Goudsche Courant, dinsdag 8 november 1898

No 7731 Woensdag O Ifovember 1898 37ste Jaargang mDSGHïMMMM Nieuw en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TelefMi n M ADVERTENTIEN worden geplaaUt vaa 1 5 regels a SO Centen iedere rt ï moer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot I uur de nudd TelafMi H SS Oe Uitguve dezer Courant geschiedt dagfelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De pry8 per drie maanden is 1 26 Iranco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VUF CENTEN Stoonf Zargerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT ook TOlgens op even Profiel W Snoedise Heverloi Wette nltvoerlnir € oueni reerende prIJzeo Gouda Druk Tan A BRINKMAN A Z UN WIlVKELnilS te EÏÏÏÏB of te KOOF te bernges bg P L HESSmO in GOCP en ZILVEB Korte Tiendewegp D 8 o o V D A Lensvelt Nicola nOFLEVERANCIER Vee ieslraat2 t den Ilaa i IIBOOD ER BBSCHIiimBBIBE j LMCHEOirBOOM 1 Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk A SLEGT i I benelt rich au tot h t jarereD na Zuiver Zeeuwsoh Taxwebrood i M3 emt de S O NIBDWK HAVKN 28 MM Bekroond op de internationale Tentoonitelling Tan Bakkarg Uaalderg en Kook kuut te i Oranmhagt met een diploma Vergald ZiWeren Medaille Frinteinps HOUVEAUTÉS WU noeken de Damai die om gdllaatnerd modeallium voor liet Wlnuraalaeen no niet ontvangen bebbea dit ta villen aanrraxen tan JULEtJftLUZOTaC rtrh Hetaalve wordt dan omtaand ratla aa fNnoo toacaaondaa BaatalUnaen Tan a tft fnaa nti Tan alH koeten aan hula met B V Terhooglni WlifMMMnliif li tmUui 1 1 FBMSCP STOOMVEBVSBU BH keinlsclie WuselieriJ Tiill II OPPENIIEIMEU 19 KruUkade Botteraam GehreTVteerd door Z M den Koning d Bclian Baofddepftl toot GOUDA de Beer A VAN 08 Ai BpeciaUtait Toor het atoomen en Terras T n alle Ueerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederan Speeiali iniiohling Toor het atoomen an plnche uantala veeran bout eua Qoidgnen tafelkleaden ent worden naar de aianwate en laatate methode geTerfd Alle goederen hetaö geatoomd of gerorfd worden onaohadelgk TOor de geaondheid Tolgéna ataal bewerkt TANDARTS E CASSrTO Gouda Turftaarkt aPBBEKUaaN MXXNDAO dinsdag donderdag en ZATBUÜAG Tan 8 tot upr WOENSDAq ea VRIJDAG Tan Itoti nor ZÜNDA08 niat Indien gg niet wilt boesten gebruikt de allerwaga bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlionig Extract Mé H uit de Koninklijlie Stoomfabriek De Honig locm van B JU VAl SCBAJK Co en llaaff HoOweriBcien VA VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK BOHAIK 8CBA1K SCHAIE 80HAIK SCBIAIK SCHAIS 80HAIK S AIK SOBAIK ft CSO l MelUntbe t iddel der waield ft Co MelltUltbS KinkboMl ft Co l Hellanthfi gaaoul ioo al oud all jonK ft Oo i UeiUnthe ms haiHM ft Oo i MsUantba itaat oortdurend oodar Sekeikudig totiiakT ft Co l HeUanthS l lpt oiharroepellili ft Oo i Ueliantlie Ukrooud met Kerediplaaia a ft Co l Meliantba bekroond mal üoud ft Co l MellanthO bekroond met Zilver ft CO l Heliantbe i varkrijgbaar in aaeoai Tan O C $$ f O CU tm fÊ bg Firma WOLFP Co Weethaven t S Omda D HIEBIE8 Klei E 100 OotuJa K H T MILD Veantal B 126 U a mda A BUUMAN Uoordrtiht i C BATKLAND Botlcop B T WUK OudtmtcT U KOLKMAN Wadünnetn J T D LAAN JBodtgravtn FUiKSE Nieumrterk a d IJtul Het groote aantal zenuwkwalen twi f hoofdpUn f fa td Ti nifiMad kM é li aMiirMi p plwi Ch i t nfcaf t i t tew tro tt ifi BM BtMdB Alle inlddMfls doot da midlKhB weUnaclup uf swand Kant un d n Blaawn tijd Iw d to dat lU door hat abrotk nwkaii vu den MnvnurBtan wag aMialIJk luft da bold wTluBom an karaat op ndlng ngadau U K4Krl mktijk IhHar wuMWhlax ▼ h rt hM t MaMiaal Mr Atm wwtum Ikuwurt gM iaiU uffaa é t 4 mHi iMdcUIJk mam k 4 mbvw SHrtel H 4e 4Ml4 MatïaM jmnrUaa wardra vorkaHJk aeklttwawla mtdMitM nffencitt all naaUa aooraal opcuf dat wb aan dvor d Bltvtndar jw aakwva vaikla paOVER ZENUWLIUDEN en BEROERTE bar vaarktoilai aa aaaaalfli MbmB k l n HK nada da Vla drtk varscbanan ii Dlf boakja bant ntat aBaaa var fert ftaaW pakIM vaaMaanbBra varklitrlngen oatrant krt waisn dar Blenwara tbarapie aa da da anaada lalfiiB wanhopige ravallMi varkregaa oWrerklai nuar ook vindt maa daarin weCanachappaHJlM verhaiiiiaiinritn sTt da aillMhe WMg die aan dea genaeawljae gawUdilfo loomada anohrift vanirlftan van ftooigaplaatata laBaaakundlsaB oadar walka P AlaMra ad ir aranaaaraa ü alykllalak t Par a raa HaaitiMéBf Wj iTaUirakar nad dr fraltlaaartad laaaaabaar aaa kat knuA J i t Braaa aa a d dr arraad art talMVaiM UI van letnlgaobrlftcn van ftoouaölaatata Kanaaal aa U alykllaT k t Par a raa HaaitiMéBf Wj iTaUi ilHHUiiR 8tl ht da Gbaraalaai SwitdlanUftlir Oeim iMeK die aan d0B genaeawljae gawüd lüo loomada anohrift van iknndIgflB oadar walka P Il lalrtMalak ta rartia raa Haaitaiéat j tlBiaira ilHHifiR aaatlvht da Gbaraalaai SwitdlanUftlir Oelia t Dr P Faraailar laaMabaar dlraoUHr vta h t kaï laal ta A aa MiaiOTBlk Dr labarlai laatnl I tad Com Dariaa aiad dr aaaaaabaar ilraataar t aahaaa tkaraf eattaaba larlakttai vaar laaawUdara la Parija ma HaaardTlM Oaaaal vaa Aashaafeart aaMr ta Oarfai Br iaataat arrwd art da Zb hatti Okaratabiarit JaakC M dr ta Wataaa Or C Seaiaval la La Farrldra lira ld vaa d a Oaaaall OBatral d hyfldaa at da Baatd la rraatri t an vela andaren Aan allen wlar wB at l MMr mt lnd r Mase MMi la mt mui sog MUMa4 wMibUatlicM IU t waarvau de keutoekenen tUn ahraRiioka haan l n mlgrataa artalabaardalja klaariaadraH rMta artkkalUarkald iitaastkaM lanieailieW IIokaaMlIlka aanat aa ankafcaiaHtka taa daor bwoérta g etraffan watdan m nog HJdan au da gavolgan daam laa tat aprafcaa iwar a taarnt Biaalai k BflkKaa aU fk M dar MwrtaMaa aiat va U vartwakklai aa aahaaaaa u ali dta raada oadar ganaaaknnaiga j lla oauvariaaHBlaiaa aavimiaMati daraada alia plaatarttka iwakU vartwakklu na kahandallJig gawaaat ays naar doar da bakmda mlddelan I vrUvan eleettiaaaren atoomlool of aeabadêi caaB genezing f taaüAag hOBBar kwaiü gavosdanbekban an tan alotU bU dia vrcM cvaalaT r ber rt BUutM radaa babkaB vage vmsohIJnatiaB abi aMb aaakaadaad aasat l vaüaa mrdaavlaa la kat batN baaMrta Mt dateaHi aid kkirtaiaa aa daakar ardaa aar da aataa drakkaaaa plja aadar Ut fMritaafl mW ki da awaa M va aana krirtiilBi ia aa kat tavaa vaa baadaa aa vaitaa aan al daia dria aatagortlii t b a wlU aU ook aaa laafa iMlataa ttjlaaria aaa bItatiBiilit ia kraaMalaoabafd aal n f 0 a uaiaaiaBariaaaa dia vaat mat bat hoofd warkta en Kefl t IIJke reactie wlUan voarkomaB wordt Ortiuran ungaradan aloh b t borea vennelde werkje aan te tchaffan hetwelk op aasvnge kaïtaMaa aaA aaaa var das wordt door AiBBtcrd a door M Ci BBAK db C HBlllgaweg L a ft dk rOBTOH Oodeiraobt blJ da flMtdbnig f ataBd vwdar a CkaB 4ia ivarii mthondiagaaB aa kÖBdwaUrkaar idaiw vrUvan eleettiaaaren igraoht bij aa uuraorsg f la de Dr WelMaaaan aoba oBoa VtNehC LOBBV dk rOBTOH liiiDi Op da longata brgUDBlien nadlainale tantoonaial wttia uw Sa BadlwilurïvU aaet BH DB STBDELUKE HTPOTHIBKBAIL tl tmÊU0 te HHMWrnxaMOKI Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop geatort f 100 000 Ulnit op billöke Voorwaarden 3 lill eitJi l onder merit Uwtkee ltr p rm ban op BtUme on tMméeryem onder Toornitbetaling Tan rente Geeft i rmHanrteve oit tegen den koera ran Inlichtingen te bekomen te Gouw TOor de fecM b de H M 0G1 K l Kaaiiera en Commiaaionaair in Effecten Toor de iryiMfkefcen b den HeerW J FOBI UIJN DROOGLBEVBR HaTen aldaar Directenren DBOOOLBEVBB FORTUYN Ma 8 JULES KNTHOVEN GebrS Stdlwerck s Chocolade en Cacaoa DMmatl oor d nieuwala mtTtodingen op madiinaal P J V w Ir lSor l taSSIdpbiuik T i fli e a nate grondatoflbn gar n l rtiï k n TbrbrnUor vanl Btollvérck B Chocolade en Cacao 1 e aankaTaÉaoiwaardif hbriiaat nanwkpuig b mtwoordondo aan don tohoud dar l p lBtiknttao Dt trma behaalde 7 BreTets als HoHeTeraacler 44 Eere Dlploma s gonden en Medailles e b r i Ta i il ntad Ai W rto i A j tmaHMaina V l r 1 owjaldiratlp al Noua Toti azeallaati sauaatotebrieattOD 4 Obooolat bonbon yartOa ato to I kbtikaat ia Tetkrijghair b tt tt Confieeura Banketbakker an OaieaalTWtweawoordigeT Toor Nederland it v tt lo jlnatardan KalTcntraat lOS W Nieuwe Loterij Hieuw h ink Den 20 November e k kficft de trekking ptuU vu ds £ jtrsXt door deo SUit gewurlorgde LalMwkstike SUatsloteriJ Van de 50000 Nümnm worden in d D loop vaii S piakmleQ 2 000 dus de helft rerdeeld over fi klaaaen met pr xw getrokken tot een goauentijk bedng t n 5 miltioeB 283 325 Mark viaronder üeh de volgende hoofdprijiw b Tiadeo avenlaeel Een half miliioen Speciaal 1 a M 300000 1 M 30000 1 k I 200000 8 k 10000 1 lOOOOO 12 k 5000 k 70000 35 k 3000 k 50000 83 k 200O k 45000 2 k 1500 k iMOOO 164 k 1000 k 35 0U 319 k 500 k 30000 435 k SOp939S0 ilU SOO ISI UO ISO 100 4 t8 U Van liOfioitMode prgzan worden io daMrite klaue IBOp tot eeo gazamaolyk badraf ran M 6879 getrokken Voor de trekking der Kt t UaaM wdke volgena amhtal ke bepaling op den 2 n NOVEMBER e k ia rutgeateld bevelen wg aan Hilra oriKioeol loten a M rk 4 of fl 1 40 Kwart k T l iO t en iniei tng v i bet bedrag of tegen rem hours Alleen rigiae l toten worden uitg g fen welke met h t Lubeckeche Btaatawapen syn roorzieii De trekïiugeu geechteden in het openbaar onder to ijsht van regeoringao oeD en waarborgt de tnt roor prompte uitbetaling der prgien ïratis vbegea wy aan elke beitelhng bet amblelgke ilan waaruit soowel de verde iig dt r prysen op de trekkingen der TeraobUtende klaasBD aUook de betreiTGude iiiietlcn blijken au lenden wij oaiun belanghebbenden Bender Toorafgaaude aanvraag de ofBoieele Ijjsten na alioop Tau tedere trekking Augezten het aanUl der uitgegerai toten betrekkel k klein is en in weerwil daarran deie lolery talryke hoofdpryzeQ oplefert bo staat een eer groote kans een boofdprys te kunnen betialen en is Mar eene gelegenheid tot winnen voorhanden tooati xjj sleohts lelden wordt BBBgebodeD Wy veraoekeD derhalte met bntetton niet t willcB aaKri i daar het toUlfl tenwMaa men dat de voorraad van toten spoedig uitgeput ebI E in Kant maondi Sliuoii Baakiara an QaldwiieaUan UAMBUEO Sr SCHIEDAMMER GEITEVEE Mtrkt NiaHTOAP F O IKE OUDE Verkrijgbaar bjj i PEETER8 Jz Ala bewijs van eohtbeid ia eaobet on kurk steeda voorlien van den naam der Firma P HOFPB Kiemr oaovertnUlBii Prof Dr Liebers welbekend nivw nAcn nizii AIImh Mkt met Fibrlekt urk tot Toortdurende radicale en zekere genezing Tan alle sella de meeat hardnekkige nenuvBMtekterif Tooral ontstaan door afdwalingen opjeugdtffenleeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleekzncht Benauwdheid Hoofdpgn Migndno Hartklopping flaagpgn s ehto apyarertoring Onrermogen Irapoteni Pyllntione eua üitToerige ttroapectnaaen Prij per leaoh 1 Vb dabbele eacli i i Oentrtal OopSl Jlatth T d Vegte Zalihommel Bepöta M CI6ban Amsterdam F t llappel i Gravenbage J lHalmmaiii deJongJ Cm Bottardara WtllT t üo lOuda en bii alle drogisten utfc HM taata óuehaMjAala aa k K inklmlykaleraMmllMTOOcilaataB aa vooral daBM M KioaaraofaoMlwirk Ud Agpra uiirTaaC II MflarACa terllB ï k r M MaalaMaioad op naam ea fabHekaiaalk tmau wX ï jf ïlÏL fi2 S Bultenlaedsch Overzicht Öfer ftlgemeen tut d Fnutehe pert tiefa ivt gauelig Bit OTer d mioiateritete verklaring ea fooral over d wgse waarop Dopny in syi niwoord aaa Hirmao baar nader heeh toegeticht Uen ma ut oa op deo goeden weg t sgo Aui BriaeoD da er geveode van da taakb op haar ara plaata gabraebt t bebbea aa sga lal voornamelBk toaaobryraDd aaa de ptafactorate beuoemingen welke too kort fOor de opeoiog der zittiog iooreel ei ernts verwekt habbeo eebryft de tTempi cMaa moet nooit waabopeo aan dit laod Mao kan bet gemakkeiyk verrassen eu misleiden Maar laat het deu tgd hebben om tot sïch zelf te komen ea mate btengt bet practiech beter ea sneller kot een joiit inzicht dan jnut de afdwalingen of de dwaaaheden dia men hetteaaoteboowea heeft gegevea Ofer de eaorme meerderheid 413 teg n 58 itemmeo die het kabinet bepaald heelt maakt men zich wyaetyk geen illuiies en met de woorden dar motie i stenneode op eea oitstaitand repoblikeinsobe meerderheid wordt een weinig da draak Reetoken waar man ledea der rechtetiyde ata Benry Cochin de graven de LéviB Mirepoix en de Montalembert en baron de Maekan ervoor heeft zien etemmen Men heeft verachillende politieke meeniogen apot de Temp maar de rbstonek beeft in Fraakrijk altfld de algemeene stemmen De miadetheid dia aieh tageo üa motie verklaarde en die men das ale de kera van den tegenstand tegen bét kabinet Dnpaj sal kanoen beichonweo bestond uit 35 socialisten 5 radieosocialiiten en 17 leden van de leohtorayde De beide oitersten rechts en links stemmen dos weder als weleer tegen de eonoeatratiei en men aal moeten afwachten hoevee van 413 repoblikeinen als het eens spannen gaat het repoblikeinioha ministerie Dopaj getrouw blijven 1 Heden 8 November hebben in de Vereenigde Staten de algemeens verkiexingan plaats welker voorbereiding ditmaal veel ktiller dan anders geschied is maar dis voor de Amerikaan se he polttioi in coo er van byzonder belang zgo als ar een grooter aantal posten te bezetten zyn dan sedert jaren het gevat is geweest Bet geheele Ünis van Afgevaardigden wordt vernienwd een derde gedeelte ven de senatoren treedt den 4en Maart van het vo gen e jaar af hao opvolgers moeten aangewezen worden door da in dik najaar te kiezen wetgevesde ver deringeo der verschillende staten Daarenbovea moe n in de helft van de staten FEViLLÊTOJX GedeaksehrlUeo van eea Geliikioeker ANNIBAL De vONDELING Amw ift Framieh nooK Yf NUTTEBS 87 Ba leg als onte gutbeerrWa meer wellevendheid aan den dag Uat wat tabak komen om onze pijpeb te stoppeD of zoo ge mooht denken dat sigaren oaa misscikien aangeBamer euIIm zyn dan kan ik zeggen dat ge daarin geljjk hebt Kn zet u dan Deer tonder tenger te mopperen opdat we eens reiHiegetijk kaDnen praten ab eea vriendsehappafljk trio Kaar kannen we dit oaderhoiAi niet uitstallen f Tot mergenarond bgvoorbeeld of tot vso avond f Onm eiyk antwoordde Trabneos Aan de manier waarop dit woord werd nitgeiproken zag Hartial duidelyk dat i n medeplichtigee volkomen zioh van hunne ctvermaoht l wast Dmb zekerheid joeg hem eea blos van toom naar de wangen dit gevoel van mindert tegenover lieden die hg verachtte bracht in fóa oogeo een glona om zjjn mond een trek in zyn gemoed A n gewaarwording ala slechts doodelyke bloedige onverzoeolyke haat teweeg kan brengen een heat ilia zelfs de gedachte aai etg n behoud op den aehtergroad dringt ea welke eigen onda aag zioh ifO jveroenrs gekoxen worden en in aodt re ntaten hoofden van het fioanoieale deparkement rechters ia de hoogste stasti gereebtshoren en tal van andere auibtaoareu Onder die omstandigheden moet bet wet levendig toegaan in de rgen der politici iQ spannen aioh veel harder in dan in het najaar van 189C toen over de ziiverbeweging gestreden werd Daarentegen kwamen toen de menscheo dte xtcb anders buiten bet verkiesingHgewoet plegen te bonden meer op den voorgrond nu heeft het omgekeerde plaats de groote massa der kiezers was door een atrart van onverscbi tigheid aan gi repen die ook de yverigsle poifingen d i politici van beroep om een mooie verkiesingscampagns te maken niet hebben buaoen ofsrwinnen V De Spaaasche gedel eerdea by de vredescoDJfareotie ta Pargs hebban een goeden xft gedaan Zg hebben de Amerikanen genoodzaakt de oüderbaudetingen tot Dioedag te schorsen Morgen worden de groote verkiezingen in de Vereenigde Staten gebonden en men verwacht dat daarbg in menigen staat da tegenstander der aonrxftiie wel eens de overwiuoing zoo kauoen bebatt n Want het is duidelgk gebleken dak deannexatie der Phitippyoen op veel tegenstandstait in Amerika Steebte in bflt y esten ignenkele atakeo die haat verlangen In dttooatelgke en Baidelgkeatatendasreutegea wordlzg algemeen afgekeurd zoo zelfs dot deBepnblikeinsche senatoren opeolgk als tegenstandere der annexatie optreden Heden tal de stembtiï nitiprank doen en Inide verkondigen ver de geheele wereld welks meening bet Amerlkaaniehe volk in deia qnaestie m to edaaa Want de ver kiezingea hebben laogzamorbaod deze beteskenis gekregen i66t of tegen de annexatie De bedoeling der Spaansdbege o maohtigden is om van deze stemming gebruik te maken Winnen de anti anoezatie mannea hedun bgde verkieziogeo al is het nog zoo gering dan zallen de Bpaaotobe ooderhandetaar pogen den afstend van de Phtlippynen te voorkonen Wel knnnen wanner heden de commissie weder vergadert de berichten nit de Vereenis de Staten nog niet bekend zgn maar de beslitsmg behoeft nog niet te vallen en de Spaansobe onderhandel aars tallen wel een middel weteo te vinden om bet nemen daarvan nog een paar dagen nit te stellen De berichten nit Madrid doen dien toeleg daidelyk ann dea dag komen De mioiater van bniteatandsche Baken verklaardr dat de olansote van het protocol betreffende de Philippyoen eea ondaidelgkbeid heval raarover getfooaton doe zoo slechts do gejiato worde meagealeard In dste kamer werden op dit oogwiblik twee doodvonnissm gereld Voor het oogenblik gotrooalte Martial het zich evenwel toe te geven aan den eiaoh tyoer medepliohtigan lly boog bot hoofd zetto zioh toon neer en atsArde lijne beide bezoekers il gend aan Hoofdstak XIV IK IIBT HAtW OEBEACHT Martial zotte rieb neder herbalen wij Trabuooa intusschen beschoawde lyti gewezen workgeror eenigsziis op de wyze als een kat dte db oen muis de gelegenheid tot ontkomen ontnomen te hebben zich vermaakt met de wanhopige pogingen van zijn S reoi on het dreigend lot te on aan terw t Dyekbester in weerwil vsn z n weinig bewegelyken ongevoeligen aard niet nalaten kon vergenoegd te glimlachen by de edachte aan den angst on de psdeiooaheid van hVn slaohtolTer ofschoon in diens voorkomen niets dit vermoeden eenigsn grond gnf En wat hebben we nu eigenlijk voor moois vroeg Martial de Pt Saulx elndelgk Wees zoo goed a thans te ve laren ik luister Het komt ma voor begon Trabucos op oen toon vkn gewicht ik ben er wel njet gehbel zeker van maar toeb scbijot het mn zoo toe dat wat ge verlangt voel beter plaats ut kannen hebbbn als g valdSedt san ost eenvoudig verzoek van zooeven namelyk tabak of sigaren te laten aanrukken Kn wanneer g j soms in de gelefidnheid mocht zyn er h voa hst afD of acder b te voegen soa g l nr n i i ni i i r il l i Hl i nadere ialichtingen wenichelyk acht ppr in alk gtral baalt Spanje nia loegatfipa dat hat afitand deed Tan d i toate te t o er de rhilippjnen de Ioi épeodanee bet e jaiat ingelicht heeft de Betgiiehe minuter van Oorlog ideopeereboom na langdurig onderbond mal ig Leopold en nadat deze laatste rcr Ilenda hooggaplaatateofflcierLn geraadp eegd een wetsontwerp saami o t td waarbq de iTarraagiug io België afgeaobaft en per iljjke dwoitpliolit ingeroerd woidl U t ÉlKurp zal altgd Tolgeni het Uroaaelseh VVk oomiddellgk na opening der Kamer wildea ingediend Uet bepaalt deo door ran da diansttgd op 8 niaaodeo roor da iofaolaria en breogl bet jaarlgkecn contingent op SO OOU mao Verspreide Berichten nHBVVDS 411a toegangen tot da Targaderzaal der erimii le kamer ren het Hol van oaaaatie die zioh giilerao mot da Dreyfua zaak baaighield wua zorgiuldi bewaakt on aan alle nieuwagia pn ta belatten da ia l tl naderen Ra ft atia meldi fuut geheime doUftar Tan jd Araylna zaak dal oogotwjjfe d aan de crimioeela kamer rao bet Hoi Tan caaaalie orargelegd zal worden indien deie er om vraagt beruit oo bjj deu nieuwen obef ren den ganeratan staf generaal llraolt Wg kunnen rer ekerea dat alle dooamentan papieren en rapporten waaruit daldoasiat beataat ran later tgd tjju dan betjaai 18U4 Omtrent kolonel Picqnart a rerrolging ii oog geen bealoit genomen z gt d Iod Beige f Uet acbriftondarzoek Tan bet kaart telegram petit blea ia atgeloopeo en moet hebben geleid tot de erkenning dat het itok eeht is eo Tan den gewezen Duitsohan militairen attaché majoor Voo Schwartzkoppen afkomatig Valacb is daareotegen rolgena du Matin hét adraa Uet atok was ook ooraproakelyk gericht aan M Ie commaodaot Eaterhazy 37 roe de la Bienfaisance maar da eerste woorden M Ie commandant Eiterbazjr zgo geradeerd en later opoieow bggeachroreo door een ander dan de Terzeoder Te Pargi ia een boek orer kolonel Picqnart Teficheoeo geschreTen door deo heer De Presseofié Naaat tal ran andere oooitgegi Tan docnmeuten herat het werk twaalf brieran dit da zaak nog aanmerkelyk bespoodif en Wy loadsn gaarne uw oordeel omtrent deze punten verQMaen Houd wel in bot oog by hot nemen van em Wluit dat gij er ons uitermate mee zoudt verpliohten en dat is wel iets waard geloof ik fOy znlt hier in gepo geval rookan zoide Martial voor een seconde al zyn zolfbehcersohing verliesende Ër is heeleronal geen donken aan Ik verbied het ik wil het niet hebben en derhalve giAieart hot niet Wy daoken u roor deze les in onvorzottcli kbetd wy hope i ons weldra aaunoroelnko leerlingente betoonen Wy mokoa dui isiot Maar waaroak mag hot niet fOmdat ge i iet in de kroeg Kgt gelijk go sohynt te gfelooven maar wol in do woning van don markies de Basseterre i£n vooral ook omdat ik het eenvoudig uiat hebben wil Welnu zoo ga verkiest De tyd die anders verloren was gegaan jnot rooken kunnen wy thans aan de zaken besteden en b nuttigen om dingon to Mggen die anders misschien achterwege gebloren wtireo Maar drinken hoe staat het daar mede F Als ge dorst hebt knot ge drinken daar is esn karaf met helder water liots anders heb ik op t oogenblik niet aan jte bieden Is dal al uw gastvrijheid F Water I Gy euU n zelve ook niet arm maken net uw vrienden te onthalen Maar dat doet er niemendal toe Niet om te rooiden of te drinken zyn w hier gekomen eti ook niet alleen om naar uwe dierbare gezondheid te informeoren Ik a nu recht op de zaak sf Ziehier wat ons thansl hiorheeo brengt Eindel k momBfJlda Martial taaachen 21 Nor 1896 en 23 Maart 1897 gewiiaeld tneicbeo d o kolonel en generaal Gouse Utt deaa brieren iiykt alk een sitstakende Terhouding deatgda tusicben beide mannen bestond De generaal breogl den kolonel in Trieadaehappelgke bgkans kartelgka bewoordiogen do bereten raa dan mieietar van oorlog generaal Billoi omtrent een in apectiereia naar versehilleode legercotpaen orer Men begon toen reada deu kolooal aan l arga te Teiwgdereo Deo 2ftsten D iemb r 1896 meldde generaal Gooae koioael Pieqoart dat de minieiar Tan ooilog hem opdroeg deu lotaimatiadiensl in Algiara eu Taaia te organjaaeran Dat waa de deeoitiese Terwgdariag nU Par Famu Een pikaut procae komt Woiinidag Toor de Ie kamer van da oiviela reohtlaok te ParSe oor Barones de Martel G i aal ziah das hebben Ie t raotwoordan wageoi belaateriug Tan leuator Ttarieax wien ag rii weten hMfl dal hg tot hel protaelantism i a osargegaaa om eau Tooideelig huweiyk te ki nnen alnilaa Ter eare raa de riar Unaaiaebe groolroialan die zich thaba te Parga boriodao haett preaident Fanre Waterdag op Ilambooiilot een groote joibtpaitg gagoTen Oa uienwe eh 1 an dea geiarilan alaf g neraal Bmalt ia bgna 62 jaar Bi aam daal aan de oorlogen in Algerii en Italll en den oorlog Tan 70 In 1888 werd hg tot brigadegeueraal beiordi rd ea trad bg oJ ala chef aan hel kabinet ran tien minister i e Frejcinet Daarna roerde hg het commaot o aaral orer do 1 Ida diTtaie ta Naney eo daak aa orer bal Ude legerkorps te Naatei Io bat eind ran hel Torige jaar werd hg tol grootoffioUr ia bei legioen aan eer baaorderd Qtutta Een daad raa brolaal gewold die hel ladw tjjd Teel heeproken optreden ran den DaitKShaa Initananl RrUiewita nog rarre orertrrfl ii la Kotmea ia Oalicii gepleegd Eau luileoanl dar dragonders rergeaeld ras zee aoldatan trad daar eeo logemeot bionen en vroeg eeo kamer Toen de logementhooder kem antwoordde dal ar geen meer rrg was weea de officier zgn geleiders eeo daar aan mak baral die open ta breken D logmenthoadar protaslaerde tegen dit optredso waarop da oBoier zgn aabisi trok au dan ongelukkige te Igl ing De man Tlooblta de atraat op da ofUcier acbterTolgde hem en brsabi liem zsrara erwondiog 0 i To n hel Tolk zgo slacht Trabucos nam in zün fauteuil de moeal gomak kolitke houding aan draaide fu kudvsls op n eeo toon aanslaande alsof b du niouw jas van dea dag vertelde begoni by in dezer fo ge Het ia niet sedert vandaag of gtatoreu dat wy elkaar kennen mynl waarde en indien uw gabeugea u getrouw is waarvoor ik geon vrees koester daa zult go u tierinnolrsn dat in minder gelukkige en voorspoedige dageti wy als trouwe kameraden dikwijls dagen tang Samon leefden van de opbrengst van het horloge of een of ander kleodiugsttik vaa een onzer Wij jlelpen alkander door de wereld wij leefden leKorlyk als broeders die hot goed net olkaar Jtunnon vinden g bortnnert u nog wel dceo kleinigheid H Vergeef mij mijn sentimentaliteit maar ik knn dikwij s nog met getirM gen san dis verrlogan dagen denken en spreok er nog vniik over tegen mijn vriend I yek Chester nlot waar Y ycïf Do oangesprokeue vertrok het strakke gsl t en gevoer op do wijzo als een aap die een toegeworpM veïBQaporing ontvangt au knikte toestomnmtd TrubuBos ging vOort Ik was te dton tyde zoo gslukkïg u in rersefail lende opzichteo van dienst te zyn ik kon u vele leasen geven volo wegen om munt ta slaan aauwij zen en van menigen wenk van nu hebl gy uitncr mond geprofitoerd ik was aw goede gent o monsieur FauuleuT want too goliefdet gij u te noenen en ik wist nog heelomaal niet dat ga ook op den naam van Martial do Tr iulv an woord gasft Misseb on docht ge er toen ook evenmiaoan dien naam Io gaan dragen I erA Sdrea