Goudsche Courant, dinsdag 8 november 1898

de kiaat da gvootiie van alk wartgtvan ia en wel in de illeraente plaala farplieht tageooier de vencbillaada aata ori ia van arbeiden in ign dien t da bagioeolen toe H aaeen dii bg anderen lal moeten vooracbr ven In da twaeda plaata wordt Htm en mear van den itait gevorderd dat hif allerlei belangen die door but particulier initiatief niet voldoende koooen worden behartigd grldelgk alannt Zoo breidt liab bet aabiidiaatalaal meer en maér oit ooder voartdureoden laadraog en aanmoediging rao de igde der Kaïaai Toch geeft bet blad toe dal waat it finucieala toaaUuid oogooilig ia tgdalgk eenige matiging geraden ia aa dat man daarom aaker da regaeriDg goed op de vingen mag kgken Hat blad berekent no dat er op hal varKbrikkelgka takortcgfer wel wat valt af ta diagao Voorti ign tal van nitgitan voenl op de hegiooliogen van jaititia binnenlandicha zaken marina loodiwezeo ook enkele op die vad wataritaat een gevolg van vroeger gedane vaak door de Kamer afgedwongen toaceggiugao Wat orerblgft zgo ODvarmgdalgka orgaoiMtienitbreidingao mm of maar noodzakalgke traktameotivirhoogingeo kleioaiabaidiatjai waarop men ettelgke doizeeden miiaebieo aal kanoen baanioigen Ern en ander haalt eohter niet nil all men niet bealuit op vaitiogan icbapan en op da uitgaven dar watantaatabagrooting voor de atd walaritaat balangrgk ta gaan looaian Dat dit gebaaren aal daar gelooft bat blad niata van Eo dat de rigaariog doordrongen ie van da noodiabetghbeid tot reriterking der middelen bigkt reedi dadelijk uit da aaogebodan li miljoen a cgnivarbooging en uil haar balofta van maar geld ta tallen ilaan nit invoer in laooeiiiereobten Wal aangait de middelen tol dekking ran bat tekort van 1 millioan ontitaan door milrakeuiog met de wat tot regeling dar gemaaotefinanciSo b t Vad wgit er op dat dit geld niet weg ii en dat de gameenten joiil zooveel miodir 6e aiUog behoeven te heffee ala da Staat meer moat bgpaiaen dan min verwacht had Uier i dua aiganigk gaan qnaeatie van nianwa laaien maar van verplaatling van helait ngdrnk All men tieh bereid toont aldna baatuit het blad tonder naar het onbereikbare te grgpen da rageering kraohtig te itennea in haar pogen tot veriterkiug der middelen ziet da toekomit er werkelyk too wanhopig niet oil Gemengde Berichten Ta Rotterdam brak giit raeavond braad nit in het parieil Van dar Dn ditreat Ijo 6 waar in hut benedenbnie een boeden en pettenwinkel geveetigd waa De bewonen der derde verdieping een wonw en vier kindaran werden met lavanigevaar gered door eea ipait gtat met bebnip van aan reddingiladdar Het eaedanbnii brandde geheel nit Op bet Spniwater Ie Rotterdam werd in den afgeloopan nacht aan bloedig toonae algNpaald Bg een twiit werd een gehnwd aeaman ta Rotterdam woonachtig door een bewoner der Zandatraat een leraoigevaarijjke maaaleek in de linkarhont toagabrachl De dader werd gearrealaard en gn a aebtoSer naar bel liekenhnia gebracht Bg een ei catorialen vatkoop ta Oldeberkoop tot iaoing van houdeobelaeliog bedrorg de geheele opbreogit 30 oenten Qednrande de inbnldigingifeeeten agn eenige bonderden bnitenlandnba takkenrollen in one land werkaaam geweeal voo n imelgk aao de groota itationi tuiiehea RooaendaaT en Am Directe SpoorwegverblndlngeD met GOUDA Winterdlenst 1898 99 AanKevaDgeiifl October TUd vao Greenwich lOVDA IOTTXEDlMtlae ArM 11 18 11 11 1 11 8 41 8 57 4 81 4 11 i 18 l ll 1 18 T S1 7 18 1 81 8 tl 10 04 lOJI 7 11 a l0 8 8S 8 14 8 81 8 14 10 11 11 18 11 81 t 11 81 ll SI 11 4 1 1 T 1 14 lUttenlain 8 80 7 18 8 88 a CS 8 8V 8 48 10 18 10 80 11 88 i 11 81 18 88 UI 8 80 4 4 11 8 18 8 10 t W 10 80 7 80 8 88 8 10 8 1 0 10 84 10 84 1 1 80 8 17 Tia 8 8 87 10 101 De D treiaraalIM 8 17 a 1 47 r U Ie kL Sik 8 84 f ff 8 84 ff reizii r moet üeh 6 41 ff ff 10 01 ff boreudian roorzian rao 47 7 48 8 80 10 07 lO aHJ een beniji f 0 80 8 88 8 40 O door 8 88 11 81 11 80 18 17 10 10 10 18 10 81 10 48 1148 11 14 18 08 18 47 8 47 10 18 ODDi DIN HaASriaa niH 11 18 18 18 11 11 1 14 8 48 4 48 4 88 8 18 8 84 11 7 84 7 88 8 81 ff 1 8 ff ff ff 8 7 ff 84 n 11 41 ff 1 18 ff ff ff 818 e ff ff 8 16 1 88 ff ff ff 8 88 a a f t 8 18 door 1 17 8 88 1 87 10 i4 11 18 8 88 10J8 10 44 11 48 It 18 4 1 8 1 41 4 11 8 18 8 17 8 88 Ml 4 8 04 K 8 88 1 88 10 88 U l 11 88 i 11 17 iHage l 4 7 80 7 40 7 48 Voorborg 8 18 Zaatermeer Zegwalrd Zevenbaiien Üoarkapalla 1 17 Owida 7 48 10 11 10 17 10 S8 10 41 10 14 1M 8 841 8 38 8 54 P door V o 10 11 18 80 11 87 Ol Dl UTIICH1 110 87 ll nn 11 10 11 8811 14 ff ff ff U 8 ff 18J7 ff 11 48 18 88 1 18 07 10 18 ff 88 10 51 8 17 4 88 5 80 1 87 8 48 1 10 1 87 8 48 8 08 8 8 8 14 8 48 10 17 18 10 t U IJn 7 1 8 88 IM SI 8 01 8 0810 88 18 48 1 8 00 8 87 8 40 10 01 11 87 81081110 10 108 1 18 8 18 8 58 10 18 11 41 ff 8 10 8 04 10 1810 88 11 88 18 08 1 37 8 08 8 88 S 88 4 48 1 18 8 88 8 88 7 88 8I 8 87 10 08 10 84 10 88 ff 11 55 18 14 ff ff 8 47 4 11 ff 8 58 7 18 8 10 1 88 ff 10 54 10 48 ff ff 4 14 ff ff 1 88 ff ff 10 58 11 1 IMl 4J7 8 M 8 10 748 M8 8 48 ll M 11 10 tOS 7 05 8 10 1 08 11 18 8 581 48 4 41 8 801 41 4 Am W 7 80 8 88 1 10 11 80 8 08 4 00 8 00 1 88 8 00 10 8 Ooada 8 01 1 1118 0811 81 148 4 47 841 7 48 8 48 11 1 ItIbtUlw gtgnau wtanu w lift folgnde oafamni Hm w r a da udiUk ran Twnogui onr h t ItDd TMdMidt Wg Tiodtn duromtrent opgMM mnMld MtaSaDdii tikt proiiocu o ook ru d grooUU itadan Wit d proiinciëD uagMt Uort ooi en keegbriog uit Mn der Uballgn hot Tolgaodo iu twgolgkiDg mot de barolliiDg Opbnngtl Opb ig AHiligra Mr hoofd por MOiUg p 1000 iowNoordBniMiil 0 70 f 7 13 OeIdarliDd 1 54 95 16 Zotd Holltad 2 02 106 19 Noord Holland 1 80 113 16 ZaaInd 0 75 4H 16 Utradit 2 82 127 22 Friaalasd 0 67 4 14 Otatgad 0 91 83 11 GrooiDgao 1 05 55 19 Draal 0 45 49 9 Limbirg 0 41 55 SlL Hat Kgk i 1 40 90 15 ÜtrwAt da proTinei in het bait an hat land itaat doa in atla opiicbtaD rar boreoaao n ofartrail aok da baida HolUndan aaointrkalgk In Lintborg bat gaial aantlagen an ook da opbreagft par boofd oiar rerfaoudiog bet laagat masr bet gemiddalda dor aaoilagen ii ar boogar dan lo Zealand Friaelaod en Drant an galgk aan dat in Orooiogea waar kat gatal aaaaiagan bgtandat gtaot ii an ook da opbrangit per bootd balangrgk meer din in Friealand aa Dranta Wg Tiod in ook da g gaveni farmtid van da 8 meaat beiolkla itaden en trekken daaruit da volgende Tarboudiogiogia Opbrangit Opbrangit Ainilagtnpar boold per aaoilag p 1000 inwAnitardan I 1 53 101 15 Rolkrdam 1 33 96 4 a Oratenbaga 8 54 IDG S3 Utrwbt 2 15 94 23 Oroningan 1 86 62 22 Haarlem 2 86 23 Arnhem 3 22 111 29 Leiden 1 34 64 21 Dit belanirijk ataatja laart on dat hat etal nngaelaganao en da opbreogit per lioofd en per aanalag in da Termogenibalaiting naar arenredighaid hat booget ago in i Qrarenhaga an in Irnfaea Utreebt an Haarlem lolgeo daarop Uotlardam haelt behalve wat het gemiddelde der aanilagen balrilt dalaagile oQlara f u gelal aanilagen ii ir naar varhouding ook lar beneden dat ran Groningen n Leiden Hat laatite geldt ook lan Amatardam waar bet gemiddelde per boold eobtir iati booger ii en de oytan niet teel rerMhillin Tan die voor het gaheila rgk De 8 lieden die te lamen nog geen 27 pCt d bevolking van bet gabaila land hebban baddaipte aamen 26 106 aanilagen in da vermogenebelaitUig ol 83 pCl der aaailagen eo wel over 2 millard o 46 pCt van het geheel kelulbaar vermogeo Hat Vadarltnd merkt op dat de Kamer altgd verbaiaad loinig ii bg de atgemeene beacbonwiegin der Staatibagfooting maar dat sg bg de afiónderlgka hoolditnkkm haar revanebe naemt Dan heeft ieder igo troeMkind Bn vervolgt het blad het ii in t liobl iti ervaring van de Kamer boogit onbillijk de rigeeriog baide woorden toe te voegen Ofrr baar oppervlakkig gezien aeker niet ta lage begrooting Uitaatting dar nitgavan ligt 1 Oeada liaordraebt door I Sa Hleuwerkaik 7 11 OapaUa 7 41 8 41 8 48 a i tattardan 4 48 8 11 8 18 7 18 7 81 Oapelle 4 18 8 01 Hieawerkerk 8 04 11 i i Hoordreebl 8 11 8 11 Haada 8 17 8 88 U 7 48 8 11 8 Oottda lUveabuiiea Moarkapalle SfoetanaeerZegwurn Voorborg i Hage 7 80 7 48 7 88 8 V78 18 Uaoda 1 10 8 88 8 84 7 11 8 14 Oadew 8 18 0 1 e Woerd 8 48 7 8 8 08 i Otraehi 8 08 7 88 7 04 8 88 8 11 Ulraebt 5 18 e SS 7 48 8 87 8 48 00 a lOWoerden 8 48 8 58 8 08 8 18 Uadaw 8 14 Ooada 8 87 8 08 8 18 8 88 S beal in de liohting dar politiek van den ttitan tgd In tweiïrlei opticbt Man roept van alle kaelen om aooiale politiek om verbetering van de politie van din werkman wilno men mag dan ook niet vergeten dat ilerdam Tele raiaigeib werden het ilacbloffer van de vingervtngga lieden van wie ar wel nrMsheidaaa gaarreetaard warden maar de aweata wegaai onvoldoaada aanwgiingaa door da politie allaaa over de grenian konden worden gazel £ en werd eienwel op heeterdaad betrapt een 59jorige tapper nil Sehaerbeeb bg Brnieel die den 30eo Aagnstoa op kei perron van het Centraaletation I Koltirdam aan of meer onbekend gebleven aakkenrollen htbnlpiatm wai Voor de reehthank aldaar terechtetaande erkende bfli Sottardam gekomea te zgn mat bat doel om takken te rollen i Een zijner compagnona bekend ali Ie grand Paal bad op het perron een portefauille ontrold aao d n beer Dobbelman ligareofabrikant te Rotterdam Deze verklaarde dal bg in een eonpë wilde itappen toen bg plotaaling voelde grj pao aan da binnenzijde van ij n jaa en onmiddaljjk daarop aan poitefinille vermiite inhóndende I 400 aan baokpapier Omziaade tag hü twia parioneo waarvan een iele wegwierp toen bg door dan heer D gegrepen werd Op bel perron werd de portafenilla ia ongaichooden itaat gevonden Hal O M meende een voorbeeldige itrafia moeten eiecben en vroeg 3 jareo gevangenii eienali de Ametardamieha rechtbank aan een takkenrollar dezer dagen oplegde Volgeni het O M bevonden lich ie Am iterdam tijdeni de feeitaa ongeveer 400 takkenrollera Het baalonr dar CoSperatiara Broodbakkerg aa Verbruikivereeniging De Volharding ta i Qravanhaga dealt mede dat de nachtarbeid voor bakkengnellen in de fabriek der vereeniging die op 1 Joni 1897 werd afgeaehall nn veder il ingevoerd Finanoieele ichade voor de vareeniging en de tekerheid dat door de oiaowa regeling bet periooael niet werd gebaat daar reedi ladart jiran de bakken ilechta acbt uren par dig en neait dan geheelen nicht arbeiddin drongen het beotoar lot het nemen van dim maatregel De gaaoman proef ichonk het beitnnr de orertuigiag dat alacbaffiog ran nachtarbeid ileohta kan worden verkregen door lameoweikiog der bakkerijen gepaard mat eenige opoffering van de zjjde vau het publiek Volgeni De OontrolatfUlkft dezer dagende diractenr der Exploitatin aatacbappg aao de afdeelingachefi ter Hbrifleljjke beantwoording eenige vragen gericht mtrent het peraoneel daarbg vanoekend aobftar eiken naam op te gaven dan rang en welke wecknwmheden door deo genoemde worden verricht en of date Ijverig il en voor ago functie geicbikl Varder eenige vragen balrekking hebbende op een voorgenomen bezuiniging in dien tin of bjjv Mn ambtenaar t werk zou kannen verrioblan waarvoor Ibaoi meerdere worden gibetigd l a badoeliag ii daa om biteraalarii loa te kennen aao beo die voor bnu taak loadeu berekend blykeo l l 8 18 i ia 8 80 8 4 4 08 8 88 1 44 1 14 8 01 8 08 8 14 4 40 4 10 4 87 8 04 8 10 a OB 4 08 4 84 88 18 88 1 81 1 41 1 58 8 08 8 17 1 41 8 40 4 4 SS 4 81 ff 4 81 ff 8 04 4 87 1 11 S 14 4 08 8 88 7 10 7 18 7 81 10 18 10 17 10 84 10 41 11 18 ieadi imakW Jlait a 8 84 4 8 48 II 11 11 Naar bet Vad verneemt ie door den miniater van jaititie een oomminie benoemd bestaande nil da boeren mr Sng er van Wieaakerke raadadviienr aan bel depertemaot van juililie mr Kiit proouranr ganeraal la Amiterdam en de hooldrommiiaariiien van politie ta Amiterdam Rotterdam en i Oravenhage dia tot la heeft bel duen van vooritellen tol betere regeling ven de bevoegdheden der veraehillende aatoriteitea in aaka politie en tot meerdere vertakaring van opanbaiti orde en veiligheid vooral wat hal toaaicht op vreemdelingen betreft en den verderen opiporingadieml Taa hel iGdlllaitaaeri TaialioBwbUa ga wijd aao de hallagen van taiaboaw Uaeiaie tarü en aanverwante vakken ie het eente anmmer vencbenen bü W A KiaaM Ca t Leeawardea Bü de Bamonalraataehe Broedencbap la Rotterdam ii voor predikaat bjj dia geneaata bet volgend alpbabetiacn viertal opgemaakt1 H W BiNchop Bode te Dokken A K E Horat U Locham W H Staafart Króeee e Happal e dr B L Oard Ie Dtreeht Hare Hajaiteit de Koningin heeft o a ook aan alle opper officieren van het leger van do plaata had babbanda iahnldigi van H M een hennneringamadaiUe doen toeloaun Ia de Hervorming vinden wn rijgevolad ait Pniël het volgende recept on nwt enecee 10 onae dagen een beroemden ronaa U cbrijven Een ideale Jood en Cbriatnan tonder leven Die Bake aan iedereen t gevoel van walgizg Een atbeüt vol deogd model van tielekiaohl Ijian doming téó aton dat ieder om hem lacht De vrouwen ruim van blik altgd wat groote n n t alieblett Bevrgd van bnwelgkilaal aa moederlijke pliehkn Kook nil dit allee daa eea twaar myatiekfcbrij En brang naar Zola i trant de peperbui er bg Beachrgf eeni in dét lil een erg obeceen toaneaHj Zei over I vSjne volk daarna eea dnehtig Hul allee dan voornaam in pleoht ge dniiteroif Eu geeft bet ala het kaa toch ook vat vroonr vernii Laat dan uw held aaa I end ala t hoek ia volgeeebreven Zichtelven wat vergif of eea piatwilichot geven Dia hebt ge een roerend wark een kanate naaritnk volbraabt En Aeérland juicht eo taikt aoowat eeaweek af aekll O Twee BOgjeagdigeDuilabhen Urnaawernood 20 jaar vrg goed gekleed vervoegden tioh eergiiterennamiddag omitreeki kwart vdór driiSu ia bat magatj a via dea beer J F B Bouchette aan da Steeutraat ta Arnbam met bat verzoek om beereoringen Ie alen De heer B wie toerallig afwezig waarom eea kaaebt nit da werkplaati dia da haeran zag bioneokomen en hen niet te woord kon itaao mivronw riep Deae liet een aantal gondao ring en ziaa welke op eeae wjjae wardaa bataken en van hand tot hand overgebracht die achterdocht deed opvatten Meir B tag daarom ecberp toe op wat da beida vreemdelingen nitrichlteo ea meende te bemerken nadat een hand van de toonbank een oogenblik verdwenen waa geweeal dat een ring velmilt werd Toen de vreemdelingen zonder te koopen met een iwir kommen zurOoke wilden heengaan liep mevr B flaka achter de toonbank vandaan naar de dear en iloot deis af vóór de overblofie jongelieden den tgd vonden om de plaat te poetieo Uaieen riep aj een voorbijgaand meiaje aan met venoek om de politie te balen Op haar zeggen dat tg terugverlangde wat waa weggenomen viel de een door de mand Smeekande de politie er buiten te laten gaf hg wn gondaa ring die geprgad waa voor 16 50 terug 10 11 10 11 10 18 8 08 8 18 door 8 84 10 10 88 ll 0 ff 10 18 ff ff 1 10 11 ff 10 11 ff tr 44 1 80 7 80 7 88 8 88 10 08 1 84 8 48 ff f 8 88 ff 8 88 10 10 10 88 11 8 18 1 80 8 88 1 80 7 48 B o u u k k laa T B D a u Inmiddeli vaa een knecht verzocht eea der buren Ie waarichnwen Deze kwam aehterdoor over een maar Ihet hnia au zoo deo winkel binnen De politie vericbaen ook en tagelük keerde de heer Boachatta telf lerig die dank tg de kordate hoadiag vaa agne eektgeaeota de twee Daik ehm aan de politia kon overla Bü hel ieoUlearen Made dal de eea fl S de ander 5 ceotaa op tak bad waarvoor i wal niet veel bijzoadare aan gooden hderaaringea aaoden hebban kaaaea lïoopan Da dader ie nil Bambnrg lo daa wiikel leede bekende bg lijae daad Te Bergan ia aeigiitereaavoad eea diaiu algaepeeld eea gevolg vaa eau ongelukkig baweJgk De heer T v d H aldaar een welgeeteld veabaadalaar had eene dochter die gehuwd waa mat een arcbileet in aan oij r Hollandacha hoofditadan Het hnwelgk waa niet gelukkig waarom da vader sjna dochter met hare twee kiadana vetledea waak bij aich in hnia nam Eargiiterenavond na kwam ook de nbooatoon la Bergum gewapend met een icherp geladao Kbiatgewear echoot hg door daroiten der woonkamer waarin ague vrouw vertoefde Nianand werd echter geraakt Een tweede aahat klonk l niten De acbofiaioon bad tiab na talf voor bet hoofd geecbolen mat doodalgk gevolg Readi Woaoidag itond da advarteotie vaa aija overiydaa ia de Leeuwarder Coarantt waaraehijnijjk door hem aelven iogeaondan Dl heer L A B ie Zntpbea beatelda eeaigea tgd geladen op aaoa adeerteotia aan deaoSperatieve roomboterinrichtiug de Eaodraohtaa Boanabood te Voorburg 272 kilogramaalnnrbotar toer f 3 Bg oatvangit vaa hetheatelde bleek hem dat de ootvaagen waargeea natonrbotir wai Verder blaak ook datar te Voorberg geen roomboter inriohling deEendracht en Boenaboid beotaat doch dat daboter wai afgeioadan door aekeren C v d 8 te e Qmvenhage Deta taak ii na ia bandender poUtie toodat tbani wal tal bljjken of deafaender tiab achuldig heeft gemaakt aan overtreding der hotarwai Z C Diaidagavond beeft ia Den Haag een peraoon wegene teleurgeilelde liefde bat voorwerp zgner min een d eoetbode in een perceel aan de Nieawe Havan een ataak mal een doikawe aan I itrottanhoofd loagebracbi aa t alachtoSer van ijjn wraakaaming naar buiten te hebben gelokt door aaa te ballen Aanvankeliyk liet de toaaUod der dieottboda ticb gavaarlgk aanzien naar thani ii ig buiten garaar en wordt in bet gamaanteZiakan haii verpleegd De dader ia gearreeleerd op t door de gatroSaoa aoagagaven liga lameat Hat dolkmaa bad hg overeen heining van een laiageamateL llan Khrgft nit E it Batuwa la het begiu der week ie weder proces verbaal opgemeakt lagen 2 ingezetenen wegene bet per Holl Ut Spoor reizen naar Arnben et eea kilonaterboekja S S genomen vóór 1 Octeber Om verbaliaaard te vorden moaeteo ijj eehter de eoaducUun naloopen Vrgdag deden weder drie ingezetenen op galgke wgie deie reii doch werden tbjni door de eendacteara hoewel zjj opde boehjaa wardea opmerkzaam gemaakt oagemoeid galaten Aan da Noordbr wordt gene d dat giiteroebtend aan het poatkaatoor te i Harloganboich een valccb bankbiljet van I 100 werd aangeboden Bet biljet ii aangehoadan de parioon dia het aanbood ii bekaad Daor de firma Beaidorp ea Co de welbekende chocoladeen eacaofabrikanlea wordt eea proef genomen met ean oatemobiel voor hel vervoer vaa haar fabrikaat Valt date aur gaaoegea ait dan aal de firma nog twee antanobielen ia gebrnik namen en de paarden en wegeni waarmade te door de tad en naar kare fabriek te Booiam rgdt afwhalTen Daar da aatemohiel in Amaterdom aog niet bat bargerrecbt verkregeo heeft zon boveaitoanda maatregel eene goede rcehune voor da firma igu lerwgl zj op haar baart aaa goede reclane voor da aalomobial toa wordaa STADSNIEUWS GODDA 7 November 1898 Trgdagavood hield de Feeeteommiiaie alhier bate laatete vargaderiag tot bat natiën van dl rekening en veraatwoording drr pfnningmieitera Da rekening alooi mat eea batig wldo vaa f 4 87Vi waarever op gapaite wjj biKbikt wordea De nkeniag met de bijhiheomd etokkea liggaa Toa af hedea tol Zaterdag 12 November a a ter ioiage bg den lateo Peoaiagoieeeler de hear P de Baadt van daa voornidd 10 12 Ooaderlag 10 Novambir 1898 dn ivondate half aagan tal da heer P DaovUlier eeavoordiackt hoadaa ia de Tolkaleenaal Noodgod tt iig alkier 1 Onanwerpn a 4i M vu dw dnakaard k dl lof dea laaien doir J P de Kejier Toegang vrg a voor hdia n doailean vaa het Nutadapartemeal b voor ladaa vaa de Volkiieaaiaal aut vronw ol aiiter BnxnvoDDi Naar wji veraemea wordt r H vaa Egck oedarwijzar aaa da opeabare echool alhier met ooblag bedreigd Raden aon bat volgeada zgn vele kinderen oil de gemeente Bergai bicht gingen ter acbeol te Berkeowoede ocb nu eiadi eenigen tijd de openban aehoorSn eeritganoemde gemeente ii vergroot en bet penoneel ia uitgebreid weigerde deu langer bet rareiechte geld aan laatetgenoende gemeente te betelen voor bet onderwjja dat de kindeno oit Bergambacht te Berkanwouda ganieien Ean gevolg hierna ia dal hel aantel leariingen der opanb achool te Barkaowouda tod gealonkeo ia dat de ondeiwijtankraehten daar verminderd kunnen worden Het perioaeel beetiat nit het hoofd der icbool eeoe onderwgzeraa en een onderwjjzar Da laatete de heer van Egck ia raeda tevantiea jarea ia de gemeeato werkzaam de onderwij aeree roim vier jam Algemeen waa de varwachting dal deze de dupe van de hiilorie zon worden doch na bijjkt dat de onderwgzer gevaar loopt zjjn ooagé te krjjgen Tentond beeft nen een Ifjit in de gamaante doen eironleeren om van Ejjck all onderwgzer te bahouden waardeennde zijn laventieojara werkzaamheid in deze gemeente Tooh tal van Ejjck ontalageu worden En waarom f De dnbbeltjee kwMtie komi aan da orde I vanSjjck heeft een aalaria ran f 600 deonderwgterH I 550 krggt date laatete ontilag dan moat da gemeeote iemand aaoatelleo om ooderwija in do handwerken te gareu wat gerekeod wordt op f 100 hel behoud van van Egck loo daa f 700 en dat van da anderwijurai J koaten Wjj tindan hal treurig dat da poaitia van het onderwijzend penoneel nog too oatekar moet genoemd worden terwgl wg kan toejuichen dia aich voor van Egak in de brea itellea Wogeni uitbreiding van penoneel ia aan da herbalingKhool voor meiajea alhier aliaog benoemd Moj C A Sebriek Vlut Een 72 jarige landbouwer alhier ward deter dagen bgna bet alachtuffar aoeaolaagbartigea etreak Een plank dia de gianalken morgen overgaat om naar ign weide tegaan bad men ba f doorgeaaegd Toen hgna op ean morgen weer ijjn gewoon bezoekaao ign vee bracht brak de plank en iel hg g ijeeard werd intgde gered Uan dader beeft men neg niet knooeuDpiponn R Nbl NiBuwtKia a d IJ l Bedankt toor het beroep hg da Nad Hervormde Kerk alhier door di A da Viiier te Heiwyoaa VERSCHEIDENHEID In Amerika wordt tbana veelal zink voor behangiel gebruikt in pleite van papier Het wordt daartoe zoo dun all papier geplat en dan iret cement Ijjm op den wand bereitigd Allerlei kleuren worden er op aaogabracht en vooral marmer bijzonder goed nagaiioolat Da plaian worden borendieo geSmailleerd loodal zjj met nat kunnen worden afgenomen Ean laüdhonwer ut deiavonda na volbraahtea arbeid bg de kachel Zjjn iteljongan dia hem geraiman tgd ilrak heeft aangek eo aegt aeni Baa je alet er uil ala ean leeuw D i man niet weinig gevleid zegt Maar je hebt nog nooit een leaaw genen Jongen Nou leker haaa Uaar waar dan Bg Piet den Molenaar Domme jongen dal ia geen laenw dat a een eiel Non die meea ik dan I Per Telegraaf Veemarkt ie Rotterdam Diaidag 1 Korember 18 8 VBTTE OSSEN ea KOEIEK redel laavoer prüiea varen roor Ie kwaliteit 80 8e kviliteil 81 8e kvalileit 18 Cent per half Kilo VETTE KALVEREN redel aanroer Ie kviliteil 87 aa kvaliteit 14 I kwaliteit 81 Cent per belf Kilo VETTE VABKEX8 groote aanvoo Ie kwaliteit II Ie kw II 8e kw 11 cent per half Kilo VETTE SCHAPEN en LAMMEEEN goede wvoar De kiadal vu in al het aingaroarde prijahoudend aehapan lalnder in prjja beate Lammeren priJikoudeDd MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen aOTTEBDAU 81 Ooiobar 1808 TAB7TB per HL 8 11 1 Mo per 100 KO ƒ 8 78 a 8 10 ORANADA per HL 8 80 a 1 15 KOOaEjaü par H f 4 80 k 8 88 nin WfNTKÏUEfoT Tw H L f i f r 1 0 K 0 8 7 8 75 WlMpGEKST per H L 4 10 i JU CHEVALlKKGEgaT per 100 K O a Betare per RL ƒ k IIAVKR per H L 8 ƒ a 0 per 100 K O il5 4 j jo PAARDEBOO Viaf per H U 8 50 WITTE BOON EN Jer HX 11 i 11 71 BBl lNE BOONK V per H L lO SOi ƒ 11 75 BLAUWE EHWTtV Kookaoorten pe in 80 1 Niel kookaoorten p H I 7 76 8 KAJfAKIKZAAD por H I 6 k 60 KOOLZAAD puike par H L 7 76 k 8 J0 iadera per HL J Far Telagrut EÜTTESDAN 7 November 1811 Tirwa 8 85 i 7 80 Rogge 4 71 i 5 76 Wjoiergenl 4 10 4 ƒ 1 80 Haver 7 10 k T 60 Witte booaen 11 è 18 Bruine boenen V 1t i 11 50 Kookervten f 8 88 f 1 78 Turncostuums A vaa os A Md TaiUeur Kleiweg E 73 73a QOUDA Beurs van Amslerduin Vikri 7 18 lOO i V Slotkn 88 17 88 8 VOVEUBER NaniaiuiD Cert Ned W 8 a idite dito dito 8 dito dito dito 8 HoKoiLUtil Oeurll 1881 88 8 Ituiz laBehrgTing 1881 81 6 OoaTlHa Obl in papier 1888 8 dite ia iilver 18 8 8 Poanau OU met ooupou 8 dito Ueket 8 17 loé saw 77V 88 lou 8si looV lOO J 41V 868 478 108 50 101 118 1411 100 aay ia 51 Uuauin Obl Bianaal 1884 4 dito Oeoooi 1810 4 dito bij Rolba 1888 4 dilo bjl Hop 1888 10 4 dito ia OuJ leee 1188 8 dito dito dito 1814 6 SiAliia Farpet aehuUl 1881 4 TuiKllJ Oepr CoDv leeg 1810 4 Oen laeniig aerie D Oeo leaning aene C ZviDAra Rap r obl 1818 5 Utiioo Obl Buit Sok 1880 8 VuribiLt OU 4 oobap 1881 AweriaoAa Obllgatien Ilil 8 Ronaaou Steil Ia u 1884 S NiD N Afr Handelar eud Areii lib TabHi Gerll aatea DeliltutaohappD dito Ara Hvpotheekb paadbr 4 UulLkt dar Voratanl aand aOr Hypothaekb paodbr S i NederlaodHbi baak aiad Ned Haadelmaataeh dito N W fc Pm Ilvp b p dbr 8 lekb pandhr S BoU HypolkeeL 88 80 UI UI I06 808 lOOi 168 Utr Uypotbealb dito 8 OoaTma Ojat Iloiig bank umd Huil Hypotbeekbaiik pandb 41 Aailili Equt hvpolb pandb I Maiv L Q Pr Lim rert NiD Hall U Bpoor Hy aBnd Mij lot Kipl 1 Bi Spv aand Kad lud Bpoorvegm aand Ned Zuid Afr Spn aand 8 dilo dito dito 1881 dilo I IrUllSpoorvl 18S7 8 A ïoW 8 888 108 108 85 a i 188 h m 188 51 178 808 105 105 117 UJ Znid ll l Spvmij A U obl 8 PaLiK Waraohau Waanen aand 4 RniL Or Bn Spw Mü obl 4 Baltiwba dite umi Fulowa dite lud 5 Ivang Dombr dito uad 5 Kank Ob Aiov Sp kap opl 4 dite dite oblig 4 Aaiaiia Cent Fae Sp Mü obl 8 Chio fc North W pr C v und dito dite Win BI Peler obl 7 Denver fcBio Or BpiD eert V I lllinoia Central obl in goud 4 j 108 louiar fc NathrllliCert r und 56 Meiieo N Spw M j Iekypji t 108 Uiu Kauu r 4pOt pret aand 11 N York Omaaio fc Waal und 1 18 dite Fenn Ohio oblig 8 118 Oregon CaliL Ie hrp in good I 81 PaóLMinD fcManil obl 7 Dn Pao HooflOn obig 8 dite dite Lino Col Ie hyp O 6 Cucuu Can South Cliert v und Va C Eallw fc Na lo b d e O Amaterd Omnibui Mg aand Botterd TnniireK Muta aand Nlo Stad Anuterdam aand 8 Blad Rotterdam aand 8 Buolt Sted Antwerpen 1887 S Blad Brusiel 1888 S HoKO Tbeiaa Rogullr a aalaeh 4 OoiTlin StutJeenig 1880 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Br lin Stad Madrid 8 1888 NlD Ver Biz Avb Bpoal oort WINTERMANTELS JapoQstofien Velveteen met bgbeboomHla eARNEIRINUBN Veeren Cols Pelteryen in mime kenae Da SAMSOM MAIWT COP t Rechtgaken Nair wjj varneaien heelt de raadkamer vaa da rechtbank m Deo Haag na een langdarig voara aand ondervoek naar deo geeeleet eelaad vaa den verdachte dia daartoe ter obaarvilia in een kraakiinnigeaaeaticht geplaal waa den gepene kipitein Vomer wegene doa hakenden aaailag op twee vrouwen in da Weimaritraat rervrezaa oaar de openbare etralzitting toodat hjj eerlang tencht aal ite beklaagd van maord ea pogtag tot moord ADVERTEWTIEN Voor de vele bigkan vaa balaagitelling betoond gednnnde da ziekte en het overlüdra van mj n geliefde Ccbigeuoote JOHANNA MAIUA UAKKB8 betnigt deoadwgateekende ook nameni Familie aijnen oprechten en harteljjkan dank Ï P OTM Ooiuia a Nov 1S08 Er biedt tich aan togen 1 ÜBUEUBIB k Ma Burgergeaia een fatsoenlijke Dienstliode R C Üoade getuigen alaan ten dionito Adraa aan het Bureau decar Courant onder No 2400 J F CUIJPER5 W esteinde 37 IJ 7 CUUPERS Westeinde 37 AmerlkuBseu Teveni heb ik da eer mgn geachte cliSnl la te berichten dat da Ueer VAN 08 heeft P0eh0méem AOmiHT omt Miia t ifn tevani venoekaudo alle ordara direct aan mjj te adnaaeeran Ook aauvragea voor itemming Stedelijke GasfaMek te GOUDA D priji van het gaa ii 6 ceot per II ta voor Kooktoeatellen of Hotoren 4 ei Onder lekere voorwaarden warden pnceelea gratia aaa de hoofdbnia verbonden mat 15 meter vrije leiding achter den gaimeter Voor 3 en 5 lichtgaamatera bedraagt de bnnr 10 cent per maand Bewonen van perceelen van ten hoogate 2 25 per week kunnen wekeliiki afrekenen an van de fabriek lam n kooktoeatellen ena tegetf betaling van eenige centen per week in huur bekomen Een ware Schat voor de ongelukkige elaohtoHan der Jlelf bevlekking Onarna en gafae jme uitepattingen ia het beroemde warlÈ Z Dr Retau g BLFBEWAItüVti Bollandiche uitgave met 27 afb I riu 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van dei ondeugd I moet het laten de oprechte leenng du het geeft redt jaarljjka duizend vao een aekeren dood Te verkrijgen hg hetVerWa Hagaain te Leipaig Neumarkt M franco tegen inzending van het bedrag ook in poittegeli en in eiken boShandel in HoUoad