Goudsche Courant, zaterdag 12 november 1898

Zaterdag 13 November J808 IVo 7734 mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teltftoa Rfo M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote l0tters worden berekend naar plaatsruimte I Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd Tyfoon No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s ihpt uiliiondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJP CENTEN RALFS iliVERWORST WGEWöEST I RESKOPeiiz uit de fabriek van A VAN DE BARSELAAR liojieverancier s Hoge AWe ecbte Geldersche en BagkctkniDicD Korte Tiendeweg D 8 OIJUA FEANSCHE STOOMVEEVEEU mi chemisclie Wsssclierij Ti 11 OI PENHEllMEK Iff Krulaliade Botterdam Qebrereieord door Z M den Koning der Belgen Haofddepót Toor GOUDA da Heer A VAN 08 Az dpeoiatiteit Toor het stoomen en TerTen van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen Tan pluche mantels veeren bont enz Gordjnen tafolkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfd worden onschadelflk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Burgers Acatèiic HOaEVERANCIER is het beste en goedkoopste ketidnglooze HIJ WIEL Vertegenwoordiger J C DERUITER Gouda Wm BERIOHT ONTVANGEN Fransche Dames Winter Pantoffels heel fijn en goedkoop fleorenDames Damesen Kinder FUtxool Pantoffels in alle prjzen in het Noordbrabantsch Schoen enLaarzenMagazjjn Kleiweg M 30 tegenoverde Kleiwegstoeg Het beste Adres voor alle soorten Schoenwerk Iteparatiènmaangemeten werk Aanbevelend C SMITS ZIB DK ETALAGE Zenuw en ilaagflijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst Tan adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOEPOEli S Boekh Zaltbommel Lensvelt Nicola HOFLEVERANCIER Vccncslraat 23 den flaagf BttOOn EN BESdlIUITFABKIEK LUKCHEOITBOOM Pain de Lu e Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk jïVl Het boM 0Mch del7kjte ea makk lykate poetamiddel Toor Heerea en vooral damaa en KtnderachoenweilE la de Appretunr van C M MUIIer ft Go W rllll B lrtll8tr r4 Men lelie eoed ÜLV op naam en fabriekBmerk Vafkryibaar by Htteren WInfcetleri In lohoanwerk aalanlarlaa aregafwBaai ai aaiwraal Oaacl by W Sarüawaaa frahaai G mI Druk vau A BRINKMAN Zn eheelonlliouders Afdeeling GOUDA van de Nederl Vereeuiging tot afschaffing van Sterken Drank © psnBara sr óerittg op VRIJDAG 11 NOV s avonds 8 uur op de Bovenzaal van de Firma Dav Kleiweg Spreker F LI SGHVIDT van Amsterdam Onderwerp Belastingverhooging op een noadzakeiyka artikel gewenscht VRIJ EHTRÊE Debat gewenscht J1 jong of ond door ooB M gio nikkel ZkkspMrbuik WBlk opeigende lTi t tot psren opwekt lioot de Inryke innobting deser Bpaarbank kan men vul kwartjei uiwdrpen mAMX het eeld niet Prysls m i weèï nitneinen lvo rHDB fl 10 porto eitra byeen gaspaard yn daar eerst rtludan lie spaarliiiiik zioh automaI tiBch va üelvc opent Naiedere iiiw iri inB ultut zioh de spaarbank ttiitomntiNch en geeft teffelykertyd ImiidykhotingeworponLodragam Na gplodigfl te Eyn is de epaarbank zPPieoijvoudlK weer te elniten en IV 1 i op nieaw de Inst tot sparen Vöi aeiiaing teguembi of voorultb r ciidlmla Hcrkur roimnandlt Hfnatscli I Hei rilinH u Co AmstVftfai TANDAUÏS E CASSUTO Gouda Turfmarkt a a SPBEBRVMBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG ïan S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van Itot u ir ZONDAGS niat Stedolpo Gasfaljriek te GOUDA De pr s Tan het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 a et Onder zekere Tiorwaarden worden peioeelen gratis aan de hoofdhuis Terbonden met 15 meter Trge leiding achter den gaameter Voor S en 5 lichtgasmeters bedraagt de hnur 10 cent per maand Bewoners lan perceelen Tan ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling Tan eenige centen per week in huur bekomen Wie zeker zijn wu de Ecbte Elkél Cacao t ontTangen teaamengeateld en u vele proetnemiogen tn deu handel gekomen onder dea naam desuitTinden Dr Mlohaelis Temardigd 1 ep de beate machines in het vereldberamde étabbliasement Tan Qebr Stollw rok te Eenlen laehe Bikel aeao is Tieikaaten boaeen Deze BUral OKao is met m lk geïeokteene Mmgename gezonde dnak reor ligelgkaeh gebruik een t 2 heehfds Ttn t poeder voor een kop Choeolat Aligeneesknobtige drank by genl Tandiarrbee deehts net water te gébmlken Terkrügbaai bij 4e TOMiimiiln B fl Apotheken eu f 1 80 c 0 90 0 86 a iuruli r geBwoenl r v r NMarland JhHus MattenVltdl AnviterdEun EalTeiitraet 103 A SLEGT beTOelt zich aan tot het leToren Tan Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 13 cent de K 6 NIEUWE HAVEN 28 fl Bekroond op de Internationals Tentoonstelling Tan Bakker Maalderij en Kook kunst te a Qravenfiage met een diploma Verguld ZÜTsren Medaille DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBAM aeeettlgd te t VUMVBmMMfiB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl l OOO OQO waarop gestort lfiO 000 i Sluit op billgke voorwaarden Ueldleewlngen onder Befte Uypüthecatr verImnil op UuiaieH en fi nder eN zonder voornitbetaling van rente Geeft 3i o Fatulbrleven uit tegen den koers van S Inlichtingen te bekomen te GoVoi too r de FanMrfeoen bjj de HeereAl J OGIER 8i Co Kassiers en Commissiojionirs in Effecten voorde Hypotheken by den BeerW J FORTUIJN DBOOGLEEVER Haven aldaar Directeuren DROOGLEEVER PORTUYN Ma S JULES ENTHOVEN Het groote aantal zenuwkwalen yxa zon iUooWpijn af tot de vosrafgaande k8 teekenen vaa ap pl zis hansnbsrDtrta toe b otfHi i QDf iteecls allo middelen door de medische wetenschap aangewend Bertt au d n nleama tIM kont da er toe d t zij door het gebruik maken van den senToaalgsten weg nasieiyk langs de hnld mm physiologlacbe oatdefcklog g daan heeft die na ho derde proetnemlngen thans over de gvhealewereld verbreid tfl en ttirwljl zlfiawetenBOtaappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt taveaseene weldaad bl t te cUn voer de een Keauwlwalen lijdende meniSbheid Dese geneeawtju Is oitgerondan door den gewexea Ofitcler van Gezondhelt Dr Boman Weissmaaa te Vllsbofen en barnat op de on dervlBdlng opgedaan In eeaa GOjarige praktlik noor wAMehlnc VAn b t hSttM Onuaal per d Av worden danrtoe geachikte lofTen d r d hold onmiddelHlk Min h aeanwKMtel medegedeeld Met deiege eeswtjie werden werkeUlkacbittereBdereBaltetenTerkreceB en y maakte aooveel opgang det van een door den nltvlnder geaehrfven werkje OVER ZENUWLrUDEN en BEROERTE binnen kertoi HM reeds de Die dr k vereoheaen Is DiC boekje bevat niet aBen rot bet grew to publiek verstaanbare verklaringen omtront het weien dei nieawere therapie n de daarmede lolfs tn wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt mea daarin wetensohaypelljfte verhandelingen uit de medische bludeii die aaii deze geneeawijie gewUd aüo aoomede aftchrlft vaa tal van getnigechrifteu van hooggeplaatste eenceakundigen ouder welke P lléRlAre neri ér proreaser BBnleralyklInlektePariJi rue Rouqemont tO sTeingreber med dr prakt lieer end B eaahear aan bet krenk ilnnlDen aeatioht de Charenton Sanltdtsrath Dr Cohn te Stettin OroHmann ned dr atreHd arta teitthllnaaav Dr P Foreatler oeneetheer illreoteur van het hoipllaal te Apsn Behslarath Dr Soherlni kaaleal autenfals Bad Ema Darsei med dr gBnesshsar dlrboteur der gaUano tharapautlsolie InrlolitlnB veer MeuwHJdBrt te Parlja rua 8t Honor 334 Conaul von Aaohenbaoh med dr te Oorfu Dr Buebaeh arroad erts de Zlrknlti Okei stabiarit Jeohl med dr ta Wasnen Dr C aonoavel ts La Ferrltre Eure lid vaa daa Ceaiell Central d hygltae It de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier senuwcestel meer of minder MaK da n iai or au aogenftaaado senaWMehticheld JUden waarvan de kenteakonen zijn ohronliotia hoefdpljn rnlgralne lohela liaof dpljn bloedandrang aroote prikkelbaarheid gejaagdheid ilapalooiheld llBhamatlJke CMifuat en onbehagelltke taeetand verder alle sieken die door beroerte getreffen wei den ea nog UJden aan da gevolgen daarvan BooalB verlemmlnBen Mvermogen tot iprak en rware toi durende pl n plaatteOlke zwakte veriwakklnp van geMugan au enil aM reeda onoer geneeaknncuga behandeling geweest zijii maar door de bekende middelen ale e thondiogaea ea kondwatarknnr wrijveu electriseeren stoomiooi of ceebad6iF een genezing ofleaiglng banner kwaal gevonden beboen en ten slotte zit die vreea gevoelen voor beroerte en naattoe redes hebben wegens veFBchiJnselen als zloh aanhoudettd engstia voelan verdoovlna ia kal lieofd hoordpijn met dsltellglield Hlkkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het vaorboen eulilng tn da oaren het voe en vsn kriBBelIng In en het slapen van handen en voeten aan al deze dtle oatagwün van B nitwlUder als ook aan longe meltju lijdende aan bteekzuoht en kraohtelooahefd eoK an getonde lerfa aan Jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voetkomen wordt dringend aangeraden Eirh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aamrage koatelooa en fraaoo ver onden wordt door Awsterdnin door H i EBAIII A Co Hflltgeweg 42 Rotterdam F E v n SAKTBW HOLFF Apotheker Korte Soofsteeg LUtrecht liOBRV PORTON Oudegraoh bij de Qaardbrug F iWL Op de Jongste hygiennlach mediolnale tflutoonstelllng Is de Dr WelaaniMiui Boha vtlie teor de uedische Jnrij met de Zilveren Wedallle bekroond Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekrooade en wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract Mciiamiie uit de Koninklyke Stoomfabriek De Honigbloem van H M VAU SCHAIH COvUen Haaff SCHAIK BCHAIE SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S MellantUe bet bost middol der wereld Co s Meliantlie geneest Kiakhoeat Co a Melianthe genoeet zoowel oud bU jon Co s Melianthe ma in geen huisgezin ontbreken CO S Melianthe stnat roorldurend ondor Scheikundig toeAioht CO B Melianthe helpt ooherroepelijlt Co s Melianthe is bekroond met Eerediplome s Co S Melianthe ia bekroond met Goud Co s Melianthe is bekroond met Zilver Co S Melianthe is verkrijgbaar in flaoODS van 0 Cf ro Ct en ft ba Firma WOLFF Co WBBthaven t S Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 GoiLda E H ViN MILD Veergtal B 126 te Gmia A BOÜMAN MoorimU J 0 EATELAND Boiioop B T WIJK OudmmUr M KOLKMAN Waddinmmi H BOLLMAN Bodegraten PIN K8E Nimmrkerh ajd JJml tGoedkoopste eu solledst adres voor Vervoer van Inboedel Koowel binnen als buiten de stad met gesloten wageni A GRA VEJSiTEIJN Oude Gouwe SbBndteékeaing met rood lettere Xot voor l op d JHaat8ehapp0 tot Xkeplottatie van de Ptetorta Bron KatOitar toor 2f erlanA Boon eÊ éOi IMierdam Allea worMtegen Transport schade vemekerd Bultenlandscb Ovorzicbl D moordenaar der Ooiteorgkacbe keizeriu da aaatchifit Laccbeoi werd tot hot maxluimu der ttraf leren laoge opsluitiog veroordeeld Behalve de jingo bladoD toont de Ëogelicbe pers haar ïngeDomenheid met Lord Sstisbury a toeepraak in de Gaildhall ooiaI de cTimes terwöl de jingo bladeo bun teleursteiliug dat Salisbory geen protectoraat orer Egypte beeft aangekondigd zooals algemeen zetfa onder de gaaten op bet feestmaal in de City Terwacbt werd toeken te verkroppen door er op te w zen dat zulk een protectoraat slechts verdaagd is Saliabmy zon dat ook te kennen gegeven bebbon en gedoeld hebben op et kere omstandigheden die Éogeland zonden kannen noaduben bet protectoraat over Egypte formw 10 aaoraarden Ook reatigen de jiogobladen de aandacht op de rede terzelfder tgd te Manchester gehouden door Lord Spencer die Vtfrk sarde dat Boge aod feitelijk reeds de bene berm heerseba ppg over Egypte nitoefeut temijl de hertog van Devotishire in ztjn rede te Ëasthonrne ofschoon sympathie betuigende met hot plan van den Tsaar eandroog op VQortdurandu waakzaamheid ia Eiige aad vooral tea HaoKien van de vloot waot zeide de aiinmter Faajoda ia Ucbts een bgzaak ei zü vaél i wlolftigtfr vraagrtoltken nanbangig Frankryk Engeland en ttalië hebben na bet voontel van Rusland om prins Oeorge vaa Griekenland totcommia arïs vao de vier mogendbedeo op Kreta te benoemen sangeoomen maar er i oog geen officieele kenni geviug aan da Poite guzooden Oe vertoogen van den Sultan hg Dnitschland en Oostenrjjk Hongsrye znllen bem niet baten en by zal er dus wel in moeien beiasten In Athene gelooft men dat de prins die no met zgn grootvader koning Chriatiaan op reis ÏK naar Gmunden over een dag of wat naar Kretft zal vertrekken Da vtootvooKdan hebben aan Sjakir pasja e B ultimatum gestaord met den pisoh dat atle Tarksebe soldaten gendarmes en sohepeD uiterlyk den lóen hst eiland tallen verlaten Op dienzelfden dag worden alle Tnrkacba vlaggen Qeergebaald en de vlootvoogden verwachten dat de christenen dan de wapenen zulieD neerleggen Wat er nog aan Tarksch oorlogstuig ov r ia blgft onder de boede van de vlootvoogden Het besloit van koning Franz Joseph van FEVËLLETOM Gedenksohriflen van een Geinkzoeker or ANmBAL DE VONDELIirG l aar het Irantch DOOB W NÜTTEBS 4 Martial haalde een portefeuille te voorschijii doorzocht dezelve au reikte Trabucoa een biljet van vyfbonderd fraDca toe zeggende iTbana kau ik dit ileohts fïeven Neem het miar aan dan komt morgeu de rest wel jrMorgen P Hier P ffNeen liefst niet hier Ik hen zalft genoodzaakt u beiden dringand te verzoeken hier niet wear te verachijaeii want ik vrees daarvan nadeel v ornigD 2aak die ook de uwe ia fWannear ons eigen belaag ous niet dwingt u hier op te zoeken dan kunnen we u wet beloven wat ge vrtagt Maar we dienen dan te weten waar we n vinden kunnen ylu m ine woning true Matarine Ik noodig u beiden uit daar morgenavond bij my te komen SQupeeren Met graagte nemen wy die uitooüdiging aan Hoe laatP 1 0m negen uur zal ik present zyn om negen uur Hongar ti tot vervanging van het gebate Hentzi monument te Ofen door een standbeeld der algemeen geëerde vermoorde voistin heeft op het Hongaarflche volk een zeer goeden indruk gemaakt maar ontevredenheid gewekt by het lager Om ook deze party tevreden te stellen heeft de Koning besloten bet gedenkteeken van den verdndlger van Ofen tegen de Bongaren te doen herstellen en daarna te doen plaatsen op bat terras voor de kadettenacbool te Boedapest Naar de plaats waai het gedenkteeken zil komen te staan worden dan de gebeenten der Boldateo die hg da verdediging van Ofen zgn gevallen overgebracht Het slofielgk ovaracbot van de7 e strydera raat thans op het militair ksrkbof Alle kosten zullen worden gedragen door den vorst Men hoopt dat èo het HoDgaar cho volk èa bet leger met deze regeling genoegen zolten nemen V De nadere berichten over den uitslag der verkiezingen in de Vereanigde Siaten yn met zoo gunstig Toor de repablikeinen als de eerste Maar het voornaimste raaoltaat dat de republikeinent zg t ook verzwakt d leiding der zaken in handen houden aobgnt toob onaangetast ta blgven Da opgaren loopan nog oiteen De Senaat aal ook na den 4an Maan aaustaande overwegend rcpnbtikeinsoh Ul i UII Jjais rau Afgevaardigden ata fr het op t kantje Voor zooveel men thans oordeeleu kan zal eebtar geen wyzigiog in de tegenwoordige politiek van de regeering er t gevolg van konuan zgn De gouverneurt verkieziugan zgn veel sterker in het voordeel der republikeinscbe partij uitgevallen Hooeevelt is in ieder geval gekozen tot gonveroeur van den staat New York hg Bchgnt thans een meerderheid van 55 000 stemmen verkregen te hebben Heeft president Mo Kinley op den uitalag der verkiezingen gewacht om eeuig licht omtrent de meening der bevolking ts verkrggen wat zgn staatkunde en de annexatie aangaat dan zal hg aiet veel verder zgn thana dan voor drie dagen Bg moet nn maar zijn eigen gang gaan zegt de Weatm Gazette c en de gevolgen afwachten bg de presidentsverkiezing in 1900 Ëa de kans is groot dat de nienwe goovernenr van New York bg die gelegenheid een ernstige concurrent voor bem wezen zal Verspreide Berichten DREYFUS Naar de Figaro meldt moet de atrafkamar van bet Hof van cassatie beatoten hebben de precies i Wy eallen u met laten waobton En vergeet vooral niet die vyftien honderd francs mede te brengen die ge ons schuldig zyt Wees gerust irNu tot morgen dan ffTot morgenatoad myne dierbare vrienden Martial stond op schoof de grendels weg waarmee hg in den aanvang van dit onderhoud do deur had verzekerd en schalda frComtoia zeide hy tot den bodlendo die onmiddellijk versohaen rgaleid deze heereu uit Trabuoos en Dyok Chastar namen op zeer onderdanige wijze afaoheid en verlieten het vertrek Hoofdstak XV HET BDVFEB Martial de Pri auli alleen gebleven verborg het hoofd in beide handen en Isundo mat de ellebogen op de tafe venonkon in diep nadenken Ten laatste ricbtlo hg zich op eu bogon zijn kamer op en neer te loopeo met onregelmatige schreden nu en dan stilstaande en rondziende met aaamg knepen lippen en gebalde vuiaten met de onrust en angstige gejaagdheid van een wild dier dat in een valkuil gestort zich wendt eu omkeert en houderdmaal op dezelfde wgze tracht zioh een weg ter ontkoming te banen Ën onder het loopen ontanapts hem onsamenhangende woorden gedeelten en stukken van volzinnen die hem als onwillekeurig ontsnapten en duidelgk aangareu waarmede sgna gedachten zich bgsig hielden O I ala ik in Ood geloofde dan zon ik zeggen f zoogenaamde bekentenissen vin Dri yfaa t r zgde ta leggen aangesien het verbaal van kapitein LabruuUenaolt geeo eakele formeele aattvguog bevat gaeu vaaie tekst daarvau be t en iu een rapport opgesteld is onder voMarde omstaodigbedeu drie jaren na de degradatie Van het rerboor der oad miniatera van oorlog wston vg niet meer dan dat bet veel langer daart dan men verwacht had De ondervraging vatf Merrier en Billot icbgot afg Ioopen die vaA Cavargnac niet boewet hg Woensdag eerst oot 6 uor bat Paleis van justitie verliet ZurliDèfio en Chanoine zgn nog niet voor geweest WïUrscbgnIgk worden das krachtens bet bairtait van bot Hof om de drie eerbte dagen der week aan de babandeling der reviaie te wjjden de verboorso Maandag voortgezet Oe Gazette dea tribnnauxc meldt dat de geirone griffier Contaot de zittingen der strafkamer bgwoont Voor bet gevat dat ook het getaigenis ran dec tegen woo rdigen rainiater van oorlog de Fr cinet noodig mocht worden geacht zon heft Hof zich zoo zegt men met een geschreven verklaring tevreden atel en Voorts wordt beweerd dat de r iadiheet A alin kraobteoa opdracht van hei Hof i nftdagmiddag den ageot van den inKcbtin gai lieast in verhoor zoa hebben genomtn die □ aar bat heet bet borderel ia 1894 aan Henry 100 hebbeo gebracht Over den op last van het Hof in bealag genomen brief van Ksterhazy merkwaardig wegens het zeer byzoodere papier waarop bg geschreven is en dat betzelfde is als bet papier Die briaf schrijft ds Temps ia gedateerd van vtrscbaidene maanden vroeger dan bet borderel en eveoals het borderel aan beide kioten besohraven De iubestagneming is geschied op request van mr Mornard eu da briaf bevond zich in banden tad aan zaakwaarnemer belast met de invordering von diverse schulden ten laste van Ëaterhazy Een deurwaarder Bomsel die dezen brief vroeger ia handen gehad beeft u door den reobtar vao inatrnotie Scblumber wien door het Hof bg rogatoira commisaie was opgedragen da inbeslagneming enz te bewerkstellingen gehoord en beeft da echtheid ervan onder e ia bevestigd Omtrent Picquart wordt vernomen dat hg Woensdag weor een bezoek van zgn aeef Gast heeft gehad Bet proces wegens laster door koloaa Picquart dar Joor aangedaan is na de ver dat Ü strafte Ik zag mdu plannen slagen ik vorderde ieder oogenblik alles begunstigde mg geen hinderpaal of ik kwam hem te boven reeds had ik de haud aan de knop der deur van het wonderpalois dea rjjkd ms en ziedaar Hier is geen ontkomen door list mogeiyk U heb in d ze heden aohurken gevonden die tegen mg zgn opgewassen Ik beo in hun macht z g kunnen met mg doen wat hun goeddunkt Ze kunnen mg in het verderf storten en ze storten mij reeda in ket verderf zgn roeds bezig mg ten gronde te richten Ja zg zgn reeds bezig want er zal een dag komen dat ik onmachtig zgn zal hunne krankzinnige eisoheu in ta willigen eischen die voortdurend sneller op elkaar volgen sultan en gedurig hooger zullen gaan Ze zullen mg te gronde richten zonder het te willen zonder bet in te zien ntsschien Ën al stegen hunne afpersingen niet boven mijn krachten is niet een enkel woord in dronkenschap sen hunuer ontvallen voldoende om aan al mgn Bohoone droomen eeo einde te maken en me naar o galeien of in de gerangenia te brengen P Voorzeker want in dit woefael zon een mkele gebroken draad het geheel insen doen vallen Een gaua Q zweem van wantrouwen zou den markirs aan et onderzoeken brengen en in dst geval ware bet g et mg gedaan Sedert jaren verborgen gehouden gheimen zouden oan het licht komen zy hebben mg ala in ketenen geklonken I Hoe d te verbrgzolen P WBt moet ik doen f 37ste Jaargang daging gisteren hervat Mr Labori vorklaarde dat hg oog atgd ouder detalfde omstandig heden verkeerde ala vier weken geleden by beeft nog niet met zgn olit nt kanaen spreken üy vroeg daarom nogmaals verdagiug De rechtbank willigde zgn versoek in en verdaagde de behaodeliog voor een week onder bgfoeging dat na afloop vau dezen iermön mr Lkbori waarschgnlgk mat zgn cliënt zou hebben gesproken De advocaat vandavJourc mr Tézioaa bad verdagiug over veertien dagen gevraagd De kliobt door dan heer Judet van Le Petit Journal tegen mr Labirt ioged end bg den raad dar orde van adrocateo ia door den raad niet ootvanketyk verklaard OoaraNBUK HonQARiJi Uit Weenen komt du een beriebt dat na de onbeilvolle gebeurtenis in het algemeen zipkaobuia aldaar zeer oaaingenaam aandoet Tegen bat echtpaar Bariiob de ouders vaa bel eerste slacbtofier van de pest is nameiyk een aaaklacht ingediend omdat ze zicb weerbarstig hebhen gtoood bg het outametten en bet ovarbreogeo naar het ziekenhuis eu tegen vrouw Barisch nog afsoodarlgk omdat ze valach getuigenis beeft afgelegd toen men haar verhoorde over de verdAhte kleeren de klaeren van haar zoon die sg nit Waenan naar baar woonplaats Laa aan de Tbaya had metgeoo man Da echtelieden zullen van bet zieken buis waaruit zg gezond ontslagen zyo naar het bnis ran bewaring moefen verhulzen AlflRIKA De redacteur van bet te Wilmington verschgneod blad Record eau nager had een ariikel geaohreveu dat beleedigend werd geacht roor de blanke v onwen waarop zeshooderd gewapende blanken waaronder vale aanzieniyke JDgezetaneu een inval deden iudebureelen van de Record Zy vernielden betdrakmateriaal Toen daarop in de bureeleo door eeo ongeluk brand ontstond steeg de of ewondeoheid ten top De redacteur en zyn vrienden aren ver dwenen De straten der stad waren vol werkliedei van beiderlei ras die gewapend rondtrokken Op vele plaalseQ kwam het tot gevechten waarbg acht negers werden gedood twee negers eo drie blanken gewond Bij Pboeoix iu Zaid Carolina zyo vier negers galrncbt die op blanken hadden gesobotao iCn steeds onrustiger worden ile bawogingen van den in bet nauw gobrachten booswicht atooda sneller werden zgne schreden angstzweet parelde in groote droppelen op zgn voorhoofd ala in wanhoop wrong hy de handen Maar eensklaps bleef hy stilataan alsof do dood hem op de ploata getrolfen had ttrak op n punt starende bleef hg onbewegeiyk gedurende enkele minuten zelfs zgn ademhaling scheen opgehouden to hebben Toen snrak hy fluisterend dit eene woord ffÖevonden I Des anderen daags lang voor het afgesproken uur bevoud iich Martial de Préaulx iu zgne woning in nrue Mazarine De wankelende half vermolmde tafel waa voor deze gelegenheid gedekt met een fijn sneeuwwii laken terwgl datgene waarmee se Kcwoonlgk prgkta uameiyk een grillige verzameling van gebroken flesachen pypen eu ontbladerde sigaren speelkaarten van allerlei soort en meer in dien geest allea te aamea in een groots turfmand in een der hoeken van de kamer aan het oog onttrokken waa Pcre Andrt de ona reeds bekende portier of concierge dezer zonderlinge wonint had in den loop van den dag op aat van zgn zondarlingen beer velerlei inkoopen gedaan en verscheidene toebereid elen gemaakt fn had zich met allerlei voor hem totaal onbegrypelgke opdrachten belast zien W W rdt I