Goudsche Courant, donderdag 10 november 1898

Turncostuums A v n OS Al Md Taillanr Kleiweg E 73 73 i OOUDA Tetevhom tl 3i Wlol rdleDSt 1898 99 AanRcvaageD I October flOUDi ROTTXKDA U vIm ru f 11 91 1I U U H U W S S7 4 1 B S M 61 II Mln is 1 11 11 l f e 11 41 1 14 U H U M i i l 0 ♦ 4 U HM 8 10 4 40 ll M 7 80 De D treiaee sll Ie eo te kl Elk leisiger moet zioh ijwrendien roorzieo ran eeo bewjjs i f 0 0 B0Ï 04 niN BiiOrlelnla 11 1 18 18 ll M 1 14 4t 4 4 4 1811 80 1 1 6 7 11 41 l IÏ 6 1 11 88 M 8 88 tl 11 48 l SI 1 41 4 18 8 18 8 7 II 8 84 8 18 a4 8 88 li 41 1 04 4 39 4 10 4 1 8 04 8 18 U 11 11 t 87 U O 1I 60 O O D I a 1 8TiaDa loada 8 14 1 41 10 17 11 10 4 11 6 1 7 81 IJ ll l M iinst W 8 01 1 08 10 It 11 48 1 8 W 1 37 1 40 10 01 11 17 lAm O I 80 III 10 60 108 1 18 61 8 68 1 18 11 41 Utreolit 8 16 88 7 46 8 87 8 41 1 00 I IO 10 16 10 38 11 8 11 01 1 37 S OI 1 18 3 8 4 ll IS 7 il M 07 10 01 10 14 Woerdea I 4II 6S 8 08 18 10 18 11 88 11 14 s 1 47 4 1 7 11 1 10 l lt 10 64 üudow 8 14 J0 4 4 14 I II Uouda IJ7 Ml 1 61 10 6 11 10 ll Il l l 3 40 4 1 10 1 10 7AI 1 18 1 41 lO M U IO 7 08 8 10 l 8 11 1 1 131 41 Ml 10 7 44 1 4 A IIU W 7 10 8 18 1 10 11 80 8 08 4 00 6 00 8 B OO 10 1 owla r 8 11 I II 10 0111 61 84 4 47 6 4 7 411 4 II 1 de Delfibaveiiacba Behie open atond en bet eeio dientengerotgs op onveilig etond Hei groote gevaar cieode weario de pauegter ven de tu mtram verkeerden loeide Vooys de tram U emoet wiit door roepen ïe aandacbt an d Q micbini i te trekken en b4 m ie bedntden dn tram te itoppeo Dii geecbiedde jaiit toen de tram nog op 28 ja afctaod van de geopende brog WM Door bet kordaat optreden van dezen agent werd en groot onheil voorkomeu Ue macbiniet verklaarde bat Dveilig lein niet te hebben opi emerkt toe om MB deel rin ego werk 0T r UnemtD Nog toor het f fit iwr wai giog dejoDu e bediende mq deo arbeid Bg hei doorzien der boeken bleek bem eveowel det er oaregtIma tigfaedeo begUD frtreo en bg co ntowkeorig oDderioek werd m D gewaar dai de oude vertroowde door t rkcerde boekiogeo kuoeiergeo COS sga cbeti in acht jair igde Toor eeo bedrag fan U OOO fl had beoadield Berg iaier avond loeie een ilagar aan bei itatioo van de Staatnapoor te Deventer een waggoo mei 19 oiseo welke diereo men naardeilaebt plaali wildfi drgven Een van de beecteo ging er van door eo alle andere volgden dat voorbeeld en vardwecen over de ipoorlgo io de richting naar Almelo De goederentrein van Almelo ontmoette deze bende even boiteo de stad eo overread er twee die terfttooddood waren Oe boekhoudvr werd aaagelilaagd eo voor den rtobter gebracht Onder hevige geuoediMndoootng a bekende de ongelokkiga tgo cbnld Saikkend f rt ldfl bg dat bg au zün alarif fan I2p0 fl Diut bad kaooeo rondkomeo daar bij zgn oadwri moest onderboiideD Uet aanoeoiing van verzaehieade omvUndtgbeden werd de arme man tot acbt maaadaa celitraf teroordeeld BINNENLAND Dm conm 8iris van politie ie Breda waarecbawt t fn de praklyken vas üiik tan Oriel veekoopmao wonende te Potter boek die de rOiige week daar ter stede getracht beeft op orediet goederea ie verkrggeo hetgeen bem echter niet gelokt ie Bedert jaren koopt bg op veriobillende plaateen iu one land op erediet betaalt nooÜ eo verkoopt vrr beoeden de waarde Ktgelap Voor deo wtHlitrijcI op itoDJag nttgeubrtfea door de dab dt Vtegeudo lloibndar U HMilom liabiwo ch 36 clabir pgn £ 00 aobipper nit Philippine die Vrgdag haiflwaitrtii voer pikte nabg Ter Neazan eee io de Woater Sohelde drgronde kitt op waarom ern louw wm gebonden Bg opening bUek de kifti te bevatten acbt levende ala gen de RTüotbte rirca 1 50 ï lang beneteoi een kleine boeveelheid laiker en vggeu Oe voodit werd meegenomen en aan een man orergcdaeo die nn de itaogeo voor geld laet kgken Wy ontTioKdi md brotbnra tid den beer J J Brnni Jr ta rnb ni getiteld Wt W ter 00 li het il ea Wgariter toonli bet tjJD kto een Treeftftulc eo zyne oplonsiag i DeKbrgrer betoogt daariu op grond reo eeo oeawgetet oadertook bet groote gerur roor infectie gelegen in bet gebruik n wgiralei det door tyne Terontreioiging drager ie en orerbrenger kan worden tbo de eeo of andere beimettiog en noteteking In deae brochnre worden overgnlegd lal vao rapporten vao ohemieeb onderzoek weaiiu zonder uitioodering bgna de conoluaie getrokken wordt dat hot ter ondeiioek laogeboden monitor gewijd water nit een hygiSnincb oogpunt be Hboawd onvoorwaardelijk moeit worden afgekeurd Toor bel doel waarroor bei gebruikt wordt De onderofficieren die in arreii gesteld waren verdacht van betrokken te igo in de Qntireemd og van geld uit de cantine in de OrsDJokazeroe io Den Haag zgn Toorloopig op vrge voeten gesteld Na perioonlök opRedaoe treurige ervaringia het den beer Brons een eroetig itrerengeweeat een toestel te ontwerpen dat voortdu rend eene voldoende hoeveelheid onbesmet waterduet afvloeien en bet eenmaal g broikle waterregelmatig verwjjdert Uoe gevaarlgk bet tl een mei op D to den zak te dragen bleek ie Ronveen weder De 1 1 jarige A de Haan raakte epe endeuet een anderen on ten aan bet wurèteleo en kwam te vallen met hei ongelokkÏR gevolg dat bei mea hem vr diep in den bufk droog en hg een leven vaarlgbe wond bakwam Ds toestand ii tbaue nogal bevredigaod AlgemoiDU hoort men dat 1898 en goed boerenjear is £ r was hooi in overvloed de oogai wai rnim en allea werd kurkdroog in de schuren gobiacht Over de markiprgzan der vrachten kon tot op heden ook niet geklaagd worden Zolke jaren stemmen tot d ink aarheid en doen de hoop op betere tgden herleven f Ben paar weken geleden werd door drie man uit Termuntêrzyl mei een iloep een passagier naar de mdersluii gebracht en zg bereikten bnn doel uiei zonder goiaren t hebben doorstaan Na hun msaagier te hebben geland namen zy niettegenstaande ban verschillende malen door daar wonende personen werd gewezen op den lostigen stroom en bei slechte weer den teragiocht aan De sloep is ibttU rgvonde op de fiems gevonden en te T B 1 teruggebracht zonder dat er van de beflMmg iets bekend ii geworden Het vermoeden ligt das roor de hand dat alledrie hun waaghalzerg mei hun leven hebben moeten bekoopen Ueu hoogst belangrgka as hoogst gowenecbteverbetering in do wüwaterbakken d r II K kerken vond in mediscliB en kerkelijke kringengroote waardeering en van vele bevoegde tijdenmocht de niivinder gelekwentolien ontvangenmet het welalagen aijner bamane pogingen epwg bavelan het taaeu nn data brochara tep Hrkate uo D Ct Eergisteren ia ta Amsterdam do laatite der 5000 palen dia voor den Itonw dar nieowe b ra op bet Damrak muletan werden gebeid mri eeoig feaitbaloon in den grond gedreven Xo aeo winkel in da VgzeUlraat te Amsterdam ie een pompoen tentoongesteld van lGO ponri Date reaa geteeld in de kweekerü van Gebr Slaii te Bukhniten wai in t begin van Aug tengevolge van den koelen en zoolooien voorlomar nog niet grooter den een Edeuimerkaarqe terwql on de grootste omtrek 2 18 M Mnagt üemeng ie Perichten Toen d agent ran politie 3 i tiawe C Vooyi aergiiteren inrfeilleerde nabg den Matheneseerdgk zag hg eeo T a Itoltcrdam komeDde ttoomtram mei volle vaart den oprit ven dïeu dyk opetoomen niettegeustaande da brug over IHrectc SpoorwcgverblDülngen met GOUDA 9 64 lO U 11 18 B U 9 88 8 88 R 4I 8 4S 8 88 9 R8 Oouda T S Moordreebt door 7 81 Nieawerkerk f 7 8 CSapaUa 7 4 a iHwda 80 7 TilüT 14 4 lO U lO W U H 18 7 18 7 1 89 lt t 40 O door 8 11 a os 11 18 4 48 4 88 8 04 8 11 6 1T kMtardaB Capella Hleuverkerk Hoordreokt aade lOllO 11 18 11 80 10 M 1 M r 048 10 4 11 84 11 08 U 4 4t lOJ a M 7 48 8 11 7 0 7 48 7 8 8 07 II t 0 1 41 8 81 t OS O Gouda Seraaliuiien MaerkipeUe Zoatemieer legirasnl Voorberg Ha a 0 17 M a 87 10 14 11 11 7 io 8 18 D door i ns r 4 e it 1 10 44 11 48 10 11 10 17 lO M 10 48 1 1 84 7 40 7 4S l 4 8 11 I 8 17 18 sHaje Toorb irg Zoetermeer Zeicveard ZerenhaiseB Moerkepelle Ormd V I S 7 88 1 14 8 91 10 11 7 48 8 64 O l D tl T t H T i tem 84 7 81 8 14 8 10 a N 8 18 8 18 8 43 7 8 09 7 88 07 lO H 10 87 11 00 U IO 1I H8 JtM 8 17 11 14 1 17 8 08 8 1 11 11 II J7 1 4 1 14 7 04 ll M 10 11 11 48 11 81 l lt 1 08 80 04 STADSNIEUWS GOUDA 9 November 1898 Heden middag b cocht eene eommissie nii Uedep Staten deze gem ante tot bet inoogenecboQw nemen van de werkraambeden aan de Oroote of Sint J akerk alhier De BUtioDS a iai ot 2e kl C E C Both il bevorderd tot Ie klam OoubiBAC Gisteren namiddag zon de molenaar Fgn aan bet overzetveer aldaar met zyn paard en wagen overgaan met de pont de veerman had verzuimd de pont vast te It gen zoodat paard eo wagen in den Uscl terecht kwamen Gelukkig kwamen geen ongelokken voor NiKDWEaxiEr a d IJsbl Io de vorige week hadden wg in oozu stille gemeente geheel onverwnchta fen werkstaking maar gelukkig niet van groote afmeting Wat tocb was hrt geval Gelijk reedi gemeld is miesten de telefoondraden binnsn de kom der gemeeiite in den grond gebracht worden en dat wsrk moe4 in één dag klaar lijo Maar door bet zeer onganstige weder en door de kot te d en wai dit niet knooen geschieden weshalve bet werk den volgenden dag voortgezet zou worden Nb bestonden de arbeiden nit Uotterdammen die bebalte vt y sporen drie golden op diao dag verdienden en nit Nieowarkerkera wien maar f 1 50 nitbetaald zou worden Dit verichil na vonden de lasi ten wel wat al te groot en ziedaar d oorzaak van de werkstaking Maar spoedig was men het eens voor twee gulden per dag i en allen de een wel ppoedtger dan da ander weer aan bet werk MouKA ARfiüBAU Zondagav ud even na 6 uor oen de overige hnifgenooteo tich naar de kerk hadden begeren drongen e n paar personen de woning van den bouwmanT Vao O alhier binnen De vroaw die hevig ichrikkende wilde vloobteo verii gegrepen geboeid en een doek in den mond gestopt en gedreigd indieu zy tegenstand bood Toen de buisgeoooten uit de kerk huiawaaria waren gekeerd ronden zy baar nog gebonden liggen Meu zegt dat esn badrag van meer dan f SOq wordt vermiat De dieven sobgne zeer op bun gemik gewaeat ie zyu aangezien de voorbanden flesaoben en gebinikte bt Nicolsai hiervan duidelyk bewgs garen t li te hopen dat man de daden apoadig op t poor ui komen Alphbn a d Rijn By bei op 8 November i sOrarstthage geboaden axameo M O Boekboudeu K XII is geslaagd de heer F vao Oeeleo albi De aiaking onder da werklieden der cefientfabriek van de firma A Oosthoek Zo alhier is a s geëindigd ie beicbooweB daar hei verschil io de loooebepajiog in der minne ia goichikt EuiurBH a d IJskl i oor de afdseliog alhier dar Hollandache Maatschappg van Landboow wordeu pogingen in het weric gesteld om ie Ouderkerk d IJie een paar goede rgetieren gniationnesrd te krggen Ben cnmntiiaie bastaande uit deheereo J Uyksart A TeaaweUj Joh Da Joo M Jongebrenr ï Noordegraaf eo Jobs Vao Viiet Sr ii benoemd tsoeinde te onderzoeken hoeveel landb nweri genden looden zijn eveatueej van deta stieren gebruik te willen maken 4 li 1 I li t U 8 S8 44 8 80 4 4 08 17 7 84 41 47 4 40 4 80 4 H 8 04 8 10 1 1 84 01 t 08 1 14 8 0 4 08 4 84 8 40 4 1 1 41 1 61 l 0 1 17 4 0 4 7 8 V 8 06 v 8 48 8 t4 4 68 7 10 7 1 7 90 10 17 10 34 10 41 IKll AlÖier bad eergisteravond iu bet bonds oafé een vergader og plaats van de IJ elub Krimpen a d IJieU aideeüng van den IJa bond a Erimpenerwaard Tot bdstnaraledea werden berkozaa da ka ren W Van Schelven N Uooeeodgk J Noorlander G V n der Linde A J OttaJr P Sebouian F Schooien Headr Dekker H Dekker C Neurdegraaf C Ooms eo llGon driaan Terwgl wegena het bedanken der beeren A M Deo Oudsten Z De Jong eo J Tan der Linde gekozen werden debaeraa B Verstoep P Happeodel eo Ph Woltars Uit bet versli van den peaaii maeeter bleek dat in kas wai f 117 737 pe algemeeoe boadsvergadering zal alhier gebonden worden 18 Nov Rechtzaken Door de Arroodisaameais RecbibaDk ie Rotterdam werden giitereo o a de volgende vonniaien gewezen O W 32 jaar sigaren maker ie Sebooaboien w ens miahandetiog tot 7 ds n gevangenisstraf T A 15 jaar aooder beroep te Polsbroek w ena het plegen van ontuchtige handelingen tot plaatsing in een rgkiopvoeJingsgestiohi tot 1 Febrairi 1901 Tereebt stonden in de cerete plaats Iwaa dikke vriendidnen de 51 jartge A A wad van J P aldaar en J H gttschAÏden vroaw van J v B 46 jaar zonder vaste woonplaats waren den 28 Sept van Den Haag over Rotterdam naar Goada gegaan Onderweg was de tweede een winkel binoengeloopen waar kazen voor bei raam lagen Eren daarna was zg weer by haar vriendin wie zy niet gezegd had wat ze iu den winkel moest doen teruggekomen mat een kaas onder baar seboot Ze veite de dat zij deze kaas bad weggenomen waarop haar waardige vrieudn een adres opgegeven bad waar de kaas wet te gelde grmaakt zou kunnen worden Ze ontvingen er bg een loge men tb on der 75 cenf voor welk bedrag zg als volgt verdeelden 25 cent voor ieder en vobr de reai zouden zg eeo neoije boopen omdat zy zoo kond eo nat gewordes waren Het O M bg monde van mr J De Jo tin de Jong r qoireerds voor de eerste bekl jena heling een half jaa voor de tweede wegens diefital een jaar gevangenisstraf Daarna stond terecht de I8 jarige arbeider van Ni nwerkerk P V toon van des spoorwegwachter aldaar dif den 15n JuHdeaavonda aabg het atation Nienwerkerk a d IJsel toen de sneltrein van 8 5 van Moordrecht komao moest welke trin op hst hoofdspoor van den ipoorweg van Utrecht naar Rotterdam genoemd etation motst binnenrijden van oen aeinpaMl hei roode licht onveilig zon hebben veranderd io wik licht veilig en dst zondsr zich ie vergewisaeo of de met bei sein co r re pondeer e nde wiMel ook goed stond ientsngevolge was da macbioiii van den trein doo getoomd en aldoa van het hooldapoor óp het zyapoor gekoitf n en daar tegen een vaewageo aaogeloopen ie eeo atoot gekregen had eo een langen weg was afgeloopeo tot op het hoofdspoor veorbg bat tation Dt vader van bekl scheen dien avond liet gehad te hebben met hei vailig irnkkea der aeinen Zgn soon was daarom naar iwee dier ssinpalen gegaan had het eerste aein op de gewone wgse veiljg getrokken doch het tweede dat tengevolge van dab verkaerden wi sel taod niet over wilde door opbinding van bet roode glas veilig gezet Zoodoende was de sneltrein op den verkeerden den zg weg fiekomen en zoo de machioifi oid gestopt had zon de boel atukgereden zgn Daar bekl geheet eu al i abevoegd wai tot het bedienan der Bigfialenf eiachte het O 1 maand geva r geaisatraf Ten alotia stond ieifecfat de 29 i rige zilver TUd van Greenwich i st D door 8 80 1M 1 0 t ia t it l r 04 10 r 10 11 I r 10 18 10 J6 W S4 10 84 1 IU 10 101 7 18 8 87 0 47 1 84 10 01 10 07 I IO lo Mj 10 10 8 11 10 1 10 11 I lo sr lO M 11 8 7 61 84 8 18 8 10 8 84 i n D 1 44 oor 1 18 10 06 1 14 1 48 1 8 10 10 10 11 l II I IO II 1 80 7 80 7 18 8 11 7 48 smid A Z te Sebooakoven die des 2o Oei aldaar dea agent vao poliita C v Donselaar eea slag op dien wang soa hebhea gegeven to3a d ze hem wcKena droiArascbip van dan opeabawn w g wilde verwijderea Bekl wist er tich nieU meer van ie herinnareD zóó dronken was bg geweeat Eiscb 14 dagen gevangenisatmf Uitapraken ver 8 f Wagena de beparkté raimte io bet loow dar arroodisspmeDtsrechtbank aan den Vgverberg aal de Haagsche rechtbank da aeak van kapitein Vemer behandelen in de audiëntiezaal voor strafzaken van bet gerechtshof De tarechiiitiing die Maandsg 28 November aanvangt tal den volgenden dag wordsn voortgezet Tenxg de beklaagde self nog een raadsman ktecpo mocbi ia mr 1 L Asser beui aU verdedij r toegevoegd Napoleon I Io eender uleo vao deSociet it deKéooiec Ooathareo alhier trad gister arond voor bst Departement Qooda der Meatacbappg Tol Net ran kAlgel eens Ia spreker op de beer J C Tan den Berg te Beerenreeo met bet onderwerp Napoleon Ic Spr begoo dan tosatand Ie schetaen ren Frankrgk na de revolotiei bet rgk wat moe doodmoe bet bad ta enel ge eeid op dea weg die Toeren zoa naar bet echoooe doel Vrijheid Qelgkbeid en Broederschap Vaal had bet geleden alln bad bet verdragen an thans waoblte een bittere telenrat llirg een wreede oatgooobeling de eehonoe toekomst die het volk cïeh gedioomd had bleek eeo fata morgana een luchtbeeld te ago geweest Haedel en ogverheid verkeerden in ellendigen toestand bet fiMtour van deo Staat was een spot voor Knropa Daaibg was de Coisiksan van wien men redding hoopte op reis naar Egypte Eensklaps klonk echter een jobelkreet langs d boorden derMiddeliandsohe aee de beid van Ita ië en Eg pta keert weer t Vol vertronwen werpt Frankrgk lieh iu ego armen op hem ie alle hoop geveatigd en die hoop bleek niet gdel te rgo Van den laagatan offioierarang tot Qeneraal geklommen bad Bonaparte op dertigjarigen ieeligd als eerste coni nl van Frankrgk de teogela van bet bawind in handen Engeland bad bg toen reeds doen beven Doitjcblsnds Keiztr wee voorhsm geweken en Egjpte s p7ramideo waren van aijn heldenmoed getuige geweest Na eeo korte heechrg iog van dea persoon w $ Bonaparte eo enkele syner eigenaardigheden nit bet dagaiykach leven sefaetste spr de laak die op de sohonders vaif den a titeti eonsu rnstte Zwaar was tg voorteker doch aanmerkelgk werd ig verlioht door bat volle vartroowea dat Bonaparte genoot wat wel Mgkt nit de woordeu van eeo der consols wji hebhen aeo Meeeter die allea kiln doen allea wil doeo en allai t doen t £ d de Terwacbtiog werd niet betohaamd neen sg werd lelli overtrofien Met krachtige baud richtte Bonaparte de Staatsmachine igo jnist blik wist de rechte middelen aan te wenden voorgelieh door een bgoa bovenmenscbelijk varstaed Een ontwerp Miaatingttelsel dat bewonderd werd is binoen MD mwnd in werking rgn scl epi ingigsDie roept een centralisatie vao bestuar io bet aanagn dïe de wanorde doet verdwgoen De diepe apgrao dat raiolneia woidan 4oor bom mat spoed en kracht nitgawiscbt igo dienaren gelast hg met eigen oogen de gebreken van den itoffelgken toe aod d volks op Ie aporeo De verkelramiddelsilf werden verbeterd de bandeiaomcet nam aanzienlgk toe voor de veiligheid der wegen werd lorg gedragen Doob tiet alleen da atoffelgke maar ook teederder belangen waren door de revolntis met voeten getreden OveM wordt de mensch gevonden ain dan voet van een altaar welk schouwspel misschien bier eerbiedige daar onlaerende ginds lelfa bloeddonitige tafereelan doat aien De loTolutia had de noodaakelgkhaid van bet Oeiooi ontkend tg stelde in de plaats de eeredienat der rede Al waa echter de oude god dienst door de revolotie onderdrukt verstikt waa bg niet Er warden smaekkrelen gehoord naar het allau van dan U Lodekik Bonaparte boorde en b raep die kreten de spotaoeht Tan Voltaire deed hg verstommen door teil kMkalgka ieebtigbeden bg te wonen en het cenoordan van Vatieaan aa Kroon de vertoening ven Kerk en revolntjio tette de kroon op igu werk Intaaeaben baataadde Bonaparte veel iorg Mn het legsr nog altgd stond ds vgaod op de granten de hand der vertoening was bgoa beleêdigend afgasvezen Spoedig hoeren wg dan 00 dan spr den toeht over de Alpen in heerlijk tud lehildereni Oottenigk raltign vgaid ta voet ook Engeland verheugt tich in den vrede Een schoon verschiet tbaoe Wie heeft Frankrgk too gelukkig Europa too garnat gemaakt Bonaparte Frankrgk prees hem B ap g f antwoord op dien jnichtoon De rate consot gavöalda tich gelakkig hg verdianda dit wgl hal goad rteht ta ign tgde vu hg waa grooti omdtl hj groot w i niet alleen als regant ala krggauwn laaar ook als mentcb De vrede van Amiëne waa een doorn inbftt oog der FrauMbe royatittan die verülgf bieldan rn Engeland Hee regende pamlle teu tegen Bonaparte en agn familie en door wraaktocht verblind eehrsaf bg een artikel dat door da buitengewone geepierdbeid van taal spoedig deo scbrgier verried beteedigeod voor Engeland wat spoedig een oorlog ten getolge bad Met da onvereshilligbeid nn een fatalist dacht eo sprak hij over de vele sameotwsriogen die tegen bem geemeeü werden Bg eeo waa da Fraoscbe adel en sells de Gaal van Artoit bertrokken Bonaparte kookte van baat tegen de Bourbons tgo heldere blik werd bierdoor ba nevoid ea da baitiig vaa Engbien werd Is verJsaKt ao medeplichtigheid aan de samentwering onaehuldig ter dood gebracht Booaparte waa thans moordenaar geworden het Kaint leeken stond bem op het voorhoofd bat consolatr kleed was tot heden onbesmet geweeat de Eeirerlgke mantel foa door een bloedv ak ontsierd ign De straf volgde de misdaad oneenigbeden met het Bmtenland lieten aioh niet wachten Wilde fantasieën doorkrnitten het brein van Bonaparte bet Fraaacbe volk is bem geheel ter wille bg drukt tich de keiiertkroon op de elapen en wordt toegejuicbt De B V dir kroont den uon der ravointi Engeland alleen bukt tich n1 t voor den Fracscbea ov rbeerscher dat rgk te vernederen te vernietigen wordt nu voor hem een hartalocht i de beudigde vredestiebter van 1802 slingeit Ihana baldadig met den fakkel dea oorlogs Na den drie keiaera slag ie weder de wrede hersteld de fortuin waa lankmoedig jegene Napoleon ware hg nu grootmoedig geweeat vale fouten had hg kunnen heratslleu Doch hg biykt niet meer de redder van Frankrgk de beicbermer van Europa de handhaver dar gerechtigheid te lijc Een Westerfch Keiierrgk Ziedaar tgu ideaal Vaaal Ststen moeten gevormd worden op de pninboopen van het DtitBche rgk verrgien koitinkrgken door NaDoleon geetjoht Uet genie eu de dapperheid vaii Napoleoi tegeüeren de groote man krggt behoefte aan vriendschap die bg aoekt bg Rutland Op het bootvlot vpo ilsit wordt de gedaante der wereld tepaajd dit wanstaltig gedrocht toont een oniinnige buiteulandacha staatkanda die een twarten schaduw werpt op bet beeld vao den grooten keizer die bgna de lichtpunten doen vetdwgnen Doob moge e niek egni me de grondtoon van tgn karakter tgo geweeet toch beaat dit eau teer guiatige egde Het volk had hem lief bet leger vergoedde hem De bar itoobt voor den val van Engeland deed Napoleon bat contioentaalatelsel uitvaardigen dat een nieuwe lae van rampen over bet geteisterde Europa bracht Het ton te veel plaatirnimte eitohen wilden wg io breade trekken weergeven wat de baar V d Berg na de paote behandelde Io t kort tullen wg het trachten rp te somman Vooreerst eeo beschoowing over Josephine de Beaubaruaia Napoleon s eerste gemalin die alle goede doch ook alle kwade eigenschappen ener Creoolache ba st Oogarott over da voorspeliiug caoer heidin tocht ag afleiding in een atroom rsn ermaken Zg sa niet eoo heerechtuchtig als Napoleon daar zg liever had gezieo dat dete den troon voor da Boor bons had hersteld Napoleon die Kti bggeloovig en aan echte fataliti wat gelooide dat Josephine hem fortuin had aangebracht en dat met boar ook tgn geluk verdwijnen too vaodaar ign vraas voor een ecbtecheidiog Oe vermindering vur de liefde van het volk jegena bem icbreef hg toe san ijjo kindsrlooten echt Eindelijk viel de slag 15 December 1800 werd bet huwelijk ontbonden Moge men Jotephioe licfatiinni beid verwijtto haar tekortkomiogen moetan grootendeels op rekening van haar Creoolscb bloed geiteld vrorden Iteeds eeo jaar oa de scheiding reikte de koitersdochter Meria Louize Napoleon de hand De hoogmoed Tan Frankrgks keizer Terhief licb bierdoor De geboorta van een toon deed de jaheitonen van het Fraoscbe volk schaden terwgl bel baitenlncd met verkropt woede Kapoleona gelok aaolohoawde Da tocht naar Rusland wat het begin van Napoleoua ongeluk Elbe werd igu rblijfplaats Nóg eenmaal bad hg tgn hoop op de fortuin goTavtigd hg zag Frankrgk weder begon den strijd doch St Helena word ign ballingacord Zea jaren beeft hg daar zwaar geboet voor zgn misdadigen overmoed d Engelaeba rageeriug had de laaghartigheid hem eeo partooaljiken vgand alt bewaker te geven De vraea van Napoleon dat zgn asch nog in gavaagantchap ion moeten blgven is btwaarMid da zwakke Bonrbona vreaadan nog roor den dooden Napoleon De siarlgke rede van den heer Van dan Berg werd met onverdeelde aandacht gevolgd en taker sprak de voorzitter deheer Di Oldeman naiiiaDs allen toen hg een hartelgk woord van dank tot deo geachtan sprekai richtte Beurs van 4mslcrdain Vikrt xiolkrt 7 7 111 1 88 13 M n4 7 v 7V 7 l i is 41 77 M a 1011 W a lOOV looTj 98 478 IÖ8 401 1019 MV 1 UU f 100 s 1 T JOt UB mm Ul 0 1 1001 Vi Vi s io v ll U8I 14 14 lOJV Im s II ïl l 18 II T 7 NOriSMBKR NiDaauiiii ü rt Ned W S i jdito dito dito 3 dito dito dito S HoKOia O l Oendl 1181 891 lTALll Tns hryving 1881 81 fi OoaTlxa Ubl m papier 1868 t dito in ailrerHS S t PoarUOAL OHl met eoupoD S dito lickel I UI Joi 108 1061 is 1171 I iij y RtlsLUO OW Bienenl 18 4 4 dito Qeooea 1880 4 duo bij Itolbs 1889 4 dito bü Hop 1889 tO 4 dilo io goud leen 1889 8 dito dilo dito 1884 S SpAKii Ferpel schuld 1881 4 Toltiu Oepr GoDV leea l8ao 4 Oee leenlag serie D Ooc leeaing aerie C KoioAra Hep V obl llti I Haiico Obl Buit 8oh 1880 Vlllllllll l OM 4 oabep 1881 AwarltDiii Obligatien 18t8 8 HoTrnoiH Btaii leeu 1894 NlD N Afr Uindelav und Arendab Tab Mij Certi Heaten DeliUaattehappll dito Am Hypolheokb pandbr 4 uU Mg aorVorslonl a id a Or lIjpolhiHikli pandbr I l KederlaDilacho baak aand Ned HandelmaalHli dito N W k Pae Uyp b pandbr 9 Aott H potlieelib pagdlr S s Utr Hvpotheetb dito 9V OosTBHR Ojat lloug banV Band BlUL HypothMkluok pandb 4Vi AiitutA Kqut hypotb pandb 8 Mai L O Pr I im rert Ntn HoU U Spoor Mg aard Mg tolRzpl v 8t Spw and Ned Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Air Bpm aaud dito dito dito ISil dito I JnuiBpoorwl 1887 8K A Bobl 8 emitvum rn zwaute VELVETEEN fil voor RIonsen en Costames Gegarandeerd Solide in alle prUzen De S4M80M COCD I JMARKT ATJIEjp Over den tocht tegeo toekoe Taps die io het laatst van September een invsl deed in Tamiang aebrjjlt de Dell Cl het volgende cZooals wg reeds mededeelden zou op 1 October een tocht worden gemsakt naar de plaats werwoartt toékoe Tapa tiaartchjjul k gevloobi waa eAlzoo is ook geschied op gemelden datumrokte kapitein de Roever nit naar Keloewi aan den rechteroever van de Simpang kin gelegen na het detachemeot van 50 bajonetten dat onder den Ie luitenant Stoop en Smith laatstelgk te Meoeraag de plaats van betgtlaverde gevecht wat geposteerd aan ticht hebben gatrokten Langs Batang Arah rechteroever Sim r Eanan wasr 40 bajonetten onderden loitesant Vgtlrin warden achtargelttao mareheard man door awaar hoaeh angi karhonwaaptd over moeraatige p aalaen an over hoogten ateads klanlatande over omgavallaa boometammen waaroader ware wODdrentaa tot men op den tweeden dag Kaloewi bereikte Van toekoa Tapa werd aldaar niett vernamen alleen berichtte men dat eeoige vluch lende galons doorgetrokkaa imrtn naar da bcdiai eTntachan Kwala Simpang en Ralaawi ligt ook aan den rechteroever van de Simpang Kiri de kampoog Si Madam vanwaar eeo ad loopt io tnide jjke riehtiug naar Balabaa waar de Kooinklgke Petrolenm maat cbappjjs haar boringen verrioht sin dia kampoog waa tjjdalgk aan wacht van 30 bajonetten onder dan la luitenant Jooeten gratationneerd met een voorraad vivree en van dsar werden nu de leveneroiddelao oodor dekking opgetoiiden naar Kaloewi balgaan nog Iwaa dagmarscban varpieokte aTot d n terngtsehl van Kalo wi beelotea igode werd de Simpa ig Kiri afgezakt tDaar er echter geeo voldoende traoaport middelen aanwetig waren bleef oifo detaahnmanl van 50 bajonetten onder da liitenaati Stoop en Smith voorlooptg achter Bat blad nn 8 October gedateerd voegt nog hieraan toe Over afoige dagen tullen du allo militairen wel wadar op hunne atandplaataen tenggelteaad tjin 2e luitenant Watrin gaat dan met tgn 3Ï man tang naar Seroeway en Ie laitanaut Stoop mat agn 25 man naar Medao V De troepen hebben biJ deie marachan nog a ta kampao gehad met overatroomd rivieren waardoor de wegen onder water atondeo Zoo waren ook da boomtlammen dia gewoonlijk over da alore beakjea gelegd tijn om alt brug ta dienee alle weggealageo Per etoomer Tjaatik moeaten eeoige patrouille afgehaald worden van punten waar de wegen niet meer te volgen waren wegens hoogeu wateretand Dg het gevecht te Menarang moet da vgabd 8 dooden en 6 gewonden hebben bakotnan en deze leatateo de greoteu overgebracht zgn Toean CJadli leu naar Je boven Kimpang Kanan en pangtima Prang Boeng met ooga vaar SC Atj hara door Langtar of Modjopabit na r Simpang Anaa Perlak gavlacht tün Van toekoa Tapa telfai zdo geeoa poaitiava berichten ingekoraao doch igna b jesageraapta bande is nn gebwl verstrooid en van trBuapoitmiddelen geheel oatbloot De bevolking van Meaerang kaarde in da kampoog terug en wat holpiMa bg hal wagrolmao dar door da baada opgawarpw vareperriogen Door het maovelen vaa bet hoofd dier kampoog datoe lodra t l aldaar bet vertronwen in toekoa l pa wal gevoelig geschokt t o an in elk geval bee L bet vlugge optradan van da militaire macht eQla noodigan aehrili in gebracht Da overate gewaeteljjk militair kommudaot kaarde den 7u Oeïghar van Tamiang I Medan Urog na tich twea dagan la Si Hadan ta hebban opgahoudta APVERTENTIEN OPEN r A RE VrijwilligeVerkooping te GOUDA op DüNDBKOAO 17 NOVEMBER 1898 dea Toonniddagt ten elf urê in het Kofflehnii 0B ÜAiHoiiix mü da Harkt ta Gouda tan overttawi van deo Notaris J J A MONTUN rans 2 Hectaren 33 Aren 90 Centiaren WEILAND WEO on WATBBINO in dan Polder Bletmttidaal ondar de gemeente Oouda bg da rivier de Kromme Ooawe in da nabjjhtid van de Spoorbrug atrekkanda van roo da vtartverbetaring door de prorinoia Zaia Bolland aangekochte parceelen tot aciiteri daala au het water lange den Spoordgk n daa a halm Wintei dük kadattraal bekend in Sactie O not 092 993 en 1166 Verhaard totKerttmii 1898 aan G VKdDOUW ta Oouda Aanvaarding en betaling der kooppenningen 24 December 1898 s j m mm Dubbele Buurt B Q TAILLEUR Naders inlichtingen geeft voornoeiada notaria