Goudsche Courant, woensdag 9 november 1898

bea gediend aedeik de d dat bg nog maar een kind waa De preiident wordt wel onder Waar over talk eeo a ter at gewichtig oaderwerp a a bet leraD rao ZHEd g prok rD wDrdt daar ataat d hoffelykheideo deeerbied die den man door geheel het tk worden toegedragito ook eeo weinig terag voor de waarbeid dat oudar worden sorgvu geeft aad beo wieo het heil dea Unda ter harts gaat De odi rdom toch breogt aen deo aterkatea der dt maatachappyéa tot aene mW b redigende i iieurzben zwakheden de n aMieve p noon te dwiogea w d t van Ki De tpoorwegen aan dea Staat Door vele ledeo der Tweede Kamer warden 10 de afdwiiiageu klachten geopperd oier de büzwareo we ke b t gevolg tgo a dea aoherpeo concavrentieatrgd tnsachea de beida groots apoorwcgmaatecbappgAo foo over bet aitrt geldig terklartn vau ktlomet rboebjei op dfl tgaen der üotlaQdécbe poor eo de aanalailingea Waar de regeering oomaobtig aobgut Om ECrnger moet dit ook ondervinden lrecte Spoorwegverbindingen met GOIDA Wlnlerdleost 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich 00 t ROTTl Dil l ma s si 6 IS ai II 1 l T 1 14 i ia 14 li i io I 4Q M so to 1 14 4S lO H le M 11 8 U M 11 0 1M7 1 40 D door 11 4 ir oa 11 47 aOUDA DSM B tie It ll 11 11 1 14 1 41 4 4 4 U 8 7 1 1 18 1 a a r H tM l at Ml 4 11 18 87 C 4 I U T 4 17 8 7 80 7 41 7 8 07 iai 7 10 7 40 7 4 aa a 1 04 Ml Il 4 88 4J 4 18 04 1 7 1 ® i ui isag 8 4 f 11 17 ItM IMO p O U U 1 1 H H T e I O A u lO aij i j i4 lo j xj io 1 s a T il 1 l M Alut W B 01 a 0 10 8111 48 1 8 00 87 8 40 10 01 lUr lAauU I 80 Il 10 0 108 1 18 18 8 8 10 18 ll I 6 0 11 A U T I U H t lil m 8 84 7 1 8 14 07 10 1 10 7 ll On It lO 11 18 I IO 8 17 4ja n 11 8 ia a7 a 4 ii 10 1 11 41 11 81 i at 1 08 H 8 0 8 04 4 00 I0 t l lO SI 11 8 11 14 a 47 4 18 tl 7 18 V 10 48 a a a a4 a 10 111 10 U 11 a iM iM ao lo 7J mi i a C 8 7 01 8 10 Il l M 4I 1 41 80 ♦ 4 km W 7 801 8 11 aO ll aO 8 08 4 00 00 88 8 00 10 oSda 1 0 1 11 11 la kl a M 4 47 7 4 l 4 1 1 1 l off r Toof zgo woede wilde beriiligeo gsf hg SQD dregonderi bevel op de meoschen in to lUan De officier gaf zeU het voorbeeld sli een raienJe reoht eo linki met z jn sabel alaand Terwjjl de tairgke g kwet teo nur eeo der mUd vao het Icfgemeot werden overgebracht keerde ook da laUeDBot daarbeen terug op boogeo ioou mu kamer oittcheod De vader van deo zwaar gekwetsten loKeqieotbonder verweet dea rewnard tgo gew Iddadig opi eden een lag met de eabel deed b m bëwuiialooi oeeratorteo Tot do ver U uog geeo bericht ODivaogeo dat tegeo deD officier eu agd oDdergeicbikteo maatrege eo TJjn geoomen BINNENLAND Hr A TU DeldiD il gi l nron l te b U n g D tf Datanter onrledaii Tn ruiman kriof nl dtza madedaaliDK m t oprecht Uedvaun wordaB Tarnoman tooral ia da woooplaaia vftD dao orerladaoa maar ook door TetoD daar boitaa Aan aan walbeataad laar warkuam lairen in Taracbillaode batrakkiogan aan de opaobara ak gearyd ia door den dood vaa dasan 70 ariga aan aiod gaoiaakt Op 21 Fabroari 1828 ta Daiantn geboren in ISiW ta Utrecbt g epromoreerd werd Van Daldao ia 185fi raada lot lid dar Proriociala Staten lac Orargial ia 1859 tot lid aan den maanteraad lan Daaaater gekotea In 18G1 droagaa Kyaa medaraadaledao bam bet wetbondaraabap op dat hg in 1862 varwiaaalda aoor bat lidmaaticbap aan Oadapateerda italea Dan 28 tea Jooi 1804 wtrd Van Oaldon oor het erat tot lid dar Tweada Kamar aoor Darenter gekoMn an in 1872 ging by aan da groene banken over naar de groene tafet ala lid aaa bat mioialaria Qaertiama van da Putte dat in 1874 tan gerolga van da terwerping fan bat wataontwarp tot oanaaa aarlaging aftrad liet volgend jaar koxeo zijna medeingezeta Den bam weder in dan gamaantaraad en in 1880 werd hem opnieuw het wethoodariobap opgadragan Middelarwyi wai Van Daldan in 1877 wadpr door DaaentKr voor de Twpada Kamet gakozeii waar bg zitting falald tot 1897 toen bjj bgde igamoeoe verkiesiDgen in dé mindarbeid bleef taganover den baar Shjlfal die bg barateKoiiiig gekozan werd Na diana aitroden werd Van Detden opnieuw door Darenter naar da Tweede K aoi r afga vaardigd bg beratamming tagaooter mr Tb BeemikarV Dit gebenrdo op 22 Fabru iri lan dit jaar Dan daaraan TOorabaganau dag 21 Fabroari 18 8 bad Van Deldan lyn 70alan geboortedag gaaiard es aan ariend en legenitnuder da traflendata blgkon aan waardeering onttangan Van Daldao baboordo ala KaoiBrlld niet tot da eal aprakenden maar zijne bekwaamhedro warden door igne madeladen op hoogen prgi gaaf ld getuige o a het rapportfuracbap oror Itt aail gewiobtige wetiaoordrachten dat hem aid opgedragen Bg atond bekend la aan Toorzichtlg fiuanciar en ague adrirzeo niet bet oinal ip ananciaal gebied werden zeer gewaar d rd AftD Derenter cgne vaderatad aa ikeeda gne WOQopIaati wak bö byaooder gebeobt eveDia de itad tn hem B ai 1 41 IB 7 M 7 H 7 S ftauda Haonlreaht door Hiauwarkark Oapalla t Ratterdaia 0 1 7 l 7 1 4 4 4 tl 04 11 17 attardam Capella Nlauwerkark Itoordreoht Oauda 7 4 1 11 10 41 1 09 t Ot Gouda Ïaaaahaiian Moorkanollo Zoatamaar Zafwaard Toarbuig a Haaa 40 11 47 SI aHaaa Voorburg Zoelermaar Zaawaard larenbaiian HoerkapaUa fwHa I OS 7 41 Manda 0 iHüw Wkard a 7 8 Si JiB l L UTrMhi I aï S 7 4S 8 17 I Woardaa 8 4 8 8 08 üudo ♦ Ooada 8 17 08 ll 8 08 8 i 8 11 7 04 Het Ksmerlid H van Kol moet vooraemena aijn bg de babaadeling vao de wet op d n tearpliobt een amsDdameut ie te die nen itrekkeode om aan icboolgaaode kiode ren van ondora die onvermogvod ign van Staatiwege voedael eo ohoeïaet ta varatrekkeo exploitatie der apoorwegeo het breng o v n bet beheer ia ééae bwid wQDecholgh geacht Vele ledeo waarooder er wareo die vroBger het tegaaovergeatetde ge voeloQ waren toegadaaa geweett drongen op ataataexploitati aan tlisrtege werd door veU andere iedsn opgemerkt dut de Htaat théa neene reatea behoeft te tetaleo van de geldeó d e door de maataebappyen worden geleend Verder werd betoog det ataatiexploitati op eeoe groote varniuderiag vao de opbrengst der poorir en zoo uitloopto niet alleen omdiV de Staat ia den regel danrder exploiteert dan particalieren maar ook omdat ataatseX ploitfttie aanleiding geeft tot bet at lloo vtn allerlei ei cheo ten aa sion fan verlwiJS van tarievea b t doen loopen van oonooaige tn iaen eac waaraan de regeeriog niet Mo goed weerstaud kan bieden aU eene partieoliere maataohappy Deze ledea meeoden da indien men de tpoorwegen in óéoe band W4 de brengeu opdracht dfr rxplatatie aaa itat particoliere maatscbippg boven staatiexpioitatie de voorkeur rerdient Naar aenleidiog van Paul Krager i 7Sa rerjtardag op 10 October aobrgft de s Raad Vonit reu Zuidafrikaaoecb blad bet volgeodit sElkeen gevoelt de groote beteekeuis welke hit leven van dezen mao heeft voor de toekonat van het Traaivaalsche volk Niet dat de nationale gesiodheid na joiit tn Paul Krag zgo ate rkiten verte enwoordiger viodt want gelukkig en oataorlgk er zgn in h t laud tairgke manofn die efeozoo donken en eveoxoo willen ala bg ja meu mag seggaa dat de overgroote meerderheid an t volk zelfs meer bohoadend ie dan de preiidentself Maar ia Paal Kroger Tiaden die lerapreide gsvoaleaa bun middenpunt eo door bem viadeu ze uiting Zgn atem ia de raim 12 000 kiezers hebben dit bewessn in waarbaid de atom van bet volk Iq bet gistiogproc van de wording der Afrikaner natie bg bet groole ersobil lao opinie bestaande ten opiiobte vao allerlei zaken sou de atem der aatie vaak een verwerd gtginia ago Bonder dien PanI Kruger wleas woord zelden aaa duldelgkbeid te wetiacbea laat eo die paar boiten ea naar binnen wojdt erkend ala de sten dea rolka Aan eetiig oieaw men soa dat gezag niet xÜQ toegekend hoezeer hg ook den il doa Tolks zoa rnogtm vertolken Wanneer Kruger gesproken heeft dnn erkent dat dael van bet Traoifaalaohe volk hetwelk eene andere meeuiog hevft dit zge geroaleo otet dat der groote oi erderbeid ts aa erkent de oitlauderbevolkiDg zgo uitspreek aia den wil van de natie o too ook doel bet buitea land Zou een ander miw betzelfiie bebbeo geaegd dan aon er twgfcl ign of t wel da groote meerderheid dea volka was die door bem haar wil verkondigde en ait dieoaze iet beid soa etrgdeu verdeeldheid ontataao waarnit de vijand maar al te gemakkelgk groot voordeel zoo konneo trekken 11 11 4 10 11 U l n ti ii ts U si 11 4 11 11 ll SI t K I O lO M lo ia 10 41 10 40 11 47 lO H 87 10 14 11 1 a y lo l 111 44 ll 4 11 11 11 10 11 41 11 11 U u i u ai 1 8 S D door D8 10 11 10 17 10 88 ip 4a 10 14 10 1 In deze omataadigbeid ligt hedm hoofdsakelgk de groote beteekeoii van Krager de groote iavloed en kracht die van den Staatapreaideot uitgaan en dia de vracht is vao da ookreukbare trouw van d toewgdiog n van het verstaod met w lke Kroger land en volk Ust aantal clubs der vareeniging Toynbee werk te Dalft iv thaoa uitgebjeid tot eatieo Oe heer J A van dar Ktoes ui nog ooderrioht geven ia kennis der meUtea ds heer Sa Soüif in keunia der aarde de beer Uam r in stenografie de beer C F Loebe in stMthuiaboodkoode terwgl de beer ran UaMCheobroek voor leden de gelegenheid sal openstellen om met bem over kan t te spreken De heer J A Tour directeur van Ons Buis te Amaterdem zal worden nitgeooodigd om in eeoe vergadering ran al e elableden op ttf treden Gemengde Berichten Ia bet boBch te Mirn zya ia een groote kuil bedekt met zHleo eo takkeu verKhillende voorwfirpea gevonden o a een dekeu trommel mes melkkan en nug eenij e gereedschappen let bleek dat bier gorDim a tyd iemand vertoefd heeft De gotide en ü oaar het Gemeentehois ebracht en de justitie is er mede ia kaania geiteld Men icbrijft uit BergKcheoboek dd Nov Eleden ia de eind vergadering der fecstcommiaaie voor de iobulJigingafeesten gehouden Na een keurig reral van al wat daarbg voorviel ooor dea voorzitter K Bourmao de voorlezing der met torg gestelde notulen door den eeretarii B Quist eo de accoriterekeoiog van den penningmeester A Woooing welke met eene quitte aloot ontbond de eer e voorzitter de commissie na hartelijke dankzeggiog aaa bestuor eu commi aie eo alleo ia de gemaeute die hadden medegewerkt om de ieeitvifriog zóó uitatekecd te doeu alagao diar geen eakele waoklaak wevd geboord Daarna weid de commissie verzocht ia eeu der lobalen vau bet oafé ede Eozeobuom te bomeo waar eeo nitielecea schare der burgers aaowa ig wat De heer W Verduyn den Boer boofdooderwgzer alhier nam daar bet woord ea BGaakte Bameaa de burgery ga oompliment aan da fgstredea ledea der lee tcommissie ore dea uitalekeadeu uitslag haonsr werkzaambe eo Allen veidienden tof en bolde eu allen ver diaodon daarvoor een aauduokea te ontraoge i Daar dit eobtsr niet mogclyk was wilde de burgerg de gebeete oommissie io den vooriitter K Buurman etrou en deze daarom een soufeuir icbeoken Die a tengevolge bOod bg hem een pmobügo scbryitufel met zilveren plaat en inscriptie eau met den wenscb dat hy dezj lang zoo gebruiken en ze voor bem een blyvende berioneriog aan die gedenkwaardige di eu aott zgn Diep getioff in werd het ciMleau door dea heer Buurman aanvaard onder luide toejuiohiogder aanwezigen 1 1 1 a 4i 4 lt t M a V 4 i i ii i it 11 i so ♦ 4 U 8 4 40 4 0 4 7 04 If l0 7 17 14 41 M7 1 0 S 41 4 0 l no 4 ll 4 14 I ta aa l 4t i ai i 41 1 1 a ot 8 17 4 17 8 i 1 18 7 10 7 11 7 a 10 17 10 84 10 41 11 11 8 19 1 87 8 48 8 14 4 8 48 1 1 11 11 io 10 0 10 84 10 4 7 a a a a 4 is a 11 10 Een bewoonster van de Planciusatraat Ie Amsterdam die ait bet rsam barer woning de overjas van baar man e drogeo wilde hangen liet deze val en Da ttuaw snelde naar beneden om bet kleedingstok op te rapen maar er waa haar reeds iemand vóop geweest en met de jas verdwenen I Bg de wederop toer ing van Wagnera werk waren in den Stadaacbouwbarg te Amsterdam alle rangen dicht besei Ala gast werkte belangeloos mede de heer Van Duiaen wien onder de toejuiching van het pabliek na de tweede acte een krees werd aaagebodaa Zeer Terdienitelgk kweet bg ieb van sga taak waarbij by op ds bekende mfost rtgko wyte werd ter zyde guetaau door mevrouw Madïer de Hoatjao aa den heer Urlas Elsa en Loheogrio De rol van Telramaud vroegtir door den heer Orelio vervuld was Ibans den baar Floriaseo toebedeeld die met mej Lotin op verdieuate gke wgze tot een goed geheel simeowsrkte De beer Vuo d D Hoe WM weder even correct a s Herftct Het publiek was zeer mild met applaus zoodat meermalen mont worden gebaald Haud Meo achrgft uit Amsterdam aaa de N R G Vgf vebeu geleden was er eeo groot krakeel in de Valkeoborgeratraat welke iéo zgweg ia van de Jodeo Breeatraat Bg Rachel oud van dagen die langs de huiren gaat met appelen en noten waren drie venhtetrniton iogeameten door Sarah die vgftig jaren telt en op den beek der straat sit met d dala eo kokosuoot Twaalf stuivers kostten de roiten die Sarah bg Raebel iogesmeten had twaalf stuivera eeo kapitaal aan geld waarmede Uozes Vischkooper een gauacbeo dog handel kan drgven overwinnende honderd ten booderi Dna atetde Mozei Viaobkoopar levendig belacg iu bet vernieliogswerk van Sarah en was hg de man die alles gezien bad en naar waarheid kon getuigen van Sarah s schold Maar Barah toonde een wonde aan bat hoofd boren t rechteroog die in bet gaatbnia verzorgd en verbonden moest worden esna wonde die Rachel baar bad geslagen en niet te door betaald was met drie verbrgxelda raiten met twa U atuivers in geld Het pleit wtrd roor den rechter gebracht die Saraq en Raehet en Motes voor zich deed verKbgnen Rachel en Moses aren bedaard en kalm ia bet spreken voor den rechter maar Sarah ie als beschuldigde stond zeide met radde tong eo dfok gebaar tot den rechter dst de wonde boren het oog niet te duur bttaald was met twaalf ètuivers fin zg bezwoer den rechter de waarheid van haar verhasl omtrent de vermaagscbappiog van Rachel met Mozes Vi ebkooper en omtrent den haat dien Mozes en Rache haar to droegen en die baar in drift bad d en ont steken Toen eischte betalen kapitaal Sarah s mond eïndelgk geatoten waa de officier vao jastitie dit zg i oada een bedrag van drie golden een waarmede Hozea Visohkooger esn gBQBche week lang handel kan drgreo Men Nchrijft uit Sliedrsoht Qiater heeft op de Merwede onder de g meente eene aanvaring plaala gehad van eeoe afkomende sleepboot mat het vaartuig van achipper B ok komende van den Groéoendgkj gel met 105 tast saiker bestemd voor Amsterdam Laastgenoemd vaartuig zonk oomiddellyk de bemanning kon ziob met schterl ting van allei oaawelgka reddeo Lsdiog eo nbip waren beide verzekerd Zaterdagavood is in den msnufactnnrwinkel van de firma A P Martens Go op do Kipstraat U Rotterdam eene vrouw wonesda in de Broodgaog aldaar gearresteerd toen zg in dien winkel twee stukken schorten uootstal lo M r s 7 I M i i 10 04 8 01 O 10 11 4 0 10 1 1 door lO JS t ic 8 S0 i i 10 S4 10 S4 u n DaDlreiaaaalMi la an Ie II Elk reiziger m at kïcIi ibovendien voorziea ran eea baw a È f 0 60 lo a n ü 7 0 47 M4 lO Ol 10 07 7 i to 7 4 8 a D door ao 8 14 10 10 11 10 1 u 1041 10 88 14 1 18 8 a l 4 n 4 II 10 01 7 51 ll 84 48 10 10 10 11 18 8 80 8 0 0 10 8i lts 7 48 Qisterennacht te ongAveer 1 oor is de sleepboot sExcelsior kapt Verschoor komende vaq Dordrecbt met hastemmtog oaar Rotterdam as olga aao das niat op dan atrekdaM geaarao aehtar da erf dar firma Soiolderai ta Slikkaraaar Bg het allen aao het atar ia da boot olgaloopan en gaaooken Sr ia in dan joogaleo tgd ta Dcidt aan winkel varreiaa aar ieder koopar ran eeo doklieltja aigaran of aigarattan de kana krggt oir eigeoaar te orden ran al het oiatigflte dooaja locifara ol bat lorrigate abeat 5 oent potlood tot a lilreren horloge of een fieta toe Da aigarao tga ar naar maar dit belat geaDBiiaa dat het lootgrage poblitk lich lelterlgk roor den Iwinkal terdringt lot groote Hbade natuailik Tan de aigareuwinkela die ioiondarheid I ta Dordt alkaar loeh al aan doodelgke eooc rreotie aaodoon 3 toeetaod beeft de aigarenfabriekautoQ kaliera te Dordt da boofdeii byran doan en toen ban bleak dat rr irettelijk oieta ta doan rial tegen debaataaada lombola c baalolen ijj ook eaa atotibolac op ta riobtao ouder den naam tan D4 edtrongeo Tombnla Ook daar aal ieder kooper aan aan dobbaltja aigaran of aigarattan de kana krggan op artikalaa ala cao mahoniebpaten linDenkait gaadea au lilraren borlogt a porteanonoaiaa mat gooden aa allrerea mon paciaa epi eos Dit aaakja waarin aOracblIlai da wiokeliera en fabrikanten daelnemeji ia Vrjjdag geopend De aigarea dia ar varkoobt wordea aolleoniat buiten Dordt gafalirlcaerd mofien agn euworden aantakondigd af alin aoo goad mogalgke qoalitait J I Man achryft uit Apeli lUra dd Zondag Hat praobtige harfatwUlar lokte telen eaen middag aaar baiiea aooral nu de klenrachakeeriogen op de aeracbiliaoda lanen xoo praob tig mooi aijn Nog mail achter na men wiit dat UU MM de Koningin en de KoniugioMoeder aren oitgareden Omatreaka 3 our waa da Palaialaao dan oak gaheol baxet toen HB HM terugkeerden U H de Koningin waa ma de hertogin aan A baniS in het eerslta opeo rytaig gezeten H M manda lalf H M de Koningia Motder sat met da hofdame dar hertogin tan Albanië in bet tweede rgtnig Kigenaardig ii bet dajt talkana ala B M de Koningin aitatapt Zg ie ereo keer een klootje Boiker aan de paarden geeft die Raar na het ttitatappan aan bet rgtaig onmidda lgk door aan lakoi gebraefat wordao De baaitjae wttani bat al zoo dat sa ali se aoor bet paleia ataao al omkgken of H M komt De oogelokkiga Spaanaoba krniear Maria Tberuaa die bg de Amerikaanaoha marine ala een oorlogatropae wat ÏDgalgfd ia io bet gezicht aan da Babama laodan tgdena aan heaigan atorm getonken De bemanning geheel nit Trgwilligeri beataaada ia ta Gbarlealon mat de aleapboot Vnlcan geland Üii raa het laatst orergableTeo achip tan het trotacbe eakadar tan admiraal Cartera hetwelk da Amerikanen zoo gaarne hadden behooden ala aan berinoeriog aan den oorlog met Spanje Men barinDaaKzich dat de Maria Tbereaai toen admiraal Cartera den 3 Joli de baa aan Santiago verliet onder een waren bom renregan io den grond werd geboord Bet aohip ia daarna door commandaot Uobaoo weder boaan gebracht walk werk ongeteer f 350 OÜ0 heelt gekoak Do krniur waa io 1890 te Bilbao gebouwd waa 340 toet lang an bad aan watarrerplaataing tan 7000 ton ienj Nn aa nnaii braogai Ëan kogel dia in da maobinakamar vai doorgedrongen had reel achade aangericht an in de kiel waa door hatgitootan op da rotaan een groot gat ontktaaa £ en eo ander alimtde de maohinaa bad men na in ooter hersteld dat man geloofde bet icbip oog eeo tijd ang mee te konnen doan gaan llaads de aorige week waande man bat aerloren doch bet werd daarna nog op alaeptoow aan de tMerritla gaaieoj Nn tal man bet wel niet maar bo ran knnnaii braoganl Haii ia a Ararat dal den dienit onderhond tneacb n Lire pool en de baaena aan de Middallandacbe laa werd da torige waak op de thnirraia in hel Kanaal door aan atorm otarrallenj Da kapitein besKot hg hel Fnakailioht ik ankeren an dan aolgenden morgen afle waakten om da haaeo binnen Ie loopan do h nat waar waa to n eer oalatoimiger dan beter ifawordea Kr woei ebn atarke wind en de zw atond hol Toch b aloot da geaagToard htt anker la licktan en trachten de baten ta bereiken doch juial toen aan ttraalflal ealiadin zgn beaelan tan nitT oer bractalan brak len atortaea oaer iel achip dia bat troepje naar alle richtingen oileen deed alairen Ken hiune Jobn M Conrt een eftaien zeeman aloag nvarboord en in de beerKhande aerwar riag i uht men er niet aan aan hand tot tedding lit ia atakan Alleen de kapilain behield zgn genwoordighoid aan geaat en alingerda aan reldiogsboai oterboord den drenkeling loemapanla daza te grgpen Doch hoewel de mail I iet alle kracht tegen de golaen woratafde abwgd bjj er niat in dareddiogiboeitegrgpan an aardwean bij toor da oogen tan dan iiapitaia ia da diopta Hat waa onmogalgk aaa boot nil la zaKaa zoodat da kapitein koara zette nur da haaan De it rtzee bad etenwel nog andera gatolgan gebeid Da ataormaa werd met a le kracht lagen de raderkaat gaalingard en bezeerde zich arnatig ereoala nog andere zaaliedan onder trie John Maerin zelfi ijja bewnitzgn terloor Eo ten alotia aiiarf da derde hofmeeitar dia onderweg ziek waa gewordeu joiat toordat man de baten bereikte Het ooatoimiga waar had zgo einde aarbaaai Man uhrgft aan da N R Ol a De poatboot die Zondagaaoad na aankomit tan trein 7 03 aan Vlaardingao tartrok liep bg dik weer aan den ingang tao de Noord genl op een io bel raarwater liggend groot ritierKbip en daarna op aan kleioen afatand rardar op eea kribbe aan de N O ande aan de Walplaat Daar bleef de boot zitten ol zg ongeteai half tien door den Spoordienit trein 8 36 ran Vlaardiugen werd afgealeapt De paaaagiaia ran de poatboot gingen op dan Spoordieoat otar en werden door deze boot reader rertoerd Men traagt Waarom ii er aan boord ran da poatboot geen boot aan boord om in fiatal aan nood tan minale nog één middel te hebbeo om gemeaoKbap mei den wal te kannen onderbonden a De bebandeliog tao de zaak Vemer ia bajiaald op 28 Notamber Zaterdag a a om 2 aar irdt de VoirbargM he watarleidiag faoatelijk in gebrnik geeteld Atn bet roorbereidend militair onderricbl wordt rolgena de Tel oaer bet gebaele Jaod deelgenomen door roim 10 000 joogaliadea Woenadag kocht ean raehouder te Looidratht op de markt te Hilraieum eeu koe afkamttig ran Acbttiauhotao Donderdag morgen liep het dier weer roatig Ie grazen in het land tan zgn rroagaren baaa hel bad bel weiland onder LooadreobI door een aloot rerlaten en waa niar Achttienhoteo gewandeld Qiatartoormiddag begatan aich de officier ran jaatitia de rechtei oonimiaiarii en de griffier btj de arrondisaemanti recbtbank te Kaermood naar Bodal ten eivda aldaar aan ooderzoak in te itellen oaar eeoe gepleegde aware miehandeling met doodeljjkeo aAoop De kantonrechter ta Anaterdara beall aanhondalid aan boate ran 50 eent opge eKd omdat hg aaronda een brandenden lampion aanzgn fiela had ia plaala tan ean lantaarn Daterdediger mr B V Loggere Jr betoogdewel dat ean lampion hetzelfde waa ala aanGbioeeiohe lantaarn doch het mocht niet bafcande politiererordening te Amsterdam aluit ophel gebied ran lautzarna da Chineaioba lantaarna buiten N S Aan da halte Boldarateag nabg Qorioeham liep de timmerman Z nit Molenaarigratf orer da raili larwgl da aneltrein in aaotoebt wat Bg werd nog door zijn zoon gewaaracbuwd maar te laat De onroorzichtig kwam in aanraking bat de looumotief en waa onmiddellgk dood Bg lait een groot gaiin na STADSNIEUWS QOUDA 8 Notamber 1898 In bet lokaal Tot heil doa Volkaa Peperitraat alhier bebbeo wg giiter atond eeo kjjkjegenomen bg de liobtbaerden tooretelliagen diegegereo warden tot fioantieelen atenn rao deZoodagsacholen der Vareeniging Tol bei deiVolka Bat programma wai rariceread aera werdeneanige Bgbelicba taferealan roorgeateld r rrolgeui aen reis om de wereld daarna Amerika en zgn oonpronkelgke bewooera Fragmenten nit de larenageaobiedeoia ran Lnthen hiatoriache paraonen die vit one S or tanbuia niat te rargeten fraaie atadagezicbtan ani De roèritelliogan waren daidelgk terwgl de rerklaringen daarbg gegeven door den beer Pnnnlie de waarde niet weinig rerhoogdan Morgen atond wordt ran tgf tot zeren uren weder een ronatelliog roor kinderen entree 5 eta en ran acht fat tien uren roorrohraaaanen entree 10 cta gegeran Wg kunnen de bgwoning hierran aanbaralen De benoeming aan mej C A Schriek lol ondarwyzarea aaa eene Berhalingaaohool roor meiajea roorkomaode in ona unmmer tan giityen behoort niat Ie Barkanwooda doch alhier te M Bjj bet gilden la Rotterdam gehoodeu examen rrgeenordeoafaningeniao a gaalaagd de heer P Stuurman ta Amneratol Alpen a d Rinr Qialer ataaktao de arbeidere aan da cementatcanfabriek der firma A Ooalboak aa Zoon bat wark ageni aooa loooerirbving Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Diitdtg b Votember 18 8 TSm OSSEN ea KOKIKN groote aaatoar priiiea waren loor la kvalitail 80 la kwalilait 11 la kwaUleil 88 Cent per kaU Kilo MAI3F RE U 3K H en MKLK VKKg oole aanroer VETFE KAI VKHKN goede aantoar Ie kwalilait II la kaalikil II 8 kwaliteit II Caol par half Kilo STIKKEN aa QEASICALVEttKK raim aaniatoard l a handel wu ia rat vee an tatta kalveren trekkende Mager etog pi tfaouiloud tlraskalteren en Stieren duar Turncostuums A van OS Al Md Tailleur Kleiweg B 73 73 1 QOUDA TelepkooH A ai Amsterdam Vikra Slotkrz 7 7 101 8 8S 7ll 88 V Beurs van 88 88 7 NOVEHBEB NiBaauan üert Nad W S t dito dito dito 8 diu dito dilo 3 HaKOAa OU Qoudl 1881 81 i ITALIZ loiahrnvrng 1881 81 Ooatnia Obt m papier 1808 9 dito in rilter 1888 FoatvoAL Obt mal ooiipon 8 dilo tiokel 8 4 Vi 7 loa ViJ ia 77 101 41 I 889 478 108 80 lOlVi l 8 IIV HutUHO Obl Uiananl 1894 4 dito Oeeoua 1880 4 dito bi Uetlii 188 4 dito bü Hop 18 90 4 dito in goud Iteo 1883 8 dito dito dito 18S4 5 8FA t Perpat lobiild 1881 4 Tuaaa i Oepr CoDt laan 1810 4 Gen loaniug aürio D Qac leaaillff ler e C ZDlDAra llep v obT 18 I Muioo Obl Buit Seh 1880 8 VZNiZVIla Obl 4 oilïap 1881 AwBTzaDAii Obllgalien 18l 8 HonaaDAH 8to l teeu 18 4 8 NZD N Afr lUndalti aand Arandab Tab Mg Cerlilioalan DeliMaatichipiiij dito Arn Hypollioellb pAudbr 4 Cult Mij dor Voretonl aand a Or Hypotheek pandbr 8 J NederlADdaohe hauK aand Nad Haodalnuintacb dilo tt W k Pao llvp b pandbr 3 BoU Hr H lhaa b paadlir S J 100 i Vlr Ifypothoekb dito t Ü OoarlNa Ojit iluag bank aand UuaL Hypotheekbank pandb aVt Ahiuka Kqut faypoth pandb 8 88 Mazw U O Pr LItn eert aO Ntu Holl U 8poor My aind IK HU tolKipl v 8t Spw aand 111 Ned lad Spoorwogm a d IOC Kad Zuid Afr Bpm aaad 8 I08 dito dito dito 18 dilo I 100 iTAUaBpooral 1887 8 A Eobl 8 Zaid tul Spimij A H obl S 7 V Poi Wartohau Weanen aand 4 1 8 Ruau Or Bute Sp M j obl 41 9 Va Baltiacba dito aand ïatlowa dito aand Iwuig Dombr dito aand I 108 Kurak Ch AiowBp kap ppl 4 lOI dito dito obirg 4 II Akzuia Cent Faa Bp Uü olil 8 l8 Ohio It North W nr O v aand dllodito Wu 8t 1 ater obl 7 ISSVi Daatar fc Kio Or Bpm oert v a 14 Illkoli Central obl in goud 4 1 109 Louiiv Ie Naibvilli Cort t and 88 lleji o N Bpw M Ie hvp o 10 f t 4pCt prof aand 11 U ia Miai Kanrai 18 118 168 N York Outaslo k Weit aand dito Fonn Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp bi goud I Bt Paul Hinn k Muit obl 7 Do Pao Hoof Ign obig dilo dito Line Ooi Ie hyp O I 1 Cakada Oen Boutb Obart t aand Vm O allat liNa loh d o o 178 108 10 108 a i Anitard Omnibue Mij aand Bottard Tramwejf Maata aand Nzo Btad Amilerdam aand 8 Stad Boitordam aand 8 BlLal Stad Anta erpen 1897 tV Blad Bruaaol ISW l HoHO Thelaa Begullr Q leleoh 4 Ooanva StaaUleenig 1880 5 K K Doet B Cr 1180 8 Spai Blad Madrid 3 1968 Nzn Ver B i Avb Spool oorl GROOTE KEUZE WmTEEMAÏÏTELS voor Dames en KindercD van de yoedkoopste tot Oe heête soorten eoneurreerende prtj en P wSAMSOM Markt GOUDA In concurrentie met alle Buiten en Binnenlandacha hniien Bnrgarlifk BtknA GBBOBSN Nor Johannca ondera D da Pat r an D Loknm Adriana Fraaaina Oaartruida oadera M O Bagaer an A Binnendgk 6 Cotoolu oudere K C Sebaitgar rn J W Berlgs 8 Bandrik adara i rui Dam an T Jaararald OVERLKDEN 3 Nor A Varbraggao 64 j 4 E Ooelerbeak hniaar aan A C Hogendooro 84 j 7 R vaa dan Ilarg 8 w J aan dar Naat baiarr van L Qeerlinc 71 i ADVERTENTIEN Htnlen overl l tot iqijns groote droelbeid myae lüre vrouw mmmk mm n riiijter in Ueo leeityd van 31 j r Ja L V08 Gffuda 8 NoTember ld98 Tot OHM jifonto Iroeflifltil owrleetl hMcD onzci liovi l Icfgdochtor muim kmm u ruuter Echtgenoote van den Ueer J U Voa in den ouderdom ran 31 jaar U IIÜOOBNBOOH Cz k N UÜOQBNBOüH Coi i iwij Er biedt zich aan tegen 1 DECKMBKll in een Burgergezin oen fatsoenlijke Dienstliode K Vj Goede gotuigeo ataau ton dienate Adrea aan bet Buraan dezer Courant onder No 2460 llieTiweLoter Nieuw Qelukl Dea 20 November e k haalt de trekkiug plaata Tan de ËersU iloor ilei Stait gewurborgde Lubecksche SlattslotctiJ Vaa da 0000 Nommen vonleo in deo loop tan maanden IIOOO due de holft tardeatd orer A kiaaeao met prijiaa getrokkaa lot ean gorameulljk bedrag tan 5 iDillioeo 283 325 Natk witfrondor xiob da Tolgofldfl hoofdprtJMD bo viadea BVCDtuMl Eeu half miliiocii Hpaciaal i 1 k M 30ÜO00 1 h H 20000 1 h a 200000 8 i 10000 1 h 100000 12 k a 5000 k 70000 35 ik a 3000 k SOOOO 83 ii a 2U00 k 45000 2 k 1500 k 40000 104 k 1000 h 85 00 81 k 500 k i 30000 435 k a 800 ISgSOilM iOO 188 180 180 100 4 8 1 Van iioteoitaande pryzan worden in doaa rata klaiaa 1800 lol een geaamanldk bedrag tan M tsell getrokken Voor de trekking der eerala klaaaa welke rolgena ambtelijke iMpalioK op deii 2 n NOVEMBER e k U futgBstold btveVo wQ un i lUtVe origlDcei lolon Uark 4 of fl 1 40 Kwart t i tagea insondtiig van het bvdrtg of teg a rpm bonn Alteen ori tloMl lotan worden uIlgtgtiTpn wolko met het LQbeokiobe StMtflwapen ej n voortien tiv De trekkiogett geMihiedei in bM opeobur onder tuoeiebl wta rogeeringMiKmceo en rur boi t dfl StMt voor prompt iitbot iii der prljun GretU vo en w J ut elke britelltng hut emblelyku pUo wauuit eoowcl du rerdeeling der prijeen op do trokkiugo der vWicbilteuüti klaaaoo leook de betreiïenda insctleB blqkon en zonden wij onzon belangbebbenden cenider Toórargaande aanvraag de oflioioole4igiieD na afloop van iedere trekblog Aangexion het aantat der iiitfegóvoD loten betrekkelijk klein ia en in weerwil daarvan deze loterij talryke hoofdprijion ofderert i e Btaat een seer groote kans een hoofd priji te kunnen behalen en is bior eene guldgoubeid tot winnen voorhanden sooaliig sl htiaulden wordt aangeboden Wij verioeken derbalte met b itelloa niet te wiUen aarzelen daar bet steMIg i aaa t o men dat de voernad van loten spoedig uitgeput Eal kyn i liauriiÉanii l§iinio n Bankier en Geldwiasetnant HAMBUHü