Goudsche Courant, maandag 7 november 1898

37ste Jaargang Dinsdag 8 NoFenlber J898 No 7730 LOUIS BISSCHOP ia Kleine en Lnze VeipaUingen zeer geschilct 7oor St HICOLAASCADEAUX mmsm mmmr Voorhanden een GROCrTE PAKTIJ BNKHüIZBB KOTTEBDAMMBB ra ÜTKECHT8CHK ALMANAKKEN voor 1899 ia den Boekhudei T n ALBs JONGRNEEL OosHtatCR B 78 Goida r Wtderrerkoapm Mn rabai ook na SCUSUflKALiSNDKBS NieuwS en Advertentieblad voWr Gouda en Omstreken De Uit ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 jj k 8 met nitzoAdering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maandten ia ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfEonderlyke Nommers VUF CBMTEIi GeeD mooier en doelmatiger AN EEM Portret of Yergrooting in prachtige Lijst j van het Fotografist h Atelier J5TX7Dl r Sl s 11 I HMM esasKSiiip DimoiuAiiD Bat garacklakni Ie BarlOn kaaft dan radao taar vai den sZakaafts Harden terootdMid lot 6 munden vestingatraf Het openbaar ministerie had een faor getangaaieatrat gtëisakt Uet bof otarwMg dal ar tan gean onteeraoda gezindheid bg den sebrgtar der artikels welke majestvitaobennie inhielden was geklekeoaner dus gaan lermeo beetonden toor onleerende straf Br werden niet mimler dan veertig artikels van liardaa toorneleseu aaroit bigksn motst dat kg de bedoeling had den kaiaar opealjjk aao la raadeu en te beUedigao E iuii aiiu Een ketiga cyclooa baelt de Bagalaeba Antillen geteiaterd en ap Barbados dso dood tan tsertig persenen terourzaakt llooJerd bewoners zgn gseiond een groot unlal haisen ia ingestort en de soikerlabrleken bebbaa groote aehada geleden Van het te veld staande euikeiriet is hgua nisie gsspurd allee ligt geknakt tegen den grond Te Mt Vloeeol noelea er SÜU doodaa tgu en 20 gUU paiaoaan ier bniwn ago iagtatoit AMiniai Hat da atoomboot sCampaniat knaman onlange ts Maw York aen tiental kiaderan aan van ty tot 14 jur alleo zonder geleider doch met biljetten op buo klseduren gsepeld waarop bet adree hunner bloedtarweuten wu gesehri aa met bet reraaek aan da mada raiziösra ban Ie helpen Ier bestemder plaatse fMu Ie komen I BINNENLAND Nur aen tarnoaait ia biouMkorl promnlie te tsrwachtan ander da kooga oarinaolllciera nngaa FLÜWEELEN SINGEL 583 GOUDA Wed A msm 1 heeft de eer te berichten dat de SPECIALE ETALAGES Nouveautés voor let StNICOLAASFEEST co a VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD II fff li a AZiorisr vjft isr 3 Tapijten Gordijnstoffenjafeikleeden Behangselpapieren enz enz iii Firma B DE JON 4 n Op hel voorplein tan de Harscbpoorl kaitraa ta Leiden bad Zaterdag namiddag de pleehtiga beiediging plaala tan dan tol reaerta 2e lait betorderdsn tundrig J M tan dsr Valk van bat 4e reg mlantarie Dn stalmuiak van bet korps deed aich daarbg boora Door den Uiu van Oorlog is hel gatoalaa dar korps commandaalcn gsvrsagd of hel al of Biet weuMbelgk zoa zgo om aeu de ooderofBcieren en aoldalan eens p r jaar hst te goed io hnnna nitrosliag ao rMsrvs iakeniog weder la doen nitbalalaa Wut ilja io ona land dagraoUtefoitaiun Uet Uandoliblads heeft daaromtrent in een arliksl over Je Vsrraogansbelastiog eenige Heden OlfENlIXG i Nic olaas Etalagei ONTVANQEN groote en pra tige Sorteering J OUVEAUTÉ i op Luze en SuislioucLelJjk ge biel i t Vjj JUNBÏVKLKND i foorhaeii 4rr Wed BOËLSUlllS of in de votting ia rue MaKarineF yWees nu op Je hoede Dyck nu gaat by verstandig spreken Thans ts veontebtlghetd de boodaohap tiet gij myaheer Martial w hailden dat inderdaad vel kunnen doen maar hol geval Is no eenmaal andera an bovendien wat w J te Mggea hebben lydt geen uitstel en wie woel in hoeveel lyd vo u in geen der boveageaoemde plaatsea siea zonden Kr i n voorbeelden van dat go ïn geen half jaar kwaant opdagen en ik vraag aau m n vriend Oyokühealer hier vat hg seggen aon van een half jaar van n v a niet xoudea kuaaen apreken vaq al de dingen vaar ons bet hart vol van is ea vaarvan ons den mond derhalve overvloeit Ka vat komt hut er ook op aao vaar w u komen bezoeken P Maar ge faadt ro tenmtpste peu brief kunnen aturan en my uitnoodigen u te komen opiaekea o alleen maar om te vermeUlea dat Ik u had te vaobten Dat hadden vg knnneit doen dal is vaar Maar io de aerate p Mita houden wg vtoT bgzoniler veel van brieven en verder zi Jn vg er grrtote liefhebbert van Dodfreu verrassingim te bereiden Naar he my voorkomt ziju vg vandaag vrij ge l gMlaagd En eindelijk waarom te sohrgv alt da zj en loo gemakkelgk raomleting afgetlaan kunnei worden Wg zgn hierheen gegaan wg 1 1 bier gekonee en nieta kan dat moer 0D edaan maken Htakea v dua dat noodeloos twlaten over iels vat niet mecf te verhelpen is waar we geaa alatt verder mee konea en wat mat de zaken aiets te makea heeft luk feleiHl SlfiAHEN Goedkoopste en Soliedste HEEREN E KINDER Gouda Wijdstraat A M pfi 4ï 1 i Speciale Inricliting rooB DeediDg Daar Haat if£96raió Sortezring êioff9n Segante Modellen Lage Prijun Stalen op auTrage Zuivere Medicinale Levertraan Aaiibevelmd m D MIÉBIEI Drogist Kleiweg E 10 We ie ie fMte rMrmd nllea alle Toorliandw STAAIWAREH Scharen Messte immu mmim il BK ï I tot M r TMl terlMgd piÜMn worden OPeERDIHB JAN ROND Kort Ctroentndaal SPBCIiUTBlT IN STiALWiREH flEREEDSCBAPPEH s j m imii Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Toor kll Ttkken nBUKBAIMIEIf Goade l ik nn A BKINKM Atr t 2 MEEmTEB T r gdert omniddelgk alle VLBKKBN oU Kleading en alle anden gifedtnn Flacans met gebraiknwiwgung 10 flcnl p r i i ViN OiJ Klaiw gNo a 8ÖÜDA st mmim Vui T ZAAL WlJPISEUR TUEFMAEKT I 67 is flju getaid € nmet Zilver ekroond t GLACi TEICOT en ÖBBBBIDB Handschoenen in Zwart en Qtklenrd Toor Uwren Damai en en Kinieren la de ruimste keuie ollTangen ii J II1DW8 nUL HABKT A 70 OBOOTE YOOBBAAD PAMES RQKKSN in Zgde Hoirte Laken a Jaegtr Aaabere nd ÜJJillI BBltenlaadsch 0 eralclt Dt Uoge red door den BritKben miniitdr tan baiteslandKhe lakeo aan het faeetmail ter ewe van generaal Kitchener gehouden herat aen baitengeweoe baldebetuiging aaa den Sirder toor ago dipomatieke taleoteo De mioieter preee de wgze waarop hg iieb had gekweten tan de meeilgke taak die Op hem rnitto ten aai tien ran da Faahodafoaeatie Ik ontringf uide de miniiter eerguter Tan den Fraeeohen geiaat da mededaeliog dal de Francha regeering tol de elotioni waa gekoneo dat de bexettiug van Fathoda ten geen waarde waa roor de Bepobliek an dat ig meent dat onder deae omatandigheden de beiettiog moet worden opnegereo Ik geloof dat het it deier bg uitelek moiilgka nrbsgdiDg taiechea d u Sirdar en majoor Marohand heeft geleid tot een reenltaat dat Beker berredigeod i en tit ukere hoogte anrarwaeht en dat bet roornamelgk ii te danken aan het ridderlgk karakter en de diplomatieke talautan welke da Sirdar heeft ten toon geipreid bij deia gelegenheid Ik weoHh niet miirerstaan te worden dat ik geaegd oo hebben dat alle oorzaken ran reriobil hierdoor taiaoheo d Franaebe regeering en one sgn weggenomen Bet ie waarKhgnlgk niet aoo en ik onderstel dat wg tal laa i heklMiwiearil ga ivde toekomat i tt hebben Uaar een ooriaak ran rerKhfi van eeoignini acnot en gevaarlgk karakter ia opgem md en wij knnaen ona daarmee aleehta gelnkwenscben Lord Saliibury dronk daarop de geiondbeid tan den Sirdar V Naar het heet ia de uiterate termgn waarop da beraadalaging waarop da wetaootwerpan ketrtffande bat Yergelgk in de beide Ooatenrgkaehe parlementen moeten ego afgedaan de 15e November Br ia onder de gegeten om tnndigbeden geen tkgk op dat dat gebenren aal noch in Ooatennjk noch in Uongarge en dan aal da HoogaarKba regef rieg geuoodwakt Bgn op dan l ao November een zelfataodige ngaling van hat Vergalgk toor Ie atellen Da Spaanaohe gedelegeerden in de vredecom Biiaaie te Pprya doee naar gemeld wordt ban baat om de oaderbandeliagen over de Philippgofln alepende te bonden tot de verkiezingaii in de Vereenigde Staten zoUen zgn afgeloopen Beweren aommigao dat Preaidoot Mac Kinle alleen ten einde den kieiera genoegen te do mat den eiaoh om de Phibppijnen toor FEVILLETOai Gedeikgekrlitea na ta Gelokueker or AMIBAL DE VONDELING Kur hel Fnuueh MM W NUTTffita M gH monueor wii dat niucliiBD ook mb wtiaig Of yid TiD mij vu het bet r gf woMt yVoUtrakt niet Comtoïi bet ia gotd ego uit mr bowliiijmg heb ik tl begrepen geloof ik wie hrt lÜD j k herioner bet my an Ik heb ce oena beloofd beo van dieut te EoUen lUn ali dat in n tt mioht ïiJB lou Het aya brave lieden ea vel vaard xioh eenige moeite io hun belang t getrooatM vuueer bet tenminste inderdaad diogenea aya velke Ik rerondentel afgaande op sv beaobniJTtn Kafin V8 lullen ueo breag i maar dadelijk eene hier Gomtola vertrok Terrtoekt riep Martial toen h alleen vaa Wat komen cy bier does f Wat vi lea se ran mir Uj te grande riskten en in het rerderf itor mF ffrike boote geeet beeft hm m op bet ipoor gebrachtV Ni nMr daa een ninuat verliep er tnsechen ket TertrA vkd den bediende e diens teragkoflul De deu gibg oMe en drie penooeD UkIm binaea Bet varen behalfe de bedicDde Traboooe en DTokCbaet den dag ia gekomen de correapoudeot lao de iTimeat Ie Philadelphia tanekeri i at er aaomerkalgk teraet bestaat tegen da inlijting an nog meer tegen bat betalen taa geld io vargoediog hiervoor Doeh ook vol ena hem ii de President overtoigd dal de otergroote maerdarheid er toor ia De openbare meeoing Ie Madrid handt aich druk baiig met den eiaeh der Amerikaaoacbe Regeering tot afitaod d r Philippgneo Ds SpaanKhe pers erkent algameeo dat een beroep op Boropa tolkomeo nattaloos aon ago want ds Enropeesohe mogendheden worden te teel in beslag genomsn door andere traag stokken so zoudeo Bpaojn geheel san ziohsell overlaten Die erkenning is een bewgs tan moreële beterattaap In deaa wereld wordt alleen diegene geholpen dia sichaelf helpt en wanneer dat ook niet gaat moet men aich op de wgabefcerte toaleg en Tolgena later ontvangen bericht hebban de Spaansobe gedelegeerden io de commissie geprotesteerd tegen den alstaod van de Philippgneo en hebben de Amsrikaoea han antwoord verdaagd tol da tolganda aitting 8 Nor 4 Da candidatnnr tan prins Qsorga vanOriokenland toor het gouterneDrachap van l rela ia d ir de mogendheden goadgekenrd Donderdag waa de termgn terloopen waarbinnnL bet eiland Kreta door de Tarkaobe tffM Aneta ontraimd Ttnfaniga ran da raoeilgkbeden waarmee het tervotfen der manschappen gepaard giog badden sleobta 7000 hel eiland knnien verkten en waren nug 4000 aanwnig dia eobler op last taa den admirali taitsVaad aich ellen aan boord moeiten begsven van de Torkicbe oorlogscbepen in de Soedabaai Er is bepaald dat slechts liOO ongewapende Tarkiahe aoldateo op Kreta snilen mogen aebtar blijten om bno dienst te terleenan bg de barging tan het oorlogsmatarisal Vrgdag nacht werd de stad Kanaa door de internationale legermacht beset en het bastoor oter bat eiland oflloieel door de admiraals aanvaard terwg Zatefdagocbteod nog 1800 man en drie bergbatterijea werden geree 1 gemaakt toor de inscheping In de trpegta werden de Fransche Bpgelsohe Italiasniche en Rassiscbe tlaggeo die tot dnsterre op de bastions waren geplaatat otergahracht naar de woning tan den plaatseIgken commandant Olsohoon door de admiraals seer atranga maatregelen waren ganoiaao om poging lol veriel met gewald dan kop in Ie drukken behoefde geen enkele daarvan in toepassing te worden gebracht De ontruiming der kazerneu gaechiedde zeer vlug eu volgens de tot dflsver ontvangen telegrafische berioht o heeuchl er een volkoman orde TrabncfM ging h rervage de kamer In en bleef glimlachend itaan Dyok Chester daarentegen faiold siob by de deur Martial vaa bleek en zenawaohlig beet EÏch op lijae lippen en balde krampachtig de rafsten Haar vHeer bet is mij hoogst aangenaam u hier te lien vaarlyk hoogst aangenaam Zet a aoar bid ik n Comtois geef stoelen aso da heeren Comtoii gehoorxaamde a vertrok Niet Eoodra had hy de kamer verlaten of Martini vaa met eeo 1 roag bg du deur scboof den grendel er voor en Het het zvare damasten voorhangsel dat over da gansehe breeJte van het vertrek hing zakken ten eirde bet geluid E oer stem en die ran tqne beide medeplichtigen te dempen Een enkel voord van vat hier gesproken zou worHan door een van de bedienden opgevaogen zon ooverm delijk c n verderf tengevolge hebben Xa daie voorsorgamaatr elen genomen te hebben plaatste hij eieh voor zijn besoekors Met gefronste venkbranven kraiste de armen over de borst en staarde hen ivijgend aan Trabuoos hoog twaar ohHn gk in eeo opveÜicg ftb vriendschap stak hem de hand toe Martial verroerde aich stet Bensklafs drifUg op dea grond stampende riep hi fik geloof dat jelui krankaïnnig syt fH gelooft dat vl krankunnlg iQn hoort gQ TdaféM Ite B ADVERTENTIEN worden geplaatst TUI 1 5 regcJs a 50 Centen iedere regel maar 10 Centen Uroote letters worden berekoid i r naar pUataruinta l Inzending yan Advertentiën tot 1 uur des audd Verspreide Berichten BIIEYFUS 1 In de aa atla dea Irikaoeanseinden wg wel dat hel Hof tan eaaaalie aaavtaanden Dioadag en deanooda Woensdag de tgf ondminialera tan oorlog ui heoreo maar niet dat 411 lal geachisdso voor de vereenigde kanersv ven het Hof Het is niet volelrekt onmogelijk dat het Kof deasn boitengewonsn maatrbgei sou neaiea msar de doelmatigb d ar vac aian wg niet in Aan de beraadslagingen kunnen de niet tol de strsfhimer behoorenda tedeo toch niet deeloemeo noch eealgeq invloed oelesaa op de later ta nrmeii baeliising Uet is dan ook faoogitwaarKhgnlgk dat allsen de straftiasr lieh sal brz gbooden met ds laak wslka tol haar uitslnitende bevoegdheid behoort Voorts terlaidt dat bet llof soa babbeo bwlalen de drie eerste daiteo tan iedrre week geheel aan de reviiie prooediire te wgdan Da Droits de l hommef houdt vol dat kolonel Pieqnart weldra in trgbeid aal geaaid worden to gens ooocluaie tan den rapporteur van den krggsraad Da Hhriltkuadige Charatajr ton het band schriit tan hst petit bleus hebben oudaraocbl en harkend D lAnrores beweert op gezag tan een oud fid van den raad der orde van advoeatan datirW 0en nit batlaat mr Mornard diaoifMm e treffen we U de aanklacht door dan adtoeaal vso Kslerhasj mr T a nsa bg ds orde ingediend Hea telegram ven Kiterbaij aan tga verdediger alt zoodanig maar aan den vriend Bsterhatjr vroeg geen pleidooi gaan dtiaa maar aen getuigenis Op dien grond kan mr Uorntrd geen teritgl treSon het telegram tan Ettsrhatjr Ie hebben voorgeleion nor het Hof vu Oassatia FuKiauc Ds gepsnaionneerde koloasl Humbert beeft aan generaal Borgoit Dssbordas len brief ge cbrevso waarin hg desen soogediiciplioeerdeu scburkarhtigeo leogeoacbtigsn en laffens gausraol uitdaagt voor een eerageriohl Ds kolonel aagt daarin dat gansrnal Borgaia hel ministerie van marine au van koloniio larro rissardy en dat men beoi au om vao ham af te stjn naar Tonkin wil sturen trote ign moeilo om io Frankrgk ts bigten lan einde tgu intrigea toort Ie zetten Os Aorores achl het onmogtlgk dal na een dsrgelgken openbsrsn brief de gsneraal h t twjjgen zal bewaren eu de mioister tan marine het door kolonel Ilambart gevraagde oudarteek ui wrigeren D ck Wie iets gelooft neemt Iets aan vat bij niet leker veet Hg veet derhalro niet leker dat vij gek sjjn andera aon hij het niet sleehta gelooven Laten vjj hem vragen waardoor hg tot die voor ODB veinig vleiende gevolgtrekking komt fik verata in het minst geen grap teu Ook behoeft men mg niet t vragen waurom ik leide dat jelui krankzinnig igt jelui hierz jn is bew s geuo dat jelui hoofd geheel eu al in de var is Ik begrijp niet zooveel van al wat bg togt Djck I lic b n meer en meer te vreeun dat hij hier de krankzinnige is het is een eigen aardigheid van dronken lieden dat tg niet aannemen villen dat y het Egn die draaien maar ar een eod op willen doen dat alles om hen heen dat doet Precies betzelfde bemerkt mon bij gekken Martial ging naar zgn stoel en zette or zich in neer sgn bezoekers voortdurend aanziende irH kalmeert D ck hij komt tot bezinning Laten ve hem nog eens herhalen dat ve niemendal hebben begrepou van alles vat hjj gezegd bettft Dyck Choa er aloud daar met den gewonen onvergenoegden trek om ds lippen en gaf nirt het minste anfvoord rKgk hier monsieur de Préaulx wat het geval il ve veten uv naam hUW adres en nog bet e n en ander Ijovaadlen wg komen u opzoeken om eens met te praten dat ia allea I dal nu zoo dvaas P Ik kan er niets onverstandige of geks in vinden en weet evenmin een geldige reden waarom ve zoo onbenscfa ontvangen worden bg ons vederzien na een afvet ghoid van meer dan tien dagen fé Waarom kt t ge niet da plaats waar ge m j gevoooiyk apreekt n roe dei Poatea bijvoorbeeld I