Goudsche Courant, vrijdag 11 november 1898

Rattoriiua 4 46 6 68 8 16 7 86 7 68 t 40 9 98 9 6S 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 8 61 8 45 4 06 4 40 6 85 8 17 7 85 8 8 37 10 10 DaDtrainmalIMn a pelle 4 66 8 08 O ff K 10 89 ff ff ff 1 54 ff ff 4 60 6 87 ff ff 9 47 ff Ie en 8e kl Ilk Nisnvnkerk 6 04 8 11 K f 9 10 88 ff ff 8 01 ff ff 4 67 6 84 ff ff 9 64 ff retxiger moet Eioh Uoordrwlit 6 11 8 19 II door ff ff 10 48 8 08 1 ff 6 04 8 41 ff ff 10 01 borendien roonien rao oud 6 17 8 86 6 88 7 46 8 11 9 9 47 10 18 10 49 11 64 it oe 18 47 8 14 S 09 4 06 4 84 6 10 5 55 8 47 7 46 8 80 10 07 lO Sd een bewail a f 0 80 Gouda 7 80 8 80 9 17 9 88 9 57 10 14 11 16 ZereBhuixeo MoerkapeUe ZoetennetfZogwaard 7 49 8 48 ff ff ff ff ff 7 68 8 61 ff ff ff Voorburg 8 07 8 08 ff ff ff b Han 8 18 9 08 9 46 66 10 86 10 44 11 45 Hago 6 48 7 80 7 40 7 45 o M5 9 40 10 11 Voorburg 5 68 ff 7 68 j ff 8 89 a door 8 08 1 64 P 9 08 ff 10 17 Zoete rineer Zejfwaard ff 10 88 7 reiiliiüien Moarkapelle GniMia 8 17 8 88 ff 7 48 io i 10 48 10 54 Turncostuums L van OS As Ud Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA TelepkooM Mo 31 van Afnsterdam f 86 t Vöndrd ht is in de Oude Maa Wby j laag Water ti s ie4 twe kri b n eeuj illroii fiich on de cjt Êi t if datfl Jang l Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1898 99 AansevaegeD 1 October TUd vaji Greenwich eOTJDA ROTTZBDAMiiea nm 9 14 9 1S a S4 10 11 ll lS 4 1 6 88 6 61 6 18 7 81 e SO 7 60 BOUDA DËN BAAOtlM ven 11 18 18 16 18 58 8 14 8 46 4 49 4 66 6 86 6 64 6 15 7 34 7 68 11 80 1 8 ff ff ff 5 7 ff ff ff 84 11 41 1 1 ff ff 6 18 ff ff ff 8 16 11 65 I 8t ff ff ff 5 88 ff ff ff 8 89 K 18 48 1 31 8 48 4 15 5 16 6 87 5 65 8 88 6 48 8 04 8 84 11 87 11 86 18 38 bUtilA UTSBUHr flM Wta lO l 10 67 18 00 18 10 18 68 8 80 8 17 4 88 5 80 6 05 8 65 8 88 10 17 10 38 ff 11 14 ff ff 8 37 ff ff 6 87 ff 7 10 ff 10 34 ff 11 81 ff 18 87 ff 8 46 8 84 46 84 7 18 43 10 41 10 51 11 45 11 88 1 84 8 08 8 60 8 04 4 7 8 9 11 18 11 18 ii aiAAaiff T na a Ka afl ffKff4K u a n i tjin in J 6 O U U A A U STeRDAU toKfIk fi 9 S U 9 4B 10 K7 19 10 4 11 S Sn 7 K1 g SS 11 17 18 Amat W 8 0l 9 0610 8 18 48 1 5 00 0 87 8 40 10 0 1187 Amst O 8 SO 9 8110 50 168 1 18 615 8 5110 18 11 41 9 07 1 D p s 1 10 16 10 38 11 38 18 08 1 37 8 08 8 88 6 4 48 6 8 39 7 8 10 8 ff 11 55 18 84 ff ff 47 4 18 I U 10 46 ff ff ff ff 4 84 ff ff ff 10 5 11 10 18 11 8 1 9 8 40 4 87 5 80 8 10 7J8 8 6 UutaS 7 05 8 10 9 05 U IB 58 8 45 4 41 8 80 7 4 9 4 Amiu W 7 80 8 81 9 80 11 80 S OS 4 00 5 00 8 S6 8 00 lO t Cloada 09 9 18 10 0V 18 51 8 50 4 47 M 7 49 8 49 ll I barg bg an juwelier to Piirö bltaüjrB papier Tan Ësterbazj afkomstig in bealag heeft genomes die rolmaakt geleken op het papier Tan hei bordsrel Ook soD een dergelijk papier door Solilnm berg in beelag gttuomeq n $ a beide zödjee door Esterbaxy b obreTao oen Troegere dag teekenÏDg dragen dui bet borderel Orer d $ Dinidag op bevel der itrafkapierTan hei Bof Tan caaaatie te Parijs verricbtehaiszoeking zijn geeo bgzooderhaduD bekend Volgene de Figaro h d ly plaats bfl eaa perlOon die met Ëst rbai r itr beirekking gestaanbeeft Naar de Aurora Tersekert zou de mtköDiïsi het steliijKe bewys der ecbold Tan denUhlaitn gebracht hebben De Daily Crjoicle beeft natunrlylt nit de beste bron veroomen dat er te Parijs een lameDsweiÏDg bestaat om op den dagdereiodbsstiesing van bet Hof van Cassatie eea staatsgreep te doen tot omrerwerping vau het bargeriyk gezag tn vermoordiog Tan alle Toorstandera Tan de Drejfua bawagiag De Paryache politie heelt de lucht gekregen Tan de aamenzrering en de aoagevezen slachtoffers reeds geffaarschuwd dat bun leren geraar loopt Zg laai baar wouiogeD diior geheime politieageotso bewaken De edeu Taa het Hof Tsu Cassatie ontvangen dEtget iksdreig brioTeu De Pargsobe correspondent Tan de Daily Ghroniclpc heeft een onderbond gehad met d beeren De Pressensé en senator Trarieaz dia beiden berestigdeo dat de prefect Tan polilie ze geiraaraebQwd beeft De Presaenaé il daarop Tan woonplaats Teraoderd en de beer Trarieox gaat nooit zooder reroWer uit In de SièoIe Terbanit Prja agarc da indrokkan door hem by een beeoek asn Amsterdam opgedaan Hg vertelt zyn lezers boe warm men zich daar Ier stede maakt orer de zaakDreyfua en geeft daarran meeig aardig staaltje TUEKIJE Weer rgf ran de belhamels bg da moorden en branden taKand ia in September zyo gisteren opgeknoopt twee erran werdeo met geweld natr de galg gesleept De rlootroogden hebben den militairen gonTernenr Sjakir pa ja aangemaand om met zyu troepen het eiland te rerl ten Eendergelgke aanmaning beeft Ismafil bjj de gon erneQr ran Cfaania gekri geu BINNENLAND £ ea zekere B Fletcher Robinson gafonlans in Ca8iers mugaBJoef Eyn reiaindrakkea van den Q iig weer Zgu oordeel orer onze stad en bare bewoners ia weer als de meeste tsd dié Tlochtige beschouwingen Tan buitenlanden oTer ons land zeer opperTlakkig on nit al es biykt 09k nu dat men met ons rolk boiteu de grenzen doorgaans opzaltelgk deo gak steekt De heer RobinsoD spreekt Da rerwaaudbeid ran den Hollander gaat alle grenzen te bniteo Hg beichouwt den roem zgaer rooroaderi ale rge eigen Hg geToelt zich zelfgenoegzaam in bei bewusizgo dat zyn land ook bet land ïs ran Willem den Zwgger en de Witt ran Tromp en de BnytT ran Erasmus en Hugo de Groot van Rembrandt en Potter Ooiidi 7 S Moordrecht door 7 8S Nieaverkwk J 8 OapaUt 7 4 Baltnrdim 8 80 7 85 8 SS MS 8 49 8 6 9 0S 6 89 8 55 7 8 7 88 8 84 7 61 8 14 Uonda Usdew Wownl Utrwbt 5 80 6 85 5 48 08 8 08 8 88 8 6 8 87 8 4 9 00 9 80 ff ff 9 16 ff Ulreekt 6 86 6 83 7 45 Woerdei 6 49 8 63 8 00 Oadew 8 14 eoada 1 87 0 9 88 6 Mai zulk een voorgeslacht kan bet niet andeie zoo rerbeeldt by zicb of hg moet een kranige kerel zyo Zonder aanleg Toor sehilderkunsi beeldbouwkansi of muziek staat bij heden ten dage op de tinoe van zgn eenwenoud kasteel en ziet met zelfbewnste meerderbeid Op zyn boren neer J 7 eoia j y reste ia zyn lyfaprenk geworden Hg weet niets ran en bekommert zich ook niet oTer hetgeen buiten zyn eigen Wereldje gebeurt Salisbury heeft by wel eens bdoreu noemen Orer preeident Faure heeft hg wel eens booreu praten c De Bchryver waardeert echter ook onze goede hoedanig beden onze goednoedigheid en hnise gke deugden en rerwondert zicb orer dtfo eenrond onzer rermaken Voor ScheTeningen maftkt hy in dit opzicht een uitzooderiog maar overigens kan eegthy deTreemdelingfon der iutrodnctiea sicfa in een kleiue Engelacbe pro riociestad erengoed amuseeien al iu dea Haag Waar by bet orer het stiokna der graobteo beeft zal men b m bezwaarlyit kannen t eaipreken Ook e ua wandeling laagsden mooien Vyrerberg is hem door den wateratank verga d Da Hagenaar ecbgnt daar uieta an te merken maar vreemdelingen zgn too gelukkig oiet Er ia teKsawoordig geen Tiach in het water rao den Vyverberg een Amerikaansobedok ter rerzekerde my dat de oiikroben de risch hadden opgege en Over de Haagache rermakelykheden aprekeode Tertelt de beer Robinson o a De hedendeagsche Hollandsohe tooneelsobrÖ rer weet niet wat humor is at tracht hy zooTflel mogelyk dit gebrek te rerbergea Gelukkigis EQu publiek nog al gemakkelgk te roldoeu Nadat een acteur twee of driemaal eenzelfdeaardigheid heelt herhaald beginnen d ËoeaQb oawers die te snappen en dan proesten ZQ van bei lacheD Er lit geeo geisiiaons beweert hy maftr Edward Oekke dieonder den naam Mnltatnli schreef is eed ditzondcring Hg beeft re schetdene Toortrejljkeblyspeleo gescbreren die zelfs TOor IjOitaling geschikt zoodep zyn l Meer onbeschaamll nog dan hiifderlgk la ds schtyrer waar hy scbryrendei oTer de ua teoaarftbali in den Dierentuin Pu ri zegt Die benaming is geloof ik mem een tjdeltuitery waarmee de Hollandera troAbtfn ons rreemdelibgeu ce doen gelooven dat de scbltderknnst in hun land nog in faloei iB Orer het geheel ia de icbrijiei orer oazestad niet best te epreken of lievler over barebewoners en hun doen en lat n D militairen hebben ook een on QD tigen indruk hg oem achtergelaten Een kapitein te zie wand enmet io de eene band xyu zwaan n in deandere een parnpluie isJeea pyul oezlcht Voor al oua nataurijJEboon heeft de heer Robinson alechta een psaf waarde j ren de woorden over y Ik vrees zegt hy opliet laatat dat ik my niet zeer waardeerend over den Haag hebnitgelaten maar ik heb getraobt rechtvaardigte zijD i Het is dan dunkt onsj rrywel by trachten gebleTen B Gt Men meldt nü Rotterdam dat door te bard werken de beer Willem ran Zaylen in een toestand van zeonwoverspanning gepaard gaande met glen verkeert Dr Nolen heeft rolkumen rust Toorgeachreren voor den eersten tyd De toestand waa gisteravond aanmerkelgk rustiger Van Zuylen zelf hoopt eerstdaags weder op te treden maar zgn geneesheer blijft op Tolkomen rnst aandringen Sedert 1876 werdeo bg het korps mariniera nooit zooreel personen aan ewurTen io ééue maand als iu Ootober bet waren meer dan 70 mon Het getal ontbrekende onderofficieren en korporaals wordt mei den dag grooter na zooder uitzondering zoeken zy wier diensttyd eindigt een goed heenkomen io de burgermaatschappg By een regiment infanterie rerirokken onlangs in ééne week niet minder dan 6 onderofficieren en 3 korporaala met paspoort ll ïl li lS li 11 88 1 11 86 1 7 n 4S 1 14 ll Sl 11 81 1 18 lO lS lO SO U 8 11 57 18 05 b o l D A u T I C H T Tin fna Ken Amaterdamsobe psrtggenoot schrgftaaa de SociaalDemocraat Hermans is afgetreden als redaoienr ran Becfat voor Allen omdat hy meent dat de aohteraitgaog rau hei blad aan antipathie legen zijn persoon te wgten ia Voorloopig zal nu Hartorffde redactie voeren Gemengde Berichten Giiteroohtend was B R werkzaam bij de Ëtaa aspoor te Rotterdam met zgnepiritaalamp bezig een gaslek te onderzoeken ia het bagagebureau aan het station D P Plotseliog ontstond een ontploffing waardoor bet plafond gedeelte ltjk uit elkaar werd geslagen Da man geraakte bewusteloos maar kreeg verder geen letsel Zondagavond is zooale wg gisteren melden te Maarheeze H Steveps uit Budet laaghartig vermoord Men vond hem liggen op een hoop alrooisel badende in zyn bloed getroffen door een messteek in i onderlyf Door de marechaos é nit Bodel werd terstond als vermoedalyke dader aangehouden sekere 8 nit Maarheeze met wi n da verslagene eeu woordenwisseling had f e justitie oit Roermond kwam Maandag tei i plaatse een onderzoek inatellen en lykBctfouw verrichten Als gevolg hiervan werd de f verdapltDe naar de gevaogeijis te Rjoemiond ot crgebr Over i Stereos geëiach t Slerenie ie misdaad valt nog te meMut dat 01 den oorerlkat nfia t boifm werdloaliï bei daar heet 1 roor geen l leintja t Bng jihoewel niet twiskiek ibam het tan NlaawelyMboiten kreeg hg ften doodelykl i eteeJE U y de Ufttrefk waardoorheen groota agaderj gitroff LferJ t geen bfnpen enkele MinutèW foti dö iöoor Terblttedii deed itirmp 1 1 moóMaar zonder vitder naar zgq JaUoh offer om t W gjng n ar buis van lleederpu rerip zdolai latkr de bebloedja ja en brde werden g onden Op B nwgzing van é ren G l uit Soereodonk dioU deze treurige aak eeb Igdelgke maar droevige rpl moe U badL heathen werd de dader gerat en weldra tot bgba Tolledige bekentenis gebracht De hoofdpersonen in dit bloedigewaren ongehuwd Zekere V Wi nit Hemen Biaai en Waal was te Ngmegen op de markt om een paard te koopeo Van een aoldaai vernam by dat b te Arnhem een goed ard roor weinig geld zou kunnen koopeo De man liet zioh bepraten en ging met zgn leidsman naar Arnhem Aldaar aangekomen zon v W zoolang in eene herberg wachten dan zoo intnsacben de soldaat den eigenaar van het paard gaan halen Nauwe yks had t W in bet koffiehuis plaats genomen of er traden binnen twee Troolgke beeren en eene niet minder rreolgke dame welk drietal al dansende r W tot tweemaal toe omverwierpen waarna zg het o fé Terlieten Bij bet betalen ontdekte r W dat zgn portemonnaie met f 170 was rerdwenen Hij gaf teraiond daarvan kennis aan de politie en deze slaagde er in het rroolgke drietal in den trein aan te honden Zy waren voorzien van plaatsen naar Den Haag Hel gestoleue werd op f 2 na in bnn bezit gerondeo 8 11 3 48 3 57 4 58 t 5 6 18 i l 6 811 8 10 6 40 10 8 46 1 86 1 41 1 65 8 08 8 17 8 40 4 38 4 89 4 58 6 04 6 15 4 18 60 4 08 4 87 M 07 10 08 10 4 9 10 9 88 ff 10 54 9 4 10 4 11 10 De ontploffing in het Kapitool te Washington iff naar men zegt ontstaan door bei uitwaaien van eeu gasTlam in een der kelders deze vulde zioh toen met gas dat dour de spleten heendrong in een kamer waar licht brandde De ontploffing was soo hevig dat de deuren en vensters naar buiten geslingerd werden en de muren scheurden Oe zuilen aan den hoofd ingang Tan het gebouw zyu vjjftien ceutimeieta uii de lood n gesakt Ook de grondresteu r n bescfaedfiL Heet het middelate en ooaie Igke gddewPvan bel ge oow zal vernieuwd moeten wOmR Het ergste is dat bg den brand die na de ontploffing ontatond een groot aantal atukken in hei archief vernield xgo of waterschade bekomen pabben de registers en de bandehngen 7ab ei Hooggerfchtahof Tan 1792 tot 1832 zyn yjpia geheet rarlorau gegaan Pat Taoi nD bruiloft niet altyd een bretloft komt bleefCfgister te Meppel E n eol eu een met hrui beien wav erg dat J verdeelen van elkaair ir dat bg een kennis den aroad ran den nacht bad doorgebracht iriereo geraakte thoia aan t kib1 berige ruzie rerliep en wel zoo jen dea ochtends half 7 aan het in het boeltje toog oac voor goed knaueo gaan De To l van e n oj weldia to ttt voor 18pï f 233 000 raideode werken roor beieticfaten baar slachthuis e Arnhem zulten tvoe logkpmeo Opdebegrootingf komt daarvoor pen leening ran E n M mooach te He rliet weoaobtniet ood 6 btelingen ro r de NationaleMilitie geuMnd ie worden Ég heeft de inichrgringir we erd en zeg wie redbt op mg heeftilBHaL komene i Wacht Ijt lr men zM Vel komen 1 Te iTillni hq ft zich Ven boud rap ÏQ mRUofe i u ou en aBOT wanteUrtil eI vorind H4 jflfligte be it vjau iden datgide ls f a4p § ou eo feesèamfn 01 si kmiddjgïkjuiln J POT J 6 Pelt ie koil waak was iW ± 4 Jl hebben aoU lbtol il gebrat bt ran meldt het rolgcDde i ee i Miler dlgeo ootfangeo beriob iden gouferiJiur lau Gurofao blykt d tt de eilanden 1 St Maélin St Eoaiatiaa en Baba omstreeks njiedio September jl door eeu orkaan zwaar geteisterd zyjo Volgens opgare ran den waarnepienden gezaghebber van Si Martin N Q zgn te Pbilipaburg 2 huizen ingestort es Terachéidene zwahr beachadigd In de buitendistrioten werden 98 stroohjQiajes an hutjes verwoest eo 93 zwaar beaobBdi d Vele kleine aobepen sgo rergaan evenals de Roiterdamscbe brigantyn Acadie Meusehen zyn op Si Martin bg da ramp niet omgekomen Op St Enstatius was de orkaan oain er hevig doch de zee zeer onstnimig waardoor bgna al de aanwezige daar tehuis beboorende rasrtuigjes vergaan zyn Op het land reroorlaakie de orkaan slechts betrekkelyk geringe schade Op Snba zgn 6 houten huisjes en 49Btroohoijes geheel rerwoeat waardoor 274 menschen onder woning zyn Vele risBcherebooteo zyn Tergaan woarbg een zeeman omkwam die een Trouw en uegen jongo kinderen nalaat De Katholieke eu Anglicaaosohe kerken leden groote schade Bet ergste ia echter déar dat de aardappeloogst geheel is rernieid De wegen hebben Teel geleden De gonrernementsgebonwen werden op St Martin K G en Saba weinig beschadigd De noodzakelgksie hulp werd dadelgk door de gezaghebbera rerleend 7 68 S8 1 6 10 04 8 08 D 10 11 8 09 10 18 l l door 10 86 8 86 8 60 10 10 84 10 88 1 S 8 3 D door 8 58 8 64 10 10 8 U i 10 18 ff 10 81 ff ff 10 88 ff 88 10 88 11 6 1 44 5 30 9 88 10 05 9 34 ff ff 9 48 ff ff 9 6 ff 8 13 10 10 10 88 7 55 8 18 6 18 8 80 8 8 8 60 7 80 6 7 48 Terstond is op Gnragao eeu comité gerormd om voor de noodigdenden de knip der ïngeZfteoeo in te roepen Ook hier te lande vormt zioh zoodanig comité onder voorziitersobap van den oudmi nister van kotomëa mr J fl üergsma Te Veenendaat brak gisternacht een herige brand uit in den boekwinkel van den heer fl C rsn Zanten Niets werd gered Alles was verzekerd Qisierennacht ia aan den Nieuwen Weg ie Groningen het huis van den blikslager J Imelman zoowel aan de voor zgde als op zg het huis staat op den hoek van het Achterom mei teer bestreken Vermoed wordt dat men hier te doen heeft met een wraakneming van iemand die in een woning ran den beer I woont en die gerechtolgk oit die wontng zou worden gezet Grond TOor dit vermoeden rindt men in de omstan digheid dai de rerdachte zich heeft uitgelaten dat hg Imelmftn trel eens eeu hak sou zetten en ook hierin dat bg hem onder de bedstede een plank met rersche teer ia geronden N G Ci Ër wordt in den tateren tgd weer eeqa een nieuw middel tegen long en keelziekten aangeprezen bit middel hier te lande door A WolfFsky geadTerteerd wordt reeds door meer dan één ëwakzalrer geëxploikeerd zegt het Mdbl i d Ewakz c De thee die door Wolffeky als uitstekend iniddel tegen ieribg aaUbma enz worclt aaoberolen is niet anders an gewoon onkruid bökend als duizendknoopiiJvarkeiiisgras of krenpelgewas Polygonum aritjntairen tiet is dezelfde stof d7e dool J Kirchböfe te Tnëst als Homeriiaaac door Ernst lVei emann ie LiebeQwerda als i ussilohe borstthefl en door H Krone te An ierdaljii als iborsttfaeec Voor teringlgdera ia aauberolisn en waartegen reeds dikwgla ia gewaarscbuv id f i In de fonge week zg4 een SOf tal arbeiders Tadjj Amsterdam diaar Keulen vertrokl en Mapdag gingen er wéér 100 en iu de Tolgende week gaan er weeii 100 De werklieden zgn beftiemd r oor den arbeid in riqoettenfahriekea én verdienen een loon van f 2 70 p r dag zegt ede Tgdc STADSNIEUWS GOUDA 10 NoTember 1898 Heden morgra ten ODgeveer 11 aar wilde J Hookoop ott Stolwgk nabg de watermacbioe de Imm nog foorbgr deo dit lokte htm niet soodal de traoa de wagen van achteren aanreed die met paara en al naar omlaag viel io het hontgewaa bij de manége De wagen is beacbadigd de man en bel paard kwamen met den Bchrilc frg EIaiotrecht By de rerkiezing bg de Hervormde gemeente alhier ia herbenoemd als ke kroogd de heer O Dogterom Idem als notabelen da beeren F Blanken en J BroDwer e Koning Kantongerecbt te Gouda Zitlting Tan Woensdag 9 Norember 1898 De Tolgende pereoueu egn veroordeeld wegene Overtreding prov Reglement G H te Ooderkeik a d IJiel J P hoia r van J V V te Zevenhoiien B v E te Waddingiveen en G v d N te üooda ieder tot I 1 of 1 dag W 8 te Oapol e a d IJael vrggeaproken P C V d K te Waddinxveen lot f 3 of 1 dag YiBicherg overtreding W M to Zerenhniien tot f 6 of 4 dagen met verbenrdverklaring van het vischtnig A V te Moercapelle tot f 6 of 4 dagen metverbeurdverklaring en bevel tot uitlsreringvan het vischtnig of de waarde ad l 0 60 inbaidiair 1 dag Politie overtreding te Gonda B S te Amsterdam tot f 2 of 4 dagen J £ te Gonda vrggeaproken Ovrlreding Stri wet B Z d J te Mieowerkerk a d IJsel tot f 10 of 5 dagen Openbar dronkenschap P Z en N S twervende ieder tot f 1 of 2 dagen L G N te Gouda tot f 3 of 3 dagen J S en J H te Gonda ieder tot f 2 of 2 dagen J A L ta Gouda tot f 0 50 of 1 dag W A a t Gouda tot f 2 of 4 dagen J S te Gonda J K üwervende J E te Oa D B te Moordrecht W v W te Bleiawgk D B te Gonda H d B te Gonderak D v L Ie Gouda en D W G te Utrecht ieder tot f 1 of 2 dagen A B te Beenwyk tot f 0 50 of 1 dag 0 T £ te Zwammerdam tot f 3 of 3 dagen Posterlien en Telegraphle Vacante directie Postkantoor Lichten voorde Jaarwedde f 1100 en vrge woning Penaioens grondslag f 1300 Borgtocht f 2600 Sollicititiea ia te zenden vóór 20 deter Benoemd 31 üol Tot klerk der poatergen en talegraphio 1ste klasse de klerken der postergen late klasse M Haas te Hellevoetalnis G Timmer ta Amersfoort en de klerk der telegraphic 1ste klasse J Steers werkzaam bg het Hoofdbestour tot klerk dèr pottergen en telegraphic 2do klasse J H Weeda te Schoonhoven en M A J van Sogers te Rotterdam 1 Nov Tet brievengaarder te Wognnm J M Kooter 1 Dec Tüt directeur van het postkantoor te Loppertam L W Broins thans in gelgke betrekking te Lichten voorde 16 D c Tot directeur van het post en talegr afkantoor te Oscb H Croese thana commies der telegraphic late khsie aan het bgpost en itelegraafkantoor Prins Hendrikkade te Amaterdam Verplaatst 1 Nov De klerken der postergeo en telegraphia 2de klaase W Eisen van het bgpo t en telegrUfkantoor Prins Hendrikkade te Rotterdam naar Eibergen M van dar Hal van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Potgieterstraat te Amiterdém en J A Wiegel van het hoofdtelegrUfkantoor naar het bijpost en tetegraatkaotoor Kruiskade Rotterdam 16 Nov De klerken der poitergen en telegraphle 2de klaase D A van Ringelestsin naar Zaltbommel en C J Straatman naar Lobit beiden van Rotterdam telegraafkantoor 1 Dec De commies der telegraphic Iste klasse J II van Noort van Arnhem naar Vlaar dingen en hem tgdelgk belast met het beheer van het telegraafkantoor aldaar di klerken der posteryen en telegraphic 1ste klasse A A de Haan van Doorn naar Driebergen E Qoichloo van Driebemen naar Enacbede en G de Graaf van Enschede naar Bodegiaven Tgdelgk belast met het beheer Van het telegraafkantoor te Deventer de commies dt r telegraphle 1ste kl J B Warmelink aldaar Eervol outslageo 1 Nor De klerk der postergen en lelegraphie 2de klasse te Rotterdam telegraafkantoor M J S Nieowenhoysen Overleden 25 Oct De commies er telegraphic 2de klaase te Amsterdam F A Weehnizen VERSCHEIDBNilEID Toen kapitein Alfred Dreyfus 5 Januari 1895 te Pargs de militaire degradatie onderging in tegenwoordigheid van zgn gelgkso in rang zgo Hoperieoreo en zgo minderen bg was 22 Dec 1894 veroordeeld tot levenslange verbanning naar een ver tsrkts plaats wegens landverraad waren er natuurlijk ook teekensars en photografen ter plaatse om het versobriklieiyk sohoowspel te vereeuwigen en in de Illustration het bekende Fransohc tgd schrift werd op pag 28 van den jaargang 1895 een waarheidsgetrouwe afbeelding opge Wat kreeg men evenwel te zien Behalve de degradatie van Dreyfoa op den voorgrond een vooralelling van goochelaars op den achtergrond wel een sonderlfage bgna zon men nn oa de oothulliagen van den Inatsten tgd over de strafwaardige praktyken der militaire rechters zeggen sjmbotiscfae combinatie Eigenaardig is we dat Dreyfnt ondanks zgn ballingschap van nu bgna vier jaren door de Fransche teekeuaars nog ioimer even jeugdig en welvarend wordt afgebeeld Don dag volgend op Dreyfos degradatie seide een majoor van den geneeskundigen dienst tot de stndenten in een der Pargsche hospitalen Heeren gisteren is een onsohaldige veroordeeld It Toen men zgn verbazing en verontwaardiging over deze meening nitiprak deelde hg hst volgende mee i Gisteren is generaal Barras onder den geweldigen indruk van de treurige plechtigheid waarvan hg de leiding had ziek geworden eo toen ik hem bezocht zeide hg diep bewogen Mijn vriend we hebben hedeomorgen een onschuldige gedegradeerd Wie weet hoe spoedig de generaal zal blijkengelgk te hebbeu gehad 1 B Khl Een tegontaller Onlangs vervoegde zich bg een Londeusch juwelier een lekere lord C vergezeld van een bediende die een klein gioeo kistje onder dan arm had Daar de lord het verlangen te kennen gaf om den jowolier alteen te mogen spreken traden beiden in een achtervertrek waarheen de eerste het gentemde kistje medenam Dit kistje begon do lord sbevat dejnwaelen van mgn vrouw lady 0 welke ze niet andera dan hg bgzondere galagvniwden draagt Verwissel na d ecbte stee nen voor yalsohe en betaal mg dan later het waardeverschil mt Lady C heeft toch geen verstand van deze dingen en zal volstrekt niet bemerken welke verandering er heeft plaats gehad terwgl ik er door geholpen zal zgn De echte steenao behoudt en verkoopt gg Gaarne had ik evenwel nn dsdelgk een voorschot op het waardevereohil daar ik in ernstige gedverlegenheid verkeer Met deta woorden opende de lord bet kistje en toonde de jnweelen Do juwelier bad met een glimlach tol het einde toe aangehoord maar na de ander aanslaltsn maakte om da voorwerpen in qnaestie nit Ie gakken begon bg Waarde lord hst is de eenvondigste zaak van de wereld deze steenen voor nadere Ie verwisselen doch ik moet u vooraf opmerkzaam niaken dat het waardeverschil nog ijeen penny zal bedragen Da jnweelen sgn niet echt Ongeveer twee jaar geleden kwam lady C bg roy met hetzelfde lerzoek als het uwe op dit oogenblik eu ik heb to n het my opgedragen werk verricht met eoorael soccès naar ik sie dat een bevoegd deskundige sis n hel verschil met echte steenen niet heeft kunnen ontdekken De verblufte lord zeide niets meer en mnakte dat hg den winkel uitkwam In aen boksmatch ta Londen in 20 ronden tnsschan Nat Smith en Tom Turner gaf de eerste dsn laatste in de 13do ronde inik een hevigen slag in do hartitreok dat hg bownstelooa neerviel Onmiddellgk werd Turner in een hospitaal opgenomen Allerzielen Het was dit jaar 900 jaar geleden dat sAlleriieleuc werd ingesteld door Odilo van het klooster Clugny of liever dat paus Sylvester II dezen dag lot een kerkelgken gedenkdag maakte want genoemde abt was reeds in 993 begoonen een dag te bepalen waarop de graven der afgeatorven zouden worden versierd met bloemen Sedert wordt die dag door de geheele wereld gevierd en brengen armen en rgken een ieder naar zgn vermogen hen liefdegaven uit bloemen ea kransen bestaands op het graf hnnner dierbare afgestorvenen Men schrgft oit Zeenwscb Vlaanderen dst niettegenstaande het besluit van den Belgischen minister waarhg de invoer van ons vee eenirermate werd toegestaan het maokkslen aan de grenz n steeds bigit voortduren eensdeels oin te ontsnappen aan de langdurige quarantaine en aoderdsel om België te voorzien van vaarzen die daar goed betaald worden IJi lferiyke 8 tand GEBOREN Novambar Johanna ouders T den Hondgkcr en D J de Jong CathariuB ouders P Lngnenbntg en D E Esorling 9 Jacoba Cornelia en Sara Adrians ODdera J Bonccboten en A Verkaaik OVERLEDEN 8 November M A de Rugler huisvr van J L Vos 31 j L Sanders wed I Gomp rs 58 j J M G Verweg 10 m GEHUWD 9 November A don Edel en B de Keizer MARKTBERICHTEN Qouda 10 November ises Granen in flauwe stemmiDg met weinig baadol Alleea Bruine booneo hooger Tarwe Zoeuwsche 8 8 as Nifuwe dito il Mindere dito 7 60 a 7 80 Af wükende 6 90 i 7 80 Polder 7 i 7 SO Zeeu Bohe Rogge 5 10 è 6 80 Polder f 90 fl t 5 86 buitealaodaohe per 70 kilogram Gerat Winter 4 70 i 5 86 Zomer 4 50 ik 4 90 Ohevallier 6 60 i 8 Haver per hoot 3 40 a f 76 por 100 kilo S0 4 g OO Hennepzaad Inlandsob O a O Buitealaodaohe O 4 o fCanarieiaad 6 a 7 60 Karweizaod i por 40 Kilo Koolzaad 8 4 8 50 Erwten Kookerwten 10 25 a u Niet kokende 8 J5 it 9 liuilenlanda ohe voarerwten per 80 Kilo ƒ 5 40 4 8 60 Boouoni Braiae boonen 11 B0 4 18 W te boonen 18 a 18 50 Ouivenboonen 6 50 4 7 Paardenbooneo 6 85 4 9 60 Maia per 100 Kilo Bonte Amorikaansolie 5 10 4 6 60 Oioqoautiné 4 6 86 Odessa 6 75 4 liilandsohe mesting £ THKiaiT Melkvee goede aanvoer handel en prijsen matig Vette varkens red aanvoer han del matig 16 4 17 ot per half Kö Biggen voor Engeland rodel aanvoer handel matig 16 4 17 et per half KG Magore biggen goede aanvoer handel vrgwel ƒ 0 80 4 1 10 por week Vetle schapen goode aanvoer handel matig 4 18 4 88 Wei Lammeren aanvoer handel Nuchtere kalveren redol asavoer l Ifg 8 4 12 Jokkalveron 7 s 14 GraskalveroD goede aanvoer handel vrgirel 84 4 78 Aangevoerd 105 partyen laas Handel vlug Ie i ual 84 4 87 8e quni 81 ƒ 88 Zwaardere 88 Noord Hollandsche i Boter redel aanvoer handel gewson Goeboter 1 0 4 1 S0 Weiboler i 4 no po Kilo Beurs 9 NOVEMBER ïrkrs NinaïUNn üert Nod W 8 8Vs 86 i dito dito dito 8 7 diio dito dito S 96 HoNOia übl Gouill 1881 88 8 1007 Itjü 11 Inschrijving 1868 81 5 86 8S7 68 OosTflNB Obl in papier 1868 6 881 dito in zilver 1868 6 8S FoaiDOAi Obl mei coupon 8 dito ticket 8 RosLAiin Obl Binnenl 1894 4 64 dito Gecons 1880 4 I7 dito bij Boths 1889 4 97 s dito bij Hop 1889 90 4 7 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 103l 41Vb SpiKJi Perpet sohuld 1881 4 S9 Toauu Qepr Oonv leen 1890 4 7 7 Gec leening serie D 88 Geo leening serie C 80 Zoio Aïï Rep ï obl 1898 6 1011 Mexico Obl Buit Seh 1880 6 Vmczviu Obl 4 onbep 1881 88 Ahstixdah Obligatien 1896 8 100 BoTriBDAH 3ted leeu 1894 8 lOO NzD N Afr Handelsr aand ArendBb Tab Mg Oertifieateo 668 DeK Maatschapp dito 476 Arn Hypotheakb pandbr 4 103 51 Cult Mi der Vorstenl aand 60t s Or Hypotheokb pandbr S s lOll Nederlandsohe baak aand 198 Ned Handelmaalacb dito 1461 65 N W fc Pao Hjp b pandbr S 65 Rott Hypotbeekb pandbr 81 100 Utr Uypotbeekb dito 3 981 OosTsDli O jst Hong bank aand 186 RuBL Hypotheekbank pandb 4V AuaiKi Equt hypoth pandb 86 Maiw L G Pr Lien cert BO Nln Hell U 8poonv My aand 115 Mij tot Eipl V St Spw aand UI Ned Ind Spoorwegm aand 805 Ned Zuid Afr Spm aand 6 i08 dito dito dito 1891 dito 5 100 IIUIB Spoorwl 1887 89 A Eobl S tt 58 Zuid Ilal Spumij A H obl 8 57 FoL Warschau Weenen aand 4 158 Rnal Gr Russ Spw Uij ohl 4 s 8 a Baltiaohe dito aand Paalowa dito aand 5 Iwans Domhr dito aand 6 106 KurskOh AMW Sp kap opl 4 lOSV dito dito oblig 4 611 AKSniXA üenl Pao Sp MO obl 867 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 188 Denver Rio Gr Spm eert v a 14 Illinois Central obl in goud 4 109 Louiav b Nashvilli Cort v aand 56 Meiico N Spir H j Ie hyp o 6 108 ll u Misa Kansas V 4pCt pre aand 11 N ïork Outas o West aand 16 51 178 803 106 106 l 991 117 117 dito Ponn Ohio oblig 6 118 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Minn Si Maait obl 7 tJn Pao Hoof Ijjn ob ig dito dito Line Col Ie hyp O 6 C NADit Can South Chert v aand Tin C Rallw t Na Io h d o O Amflterd Omnibue Mij aand GROSSW KEUZE WnrTEEMANTELS voor Dames on KindertD van de goedkoopste tot de bette soorten eoneurreerende prifxen D SAMSOM Markt GOUDA In cononrrentie met alle BaiUm en Binnenlandflcbe huizen ADVERTENTIEN it 4i SCHIEDAMMER GEÏTEYER Merkt NIGHTOAE Verkrijgbaar hiji M PEETER8 Jz i n b N B Ala bewija van echtheid ia oaehet en kurk atsedB vooi sien van den naam der Firma F HOFra