Goudsche Courant, donderdag 10 november 1898

4 IJ P CÜUPERS Westeinde 37 37ste Jaargang Donderdag 10 November 1898 No 7733 Aiiierlkunscbe lelijkubeof drie nuaodel Iwtaüug volgeri PIANO S Korting ttOüMHE COÜRMT Meuws en Advertentieblad voar Gouda en Omstreken TelefMi Mo M Oe Uitgave dezer Clourant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1J36 franco per post 1 70 Afzonderiyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTTEN worden gepUatat van 1 5 reg l4 a 50 Centen iedere regel me 10 Centen Uroote letton jrotdon boiekaul naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Id j 7AN mm i Dubbele Buurt B 10 rt A I L L E U R AboBBemrnt SteniniiBgeo Gouda enOmttrekett j F CinjPERS Westeiade37 Teveni heb ik de eer myn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS Aee f opgehouOen AG BIKT voor tlouda 0 fn tevens rerzoekendo alle orden direct aan mg te adreateeren Ook aaurragen foor Dtemming FEMSCHÜ ST00M7EBVEEU ehemisbhe WusclierIJ II OPPËNilKIMEIt 19 KruUkade UoUerdnm QtbnreUerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót roor ÜOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit Toor het itoomen en TerresTBnalle Meerenen üameegarderoben alwok alleKindergoederen y Speciale inrichting roor bot atoomen anplnohemantela reexen bont ent tiordgnen tafelkleeden en worden naar de nienwite en laatste methode geverid I Alle goederen hetig gestoomd of geverfd rorden onaohadelgk voor da geaondheid Tolgeni staal bewerkt imËTÓTMTHËÏ Hen wordt venoclit op t HEKK te letten VIT UBT MASlUJlt TAM IH RAVËNSWAAY ZONËK OOBINOHEU Dete THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vijf ttoet n een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitroering van geeenle orders aanbevelende J BREEDAAKT LZ Wie zeker lyn wu d Ecbl Elkel CseiM te ontvangen leaameu Mteld en na vele proefuemlngen in dun handd gekomen ondor dei naam dos nitTinden Dr Hiobaelli vermardigd p da beato maohinea In het wertldberomdo tabbllMemant van Oebrfi 8toUwwok f Keulen lislw Eikels acao in Tlarktnln baan Dtt Bikid Gheao U nut melk gekookt Mm MngeauBM geaurnd drank tooi da IHkaoh gebrttik ean i 2 tkeatifala na iiador iei kop ChoS Ata Koieedatobtigo druk btf gtni van diarrhee ihriits iMt water f rtnIk B TerkrUgbuaby de ApothMCMm u AKft HM fttO tét QnmtlKiitigeDwoordifW to t IMw land Jidlin HatttnUtdl Amatardam Kalwatraat lOS a tQoedkoopiteensolledsl adres voor Vervoer van Inboedel Eoowei binnen uU baiteotde stad mei gtaïoiea wêgcn i A OR AVES TEUN Oude Gouwe AUeê wortttegen Tran port iiehadi venu lwrd DB STfiDEUJKE HTPOTHfiEKBAIL tlêMêUga 0 umMFBHUMfiB VoJteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort f 100 000 Hluit op billgke voorwaarden tleUleeMluffeu onder Berële Ufipotheeatr ver baud op UtUmen en iMUéeryeu wniet voomitbetalmj van rente Oeeft ai Vo JPauébrUsve nit tegen den koers van 9S Inlichtingen te bekomen te QouDi voor de Pandbrleeen bg de Heereu M J OGIEB Co Kamers en Commissionnnirs m Effecten voorde MtlP thekem bg den HeerWJ FORTUlJN UBOOUU£V£B Haven aldaar Directenren DBOOGLEEVEK FORTOTN Ma 8 JULES ENTHOVEN Let vooral op de ECHT luuxdteaJtmaiaff met rood9 lettexvk Oberlahnstein y OllUeKUIIDIRVieiORIABROH ONRIAHIISWIl Overal 5£Mjft erkrijabaar Maalêehappy tot mepïoUati van de VMoHa Brm KatUoor voor NederlanO Boompje éO BoUerdam Indien gij niet wilt hoesten gebraiifi de allerweg bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract ndiamiie uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloein van H V ¥ AN S CHAllH Co llcn llaa r UoSevenincie VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK BCHAIK SCHALK BCHAIK aOHAIK SOHAIK SOHAIK BCHAIK BCHAIK BCHAIK Oo B Mellanthe is bei bette middel dei ireieM Co B Malianthe geneeit Kinkhoest b Po B Mellanthe geseeil loowel oud sli johk Co S Uellantba b I in geen huisgoiln onlbreteu Oo B MeltaDthe lUit voortdun na onder Sehsitnadig tostiekl ft Co s IHellanthe helpt onhenoppelük Oo B Heliautha i bekrooiid nel Eerediploms s Oo B MoUantbe is bekroond met Ooud Oo 8 Uoliantha is bekroond nel Zilver ft CO i Hellartthe is velkrijgbasr in flacons van 0 Cl ro CU en fM b Firma WOLFF Co Westhaven f 9S 0 1 D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda B H TAX MILD Veerstal B 120 te Goiula A BOUMAN Moordnehl J C BATELAND Botl oop B V WIJK Oudtwatrr M KOLKMAN Waddinaevten J V D LAAN Bodegraven PINKSE Nimuierfcerlt a d JJeul Het groote aantal zenuwkwalen DOK 11e nilddclan iooTd üi e intMiioh iunfeweod B ntundtnale wni tUdkaart 4a wr tM dkt lU door btf M HLt vM dan MBToodlntao k uuialUk l nn do böu mm dan door dta Kewcieit fMiAv vut OaaoMKU Or on denrlAdlof op d a omf lO arlM prumib l lUKMfetO iMDtaoU Vat deia KtnMawl i w rdoii orkaltjk loklttartsdo rMBltatu YMkn M AoTool opnam dot nn ooa door dan sttTlnder naohroTM vtiU hOVER zenuwlijden en BEROERTE iasc e r emmer m KU 1mlnr mi ktttlla tee Imtt Oeme mee Sr MMsshMMIrNIHr et uh ni St itaurS SM CunI v MlwitHli mêlee K lir tr K noarhri lDHudbiM il pa oi M HaUoowiW m oomi BaaftakHÖHik töt wMit fllja ur door do b k£do miidotöiE aU wthmdintMB m kosdwntorkBor l fiïi b ttitnd r P T T MTS Mt SnikkMSSMl tllSSr Ist MfSMfll MWüS SSHTM feSt VM M u bttiallai la aa M lUaaa aa taaSaÏMmua ua al dase Sris aaunillli vss n wlU4 n Bla ook am law a MM IIIAasa as lUatiaSl aa knaMataaaSaM u assJSasM i £ laMa aanaaaa eie aM ajl kal taaN aa aaalalljka rauUa wUla voettanTirirtt te neM S Ü 5 aWaï Msïta aatwau opaumiiïVaaailaaa nKaavai soBdaa vorst ooor reaaa r vw m kunil KOÜrr AaaUiaktl lona Boohtaac I irtmikS LURV rswnn OodainalA b laaaartbriic r Gouda Uruk van A BBINKMAN t U tliiDam kartn K mOi Ie aie Irmt Tunbnun l IHf bo k htm il t Oats nc kti IvsSU pntllik v r U b r Tntltriliinl ositrenl h wnm ter Dligwan Ibmjls n Ut dMiiMJs t aRAMDS MAaASHfS DIT Iriiiteiiips NO UVEAUT ÉS Wy Terzoeken de Damei die opi fefUn treera modealbum voor het WIntorsoi OOM noch Diet ontTaogen hebbeo dit ta billen aanvraxen aan II JULES JILOZOTdP rBria Hstaelve wordt ilsn ongsand gratie aa franoo toegesonden esleUIngen van af 25 franes vrt van alle koeten aan buis met 5 verbooging lUipMHIMuuieM ti bnadad 1 1 SSSSSSSSSSSSSSSSSi stedelijke Gasfal riek te GOUDA De prjjs van het gas ie 6 cent per M aa voor Kooktoestellen of Motorea 4 et Ouder zekere voorwaarden worden peice B gratie aan de faoofdbaia verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gauneter Voor 3 en 5 lichtgaameten bedraagt de boor 10 cent per maand Bewonere van perceelen van ieo hoogate 2 25 per week kannen wekel ks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoesWHen en tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Kieuw onovertroffiea Prof Dr Lwbors welWkend ai1 W KR 0BT II tnB AUeeu ecfat uct FabrKkimerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuu tiéktgn vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd To le genezing van elke zwakte Bleekzucht Benanwdbeid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpjin slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Follntiotte enz Uitvoerige prospectussen Pr a por flen h fl 1 11 t i S v dubbele lescfa H fl 6 ntr i lDop6t Mstth v i Vogto üaltboauusi Depots M Cltibaii k Jo Amstordaui F Ifappol s Ornveuhago 1 Hslmmsna de ong l U n KoUanbw Wolff II Co Gouds en bii allo drogisten TANDARTS E CASSITO Gouda Turfmarkt aPBEEKUBBS MAANDAG DINSDAG DONDEBDAO en ZATEBUAG van 8 tot uur WOENSDAG en VRIJDAG van Itotl nnr ZONDAGS niet Lensvelt lïicola HOFLEVERANCIER Vee iestraat23 den Haag DROO m BESCHUITTiBKIEK LmTCHEONEOOM Pain de Lu e Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk EEN WIKKËLHUS te HUUR of ts EOOPI te berragea bg P L HESSING in OOCD en ZILVER Korte Tiendeweg O 8 o o v u ik Bultenlandsch Overzicht Fiankrók beeft toch naar het Ber1 Tageblattc verneemt in de Fasboda qnaastie ds ertaring opgedaan dat hst boodgeaootscbap met Bnslaiud hoe fraai ook bat vaa weinig not was De s Aarore spot dan ook met de sfaree cofaqoss die nn maar eens een einde most nemen I Rusland sebynt voor Engeland de makelaar geweest te zgo die door pressie Frankrgk tot toagsien beeft weten Ie bewegen Want Raslaod wil geen oorlog ten minste nog oiat En het lou boe ongaarne ook in dea Fiuscb Engelsehsn strijd gemengd geworden sijo Kusland is zstfs vooinemsos naar het sTageblattf aerneemt slles te doen wat bet kan om vradeiieveede betrekkinnn met £ ogeland te onderbonden Want alle nnssiaebe plannen in OostAzië zonden door een oorlog op bet spat worden gezet Nog een sndsre ervaring beeft Frankrgk opgedaan Zooals de zaken thans staan kan bet tegen Engeland niet op Wil het ign koloniün behouden en kunnen twKbermen dan mo t het freer aandacht gaan wgden aan sgo koloniaal leger en aan zgo vloot Sedert 1871 heeft Frankrijk voortdurend ket oog gericht cp de Vogeezen en alles gedaan om het Icgar gesohifct te nuken voor siin taak in een oorlog met Dnitscbland En daarbg bssft bet verzoimd rekening ie bonden mot ds eiieben die bet steeds toenemende bezit van kolooiSo stelt en met de neodzakelgkheid om z n vloot te ontwikkelen Voor bet zeer nitgestrekte Rgk builen Earopa is ie weinig gedaan Fraakrgk zal daarom moeten komen tot de oprichting van een afzondeilgk koloniaal lager in staat de koloniën behoorlgk te verdedigen en vooral tot hervorming en uitbreiding van zgo vloot e De Oostenrnkscbe Kamer van afgevaardigden behandelde gisteren het voorstel om het miniaterie Thnn in staat van bescbnldiging te stellen Graaf Thun kwam op tegen de laatste redevoering van den beer Scbonerer Er werden kefiige woorden gewisseld tnssohen den afgevaardigde Wolff van de groep Schünerer en de Pelen die door genen voor parasieten werden nitgemaakt Bet voorstel tot inbescbuldigingsteUing weid verworpen met 187 tegen Ut riemraen V De nbcommiaaiëo van den Oostenrgkacben RÜksraad beraadslagen over da wetsontwerpen FEViLLETOni Gedeoksehrlltei van eea Geiakueker ANNIBAL De vONDELING A r iet Fraiuch Doo W NUTTEBSe 88 TrabaooB prak dtw laatje woorden langEaam eo betaeksDHTol uit eo taf tegeliykertyd Eyn rroegaraa makker pt Uiod aan Deze vertrek geen ipier vaa tijn gelaat en liet niet ia t mioit blgkm dat hij de toetpeling begreep Trabuww Ter olgde Q ffHoe dit ook sij wy bleTen ftkander trouw en later warden ook wü door de algemeene Eucbt om hit vaderlaad te redden aaagcstokeo wij werdeQ aabgedrerea door ons democratisoli inatiDCt ivnn ana oulottei gezamealyk beioofaten wjj de geheime cluba maakten ons b tonder nuttig en smaakten het geooegen meer dan een Uit doeya keerea het verdrukte vaderland Tan den rand dM al iroc T gelijk men het toentertijd gaarne noemde te reddt fl door een of aoderen grooten heer in staat ran b schuldigiag te atellen wat hevendien roor ons nog de aangename E de had van een flinke belooning Op ukeren dag ik geloc f dat het een Diosd was waart ge eeosklnpa apoorloot rerdwrtten G j badt my niet ingelicht van aw Toomeman en toen lich het gemoht f enpreidda idat het Nationale betreffende bet Vergalgk met een ksimts alsof ze nog maanden vobr zich hebben Daarom wint in Weenen bet geloof veld dat de regeering dealangzamen gang van de beraadsisgingen tot voorwendsel nemende in bet begin van December de zitting van den Rgks rsad zal vsrdagen en de wetsoDtwerpsa betreffende het Vergelgk tot wet verheffen bg keizerlgk be loit op grond van aitikel 14 Ook in Boeda t dankt men dat en meant dat de Oostesrgkscbe Rgksraad nog maar tbt 2 December bgesa zal blgven om op dien dag een plechtige demonstratie te houden ter gelegenheid van bet vgftigjarig jub lanm van den Esizer en dsarna gesloten al worden Aan baron Banffy werd eergiütereo in den Hongaarschn Rgkidag de vraag gesteld wat de regeering doen zou als het onmogelgk bleek in hel Oosisorükschs parlement bet Vergelgk erdoor te krggan Oe ministerpresidrnt anteoordde dat bg zich nist koa uitlaten over een ommskeer dis zich naderband missohioo zou konnen voordoen ten aanzien van met andere regeetingen gaaloieo verdaagen In dit geval kwam dat des ts minder te pas omdat ds wetiontwerpsn bg de commissiün van dsn Byksraad in behandeling waren en omdat de Bongaarsche en de Ooatenryksche regeeriag waren orereengekomsn dat wgzigingeo in de ontwerpsn gsen betrekking mogen hebben op de grondslagen van de wetiontwerpeo Tengevolge van een rumoerige obsttnctie van de oppositie werd een geheime zltting der Bongaarsche Kamer gebonden om de tegen den ministerpresident baron Banffy ingebracnte bescbnldiging te behandelen dat bg tegen een president van een rechtbank maatregelen zou nebben genomen om der wille van een verkiezing Baron Banffy wees deze aantgging terug en werd daann gesteund door verschillende leden der meerderheid Do afgevaardigde der meerderheid Gazari en graai Daroijri geraakten in een heftigen twist gewikkeld zg zonden elkander hun getnigen Baron Banffy ve iet de zaal Bg zgn terugkeer ging een veracbrikkelgk gescbreenw op De linkerzgde riep sBr uit Is De zitting werd opgeheven te midden van een onbeschrglelgke verwarring Verspreide Berichten UREVriJS Bet ondersoek tegen kolonel Picqnart zegtda Ind Beige is aog niet afgeloopen Oegetoigenverbooren duren nog voort Eerstover een dag of acht zal de iastrnctia wordengesloten s I l is ii i l a sMj m i jun Soheermes l a gratis den baard had a eno n i geloofde ik dat wel niet geheel maar daoht toch dat ge opgelioht en ergana gerangen Waart geaet Ik hail reden iceaoeg dat te denken en mijn dwaling is dos wal Tersohoonbaar en op m jn woord ik betrearde u en plengde vele tranen op nw denkbeeldig graf Oordeel thans orer mgn groote blijdschap en orer mgo Torrassiog toen ik n plotseling weer lag komen opdagen het waa op een morgen nooit rergeet ik dien dag in de herberg Het optr zotte Hondje Gij zeidet dat gjj oen lange reis achter n badt dat was de eenige opheldering die Ik kreeg Oe gaaft my uw adres rue zarine onder uw ouden naam Fabnleux en opeMt mg nw geldbeurs wat ik een teer amioalen streek rond en terwille waarran ik reei Torgaf en vergat Sren mild als dit aanbod was even mini maakte ik er gebmik van want krachtens hetgeen w samen hadden door maakt en door wat mn nu en dan ter oore kwan beiohouwde ik nw eigendom als het m n £ n wat ik toen daoht denk ik thans meer dan ooit Wol uw positie is aobittereod g hebt n een edelen naam weten te renchaffeo o het sohynt hebt vrdjea toegang in een adellgke woning wier bezitter Anillionnair is Gij schijnt het goed te kunnen f nnden met de dochter des haiiea eun atlerliefst tohepseltje dat n op den voet volgt naar een geheimsinnt huis in de Gctondheidslaan wordt niet kwaad en kgk me niet un alsof ik I Bpotoun Toor da gnillotiAe Gisieren deelde ds Temps mede htl V nar is generaal Ueroier opgeroepen on k de strafkamer vau het Hof van cassatie te vericbgnea om 2 nar generaal Billot om 3 nnr Oavaigoac wien preeidaot Loew met een kort briefje op sgn brief geaotwoord beeft Heden om 1 our generaal Zurlinden en oui 2 uut generaal Cbanoiue De gfoud mioislers van w rlog versehgoen du in chronologische volgorde Het sJonrnal meldt sin antwoord op een vraag gesteld naaraanleiding van ds madsdeeling over een tweedeexemplaar van het borderel van 1HÜ4 oat bggensrM Znrlioden zou beraslen koouen wgmedsdWian dat indien er zulk een etak be taat wat enwasrMbgnIgk ia bet ziob niet in debureaa e van den militairen gooferoeur vanPargs betindt Al e stokken op de loopeodezaken betrekking hebbende zgo volgens de beboefini van ds instruotie vsrdee d tasschen y bet parket der Seine de Cbereke Midi en hetHol Mn cassatie gsen enkel tuk is aebtergebonden y Vol geraebten de pare De Pstite lUpnblique dei Mlsde dat in het i ort door generaal Znriinden als minister van oorlog aan den ministerraad oitgsbracbtt over bet onttlag van du Paty de Clam uitdrukkeltjb sloud dst du Paly zoo goed als zsks 4ff afzonder was van ds lalscbe telegratumea gffeekend Dlaoche ea Speraoza die Picqoart in Tunis ootring Dit was al bekend maar bet blad voegt erbg dat in dit rapport tevens vermeld stond dat Henry isdertgd asn sgn onmiddellgke obsCs heeft sangeboden stakksn Ie fabriceeren die het dossier Dreyfnt zonden srsr terkenc masr dat de ohefs na aarzeling s wsigsrdee Heary ging er to n op zgo eigen bonije toe over In een zeer breedroi rig artikel in den Si le ontwilfhelt Jossph Relnacb de etslling dat Henrv de falsaris de meineedige ook de verrader ia geweeit en de medeplichtige van Esterbazy Henry leverde de slakken Eatirbazy onderhield de bttrakkingén mstdsa Duitsoben ittaobd Henry wist dus dat hst bordsrsl van Eitsrhaiy wai en wees Dreyfns als dsn verradar aan om de aaodaebt van zich relf en van syn vriend Estvrbaty af te trekken Henry zorgde voor de beriobten ia de Ijibre Parole Henry gaf den doorslag door sgn vatfebe verklaringen voor den krggeraad Henry miakts de v IÉbs beWgsstukkan Henry vsrdedigde Esterha i o stolde den vriend vso Sebwartzkoppen met alle gebenrtenissen in ksonia sn verder was be Henry die den strgd aanbood legen Picqnart toen d ze in Irugtns vertel want dat dient tot niets Ik kan hier wel eren tnlasschon dat wjj u io die gescbiedeais stap voor stop gevolgd hebbso m jo waarde vrUnd en ik bon oven goed met het beloop dier ufc op de hoogte aU madame Lahradar de waardige madame uit het gaheimzinnigo huis in de Gsiondbeidslaan iiiet ge F Uartial was als rerbrgzold cnder der stag deier openbaring Trabncos vervolgde zonder acht te willen elann op de toenemende verlegenheid van r n prooi mttterend vandaag pracbtiK j elijk iriJB WJTikkan Ijltj ben u ran Ik herhaol u uw positie is schitterend vandaag of morgan wordt go door een pracbti een der eerste kapitalisten van PariJB u uggen dat ik daarom zeer bin harte g lukwenach niet uitsluitend om uwentwil alleen maar ook om mg zelven ik zou zeggen om ons zeWen wanneer Dyok Chester on ik niet zoo nauw aan elkander zgn verbonden dat we maar ééa geheel uitmaken Ook hebben wg besloten te pro teeron van den voorspoed waarin gg n verheugen moogt met andere woorden en om zoo duidetyk mogelgk te zga dat misverstand en vtf gissingen onmogelijk zijn ik die geheel uwe zaèlc om meester te worden van dit buis ban toegedaan en Dyck Chester die een deel vaa mg i of ik van hem dat is hetzelfde wg samen willen onze ath un kant doen en zoeken fondsen om dit zonder Bodeelige gevolgen voor onze baur te kunnen doen WQ moenen die fondsen thans binnen ons boMik te tien dank zg onze kennis van isekere zaken die u botreflfen Dat is alles wat ik n te zeggen had Ik begrijp van dit alles nog niet iM veel lai MazÜal met i jn nagele knippend EtUrbazy den verrader bad ontdekt en oiertnigd wss dat daardoor de ouKhuld vaa Dreyfos aan den dag kon komen De otertte Henry van dea ganeralea stai loojg en bedroeg sgn ohefe wist bg allea d meening ingang ie doen tinJsn dst Drsyfaa schuldig was en rechtvaardig was verootdaeU de overste lleury is d esrsta sn vooraaamst schuldige in dit allss gsweaat De beer Ueinach boeit door sgo wenken der jnstitie een viagerwgzing willen gaven Hg hoopt dat hel Hof van Gaasatie ook in dit opzicbt lieht sal ontsteken FaASzujK De soaialut VaillanI keeft aeo wetavoorslel bij ds Kamsr ingsdisnd strekkende tot afsehalfiag van het militaire wetboek en do militaire recbtsprsak sn lot bet brengen in vfedse en oorlogitgd van alle mililaireu onder de joriadiotie van dea gewonen rechter OlIITS lHl t1 In de Bonoiaaiijn la Dorttasal ga doat een mgngaaootploffiog 5 werklieden om brt leven gekodea en ernetig gakwettl Van d ploeg tot redding ia de mgn ffgejaald is Ua man geatiki Ook to de mgo Hollands by Bsaeo ie Vrgdag middag een ontploffing voor r tomen waarbi twee naa gedood I liebt zwaar gskweMI aüo O gewoadeo n de Igkeo zgo allen teroggevonden Sxaauan Een kapilsia van de Ooldstrean Goarda keelt een paf r weken gsisden in den trein ea tasch met militaire stakksn tsrioreo Er ftl ook een drie vietdaisend gnldin aan goMgsld in maar het sjjn ds papieren allsen dit bj aa bg alvettentis terngvrsagt tegen een flinke belooning en zonder dat er dea bVenger vragen znllsn gestsld worden Zoo er misscblea een nlobilisatieplaa door e i Fm Kbsn spion gsstolen zgnf Ooei UK HoMsi u liet tloltoooeel ran sea die tttorigei Ma gelegenheid ie dezer dagen voor de raibtbialC te Weeoen efgespesld u Ds oppsrboakboadar van oen kangarsafa brisk in de Oostenrgkselie boofdatad zoo to dea berf t van dit jlkr zgo zilveren jubilee bebbea gevierd De mem ftond bg sgn chefs in zeer boog aanzien en zou daarvan bg deze gelegenbeid de meeel oaertnigande bei ijsen ontaangea De gewone ondertcheidingen bg dsr ielgk feesisn werJsn kem in rgimi mate tosgedaebt maar voor allee frildet ite ebefs den boogb jaarden bediende dea Usl van den arbeid verlichten voegden hem een jongeren kracht Sta mij toe dat in twijfel te treUea en u la leggen dat ge het wonderwel begr pt Kveaml zal ik nog dnidemker spreken 1 ister Gjj ga ri OBS ieder persoonlek om zoodanige toelage ti $ wg noodig hebben om onbekommerd oota daga door te brengen ala achtbare burgers oe die on daarenboven in staat ui stetlea onze kleliio i gens die ons door de gewoonte tot levenshi geworden tijn te bljjven geniiHea Trabuoos zwoeg rKn is dit alles f vroeg Martial spottend Ongeveer ik herinner my voor bet oc aaUUk niets bgtonders meer en vind het daa ook voliAnht niet meer noodig mgn henenen ie pynigM Ut wmi uw adres immers I Gg wilt du ge d P Ja Ik heb het otet tDan salt nj ow beet moefm la o om k§t t krijgen Waar Als ik dat kon aanw san dan kM ik M ffM goed Eolf halen Dat is nw zaak en gaat na vol strekt niet aan Kn wanneer bet my onmi tll k is u tevradeo te stellen f Dan zoi dankt mt da uak aanmerkaiyk rar anderen Wat Eoudt ga dan doen f Andere middttVn beproeven Welke Wy zouden one hoogatwoarschijntijk wendni tot ttw minnares mademobelle do Baneteira