVEMBER 1898 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HAa MOHiac aan de Markt ran No 1 Een in rolle werking zgnde ELOEinSTEEIJ aan den Bleekerssingel te Qouila Wgk R No 249 bestaande in BLOEMENMAG AZIJN met WOONHUIS daarboren S Droeiknseen en aen dobbelen Broeibak met glas gedekt waarren 2 kassen en de bak verwarmd alles in goeden staat ran onderhond te zamen groot 3 Aren 32 Centiaren en nitkomende aan de Boelekade Terstond te aanraarden No 2 Een goed onderhouden ZOFPIEHUIS met Vergunning aan de Gouwe te Gouda Wgk C No 72 Bet huis herat beneden een mime Gelagkamer en Woonrertrek on boven 3 Kamers en Zolder De 2 borenroorkamers zgn per week rerhnnrd roor 1 90 Te aanraarden 1 Mei 1S99 No 3 Een ruim ingericht WINKËLHUIIS mV en TUINTJE ui de Peperstraat te Gouda op den hoek der Komgnsteeg Wgk K No 79 Het huis berat beneden een ruim Voorhuis met Kantoor Woonkamer en Keuken en boren 3 Kamers en Zolder Te aanraarden 1 Januari 1899 No 4 Een onlangs rerbonwd gemakkelgk ingericht WOONHUIS en ERF met afzonderlgke BOVENWONING aan de Oostznde ran den Raam te Gouda Wgk O Nos 73 en 73 bevattende heneden 2 4Camers en Keuken en boven 3 Kamers Keuken en Zolder Verhuurd hg de week beneden en boren elk roor 2 25 No 5 Ben goed onderhouden HOIS en ERF waarin Broodbakkerij en KRUISBIflEnSWINKBE mat goed gerolg wordt nitgeoefend aan de Westzgde ran den Raam te Gouda Wnk O No 226 uitkomende in de Nobelstraat Het huis berat beneden den Winkel met Kantoor 2 Kamers Eenken en de Broodbakkerg en boren 2 Kamers Alkoof en Zolder alles ran waterleidfaig roorxian Terstond ta aanraarden No Ban HUIS en ERF aan de Nobelstraat ta Gouda Wgk O No 234 naast da Broodbakkerg hierroorgenoemd Verhuurd fo $ de week roor ƒ 0 75 No 7 Ben HUIS en ERF met den Grond daarachter en een Gang daarnerens aan de Westzgde ran den Raam te Gouda Wnk O Nos 290 en 290a Verhuurd bg de week beneden roor 1 50 en boren in 2 gedeelten elk roor 0 6O No 8 Een goed onderhondan op gun stigen stand gelegen Winkelhuis en ERF met rakhta $ daarachter aan de Gonwe te Gouda Wiik C No 231 waarin sedert jaren met goed gevolg de KrtiMe nterimaak wordt nitmoaiend Het hnis bevat beneden de winkel kamer keuken en kelder open plaats en regenput en boren 2 kamers en zolder Te aanraarden 1 Mei 1899 No 9 Ben goed onderhouden op gnnstigan stand gelegen WIÏfKELEUIS en Brf in den Korten Groenandaal te Qovda Wgk I No 192 Het Huis berat den winkel en 2 kamen en kelder beneden en boren 2 kamers en zolder Verhuurd aan den Bear Hendriks tot 19 Maart 1904 roor f 4 50 per week Bn No 10 Een BUIS en BRF en GROND aan da Vlamingstraat te Ooiufa Wgk O No 40a Verhuurd bd da week roor 1 65 De perceelen znn te bezichtigen 10 11 en 12 Norember 1898 ran 10 tot 3 nran en op den rerkoopdag ran 9 tot 11 nren Oe Mveefea S enO m fuée fieee Mmimen tm 4e Wtamimgamat tfa il 4e htm eerkecM Nadere inliahtinoan Mefl rooraoaiBde Notaris FORTOIJN DROOQLBBVEB ta Gouda OPENBARE Yrij willigeYerkooping te GOUDA 9 DONDERDAG 17 NOVEMBER 1898 dea M middags ten el ure in het Koffiehuis liym UASHoaix aan de Markt te Gouda ten orarataan ran den Notaris J J A MONTIJN rA 2 Hectaren 23 Aren 90 Centiaren WEILAND WEG en WATERING in den Polder Bloemendaat onder de gemeente Oouda bg de ririer de Kromme Gonwe in de nabgheid ran de Spoorbrug strekkende ran roor de raartrarbatenng door de prorincie Zuid Holland aangekochte perceelen tot achter deals aan het water langs den Bpoordgk en deels halrer Winterdgk kadastraal bekend in Sectie G nos 992 903 en 1160 Varhunrd tot Kerstmis 1898 aan G VERDOUW te Oouda Aanraarding en betaling der kooppenningen 24 December 1898 Nadere inlichtingen geeft roornoemde notaris FRIli kyauteh Rund en Kalfsvleescha Tegtn sterk coDcarrNmiHle piijztii Muisjes Rook vieesch aa GEROOKTE RDHDERVORST BU J P van Leeuwen Helzerslraat Ooedfi en goeOkoope VleeeahhouuierlJ Burgers Aeatène NOFinnUUIGIEII K Vertegenwoordiger J C DERUIT ER Gouda lis hat beste en goedkoopste kettinglooza RIJWIEL vsasüTkaü Mw frii Ixpthr Wat at isMiketliMiMaasattwaalsalipa Wat k Wsc halwak it Te b h 4a Msala i e ksksa sa m Te eOUDA bi Markt en bg WOLi I C LUGER A pothekir ¥ i Co Westharea 199 Openbare Verkooping te GOUDA om eon an 0 l l ten orerstnan ran den Notaris G C FüBTUIJN DROOOLEBVER op DINSDAG 15 NOTBMBEB 1898 d morgens te uren aan de Bloamistarjj Wgk R No 249 aan den Bleekerssingel ran i den voorraad Planten als PALMEN LAURIEREN Kroon aa Prramide EVONIMDS in alle grootten VaBENB A8PBD18TEA CHRTSANTEHDMS SPIREA S DRAOBNA S aan groota roorraad GENISTA 8 eni roorta aBRREDSCUAFPEN eo t geen verder tan verkoop zal worden aangeboden Maandags ta voren te zien Nadere inlichtingen geeft roomownde Nottria FORTUIJN DROÖGLEEVBR te Gouda C C KROM ff l Zie Etalage OQERUEM mmm E p mm Tiendeweg 89 filoeüicht Kou s die een onovertreffelük WITÊ LICHT eeven H ets ElISSEFOTTüNn ei unit rtnockt ap t UBK telettaa urr HBT Misuux rm N RAVENSWAAY ZONEN eOBIMOHCH É Deza THEEËN worden afgelarerd in ranagalde pakjes ran r ItMS en een Kédf en n t ed one rmei vermelding ran Nommer aa IPrgs roorzien ran neransiaand Merk rolgens da Wei gadeponeard Zich tot da nitroering rai gaaarda orders aanberelanoa 4 BBEEBAAHT LZ