Goudsche Courant, donderdag 10 november 1898

V Vrijdag 11 November 1898 Siste Jaargang INo 7T33 mimm mm m NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdtfMn Ro 99 ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertenties tot 1 uur dea nudd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Óe prijs per drie maanden is ƒ 1J26 franco fef post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Abonnement Stemmingen Gouda enOmstrei Tevens heb ik de eer mgn geachte clientèle te berichten dat de Beer YAN OS heeft pgehonden AOBMV vomr OmmO te Hifn tevens verzoekende alle orders direct aan mij te adresseeren Ook aanvragen voor stemming NIEUW NIEUW Onlwangen Levensloop Vd MsaSoh Hum Sola scèuo door H JACOBS 60 Ct De verloren HuUsleutel of Laura maakt Licht Hum Solo scène door H JACOBS 60 Ct Naor de Paerdemarkt Kom wüue voor i of moer persoDOQ 60 Ct De Smokkelaars en de Qreusoommies Kom Bcène roor 3 maoueuBtemmeD 1 Ook alzoudorlyka tekst verkrijgbaar ALB JONGENEEL QOüDA OoBthaveu B 78 Boeken Muziekhandel tfaiSb DIKB OUDE f SCHIEDAMMER GENEVEE Merki Verltrijgbaar by M PEETERS Jz N B Als bewlJB ran echtkoid is caoliet Qu kurk steods voon en vaa den naam der Firma P HOPPE V n e Be levering overgebleveii 2000 stuks KoogenBUude NiaiITOAP wordflii wegoiiB kleiuo foatsn olat juiat volgens model uitoravoerd randen t t don spotprUs Tan fl 9 7S lier ïtuk ro litatr oka mui H It JjandhouwerB enz u i t t r koeht De IllKHB MTerslUtbnre Diakens i JB WBrm als een Pels ca l O x BOO cM groot fdui liet Paard geheel bedAkkead donkerltmln mM bbnuüde randen en va B orfiedp t ep n Toonien Kleine oomtd Engelsche Sport Dutbel PaBrdeo Dekens S eklenr gr ea iSüxHS I ina6 4 prachtige brsede treepen vooreian bieden wij wegenR ceor garii e fatechtA door tnftnnen van het vak bemerkhsfe fonten k f 4t n etuk aan wenVelUke waard T Beetellingen te Beadao metdai deUjk adrue teges vooruitbetaling of remboort aan Terzendhois Merkunr Oomtnaadlt Uaateoliappr é Helinbwt A Co AmtttrOam TX Toorborgwal SB Stedelpe Gasfalsriek te GOUDA De priJs van het gas ia 6 cent per M ea voor KooktoeBtellen of Motoren 47 ct Onder zekere voorwaarden worden peiceelan gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbtgasmetera bedraagt de bnnr 10 eent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kook toestellen enz tegen betaling van eenige centen per week m haur bekomen Een ware Schat Toor de ongelukkige Blachtoffera der ZelfbeTlekking Onanie en gehe jue nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIMG HoUandsche uitgave met 27 ftfb Prfjs 2 gulden Ieder die aan d verschrikkelnke gevolgen v dexe ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrggen b hetVerlags MagazLU te Leipzig Neamarkt 34 anoo tegen inzendmg van het bedrag ook In postzegels en in eiken hoekkandel in Holland TANDARTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt iiB m m aPBMMKUBUN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotJ nar ZONDAGS niet r o da üt na A MINKMAN h Zn Indien gij niet wilt hoesten gebrnikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract MeiiauHe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van B N L ISCHAIIi Co Uen Haa r SCHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S Melianthe is bet besta middel dor wereld Co s Meliantbe seueest Kiokboest Co s Melianthe eaeest zoowel oud als jnufir Co S Melianthe mag ie geeo huiBgezin ontbreken Co s Melianthe staat voortdureud onder Soheikuudtg toezieht Co S Melianthe lielpt ooherroepelljk Co s Melianthe is bekroond met erediploma s Co s Melianthe is bekroond met Gtoud Co s Mellautl ie is bekroond met Zilver Co s Melianthe is verkrijgbaar in flacons van 40 Ct TO Ct en bg Krma WOLFF Co A BODMAN Moordraik e r Westhaven f S Gouda J C RATELAND Bosücop J D MIEBIES Kleiweg E 100 B V WIJK Oudewater 1 1 Gouda M KOLKMAN Waddinmmi E H Ti MILD Vewetal H ROLLMAN Bodegravin B 126 te Gouda PIN K8E Nimuerktrk ajd IJud Gebr Stollwerck s Chocolade en Cacao tM T Dntmittige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterdc fabricatie on oatalaitead gebruik van ns en fijnste grondatoflen garandeerm Icn verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oen aanbevelenswaardig brikaat Bauwkeurig beantwoordende aan den inhoud d resp Btikotton Dt irma behaalde 27 Brerets als HofleTerancler 44 Eere DlpIoma 8 gouden enz Medailles eea bewijs van uitmuntend f n brikaat Keeds 1874 acbreef de Accademie national de Paris Kous vouB dé 6Tnoiu nne HvsliaiUe d or première claKNe en ooneddération de votr exi Uente tebrioation de Ohooolat bonbona v ries eto eto Mlilwtnifc t brika t is verkrijgbaar bij K H Confiseura Banketbakkers enz nz Qeneraalvertegenwoordiger voor Nederhuid Jalias Hattemlodt I Amsterdam Kalverstraat 103 WÊÊÊ iÊÊÊmÊÊÊÊÊUBmÊasBBÊmmmÊÊKBBaai ÊÊiÊÊmÊÊm Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFIATTEH ASGEITSATEN EU LIJSTEN ook volg ens op te g even Profiel Spoedige aflevering Nette uitvoering Coneurreerende prijzen Patent H Stollen lliti ntmi Ininilt Hulgllct Dis lult rnt tem Kr glaiii Fitniuii me r Ver fro i Eifotg Vcfornuinf Pte e rf n errurtgen hit Antna m nf Xet yooraJ op d met rood lottersi Waataehapp tot EmpïoUatie van de VietorUt Bron KtaOitov voor SederUuttL Soompjeê éOt SotterOam Khtaatnw worttüosen Sacftahmitngfn i é bM Uut kuilt itBhar unurt stels ifcliarfeth H StoUvn nar von ui l fnot odar In tolohtn eiimhaiiiilunien k tluiM iiKitf PMtt vit nebtiJitthind mttthiitHkL uRAMDS MAOASIHS Iju Prjntemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons geillnttreerd mode album voor bet Wlntersai KMn noch niet ontvangen hebben dit to villen aanvrajion aan II JULESJAUlZOTaC Ptrh Hetaelve wordt dan omfraand gpftti ei franco toegezonden BesteUingen van af 25 ft ncg tt van aUi kosten aan huis met 6 verhoogiag MfojiUIU ailoir li Hi iiriul 1 1 A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t3 cent de KM NIEUWE HAVEN 28 1 Bekroond op de Internationale Teatoonstelling van Bakkerg Maaldery en Kook kunst te s Gravenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille Wtr BERICHT ONTVANGEN Fransohe Dames Winter JPantoffel8 heel Ëju en goedkoop fieerenDames Damesen Kinder Filtxool Pantoffels in alle prijzen in het Noordbrabantscb Schoen en LaarzenMagazyn Kleiweg B 30 tegenover de Kleiwegsteeg Het beste Adres voor alle soorten Schoenwerk Beparatièn en aangemeten werk Aanbevelend C SMI TS ZIE DE ETALAGE EEN WINKEinilS t8 HUUR ofte KOOP te bevragen bg P L HESSING in GOCD en ZILVER Korte Tiende weg D 8 e o V A I ensvelt Nicola BOFLEVEBANCIER Veenestraat 2 t den Haag BUOOD EN BESCHUimOttlEK LUUCHEONEOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk j F CUIJPER S Westeinde 37 1 Amerikttïiisshe bij maandel IcBehe of J F CUIJPERS Westeinde 37 drie maandel betaling volgen overeenkomit Bultenlandsch Overzlchi Aan bet teestmaal in GaUdhall ter gelfg nbeid van den lord Majors Day bèaotwoordda de Nttdertandaehe getant baron Vod Goltstein düD toost op bet corps diplomatique Lord Uahabury beantwoordde den tooat op b t ministerie In sympathieke benoordingea ziospeelda b op de keizario van Ooatenryk ea bg deelde mede dat Engeland de uitanodi ging tot eene conferentie tegen bet aaarchisme bad aangeoomeu applaofl Spe bouwde ech ter niet te veel boop op deze poging om door middel van wettan bet kwaad te beBtrgden maar i idp bg wy zullen met genoegen doen al wst wg kannen De minister gewaf de TorvoIgeoB van d Hchitiereode veldtochten in Soedan en Indië en van de boTredigande resn ta en der pogingen van bet Eoropeescb conceit op Kreta waar tbaus de baloite om autonomie in t vo rM feitfigk vervnld is Omtrent de Fasboda quaestie seide da apreker Wy bvbbsD nog zeer onlangs voor de qaaesiie van een Earopeescben oorlog gestaan De zaak Ïb gitlakkig goed afgaioopen een oogenblik echter scheen het of bet anders zoo loopen maar de groote wgstieid en het gezond ter tand door Fraoktyk aan den dag gelegd in buitengewooD moeilgke omstandig heden hebben geloof ik Europa gered van een zeer gevnarlgken eo dreigenden storm De oorlog is misacbien oiet zoo nabg geweeit als de dagbladen het voorsteldaq maar deze overwegingen en vele anders welke g gemakkelgk zult begrgpen hebbeo de ïlegöermg verplicht maatrege en te nemen opdat zg niet verrast zou zgn als er zich plotseling eenig gevaar voordeed Deze voorzorgen zgn met groote snalbeid en met veel ancces genomen Men beweert no dat wg ons meester willen maken van Eretft of Syrië of het pTotectoraat over Egypte willen afkondigen Wg zijn echter vrgwel tevreden met den tegen woo rdigan toestand in Kgypte en ge ooven niet dat er op t oogenblik reden beiitaBt om daarin wgziging te brengen Ik wil echter oiet zeggen dat de gebearIsaiisen van de laatste drie maanden geen invloed bebben gehad op Engeland s positin in Egypte deze ia na de overwinning bg Omdurman nitit meer dezelfde als vroeger c Een budere redt o om de toebereidaelen niet te staken was de algemeene staat van de wereld en de geriren rondom ons Spr bracht warme balde aan des Czaren ontwapeningsvoorstel waarvoor bg de sympathie en holp van Engeland verzekerde FEVILLETOX Gedenkschriften van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING Haar het Frantch DOOB W NUTTEBS 39 Ën wanneer zg het orenmin bad als ik wat dan F Dan I zouden wij den markiea opzoeken hem uitermate nieuwsgierig weten te maken ons geheim voor eeo goede som verkoopeo en onze atilzwygend beid vorliQreD indien hij dit wilde Ën gij zijt vast besloten te handelen gelijk gy zegtP O er ÏB geen twyfel mogelyk Geld moeten we hebben en ik ben or zeker van bet op een der drie genoemde manieren te Bullen kragen vAldus Koudt ge terwille van een ellendige som geld een jong meiije dat u niets heeft gedaan en dat go eelfs nooit gesproken hebt in het verderf willen storten f Voor eealg antwoard begon Trabucoa een vroolyke wals te fluiten Gij bebt das niets io u wat men medelijdea noemt k J z t dus iemand zoiider hart P En g i dan F teide TrabucoB met een vloek en zag Martial daarbij zoo doordringend aan dat doze de oogen neersloeg zonder antwoord te geven Laten w ophouden met elkaar bij den neus te Het optreden van Amerika onder de factoren van d Europeesche diplomatie was een ernstig gewichtig fait dat misschien niet faevordariykffzon zgn aan de belangen van den vrede ofmioon bet de Britscfae belangen vermoedelgk zoQ bevorderen De BijtiaiBter sprak vervolgens van de oorzaken vftn een conflict dat zon kannen ontstaan over ds qoaestie van de erfenia der be ittiogeta van zekere natjën en wees op de Vreeselgke snelheid waarmede tegenwoordig oorlogen uitbreken Als 008 groot koloniaal en maritiem rgk niet befaoorlgk verdedigd werd door eea zeemacht c zeide spreker koo bet wel eens plot siliog naar beneden komen kletteren De krggotoerustingen sluiten geen gevaarlgke ondernemingen in wg hebben een afschuw van den oorlog maar moeten het rgk onverzwakt aan het nageBlacht ecbterlaten c De Franacbe bladen gaan voort vorige regeeriugen en vooral Hanotanz te verwgteo dat zg de schuld zgn van Frankrgks vernedering Een leger van 25 000 man had naar den Ngl gezonden moeten worden schrgft er een of of anders in het geheel geen expeditie De Matm gaat zoover van te erkennen dat Frankrgk na de deerlgke gevolgen van zgn weigering om met Engeland aainen den opstand van Arabi pasja t onderwerpen gezien te hebben i Engeland aldoor geplaagd heeft en op kleiaa wgze voordeeltjes afhandig gemaakt Dat moeflt slecht afloopeo eo uo is daar Fasjoda nit voortgekomen Qrer de bedoeling van Eogelaods wapeningengist men allerlei De meeste bladen schgnenin een protectoraat over Egypte aanleidingte vinden l De Daily Graphic beweert i talschen dat de berichten over Eugelanda SLdM foernstingen sterk overdreven worden Vaij eu algemeenemobi isatie is er heen sprake geweest zegt hetbM het buitengewone eskader zal ook welnooit zee kiezen Steeds verwarder en io wikkelder worden de toestanden in Oosteorgk en in Bongarge De onderhandelingen over de vaBtttelling van bet quotnm het aandeel door de beide rgken ia da gem een schappel glee nitgaven te dragen zgn tbans nadat er twee ea eo balf jaar over was gesproken mislukt De Hongaren zgn niet te bew en toe te stemmen ia den eisch van Oostenrgk om bet Bongaarsche aaodeel vao 30 tot 38 pCt te verboogen De commissies uit de beide parlameuteo moetea thaui haar rapport overleggen en de Kroon moet nemen of te proboeren dat to doon ging do onhandelbare meclephcbtige van Marliat do FnJaulx voort W zyn hier gekomen als vrienden en vragen van u een vriendsohnpsdientt die wij weten dat uwe krachten niet te boven gaat het zal nu maar geheel van u afhangan of wjj ook als rrjonden Van elkander sohfiden dan wel aïa vijanden Niet waar vriend DyokF ly Natuurlijk bromde deze f Van wie anders on het afhangen f Oij boort het Denk dus na en komt tot een besluit Onderwijl Trabucos deze laatste woorlen sprak had er een olgebeete verandering bij Martial plaats Hij hief het hoofd op wierp zich aohterover in z 0 stool begon te lachen en riep Op mijn woord het sohïjat dat ge werkelyk dacht dat ik uw verzoek zou afwijzen want ik Q0 m het niet anders dan oen verzoek Het zat niet kunnen gezegd worden dat Trabuoos te vergeefs op z a onden kameraad ï abuleux had gerekend Ëen scherp opmerker zon eenige gedwongenheid hebben kunnen waarnemen in don toon van Marlial a stem die misschien hen genoopt zou hebben zyne oprechtheid in deze betaigingen ten sterkste te wtwijfelen Drommels riep Dyok Ohester blijkbaar verheugd ffwat kan de wind soms gauw veranderen I Het zal dua wel gaant yydeg Trabucos Of bet wel gaan zal F ikt Martial Waarom niet niet alteen ben ik uit jfd eUeo reeds volkomen bereid maar ge hebt zoo i eigenaardige manier om uw verzoek roor te dragen dat men zich wel Weomaal bedenkt alvorsos te wsigeron dan ill hoogste instaotie besliaieo Toor keizer Fraox Joseph en zyn raadgevers it de beslissiag teer moeilgk Want hoe die ook zal oitvalien steeds zal een der beide landen zich er door gekrenkt gevoelen Meb zoekt daarom naar c en bemiddelingsvoorstel maar hoe zal dae in de Pariemeotoa kannen behandeld worden De Oostenrgksobe Rgksraad is bgna tot machteloosheid gedoemd De Duitsche groepen zgn vooruemeni de obstractie weder in te voeren of hun maodaat neer Ie leggen Beide beslniten zoudeta tactÏBche fouteazgn Want de regeering zon er aanleiding in vinden de zitting van den Ryksraad tevardagen en daardoor do babden vrjj krggeu wat de oppositie wil voorkomen Want zg wantrouwt bet kabinel Thun en de itemming in deo Rnksraad over de motie om het kabinet in skaat van besehaldigiog te stellen toont hoe diep bat wantrouwen zit Met de kleine meerderheid van 73 stemmen werd de motie verworpen In het HoDgaarsoha Parlement is de toestand weinig heter Koning Fraoz Joseph heeft door het besluit het gehate monnment voor Henzl te doen oprnimeo en ta vervangen door een Staodbee d voor de populaire Koningin JBtiiabetb voor één oogeoblik de hartru aller Hongaren tot zich getrokken Mtiu deze daad is niet in staat geweest de g nhilleu te tdoen eindigeo die het parie mao Jre laven beroeren Nog hosdt baron Baoify Bt h In Boagarjie ataande nog haeft hij een mearderbeid in het Parlement die hem atennt tegen de aanvallen en de obstructie dar oppositie Maar de kracht dier oppositie maakt oen werkzaam optreden van de Regeering onmogolgk Wat moeten graaf Thon en baron Baoffy dio geen van beiden steunen kunnen op de maua des volks dia geeo van beiden voldoend gezag hebben in bon parlement den Keizer aanraden De beide ministers haten elkander en worden gehaat door een groot deel van de vertegenwoordiging in ban land Ea zg moeten pogen tot overeenstemming te komen over een soo hacbelgks Iquaestie als ds financieels regeling waarmede da overeenkomst tusscheu Hongargo eo Oosteatgk staat of valt Waarlgk de levensdagen van don Monarch aan den Donan zgn niet zorgeloos En te recht idfl hg dat hem geen smart gespaard biyft Uit de eerste berichten over den nitalag der verkiezingen schgot reeds te volgen dat de repalilikeinen do meerderheid in den Senaat blgven honden Deze uitkomst ïb van belang voor de baitSDlsodsche politiek der Unie Want Mijn manier mogo oen weinig kras zgn maar ge zhU toch moe en toegeven dat ze goed ia Het doet mij leed dat ge daar zoo van overtuigd zijt Liever had ik gezien dat ge alle bedroigingea achterwege had gelaten en alleen op myo vriendBobap had gewerkt Mij prikkelen dreigemeDten altyd tot verzot Ik zou n nit eigon beweging uw zin gegeven hebben Voor het uitwendige toondet ge u toch tamelijk onwillig Wel ik wilde maar eens hooreo wat go zoggen toudt en ook was het mü aangenamer geweest als weldoener tegenover u te staan dan als overwonnene Welnu ik wil het gelooven en ik acht er u hoog om ziedaar mijn kand Ik druk die met warmte Ik boa IrotBch op mijn vriend Trabucos Laten wij intussohen de taken niet qit het oog verliezen Laten we ee thans afdoen Volgaarne Beschik vrgclijk over me Ik heb eohtor een klein verzoek WclkP Dat ge een weinig gematigd zijt is nw verzoek Het sou me zeer spijten onmaoatig te zijo u uw zin to geven i wy moeten niet uit het oog verliezen dat ik op het oogeoblik oog niet gehuwd ben en dat het noodig ia teneinde ons eigen spsl niet te bederven alle onvooraichtigheid te vermeden Wat ge daar zegt ta zeer verstandig wjj zullen ons dan ook tevradei stelten voor het oogeoblik tenminste met hot geringste En hoeveel is in w sohatting dat geringste F O eeo Uelnfgheidje alleen indisn de democraten er in geslaafd waren in de plaats van de bestaande reptblikeinsohe meerderheid eeo groote democratische meerderheid te stellen bad msn dat resultaat kunnen opvatten als een bewgs dat de natie oiet wilde weten van de houding ton opzichte van het imperialiitische vrakgstak door de tegenwoordige regeering aangenomen zelfs eeu kleine dem Kratiaobe meerderheid zou daartoe wetliobt niet voldoende geweest ign Indien no werkelgk de verkiezingen eeo zegepraal venohafifen aan de republikeinen zollen Mae Kinley en zgn regeering daaruit opmaken dat het gros van de kiezers ook hun expfiasiopolitiek oiet afkeurt Hiermede moet voor de Spanjaarden de f rioge kans dat de verkiezingen een voor beo gunstige wending zonden geve aan do Filippgoache kwestie verdwenen zyo Verspreide Berichten De huiszoeking heeft zich bepiald tot de inbeslagneming van een brief van Eiterhazy hg den deurwaarder door hem belast met het ionen van esnige vorderiogea De beleakenis van dat stok son niet in den inbond gelegen zgn maar in het mailpapier waarop het g aobreven is en dat volkomen gelgk zon zgn aan dat van het liorderal Dit moot znlk bgzonder papier zgn daflSochefert eo Bertillon or zich in 94 geen tweede staal van hebben kunnen vsrsobafien De iobeslagoemiDg is geschied op eeo vordering van Mornard CavAignao is gehoord van negen anr tot deo tyd van bet dejenoar en daarna tot faalfzes Zgn oodervfagiag it nog niot geëindigd De Pargsche oarreepondoot van de Times maakt melding van hot gofacht dat bet Ho vao cassatie aan de rogeeriugeo van Dnitschland en ItaliS verzoeken zal kolonel r Sohwartzkoppsn eo kolonel Paaizzardi door wn rogatoire commissie te laten verhooren Volgens de Matin heeft Constans eergiiiersa in de vandelgaogen vao de Kamer gezegd dat bg nu bg van goeder hand vernomen had dat da instructie tegen Ficqnart zeer spoedig afgeloopen zou zgo zga voorstel om de wei op bet ooderzoek iu strafzaken ook op de militaire reohtbanken toepasaeiyk te verklaren oog eeojge dagen zon nitstelleo Clemenooaa meldt in do Aurore dal Picqoart bedeu in vrgbeid gesteld cal worden Do Droits do l Homme moldt dat op last van Atthalin de rechter van instructie Scblom Goed maar hoeveel F nLaton we zeggen de man duizend francs por maand totdat ge gehuwd zijt dan kunnen we ver der ziea is dit niet uiterst billijk I Ik ts me wel wachten het tegendeel te zeggen Na den dsg waarop gg den grooteu slag geslagen zult hebben kunnen wy de zaken audtra en op grooter schaal nemen Hoe groot is het inkomen van uw aanstaanden schoonvader F Buim honderdduizend francs rente Een prachtig Bnoepduitje En dat zelfs ons wel toereikend zgn zal hoop ik Ik kan toch zeker rijn van uwe hulp om dl gold in omloop te bni ea Wat dat betreft knot ge staat op ons maken als op u zelve Ik antwoord voor ons beiden niot waar DyokF Gy hebt tooh geen bezwaren F Gij zyt tooh niet van plan onzen vriend in het opmaken van zijn vormogen in den steek te laten F fNataurlijk niet Dan is het in orde En no wij het in zotvorre eens geworden zijn en er geen enkel punt van verschil meer bestaat kannen we zeker wel onze tegemoetkoming voor de eerste maand in ontvangst nemen F Dan kannen we opstappen Ik vrees dat er op het moment niet zooveel aanwezig ia in mgne kas Hoeveel bedraagt uwmasndelgksch pensioen ook al weer F I Duizend francs de man Duizend francs ja het is jammer dat ik niet dadelgk ik zal eens kgken mm é